Документ 998_012, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2017, підстава - 984_011


     2. Для досягнення цілей, зазначених в пункті 1:
     2.1. Сторони  забезпечують  наявність  та  виконання законів, 
спрямованих проти обмежень конкуренції, до яких вдаються
підприємства, що знаходяться в їх юрисдикції. 2.2. Сторони утримуються від надання будь-якої державної
допомоги окремим підприємствам чи виробництву товарів, крім
первинних товарів, що визначені ГАТТ, або від надання послуг, які
спотворюють або загрожують спотворити конкуренцію і які таким
чином вони впливають на торгівлю між Співтовариством і Україною. 2.3. На прохання однієї Сторони інша Сторона надає інформацію
про свої схеми допомоги або про окремі конкретні випадки державної
допомоги. Не повинна надаватись ніяка інформація, що підпадає під
вимоги законодавства Сторін щодо професійної або комерційної
таємниці. 2.4. Стосовно державних монополій комерційного характеру
Сторони заявляють про свою готовність, починаючи з четвертого року
від дати набуття чинності цією Угодою, забезпечити недопущення
дискримінації громадян Сторін щодо умов, за яких товари
закуповуються або продаються. 2.5. Стосовно державних підприємств або підприємств, яким
держави-члени або Україна надають виключні права, Сторони
заявляють про свою готовність, починаючи з четвертого року від
дати набуття чинності цією Угодою, не запроваджувати і не
підтримувати ніякі заходи, що спотворюють торгівлю між
Співтовариством і Україною у такій мірі, що суперечить відповідним
інтересам Сторін. Це положення не заважає виконанню, де-юре або
де-факто, конкретних завдань, покладених на такі підприємства. 2.6. Термін, зазначений у пунктах 2.4 і 2.5, може бути
подовжений за домовленістю Сторін.
3. На прохання Співтовариства або України в рамках Комітету з
питань співробітництва можуть проводитись консультації з питань
обмежень або спотворень конкуренції, зазначених у пунктах 1 і 2,
та з питань забезпечення втілення їхніх правил конкуренції з
урахуванням обмежень, що накладені законами щодо розголошення
інформації, конфіденційності і підприємницької таємниці.
Консультації можуть також включати питання щодо тлумачення
пунктів 1 і 2. 4. Сторони, які мають досвід у впровадженні правил
конкуренції, всебічно розглядають питання щодо надання іншим
Сторонам, на їхнє прохання і в межах наявних можливостей,
технічної допомоги для розвитку і запровадження правил
конкуренції. 5. Вищенаведені положення жодною мірою не впливають на права
Сторін вживати відповідних заходів, в особливості тих, що
зазначені у статті 19, з метою боротьби із спотвореннями у
торгівлі товарами чи послугами.
Стаття 50
1. Дотримуючись положень цієї статті, а також Додатка III,
Україна продовжить удосконалювати захист прав на інтелектуальну
власність для того, щоб до кінця п'ятого року після набуття
чинності Угодою, забезпечити рівень захисту, аналогічний до
існуючого в Співтоваристві, включаючи ефективні засоби
забезпечення дотримання таких прав. 2. До кінця п'ятого року після набуття чинності Угодою
Україна приєднається до багатосторонніх конвенцій про права на
інтелектуальну власність, зазначених в пункті 1 Додатка III,
сторонами яких є держави-члени Співтовариства або які де-факто в
них застосовуються згідно з відповідними положеннями цих
конвенцій.
Стаття 51
1. Сторони визнають, що важливою умовою для зміцнення
економічних зв'язків між Україною та Співтовариством є зближення
існуючого і майбутнього законодавства України з законодавством
Співтовариства. Україна вживе заходів для забезпечення того, щоб
її законодавство поступово було приведене у відповідність до
законодавства Співтовариства.
2. Зокрема, приблизна адекватність законів матиме місце в
таких галузях: закон про митницю, закон про компанії, закон про
банківську справу, бухгалтерський облік компаній і податки,
інтелектуальна власність, охорона праці, фінансові послуги,
правила конкуренції, державні закупки, охорона здоров'я та життя
людей, тварин і рослин, навколишнє середовище, захист прав
споживачів, непряме оподаткування, технічні правила і стандарти,
закони та інструкції стосовно ядерної енергії, транспорт.
3. Співтовариство надає Україні належну технічну допомогу з
метою здійснення цих заходів, яка може включати зокрема: - обмін експертами; - завчасне надання інформації, особливо стосовно відповідного
законодавства; - організацію семінарів; - професійна підготовка; - допомогу у здійсненні перекладу законодавства
Співтовариства у відповідних секторах.
Розділ VII. Економічне співробітництво
Стаття 52
1. Співтовариство та Україна вступають в економічне
співробітництво з метою сприяння процесу економічних реформ та
відродження і сталого розвитку України. Таке співробітництво
зміцнюватиме і розвиватиме економічні зв'язки на благо обох
Сторін. 2. Політичні та інші заходи приймаються з метою здійснення
економічних та соціальних реформ та перебудови економічної системи
в Україні і будуть визначатися вимогами сталого та гармонійного
соціального розвитку; вони також в повній мірі враховуватимуть
екологічні аспекти. 3. З цією метою співробітництво зосереджується, зокрема, на
промисловій кооперації, заохоченні та захисті інвестицій,
державних поставках, зближенні політики стандартизації в
гірничовидобувній та сировинній галузях, науці та техніці, освіті
та навчанні, АПК і сільському господарстві, енергетиці, цивільній
ядерній галузі, галузі охорони навколишнього середовища,
транспорті, космосі, телекомунікаціях, фінансових послугах,
"відмиванні" грошей, валютній політиці, регіональному
розвитку, соціальній кооперації, туризмі, малому та середньому
підприємництві, засобах інформації та зв'язку, захисту прав
споживачів, митній справі, співробітництві в галузі статистики,
економіці та боротьбі з наркотичним бізнесом. 4. Особлива увага приділяється заходам, що сприяють
співробітництву між Незалежними Державами та іншими сусідніми
країнами з метою стимулювання гармонійного розвитку регіону. 5. При необхідності економічній та іншим формам
співробітництва, обумовленим в цій Угоді, може надаватися з боку
Співтовариства технічна допомога на основі відповідних правил Ради
Співтовариства стосовно технічної допомоги Незалежним Державам,
пріоритетів, погоджених у орієнтовній програмі про технічну
допомогу Співтовариства Україні і встановлених процедур її
координації та здійснення. 6. Рада з питань співробітництва надає рекомендації стосовно
розвитку співробітництва у пріоритетних сферах, визначених в
пункті 3.
Стаття 53
Співробітництво в галузі промисловості
1. Співробітництво має на меті сприяти, зокрема,
нижченаведеному: - розвитку ділових зв'язків між промисловцями обох Сторін,
тобто з огляду на передачу технологій та ноу-хау; - участі Співтовариства в заходах України по перебудові та
технічному переоснащенню її промисловості; - удосконаленню управління; - розробці необхідних комерційних правил та практичних
заходів, включаючи маркетинг виробів; - охороні навколишнього середовища; - адаптації структури промислового виробництва до стандартів
розвинутої ринкової економіки; - конверсії військово-промислового комплексу.
2. Положення цієї статті не впливають на застосування правил
конкуренції, прийнятих Співтовариством, стосовно підприємництва.
Стаття 54
Заохочення та захист інвестицій
1. Заважаючи на відповідні повноваження та компетенцію
Співтовариства і держав-членів, співробітництво має на меті
встановити сприятливий клімат для інвестицій, як внутрішніх, так і
іноземних, особливо шляхом поліпшення умов захисту інвестицій,
руху капіталу та обміну інформацією про можливості щодо
інвестицій.
2. Основними цілями цього співробітництва, зокрема, є: - укладення між державами-членами і Україною, за
необхідністю, угод про заохочення і захист інвестицій; - укладення між державами-членами і Україною, за
необхідністю, угод про уникнення подвійного оподаткування; - створення сприятливих умов з метою залучення іноземних
інвестицій в економіку України; - формування стабільної і належної законодавчої бази і умов в
галузі підприємницької діяльності, а також обмін інформацією про
закони, положення та адміністративну практику в галузі інвестицій; - обмін інформацією про можливості інвестування, зокрема під
час проведення торгових ярмарків, виставок, торгових тижнів та
інших заходів.
Стаття 55
Публічне укладання контрактів
Сторони співробітничають з метою створення умов для
відкритого та конкурентоспроможного укладання контрактів на товари
та послуги, зокрема шляхом проведення тендерів.
Стаття 56
Співробітництво в галузі оцінки стандартів та
оцінки відповідності
1. Співробітництво між Сторонами сприяє створенню
відповідності з міжнародно узгодженими критеріями, принципами та
орієнтирами в питаннях якості. Такі дії сприяють прогресу у
напрямку взаємного визнання в питаннях оцінки відповідності, а
також покращенню якості української продукції.
2. З цією метою вони намагаються: - сприяти розвитку відповідного співробітництва між
організаціями та установами, що спеціалізуються в цих галузях; - сприяти застосуванню технічних правил Співтовариства та
європейських стандартів і процедур оцінки відповідності; - дозволити здійснювати обмін досвідом та технічною
інформацією в галузі управління якістю.
Стаття 57
Гірнича промисловість та сировинні ресурси
1. Сторони прагнуть до збільшення інвестицій і торгівлі в
галузі гірничої промисловості та сировинних ресурсів.
2. Співробітництво зосереджується, зокрема, в таких галузях: - обмін інформацією про розвиток гірничої промисловості та
кольорової металургії; - розробка правових основ співробітництва; - питання торгівлі; - розробка законодавчих та інших заходів у галузі охорони
навколишнього середовища; - професійна підготовка; - безпека гірничої промисловості.
Стаття 58
Співробітництво в галузі науки і техніки
1. Сторони сприяють співробітництву в галузі цивільних
наукових досліджень та технічних розробок (ДТР) на основі взаємної
вигоди та з урахуванням наявних ресурсів, належного доступу до їх
відповідних програм та з урахуванням належного рівня ефективного
захисту прав інтелектуальної, промислової та комерційної власності
(ПІВ).
2. Співробітництво в галузі науки і техніки включає: - обмін науковою і технічною інформацією; - спільну діяльність в галузі ДТР; - діяльність по професійній підготовці та програмах
мобільності для науковців, дослідників та технічного персоналу,
які беруть участь у ДТР з обох сторін. Якщо таке співробітництво приймає форму діяльності, що
включає в себе галузь освіти і/або професійної підготовки, воно
повинно здійснюватись згідно з положеннями статті 59. Сторони, на основі взаємної домовленості, можуть здійснювати
науково-технічне співробітництво в інших формах. При здійсненні такого співробітництва особлива увага
приділяється працевлаштуванню науковців, інженерів, дослідників та
технічного персоналу, зайнятих або тих, що були зайняті
дослідженнями у галузі виробництва зброї масового знищення або в
такому виробництві.
3. Співробітництво згідно з цією статтею здійснюється на
основі окремих угод, які мають бути обговорені та укладені
відповідно до процедур, прийнятих кожною стороною, і які, між
іншим, визначають відповідні положення щодо ПІВ.
Стаття 59
Освіта та професійна підготовка
1. Сторони здійснюють співробітництво з метою підвищення
рівня загальної освіти та професійної кваліфікації в Україні, як у
громадському, так і в приватному секторах.
2. Співробітництво, зокрема, зосереджується в таких галузях: - удосконалення системи вищої освіти та системи підготовки в
Україні згідно з сучасними вимогами, включаючи систему
сертифікації вищих учбових закладів і дипломів про вищу освіту; - професійна підготовка керівників підприємств державного та
приватного секторів та цивільних службовців в пріоритетних
галузях, що мають бути визначені; - співробітництво між учбовими закладами, співробітництво між
учбовими закладами і фірмами; - мобільність для вчителів, випускників, адміністраторів,
молодих вчених і дослідників та молоді; - сприяння навчанню в галузі європейських досліджень у
відповідних закладах; - навчання мовам країн Співтовариства; - підготовка на курсах вдосконалення майстерності
перекладачів для роботи на конференціях; - підготовка журналістів; - підготовка викладачів.
3. Можлива участь однієї Сторони у відповідних програмах в
галузі освіти та підготовки іншої Сторони може бути розглянута
згідно з їхніми відповідними процедурами і тоді, якщо це є
доцільним, будуть розроблені установчі рамки і плани
співробітництва з урахуванням участі України у програмі ТЕМПУС
Співтовариства.
Стаття 60
Сільське господарство та агропромисловий сектор
Метою співробітництва в цій галузі є здійснення аграрної
реформи, модернізація, перебудова та приватизація сільського
господарства, агропромислового сектора та сектора послуг в
Україні, розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків для
українських товарів, за умов, які забезпечують захист
навколишнього середовища, враховуючи необхідність посилення
безпеки в постачанні продуктів харчування. Сторони також
прагнутимуть до поступового наближення українських стандартів до
технічних правил Співтовариства стосовно промислових і
сільськогосподарських продуктів харчування, включаючи санітарні і
фітосанітарні стандарти.
Стаття 61
Енергетика
1. Співробітництво здійснюється в межах принципів ринкової
економіки та Європейської енергетичної хартії в умовах поступового
об'єднання енергетичних ринків в Європі.
2. Співробітництво, крім іншого, включає такі галузі: - вплив виробництва та споживання енергії на навколишнє
середовище з метою запобігання або мінімізації шкідливим наслідкам
результатів цієї діяльності для навколишнього середовища; - підвищення економічно прийнятним і природобезпечним шляхом
якості та безпеки енергозабезпечення, включаючи диверсифікацію
постачальників; - вироблення енергетичної політики; - поліпшення управління та регулювання енергетичної галузі
відповідно до вимог ринкової економіки; - запровадження ряду інституційних, правових, фінансових та
інших передумов, необхідних для сприяння зростанню торгівлі
енергією та інвестиціям; - сприяння економії енергії та її ефективному використанню; - модернізація, розвиток і диверсифікація енергетичної
інфраструктури; - удосконалення технологій енергетичного забезпечення та
кінцевого використання всіх видів енергії; - управління та технічна підготовка в енергетичній галузі.
Стаття 62
Співробітництво в цивільному ядерному секторі
1. Беручи до уваги відповідні повноваження та компетенцію
Співтовариства та його держав-членів, співробітництво в цивільному
ядерному секторі здійснюється через виконання конкретних угод про,
наприклад, торгівлю ядерними матеріалами, ядерну безпеку та
термоядерний синтез і відповідно до законодавчих процедур кожної
Сторони.
2. Сторони співробітничають, в тому числі на міжнародних
форумах, у розв'язанні проблем, що виникли внаслідок
Чорнобильської катастрофи; співробітництво, зокрема, може
включати: - спільне дослідження наукових проблем, пов'язаних з
Чорнобильською аварією; - боротьба з радіоактивним забрудненням повітря, ґрунту та
води; - контроль і нагляд за радіоактивним станом навколишнього
середовища; - подолання наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з
ядерною енергією/радіоактивністю; - дезактивація забруднених радіацією земель і поводження з
радіоактивними відходами; - медичні проблеми, пов'язані з впливом наслідків ядерних
аварій на стан здоров'я населення; - розв'язання проблеми безпеки зруйнованого 4-го енергоблоку
в Чорнобилі; - економічні та адміністративні аспекти зусиль, спрямованих
на подолання наслідків аварії; - підготовка в галузі запобігання наслідкам ядерних аварій та
їх зменшення; - наукові та технічні аспекти діяльності по подоланню
наслідків Чорнобильської катастрофи; - інші галузі за погодженням Сторін.
Стаття 63
Навколишнє середовище
1. Беручи до уваги Європейську енергетичну хартію та
Декларацію конференції, яка відбулася в Люцерні в 1993 році,
Сторони розвивають та зміцнюють співробітництво між ними в галузі
охорони навколишнього середовища та охорони здоров'я.
2. Співробітництво здійснюється з метою боротьби з
погіршенням стану навколишнього середовища і, зокрема, охоплює
такі питання, як: - ефективний моніторинг рівнів забруднення та оцінка стану
навколишнього середовища; система інформації про стан
навколишнього середовища; - боротьба з локальним, регіональним та транскордонним
забрудненням атмосферного повітря та води; - відновлення природного стану навколишнього середовища; - стале, ефективне та екологічно безпечне виробництво та
використання енергії; безпека промислових підприємств; - класифікація та безпечне використання хімічних речовин; - якість води; - зменшення обсягів, утилізація і безпечне знищення відходів,
а також виконання положень Базельської конвенції; - вплив, який здійснює на навколишнє середовище сільське
господарство, ерозія ґрунтів та хімічне забруднення; - захист лісів; - збереження біологічної різноманітності, територій, що
охороняються, а також раціональне використання біологічних
ресурсів та управління ними; - планування землекористування, включаючи будівництво та
міське планування; - застосування економічних та фінансових важелів; - глобальні кліматичні зміни; - екологічна освіта та виховання; - виконання Конвенції про оцінку впливу на навколишнє
середовище в транскордонному контексті, яка була підписана в місті
Еспоо.
3. Співробітництво, зокрема, здійснюється шляхом: - планування заходів по подоланню наслідків катастроф та
інших надзвичайних ситуацій; - обміну інформацією та експертами, включаючи інформацію та
експертів, що мають відношення до передачі чистих технологій та
безпечного і екологічно раціонального використання біотехнологій; - проведення спільної дослідницької діяльності; - удосконалення законодавства в напрямку стандартів
Співтовариства; - співробітництва на регіональному (в тому числі, в рамках
Європейського агентства по навколишньому середовищу) та на
міжнародному рівнях; - розробки стратегії, зокрема стосовно глобальних та
кліматичних проблем, а також з метою досягнення сталого розвитку; - дослідження впливу на навколишнє середовище.
Стаття 64
Транспорт
Сторони розвивають та зміцнюють співробітництво між ними в
галузі транспорту. Це співробітництво, між іншим, має на меті реконструкцію і
модернізацію транспортних систем і мереж доріг в Україні, а також
поглиблення і забезпечення, в разі потреби, сумісності
транспортних систем в контексті створення більш глобальної
транспортної системи.
Співробітництво, між іншим, включає: - модернізацію управління автомобільним, залізничним
транспортом, портами і аеропортами; - модернізацію і розвиток залізниці, водних шляхів,
автомобільних доріг, портів, аеропортів, аеронавігаційної
інфраструктури, включаючи модернізацію головних шляхів, що
становлять обопільний інтерес, і трансєвропейських магістралей для
згаданих видів транспорту; - сприяння змішаним перевезенням та їх розвиток; - сприяння спільним програмам досліджень і розробок; - підготовка законодавчої та організаційної бази для розробки
і імплементації політики, включаючи приватизацію транспортного
сектора.
Стаття 65
Космічний простір
Беручи до уваги відповідну компетенцію Співтовариства, його
держав-членів та Європейського космічного агентства, Сторони
сприяють, при необхідності, довгостроковому співробітництву в
галузі дослідження космічного простору в мирних цілях, розвитку
таких досліджень та комерційного використання результатів таких
досліджень. Сторони приділяють особливу увагу тим ініціативам, які
сприяють повною мірою комплементарності їхньої відповідної
космічної діяльності.
Стаття 66
Поштовий зв'язок та електрозв'язок
В межах своїх відповідних повноважень та компетенції Сторони
розширюють та зміцнюють співробітництво в таких галузях: - визначення політики та керівних принципів розвитку
електрозв'язку та поштового зв'язку; - розробка принципів тарифної політики і маркетингу в галузі
електрозв'язку та поштового зв'язку; - заохочення розробки проектів в галузі електрозв'язку та
поштового зв'язку і залучення інвестицій; - підвищення ефективності та якості забезпечення
електрозв'язку та поштового зв'язку, між іншим, шляхом
лібералізації діяльності в організаційних структурах; - передове застосування електрозв'язку, зокрема, в сфері
електронного переказу коштів; - управління телекомунікаційними мережами та їх
"оптимізація"; - створення відповідної нормативної бази для надання
телекомунікаційних та поштових послуг і для використання діапазону
радіочастот; - підготовка персоналу з питань електрозв'язку і поштового
зв'язку для діяльності в ринкових умовах.
Стаття 67
Фінансові послуги
Співробітництво, зокрема, спрямовується на полегшення
включення України до загальноприйнятих систем взаємних
розрахунків. Технічна допомога зосереджується на: - розвитку банківських і фінансових послуг, розвитку
спільного ринку кредитних ресурсів, залученні України до
загальноприйнятої системи взаємних розрахунків; - розвитку фіскальної системи та її установ в Україні, обміні
досвідом та навчанні персоналу; - розвитку послуг у сфері страхування, що, між іншим,
створило б сприятливі умови для участі компаній Співтовариства у
створенні спільних підприємств в галузі страхування в Україні, а
також розвитку експортного кредитного страхування; - це співробітництво, зокрема, сприяє розвитку стосунків між
Україною та державами-членами у сфері фінансових послуг.
Стаття 68
Відмивання грошей
1. Сторони визнають необхідність докладати зусилля і
співпрацювати з метою запобігання використанню своїх фінансових
систем для відмивання доходів, отриманих від кримінальної
діяльності в цілому та злочинів, пов'язаних з наркотиками зокрема. 2. Співробітництво в цій галузі включає адміністративну та
технічну допомогу з метою встановлення відповідних норм
запобігання відмиванню грошей, еквівалентних тим, які прийняті
Співтовариством та міжнародними формами в цій галузі, включаючи
Цільову групу з фінансових питань (ЦГФП).
Стаття 69
Валютно-грошова політика
На прохання українських властей, Співтовариство надає
технічну допомогу, яка має на меті підтримати зусилля України у
напрямку створення і зміцнення її власної валютно-грошової системи
та введення нової грошової одиниці, яка має стати конвертованою, а
також у напрямку поступового зближення політики України з
політикою європейської валютної системи. Це включає неформальний
обмін поглядами стосовно принципів та функціонування європейської
валютної системи.
Стаття 70
Регіональний розвиток
1. Сторони зміцнюють співробітництво в галузі регіонального
розвитку та планування землекористування. 2. З цією метою вони сприяють обміну інформацією між
національними, регіональними та місцевими органами влади з питань
регіональної політики планування землекористування та методики
формування регіональної політики, яка приділяє особливу увагу
розвитку несприятливих районів. Вони також сприяють налагодженню прямих зв'язків між
відповідними районами та державними організаціями, які займаються
питаннями планування регіонального розвитку, з метою, між іншим,
обміну інформацією про шляхи і методи сприяння регіональному
розвитку.
Стаття 71
Співробітництво в соціальній галузі
Що стосується охорони здоров'я та безпеки, то Сторони
розвивають співробітництво між ними з метою поліпшення рівня
охорони здоров'я та безпеки працівників.
1. Співробітництво, головним чином, включає: - освіту та підготовку з питань охорони здоров'я та безпеки,
причому головна увага має приділятися секторам діяльності високого
ризику; - розробка та застосування превентивних заходів, спрямованих
на боротьбу з професійними захворюваннями та іншими
захворюваннями, пов'язаними з роботою; - запобігання ризику великих аварій та регулювання
використання токсичних хімічних речовин; - дослідження в галузі розвитку бази знань стосовно умов
праці та здоров'я і безпеки працівників.
2. Що стосується зайнятості, то співробітництво включає,
головним чином, технічну допомогу в галузях: - оптимізації ринку робочої сили; - модернізації консультаційних служб та служб, які займаються
пошуком роботи; - планування та менеджменту перебудовчих програм; - заохочення розвитку зайнятості на місцевому рівні; - обміну інформацією про програми гнучкої зайнятості,
включаючи програми, що стимулюють роботу не за наймом та
підприємництво.
3. Сторони приділяють особливу увагу співробітництву в галузі
соціального захисту, яке, між іншим, включає співпрацю у
плануванні та здійсненні реформ у системі соціального захисту в
Україні. Ці реформи мають на меті розробку в Україні методів захисту,
притаманних країнам з ринковою економікою, і охоплюють всі
напрямки соціального захисту.
Стаття 72
Туризм
1. Сторони розширюють та розвивають співробітництво між ними,
яке включає: - сприяння туризму; - співробітництво між офіційними туристичними організаціями; - збільшення потоку інформації; - передачу "ноу-хау"; - вивчення можливостей спільної діяльності; - підготовку персоналу з метою розвитку туризму.
Стаття 73
Малі та середні підприємства
1. Сторони намагаються розвивати і зміцнювати малі та середні
підприємства та їх об'єднання, а також співробітництво між малими
та середніми підприємствами Співтовариства та України.
2. Співробітництво включає технічну допомогу, зокрема в таких
галузях: - розвиток правової бази діяльності малих та середніх
підприємств; - створення відповідної інфраструктури (установа для
підтримки малих та середніх підприємств, зв'язок, допомога у
створенні фонду малих та середніх підприємств); - створення технологічних парків.
Стаття 74
Інформація та зв'язок
Сторони підтримують розвиток сучасних методів обробки
інформації, в тому числі засобів інформації, та сприяють
ефективному взаємному обміну інформацією. Першочергова увага
приділяється програмам, які мають за мету ознайомлення широкої
громадськості з основною інформацією про Співтовариство і Україну,
включаючи, коли це можливо, взаємний доступ до баз даних на основі
повної поваги до прав на інтелектуальну власність.
Стаття 75
Захист прав споживачів
1. Сторони започатковують тісне співробітництво з метою
досягнення сумісності їх систем захисту прав споживачів. Це
співробітництво, зокрема, включає проведення експертної оцінки
законодавчих та інституційних реформ, створення постійно діючої
системи взаємної інформації про небезпечні продукти, вдосконалення
інформації, яка надається споживачу особливо стосовно цін,
характеристики товарів та послуг, що пропонуються, підготовку
адміністративних посадових осіб та інших представників інтересів
споживачів, розвиток обмінів між представниками інтересів
споживачів та поглиблення сумісності політики в галузі захисту
прав споживачів.
Стаття 76
Митниця
1. Метою співробітництва є забезпечення виконання усіх
положень, що мають бути прийняті щодо торгівлі та торгівлі на
основі взаємної вигоди та досягнення зближення української митної
системи з митною системою Співтовариства.
2. Співробітництво, зокрема, включає: - обмін інформацією; - удосконалення методів роботи; - запровадження об'єднаної номенклатури та єдиного
адміністративного документа; - взаємозв'язок між транзитними системами Співтовариства та
України; - спрощення перевірок та формальностей, які стосуються
перевезення товарів; - підтримку введення сучасних митних інформаційних систем; - організацію семінарів і навчальних циклів.
3. Без шкоди для подальшого співробітництва, що
передбачається в цій Угоді і, зокрема у статті 79, взаємодопомога
між адміністративними органами у митних справах Сторін
здійснюється відповідно до положень Протоколу, що додається до
цієї Угоди.
Стаття 77
Співробітництво в галузі статистики
Співробітництво в цій галузі має за мету розвиток ефективної
статистичної системи, яка забезпечувала б надійний статистичний
матеріал, необхідний для підтримки та моніторингу процесу
економічних реформ, та сприяла б розвитку приватного
підприємництва в Україні.
Сторони, зокрема, співпрацюють у таких галузях: - адаптація статистичної системи України до міжнародних
методів, стандартів та класифікації; - обмін статистичною інформацією; - надання необхідної статистичної макро- і мікроекономічної
інформації для здійснення економічних реформ та управління ними. З цією метою Співтовариство надає Україні технічну допомогу.
Стаття 78
Економіка
Сторони сприяють процесу економічної реформи та узгодженню
політики в галузі економіки, співпрацюючи з метою поглиблення
розуміння основ їх відповідних економічних систем, а також шляхів
розробки та здійснення економічної політики в країнах з ринковою
економікою. З цією метою Сторони обмінюються інформацією про
функціонування та перспективи макроекономіки.
Співтовариство надає технічну допомогу з метою: - допомоги Україні в проведенні економічної реформи, надаючи
експертно-консультативну та технічну допомогу; - сприяння співробітництву між економістами з метою
прискорення передачі "ноу-хау" для розробки економічної політики; - забезпечення широкого розповсюдження наукових досліджень,
дотичних до економічної політики.
Стаття 79
Наркотики
У межах своїх відповідних повноважень та компетенції Сторони
співробітничають в галузі підвищення ефективності та якості
політики і заходів по боротьбі з незаконним виробництвом,
постачанням та продажем наркотиків та психотропних речовин,
включаючи запобігання втратам хімічної вихідної сировини, а також
в галузі сприяння запобіганню і зменшенню попиту на наркотики.
Співробітництво в цій сфері основується на взаємних консультаціях
та тісній координації між Сторонами у тому, що стосується цілей та
заходів в різних галузях, які мають відношення до наркотиків.
Розділ VIII. Співробітництво в галузі культури
Стаття 80
Сторони зобов'язуються сприяти, заохочувати та допомагати
розвитку культурного співробітництва. Коли це можливо,
співробітництво може розвиватися на основі програм культурного
співробітництва Співтовариства або однієї чи декількох
держав-членів, а також можуть здійснюватися подальші заходи, що
становлять обопільний інтерес.
Розділ IX. Фінансове співробітництво
Стаття 81
Для досягнення цілей цієї Угоди та згідно із статтями 82, 83
та 84 Україна отримує тимчасову фінансову допомогу від
Співтовариства, яке надає технічну підтримку у вигляді субсидій
для прискорення економічних перетворень в Україні.
Стаття 82
Ця фінансова допомога надається а рамках Програми ТАСІС,
передбаченої у відповідному регламенті Ради Співтовариства.
Стаття 83
Цілі та галузі фінансової допомоги Співтовариства
визначаються в орієнтовній програмі, яка відображає встановлені
пріоритети, що мають бути погоджені між Сторонами з огляду на
потреби України, поглинаючу спроможність секторів та просування
реформ. Сторони інформують про це Раду з питань співробітництва.
Стаття 84
Для оптимального використання наявних ресурсів Сторони
забезпечують тісну координацію надходжень в рамках технічної
допомоги Співтовариства з надходженнями з інших джерел, таких, як
держави-члени, інші країни та міжнародні організації, такі як
Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк
реконструкції та розвитку, а також ПРООН і МВФ.
Глава X. Інституційні, загальні та заключні
положення
Стаття 85
Згідно з цим документом створюється Рада з питань
співробітництва, яка стежить за виконанням цієї Угоди. Засідання
Ради проводяться на рівні міністрів один раз на рік, а також тоді,
коли цього вимагають обставини. З метою досягнення цілей цієї
Угоди вона розглядає будь-які значні питання, що виникають в
рамках Угоди, та будь-які інші двосторонні або міжнародні питання,
що становлять взаємний інтерес. Рада з питань співробітництва може
також виносити необхідні рекомендації за погодженням між двома
Сторонами.
Стаття 86
1. Рада з питань співробітництва складається з членів Ради
Європейського союзу та з членів Комісії європейських
співтовариств, з одного боку, та членів Уряду України, з другого
боку. 2. Рада з питань співробітництва встановлює свої правила
процедури. 3. Посаду Голови Ради з питань співробітництва займають по
черзі представник Співтовариства і член Уряду України.
Стаття 87
1. Раді з питань співробітництва у виконанні нею її
обов'язків допомагає Комітет з питань співробітництва, який
складається з представників членів Ради Європейського союзу і
членів Комісії європейських співтовариств з одного боку, та з
представників Уряду України з іншого боку, як правило, на рівні
старших посадових осіб державної служби. Посаду Голови Комітету з
питань співробітництва займають по черзі представник
Співтовариства та представник України. У своїх правилах процедури Рада з питань співробітництва
визначає обов'язки Комітету з питань співробітництва, які
включають підготовку засідань Ради з питань співробітництва та
питання діяльності Комітету. 2. Рада з питань співробітництва може передавати будь-яке із
своїх повноважень Комітету з питань співробітництва, що
забезпечить послідовність між засіданнями Ради з питань
співробітництва.
Стаття 88
Рада з питань співробітництва може приймати рішення про
створення будь-якого іншого спеціального комітету чи органу для
надання їй допомоги у виконанні її обов'язків і вона визначає
склад та обов'язки таких комітетів або органів і порядок їх
діяльності.
Стаття 89
При розгляді будь-якого питання, що виникає в рамках цієї
Угоди стосовно будь-якого положення, яке посилається на одну із
статей ГАТТ, Рада з питань співробітництва якнайповною мірою бере
до уваги тлумачення, яке звичайно дається відповідній статті ГАТТ
Договірними Сторонами ГАТТ.
Стаття 90
Цим створюється Комітет з парламентського співробітництва.
Цей Комітет є форумом, на якому зустрічаються члени Українського
та Європейського парламентів для обміну думками. Він скликається з
періодичністю, яку визначає сам.
Стаття 91
1. Комітет з парламентського співробітництва складається з
членів Європейського парламенту з одного боку, та членів
Українського парламенту з другого боку. 2. Комітет з парламентського співробітництва визначає свої
правила процедури. 3. Головування в Комітеті з парламентського співробітництва
здійснюється по черзі відповідно представниками Європейського
парламенту і Українського парламенту згідно з положеннями,
визначеними в його правилах процедури.
Стаття 92
Комітет з парламентського співробітництва може запитувати
відповідну інформацію про виконання цієї Угоди від Ради з питань
співробітництва, яка в такому випадку надає Комітету запитувану
інформацію. Комітету з парламентського співробітництва надається
інформація стосовно рекомендацій Ради з питань співробітництва. Комітет з парламентського співробітництва може виносити
рекомендації Раді з питань співробітництва.
Стаття 93
У рамках сфери дії цієї Угоди кожна Сторона зобов'язується
забезпечити фізичним та юридичним особам іншої Сторони доступ,
вільний від дискримінації щодо своїх власних фізичних та юридичних
осіб, до компетентних судів та адміністративних органів Сторін для
захисту їх особистих та майнових прав, включаючи права на
інтелектуальну, промислову та комерційну власність. У межах своїх відповідних повноважень Сторони: - сприяють проведенню арбітражу для вирішення спорів, які
виникають у зв'язку з комерційними угодами та угодами про
співробітництво, укладеними суб'єктами економічної діяльності
Співтовариства та України; - погоджуються про те, що у разі передачі спору до арбітражу
кожна Сторона, яка бере участь у цьому спорі, може, якщо правила
арбітражного органу, вибраного Сторонами, не встановлюють інше,
вибирати свого власного арбітра, незалежно від його
національності, і про те, що головуючий третій арбітр або єдиний
арбітр може бути громадянином третьої країни; - рекомендують своїм суб'єктам економічної діяльності
вибирати, на основі взаємної згоди, законодавство, що
застосовується до їхніх контрактів; - підтримують звернення до арбітражних правил, розроблених
Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL), і
використання арбітражних органів країни, що підписала Конвенцію
про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, укладену в
Нью-Йорку 10 липня 1958 року.
Стаття 94
Ніщо в цій Угоді не перешкоджає одній із Сторін вживати
будь-яких заходів: a) які, на її думку, необхідні для того, щоб запобігти
розголошенню інформації, що суперечить суттєвим інтересам її
безпеки; b) що мають відношення до виробництва або продажу зброї,
воєнного спорядження та матеріалів або до досліджень, розробок чи
виробництва, необхідного для цілей оборони, якщо такі заходи не
зашкоджують умовам конкуренції стосовно продукції, яка не
призначена для використання у суто воєнних цілях; c) які вона вважає необхідними для забезпечення своєї власної
безпеки у випадку серйозних внутрішніх безпорядків, які порушують
закон і громадський порядок, під час війни або серйозного
міжнародного напруження, яке являє собою загрозу війни, або для
виконання взятих зобов'язань по підтриманню міжнародного миру та
безпеки; d) які, на її думку, необхідні для дотримання її міжнародних
зобов'язань по контролю за подвійним використанням промислових
товарів і технологій.
Стаття 95
1. У сферах, на які поширюється дія цієї Угоди, без шкоди для
будь-яких її спеціальних положень: - заходи, які вживаються Україною по відношенню до
Співтовариства, не повинні приводити до будь-якої дискримінації
держав-членів Співтовариства, їх громадян або їх компаній чи фірм; - заходи, які вживаються Співтовариством по відношенню до
України, не повинні приводити до будь-якої дискримінації громадян
України або її компаній чи фірм.
2. Положення пункту 1 не зашкоджують праву Сторін
використовувати відповідні положення їх фінансового законодавства
стосовно платників податків, які знаходяться не в однакових умовах
з точки зору їх місця проживання.
Стаття 96
1. Кожна з двох Сторін може передавати до Ради з питань
співробітництва будь-який спір щодо застосування або тлумачення
цієї Угоди. 2. Рада з питань співробітництва може врегульовувати спір
шляхом винесення рекомендації. 3. Якщо спір не може бути врегульований відповідно до
пункту 2, кожна Сторона може повідомити іншу Сторону про
призначення мирового посередника, після чого інша Сторона має
призначити другого мирового посередника протягом двох місяців. Для
застосування цієї процедури Співтовариство і держави-члени
вважаються однією Стороною спору. Рада з питань співробітництва призначає третього посередника. Рекомендації мирових посередників приймаються більшістю
голосів. Такі рекомендації не є обов'язковими для Сторін.
Стаття 97
На вимогу однієї із Сторін Сторони оперативно проводять
консультації з використанням відповідних каналів з метою
обговорення будь-яких питань, що стосуються тлумачення або
імплементації цієї Угоди та інших відповідних аспектів стосунків
між Сторонами. Положення цієї статті ніяким чином не зачіпають статті
18, 19, 96 та 102 і не зашкоджують ним.
Стаття 98
Режим, який надається Україні в рамках цієї Угоди, ні в якому
разі не є більш сприятливим ніж режим, що надається
державами-членами одна одній.
Стаття 99
В цілях цієї Угоди термін "Сторони" означає Україну з одного
боку, та Співтовариство або держави-члени, або Співтовариство та
держави-члени, згідно з їх відповідними повноваженнями, з другого
боку.
Стаття 100
Оскільки питання, що охоплюються цією Угодою, регулюються
Енергетичною Хартією та Протоколами до неї, така Хартія і такі
Протоколи після набуття чинності застосовуються до таких питань,
але лише в тій мірі, в якій таке застосування передбачене їх
положеннями.
Стаття 101
Ця Угода укладається на початковий період тривалістю десять
років. Угода автоматично подовжується на один рік, якщо одна із
Сторін за шість місяців до закінчення строку дії Угоди не
сповістить іншу Сторону у письмовій формі про свій намір
денонсувати Угоду.
Стаття 102
1. Сторони вживають будь-яких загальних або спеціальних
заходів, необхідних для виконання своїх зобов'язань за Угодою.
Вони докладають зусиль для досягнення цілей, визначених Угодою. 2. Якщо одна із Сторін вважає, що інша Сторона не виконує
своїх зобов'язань за Угодою, вона може вжити відповідних заходів.
Перед тим, як вжити таких заходів, за винятком випадків
надзвичайної терміновості, вона надає Раді з питань
співробітництва всю відповідну інформацію, необхідну для уважного
вивчення ситуації з метою пошуку рішення, прийнятного для Сторін. При визначенні цих заходів пріоритет має бути відданий таким
заходам, які якомога менше зашкоджують дії Угоди. Рада з питань
співробітництва негайно інформується про ці заходи, якщо цього
вимагає інша Сторона.
Стаття 103
Додатки I, II, III, IV, V, Доповнення до додатка V і Протокол
складають невід'ємну частину цієї Угоди.
Стаття 104
До тих пір, поки за цією Угодою приватним особам і суб'єктам
економічної діяльності не будуть забезпечені рівні права, Угода не
зашкоджує правам, гарантованим їм діючими угодами, які є
обов'язковими для однієї чи декількох держав-членів з одного боку
і України з іншого боку, крім сфер, що відносяться до компетенції
Співтовариства, та без шкоди для зобов'язань держав-членів, які
випливають з цієї Угоди, в сферах, що відносяться до їх
компетенції.
Стаття 105
Ця Угода застосовується, з одного боку, до територій, де
діють договори про утворення Європейського співтовариства,
Європейського співтовариства по атомній енергії та Європейського
об'єднання вугілля та сталі, та за умов, визначених в цих
договорах, і, з іншого боку, до території України.
Стаття 106
Генеральний секретар Ради Європейського Союзу є депозитарієм
цієї Угоди.
Стаття 107
Оригінальний текст Угоди, тексти якої англійською,
голандською, грецькою, датською, іспанською, італійською,
німецькою, португальською, французькою та українською мовами є
автентичними, здається на зберігання Генеральному секретареві Ради
Європейського Союзу.
Стаття 108
Ця Угода схвалюється Сторонами згідно з їх відповідними
процедурами. Угода набуває чинності в перший день другого місяця, що
наступає після дати, коли Сторони повідомили Генерального
секретаря Ради Європейського Союзу про завершення процедур,
зазначених у першому пункті.вгору