Document 070_006, valid, current version — Ratification on October 22, 2009, on the basis - 1679-VI
( Last event — Entry into force, gone December 17, 2009, on the basis - v-142321-10. Take a look at the history? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини
про повітряне сполучення
{ Угоду ратифіковано Законом
N 1679-VI ( 1679-17 ) від 22.10.2009 }

Дата підписання: 24.06.2008 Дата ратифікації Україною: 22.10.2009 Дата набрання чинності для України: 17.12.2009
Кабінет Міністрів України та Рада Міністрів Боснії і
Герцеговини, далі - "Договірні Сторони",
які є учасниками Конвенції про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), прийнятої в Чикаго 7 грудня 1944 року,
бажаючи укласти Угоду з метою встановлення регулярного
повітряного сполучення між Україною та Боснією і Герцеговиною, а
також за межами їх територій, та
прагнучи забезпечити найвищий рівень безпеки польотів та
авіаційної безпеки при міжнародних повітряних перевезеннях,
домовились про таке:
Стаття 1
Визначення
У цій Угоді, якщо контекст не передбачає інше:
a. термін "Конвенція" означає Конвенцію про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), прийняту в Чикаго
7 грудня 1944 року, та містить будь-який Додаток або поправки до
нього, прийняті відповідно до статті 90 цієї Конвенції, а також
будь-яку поправку до Конвенції, внесену відповідно до статті 94, у
тій мірі, в якій вони чинні для обох Договірних Сторін;
b. термін "авіаційні власті" щодо України означає
Міністерство транспорту та зв'язку або будь-яку особу чи орган,
уповноважений здійснювати будь-які функції, що в цей час
виконуються згаданими властями, або подібні функції, а щодо Боснії
і Герцеговини - Раду Міністрів - Міністерство зв'язку та
транспорту - Директорат цивільної авіації Боснії і Герцеговини або
будь-яку особу чи орган, уповноважений здійснювати будь-які
функції, що в цей час виконуються згаданими властями, або подібні
функції;
c. термін "Угода" означає цю Угоду, додаток до неї, а також
будь-які зміни і доповнення до Угоди або до додатка;
d. термін "призначене авіапідприємство" означає
авіапідприємство, яке призначено та отримало дозвіл на виконання
польотів відповідно до статті 4 цієї Угоди;
e. термін "територія Договірної Сторони" означає територію
держави будь-якої Договірної Сторони та вживається у значенні,
наведеному в статті 2 Конвенції ( 995_038 );
f. терміни "авіапідприємство", "повітряне сполучення",
"міжнародне повітряне сполучення" та "зупинка з некомерційними
цілями" вживаються в значенні, наведеному в статті 96 Конвенції
( 995_038 );
g. термін "встановлені маршрути" означає маршрути, які
встановлені або будуть встановлені в додатку до цієї Угоди;
h. термін "договірні лінії" означає міжнародні регулярні
повітряні сполучення, що здійснюються за встановленими маршрутами
відповідно до положень цієї Угоди;
i. термін "тариф" означає розмір оплати за перевезення
пасажирів, багажу та вантажу й умови, згідно з якими ця оплата
застосовується, включаючи оплату й умови стосовно агентських та
інших додаткових послуг, але за винятком винагороди й умов щодо
перевезення пошти;
j. термін "ємність" означає: (i) щодо повітряного судна - пасажиромісткість і (або)
вантажомісткість цього повітряного судна на маршруті або на його
частині;
(ii) щодо договірних ліній - ємність повітряного судна, що
здійснює перевезення, помножена на частоту рейсів, виконаних цим
повітряним судном протягом певного періоду за встановленим
маршрутом або на його частині;
k. термін "збір з користувача" означає плату, яка стягується
з авіапідприємства компетентними органами держав Договірних Сторін
або дозволена ними до стягнення, за надання відповідних послуг,
користування аеропортовим майном, аеропортовими або
аеронавігаційними засобами, засобами забезпечення авіаційної
безпеки, включаючи засоби для обслуговування повітряних суден,
екіпажів, пасажирів і вантажу;
l. термін "стандарт" означає будь-які вимоги до фізичних
характеристик, конфігурацій, матеріальної частини, технічних
характеристик, персоналу або правил та до іншого, про що йдеться в
статті 37 Конвенції ( 995_038 ), однакове застосування яких
визнається необхідним для забезпечення безпеки або регулярності
міжнародної аеронавігації, та яких будуть дотримуватись Договірні
Сторони відповідно до Конвенції; у випадку неможливості дотримання
стандарту в обов'язковому порядку до Міжнародної організації
цивільної авіації (далі - IKAO) направляється повідомлення у
відповідності зі статтею 38 Конвенції;
m. термін "фактичний нормативний контроль" означає відносини,
що виникають на підставі прав і обов'язків, які надають можливість
значною мірою впливати на авіапідприємство за допомогою
відповідних нормативних актів.
Стаття 2
Застосування Конвенції
( 995_038 )
Ніщо в цій Угоді не завдає шкоди правам і зобов'язанням
Договірних Сторін, що випливають із Конвенції ( 995_038 ).
Стаття 3
Надання прав
1. Кожна Договірна Сторона надає іншій Договірній Стороні
права, передбачені цією Угодою, для здійснення регулярних
міжнародних повітряних сполучень за маршрутами, встановленими в
додатку до цієї Угоди.
2. Авіапідприємства, призначені кожною Договірною Стороною,
при експлуатації договірної лінії за встановленим маршрутом
користуються такими правами:
a. здійснювати проліт території іншої Договірної Сторони без
посадки;
b. здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
з некомерційними цілями; та
c. здійснювати зупинки на території іншої Договірної Сторони
в пунктах, зазначених для цього маршруту в додатку до цієї Угоди,
з метою прийняття на борт або зняття з нього пасажирів, вантаж і
пошту, що перевозяться окремо або комбіновано.
3. Авіапідприємства кожної Договірної Сторони, крім тих, що
призначені відповідно до статті 4 цієї Угоди, також користуються
правами, зазначеними в підпунктах (a) і (b) пункту 2 цієї статті.
4. Зазначене в пункті 2 цієї статті не розглядається як
надання права призначеним авіапідприємствам однієї Договірної
Сторони приймати на борт у пункті на території іншої Договірної
Сторони пасажирів і вантаж, включаючи пошту, для перевезення до
іншого пункту на території іншої Договірної Сторони за винагороду
або на умовах найму.
5. Якщо у випадку збройного конфлікту, стихійного лиха або
політичної нестабільності призначене авіапідприємство однієї
Договірної Сторони не може здійснювати перевезення за звичайним
маршрутом, інша Договірна Сторона вживає всіх можливих заходів для
забезпечення безперервності таких перевезень шляхом відповідної
тимчасової зміни маршрутів.
Стаття 4
Призначення авіапідприємств і дозволи
на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона має право призначити одне або
більше авіапідприємств з метою експлуатації договірних ліній за
встановленими маршрутами, а також замінити або відкликати такі
призначення, письмово повідомивши про це іншу Договірну Сторону.
2. Після отримання повідомлення про призначення та заявок,
поданих призначеним авіапідприємством, інша Договірна Сторона без
затримки надає призначеному авіапідприємству відповідні дозволи на
виконання польотів за умови, що:
a. призначене авіапідприємство засновано та зареєстровано як
юридична особа на території Договірної Сторони, яка призначає це
авіапідприємство, відповідно до чинного законодавства держави цієї
Договірної Сторони;
b. авіапідприємство чи контрольний пакет акцій
авіапідприємства належить державі Договірної Сторони, яка
призначає авіапідприємство, і (або) її юридичним і (або) її
фізичним особам, які забезпечують фактичний контроль;
c. фактичний нормативний контроль над авіапідприємством
здійснюється та підтримується Договірною Стороною, яка призначає
авіапідприємство; та
d. Договірна Сторона, яка призначає авіапідприємство,
дотримується положень статті 15 і статті 16 цієї Угоди.
3. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони можуть вимагати
від авіапідприємства, призначеного іншою Договірною Стороною,
доказів того, що воно здатне виконувати умови, передбачені чинним
законодавством держави цієї Договірної Сторони, які звичайно й
обґрунтовано застосовуються цими властями для здійснення
міжнародних повітряних сполучень у відповідності з положеннями
Конвенції ( 995_038 ).
4. Якщо авіапідприємство призначено та отримало дозвіл на
виконання польотів відповідно до положень цієї статті, воно може
розпочати експлуатацію договірних ліній за умови дотримання
авіапідприємством положень цієї Угоди.
Стаття 5
Скасування або тимчасове припинення дії
дозволів на виконання польотів
1. Кожна Договірна Сторона має право скасувати дозвіл на
виконання польотів або тимчасово припинити користування правами,
зазначеними в статті 3 цієї Угоди, авіапідприємством, призначеним
іншою Договірною Стороною, або встановити такі умови, які
вважатиме за необхідне для користування цими правами, якщо:
a. вона не має доказів того, що призначене авіапідприємство
засновано та зареєстровано як юридична особа на території
Договірної Сторони, яка призначає це авіапідприємство, відповідно
до чинного законодавства держави цієї Договірної Сторони;
b. не доведено, що авіапідприємство чи контрольний пакет
акцій авіапідприємства належить державі Договірної Сторони, яка
призначає авіапідприємство, і (або) її юридичним і (або) її
фізичним особам, або що забезпечується фактичний контроль;
c. вона не має доказів того, що Договірна Сторона, яка
призначає авіапідприємство, здійснює та підтримує фактичний
нормативний контроль над авіапідприємством;
d. інша Договірна Сторона не дотримується положень статті 15
або статті 16 цієї Угоди;
e. авіапідприємство не дотримується чинного законодавства
держави Договірної Сторони, яка надає ці права; або
f. авіапідприємство не в змозі здійснювати перевезення
відповідно до умов, передбачених цією Угодою.
2. Якщо негайне скасування дозволу на виконання польотів,
тимчасове припинення його дії або встановлення умов, зазначених у
пункті 1 цієї статті, не є необхідним для запобігання подальшим
порушенням чинного законодавства, таке право буде використано
тільки після консультацій з іншою Договірною Стороною.
Стаття 6
Застосування чинного законодавства
1. Призначені авіапідприємства однієї Договірної Сторони
дотримуються чинного законодавства держави іншої Договірної
Сторони, яке регулює прибуття на її територію, перебування в її
межах або відправлення з неї повітряних суден, задіяних у
міжнародній аеронавігації, або експлуатацію та навігацію таких
повітряних суден, під час прибуття на згадану територію,
відправлення з неї та перебування в її межах.
2. Чинне законодавство держави однієї Договірної Сторони, яке
регулює в'їзд, порядок розмитнення, транзит, здійснення
паспортного, санітарного, митного контролю та карантину,
поширюється на призначені авіапідприємства іншої Договірної
Сторони, екіпажі, пасажирів або осіб, які діють від їхнього імені,
а також застосовується до багажу, вантажу та пошти під час
прибуття на територію іншої Договірної Сторони, перебування в її
межах, відправлення з неї та у разі прямування транзитом.
3. Кожна Договірна Сторона застосовує до призначених
авіапідприємств іншої Договірної Сторони такі самі закони і
правила, які застосовуються нею до своїх призначених
авіапідприємств або авіапідприємств третьої сторони, які
здійснюють подібні міжнародні повітряні перевезення.
4. Кожна Договірна Сторона за запитом іншої Договірної
Сторони надає їй копії відповідних законів і правил, про які
йдеться в цій статті.
Стаття 7
Справедлива конкуренція
та затвердження розкладів
1. Призначеним авіапідприємствам Договірних Сторін надаються
справедливі та рівні можливості експлуатації договірних ліній за
маршрутами, встановленими в додатку до цієї Угоді.
2. Здійснюючи повітряні перевезення за маршрутами,
встановленими в додатку до цієї Угоди, призначені авіапідприємства
кожної Договірної Сторони враховують інтереси призначених
авіапідприємств іншої Договірної Сторони, щоб не послабити їхні
позиції на ринку перевезень або щоб не усунути з маршруту.
3. Кожна Договірна Сторона запобігає будь-яким формам
дискримінації або недобросовісної конкуренції, які негативно
впливають на конкурентоспроможність авіапідприємства, призначеного
іншою Договірною Стороною.
4. Призначене авіапідприємство однієї Договірної Сторони
подає на затвердження авіаційним властям іншої Договірної Сторони
розклад руху на договірних лініях не менше ніж за тридцять (30)
днів до запропонованої дати початку здійснення перевезень. В
окремих випадках цей термін може бути скорочений за згодою
зазначених властей.
5. Будь-які зміни та доповнення до затвердженого розкладу
руху призначеного авіапідприємства або авіапідприємств будь-якої
Договірної Сторони подаються на затвердження авіаційним властям
іншої Договірної Сторони.
6. Заявки на виконання додаткових рейсів, які виконуються для
задоволення тимчасового попиту на перевезення, можуть бути подані
не менше ніж за три (3) дні до початку їх виконання.
Стаття 8
Мито і збори
1. Кожна Договірна Сторона на основі взаємності в максимально
можливому обсязі відповідно до чинного національного законодавства
звільняє призначене авіапідприємство іншої Договірної Сторони від
мита та зборів, крім зборів за надане обслуговування, на повітряні
судна, які експлуатуються на договірних лініях призначеним
авіапідприємством цієї іншої Договірної Сторони, на паливо,
мастильні матеріали, витратні технічні запаси, запасні частини,
включаючи двигуни, комплектне бортове обладнання, бортові запаси
(включаючи продукти харчування, напої та тютюнові вироби),
необхідні документи (друковані бланки авіаквитків, авіавантажні
накладні, будь-які друковані матеріали з зображенням на них
товарного знаку авіапідприємства та звичайні рекламні матеріали,
що розповсюджуються цим призначеним авіапідприємством безкоштовно)
та інші предмети, призначені для використання або які
використовуються призначеним авіапідприємством іншої Договірної
Сторони виключно у зв'язку з експлуатацією або обслуговуванням
повітряних суден, що здійснюють перевезення на договірних лініях.
2. Звільнення, надане цією статтею, поширюється на зазначені
в пункті 1 цієї статті предмети:
a. які ввезені на територію однієї Договірної Сторони
призначеним авіапідприємством іншої Договірної Сторони або від
його імені;
b. які знаходяться на борту повітряного судна призначеного
авіапідприємства однієї Договірної Сторони після прибуття на
територію іншої Договірної Сторони або після відправлення з цієї
території;
c. які прийняті на борт повітряного судна призначеного
авіапідприємства однієї Договірної Сторони на території іншої
Договірної Сторони та призначені для використання при експлуатації
договірних ліній,
незалежно від того використовуються чи споживаються такі
предмети цілком у межах території Договірної Сторони, яка надає
звільнення, за умови, що такі предмети не відчужуються та (або) не
продаються на території згаданої Договірної Сторони.
3. Комплектне бортове обладнання, а також матеріали та
запаси, що звичайно знаходяться на борту повітряного судна
призначеного авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони, можуть
бути вивантажені на території іншої Договірної Сторони тільки за
згодою митних органів держави цієї Договірної Сторони. У такому
випадку вони можуть бути розміщені під наглядом зазначених органів
доти, доки не будуть вивезені в зворотному напрямку або
використані іншим чином відповідно до митного законодавства
держави цієї Договірної Сторони.
Стаття 9
Збори з користувача
1. Жодна Договірна Сторона не стягує або не дозволяє
стягувати з призначеного авіапідприємства або авіапідприємств
іншої Договірної Сторони збори з користувача, розмір яких
перевищує розмір зборів, що стягуються з її авіапідприємств, які
здійснюють подібні міжнародні повітряні сполучення.
2. Кожна Договірна Сторона сприяє проведенню консультацій
відносно зборів з користувача між компетентними органами, які
стягують збори, та авіапідприємствами, коли це можливо, через
представництва цих авіапідприємств, які користуються послугами та
обладнанням, що надаються такими органами. Повідомлення з
обґрунтуванням будь-яких пропозицій стосовно зміни зборів з
користувача надсилається авіапідприємствам, щоб вони мали
можливість висловити свою точку зору до введення в дію таких змін.
Кожна Договірна Сторона рекомендує компетентним органам, які
стягують такі збори, та авіапідприємствам у подальшому
обмінюватися інформацією відносно зборів з користувача.
Стаття 10
Визнання посвідчень і свідоцтв
1. Сертифікати льотної придатності, сертифікати
експлуатантів, посвідчення про кваліфікацію та свідоцтва, які
видані або визнані дійсними однією Договірною Стороною і строк дії
яких не завершився, визнаються дійсними іншою Договірною Стороною
для експлуатації договірних ліній за маршрутами, встановленими у
додатку до цієї Угоди, за умови, що вимоги, згідно з якими такі
сертифікати та свідоцтва були видані або визнані дійсними,
дорівнюють мінімальним стандартам, які встановлені або можуть бути
встановлені відповідно до Конвенції ( 995_038 ).
2. Проте кожна Договірна Сторона залишає за собою право не
визнавати дійсними для виконання польотів над її територією та
(або) здійснення посадки на її території посвідчення про
кваліфікацію та свідоцтва, які видані громадянам її держави іншою
Договірною Стороною.
Стаття 11
Тарифи
1. Тарифи на перевезення на будь-якій договірній лінії
встановлюються призначеними авіапідприємствами на обґрунтованому
рівні з урахуванням усіх супутніх факторів, включаючи
експлуатаційні витрати, помірний прибуток, особливості перевезень
(такі як стандарти швидкості та комфорту) і тарифи інших
авіапідприємств. Авіаційні власті Договірних Сторін вважатимуть
неприйнятними тарифи, які є дискримінаційними, надто високими або
обмежуючими через зловживання домінуючим положенням на ринку, або
штучно заниженими завдяки прямій або непрямій підтримці або
субсидії.
2. Авіаційні власті кожної Договірної Сторони можуть вимагати
від призначеного авіапідприємства повідомлення про встановлення та
опублікування тарифів на міжнародні пасажирські перевезення, які
здійснюються відповідно до цієї Угоди. Тарифи публікуються не
менше ніж за тридцять (30) днів до запропонованої дати їх введення
в дію.
3. Втручання авіаційних властей Договірної Сторони
обмежується:
a. запобіганням встановленню або практиці застосування
необґрунтовано низьких або дискримінаційних тарифів;
b. захистом споживачів від застосування необґрунтовано
високих або необґрунтовано обмежуючих тарифів, пов'язаних зі
зловживанням домінуючим положенням на ринку чи змовою
авіапідприємств; або
c. захистом авіапідприємств від встановлення тарифів, які
штучно занижені через пряму або непряму урядову субсидію чи
підтримку.
4. Якщо авіаційні власті будь-якої Договірної Сторони
вважають, що поданий тариф не відповідає положенням цієї статті,
вони направляють відповідне повідомлення призначеному
авіапідприємству, яке після отримання такого повідомлення негайно
призупиняє застосування тарифу, а також направляють авіаційним
властям іншої Договірної Сторони запит про проведення консультацій
і зазначають причини неприйнятності тарифів. Такі консультації
проводяться не пізніше ніж через тридцять (30) днів після
одержання запиту. Якщо домовленостей не досягнуто, перевага
надається рішенню авіаційних властей Договірної Сторони, на
території держави якої починаються перевезення. Авіаційні власті
цієї Договірної Сторони можуть скористатися правами, зазначеними в
статті 5 цієї Угоди.
Стаття 12
Комерційна діяльність
1. Призначеним авіапідприємствам однієї Договірної Сторони
надається право утримувати своє представництво на території іншої
Договірної Сторони.
2. Призначені авіапідприємства однієї Договірної Сторони
можуть відповідно до чинного законодавства держави іншої
Договірної Сторони, яке регулює прибуття на її територію,
перебування та працевлаштування, направляти та утримувати на
території іншої Договірної Сторони адміністративний, технічний,
експлуатаційний та інший персонал, необхідний для надання послуг з
повітряних перевезень.
3. Кожне призначене авіапідприємство має право на території
іншої Договірної Сторони продавати квитки на повітряні перевезення
як безпосередньо, так і за вибором авіапідприємств через їхніх
агентів. Кожне призначене авіапідприємство має право продавати
квитки на повітряні перевезення у місцевій валюті, а будь-яка
особа - вільно їх купувати.
Стаття 13
Переказ доходів
Кожна Договірна Сторона надає призначеному авіапідприємству
іншої Договірної Сторони право переказувати за вимогою на
територію своєї держави у відповідності з чинним законодавством у
сфері валютного регулювання держави кожної Договірної Сторони
доходи, отримані на території іншої Договірної Сторони від
реалізації послуг з перевезень на договірних лініях пасажирів,
вантажу та пошти, сума яких перевищує видатки.
Стаття 14
Забезпечення даними
1. Авіаційні власті однієї Договірної Сторони за запитом
авіаційних властей іншої Договірної Сторони надають їм періодичні
або інші статистичні дані, необхідні для перегляду ємності на
договірних лініях, які експлуатуються призначеним
авіапідприємством або авіапідприємствами першої Договірної
Сторони. Такі дані повинні містити всю інформацію, необхідну для
визначення обсягу перевезень, що здійснюються цими
авіапідприємствами на договірних лініях, включаючи пункти
відправлення та призначення таких перевезень.
2. Надання додаткових статистичних даних стосовно повітряних
перевезень за запитом авіаційних властей будь-якої Договірної
Сторони обговорюється та погоджується між авіаційними властями
Договірних Сторін.
Стаття 15
Авіаційна безпека
1. Згідно зі своїми правами та зобов'язаннями, які виникають
на основі міжнародного права, Договірні Сторони підтверджують
взаємне зобов'язання захищати безпеку цивільної авіації від актів
незаконного втручання. Не обмежуючи загальне застосування своїх
прав і зобов'язань з міжнародного права, Договірні Сторони будуть,
зокрема, діяти відповідно до положень Конвенції про злочини та
деякі інші акти, що вчиняються на борту повітряного судна
( 995_244 ), прийнятої в Токіо 14 вересня 1963 року, Конвенції про
боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден ( 995_167 ),
прийнятої в Гаазі 16 грудня 1970 року, Конвенції про боротьбу з
незаконними актами, що спрямовані проти безпеки цивільної авіації
( 995_165 ), прийнятої в Монреалі 23 вересня 1971 року, Протоколу
про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що
обслуговують міжнародну цивільну авіацію, який доповнює Конвенцію
про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки
цивільної авіації ( 995_269 ), підписаного в Монреалі
24 лютого 1988 року, Конвенції про маркування пластичних вибухових
речовин з метою їх виявлення ( 995_016 ), прийнятої в Монреалі
1 березня 1991 року, та відповідно до положень будь-якого іншого
міжнародного договору про безпеку цивільної авіації, учасниками
якого будуть обидві Договірні Сторони.
2. Договірні Сторони надають одна одній за запитом усю
необхідну допомогу для запобігання актам незаконного захоплення
цивільних повітряних суден та іншим незаконним актам, спрямованим
проти таких повітряних суден, безпеки пасажирів і екіпажу,
аеропортів і аеронавігаційних засобів, а також будь-якій іншій
загрозі безпеці цивільної авіації.
3. Договірні Сторони в своїх відносинах діють відповідно до
положень з авіаційної безпеки, встановлених ІКАО та визначених як
Додатки до Конвенції ( 995_038 ), в тій мірі, в якій такі
положення з безпеки застосовуються до Договірних Сторін.
4. Кожна Договірна Сторона погоджується з тим, що до
призначених нею авіапідприємств може бути висунута вимога
дотримуватись зазначених у пункті 3 цієї статті положень з
авіаційної безпеки щодо прибуття на територію цієї іншої
Договірної Сторони, відправлення з неї або перебування в її межах.
Кожна Договірна Сторона також доброзичливо розглядає будь-яке
прохання іншої Договірної Сторони щодо вжиття обґрунтованих
спеціальних заходів з безпеки у відповідь на конкретну загрозу.
Кожна Договірна Сторона забезпечує на своїй території вжиття
ефективних заходів для захисту повітряних суден, огляду пасажирів
і перевірки ручної поклажі, екіпажу, вантажу та бортових запасів
перед і під час прийому на борт або завантаження, а у випадку
загрози вживає заходів з безпеки згідно з обставинами, що
склалися.
5. У випадку дій або загрози дій, що пов'язані з незаконним
захопленням цивільних повітряних суден або інших протиправних дій,
які спрямовані проти таких повітряних суден, безпеки їхніх
пасажирів і екіпажу, аеропортів або аеронавігаційних засобів,
Договірні Сторони надаватимуть одна одній допомогу шляхом
полегшення зв'язку та вжиття інших відповідних заходів, які
спрямовані на якомога швидке та безпечне усунення таких дій або
загрози дій.
6. Якщо одна Договірна Сторона має серйозні підстави вважати,
що інша Договірна Сторона не дотримується положень цієї статті з
авіаційної безпеки, ця Договірна Сторона може надіслати запит про
проведення консультацій з іншою Договірною Стороною. Такі
консультації розпочнуться не пізніше семи (7) днів з дати
одержання такого запиту.
Стаття 16
Безпека польотів
1. Кожна Договірна Сторона може у будь-який час направити
іншій Договірній Стороні запит про проведення консультацій
стосовно стандартів з безпеки польотів, щодо екіпажів, повітряних
суден або їх експлуатації, прийнятих іншою Договірною Стороною.
Такі консультації розпочнуться протягом тридцяти (30) днів з дати
одержання такого запиту.
2. Якщо за результатами таких консультацій одна Договірна
Сторона виявляє, що інша Договірна Сторона не дотримується та
належним чином не застосовує мінімальні стандарти, встановлені на
той час згідно з Конвенцією ( 995_038 ), перша Договірна Сторона
повідомляє іншій Договірній Стороні про виявлені недоліки, а також
про заходи, які необхідно вжити для приведення у відповідність до
цих мінімальних стандартів, а інша Договірна Сторона повинна
усунути виявлені недоліки. Якщо інша Договірна Сторона не може
усунути недоліки протягом п'ятнадцяти (15) днів або протягом більш
тривалого погодженого періоду, то це може бути підставою для
застосування статті 5 цієї Угоди.
3. Договірні Сторони домовились, що відповідно до статті 16
Конвенції ( 995_038 ) повітряні судна, які використовуються
авіапідприємством або авіапідприємствами однієї Договірної Сторони
для перевезень на територію іншої Договірної Сторони або з неї,
можуть під час перебування на території іншої Договірної Сторони
бути об'єктом для проведення уповноваженими представниками
авіаційних властей іншої Договірної Сторони огляду на борту та
навколо повітряного судна, перевірки дійсності документів стосовно
повітряного судна та документів екіпажу, а також стану повітряного
судна та його обладнання (у цій статті - "інспекція на пероні") за
умови, що це не призведе до необґрунтованої затримки у
перевезеннях. Визнаючи дійсність документів стосовно повітряного
судна, свідоцтв членів екіпажу відповідно до статті 33 Конвенції,
зазначені документи та свідоцтва, стан повітряного судна та його
обладнання можуть бути перевірені на відповідність стандартам з
безпеки польотів, встановленим на той час згідно з Конвенцією.
4. Якщо при проведенні інспекції на пероні або серії
інспекцій на пероні виникають серйозні підстави вважати, що:
a. повітряне судно або його експлуатація не відповідає
мінімальним стандартам, встановленим на той час згідно з
Конвенцією ( 995_038 ), або
b. відсутні ефективне впровадження та дотримання стандартів з
безпеки польотів, встановлених на той час згідно з Конвенцією
( 995_038 ),
то Договірна Сторона, яка здійснила інспекцію на пероні, може
в цілях статті 33 Конвенції ( 995_038 ) дійти висновку, що вимоги,
згідно з якими були видані або визнані дійсними посвідчення чи
свідоцтва стосовно повітряного судна або його екіпажу, або вимоги
щодо експлуатації повітряного судна не відповідають мінімальним
стандартам, встановленим згідно з Конвенцією.
5. У разі відмови представника авіапідприємства або
авіапідприємств однієї Договірної Сторони в проведенні згідно з
пунктом 3 цієї статті інспекції на пероні повітряного судна, яке
експлуатується цим авіапідприємством або авіапідприємствами, інша
Договірна Сторона може зробити висновок, про який йдеться в
пункті 4 цієї статті.
6. Кожна Договірна Сторона залишає за собою право негайно
призупинити дію дозволу на виконання польотів авіапідприємства або
авіапідприємств іншої Договірної Сторони або змінити його умови,
якщо в результаті проведення інспекції на пероні або серії
інспекцій на пероні, у разі відмови в проведенні інспекції на
пероні, за результатами консультацій або в іншому випадку
вирішить, що такі дії є необхідними для забезпечення безпеки
польотів.
7. Будь-які дії однієї Договірної Сторони по відношенню до
призначеного авіапідприємства іншої Договірної Сторони у
відповідності з пунктом 2 або пунктом 6 цієї статті припиняються,
як тільки підстава для вжиття таких заходів усунена.
8. Якщо, незважаючи на заходи, передбачені пунктом 2 цієї
статті, встановлено, що одна Договірна Сторона продовжує не
дотримуватися стандартів IKAO після закінчення погодженого
періоду, інша Договірна Сторона надсилає повідомлення про це
Генеральному секретарю IKAO, а в подальшому - про вжиття заходів
першою Договірною Стороною з метою дотримання стандартів IKAO.
Стаття 17
Консультації
1. З метою досягнення тісного співробітництва з питань
реалізації та дотримання положень цієї Угоди Договірні Сторони час
від часу проводять консультації.
2. Такі консультації, які можуть проводитись між авіаційними
властями, розпочнуться протягом шістдесяти (60) днів з дати
одержання письмового запиту, якщо Договірні Сторони не домовились
про інше.
Стаття 18
Внесення змін і доповнень
1. Якщо будь-яка Договірна Сторона вважає за доцільне змінити
будь-яке положення цієї Угоди, вона може в будь-який час направити
запит про проведення консультацій з іншою Договірною Стороною.
Такі консультації можуть проводитись між авіаційними властями
шляхом переговорів або листування та розпочнуться протягом
шістдесяти (60) днів з дати запиту, якщо не передбачено іншого.
2. Будь-які зміни та доповнення до цієї Угоди оформлюються
відповідним протоколом, який є її невід'ємною частиною та набирає
чинності згідно зі статтею 20 цієї Угоди.
3. Зміни і доповнення до додатка до цієї Угоди можуть бути
погоджені між авіаційними властями Договірних Сторін і набирають
чинності відповідно до статті 20 цієї Угоди.
Стаття 19
Врегулювання спорів
Будь-який спір, що виникає з приводу тлумачення або
застосування цієї Угоди, вирішується шляхом безпосередніх
переговорів між авіаційними властями обох Договірних Сторін. Якщо
згадані власті не досягають згоди, спір вирішується дипломатичними
каналами.
Стаття 20
Термін дії та набрання чинності
1. Ця Угода укладається на невизначений термін і набирає
чинності на тридцятий день з дати одержання останнього письмового
повідомлення про виконання Договірними Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою
чинності.
2. Кожна Договірна Сторона може в будь-який час письмово
повідомити іншу Договірну Сторону про своє рішення припинити дію
цієї Угоди. Таке повідомлення одночасно надсилається іншій
Договірній Стороні та до IKAO.
3. Угода втрачає чинність через дванадцять (12) місяців з
дати одержання повідомлення іншою Договірною Стороною, якщо тільки
повідомлення про втрату чинності не відкликано до закінчення цього
періоду.
4. Якщо відсутнє підтвердження про одержання повідомлення
іншою Договірною Стороною, воно вважається одержаним через
чотирнадцять (14) днів після його одержання IKAO.
Стаття 21
Реєстрація
Ця Угода, будь-які зміни та доповнення до неї реєструються в
IKAO Україною.
Стаття 22
Відповідність до багатостороннього договору
Якщо обидві Договірні Сторони стануть учасниками
багатостороннього договору в сфері повітряних перевезень, ця Угода
буде відповідно змінена та доповнена.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
уповноважені своїми Урядами, підписали цю Угоду.
Вчинено в м. Київ червня 24 дня 2008 в двох примірниках,
кожний українською, боснійською, хорватською, сербською та
англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі
виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди, текст
англійською мовою матиме переважну силу.
За Кабінет Міністрів За Раду Міністрів Боснії
України і Герцеговини
(підпис) (підпис)

Додаток
до Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини
про повітряне сполучення

Розділ I. Таблиця маршрутів
Маршрути, які експлуатуються призначеним авіапідприємством
або авіапідприємствами України:
------------------------------------------------------------------ | Пункти в | Проміжні |Пункти в Боснії| Пункти за | | Україні | пункти | і Герцеговині | межами | |---------------+----------------+---------------+---------------| |Київ |будь-які пункти |будь-які пункти|будь-які пункти| ------------------------------------------------------------------
Примітка: Завантаження не може бути прийняте на борт
повітряного судна в проміжному пункті з метою його розвантаження
на території Боснії і Герцеговини або не може бути прийняте на
борт повітряного судна на території Боснії і Герцеговини для його
розвантаження в пункті за межами та в зворотному напрямку, за
винятком, коли час від часу це може бути визначено авіаційними
властями Договірних Сторін.
Маршрути, які експлуатуються призначеним авіапідприємством
або авіапідприємствами Боснії і Герцеговини:
------------------------------------------------------------------ |Пункти в Боснії | Проміжні | Пункти в | Пункти за | | і Герцеговині | пункти | Україні | межами | |----------------+--------------+---------------+----------------| |будь-які пункти |будь-які |Київ |будь-які пункти | | |пункти | | | ------------------------------------------------------------------
Примітка: Завантаження не може бути прийняте на борт
повітряного судна в проміжному пункті з метою його розвантаження
на території України або не може бути прийняте на борт повітряного
судна на території України для його розвантаження в пункті за
межами та в зворотному напрямку, за винятком, коли час від часу це
може бути визначено авіаційними властями Договірних Сторін.
Розділ II. Експлуатаційні умови
1. При виконанні одного або всіх рейсів призначені
авіапідприємства будь-якої Договірної Сторони можуть не
використовувати будь-який пункт або пункти на встановлених
маршрутах за умови, що пункт початку перевезення або кінцевий
пункт перевезення знаходиться на території цієї Договірної
Сторони.
2. Проміжні пункти та пункти за межами обираються авіаційними
властями кожної Договірної Сторони, про що має бути надіслано
повідомлення авіаційним властям іншої Договірної Сторони до
початку здійснення перевезень.
3. Призначене авіапідприємство кожної Договірної Сторони може
здійснювати повітряні перевезення за встановленими маршрутами з
максимальною частотою, яка погоджується між авіаційними властями
Договірних Сторін.
4. Здійснюючи або пропонуючи повітряні перевезення за
встановленими маршрутами, будь-яке призначене авіапідприємство
однієї Договірної Сторони може укладати угоди про надання блоку
крісел або про спільне використання кодів з призначеним
авіапідприємством або авіапідприємствами будь-якої Договірної
Сторони.
Кожне авіапідприємство, яке уклало угоду про спільне
використання кодів у відповідності з цим пунктом, повинно під час
продажу квитка інформувати покупця про авіапідприємство, яке
фактично здійснюватиме перевезення на кожному з секторів і з яким
авіапідприємством або авіапідприємствами покупець матиме договірні
відносини.
Частота повітряних перевезень, які здійснюються відповідно до
угоди про спільне використання кодів, зараховується як частота
перевезень авіапідприємству, яке фактично їх здійснює.on top