Про затвердження Правил підготовки та оформлення рішень щодо реєстрації адвокатських об'єднань Міністерством юстиції України
Приказ Министерства юстиции Украины; Правила, Заключение, Форма типового документа от 27.08.2007693/5
Документ z0986-07, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.07.2011, основание - z0855-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.08.2007 N 693/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2007 р.
за N 986/14253
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1828/5 ( z0855-11 ) від 08.07.2011 }
Про затвердження Правил підготовки
та оформлення рішень щодо реєстрації адвокатських
об'єднань Міністерством юстиції України

З метою реалізації положень статті 4 Закону України "Про
адвокатуру" ( 2887-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1993 року N 302 ( 302-93-п ) "Про порядок реєстрації
адвокатських об'єднань" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила підготовки та оформлення рішень щодо
реєстрації адвокатських об'єднань Міністерством юстиції України,
що додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції Л.В.Єфіменка.
Міністр О.В.Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
27.08.2007 N 693/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 серпня 2007 р.
за N 986/14253

ПРАВИЛА
підготовки та оформлення рішень
щодо реєстрації адвокатських об'єднань
Міністерством юстиції України

1. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про
адвокатуру" ( 2887-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1993 року N 302 ( 302-93-п ) "Про порядок реєстрації
адвокатських об'єднань".
2. Правила визначають процедуру розгляду підготовки та
оформлення рішень щодо документів, що подаються до Міністерства
юстиції (далі - Мін'юст) для реєстрації адвокатських об'єднань або
внесення змін до статутних документів (далі - статутні документи).
3. Для проведення правової експертизи статутних документів
адвокатського об'єднання до Мін'юсту подаються такі документи: а) заява, підписана засновниками, підписи яких повинні бути
нотаріально засвідчені; б) статут у двох примірниках, підписаний засновниками
адвокатського об'єднання, який повинен містити відомості,
передбачені законодавством; в) установчий договір чи протокол загальних зборів адвокатів
про створення адвокатського об'єднання; г) відомості про кількісний склад адвокатського об'єднання
(із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження,
місця постійного проживання); ґ) нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право на заняття
адвокатською діяльністю; д) документ про внесення плати за реєстрацію; е) нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує
місцезнаходження адвокатського об'єднання.
4. Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться шляхом
здійснення правової експертизи статутних документів на їх
відповідність Конституції ( 254к/96-ВР ) та іншим актам
законодавства України, прийняття рішення про реєстрацію
адвокатського об'єднання, присвоєння йому реєстраційного номера,
видачі свідоцтва та занесення відомостей до Реєстру адвокатських
об'єднань (далі - Реєстр).
5. Реєстрація змін до статутних документів провадиться шляхом
здійснення правової експертизи цих змін, перевірки відповідності
змісту внесених змін Конституції ( 254к/96-ВР ) та іншим актам
законодавства України.
6. Правову експертизу статутних документів адвокатського
об'єднання проводить Департамент нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань (далі - Департамент).
7. За результатами правової експертизи Мін'юст у місячний
строк приймає одне з таких рішень: - про реєстрацію адвокатського об'єднання; - про реєстрацію змін до статутних документів; - про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання; - про відмову в реєстрації змін до статутних документів; - залишення заяви без розгляду.
8. Рішення, зазначені у пункті 7 Правил, приймаються залежно
від результатів правової експертизи виключно на підставах,
встановлених чинним законодавством, а в разі реєстрації змін до
статутних документів також на підставі статуту адвокатського
об'єднання.
9. Рішення оформляються наказами, до яких додається правовий
висновок про реєстрацію або про відмову в реєстрації (додаток 1),
правовий висновок про реєстрацію змін до статутних документів або
про відмову в реєстрації змін до статутних документів (додаток 2).
10. Правовий висновок підписується виконавцем, начальником
відділу, погоджується директором Департаменту і затверджується
заступником Міністра.
11. Наказ готується на підставі правового висновку і
підписується Міністром юстиції.
12. Наказ може бути оформлений окремо на кожне адвокатське
об'єднання або з уключенням списку адвокатських об'єднань, щодо
яких прийнято рішення.
13. На підставі наказу оформлюється свідоцтво про реєстрацію
адвокатського об'єднання, яке підписується Міністром юстиції.
14. Статут адвокатського об'єднання прошивається,
підписується директором Департаменту і скріплюється печаткою
Департаменту. На титульній сторінці статуту проставляється гриф
"Зареєстровано" із зазначенням назви органу реєстрування, дати і
номерів наказу та свідоцтва про реєстрацію.
15. Свідоцтво про реєстрацію адвокатського об'єднання,
оригінал статуту видаються особисто засновнику або керівнику
адвокатського об'єднання чи уповноваженій ними особі за
нотаріально посвідченою довіреністю. Особа, що отримала документи,
проставляє в Реєстрі свій підпис із зазначенням своєї посади в
адвокатському об'єднанні або реквізити довіреності, прізвища,
імені та по батькові, дати одержання документів.
16. Матеріали зареєстрованого адвокатського об'єднання
формуються в справу. Копія статуту з усіма подальшими змінами до
нього зберігається в Мін'юсті.
17. При прийнятті рішення про реєстрацію змін до статутних
документів адвокатського об'єднання у зв'язку із зміною назви
та/або місцезнаходження свідоцтво про реєстрацію повертається до
Мін'юсту та видається нове свідоцтво.
18. Відомості про зареєстровані адвокатські об'єднання, зміни
до статутних документів адвокатських об'єднань уносяться до
Реєстру.
19. Рішення про відмову у реєстрації адвокатського об'єднання
або реєстрації змін до статутних документів приймається, якщо
статутні документи суперечать законодавству України. Виконавець
готує правовий висновок, у якому зазначаються причини відмови та
акти законодавства України, які порушені. На підставі висновку
готується наказ про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання
(або змін до статутних документів) на кожне адвокатське об'єднання
окремо.
20. Копія наказу про відмову в реєстрації адвокатського
об'єднання надсилається заявникові супровідним листом за підписом
керівника Департаменту на адресу одного із засновників, зазначену
в заяві, або за місцезнаходженням адвокатського об'єднання в
10-денний термін після прийняття рішення про відмову в реєстрації
адвокатського об'єднання.
21. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації змін до
статутних документів застосовується такий самий порядок, що й при
відмові в реєстрації адвокатського об'єднання.
22. У разі подання до Мін'юсту заяви про реєстрацію
адвокатського об'єднання без необхідних документів, передбачених
пунктом 2 постанови, приймається рішення про залишення заяви без
розгляду, про що Мін'юст повідомляє заявника в місячний строк.
23. У разі припинення діяльності адвокатського об'єднання на
підставі рішення вищого органу управління про саморозпуск
адвокатського об'єднання або на підставі судового рішення
Департаментом готуються правовий висновок про виключення
адвокатського об'єднання з Реєстру (додаток 3), після чого
готується наказ.
24. У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію
адвокатського об'єднання видається його дублікат. Для одержання
дубліката свідоцтва до Міністерства юстиції України подаються такі
документи: - заява про видачу дубліката свідоцтва, підписана керівником
адвокатського об'єднання (головою зборів), підпис якого повинен
бути нотаріально засвідчений; - документ про внесення плати за видачу дубліката свідоцтва
про реєстрацію адвокатського об'єднання (копія квитанції, виданої
банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку); - повідомлення про втрату свідоцтва про реєстрацію
адвокатського об'єднання у засобах масової інформації, довідка
органів внутрішніх справ тощо або оригінал свідоцтва, яке
пошкоджено. У разі відповідності поданих документів чинному законодавству
приймається рішення про видачу дубліката свідоцтва. Якщо зазначені
документи подані не в повному обсязі або оформлені не належним
чином, документи підлягають поверненню.
В.о. директора Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань Т.І.Баранова

Додаток 1
до пункту 9 Правил
підготовки та оформлення
рішень щодо реєстрації
адвокатських об'єднань
Міністерством юстиції
України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___"____________ 200__ року "___"____________ 200__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо статутних документів, поданих на реєстрацію
________________________________________________
(назва адвокатського об'єднання)

Статутні документи ______________________________________________
(назва адвокатського об'єднання)
надійшли до Міністерства юстиції ________________________________
(дата надходження)
Рішення про створення адвокатського об'єднання та затвердження
статуту _________________________________________________________
(назва адвокатського об'єднання)
прийнято установчими (загальними) зборами _______________________
Правовою експертизою встановлено (оцінка відповідності статутних
документів законодавству України): ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок: _______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник відділу ________________________ ______________
(ініціали, прізвище) (підпис)
Головний (провідний)
спеціаліст Департаменту ______________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ______________
(дата)

Додаток 2
до пункту 9 Правил
підготовки та оформлення
рішень щодо реєстрації
адвокатських об'єднань
Міністерством юстиції
України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___"____________ 200__ року "___"____________ 200__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо внесення змін до статутних документів
_________________________________________
(назва адвокатського об'єднання)

________________________________________________, зареєстрованого
(назва адвокатського об'єднання)
Міністерством юстиції ___________________, свідоцтво N __________
(дата реєстрації)
Рішення про внесення змін до статуту ____________________________
(назва адвокатського об'єднання)
прийнято (загальними) зборами ___________________________________
(дата)
Правовою експертизою встановлено: _______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок: _______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник відділу ________________________ ______________
(ініціали, прізвище) (підпис)
Головний (провідний)
спеціаліст Департаменту ______________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ______________
(дата)

Додаток 3
до пункту 23 Правил
підготовки та оформлення
рішень щодо реєстрації
адвокатських об'єднань
Міністерством юстиції
України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Департаменту Заступник Міністра ____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали, прізвище) (підпис, ініціали, прізвище)
"___"____________ 200__ року "___"____________ 200__ року

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
про виключення адвокатського об'єднання
з Реєстру ____________________________________
(назва адвокатського об'єднання)

________________________________________________, зареєстрованого
(назва адвокатського об'єднання)
Міністерством юстиції ___________________, свідоцтво N __________
(дата реєстрації)
Рішення про припинення діяльності _______________________________
(назва адвокатського об'єднання)
прийнято (загальними) зборами*, судом ___________________________
(дата)
--------------- * Правовою експертизою встановлено: - рішення про припинення діяльності шляхом саморозпуску
прийнято з дотриманням вимог статуту. Адвокатським об'єднанням
здійснено заходи стосовно її ліквідації. На підтвердження
завершення процедури ліквідації надані відповідні довідки про
зняття адвокатського об'єднання з обліку.
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Висновок: _______________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник відділу ________________________ ______________
(ініціали, прізвище) (підпис)
Головний (провідний)
спеціаліст Департаменту ______________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Висновок підготовлено ______________
(дата)вверх