Документ z1384-10, действует, текущая редакция — Редакция от 08.12.2017, основание - z1409-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.09.2010 N 429
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1384/18679

Про затвердження Порядку утримання та розведення
диких тварин, які перебувають у стані неволі
або в напіввільних умовах
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
N 400 ( z1409-17 ) від 30.10.2017 }

Відповідно до статті 29 Закону України "Про захист тварин від
жорстокого поводження" ( 3447-15 ), Законів України "Про тваринний
світ" ( 2894-14 ), "Про Червону книгу України" ( 3055-14 ), "Про
ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28.07.2010 N 1585-р ( 1585-2010-р ) "Про
затвердження переліку нормативно-правових актів з питань захисту
тварин від жорстокого поводження" та з метою утримання та
розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в
напіввільних умовах, суб'єктами господарювання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок утримання та розведення диких тварин,
які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, що
додається.
2. Департаменту біорізноманіття, охорони землі та екомережі
(Мовчан М.М.):
2.1. У встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. У десятиденний строк після реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести наказ до відома та керівництва в роботі
Державному комітету лісового господарства України, Державному
комітету ветеринарної медицини України, Державній екологічній
інспекції України, Державній службі заповідної справи,
Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони
навколишнього природного середовища, державним управлінням охорони
навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та
Севастополі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони навколишнього природного середовища Томахіна М.Л.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр М.В.Злочевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
лісового господарства України М.Х.Шершун
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
В.о. Голови Державного комітету
ветеринарної медицини України В.М.Горжеєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
30.09.2010 N 429
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1384/18679

ПОРЯДОК
утримання та розведення диких тварин,
які перебувають у стані неволі
або в напіввільних умовах

I. Терміни і визначення
У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: ветеринарні документи - документи дозвільного характеру, до
яких належать міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне
свідоцтво, ветеринарна картка, ветеринарна довідка та
ветеринарно-санітарний паспорт на тварину, видані державними
інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими чи
ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують
ветеринарно-санітарний стан тварини, якість та безпечність
продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу,
біологічних продуктів, патологічного матеріалу та кормів, видані
відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину"
( 2498-12 ) (далі - Закон); відчуження тварин - передача права власності на тварин
юридичним та фізичним особам за процедурами та у спосіб, що не
заборонені чинним законодавством; власник дикої тварини - фізична або юридична особа, яка на
відповідній правовій підставі має у власності дику тварину; вольєр - обгороджена ділянка природних угідь для утримання
тварин; гібридизація - природне чи штучне з'єднання генетичного
матеріалу диких тварин різних видів; гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам
захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають
доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення
якості їх життя тощо; дикі тварини - тварини, природним середовищем існування яких
є дика природа, у тому числі ті, які перебувають у неволі чи
напіввільних умовах; жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у
тому числі безпритульними, що спричинило мучення, завдало їм
фізичного страждання, тілесні ушкодження, каліцтво або призвело до
загибелі, нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин,
вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, залишення домашніх
та сільськогосподарських тварин напризволяще, у тому числі
порушення правил утримання тварин; { Абзац дев'ятий розділу I в
редакції Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 400
( z1409-17 ) від 30.10.2017 } зоологічний парк (зоопарк) - природоохоронна
культурно-освітня та науково-дослідна установа, створена з метою
організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення
експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих видів тварин,
збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових
основ її розведення у неволі; карантинний майданчик - спеціально обладнане ізольоване
приміщення, яке відповідає встановленим ветеринарно-санітарним
нормам, призначене для тимчасового утримання тварин; куточок живої природи - складова частина кабінету (відділу,
лабораторії, класу) загальноосвітніх і позашкільних навчальних,
наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів, яка
створюється для проведення навчальних, практичних занять з метою
здобуття поглиблених знань про живі організми, формування
фактичних умінь та навичок, вивчення, спостереження та догляду за
рослинами і тваринами, що мають відповідні дозволи санітарних,
ветеринарних та інших служб; місце утримання тварин - будь-яке місце, визначене для
утримання тварин у штучно створених або напіввільних умовах; нейтралізуючий бар'єр - бар'єр, встановлений із зовнішнього
боку огорожі місця утримання для унеможливлення фізичного контакту
між людиною та твариною; огорожа місця утримання тварин - огорожа для утримання тварин
у межах місця утримання; пересувний звіринець - спеціально обладнані некапітальні
споруди, тимчасові приміщення, транспорт, мобільні клітки,
огорожі, інші пересувні конструкції, що використовуються закладами
культури, цирками, пересувними цирками, гастрольними центрами та
іншими особами для тримання і транспортування диких тварин з метою
їх використання у цирковій, естрадній, розважальній діяльності
(публічного і приватного характеру), а також для їх публічної
демонстрації, залучення до показів, виставок, що не мають
наукового значення; { Розділ I доповнено новим абзацом
шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства екології та природних
ресурсів N 400 ( z1409-17 ) від 30.10.2017 } раціон (кормовий раціон) - набір певних кормів у відповідній
кількості, які згодовуються тваринам з врахуванням потреби тварин
у поживних речовинах; реабілітація диких тварин - процес надання допомоги
покаліченим, осиротілим та постраждалим тваринам з метою
забезпечення їх виживання після випуску у природні місця
існування; режим ведення вольєрного господарства - встановлена на
відповідній території сукупність заходів щодо раціонального
використання диких тварин у мисливських господарствах та на
земельних ділянках, переданих під ведення такого господарства; реінтродукція - спроба заселення певним видом диких тварин
місць їх історико-природного ареалу перебування, де вони зникли чи
знаходяться під загрозою зникнення; стерилізація - позбавлення тварини хірургічним або
біологічним шляхом здатності до відтворення потомства
(репродуктивної здатності); таксономічна категорія - група видів, об'єднаних згідно з
науковою класифікацією; тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове
перебування тварини в пунктах перетримки з метою спостереження за
станом її здоров'я, лікування, реабілітації тощо до вирішення
питань, пов'язаних з її подальшим утриманням; утримання диких тварин у напіввільних умовах - утримання у
штучно створених умовах набутих у встановленому порядку диких
тварин, де вони живляться переважно природними кормами, але не
мають можливості вільно переміщатися за межі штучно ізольованої
ділянки природних угідь; центри реабілітації диких тварин - юридичні особи, створені з
метою організації порятунку, утримування та лікування в умовах
неволі диких тварин, що потрапили туди внаслідок травми,
стихійного лиха, незаконного вилучення, з метою фізичної та
психологічної реабілітації з можливістю повернення у дику природу; центри розведення диких тварин - юридичні особи, що
здійснюють ряд зоотехнічних, селекційних та
організаційно-господарських заходів, спрямованих на збереження
генетичної чистоти та відтворення популяції певного виду тварин; шкода, заподіяна третій особі внаслідок дії тварини, - шкода,
яка призвела до погіршення фізичного або психічного стану здоров'я
людини, ушкодження майна, якщо має місце причинний зв'язок між
дією цієї тварини та заподіяною шкодою.
II. Загальні положення
2.1. Цей Порядок, встановлює механізм утримання, використання
диких тварин, у тому числі занесених до Червоної Книги України або
які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю
видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення
( 995_129 ) (далі - CITES), у неволі або в напіввільних умовах,
визначає права і обов'язки власників диких тварин, а також
контроль у цій сфері. Для певних видів (груп видів диких тварин)
може встановлюватися окремий порядок відповідно до чинного
законодавства.
2.2. Цей Порядок поширюється на юридичних та фізичних осіб,
які утримують диких тварин в умовах неволі або в напіввільних
умовах на території України.
2.3. Утримання та розведення диких тварин у стані неволі або
в напіввільних умовах базується на таких принципах: гуманного ставлення до тварин; участі органів місцевого самоврядування і органів виконавчої
влади, громадських організацій у сфері захисту тварин від
жорстокого поводження; обліку, регулювання чисельності диких тварин; обов'язкового виконання власниками диких тварин вимог чинного
законодавства та цього Порядку.
III. Умови утримання та розведення
диких тварин у неволі
3.1. Утримання диких тварин у неволі допускається, якщо: створені умови, що відповідають їх біологічним, видовим та
індивідуальним особливостям; дотримані вимоги, встановлені Законом України "Про захист
тварин від жорстокого поводження" ( 3447-15 ); наявні документи, що підтверджують законність набуття дикої
тварини.
3.2. Утримання диких тварин у неволі без створення
відповідних умов не допускається.
3.3. Утримання диких тварин у неволі дозволяється з метою: демонстрації та проведення екологічно-виховної роботи при
організації дозвілля - в куточках живої природи, зоологічних
парках, національних природних парках, регіональних ландшафтних
парках; реабілітації - в центрах порятунку та реабілітації диких
тварин; розведення та подальшої реінтродукції - в біосферних та
природних заповідниках, національних природних парках,
регіональних ландшафтних парках, центрах розведення диких тварин,
зоологічних парках; проведення наукових досліджень (використання у наукових
цілях) - у науково-дослідних установах та зоопарках; використання у видовищних заходах, при організації дозвілля -
в цирках; розведення для підвищення продуктивності мисливських угідь -
у мисливських господарствах; використання приватними особами в естетичних цілях, у тому
числі об'єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги
України та CITES ( 995_129 ); тимчасової перетримки - в зоомагазинах та на виставках, у
тому числі об'єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги
України та CITES ( 995_129 ).
3.4. Кількість тварин, що утримуються фізичною чи юридичною
особою, обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання
відповідно до вимог цього Порядку. При цьому утримання тварин не
повинно порушувати права та свободи осіб, які мешкають поруч.
3.5. Умови утримання диких тварин повинні забезпечувати їх
біологічні, видові та індивідуальні потреби, а також запобігати
виходу з місць їх утримання. Дикі тварини повинні утримуватися у вольєрах, клітках або
інших приміщеннях, норми площі яких не можуть бути менші, ніж
мінімальні норми згідно з додатком до цього Порядку. У випадку,
якщо в приміщенні утримуються дві або більше дикі тварини
(без урахування потомства, нездатного до самостійного існування),
розрахунок мінімальної норми площі приміщення для утримання
кількох диких тварин здійснюється за формулою
'
S = S + (N-1) x K x S ,
min min min
де: ' S - мінімальна норма площі приміщення для утримання min кількох диких тварин;
S - мінімальна норма площі приміщення для утримання диких min тварин з розрахунку на 1 особину;
N - кількість диких тварин, що утримуються в приміщенні;
K - коефіцієнт розрахунку норми площі приміщення, що
становить 0,5 - при розрахунку мінімальної норми площі приміщення
для утримання кількох диких тварин, які належать до амфібій або
рептилій; 0,7 - при розрахунку мінімальної норми площі приміщення
для утримання кількох диких тварин, які належать до птахів або
ссавців. 3.5.1. Місце утримання тварин має забезпечувати достатній
простір для розміщення диких тварин, бути обладнаним необхідними
пристосуваннями, що забезпечують їх життєдіяльність (нори, гнізда,
укриття, ставки, басейни тощо). Усе обладнання, в тому числі електроприлади, має
встановлюватися таким чином, щоб воно не травмувало тварин та не
було ними пошкоджене. 3.5.2. При вольєрному утриманні тваринам необхідно
забезпечувати достатнє укриття від дощу, снігу та вітру або
надмірного сонячного випромінювання, якщо це необхідно для їх
комфорту та благополуччя. Для теплолюбивих тварин мають бути
передбачені відповідні закриті приміщення, в тому числі для
перетримки тварин у зимовий період. 3.5.3. У басейнах, резервуарах та акваріумах для водних
тварин необхідно підтримувати належний рівень солоності, вмісту
кисню та інші показники якості води та упереджувати потрапляння у
воду сторонніх предметів. 3.5.4. У місцях утримання тварин не допускається накопичення
паразитів та інших патогенів. 3.5.5. Виявлені у місцях утримання тварин несправності мають
негайно усуватися. При неможливості швидкого усунення несправності необхідно
перевести тварин в інше приміщення, а при неможливості
переведення - ізолювати від контакту з джерелом небезпеки. 3.5.6. Рослинність, що може зашкодити тваринам, повинна бути
за межами їх досяжності. 3.5.7. Температурний режим, вентиляція та освітлення місць
утримання тварин повинні відповідати виду тварин. Освітлення має бути достатнім також для проведення поточних
перевірок стану здоров'я та гігієни, а також для прибирання. Штучні джерела світла повинні мати спектр, максимально
наближений до сонячного випромінювання, і такої інтенсивності, щоб
не викликати дискомфорту або нездужання тварин.
3.6. Годівля тварин має здійснюватися за кормовим раціоном,
що враховує потреби для конкретного виду та індивідуальні потреби
кожної особини. При складанні раціону необхідно враховувати умови
утримання, розміри, вік і активність кожної тварини і потреби в
особливих обставинах (наприклад, фізіологічні потреби тварини,
утримання тварин у групі/стаді, зимовий сон тощо) та особливості
раціону для певних тварин (наприклад, для тварин, що перебувають
на ветеринарному лікуванні, для вагітних тварин, молодняку тощо). 3.6.1. При наданні кормів та води необхідно враховувати
природну поведінку тварин. 3.6.2. У тварин завжди має бути наявна в достатній кількості
свіжа питна вода, до якої кожна тварина цілодобово має вільний
доступ. 3.6.3. Контейнери для кормів та води при використанні мають
бути розміщенні таким чином, щоб вони були завжди доступними для
тварини. Після використання їх необхідно регулярно мити. Контейнери для кормів та води забороняється використовувати з
іншою метою. 3.6.4. Методи годування повинні бути безпечними як для
тварин, так і для їх власників чи осіб, які проводять годування
тварин.
3.7. Догляд за тваринами має здійснюватись під керівництвом
кваліфікованих спеціалістів у такий спосіб, щоб уникнути
дискомфорту, стресів та травмування тварин.
3.8. Власники тварин, а також особи, які забезпечують
створення умов утримання тварин (годівля, догляд місць утримання
тощо), мають бути ознайомлені з правилами особистої гігієни та
гігієни при приготуванні кормів та зобов'язані їх дотримуватись,
оскільки існує ризик перехресного забруднення при контакті з
обладнанням, посудом та поверхнями.
3.9. При утриманні диких тварин забороняється: розміщувати в розташованих поруч приміщеннях диких тварин,
взаємна присутність яких приводить до стресу; допускати надмірне домінування одних особин диких тварин над
іншими; утримувати в одному приміщенні диких тварин, спільне мешкання
яких може призвести до загибелі одного з них.
3.10. При використанні тварин у видовищних заходах
забороняється примушування тварин до виконання неприродних для них
дій, що призводять до травмувань, а також використання тварин в
умовах надмірних фізіологічних навантажень.
3.11. Власники диких тварин зобов'язані: 3.11.1. Дотримуватись вимог цього Порядку,
ветеринарно-санітарних вимог та громадського порядку. 3.11.2. Утримувати диких тварин із забезпеченням умов
природних (фізіологічних) потреб відповідно до їх біологічних
особливостей, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, не
допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та
юридичних осіб, не створювати загрози небезпеки або незручності
для людей та тварин. 3.11.3. Отримати передбачені Законом ( 2498-12 ) відповідні
ветеринарні документи на тварину. 3.11.4. На вимогу посадових осіб установ ветеринарної
медицини надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень,
профілактичних щеплень та обробок. 3.11.5. У разі виникнення підозри на наявність у тварини
захворювання негайно ізолювати таку тварину і звернутися до
ветеринарного лікаря. 3.11.6. Передати тварину у власність іншої фізичної чи
юридичної особи, якщо відсутня можливість її подальшого утримання. 3.11.7. Інформувати заклади охорони здоров'я про випадки
укусу або травмування тварини. Дикі тварини, які покусали людей чи
тварин, повинні бути негайно доставлені їх власниками в найближчу
установу державної ветеринарної медицини для огляду. 3.11.8. Надавати для тимчасової ізоляції диких тварин у разі,
якщо твариною було завдано тілесних ушкоджень людині або іншій
тварині та за наявності відповідного рішення органів
санітарно-епідеміологічної служби. 3.11.9. Регулювати приплід власних диких тварин. 3.11.10. При перебуванні тварини за межами місця утримання
забезпечити безпеку оточуючих людей та їх майна, інших тварин та
самої тварини.
IV. Транспортування і переміщення
4.1. При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх
потреби в їжі та воді, має бути забезпечений захист від шкідливого
для них зовнішнього впливу.
4.2. Техніки відлову та перевезення тварин мають враховувати
темперамент та особливості поведінки тварин з метою зменшення
ризиків можливих поранень, ушкоджень та стресу.
4.3. Тварина, яка перевозиться за межі місця утримання, має
супроводжуватися її власником або компетентними особами, які діють
від імені власника.
4.4. Під час транспортування тварини має забезпечуватися
безпека та благополуччя тварини.
V. Профілактичні та протиепідемічні заходи
5.1. Умови утримання, стан здоров'я та поведінка тварин
повинні перевірятися щонайменше двічі на день власником або
особами, які доглядають за тваринами.
5.2. Тварини, що дають привід для занепокоєння, мають бути
ретельно обстежені на предмет надмірного стресу, хвороби або
травмування.
5.3. У разі виникнення підозри на наявність у тварини
захворювання особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати
таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
5.4. Тимчасова ізоляція тварин може проводитися, якщо тварина
є небезпечною для оточуючих.
5.5. У випадку укусу або травмування твариною людини власник
або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади
охорони здоров'я і ветеринарної медицини.
5.6. У випадку загибелі тварини її власник повідомляє про
факт її загибелі у заклад ветеринарної медицини, підприємство,
організацію чи установу, що спеціалізується на утилізації
(похованні) трупів тварин.
VI. Відчуження диких тварин
6.1. Продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця
достовірною інформацією про вид, підвид, стан здоров'я та інші
якості тварини, а також про умови її утримання.
6.2. Якщо продається дика тварина з числа видів, що занесені
до Червоної книги України або підлягають охороні відповідно до
чинних міжнародних договорів України, інша дика тварина, продавець
тварини зобов'язаний також надати покупцеві документ, що засвідчує
законність набуття такої тварини у власність.
6.3. Дарування тварин допускається після попереднього
погодження з майбутнім власником.
VII. Поховання або утилізація трупів
7.1. Забороняється викидати трупи тварин в контейнери для
збору сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.
7.2. Трупи тварин можуть передаватись науковим установам для
проведення досліджень.
VIII. Контроль та повноваження органів, підприємств
та організацій у сфері утримання диких тварин
Контроль за дотриманням законодавства при утриманні та
розведенні диких тварин, які перебувають у стані неволі або у
напіввільних умовах, у тому числі і мисливських тварин, здійснюють
посадові особи спеціально уповноважених центральних органів
виконавчої влади та їх територіальних органів, що здійснюють
державний контроль та управління в галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу, а також підприємств, установ і
організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення
тваринного світу.
Директор Департаменту
біорізноманіття,
охорони землі та екомережі М.М.Мовчан

Додаток
до Порядку утримання
та розведення диких тварин,
які перебувають у стані
неволі або в напіввільних
умовах

МІНІМАЛЬНІ НОРМИ
площ для утримання та розведення диких тварин
(з розрахунку на одну особину)

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Тип | Площа, | Висота, | | з/п| диких тварин | місця | кв.м | м | | | | утримання | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+-----------------------------------------------------------| |1 |Ссавці | |----+-----------------------------------------------------------| |1.1 |дрібні гризуни |клітки | 0,05 | 0,2 | | |(мишові) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.2 |дрібні хижі |вольєри | 1 | 1,5 | | |(ласки, горностаї | | | | | |тощо), рукокрилі | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.3 |середні гризуни |вольєри | 2 | 1-2 | | |(білячі, | | | | | |шиншилові тощо) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.4 |великі гризуни |вольєри | 4 | 2,5 | | |(дикобрази, бобри | | | | | |тощо), віверові | | | | | |(вівери, мангусти | | | | | |тощо) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.5 |середні хижі |вольєри | 6 | 2,5 | | |(єнотові, | | | | | |куницеві, дрібні | | | | | |собачі, лисиці, | | | | | |песці тощо) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.6 |собачі (вовки), |вольєри | 20 | 3 | | |середні котячі | | | | | |(рисі, леопарди | | | | | |тощо) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.7 |великі котячі |вольєри | 30 | 3 | | |(леви, тигри, | | | | | |ягуари тощо), | | | | | |ведмежі | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.8 |кабани, косулі, |вольєри | 30 | 3 | | |лані, тапіри, | | | | | |бородавочники, | | | | | |дрібні антилопи | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.9 |козли, барани, |вольєри | 25 | 3 | | |муфлони | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.10|лосі, олені, |вольєри | 50 | 4 | | |великі антилопи, | | | | | |зебри | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.11|зубри |вольєри | 150 | 4 | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.12|жирафи |вольєри | 150 | 8 | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.13|ластоногі (морські|вольєри, | 20 | 2,5 | | |котики, тюлені, |1/3 площі - | | | | |моржі тощо) |басейн | | | | | |глибиною не | | | | | |менше 2,0 м | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.14|бегемоти |вольєри, | 50 | 3 | | | |2/3 площі - | | | | | |басейн | | | | | |глибиною не | | | | | |менше 2,0 м | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.15|носороги |вольєри | 50 | 3 | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.16|слони |вольєри з | 150 | 6 | | | |басейном | | | | | |глибиною не | | | | | |менше 1,5 м | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.17|неповнозубі, |вольєри | 3-6 | 1,5-3 | | |(мурахоїди, | |залежно від | | | |броненосці, | |розміру та | | | |лінивці) | |виду тварини | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.18|кенгуру середніх |вольєри | 10 | 3 | | |розмірів | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.19|кенгуру великих |вольєри | 25 | 3 | | |розмірів | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.20|дрібні примати |вольєри, | 1,5-3 | 2 | | |(ігрунки, |клітки |залежно від | | | |тамарини тощо) | |розміру та | | | | | |виду тварини | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.21|середні примати |вольєри, | 10 | 3 | | |(мавпи, макаки, |клітки | | | | |павіани тощо) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |1.22|великі примати |вольєри, | 20 | 4 | | |(горили, великі |клітки | | | | |шимпанзе, | | | | | |орангутанги) | | | | |----+-----------------------------------------------------------| |2 |Птахи | |----+-----------------------------------------------------------| |2.1 |дрібні |вольєри, | 0,3 | 0,5 | | |горобцеподібні, |клітки | | | | |папугоподібні | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |2.2 |голубоподібні |вольєри, | 0,5 | 0,5 | | | |клітки | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |2.3 |фазанові, дрібні |вольєри, | 1,5 | 1,5 | | |совоподібні, |клітки | | | | |соколоподібні, | | | | | |середні | | | | | |папугоподібні, | | | | | |туканові тощо | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |2.4 |гусеподібні |вольєри з | 4 | 1,5 | | |(качки, гуси, |басейном | | | | |казарки) |глибиною не | | | | | |менше 80 см | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |2.5 |великі папуги, |вольєри, | 1,5 | 2 | | |птахи-носороги |клітки | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |2.6 |пінгвіноподібні |вольєри з | 4 | 2,5 | | | |басейном | | | | | |глибиною не | | | | | |менше 1,5 м | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |2.7 |пелікани, лебеді |вольєри з | 4 | 2,5 | | | |басейном | | | | | |глибиною не | | | | | |менше 1,0 м | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |2.8 |середні і великі |вольєри, | 5 | 3 | | |соколоподібні |клітки | | | | |(орли, грифи, | | | | | |кондори тощо), | | | | | |великі | | | | | |совоподібні, | | | | | |журавлеподібні, | | | | | |лелекоподібні | | | | | |(чаплі, лелеки, | | | | | |фламінго) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |2.9 |страусоподібні |вольєри | 12 | 3 | | |(за винятком | | | | | |африканського | | | | | |страуса) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |2.10|африканські |вольєри | 15 | 3 | | |страуси | | | | |----+-----------------------------------------------------------| |3 |Рептилії (наземні / деревні форми) | |----+-----------------------------------------------------------| |3.1 |змії до 20 см |тераріум | 0,06 |0,3 - для | | | | | |видів, | | | | | |середовищем | | | | | |існування | | | | | |яких є | | | | | |деревна | | | | | |рослинність; | | | | | |0,15 - для | | | | | |видів, які | | | | | |ведуть | | | | | |наземний | | | | | |спосіб життя | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.2 |змії від 20 до |тераріум | 0,12 |0,3 - для | | |40 см, | | |видів, | | |ящірки до 10 см | | |середовищем | | |довжини | | |існування | | | | | |яких є | | | | | |деревна | | | | | |рослинність; | | | | | |0,15 - для | | | | | |видів, які | | | | | |ведуть | | | | | |наземний | | | | | |спосіб життя | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.3 |змії від 40 см |тераріум | 0,25 |0,4 - для | | |до 1 м довжини | | |видів, | | | | | |середовищем | | | | | |існування | | | | | |яких є | | | | | |деревна | | | | | |рослинність; | | | | | |0,2 - для | | | | | |видів, які | | | | | |ведуть | | | | | |наземний | | | | | |спосіб життя | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.4 |змії від 1 до 2 м |тераріум | 0,5 |0,5 - для | | |довжиною | | |видів, | | | | | |середовищем | | | | | |існування | | | | | |яких є | | | | | |деревна | | | | | |рослинність; | | | | | |0,25 - для | | | | | |видів, які | | | | | |ведуть | | | | | |наземний | | | | | |спосіб життя | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.5 |змії від 2 до 3 м |тераріум | 3 |0,7 - для | | |довжиною | | |видів, | | | | | |середовищем | | | | | |існування | | | | | |яких є | | | | | |деревна | | | | | |рослинність; | | | | | |0,35 - для | | | | | |видів, які | | | | | |ведуть | | | | | |наземний | | | | | |спосіб життя | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.6 |змії більше 3 м |тераріум | 5 |1 - для | | |довжини | | |видів, | | | | | |середовищем | | | | | |існування | | | | | |яких є | | | | | |деревна | | | | | |рослинність; | | | | | |0,5 - для | | | | | |видів, які | | | | | |ведуть | | | | | |наземний | | | | | |спосіб життя | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.7 |дрібні ящірки до |тераріум | 0,2 | 0,3 | | |20 см довжини | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.8 |дрібні і середні |тераріум | 0,5 | 0,6 | | |ящірки від 20 до | | | | | |50 см (василіски, | | | | | |веретениці, | | | | | |агами тощо) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.9 |середні і великі |тераріум | 1 | 0,5/1 | | |ящірки понад 50 см| | | | | |довжиною (варани, | | | | | |ядозуби, | | | | | |хамелеони, | | | | | |ігуани тощо) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.10|дрібні і середні |тераріум | 0,2 | 0,5 | | |черепахи (степова,| | | | | |грецька, болотна, | | | | | |каспійська, | | | | | |коробчаста тощо) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.11|великі сухопутні |тераріум | 4 | 1 | | |черепахи | | | | | |(сейшельські, | | | | | |слонові) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.12|крокодили до 50 см|тераріум з | 0,4 | 0,4 | | |довжиною |басейном | | | | | |глибиною не | | | | | |менше 0,1 м | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.13|крокодили до 2 м |тераріум з | 2 | 1 | | |довжиною |басейном | | | | | |глибиною не | | | | | |менше 0,5 м | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |3.14|крокодили більше |тераріум з | 3 | 1,5 | | |2 м довжиною |басейном | | | | | |глибиною не | | | | | |менше 1 м | | | |----+-----------------------------------------------------------| |4 |Амфібії (наземні / деревні форми) | |----+-----------------------------------------------------------| |4.1 |водні форми |акваріум або| 0,06 | 0,3 | | |земноводних |акватераріум| | | | |(аксолотль, | | | | | |шпорцеві жаби | | | | | |тощо) | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |4.2 |дрібні саламандри,|акватераріум| 0,04 | 0,15/0,3 | | |жаби | | | | |----+------------------+------------+-------------+-------------| |4.3 |великі земноводні |акватераріум| 0,8 | 0,5 | | |(саламандри | | | | | |велетенські тощо) | | | | ------------------------------------------------------------------вверх