Документ v0110500-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2018, підстава - v0089500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.11.2017  № 110

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 89 від 02.08.2018}

Про затвердження Змін до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями", з метою забезпечення якісного проведення зовнішнього аудиту банків відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2011 року № 410, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за № 1466/20204 (зі змінами) (далі - Положення № 410), що додаються.

2. Аудиторські фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Реєстр), протягом двох місяців із дня набрання чинності цією постановою зобов'язані надати Національному банку України інформацію та документи, встановлені підпунктами 7, 8, 11, 13, 14 пункту 2.1 розділу II Положення № 410 та в разі необхідності заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 7 до Положення № 410).

3. Аудиторські фірми, що подали документи для включення до Реєстру до набрання чинності цією постановою, зобов'язані протягом двох місяців із дня прийняття Національним банком України рішення про включення аудиторської фірми до Реєстру надати інформацію та документи, встановлені підпунктами 7, 8, 11, 13, 14 пункту 2.1 розділу II Положення № 410 та в разі необхідності заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 7 до Положення № 410).

4. Департаменту методології (Іваненко Н.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України та Аудиторської палати України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 10 пункту 2.1 розділу II Положення № 410, який набирає чинності з 01 листопада 2018 року.

В. о. Голови

Я.В. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
10.11.2017  № 110

ЗМІНИ
до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

1. У розділі I:

1) в абзаці четвертому пункту 1.1 слова "і відбитком печатки аудиторської фірми (за наявності)" виключити;

2) пункти 1.3 та 1.4 викласти в такій редакції:

"1.3. Національний банк під час розгляду документів, які подаються заявником відповідно до вимог цього Положення, має право надіслати за підписом уповноваженої особи Національного банку запит заявнику або банку, якому надавалися аудиторські послуги, про надання пояснень та/або уточнень щодо поданих заявником документів.

Національний банк на період отримання пояснень та/або уточнень, до з'ясування обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, має право продовжити строк розгляду документів заявника, але не більше ніж на 30 календарних днів.

Національний банк повідомляє заявника про продовження строку розгляду документів протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення. Датою початку строку продовження розгляду документів уважається дата надсилання заявникові запиту Національного банку про надання пояснень та/або уточнень щодо поданих заявником документів.

1.4. Аудиторська фірма має право проводити аудиторську перевірку (аудит) банку та надавати аудиторський висновок (звіт) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності (далі - звіт аудитора) та іншу інформацію (оцінку), яка має бути викладена в окремому розділі звіту аудитора відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань подання банками до Національного банку звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, виключно протягом строку дії Свідоцтва.";

3) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

"1.7. Розмір оплати за видачу Свідоцтва, продовження строку дії Свідоцтва, видачу дубліката Свідоцтва або видачу нового Свідоцтва у зв'язку зі зміною найменування аудиторської фірми визначає Національний банк.".

2. Пункти 2.1, 2.3, 2.6 розділу II викласти в такій редакції:

"2.1. Заявник для включення аудиторської фірми до Реєстру подає до Національного банку таку інформацію та документи:

1) заяву про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (додаток 5);

2) реєстраційну картку;

3) копію чинного свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів установленого Аудиторською палатою України зразка;

4) інформацію про включення аудиторської фірми до розділу Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України, що містить перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям проведення обов'язкового аудиту (подається в довільній формі за підписом заявника);

5) інформацію щодо проведення аудиту суб'єктів господарювання, для яких проведення аудиту є обов'язковим відповідно до статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність", із наданням переліку договорів про проведення такого аудиту не менше ніж за три роки з останніх п'яти років (подається в довільній формі за підписом заявника);

6) копії договорів про надання аудиторською фірмою аудиторських послуг банкам протягом останніх двох років;

7) копії чинних сертифікатів аудитора не менше ніж трьох аудиторів, які мають сертифікати аудитора банків та працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи;

8) копію штатного розпису аудиторської фірми;

9) інформацію щодо кваліфікації керівника, аудиторів аудиторської фірми, досвіду проведення аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг банкам (додаток 6);

10) копії сертифікатів (свідоцтв), що підтверджують кваліфікацію у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності, не менше ніж двох працівників, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи, що були їм видані однією з професійних організацій, яка є членом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), а саме Інститутом фінансових бухгалтерів (IFA), Інститутом сертифікованих управлінських бухгалтерів (CIMA), Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), Американським інститутом сертифікованих громадських бухгалтерів (AICPA), Інститутом присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW), Євразійською Радою сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (CIPA);

11) копію свідоцтва про постійне удосконалення професійних знань установленого Аудиторською палатою України зразка, що підтверджує щорічне проходження аудиторами банків, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи та за сумісництвом, навчання (удосконалення професійних знань) за відповідною програмою, затвердженою Аудиторською палатою України та погодженою Національним банком, та копій інших документів щодо професійного навчання аудиторів банків з питань аудиту, міжнародних стандартів фінансової звітності, права, податкового законодавства, інформаційних технологій протягом останніх двох років;

12) копію чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості установленого Аудиторською палатою України зразка, яке підтверджує створення в аудиторській фірмі дієвої системи контролю якості аудиторських послуг;

13) копію документа, що підтверджує право власності або право користування приміщенням (договір оренди/суборенди нежитлового приміщення на строк не менше одного року), яке використовуватиметься для здійснення аудиторської діяльності, та інформацію про орендодавця (найменування, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України/ідентифікаційний номер) (у разі наявності договору оренди/суборенди);

14) інформацію про наявність комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, комунікаційних засобів, інших технічних умов, що забезпечують якісне проведення аудиторської перевірки (аудиту) банків (подається в довільній формі за підписом заявника);

15) копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу Свідоцтва;

16) копію документа аудиторської фірми, що підтверджує повноваження особи, яка виконує обов'язки керівника аудиторської фірми (у разі потреби).

Копії документів, які подаються заявником згідно з вимогами пункту 2.1 розділу II цього Положення, мають бути засвідчені підписом керівника аудиторської фірми або особи, яка уповноважена виконувати його обов'язки."

"2.3. Національний банк у разі подання заявником неповного пакета документів, визначених пунктом 2.1 розділу II цього Положення, протягом 10 робочих днів має право повернути такі документи заявнику без розгляду.";

"2.6. Національний банк має право прийняти рішення про відмову у включенні заявника до Реєстру з таких підстав:

1) невідповідності поданих документів вимогам цього Положення;

2) надання заявником недостовірної та/або неповної інформації в документах, поданих для включення до Реєстру;

3) ненадання на запит Національного банку в установлений ним строк пояснень та/або уточнень щодо поданих документів, необхідних для прийняття рішення про включення аудиторської фірми до Реєстру;

4) наявності в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, що працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), у тому числі аудиторів банків, застосованих Аудиторською палатою України протягом останніх трьох років стягнень, визначених Законом України "Про аудиторську діяльність";

5) наявності у штатному розписі аудиторської фірми (за основним місцем роботи або за сумісництвом) керівника/аудиторів банків, які за іншим місцем роботи підписували звіт аудитора за результатами аудиторської перевірки (аудиту) банку від аудиторської фірми, до якої протягом останніх трьох років Національним банком застосовувалося стягнення у вигляді виключення з Реєстру (крім стягнень із підстав, визначених підпунктами "ж", "з", "ї" пункту 6.4 розділу VI цього Положення) щодо результатів аудиту цього банку.".

3. У розділі III:

1) доповнити пункт 3.1 новим абзацом такого змісту:

"копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу нового Свідоцтва (у разі зміни найменування аудиторської фірми).";

2) абзац третій пункту 3.3 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"підстави, викладені в підпунктах 4, 5 пункту 2.6 розділу II цього Положення;

невідповідність поданих заявником документів вимогам цього Положення;

надання заявником недостовірної та/або неповної інформації в документах, що подавалися для внесення змін до Реєстру;

наявність у Національного банку інформації про виключення аудиторської фірми з розділу Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України, що містить перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям проведення обов'язкового аудиту;";

3) абзац другий пункту 3.4 виключити.

4. У розділі IV:

1) у пункті 4.1:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за продовження строку дії Свідоцтва;".

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;

в абзаці п'ятому слово та літери "підпунктами "б", "в", "д" - "и" замінити словом та цифрами "підпунктами 2 - 4, 7 - 14, 16";

2) пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Національний банк у разі подання заявником неповного пакета документів, визначених пунктом 4.1 розділу IV цього Положення, протягом 15 робочих днів повертає такі документи заявнику без розгляду.";

3) у пункті 4.4:

в абзаці другому слова "цього розділу" замінити словами та цифрою "розділу IV цього Положення";

абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"невідповідності поданих заявником документів вимогам цього Положення;

надання заявником недостовірної та/або неповної інформації в документах, що подавалися для продовження строку дії Свідоцтва;

наявності підстав, викладених у підпунктах 4, 5 пункту 2.6 розділу II цього Положення;".

5. Пункт 5.6 розділу V після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) наявність у Національного банку інформації про виключення аудиторської фірми з розділу Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України, що містить перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям проведення обов'язкового аудиту.".

6. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Національний банк під час розгляду питання про застосування стягнень звертається до аудиторської фірми з метою отримання пояснень.";

2) у підпункті "б" пункту 6.3 слова ", норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики" виключити;

3) у пункті 6.4:

у підпункті "а" слова "щодо фінансово-господарської діяльності банку" замінити словами "(оцінки), яка викладається в окремому розділі звіту аудитора відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань подання банками до Національного банку звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності";

доповнити пункт після підпункту "а" новим підпунктом "б" такого змісту:

"б) невідповідності складеного звіту аудитора вимогам міжнародних стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України як національні стандарти аудиту;".

У зв'язку з цим підпункти "б" - "ї" уважати відповідно підпунктами "в" - "й";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) невідповідності (два рази протягом трьох років) складеного звіту аудитора вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;".

7. У додатках до Положення:

1) у додатку 2:

у пункті 3 слова "(у разі наявності)" виключити;

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Наявність в аудиторської фірми та її керівника та/або в аудиторів (аудиторів банків) аудиторської фірми, у тому числі тих, які працюють за сумісництвом, застосованих Аудиторською палатою України протягом останніх трьох років стягнень (зазначити, яких саме, кінцевий строк їх дії) та/або стягнень Національного банку України (у разі їх наявності) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________________________________________.";

пункт 9 після слів "аудиторської фірми" доповнити словами ", які працюють у ній за основним місцем роботи,";

доповнити додаток новим пунктом такого змісту:

"10. Інформація про членство аудиторської фірми в міжнародній мережі аудиторсько-консалтингових фірм [у разі наявності (зазначити назву міжнародної мережі, дату вступу до цієї мережі)] ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________.";

літери та слова "М.П. (за наявності)" виключити;

2) в абзаці першому додатка 5 слова "[(місцезнаходження, адреса веб-сайту в мережі Інтернет (у разі наявності)]" замінити словами "(місцезнаходження, адреса веб-сайту в мережі Інтернет)";

3) у додатку 6:

назву додатка викласти в такій редакції:

"ІНФОРМАЦІЯ
щодо кваліфікації керівника, аудиторів аудиторської фірми, досвіду проведення аудиторських перевірок (аудиту) та надання інших аудиторських послуг банкам";

назву колонки 8 доповнити словами "(за останні п'ять років)";

4) у додатку 7:

в абзаці першому слова "[(місцезнаходження, адреса веб-сайту в мережі Інтернет (у разі наявності)]" замінити словами "(місцезнаходження, адреса веб-сайту в мережі Інтернет)";

доповнити додаток після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"3. Копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за видачу нового свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (у разі зміни найменування аудиторської фірми).";

5) у додатку 8:

в абзаці першому слова "[(місцезнаходження, адреса веб-сайту в мережі Інтернет (у разі наявності)]" замінити словами "(місцезнаходження, адреса веб-сайту в мережі Інтернет)";

абзац шостий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"2. Копію платіжного документа, що підтверджує оплату послуг за продовження строку дії свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків.

3. Документи, що встановлені підпунктами 2 - 4, 7 - 14, 16 пункту 2.1 розділу II Положення про ведення Реєстру аудиторських фірм.";

6) в абзаці першому додатка 9 слова "[(місцезнаходження, адреса веб-сайту в мережі Інтернет (у разі наявності)]" замінити словами "(місцезнаходження, адреса веб-сайту в мережі Інтернет)".

Директор
Департаменту методології


Н.В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку УкраїниК.В. Рожковавгору