Документ v0191500-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.07.2005, підстава z0719-05

                                                          
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 191 від 17.06.97
м.Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 221 ( z0719-05 ) від 16.06.2005 }

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
від 17.06.97 р. N 191
Методичні вказівки про ведення параметрів
аналітичного обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 237 ( va237500-97 ) від 21.07.97 )

1. Формування номера аналітичного рахунку 2. Параметри клієнтів (контрагентів) банку 2.1. Обов'язкові параметри 2.1.1. Код контрагента 2.1.2. Ідентифікаційний код 2.1.3. Резидентність 2.1.4. Код країни 2.1.5. Код (ознаки) платника податків 2.1.6. Ознака інсайдера 2.1.7. Інституційний сектор економіки 2.1.8. Форма власності 2.1.9. Галузь економіки 2.1.10. Символ економічної діяльності 2.1.11. Види економічної діяльності 2.2. Необов'язкові параметри 2.2.1. Характеристика контрагента 2.2.2. Параметри для податкових органів 3. Параметри аналітичних рахунків 3.1. Загальні обов'язкові параметри 3.1.1. Номер аналітичного рахунку 3.1.2. Номер балансового рахунку 3.1.3. Код валюти або банківського металу 3.1.4. Код контрагента 3.1.5. Характеристика аналітичного рахунку 3.2. Спеціальні обов'язкові параметри 3.2.1. Параметри нарахування процентів 3.2.2. Для кредитних рахунків 3.2.3. Для депозитних рахунків 3.2.4. Для рахунків цінних паперів 3.2.5. Для рахунків доходів та видатків 3.2.6. Для рахунків "Кошти в розрахунках" 3.3. Необов'язкові параметри 3.3.1. Код філії 3.3.2. Вид рахунку 3.3.3. Ліміт овердрафту
Бухгалтерський облік має забезпечувати виконання принаймні
двох функцій. Перша з них - це запис інформації про операції, які
виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в
агрегованому вигляді у балансовій та фінансовій звітності для
аналізу та управління. Друга функція - це запис детальної
інформації про контрагентів кожної операції та параметри самих
операцій для можливості отримання звітів у різних розрізах для
внутрішнього користування, для можливості надання звітів про
діяльність контролюючим органам та для обрахування
макроекономічних параметрів грошово-кредитної статистики. Крім
того, враховуючи високу ступінь автоматизації ведення
бухгалтерського обліку, необхідно передбачити ряд параметрів для
автоматизованого виконання завдань, наприклад, для нарахування
процентів. Ведення агрегованого обліку для виконання першої функції
забезпечується за допомогою синтетичного обліку, тобто з
використанням балансових рахунків. Їх перелік наведено у плані
рахунків. Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію
ведеться на рівні аналітичного обліку, тобто на аналітичних
рахунках. Неможливо всю необхідну інформацію відобразити на рівні
балансових рахунків, це приведе до того, що план рахунків стане
громіздким та незручним для роботи. Для збереження детальної
інформації необхідно використовувати параметри аналітичного
обліку. Для кращої організації інформації в аналітичному обліку
рекомендується поділяти параметри на такі, що відносяться до
контрагентів (клієнтів), та на безпосередньо параметри аналітичних
рахунків. При цьому слід вважати, що всі аналітичні рахунки можна
розподілити між контрагентами таким чином, щоб кожен контрагент
був зв'язаний з одним або кількома аналітичними рахунками. Усі параметри поділяються на дві групи - обов'язкові і
необов'язкові. Серед обов'язкових параметрів розділяють загальні і
спеціальні. Обов'язкові параметри вводяться із врахуванням вимог
Національного банку України щодо звітності банків. Вони є
обов'язковими для заповнення при занесенні у комп'ютерну систему
нового контрагента або при відкритті аналітичного рахунку. Необов'язкові параметри є рекомендованими для заповнення.
Вони можуть використовуватись при організації внутрішнього обліку
в банку, а також при наданні звітності іншим органам. Спеціальні параметри застосовуються до окремих груп
аналітичних рахунків залежно від їх економічного змісту. Такі
параметри використовуються для автоматизованого ведення деяких
операцій та для надання спеціальної звітності для Національного
банку України. До номера аналітичного рахунку можуть включатись лише деякі
параметри з усього набору, інші параметри зберігаються поза
номером рахунку і використовуються при виконанні операцій та
побудові звітності. Під час опису параметрів аналітичного обліку вказано
рекомендований формат, який узгоджено з форматом кодування
відповідних параметрів у класифікаторах Мінстату та Держстандарту.
1. Формування номера аналітичного рахунку
Усі номери рахунків аналітичного обліку формуються за такою
схемою:
AAAA В EEEEEEEEE 1. AAAA - номер балансового рахунку (4 знаки). 2. В - ключовий розряд (1 знак). 3. EEEEEEEEE - інформація про аналітичний рахунок (до 9
знаків).
Довжина номера рахунку не є фіксованою. Максимальна довжина
номера рахунку становить 14 цифр, мінімальна - 5 цифр. Формат сегмента EEEEEEEEE для рахунків розподілу доходів
бюджету (рахунки "Технічний рахунок для розподілу доходів
Державного бюджету України" і "Технічний рахунок для розподілу
доходів бюджетів України" ) і для рахунків доходів та витрат
(класи 6 і 7 плану рахунків) буде наведено додатково. В інших випадках сегмент EEEEEEEEE визначається банком
самостійно. До складу цього сегмента може включатись код
контрагента, порядковий номер рахунку, номер філії, код валюти
тощо. У разі необхідності банки можуть самостійно збільшувати
кількість необхідних атрибутів поза номером рахунку. До розрахунку ключового розряду входять сегменти AAAA,
EEEEEEEEE номера рахунку і код МФО банку. Алгоритм обчислення
контрольного розряду в номері рахунку наведено у додатку N 4. ( Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Постанови Нацбанку N 237
( va237500-97 ) від 21.07.97 )
На платіжних документах ідентифікаційний номер контрагента,
код платника податків, код валюти та інші необхідні параметри
вказуються в додаткових полях. Формат платіжних документів з
урахуванням обов'язкових параметрів буде наведено додатково. Всі інші параметри контрагентів та рахунків при здійсненні
внутрішніх або міжбанківських розрахунків у платіжних документах
не вказуються. Номери рахунків, які використовуються при міжбанківських
розрахунках, можуть містити лише цифри. Під час виведення у вихідні форми номери аналітичних рахунків
рекомендовано вирівнювати до лівого краю. З ергономічних міркувань
у вихідних формах допускається використання у номері рахунку
розподілювачів сегментів. Сортування списку аналітичних номерів рекомендовано
здійснювати без врахування сегмента В - ключового розряду. Приклад одного з підходів формування номера аналітичного
рахунку наведено у додатку N 2.
2. Параметри клієнтів (контрагентів) банку
2.1. Обов'язкові параметри 2.1.1. Код контрагента Опис параметра. Параметр містить унікальний код контрагента. Він може
набирати значення порядкового номера клієнта (контрагента)
відповідно до реєстру контрагентів, який ведеться банком
самостійно. Формат параметра. Не регламентується. 2.1.2. Ідентифікаційний код Опис параметра. Параметр містить інформацію про ідентифікаційний код банку,
суб'єкта господарської діяльності або фізичної особи. Визначення
параметра дано: - для банків-резидентів - у "Довіднику комерційних банків
України"; - для юридичних осіб - у постанові Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 року N 118 ( 118-96-п ) "Про створення Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України"; - для фізичних осіб - у Законі України "Про Державний реєстр
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів" ( 320/94-ВР ). Формат параметра. 6 цифр для банків-резидентів. Параметр містить код МФО
установи банку відповідно до "Довідника комерційних банків
України". 8 цифр для юридичної особи відповідно до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України. У разі необхідності
доповнюється до 8 знаків нулями зліва. 10 цифр для фізичної особи відповідно до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
У разі необхідності доповнюється до 10 знаків нулями зліва. 2.1.3. Резидентність Опис параметра. Визначення параметра дано у "Керівництві платіжного балансу"
(п'яте видання, МВФ, 1993 р.). Тексти визначення наведено у
додатку N 3. Може набирати значення: - резидент; - нерезидент. Рекомендований формат параметра. 1 цифра. 2.1.4. Код країни Опис параметра. Параметр містить код країни контрагента - нерезидента
відповідно до класифікатора країн ISO. Країни розподіляються на: - країни колишнього СРСР; - країни групи А відповідно до Інструкції N 10
( v0010500-96 ) "Про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків"; - інші країни. Формат параметра. 3 символи. 2.1.5. Код (ознаки) платника податків Опис параметра. Параметр містить інформацію про платника податків. Формат параметра. 4 цифри. 2.1.6. Ознака інсайдера Опис параметра. Параметр містить інформацію про приналежність контрагента до
інсайдерів або споріднених осіб відповідно до Інструкції N 10 "Про
порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків". Може набирати значення: - "Особи, споріднені банку". Параметр розподіляється на: - "Споріднена або головна установа"; - "Повний контроль"; - "Значущі акції"; - "Керівники, контролери та асоційовані з ними особи". Параметр розподіляється на: - "Керівник"; - "Контролер"; - "Асоційована особа"; - "Некорпоративні установи, з якими керівники та контролери
банку споріднені". Формат параметра. 2 цифри. 2.1.7. Інституційний сектор економіки Опис параметра. Визначення параметра для клієнтів-резидентів дано у
"Методичних рекомендаціях щодо класифікації інституційних секторів
економіки України", які затверджені наказом Мінстату України від
25 липня 1994 року N 172. Перелік можливих значень наведено у
додатку N 4. Рекомендований формат параметра. 5 цифр відповідно до додатка N 1 до "Методичних рекомендацій
щодо класифікації інституційних секторів економіки України". 2.1.8. Форма власності Опис параметра. Визначення параметра дано у Державному класифікаторі України
ДК-001-94 "Класифікація форм власності", який затверджений наказом
Держстандарту України від 22 листопада 1994 року N 288
( va288217-94 ). Може набирати значення: - приватна власність; - колективна власність; - державна власність, розподіляється на: - загальнодержавна власність; - комунальна власність; - власність інших держав; - власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших
держав. Рекомендований формат параметра. 2 цифри відповідно до Державного класифікатора України
"Класифікація форм власності". 2.1.9. Галузь економіки Опис параметра. Визначення параметра дано у Загальному класифікаторі "Галузі
народного господарства" зі змінами і доповненнями. Рекомендований формат параметра. 5 цифр. 2.1.10. ( Параметр 2.1.10 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 237 ( va237500-97 ) від 21.07.97 )
2.1.10. Види економічної діяльності ( Номер параметра
змінено згідно з Постановою Нацбанку N 237 ( va237500-97 ) від
21.07.97 ) Опис параметра Визначення параметра подано у "Класифікації видів економічної
діяльності". Має бути змога вказувати до шести основних видів
діяльності відповідно до реєстраційної картки суб'єкта
господарської діяльності або фізичної особи. Рекомендований формат параметра До 2 латинських символів та 2 цифри відповідно до
"Класифікації видів економічної діяльності". Параметри 2.1.7-2.1.10 необов'язкові для заповнення для
клієнтів-нерезидентів. ( Пункт 2.1.10 в редакції Постанови Нацбанку від N 237 ( va237500-97 ) від 21.07.97 )
2.2. Необов'язкові параметри 2.2.1. Характеристика контрагента Опис параметра. Параметр містить інформацію про характеристику контрагента.
Може набирати значення, які наведені у таблиці 2-1 (гр.3). Формат параметра. 1 цифра.
Таблиця 2-1. Характеристика та коди контрагентів —————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Характеристика |Значення |Значення |Формат| |контрагента |параметра |параметра |пара- | |(параметр |2.2.1 |2.1.2 |метра | Примітка |2.2.1) |(сегмент С|(Ідентифіка- |2.1.2 | | |у номері |ційний код | | | |рахунку) |контрагента | | ——+———————————————+——————————+—————————————+——————+——————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——+———————————————+——————————+—————————————+——————+——————————————— 1.|Банк-резидент | 1 |Код МФО |6 цифр| | | |банку - | | | | |контрагента | | | | | | | 2.|Банк-нерезидент| 2 | |до 10 |Значення | | | |цифр |параметра | | | | |2.1.2 | | | | |визначається | | | | |банком | | | | |самостійно | | | | | 3.|Інша юридична | 3 |Ідентифіка- |8 цифр| |особа-резидента| |ційний код | | | | |суб'єкта | | | | |господарської| | | | |діяльності | | | | | | | 4.|Інша юридична | 4 |Ідентифіка- |8 цифр| |особа-нерези- | |ційний код | | |дент | |суб'єкта | | | | |господарської| | | | |діяльності | | | | | | | 5.|Фізична особа- | 5 |Ідентифіка- |10 | |резидент | |ційний код |цифр | | | |фізичної | | | | |особи | | | | | | | 6.|Фізична особа- | 6 | |до 10 |Значення |нерезидент | | |цифр |параметра | | | | |2.1.2 | | | | |визначається | | | | |банком | | | | |самостійно | | | | | 7.|Рахунки доходів| 7 | | |Формат бюджету | | | | |буде наведено | | | | |додатково | | | | | 8.|Внутрішні | 9 | |до 10 |Значення пара- |рахунки | | |цифр |метра 2.1.2 ви- | | | | |значається бан- | | | | |ком самостійно ——————————————————————————————————————————————————————————————————
2.2.2. Параметри для податкових органів Опис параметра. Задаються всі необхідні параметри для надання звітності для
податкових органів.
3. Параметри аналітичних рахунків
3.1. Загальні обов'язкові параметри 3.1.1. Номер аналітичного рахунку Опис параметра. Параметр містить номер аналітичного рахунку. Формат номера
рахунку описано у п.1. 3.1.2. Номер балансового рахунку Опис параметра. Параметр містить номер балансового рахунку відповідно до
плану рахунків. Параметр включається до номера аналітичного
рахунку (п.3.1.1). Формат параметра. 4 цифри. 3.1.3. Код валюти або банківського металу Опис параметра Параметр містить код валюти або код банківського металу
відповідно до класифікаторів ISO. Валюти розподіляються на: - національну валюту; - вільно конвертовані валюти; - валюти з обмеженою конвертацією. Банківські метали слід класифікувати як вільно конвертовані
валюти. Крім того, іноземні валюти необхідно розподіляти на: - валюти країн СНД та Балтії; - валюти країн-організацій економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР) додаток 2 до "Правил організації фінансової та
статистичної звітності банків України"; - валюти інших країн. Формат параметра 3 цифри. ( Пункт 3.1.3 в редакції Постанови Нацбанку N 237 ( va237500-97 ) від 21.07.97 )
3.1.4. Код контрагента Опис параметра. Параметр містить код контрагента - власника рахунку. Приймає
значення, яке описане у п.2.1.1. Параметр може включатись до
номера аналітичного рахунку (п.3.1.1). Формат параметра. Не регламентується. 3.1.5. Характеристика аналітичного рахунку Опис параметра. Параметр вказує на належність рахунку до класу балансу. Може
набирати значення: - "актив" або "контрактив" - для рахунків, які відображаються
у розділі активів у балансовому звіті; - "зобов'язання" або "контрпасив" - для рахунків, які
відображаються у розділі зобов'язань у балансовому звіті; - "активно-пасивний" - для технічних і транзитних рахунків; - "капітал" - для рахунків, які відображаються у розділі
капіталу у балансовому звіті; - "доходи" або "втрати" - для рахунків, які відображаються у
розділі доходів у звіті про прибутки та збитки; - "витрати" - для рахунків, які відображаються у розділі
витрат у звіті про прибутки та збитки; - "позабалансовий актив" - для рахунків з активним
(дебетовим) залишком у розділі позабалансу; - "позабалансовий пасив" - для рахунків з пасивним
(кредитовим) залишком у розділі позабалансу; - "позабалансовий активно - пасивний" - для рахунків, які
можуть набирати активно-пасивний залишок та для контррахунків у
розділі позабалансу; - "позабалансовий меморандний рахунок" - для рахунків, на
яких ведеться кількісний або позасистемний облік у розділі
позабалансу. Формат параметра. 2 цифри.
3.2. Спеціальні обов'язкові параметри 3.2.1. Параметри нарахування процентів Опис параметра. Вказуються для рахунків, за якими виконується нарахування
процентів, зокрема для: - позичкових рахунків; - депозитних рахунків; - рахунків процентних цінних паперів; - кореспондентських рахунків; - розрахункових рахунків
та для інших рахунків. Параметри містять дані щодо процентної ставки, методу
нарахування процентів, розрахункової дати тощо.
3.2.2. Для кредитних рахунків Опис параметра. Вказуються для рахунків наданих або отриманих кредитів. 3.2.2.1. Вид кредиту Може набирати значення: - строковий; - револьверний; - кредит у рамках кредитної лінії; - овердрафт; - субординований борг; - інші кредити. 3.2.2.2. Цільове спрямування кредиту Вказується шифр кредиту відповідно до "Номенклатури
статистичної звітності за кредитами банків України". 3.2.2.3. Вид забезпечення Може набирати значення: - забезпечений; - не забезпечений. 3.2.2.4. Дата видачі кредиту Вказується дата видачі кредиту. 3.2.2.5. Дата повернення Вказується дата повернення кредиту (з урахуванням
пролонгацій). 3.2.2.6. Початковий строк розміщення Вказується початковий строк розміщення кредиту (без
урахування пролонгацій). 3.2.2.7. Кількість пролонгацій Вказується кількість пролонгацій. 3.2.2.8. Категорія ризику Вказується категорія ризику кредиту відповідно до визначень у
Інструкції N 10 ( v0010500-96 ) "Про порядок регулювання та
аналіз діяльності комерційних банків". Може набирати значення: - стандартний; - нестандартний; - сумнівний; - небезпечний; - безнадійний. 3.2.2.9. Шифр неплатежів Вказується шифр неплатежів за кредитом відповідно до
"Номенклатури статистичної звітності за кредитами банків України".
3.2.3. Для депозитних рахунків Опис параметра. Вказуються для рахунків розміщених або залучених депозитів. 3.2.3.1. Дата розміщення (залучення) Вказується дата розміщення (залучення) коштів 3.2.3.2. Дата повернення коштів Вказується дата повернення розміщених (залучених) коштів.
3.2.4. Для рахунків цінних паперів Опис параметра. Вказуються для рахунків цінних паперів. 3.2.4.1. Емітент Може набирати значення: - банк; - фінансова (небанківська) організація; - нефінансове підприємство або організація; - Центральний Уряд; - місцеві органи виконавчої влади. ( Пункт 3.2.4.1 в редакції Постанови Нацбанку N 237
( va237500-97 ) від 21.07.97 )
3.2.4.2. Місце емісії Може набувати значення: - Україна; - країни СНД та Балтії; - країни ОЕСР (додаток 2 до "Правил організації фінансової та
статистичної звітності банків України"); - інші країни. ( Пункт 3.2.4.2 в редакції Постанови Нацбанку N 237 ( va237500-97 ) від 21.07.97 )
3.2.4.3. Вид цінних паперів
Може набирати значення:
- акції, у тому числі прості або привілейовані;
- боргові цінні папери;
- інші цінні папери та деривативи.
3.2.4.4. Дата погашення
Вказується дата погашення.
3.2.4.5. Котується чи не котується на біржі
Вказується ознака того, чи є біржовий ринок для цього цінного
паперу.
3.2.5. Для рахунків доходів та видатків 3.2.5.1. Входить чи ні в обчислення бази для оподаткування Вказується ознака того, чи входить залишок на рахунку в
обчислення бази для оподаткування.
3.2.6. Для рахунків "Кошти в розрахунках" 3.2.6.1. Розрахунки чеками 3.2.6.2. Розрахунки акредитивами 3.2.6.3. Розрахунки за разовими заліками 3.2.6.4. Розрахунки гарантованими дорученнями Вказується вид розрахунку за коштами в розрахунках відповідно
до Інструкції N 7 ( v0204500-96 ) "Про безготівкові розрахунки в
господарському обороті України".
3.3. Необов'язкові параметри 3.3.1. Код філії Опис параметра. Параметр містить код філії (відділення) банку, у якій
відкрито рахунок. Використовується у разі централізованої моделі
обліку. 3.3.2. Вид рахунку Опис параметра. Параметр містить вид рахунку відповідно до Інструкції N 3
( v0121500-96 ) "Про порядок відкриття розрахункових, поточних та
бюджетних рахунків в установах банків", а також види спеціальних
рахунків і рахунків доходів та видатків. 3.3.3. Ліміт овердрафту Опис параметра. Параметр вказує на поточний ліміт овердрафту, який дозволено
для рахунку. Вводиться для активних (або пасивних) рахунків, на
яких тимчасово допускається обмежений пасивний (або активний)
залишок. Може набирати значення величини ліміту.
Додаток N 1
Організація зв'язку між планом рахунків та
параметрами аналітичного обліку при формуванні звітності
—————————————————————— |- Клас плану |\ |- Розділ плану | \ |- N рахунку <—+————————— |- Опис рахунку | | | |- ... | | | ——————————————————————\ | | \ План рахунків \| | \————————————————————— | | | | | | | | ————————————————————————— | —————————————————————————— |- N контрагента <—+—————| |- N рахунку |\ |- Ідентифікаційний код | \ |———————+> N балансового рахунку | \ |- Резидентність | \ ————————+> Код контрагента | \ |- Сектор економіки | | ————+> Код валюти | | |- Форма власності | | | |- Залишок | | |- ... | | | |- ... | | —————————————————————————\ | | ——————————————————————————\ | \ Контрагенти \| | \ Аналітичні рахунки \| \———————————————————————— | \————————————————————————— | | | | | ——————————————————— | |- Код валюти <—+——————————————— |- ВКВ чи НКВ | \ |- Поточний курс | \ |- ... | | ———————————————————\ | \ Довідник валют \| \—————————————————— Малюнок 1
Додаток N 2
Приклади формування номера аналітичного рахунку
У прикладах, що наведено нижче у таблиці 3-2, проілюстровано
один із підходів до формування номера аналітичного рахунку. У
таблицях 3-3 і 3-4 подано інформацію про контрагентів банку та
балансові рахунки, які використовувались при побудові прикладів
номерів аналітичних рахунків.
Таблиця 3-2. Аналітичні рахунки: У прикладі сегмент EEEEEEEEE номера рахунку визначено банком
самостійно. До складу цього сегмента увійшли наступні параметри: - характеристика контрагенту (1 цифра); - порядковий номер рахунку (2 цифри); - код контрагента (до 6 цифр). З ергономічних міркувань у вихідній формі номери рахунків
вирівняні до лівого краю, код контрагента виділено крапкою. Код
валюти заповнюється в окремому полі та виділяється похилою рискою
вправо "/". У прикладі ключовий розряд замінено на символ "k".
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Опис аналітичного рахунку | Номер рахунку ———+———————————————————————————————————————+————————————————————— 1 | 2 | 3 ———+———————————————————————————————————————+————————————————————— 1. |Поточний рахунок ТОВ "Прогрес" | 2600k301.1001 | | 2. |Розрахунковий рахунок ТОВ "Прогрес" | 2600k302.1001 | | 3. |Кредит N 1, наданий ТОВ "Прогрес" | 2040k301.1001 | | 4. |Кредит N 2, наданий ТОВ "Прогрес" | 2040k302.1001 | | 5. |Нараховані проценти за кредитом | 2048k301.1001 |N 1, що наданий ТОВ "Прогрес" | | | 6. |Прострочена заборгованість за | 2047k302.1001 |кредитом N 2, що наданий ТОВ | |"Прогрес" | | | 7. |Не сплачені в строк проценти | 9601k302.1001 |за кредитом N 2, що наданий ТОВ | |"Прогрес" (позабалансовий | |рахунок) | | | 8. |Поточний рахунок Петрова О.О. | 2620k501.12006 | | 9. |Поточний рахунок фірми | 2600k401.1002/001 |"Coopers & Lybrand" у доларах | |США | | | 10.|Поточний рахунок фірми | 2600k401.1002/048 |"Coopers & Lybrand" у | |німецьких марках | | | 11.|Кореспондентський рахунок у | 1500k200.200/001 |банку CityBank у доларах США | | | 12.|Кореспондентський рахунок у | 1500k100.300012 |банку ПІБ | | | 13.|Грошові кошти у касі N 3 під | 1001k931 |звіт у касира N 1 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 3-3. Контрагенти банку
—————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Назва |Резидент- |Характеристика|Ідентифіка-| Код | |ність |контрагента |ційний код |контрагента | | | |(п.2.1.2) | ——+—————————————+——————————+——————————————+———————————+——————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——+—————————————+——————————+——————————————+———————————+——————————— 1.|Банк ПІБ |резидент | 1 |300012 | 300012 | | | | | 2.|Банк CityBank|нерезидент| 2 | | 200 | | | | | 3.|ТОВ "Прогрес"|резидент | 3 |00385218 | 1001 | | | | | 4.|фірма |нерезидент| 4 |00256455 | 1002 |"Coopers & | | | | |Lybrand" | | | | | | | | | 5.|Петров О.О. |резидент | 5 |5512869630 | 12006 | | | | | 6.|Клінтон У.Дж.|нерезидент| 6 | | 12007 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
У прикладі код контрагента (колонка 6) визначений банком
самостійно.
Таблиця 3-4. Балансові рахунки відповідно до плану
рахунків (умовно):
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Опис балансового рахунку | Номер | | балансового | | рахунку ——+—————————————————————————————————————————————+———————————————— 1 | 2 | 3 ——+—————————————————————————————————————————————+———————————————— 1.|Поточні рахунки суб'єктів господарської | 2600 |діяльності | | | 2.|Поточні рахунки фізичних осіб | 2620 | | 3.|Короткострокові кредити за внутрішніми | 2040 |торговельними операціями суб'єктів | |господарської діяльності | | | 4.|Нараховані проценти за кредитами за | 2048 |внутрішніми торговельними операціями | |суб'єктів господарської діяльності | | | 5.|Прострочена заборгованість за кредитами | 2047 |за внутрішніми торговельними операціями | |суб'єктів господарської діяльності | | | 6.|Кореспондентські рахунки, які відкриті | 1500 |в інших банках | | | 7.|Банкноти та монета в касі банку | 1001 | | 8.|Несплачені в строк проценти за | 9601 |кредитами клієнтів (позабалансовий) | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 3
Резидентська одиниця (резидент)
До секторів та підсекторів економіки належать такі основні
типи складових, що є резидентськими в економіці: 1. Підприємства мають центр економічної заінтересованості в
Україні, якщо вони залучені до виробництва значної кількості
товарів (послуг) або операцій із землею. Вони повинні мати хоча б
одну установу, яку вони збираються експлуатувати протягом певного
періоду (рік або більше), повний та окремий комплект звітів про
місцеву діяльність (декларацію про доходи, балансовий звіт, звіт
про операції з холдинговою компанією), сплачувати податки
країні-господарю, одержувати фонди для своєї роботи на свій
рахунок, мати розрахунковий рахунок. Компанії, що повністю чи частково засновані за рахунок
іноземного капіталу, але знаходяться в Україні і ведуть в ній
економічну діяльність, вважаються резидентами України. Це
стосується, наприклад, спільних підприємств, дочірніх фірм,
банків, заснованих за участю іноземного капіталу. Представництва іноземних компаній, які мають певний штат
співробітників, використовують власне чи орендоване приміщення і
знаходяться в Україні не менше року, є резидентами. Те ж положення
діє щодо представництв українських компаній за кордоном: вони є
резидентами тієї країни, де розташовані і здійснюють свою
діяльність. 2. Некомерційні установи і корпорації є резидентами тієї
країни, за законами і постановами якої вони були утворені і в якій
їх існування як юридичного чи соціального об'єкта офіційно визнано
та задокументовано. 3. Установи органів державного управління, які розташовані на
території країни, є резидентами економіки і включають усі установи
і урядові органи на центральному, обласному та місцевому рівнях, а
також посольства, консульства, військові установи та інші одиниці
державного управління, що розташовані за межами країни. 4. Домашнє господарство як сектор економіки має центр
економічної заінтересованості у цій країні і таким чином
вважається її резидентом у тому разі, якщо воно володіє
помешканням на території цієї країни і ця країна є основним місцем
проживання членів цього домашнього господарства. Член домашнього
господарства, який залишає економічну територію, але протягом
певного обмеженого проміжку часу повертається назад, продовжує
бути резидентом, навіть якщо ці поїздки систематичні. До категорії
"резиденти" належать: - мандрівники, тобто особи, які залишають економічну
територію на обмежений строк у справах, для відпочинку, поліпшення
здоров'я, підвищення освіти, з релігійних та інших мотивів; - особи, які працюють деякий час на економічній території, що
відрізняється від тієї, де знаходиться домашнє господарство, до
якого вони належать; - працівники, які тимчасово працюють в іншій країні, а потім
повертаються до свого домашнього господарства (прикордонні
працівники, персонал міжнародних організацій, який працює в
анклаві; - персонал іноземних посольств, консульств і т.ін., який
наймається на місці, екіпажі кораблів, повітряних суден та іншого
пересувного обладнання, які частково або повністю використовуються
поза економічною територією). Усі інші складові секторів економіки є нерезидентськими.
Додаток N 4
Алгоритм обчислення контрольного розряду
в номері рахунку
Структура рахунку: ВВВВкЕЕЕЕЕЕЕЕЕ де: ВВВВ - 4 цифри балансового рахунку; к - 1 цифра контрольного розряду; ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ - змінна частина рахунку довжиною від 1 до 9 цифр.
Контрольний розряд призначений для перевірки достовірності
номера рахунку та захищає інформацію від суб'єктивних помилок
оператора при внесенні даних.
Приклад 1. Обчислення контрольного розряду по рахунку
1210к728011234 для банку, код МФО якого 300001 (або 30000 - без
контрольного розряду).
1. Напишемо рахунок, для якого необхідно обчислити
контрольний розряд в такому виді:
3 0 0 0 0 1 2 1 0 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4
2. Множимо його порозрядно на умовну суму
1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
300001210к728011234 1371337137137137137 -------------------------------- 3000034100766037298
3. В отриманому результаті пишемо тільки одиничні розряди,
відкидаючи вищі.
4. Отримані цифри додаємо:
3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 0 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 +
+ 7 + 2 + 9 + 8 = 59
5. Додаємо кількість знаків рахунку (в даному прикладі - 14):
59 + 14 = 73
6. Останній розряд отриманої суми множимо завжди на "7":
3 x 7 = 21
7. Останній розряд отриманої суми "1" є контрольним розрядом
для рахунку
1210к728011234 (12101728011234)
Приклад 2. Обчислення контрольного розряду за рахунком
1210к7281 для того ж банку.
8. Напишемо рахунок, для якого необхідно обчислити
контрольний розряд в такому виді:
3 0 0 0 0 1 2 1 0 к 7 2 8 1
9. Множимо його порозрядно на умовну суму
1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
300001210к7281 1371337137137137137 -------------------------------- 3000034100766100000
10. В отриманому результаті пишемо тільки одиничні розряди,
відкидаючи вищі.
11. Отримані цифри додаємо:
3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 0 + 0 + 7 + 6 + 6 + 1 + 0 +
+ 0 + 0 + 0 + 0 = 31
12. Додаємо кількість знаків рахунку (в даному прикладі - 9):
31 + 9 = 40
13. Останній розряд отриманої суми "0" множимо завжди на "7":
0 x 7 = 0
14. Останній розряд отриманої суми "0" є контрольним розрядом
для рахунку
1210к7281 (121007281) ( Доповнено додатком N 4 згідно з Постановою Нацбанку N 237
( va237500-97 ) від 21.07.97 )


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору