Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Правила, Договір [...] від 14.03.2018308
Документ v0308874-18, не набрав чинності, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2018
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

14.03.2018  № 308

Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», та вводиться в дію з 01 липня 2019 року, крім глав 10, 12, 13 розділу І та розділу ІІ Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, які вводяться в дію з 24 червня 2019 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
14.03.2018 № 308

ПРАВИЛА
ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку

І. Загальні положення

1. Визначення основних термінів та понять

1.1. Ці Правила визначають взаємовідносини, що виникають між учасниками ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку (далі - учасник РДН/ВДР) та оператором ринку (далі - ОР), а також визначають порядок реєстрації учасників РДН/ВДР, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» (далі - РДН) і внутрішньодобовому ринку (далі - ВДР), порядок організації та проведення торгів РДН і торгів ВДР, порядок визначення ціни на електричну енергію, порядок проведення розрахунків на РДН і ВДР, порядок визначення вартості послуг ОР та порядок її оплати, порядок розкриття інформації та оприлюднення інформації, порядок врегулювання спорів між ОР та учасниками РДН/ВДР, порядок внесення змін до цих Правил.

1.2. Дія цих Правил поширюється на ОР, учасників РДН/ВДР та осіб, що мають намір стати учасниками РДН/ВДР.

1.3. Зміни до цих Правил розробляються ОР та подаються на затвердження Регулятору у порядку, визначеному цими Правилами.

1.4. ОР оприлюднює ці Правила, зміни та доповнення до них шляхом їх розміщення на веб-сайті ОР у формі, в якій вони будуть доступні для друку та/або скачування.

1.5. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

акцепт заявки на торги на внутрішньодобовому ринку (акцепт заявки на торги ВДР) - прийняття пропозиції продати або купити обсяг електричної енергії в межах та на умовах, зазначених у заявці на торги на внутрішньодобовому ринку;

алгоритм ринку «на добу наперед» (алгоритм РДН) - алгоритм, який реалізує принцип граничного ціноутворення на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції і, для цілей інтеграції з європейськими ринками електричної енергії, є сумісним з алгоритмом цінового об’єднання регіонів;

аудит ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку (аудит РДН і ВДР) - перевірка відповідності роботи ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку цим Правилам;

веб-сайт оператора ринку (веб-сайт ОР) - електронний інформаційний ресурс у мережі Інтернет (www…), створений ОР для розкриття та поширення інформації щодо функціонування ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку;

доба постачання - доба, в якій відбувається фізичне постачання обсягів електричної енергії, визначених за результатами торгів ринку «на добу наперед» і торгів внутрішньодобового ринку;

додаткова сесія торгів ринку «на добу наперед» (додаткова сесія торгів РДН) - процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для тих розрахункових періодів доби постачання, щодо яких не були визначені результати торгів ринку «на добу наперед»;

заявка на торги на внутрішньодобовому ринку (заявка на торги ВДР) - оформлена учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку для одного або кількох розрахункових періодів доби постачання пропозиція продажу та/або купівлі певного обсягу електричної енергії на торгах на внутрішньодобовому ринку;

заявка на торги ринку «на добу наперед» (заявка на торги РДН) - оформлена учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку для одного або кількох розрахункових періодів доби постачання пропозиція продажу та/або купівлі певного обсягу електричної енергії на торгах ринку «на добу наперед»;

заявки - заявки на торги на внутрішньодобовому ринку та/або заявки на торги ринку «на добу наперед»;

заявник - учасник ринку, що надав заяву про участь у ринку «на добу наперед» та/або на внутрішньодобовому ринку;

зона - визначена оператором системи передачі відповідно до Правил ринку частина об’єднаної енергетичної системи України, у межах якої фізичні потоки електричної енергії можуть проходити без обмежень;

максимальний обсяг продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку - гранична межа обсягу електричної енергії, що може бути запропонований учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку для продажу на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку у добі постачання;

оператор ринку - юридична особа, яка забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та організацію купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках.

програмне забезпечення оператора ринку - електронна система, що використовується оператором ринку для автоматизації процесу організації, проведення та визначення результатів торгів ринку «на добу наперед» та/або торгів на внутрішньодобовому ринку;

рахунок Ескроу - рахунок, відкритий учасником ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку у визначеному оператором ринку уповноваженому банку для акумулювання коштів, що використовуватимуться оператором ринку (бенефіціаром) для розрахунку за куплену на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку електричну енергію;

розрахунковий період - мінімальний відрізок часу, щодо якого визначається ціна та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та на внутрішньодобовому ринку (60 хвилин);

торги на ринку «на добу наперед» (торги РДН) - процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для операційних періодів доби постачання відповідно до цих Правил та одномоментний процес купівлі та продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед»;

торги на внутрішньодобовому ринку (торги ВДР) - процес визначення обсягів та цін на електричну енергію для операційних періодів доби постачання після завершення торгів на ринку «на добу наперед» та впродовж доби постачання відповідно до цих Правил та одномоментний процес купівлі та продажу електричної енергії на внутрішньодобовому ринку;

учасник ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобового ринку (учасник РДН/ВДР) - учасник ринку, який уклав з оператором ринку договір про участь у ринку «на добу наперед» та/або на внутрішньодобовому ринку у порядку, установленому цими Правилами.

1.6. Скорочення, що застосовуються у цих Правилах, мають такі значення:

ID - ідентифікаційний номер;

ВДР - внутрішньодобовий ринок;

ЕЦП - електронно-цифровий підпис;

ОР - оператор ринку;

ОСП - оператор системи передачі;

ОСР - оператор системи розподілу;

ПДВ - податок на додану вартість;

РДН - ринок електричної енергії «на добу наперед».

1.7. Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Правилах ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308 (далі - Правила ринку), та інших нормативно-правових актах.

2. Загальний порядок роботи РДН і ВДР

2.1. РДН і ВДР функціонують відповідно до цих Правил.

2.2. Участь у РДН і ВДР набувається шляхом укладання з ОР договору про участь у РДН та/або ВДР (додаток 1 до цих Правил) відповідно до умов, визначених у главі 1 розділу ІІ цих Правил. Участь у РДН і ВДР може бути зупинена або припинена на умовах, що визначені у главі 4 розділу ІІ цих Правил.

2.3. Купівля-продаж електричної енергії на РДН і ВДР здійснюється у ході організованих електронних торгів, які проводяться за допомогою програмного забезпечення ОР.

2.4. До торгів РДН/торгів ВДР допускаються лише ті учасники РДН/ВДР, які виконали вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР, визначені у главі 2 розділу ІІ цих Правил, та відповідно до умов глави 3 розділу ІІ цих Правил уклали з ОР договір про купівлю-продаж електроенергії на РДН (додаток 2 до цих Правил) та/або договір про купівлю-продаж електроенергії на ВДР (додаток 3 до цих Правил).

2.5. Учасники РДН/ВДР подають заявки на торги РДН та/або заявки на торги ВДР, які відображають визначені обсяги та ціни продажу та/або купівлі електричної енергії щодо кожного операційного періоду доби постачання. Вимоги до складання заявок наведено у додатку 4 до цих Правил.

2.6. У ході торгів РДН ОР на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію та її сукупної пропозиції визначає для кожного операційного періоду доби постачання ціну купівлі-продажу електричної енергії на РДН за принципом граничного ціноутворення та обсяги купленої та проданої на торгах електричної енергії. Порядок організації та проведення торгів РДН установлений у главі 2 розділу ІІІ цих Правил.

2.7. У ході торгів ВДР обсяги електричної енергії у заявці на торги ВДР акцептуються учасниками РДН/ВДР повністю або частинами по заявленій (пропонованій) ціні. Порядок організації та проведення торгів ВДР установлений у главі 5 розділу ІІІ цих Правил.

2.8. За результатами торгів РДН і торгів ВДР ОР надає ОСП повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії у порядку, установленому Правилами ринку, та відповідно до глави 7 розділу ІІІ цих Правил оприлюднює результати торгів на веб-сайті ОР.

2.9. ОР та учасники РДН/ВДР проводять розрахунки за куплену-продану на РДН/ВДР електричну енергію відповідно до глави 3 розділу ІV цих Правил та договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР.

2.10. Учасники РДН/ВДР оплачують послуги ОР у порядку, визначеному у главі 4 розділу ІV цих Правил, на підставі договору про участь у РДН та/або ВДР.

3. Оператор ринку

3.1. Функціонування РДН/ВДР та організацію купівлі-продажу електричної енергії для доби постачання забезпечує ОР.

3.2. Завданням ОР є створення організаційних, технологічних, інформаційних та інших умов для здійснення регулярних торгів РДН і торгів ВДР відповідно до цих Правил, укладання і виконання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР та проведення розрахунків за ними.

3.3. ОР виконує такі функції:

1) реєстрацію учасників РДН/ВДР, ведення та оприлюднення реєстру учасників РДН/ВДР;

2) перевірку дотримання учасниками РДН/ВДР встановлених цими Правилами вимог до забезпечення виконання зобов’язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР;

3) організацію та проведення торгів РДН і торгів ВДР;

4) визначення за результатами торгів РДН і торгів ВДР обсягів купівлі-продажу електричної енергії учасниками РДН/ВДР, ціни на електричну енергію та фінансових зобов’язань учасників РДН/ВДР;

5) проведення розрахунків за куплену/продану електричну енергію;

6) повідомлення ОСП відповідно до Правил ринку про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії на РДН і ВДР;

7) оприлюднення інформації щодо торгів РДН і торгів ВДР та надання учасникам ринку інформації, необхідної для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, визначених цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

8) адміністрування цих Правил;

9) інші функції, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами ринку та цими Правилами.

3.4. ОР має право:

запитувати та отримувати від учасників РДН/ВДР та ОСП інформацію, визначену цими Правилами та Правилами ринку;

отримувати від учасників РДН/ВДР плату за свої послуги, що надаються відповідно до цих Правил.

3.5. ОР не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії споживачу, а також трейдерську діяльність.

3.6. ОР зобов’язаний:

1) відкрити в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків з учасниками РДН/ВДР;

2) забезпечити рівні умови участі на РДН/ВДР усіх учасників ринку;

3) забезпечити повну і точну реєстрацію та збереження всіх даних, наданих йому або сформованих ним у процесі організації та проведення торгів РДН і торгів ВДР, в електронних базах даних;

4) захистити бази даних і програмне забезпечення ОР від отримання доступу сторонніх осіб до інформації з обмеженим доступом та від видалення або зміни інформації;

5) надавати державним органам та Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ними законодавчо встановлених функцій та повноважень;

6) забезпечити збереження конфіденційності даних, що надаються йому учасниками РДН/ВДР та іншої інформації, викриття якої може вплинути на (спотворити) результати торгів РДН та/або торгів ВДР;

7) приймати до розгляду від учасників РДН/ВДР пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

3.7. ОР має інші повноваження, права та обов'язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами ринку, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.

4. Учасники РДН/ВДР

4.1. Учасниками РДН/ВДР можуть бути виробники, електропостачальники, трейдери, ОСП, ОСР, гарантований покупець та споживачі, які в установленому Правилами ринку порядку уклали з ОСП договір про врегулювання небалансів та в установленому у главі 1 розділу ІІ цих Правил порядку уклали з ОР договір про участь у РДН та/або ВДР.

4.2. Учасники РДН/ВДР мають право:

1) брати участь у торгах РДН та торгах ВДР у порядку, визначеному цими Правилами;

2) отримати доступ до програмного забезпечення ОР в частині формування та надання заявок на торги РДН та заявок на торги ВДР, обміну повідомленнями з ОР та відстеження результатів торгів РДН і торгів ВДР, що їх стосуються;

3) запитувати та отримувати від ОР інформацію щодо їх діяльності на РДН/ВДР;

4) своєчасно у повному обсязі отримувати кошти за продану на РДН/ВДР електричну енергію;

5) оскаржувати дії та рішення ОР в установленому законодавством та цими Правилами порядку;

6) подавати ОР пропозиції щодо внесення змін до цих Правил.

4.3. Учасники РДН/ВДР зобов’язані:

1) виконувати ці Правила та умови договорів, що укладатимуться на РДН/ВДР;

2) брати до відома всі повідомлення, що направлятимуться йому ОР;

3) надавати ОР інформацію, необхідну для виконання ним функцій на ринку електричної енергії в обсягах, визначених цими Правилами;

4) оплачувати куплену на РДН/ВДР електричну енергію своєчасно та виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання ОР;

5) мати програмні та технічні засоби, необхідні для участі у торгах РДН, торгах ВДР та обміну інформацією з ОР;

6) забезпечувати конфіденційність даних, що надаються ними ОР у заявках на торги РДН/заявках на торги ВДР, викриття якої може вплинути на (спотворити) результати торгів РДН/торгів ВДР.

4.4. Учасники РДН/ВДР мають інші права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії», Правилами ринку, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку електричної енергії.

5. Програмне забезпечення оператора ринку

5.1. ОР здійснює управління всіма процесами на РДН/ВДР, зокрема, проводить торги РДН/торги ВДР, виконує всі необхідні розрахунки, реєструє всі ринкові дані та результати торгів за допомогою програмного забезпечення ОР.

5.2. ОР розробляє та затверджує Інструкцію з користування програмним забезпеченням ОР, в якій, зокрема, має бути визначений порядок доступу учасників РДН/ВДР до програмного забезпечення ОР.

5.3. Учасники РДН/ВДР повинні мати інформаційно-технічні системи, що повинні відповідати мінімальним технічним вимогам щодо роботи з програмним забезпеченням ОР. Мінімальні технічні вимоги до інформаційно-технічних систем учасників РДН/ВДР визначаються в Інструкції з користування програмним забезпеченням ОР.

5.4. ОР координує підготовку уповноважених представників учасників РДН/ВДР для роботи з програмним забезпеченням ОР і надає необхідні інструкції та роз’яснення для впровадження (налаштування) їхніх інформаційно-технічних систем.

5.5. З метою запобігання виникненню позаштатних ситуацій ОР повинен:

мати резервну (дублюючу) систему програмного забезпечення ОР, яка працюватиме на незалежному електронному обладнанні та буде вводитися в роботу в разі тимчасового переривання або збою в роботі основної системи, з відповідною системою безпеки/захисту, що синхронізуватиметься з основною системою з точки зору повноти і цілісності інформації;

забезпечувати технічну підтримку програмного забезпечення ОР та його своєчасне оновлення.

5.6. ОР має право тимчасово перервати доступ до програмного забезпечення ОР всіх учасників РДН/ВДР для проведення технічного обслуговування і оновлення систем програмного забезпечення ОР. При цьому ОР повинен за 2 робочі доби проінформувати всіх учасників РДН/ВДР про час і тривалість переривання їх доступу до програмного забезпечення ОР. Цей час не має збігатись із часом проведення торгів на РДН.

5.7. У разі виникнення в учасника РДН/ВДР несправності технічного обладнання, що унеможливлює його доступ до програмного забезпечення ОР, він повинен негайно повідомити ОР про виникнення такої ситуації та доступні йому канали зв’язку у порядку визначеному пунктом 6.1 глави 6 цього розділу.

6. Зв'язок/обмін інформацією на РДН/ВДР

6.1. Обмін інформацією між ОР та учасниками РДН/ВДР здійснюється:

через програмне забезпечення ОР;

електронною поштою;

телефоном/факсом;

поштою.

6.2. Через програмне забезпечення ОР здійснюється:

укладання договорів про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР;

організація та проведення торгів РДН (надання заявок та повідомлень);

організація та проведення торгів ВДР (надання заявок та повідомлень);

надання повідомлень щодо обсягів та вартості купленої-проданої електричної енергії за результатами проведених торгів РДН;

надання повідомлень щодо обсягів та вартості купленої-проданої електричної енергії за результатами проведених торгів ВДР;

надання звітів щодо виконання фінансових зобов’язань за укладеними договорами на РДН/ВДР;

надання реєстрів платіжних доручень.

6.3. Порядок надання/отримання повідомлень через програмне забезпечення ОР визначається Інструкцією з користування програмним забезпеченням ОР.

6.4. Електронною поштою надсилаються повідомлення щодо:

переривання доступу до програмного забезпечення ОР одного або всіх учасників РДН/ВДР для проведення технічного обслуговування і оновлення систем програмного забезпечення ОР;

зупинення, припинення статусу учасника РДН/ВДР;

пропозицій внесення змін до цих Правил.

6.5. Повідомлення електронною поштою надсилаються тільки на адреси ОР, оприлюднені на веб-сайті ОР, та/або учасника РДН/ВДР, зазначені відповідно до вимог пункту 1.3 глави 1 розділу II цих Правил. Будь-які повідомлення з будь-яких питань, направлені на інші електронні адреси ОР, не розглядаються.

6.6. Датою інформаційного повідомлення вважається день та час його розміщення в системі програмного забезпечення ОР та у випадку використання електронної пошти:

день та час його відправки учаснику РДН/ВДР;

день та час його отримання ОР.

6.7. Телефонний або факсимільний зв’язок використовується виключно у випадку виходу з ладу систем програмного забезпечення ОР та/або електронної пошти.

6.8. Укладаючи договір про участь у РДН/ВДР, кожний учасник ринку погоджується з тим, що ОР буде записувати операційні телефонні розмови, що відбуватимуться між сторонами. Записи дзвінків будуть використовуватися у випадку виникнення спірних питань.

6.9. Телефонний та/або факсимільний зв'язок здійснюється лише на телефонні номери ОР, оприлюднені на веб-сайті ОР, та/або Учасника РДН/ВДР, зазначені відповідно до вимог пункту 1.3 глави 1 розділу II цих Правил. ОР не несе відповідальності за отримання даних, інформації або повідомлень, які були зроблені на інші ніж обумовлені цими Правилами телефонні номери.

6.10. Поштою надсилаються:

1) рекомендованими листами з повідомленням:

проекти договору про участь у РДН/ВДР;

претензії;

повідомлення щодо форс-мажорних обставин;

будь-які інші повідомлення та запрошення, що містять інформацію важливого чи термінового характеру;

2) звичайними листами будь-які інші повідомлення та запрошення, що не містять інформації важливого чи термінового характеру.

6.11. Інформація, що зазначена у пункті 6.10 цієї глави, надсилається тільки на поштову адресу ОР, оприлюднену на веб-сайті ОР, та/або учасника РДН/ВДР, зазначену відповідно до вимог пункту 1.3 глави 1 розділу II цих Правил. Інформація, надіслана на будь-яку іншу адресу ОР, не розглядається.

7. Порядок розкриття та оприлюднення інформації

7.1. Уся інформація, пов’язана з ходом та результатами торгів РДН/торгів ВДР, є власністю ОР.

7.2. Дії ОР щодо розкриття та оприлюднення інформації мають бути спрямовані на захист інтересів учасників РДН/ВДР, забезпечення рівних умов щодо отримання ними інформації про торги РДН/торги ВДР та функціонування РДН/ВДР.

7.3. Кожний учасник РДН/ВДР повинен використовувати інформацію, отриману в ході підготовки та проведення торгів РДН/торгів ВДР, виключно для цілей участі у торгах РДН та/або торгах ВДР і для власних потреб.

7.4. ОР та учасники РДН/ВДР зобов’язуються дотримуватися загального принципу збереження конфіденційності даних, якими вони обмінюються. Розголошенню третім особам без попереднього письмового дозволу іншої сторони, крім випадків, зазначених у пунктах 7.7 та 7.8 цієї глави, не підлягає інформація, отримана у зв’язку з виконанням обов’язків, визначених цими Правилами, Правилами ринку, що позначена як конфіденційна, зокрема:

заявлені учасниками РДН/ВДР обсяги та ціни купівлі-продажу електричної енергії на РДН/ВДР;

розмір гарантійного внеску на рахунках Ескроу учасника РДН/ВДР;

записи операційних телефонних розмов, що відбуватимуться між ОР та учасниками РДН/ВДР;

персональні дані уповноважених осіб учасників РДН/ВДР.

7.5. У разі розірвання договору про участь у РДН та/або ВДР вимога щодо збереження конфіденційності інформації, визначена положенням пункту 7.4 цієї глави, залишається в силі протягом 5 років.

7.6. ОР має право використовувати дані, що генеруються учасниками РДН/ВДР для участі у торгах РДН/торгах ВДР, для статистичних цілей та моніторингу роботи РДН/ВДР. Такі статистичні дані та результати моніторингу можуть бути оприлюднені. У цьому випадку ОР має гарантувати, що дані залишаться анонімними.

7.7. Інформація щодо торгів РДН/торгів ВДР та діяльності учасників РДН/ВДР на РДН/ВДР розкривається ОР юридичним особам, на яких цими Правилами, Правилами ринку покладаються певні функції чи обов’язки (ОСП, уповноважений банк, аудитор, Регулятор). ОР розкриває інформацію зазначеним юридичним особам у порядку та обсягах, що встановлюються цими Правилами, Правилами ринку. ОР повинен визначити в умовах договору з відповідними юридичними особами зобов’язання цих юридичних осіб щодо збереження конфіденційності інформації ОР та учасників РДН/ВДР.

7.8. ОР розкриває державним органам відповідно до вимог законодавства та Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ними законодавчо встановлених функцій та повноважень, за встановленими такими органами процедурами та/або за окремими запитами.

7.9. Кожний учасник ринку, укладаючи договір про участь у РДН та/або ВДР, погоджується з тим, що ОР розкриватиме інформацію відповідно до пунктів 7.7 та 7.8 цієї глави.

7.10. Інформація, що не є конфіденційною і повинна бути оприлюднена ОР:

1) ці Правила;

2) порядок доступу до програмного забезпечення ОР та Інструкція з користування програмним забезпеченням ОР;

3) форми заяв, звернень, довідок та договорів, передбачених цими Правилами;

4) контактні дані відповідальних осіб ОР та сервісної/технічної підтримки програмного забезпечення ОР;

5) реєстр учасників РДН/ВДР;

6) повідомлення про час і порядок проведення торгів РДН/торгів ВДР;

7) результати торгів РДН в агрегованому вигляді (погодинні ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на РДН);

8) результати торгів ВДР в агрегованому вигляді;

9) агреговані цінові показники (індекси) роботи РДН/ВДР;

10) звіти про результати роботи РДН/ВДР та про діяльність ОР;

11) проекти змін до цих Правил та інформація щодо їх опрацювання.

7.11. ОР повинен оприлюднити зазначену у пункті 7.10 цієї глави інформацію шляхом її розміщення на веб-сайті ОР у відкритому доступі (у форматі придатному для копіювання та/або скачування) та постійно підтримувати її актуальність. Інформація на веб-сайті ОР повинна надаватися українською та англійською мовами. Інформація за пунктом 7.10 цієї глави має зберігатися і бути доступною на веб-сайті ОР не менше 3 останніх років.

8. Форс-мажор

8.1. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) розуміються обставини, що будуть визнані такими згідно з документом, виданим Торгово-промисловою палатою України.

8.2. Учасник РДН/ВДР, для якого склались форс-мажорні обставини, зобов’язаний протягом 3 робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення рекомендованого листа) інформувати ОР про настання таких обставин та про їх наслідки. Такий же порядок повідомлення ОР застосовується учасником РДН/ВДР у разі припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

8.3. Документ Торгово-промислової палати України, що підтверджує настання форс-мажорних обставин, має бути наданий ОР у найкоротший термін з дати його отримання учасником РДН/ВДР, але не пізніше 30 календарних днів з дати повідомлення, зазначеного в пункті 8.2 цієї глави.

8.4. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, що унеможливлюють виконання будь-яким учасником РДН/ВДР своїх зобов’язань, такий учасник РДН/ВДР звільняється від відповідальності за невиконання визначених цими Правилами зобов’язань на час дії зазначених обставин.

8.5. Неповідомлення учасником РДН/ВДР, для якого склались форс-мажорні обставини, ОР про їх настання та/або припинення, а також ненадання підтверджуючого документа Торгово-промислової палати України про настання таких обставин, веде до втрати права учасника РДН/ВДР посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє його від відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цими Правилами та договорами, укладеними на РДН/ВДР.

9. Позаштатні ситуації на РДН/ВДР та робота в умовах надзвичайного стану в ОЕС України

9.1. Позаштатними ситуаціями в роботі РДН/ВДР вважаються обставини, що перешкоджають проведенню торгів РДН/торгів ВДР відповідно до цих Правил, а саме:

1) повна або часткова недієздатність програмного забезпечення ОР;

2) припинення (повне або часткове) роботи каналів комунікацій ОР;

3) форс-мажорні обставини.

9.2. У випадку виникнення позаштатної ситуації ОР повинен:

1) якщо дієздатність систем програмного забезпечення ОР не буде відновлена для вчасного проведення торгів РДН, прийняти рішення про:

перенесення часу початку торгів РДН на інший, але не пізніше 14:00 години доби, що передує добі постачання, якщо робота систем може бути відновлена до цього часу;

скасування торгів РДН на відповідну добу постачання, якщо робота систем не може бути відновлена до 14:00 години доби, що передує добі постачання;

2) зупинити торги ВДР до відновлення дієздатності систем програмного забезпечення ОР;

3) невідкладно повідомити про виникнення позаштатної ситуації, перенесення/скасування торгів РДН та зупинення торгів ВДР учасникам РДН/ВДР, ОСП та Регулятору;

4) при форс-мажорних обставинах отримати документ Торгово-промислової палати України, що підтверджує їх настання;

5) вжити заходів щодо відновлення у найкоротший термін роботи систем, що вийшли з ладу, зокрема, шляхом використання резервного обладнання;

6) повідомити учасників РДН/ВДР, ОСП та Регулятора про усунення позаштатної ситуації та відновлення нормального режиму роботи РДН/ВДР;

7) провести розслідування причин та аналіз наслідків виникнення позаштатної ситуації для вжиття відповідних заходів з метою недопущення її повторення.

9.3. У разі оголошення ОСП про виникнення надзвичайної ситуації в ОЕС України торги ВДР не проводяться.

10. Відповідальність на РДН/ВДР

10.1. Учасники РДН/ВДР та ОР несуть відповідальність за ефективне та прозоре функціонування РДН/ВДР і не повинні допускати порушення цих Правил, зловживань на РДН/ВДР.

10.2. ОР та учасники РДН/ВДР несуть відповідальність за порушення цих Правил відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», а також відповідають за неналежне виконання зобов’язань за договорами про участь у РДН та/або ВДР та про купівлю-продаж електричної енергії на РДН/ВДР відповідно до умов таких договорів.

10.3. ОР та учасник РДН/ВДР не повинні робити іншу сторону відповідальною за компенсацію шкідливих наслідків, пов’язаних з:

1) форс-мажорними обставинами;

2) неякісними послугами, що надаються їм третіми особами, чим, зокрема, може бути недоступність (обмеження), відмова або переривання роботи телекомунікаційних мереж;

3) неточністю, частковою або повною відсутністю технічної інформації або даних, що надходять від третіх осіб;

4) спотворенням комп’ютеризованих баз даних у зв’язку із застосуванням мережі Інтернет або іншого обладнання, що використовується для зв’язку між учасником РДН/ВДР та ОР.

10.4. ОР не несе відповідальності за збитки учасника РДН/ВДР, що виникли через:

неможливість або складність для учасника РДН/ВДР отримати доступ до програмного забезпечення ОР в результаті несправностей в апаратному забезпеченні або іншому обладнанні, що використовує учасник РДН/ВДР;

невчасне надання учасником РДН/ВДР претензії щодо результатів торгів РДН/торгів ВДР;

форс-мажорні обставини та оголошення надзвичайної ситуації в ОЕС України.

11. Аудит РДН/ВДР

11.1. З метою запобігання виникненню спорів щодо правильності визначення результатів торгів РДН/торгів ВДР та пов’язаних з ними нарахувань ОР повинен забезпечити проведення не менше одного разу на рік кваліфікованою незалежною аудиторською компанією аудиту роботи РДН і ВДР щодо відповідності цим Правилам.

11.2. ОР закуповує послуги з аудиту РДН/ВДР відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечує внесення до договору про аудит РДН/ВДР вимог до аудитора щодо:

збереження аудитором конфіденційності інформації ОР та будь-якого учасника РДН/ВДР;

надання повного звіту про результати аудиту РДН/ВДР ОР та Регулятору.

11.3. ОР встановлює технічне завдання на аудит РДН/ВДР, яке повинно містити вимоги щодо перевірки, зокрема:

надання учасниками РДН/ВДР заявок та інших постійних і періодичних даних, що визначені цими Правилами;

процесів, що застосовуються ОР до наданих учасниками РДН/ВДР даних відповідно до цих Правил.

11.4. Технічне завдання на аудит РДН/ВДР має відповідати визначеним Регулятором вимогам щодо проведення обов’язкового аудиту роботи РДН та ВДР та оприлюднення на веб-сайті ОР.

11.5. Не пізніше 5 робочих днів з дати отримання повної версії звіту про результати аудиту РДН/ВДР ОР спільно з аудитором повинні підготувати та оприлюднити на веб-сайті ОР версію звіту, що враховує вимоги збереження конфіденційності інформації учасників РДН/ВДР та ОР.

11.6. Регулятор за своєю ініціативою або на вимогу будь-якого учасника РДН/ВДР, у разі наявності у них сумнівів щодо відповідності роботи РДН і ВДР цим Правилам, може ініціювати проведення позапланового аудиту РДН/ВДР. Організація та проведення позапланового аудиту РДН/ВДР здійснюється відповідно до пунктів 11.2 - 11.5 цієї глави.

12. Спостереження за роботою РДН/ВДР

12.1. Невід’ємним додатком до цих Правил є Правила поведінки на РДН/ВДР, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками РДН/ВДР.

12.2. Правила поведінки на РДН/ВДР встановлюють вимоги щодо поведінки учасників РДН/ВДР при здійсненні ними торгових операцій на РДН та ВДР та направлені на забезпечення:

1) попередження негативного впливу на процес формування цін на РДН;

2) дотримання учасниками РДН/ВДР принципів добросовісної конкуренції на РДН та ВДР;

3) ефективної інформаційної взаємодії учасника РДН/ВДР та ОР під час спостереження ОР за роботою РДН/ВДР;

4) повідомлення учасником РДН/ВДР ОР щодо будь-яких проявів недобросовісної конкуренції та дій, направлених на маніпулювання цінами на РДН/ВДР, які були здійснені іншими учасниками РДН/ВДР;

5) відповідальності учасника РДН/ВДР за порушення Правил поведінки на РДН/ВДР.

12.3. ОР здійснює постійне спостереження за роботою РДН та ВДР та поведінкою учасників РДН/ВДР у процесі участі в торгах РДН та/або торгах ВДР, зокрема щодо:

1) порушення вимог цих Правил щодо подання заявок на торги РДН/ВДР;

2) подання заявок на торги РДН/ВДР з ціновими показниками, що значно відрізняються від цінових показників у попередньо поданих заявках;

3) випадків одночасного подання на торги РДН/торги ВДР різними учасниками РДН/ВДР заявок на продаж або купівлю електричної енергії з однаковими цінами та обсягами;

4) подання учасником РДН/ВДР заявок на торги РДН/ВДР, які дають сигнали, що вводять в оману, стосовно попиту, пропозиції та/або цін на електричну енергії на РДН/ВДР;

5) подання учасником РДН/ВДР заявок на торги РДН/торги ВДР за відсутності наміру виконати такі заявки;

6) надання учасником РДН/ВДР дозволу здійснювати торгові операції в програмному забезпеченні ОР працівнику учасника РДН/ВДР, який не належним чином кваліфікований;

7) недотримання термінів оплати послуг ОР;

8) неподання інформації, недотримання термінів надання інформації, надання недостовірної інформації ОР, подання якої передбачено цими Правилами;

9) підкупу та/або схилення до розголошення інформації з обмеженим доступом працівника та/або посадової особи ОР учасником РДН/ВДР.

12.4. Функції ОР щодо спостереження за роботою РДН та ВДР та поведінкою учасників РДН/ВДР виконує підрозділ у структурі ОР (далі - структурний підрозділ ОР), положення про який розробляє ОР. Структурний підрозділ ОР підзвітний виконавчому органу ОР.

12.5. Структурний підрозділ ОР РДН/ВДР виконує такі функції:

1) спостереження за функціонуванням РДН та ВДР, що здійснюється шляхом створення та ведення баз даних, отриманих та сформованих ОР у процесі організації, проведення та визначення результатів торгів РДН/ торгів ВДР;

2) обробку, систематизацію та аналіз інформації щодо учасників РДН/ВДР, операцій на РДН/ВДР, цін та цінових індексів на РДН/ВДР;

3) формування характеристики поточного стану РДН/ВДР та аналіз динаміки розвитку РДН/ВДР;

4) аналіз бази даних по всіх торгових операціях учасників РДН/ВДР та розрахунках за цими операціями;

5) аналіз поведінки учасників РДН/ВДР щодо подання заявок на торги РДН та її випливу на формування ціни на РДН;

6) виявлення та фіксацію випадків невиконання (порушення) учасниками РДН/ВДР своїх зобов’язань, що виникають у процесі їх діяльності на РДН/ВДР відповідно до положень Правил РДН/ВДР, у тому числі відповідно до умов договору про участь у РДН/ВДР, договору про купівлю-продаж електричної енергії на РДН та договору про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР;

7) виявлення та фіксацію випадків невиконання (порушення) учасниками РДН/ВДР Правил поведінки на РДН/ВДР;

8) підготовку даних для моніторингу РДН/ВДР Регулятором;

9) інші функції, передбачені Положенням про структурний підрозділ ОР.

12.6. Структурний підрозділ ОР має право:

1) здійснювати запис, зберігання та використання фактів комунікації та інформаційного обміну (телефонні розмови, листування засобами поштового та/або електронного зв’язку тощо) з учасником РДН/ВДР у процесі виконання функцій щодо спостереження за роботою РДН/ВДР;

2) звертатися до Регулятора з питань щодо моніторингу РДН/ВДР.

12.7. Структурний підрозділ ОР зобов’язаний:

1) негайно повідомляти виконавчий орган ОР про виявлені порушення учасниками РДН/ВДР Правил РДН та ВДР, випадки фактичного та/або потенційного негативного впливу дій та/або бездіяльності учасників РДН/ВДР на результати торгів РДН/торгів ВДР;

2) надавати Регулятору звітні дані з моніторингу РДН/ВДР у порядку та у строки, визначені Регулятором;

3) оприлюднювати на веб-сайті ОР щорічний звіт щодо спостереження за роботою РДН/ВДР до 01 лютого року, наступного за звітним, з відображенням агрегованих та/або знеособлених даних.

12.8. Положення про структурний підрозділ ОР має містити такі вимоги до працівників підрозділу:

1) дотримання принципу незалежності виконання своїх функцій та дотримання принципу незалежності взаємодії з іншими структурними підрозділами ОР;

2) поводження з інформацією з обмеженим доступом та її захисту, у тому числі її нерозголошення та комерційної таємниці;

3) відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом та/або поширення отриманої в результаті спостереження за роботою РДН/ВДР інформації, якщо це завдало чи могло завдати шкоди учаснику РДН/ВДР та/або мало вплив на результати торгів РДН/торгів ВДР, відповідно до Статуту ОР та/або положення про структурний підрозділ ОР, а також норм чинного законодавства.

12.9. У випадку виявлення порушення учасником РДН/ВДР Правил поведінки на РДН/ВДР ОР повинен протягом 2 робочих днів з дати зафіксованого порушення повідомити про це Регулятора для вжиття відповідних заходів.

13. Порядок врегулювання спорів між ОР та учасниками РДН/ВДР

13.1. Усі спори та суперечки, що виникають з питань тлумачення і застосування цих Правил або у зв'язку з ними, а також інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між учасником РДН/ВДР та ОР вирішуються шляхом переговорів відповідно до пункту 13.2 цієї глави.

13.2. Учасник РДН/ВДР, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з ОР може звернутися до нього з письмовою претензією.

Учасник РДН/ВДР повинен у претензії детально описати спірне питання з посиланням на норми цих Правил або договорів, укладених з ОР, та направити її ОР рекомендованим листом, на адресу зазначену на веб-сайті ОР.

Уповноважені представники ОР та учасника РДН/ВДР повинні зустрітись у приміщенні ОР не пізніше 10:00 7 робочого дня з дати отримання ОР претензії.

ОР протягом 3 робочих днів з дати отримання претензії надає учаснику РДН/ВДР повідомлення про дату, час і місце зустрічі уповноважених представників сторін для обговорення предмету претензії.

Якщо зустріч уповноважених представників сторін не відбудеться у термін, визначений цим пунктом, сторона, яка подала претензію, має право звернутися до Регулятора щодо врегулювання спору та повідомити Регулятора про невиконання іншою стороною вимог цих Правил.

Предмет претензії має бути обговорено на засіданні уповноважених осіб ОР та учасника РДН/ВДР, за результатами якого повинен бути підписаний протокол засідання та, у тому числі запропоноване рішення. Якщо було досягнуто повної згоди щодо запропонованого рішення спірного питання, протокол повинен бути підписаний уповноваженими особами обох сторін і поданий на затвердження та надання зауважень до виконавчого органу ОР і учасника РДН/ВДР. Якщо угода була досягнута частково, то частина, щодо якої було досягнуто згоди щодо запропонованого рішення, та частина, що залишається невирішеною, повинні бути точно розділені і описані у протоколі.

Уповноважені представники ОР і учасника РДН/ВДР, у разі наявності зауважень до запропонованого рішення спірного питання повинні не пізніше 20 календарних днів з дати складання протоколу надати іншій стороні свої письмові коментарі щодо цієї пропозиції на адреси, указані в договорі про участь у РДН та/або ВДР.

13.3. Якщо питання не може бути вирішене за домовленістю сторін у строк 30 календарних днів з дати отримання претензії, сторона, що висунула претензію має право щодо врегулювання спору звернутися до Регулятора та/або передати спір на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

14. Порядок внесення змін до цих Правил

14.1. ОР та будь-який учасник РДН/ВДР мають право подавати пропозиції щодо удосконалення роботи РДН та/або ВДР та внесення змін до цих Правил.

14.2. ОР в частині виконання функції з адміністрування цих Правил:

збирає та опрацьовує пропозиції учасників РДН/ВДР та інших заінтересованих осіб щодо внесення змін до цих Правил;

забезпечує оприлюднення на веб-сайті ОР запропонованих змін до цих Правил для їх опрацювання учасниками РДН/ВДР;

готує зведені пропозиції щодо змін до цих Правил та надає їх Регулятору на затвердження;

оприлюднює на веб-сайті ОР проекти щодо внесення змін до цих Правил та інформацію про їх опрацювання і затвердження;

готує пропозиції щодо приведення цих Правил у відповідність до норм чинного законодавства.

14.3. Внесення змін до цих Правил здійснюється в такому порядку:

1) будь-який учасник РДН/ВДР, ОР та/або будь-яка заінтересована особа формує свої зауваження та пропозиції щодо внесення змін до цих Правил у вигляді порівняльної таблиці, яка містить редакцію відповідних положень (пунктів, підпунктів, абзаців тощо) чинних Правил та редакцію із запропонованими змінами та пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності внесення змін до цих Правил;

2) учасники РДН/ВДР та заінтересовані особи надають сформовані відповідно до вимог підпункту 1 цього пункту пропозиції на електронну адресу ОР, зазначену на веб-сайті ОР;

3) ОР збирає пропозиції щодо внесення змін до цих Правил, опрацьовує їх та у перший вівторок кожного місяця оприлюднює на веб-сайті ОР із зазначенням строку, протягом якого прийматимуться зауваження та пропозиції щодо запропонованих змін від учасників РДН/ВДР та заінтересованих осіб. Такий строк не повинен бути меншим 5 робочих днів та перевищувати 30 календарних днів;

4) ОР після завершення строку, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, протягом 10 календарних днів узагальнює зауваження та пропозиції, що надійшли від учасників РДН/ВДР і заінтересованих осіб, готує у своїй компетенції висновок щодо запропонованих змін до цих Правил та надає пропозиції змін до цих Правил на розгляд Регулятору разом із підготовленою за результатами їх опрацювання інформацією;

5) якщо у висновку ОР визнана недоцільність внесення запропонованих змін, а учасник РДН/ВДР чи особа, що їх запропонувала, наполягає на необхідності внесення таких змін, ОР повинен ініціювати проведення наради для обговорення проблемного питання;

6) зміни до цих Правил затверджуються Регулятором.

14.4. Учасник РДН/ВДР у разі незгоди із змінами, внесеними до цих Правил, має право зупинити свій доступ до РДН/ВДР у порядку, визначеному главою 4 розділу II цих Правил.

ІІ. Участь у РДН/ВДР

1. Порядок реєстрації учасників РДН/ВДР

1.1. Учасники ринку, які бажають стати учасником РДН/ВДР повинні:

1) надати ОР заяву про участь у РДН/ВДР;

2) укласти договір про участь у РДН та/або ВДР.

1.2 Учасник ринку набуває статусу учасника РДН/ВДР з дати набрання чинності договором про участь у РДН та/або ВДР.

1.3. Форма заяви про участь у РДН/ВДР та вимоги до інформації, що в ній зазначається, встановлюються ОР та розміщуються на веб-сайті ОР. Заява про участь у РДН/ВДР включає:

1) повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код заявника;

2) прізвище, ім’я, по батькові особи, яка має право підписувати договори та вчиняти дії від імені заявника;

3) інформацію про наявність у заявника ліцензій, виданих відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»;

4) банківські реквізити заявника (для електропостачальників - реквізити поточного рахунку із спеціальним режимом використання, відкритого відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»);

5) ідентифікаційний номер учасника ринку, наданий ОСП заявнику;

6) поштову адресу заявника, прізвище, ім’я, по батькові, номери телефонів, e-mail адреси уповноважених заявником контактних осіб для зв’язку та направлення офіційних письмових повідомлень;

7) інформацію про представників, уповноважених заявником здійснювати операції купівлі-продажу на РДН/ВДР від його імені та зразки їх підписів (ЕЦП).

1.4. Підписавши заяву про участь у РДН/ВДР, заявник підтверджує, що:

1) він відповідає всім установленим цими Правилами вимогам та зобов’язується їх дотримуватися;

2) надана ним інформація є повною і актуальною, і він, при необхідності, буде готовий надати підтверджуючі документи.

1.5. ОР протягом 2 робочих днів з дня отримання заяви про участь у РДН/ВДР перевіряє повноту та актуальність наданої заявником інформації.

1.6. Якщо повнота та актуальність інформації заявника підтверджена, ОР готує та надає заявнику проект договору про участь у РДН та/або ВДР для підписання у двох примірниках.

1.7. Договір про участь у РДН та/або ВДР має відповідати умовам типового договору, що є додатком 1 до цих Правил.

1.8. Після того як заявник повертає ОР підписаний у двох примірниках договір про участь у РДН та/або ВДР ОР за 1 робочий день:

1) підписує, реєструє договір та повертає один з його примірників заявнику;

2) реєструє учасника РДН/ВДР;

3) інформує Регулятора та інших учасників РДН/ВДР про реєстрацію нового учасника РДН/ВДР, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті ОР.

1.9. Договір про участь на РДН та/або ВДР набирає чинності з дати, зазначеної у ньому.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »