Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу [...]
Національний банк; Постанова, Положення від 15.09.2016388
Документ v0388500-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.04.2018, підстава v0043500-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.09.2016  № 388

Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 43 від 17.04.2018}

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів, що додається.

2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) довести зміст цієї постанови до відома небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами чи учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України, для виконання та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на в.о. заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

В.о. Голови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послугО. Данилюк


І.Б. ЧеркаськийО.В. МаксимчукЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.09.2016 № 388

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" з метою запобігання використанню небанківських фінансових установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів) (далі - небанківська фінансова установа) для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму).

Вимоги цього Положення поширюються на небанківські фінансові установи.

2. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються в таких значеннях:

1) аналіз фінансових операцій - комплекс заходів, установлених внутрішніми документами небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу щодо фінансових операцій, проведення яких дає змогу виявити ризикові фінансові операції, зробити висновок про відповідність/невідповідність таких фінансових операцій фінансовому стану клієнта та/або змісту його діяльності, та спрямований на виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, виявлення їх регулярності, у тому числі дроблення сум, на які здійснюються фінансові операції з метою уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;

2) вивчення фінансової діяльності клієнта - проведення порівняльного аналізу інформації, отриманої під час здійснення аналізу фінансових операцій цього клієнта, з інформацією, отриманою під час установлення ділових відносин, оформлених у письмовій формі (у тому числі в процесі уточнення інформації з питань ідентифікації, змісту діяльності, фінансового стану), та з інформацією, отриманою за час обслуговування за попередній період (зокрема квартал, півріччя), з метою переоцінки рівня ризику клієнта;

3) відповідальний працівник небанківської фінансової установи - працівник небанківської фінансової установи, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в небанківській фінансовій установі;

4) внутрішні документи небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи) - правила, програми, методики та/або інші документи, що регулюють здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів за допомогою платіжних(ої) систем(и) та дотримання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), що мають бути затвердженими її керівником/відповідним органом управління небанківської фінансової установи згідно з вимогами законодавства України, у тому числі цього Положення;

5) дроблення сум - штучна структуризація (ділення) суми фінансової операції, граничний розмір якої визначений відповідними вимогами та обмеженнями, передбаченими банківським, валютним законодавством, законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, на декілька пов'язаних між собою фінансових операцій, що здійснюються на менші суми;

6) значна сума - сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 150000 гривень;

7) контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути небанківська фінансова установа), за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів;

8) моніторинг ризиків клієнтів - процес відстеження критеріїв ризиків клієнтів за результатами вивчення клієнтів, що проводиться з метою своєчасного виявлення змін ризику клієнта, у тому числі з урахуванням здійснення ними ризикових фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, їх регулярності, дроблення сум, на які здійснюються фінансові операції, тощо, для здійснення переоцінки попередньо встановлених рівнів ризиків клієнтів;

9) невідкладно - проміжок часу, визначений/установлений з моменту настання підстав для здійснення відповідних дій, які є пріоритетними і здійснюються першочергово, але не пізніше наступного робочого дня або установленого часу наступного робочого дня;

10) негайно - найкоротший термін протягом робочого дня, у який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення;

11) первинний документ - документ, який містить обов'язкові реквізити [найменування/прізвище, ім'я, по батькові особи (юридична або фізична), яка склала документ, назва документа, дату і місце складання, зміст та обсяг фінансової операції, одиницю її виміру, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу встановити особу - ініціатора здійснення операції; найменування/прізвище, ім'я, по батькові одержувача коштів, номер(и) рахунку(ів) (за наявності)] та є підставою для відображення фінансової операції в системі автоматизації небанківської фінансової установи;

12) порядок - чітка послідовність дій певного процесу із зазначенням способів, форм, строків (термінів) ужиття працівниками небанківської фінансової установи цих дій, визначена у внутрішніх документах;

13) публічні особи - особи, які відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях;

14) разова фінансова операція на значну суму - проведення фінансової операції з готівкою на значну суму без відкриття рахунку клієнта;

15) регулярність - це кількісний показник, що характеризується здійсненням (проведенням) одним ініціатором (платником)/отримувачем п'яти і більше разів на добу переказу коштів, крім переказу коштів для сплати житлово-комунальних та телекомунікаційних послуг, послуг мобільного зв'язку, послуг навчальних закладів, штрафів за порушення правил дорожнього руху, штрафів за адміністративні порушення, податків, зборів та обов'язкових платежів, консульських зборів, державного мита, судових зборів);

16) ризик послуги (фінансової операції) - ризик, який виникає в разі зміни економічної суті фінансової операції (послуги) через її можливе використання для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, зокрема, якщо в результаті певних дій змінюються напрями та/або характер використання грошових потоків;

17) ризик за типом клієнта - наявна або потенційна небезпека (загроза, уразливі місця) здійснення клієнтом фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму;

18) ризик клієнта - це наявна або потенційна небезпека (загроза, уразливі місця) у результаті виникнення ризику за типом клієнта, ризику за видом товарів, послуг, які клієнт отримує від небанківської фінансової установи, та географічного ризику окремо або в сукупності;

19) справа клієнта - справа, сформована небанківською фінансовою установою на підставі інформації та/або копій документів клієнта, отриманих під час здійснення його ідентифікації та верифікації відповідно до Закону та цього Положення та в процесі його обслуговування, зокрема містить надані клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, належним чином засвідчені копії документів, копії представлених ним/нею оригіналів офіційних документів та інші документи, що є підставою для ідентифікації, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, вивчення клієнта, у тому числі оцінки фінансового стану тощо (далі - документи щодо вивчення клієнта);

20) фінансовий стан - сукупність показників, що відображають фактичну наявність, розміщення та/або використання активів клієнта небанківської фінансової установи, а також його реальні фінансові можливості, розпорядження якими згідно із законодавством України дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансової(их) операції(й) на відповідні суми.

Термін "близькі особи" застосовується в значенні, визначеному в Законі України "Про запобігання корупції".

Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом, Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), Національного банку України (далі - Національний банк) та центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Міністерство фінансів).

3. Цим Положенням установлюються загальні вимоги Національного банку щодо порядку:

1) здійснення аналізу небанківською фінансовою установою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

2) розроблення, затвердження, постійного оновлення внутрішніх документів;

3) ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнтів;

4) забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;

5) зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу;

6) погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу.

Подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) небанківських фінансових установ, виявлення та реєстрація, а також подання ними спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, здійснюються відповідно до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 552 (далі - Порядок № 552).

4. Відповідальність за неналежну організацію дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму й неналежну організацію внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму несе керівник небанківської фінансової установи.

Організація дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму включає комплекс заходів щодо:

1) забезпечення призначення відповідального працівника небанківської фінансової установи згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, створення та діяльності внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму),

2) прийняття і постійного оновлення внутрішніх документів,

3) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

5. Документи на паперових носіях або в електронному вигляді, у тому числі сформовані за допомогою відповідної автоматизованої системи (у разі її наявності) небанківської фінансової установи, зберігаються на паперових носіях або в електронних архівах протягом таких строків:

1) реєстр фінансових операцій - не менше ніж п'ять років із дня закінчення календарного року, у якому формувався такий реєстр фінансових операцій;

2) анкети клієнтів - не менше ніж п'ять років після завершення ділових (договірних) відносин, оформлених у письмовій формі; після проведення разової фінансової операції на значну суму; якщо анкета складена за результатами ідентифікації та вивчення клієнта після виникнення підозри або здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

3) файли, надіслані спеціально уповноваженому органу та отримані від спеціально уповноваженого органу з використанням електронної пошти і засобів захисту інформації, - не менше ніж п'ять років з дати надсилання чи отримання.

6. Документи на паперових носіях, отримані небанківською фінансовою установою від спеціально уповноваженого органу, та копії (другі примірники оригіналів) документів, наданих спеціально уповноваженому органу, зберігаються в окремих справах не менше ніж п'ять років з дати їх надсилання чи отримання.

7. Документи, що формуються в електронному вигляді за допомогою програмно-апаратних засобів небанківської фінансової установи або спеціально уповноваженого органу, надсилаються адресату з використанням електронної пошти та засобів захисту інформації.

Небанківська фінансова установа формує документи в електронному вигляді, структура та склад реквізитів яких установлені відповідно до Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за № 1593/28038.

8. Небанківська фінансова установа зобов'язана здійснювати управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму відповідно до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05 серпня 2003 року № 25 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 лютого 2011 року № 102), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2003 року за № 715/8036 (далі - Положення № 25), цим Положенням та її внутрішнім(и) документом(ами).

9. Небанківська фінансова установа зобов'язана здійснювати підвищення кваліфікації, проводити навчання та здійснювати перевірку знань своїх працівників, які забезпечують здійснення фінансових операцій, з питань дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму відповідно до Положення № 25 та Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 610.

10. Порядок надання інформації небанківською фінансовою установою спеціально уповноваженому органу здійснюється відповідно до Закону та Порядку № 552.

11. Небанківська фінансова установа за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму несе відповідальність згідно із законодавством України.

II. Вимоги до внутрішніх документів

12. Внутрішні документи розробляються небанківською фінансовою установою з урахуванням вимог Закону, цього Положення, Положення № 25 та інших нормативно-правових актів України і реалізовуються для забезпечення функціонування системи запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

13. Основними принципами розроблення та реалізації внутрішніх документів є:

1) управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму з метою зменшення їх до прийнятного рівня;

2) забезпечення здійснення працівниками небанківської фінансової установи [у межах функціональних обов'язків, визначених трудовими договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо)] ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

3) недопущення в роботі небанківської фінансової установи порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму.

14. Розроблення і впровадження небанківськими фінансовими установами правил фінансового моніторингу та програми здійснення фінансового моніторингу здійснюються відповідно до Положення № 25.

Небанківська фінансова установа зобов'язана розробити та затвердити внутрішні документи з урахуванням особливостей здійснення фінансових операцій з використанням електронних платіжних засобів та електронних грошей.

Небанківська фінансова установа здійснює оновлення внутрішніх документів постійно, але не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності змінами до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та/або встановлення небанківською фінансовою установою подій, що можуть вплинути на ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.

15. Внутрішні документи є документами з обмеженим доступом.

Внутрішніми документами визначається порядок ознайомлення з такими документами працівників небанківської фінансової установи (залежно від їх посадових обов'язків) під підпис у разі:

1) затвердження, унесення змін до внутрішніх документів - не пізніше п'яти робочих днів з часу затвердження, унесення змін;

2) приймання на роботу до небанківської фінансової установи - до початку виконання посадових обов'язків.

16. Внутрішні документи затверджуються керівником небанківської фінансової установи за поданням відповідального працівника цієї установи.

Небанківська фінансова установа зобов'язана не пізніше третього робочого дня з дня отримання запиту Національного банку про надання копій внутрішніх документів надіслати Національному банку із супровідним листом копії на паперових носіях, засвідчені належним чином [прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника установи, скріплені відбитком печатки цієї установи (за наявності)] та їх електронні копії.

Надання копій внутрішніх документів має забезпечувати їх гарантовану доставку та конфіденційність.

17. Внутрішні документи повинні регламентувати:

1) порядок здійснення фінансового моніторингу, у тому числі:

опис організаційної структури системи запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;

порядок надання інформації до правоохоронних органів, визначених законодавством України;

порядок, у тому числі форму (електронна чи паперова) ведення реєстру фінансових операцій відповідно до вимог, встановлених Порядком № 552;

2) порядок здійснення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів небанківської фінансової установи, що має містити, зокрема:

здійснення ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, особи, яка звернулась за отриманням переказу у випадках, передбачених статтею 9 Закону та цим Положенням;

здійснення заходів щодо отримання інформації та/або документів для встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта, вигодоодержувача за фінансовою операцією, уключаючи перелік відповідних процедур, із визначенням запитуваної інформації та/або документів;

здійснення поглибленої перевірки клієнта;

3) заходи з вивчення клієнта, які, зокрема, уключають вимоги щодо порядку:

проведення оцінки фінансового стану клієнтів на підставі показників, що характеризують фінансовий стан клієнта;

виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних із публічними особами під час здійснення ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування, визначення заходів, що вживаються небанківською фінансовою установою для з'ясування джерел походження коштів (активів, прав на такі активи тощо) таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), надання дозволу на встановлення/підтримання/продовження ділових відносин, оформлених у письмовій формі, з такими особами;

проведення уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, у тому числі про зміст його діяльності і фінансовий стан;

вивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі порядок проведення аналізу фінансових операцій клієнтів;

4) проведення заходів та обсяг додаткової інформації, необхідної для поглибленої перевірки клієнта (представника клієнта), у тому числі щодо його кінцевого бенефіціарного власника (контролера), якщо:

виникли сумніви щодо достовірності чи повноти наданої ним інформації;

ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму оцінюється як високий/неприйнятно високий відповідно до методики оцінки ризиків, передбачених внутрішніми документами;

порядок, у тому числі форму (електронна або паперова) ведення анкети, який повинен забезпечити своєчасність, повноту та відповідність унесеної до анкети клієнта інформації відомостям, що містяться в справі клієнта;

порядок відмови в передбачених Законом випадках від установлення (підтримання) ділових (договірних) відносин, оформлених у письмовій формі (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин), або проведення фінансової операції;

вимоги щодо здійснення аналізу фінансових операцій з метою виявлення тих, які підлягають фінансовому моніторингу (обов'язковому, внутрішньому), можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

порядок надання працівниками (надання за допомогою програмного забезпечення) відповідальному працівникові небанківської фінансової установи або працівникові, уповноваженому відповідальним працівником, інформації про фінансові операції, а також іншої інформації, необхідної для прийняття обґрунтованого рішення про внесення інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій;

порядок прийняття рішення щодо віднесення фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу (виявлення фінансової операції), унесення інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій;

порядок надання інформації про фінансову операцію до спеціально уповноваженого органу;

порядок надання інформації на запит спеціально уповноваженого органу у випадках, передбачених Законом;

порядок зупинення фінансових операцій, виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу та поновлення фінансових операцій;

порядок зберігання документів [у тому числі звітів, які складаються відповідальним працівником небанківської фінансової установи відповідно до вимог законодавства, внутрішніх розпоряджень про зупинення (поновлення) фінансових операцій] та інформації з питань фінансового моніторингу фінансових операцій;

порядок зберігання інформації (документів) про фінансову операцію та ініціатора/отримувача переказу не менше п'яти років після завершення переказу;

вимоги щодо перевірки інформації стосовно ініціатора/отримувача переказу в разі виникнення підозр, що операція здійснюється з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

процедуру управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;

порядок відмови в здійсненні переказу, який не містить відповідної інформації щодо ініціатора або отримувача платежу, та подальших дій небанківської фінансової установи.

18. Внутрішні документи повинні визначати порядок:

1) забезпечення конфіденційності інформації про факт передавання відомостей про фінансову операцію клієнта спеціально уповноваженому органу;

2) забезпечення конфіденційності інформації про внутрішні документи;

3) запобігання залученню працівників небанківської фінансової установи до легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.

III. Побудова та забезпечення функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

19. Небанківська фінансова установа зобов'язана визначати критерії ризику клієнтів відповідно до Положення № 25 та інших нормативно-правових актів України.

Небанківська фінансова установа зобов'язана створити та забезпечити функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.

Система управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму небанківської фінансової установи включає вжиття відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та внутрішніх документів таких заходів:

1) визначення (виявлення) та здійснення оцінки/переоцінки ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;

2) моніторинг ризиків клієнтів;

3) контроль за ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;

4) ужиття застережних заходів.

20. Забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму покладається безпосередньо на відповідального працівника небанківської фінансової установи.

21. Небанківська фінансова установа для забезпечення створення та функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму зобов'язана установити, розподілити [шляхом визначення трудовими договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо)] та довести згідно з вимогами, установленими пунктом 15 розділу II цього Положення, до відома відповідних працівників небанківської фінансової установи їх функціональні обов'язки щодо здійснення фінансового моніторингу, ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, визначення (виявлення) та здійснення оцінки/переоцінки ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму клієнтів, моніторингу ризиків клієнтів, аналізу фінансових операцій тощо.

22. Здійснення оцінки ризику передбачає установлення рівня ризику клієнта, щодо якого відбувається процедура ідентифікації, верифікації та вивчення, ураховуючи такі основні складові ризику: ризику за типом клієнта, ризику послуги (фінансової операції) та географічного ризику до/або під час установлення ділових (договірних) відносин, до проведення фінансової операції, укладення договору.

Рівень ризику клієнта переоцінюється не рідше одного разу на рік за результатами проведеного небанківською фінансовою установою моніторингу ризику клієнта, у тому числі з урахуванням здійснення ним ризикових фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та їх регулярності, у тому числі дроблення сум, на які здійснюються фінансові операції, здійснення однією особою сукупності взаємопов'язаних фінансових операцій, що передбачають переказ коштів на декілька осіб одночасно або протягом найближчого періоду часу.

Шкала для класифікації рівнів ризику клієнта має обов'язково містити високий та неприйнятно високий (підкатегорія високого ризику, який є максимально високим ризиком, що не може бути прийнятий небанківською фінансовою установою відповідно до її внутрішніх документів) рівні ризику.

23. Небанківська фінансова установа установлює рівень ризику клієнтам із урахуванням критеріїв ризиків, визначених згідно із Законом, Положенням № 25, цим Положенням та внутрішніми документами.

24. Небанківська фінансова установа зобов'язана встановити високий рівень ризику клієнтам, визначеним Законом, а також у разі встановлення:

1) факту невідповідності фінансової(их) операції(ій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта - у день реєстрації таких фінансових операцій у реєстрі фінансових операцій;

2) виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації клієнта, у тому числі на період поглибленої перевірки такого клієнта, - у день виникнення таких сумнівів та/або надання клієнтом такої інформації.

25. Небанківська фінансова установа встановлює неприйнятно високий рівень ризику клієнтам як максимально високий ризик, який не може бути прийнятий нею, відповідно до внутрішніх документів.

Ознаками неприйнятно високого рівня ризику клієнтів також є:

1) регулярне проведення фінансових операцій з метою уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, зокрема щодо ідентифікації/верифікації (наприклад, дроблення сум переказів тощо);

2) регулярне здійснення однією особою сукупності взаємопов'язаних фінансових операцій, що передбачають переказ коштів на декілька осіб одночасно або протягом найближчого періоду часу.

26. Контроль за ризиками клієнтів небанківської фінансової установи передбачає:

1) доведення до відома керівника небанківської фінансової установи результатів моніторингу ризиків клієнтів, пропозицій щодо застережних заходів, які оформляються у формі звіту (далі - Звіт).

Звіт, зокрема, має містити:

висновки за результатами моніторингу ризиків клієнтів;

установлені факти належності клієнта або особи, яка діє від його імені, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами;

перелік ужитих застережних заходів з метою виявлення небанківською фінансовою установою фінансових операцій відповідних клієнтів;

перелік ужитих заходів щодо клієнтів високого ризику/неприйнятно високого ризику;

пропозиції, порядок та строки проведення застережних заходів, які планується вжити в наступному(их) кварталі(ах);

контроль за результатами відповідно до вжитих застережних заходів.

Звіт оформляється у вигляді доповідної записки та подається керівникові небанківської фінансової установи за підписом її відповідального працівника не рідше одного разу на квартал, але не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом. Керівник небанківської фінансової установи накладає резолюцію (напис на документі, який містить прийняте керівником рішення щодо виконання документа, дату та особистий підпис) на Звіт;

2) забезпечення керівником небанківської фінансової установи за результатами розгляду Звіту вжиття застережних заходів, визначених внутрішніми документами.

27. Звіти, які подаються відповідальним працівником небанківської фінансової установи відповідно до вимог Закону та цього Положення, із резолюціями керівника небанківської фінансової установи зберігаються в окремій справі не менше п'яти років.

28. Проведення внутрішніх перевірок діяльності небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу здійснюється відповідно до Положення № 25.

IV. Порядок ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів) та вивчення клієнтів

29. Небанківська фінансова установа зобов'язана здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів/осіб (представника клієнта) у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону.

Ідентифікація, верифікація клієнта здійснюються також у разі проведення ним фінансової операції на суму, визначену частиною першою статті 15 Закону, незалежно від того, проводиться така фінансова операція одноразово чи як кілька фінансових операцій, які можуть бути пов'язані між собою.

30. Небанківська фінансова установа під час здійснення верифікації клієнта/представника клієнта має підтверджувати відповідність особи клієнта/представника клієнта отриманим від нього ідентифікаційним даним.

31. Небанківська фінансова установа до встановлення ділових відносин, оформлених у письмовій формі, виникнення підозри, проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, проведення переказів (у тому числі міжнародних) фізичною особою, фізичною особою - підприємцем, що здійснюється без відкриття рахунка, на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, проведення разової фінансової операції на значну суму, зобов'язана пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом/представником клієнта документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України.

32. Установлення ділових відносин, оформлених у письмовій формі, проведення разової фінансової операції на значну суму, публічними особами, особами близькими або пов'язаними з публічними особами здійснюється з письмового дозволу керівника небанківської фінансової установи.

33. Якщо під час вивчення клієнта, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта небанківською фінансовою установою виявлено факт належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, осіб близьких або пов'язаних з публічними особами, то відповідальний працівник небанківської фінансової установи або особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника небанківської фінансової установи, зобов'язаний(а) у день виявлення такого факту проінформувати в письмовому вигляді керівника небанківської фінансової установи для отримання письмового дозволу для продовження наявних ділових (договірних) відносин, оформлених у письмовій формі.

34. Небанківська фінансова установа до встановлення ділових відносин, оформлених у письмовій формі, під час вивчення клієнта, а також у строки, передбачені для уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, зобов'язана в разі виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами, з'ясувати джерела походження коштів та активів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), та підтвердити джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо.

Небанківська фінансова установа з метою з'ясування джерел походження коштів та активів таких осіб зобов'язана проаналізувати надану клієнтом інформацію та інформацію, отриману з інших джерел, зробити обґрунтований висновок (у письмовому вигляді) щодо наявності потенційних і реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.

Документами, що дають змогу здійснити такий аналіз та зробити обґрунтований висновок, можуть бути:

1) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);

2) копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;

3) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);

4) інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи.

35. Небанківська фінансова установа зобов'язана усі вжиті заходи щодо встановлення факту належності/неналежності клієнта до публічної особи, до особи близької або пов'язаної з публічною особою, щодо з'ясування джерел походження коштів та активів такого клієнта підтверджувати документально.

36. Небанківська фінансова установа до встановлення ділових відносин, оформлених у письмовій формі, проведення разової фінансової операції на значну суму, зобов'язана витребувати в клієнта - юридичної особи інформацію та/або документи, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої небанківська фінансова установа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Надані клієнтом - юридичною особою інформація та/або документи (зокрема схематичне зображення структури власності) повинні містити дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками/номінальними акціонерами) або є тільки посередниками щодо такого права, не можуть уважатися підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Небанківська фінансова установа зобов'язана встановити дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера), щодо кожної фізичної особи, якщо декілька фізичних осіб одночасно є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) клієнта - юридичної особи.

Працівник небанківської фінансової установи, відповідальний за проведення ідентифікації, відображає відомості відповідної(их) особи (осіб) кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] або інформацію про його (їх) відсутність у відповідній графі анкети.

37. Небанківська фінансова установа зобов'язана визначити та встановити процедури отримання від клієнта відомостей про зміну інформації, що раніше надавалася небанківській фінансовій установі, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

38. Небанківська фінансова установа з метою здійснення ідентифікації та верифікації клієнта/представника клієнта установлює передбачені Законом відомості в такому порядку:

1) у разі здійснення фізичною особою - ініціатором (платником) переказу (у тому числі міжнародних), що здійснюється без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, - уповноважений працівник небанківської фінансової установи робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України/паспорта фізичної особи-нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять інформацію, визначену частиною дванадцятою статті 9 Закону; якщо немає інформації, визначеної частиною дванадцятою статті 9 Закону, про місце проживання (або місце перебування фізичної особи-резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні) та дату і місце народження - копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, або інших документів та/або інформації, одержаної від клієнта, що містять відомості про місце проживання (або місце перебування фізичної особи-резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи-нерезидента в Україні);

2) у разі здійснення фізичною особою разової фінансової операції на значну суму, установлення ділових відносин, оформлених у письмовій формі, - уповноважений працівник небанківської фінансової установи робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України/паспорта фізичної особи-нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять інформацію, визначену підпунктами 1 частини дев'ятої та десятої статті 9 Закону, копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

3) у разі здійснення юридичною особою разової фінансової операції на значну суму, установлення ділових відносин, оформлених у письмовій формі, - на підставі оригіналів установчих документів цієї юридичної особи або нотаріально засвідчених їх копій, а також інформації та/або документів, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої (яких) небанківська фінансова установа має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або їх відсутність. Якщо клієнт - юридична особа пред'являє оригінали установчих документів, то копії цих оригіналів засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності) клієнта - юридичної особи, а також підписом працівника небанківської фінансової установи як такі, що відповідають оригіналу, із зазначенням дати.

Небанківська фінансова установа не здійснює ідентифікацію та верифікацію клієнта/представника клієнта в разі надання послуги з переказу коштів за допомогою електронних платіжних засобів.

39. Якщо особа діє як представник клієнта, то небанківська фінансова установа має перевірити на підставі офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень, а також здійснити ідентифікацію та верифікацію такої особи шляхом установлення відомостей відповідно до вимог підпунктів 1 частини дев'ятої та десятої статті 9 Закону.

На виконання вимог частини вісімнадцятої статті 9 Закону небанківська фінансова установа зобов'язана ідентифікувати та верифікувати також особу, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, на підставі офіційних документів або засвідчених у встановленому порядку їх копій, а також установити вигодоодержувача фінансової операції.

Ідентифікація особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, здійснюється відповідно до вимог статті 9 Закону на підставі інформації, що міститься в належним чином оформленій довіреності, засвідченій в установленому законодавством порядку, або офіційних документах (копіях офіційних документів, засвідчених у встановленому порядку). Верифікація такої особи здійснюється під час її першого звернення до небанківської фінансової установи.

Якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, то небанківська фінансова установа зобов'язана забезпечити виявлення факту належності особи, від імені або за дорученням якої проводиться така фінансова операція, а також вигодоодержувача до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

40. Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 38 та пункті 39 розділу IV цього Положення, засвідчуються підписами працівника небанківської фінансової установи та фізичної особи - клієнта/представника клієнта, як такі, що відповідають оригіналу, із зазначенням дати отримання (копіювання) таких копій документів.

41. Небанківська фінансова установа зобов'язана підтверджувати вжиті заходи щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта [у тому числі оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану], уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, поглибленої перевірки клієнта, наданої клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, інформації на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) і засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

Надані клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, документи щодо вивчення клієнта мають міститися в справі клієнта і зберігатися протягом строків, визначених законодавством України.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »