Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок, Форма типового документа [...] від 06.04.2017491
Документ v0491874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2017
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

06.04.2017  № 491

Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про джерела фінансування органів державної влади» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
06.04.2017  № 491

ПОРЯДОК
розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання

1. Цей Порядок визначає методику визначення ставки внесків на регулювання та механізм сплати сум внесків на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

попередній квартал - квартал, що передує звітному (період, за який платники внеску подають звітні дані про чистий дохід);

звітний квартал - базовий період для нарахування суми внеску на регулювання (квартал, в якому здійснюється розрахунок ставки внеску);

поточний квартал - квартал, наступний за звітним (період, в якому здійснюється сплата внеску).

2. Внески на регулювання сплачуються суб'єктами господарювання, які зазначені в Реєстрі суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється Регулятором незалежно від форм власності (далі - платники внеску), зокрема:

з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;

з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;

з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;

з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах понад рівень, що встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами).

3. Планова ставка внеску на регулювання визначається НКРЕКП щорічно до 01 травня поточного року (у відсотках, не більше ніж три знаки після коми) шляхом ділення планового (прогнозованого) обсягу потреби у фінансуванні на наступний рік на чистий дохід платників внеску від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за попередній рік за формулою

V = P/D*100 %, (1)

де

V

-

планова ставка внеску на регулювання;


Р

-

плановий обсяг потреб у фінансуванні НКРЕКП на наступний бюджетний рік відповідно до проекту кошторису НКРЕКП;


D

-

сума чистого доходу платників внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за попередній рік.

Визначена НКРЕКП річна (планова) ставка внеску на регулювання оформляється постановою та не може перевищувати 0,1 відсотка чистого доходу платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП.

4. Ставка внеску на регулювання переглядається НКРЕКП щоквартально з урахуванням наповнення доходної частини затвердженого кошторису НКРЕКП не пізніше ніж в останній робочий день третього місяця звітного кварталу за формулою

Vkv = Pkv/Dkv*100 %, (2)

де

Vkv

-

ставка внеску на регулювання, яка не може перевищувати 0,1 відсотка чистого доходу платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП;


Рkv

-

-1/4 планового обсягу потреби у фінансуванні НКРЕКП на бюджетний рік відповідно до затвердженого кошторису НКРЕКП;


Dkv

-

сума чистого доходу (база нарахування) платників внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за попередній квартал.

Ставка внеску на регулювання оформляється щокварталу постановою НКРЕКП.

5. Сума внеску на регулювання визначається платником внеску щоквартально за формулою

Rkv = Dkv* Vkv/100 %, (3)

де

Rkv

-

сума внеску на регулювання;


Dkv

-

сума чистого доходу платника внеску від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;


Vkv

-

ставка внеску на регулювання, визначена постановою НКРЕКП.

Базою нарахування суми внеску на регулювання є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал.

6. Для визначення суми чистого доходу платників внеску за попередній рік та попередній квартал структурними підрозділами НКРЕКП до управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності до 15 березня поточного року та 01 числа другого місяця звітного кварталу відповідно надається:

1) управлінням ліцензування - актуалізований реєстр суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;

2) структурними підрозділами відповідальними за опрацювання статистичної звітності та звітності НКРЕКП - звітні дані про обсяг чистого доходу суб’єктів господарювання у розрізі видів ліцензованої діяльності, що підлягають державному регулюванню НКРЕКП за попередній рік та/або квартал за формою згідно з додатком 1.

7. Внески на регулювання сплачуються щоквартально суб’єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. Сплачені понад необхідний розмір внески на регулювання не підлягають поверненню і враховуються при сплаті внеску на регулювання в наступних періодах.

Платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2.

8. Структурні підрозділи НКРЕКП на територіях перевіряють достовірність сплати внеску відповідно до виписок Державної казначейської служби і забезпечують зведення поданої звітності. Структурні підрозділи НКРЕКП на територіях надсилають зведений звіт про сплату внеску на регулювання до центрального апарату НКРЕКП не пізніше 01 числа третього місяця поточного кварталу, за формою згідно з додатком 3.

9. У разі несплати внеску на регулювання або сплати його не в повному обсязі протягом кварталу, наступного за звітним, НКРЕКП приймає рішення про накладення на такого платника внеску штрафу у розмірі 5 відсотків несплаченої суми внеску на регулювання, що не звільняє платника внеску на регулювання від сплати такого внеску. Рішення про накладення штрафу приймається НКРЕКП відповідно до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов.

Штраф може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

10. Контроль за надходженням внесків на регулювання здійснює управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності відповідно до зведеної звітності, наданої структурними підрозділами НКРЕКП на територіях.

Начальник управління
з фінансово-економічних
питань бухгалтерського
обліку та звітності
І.О. Ступаковська


Додаток 1
до Порядку розрахунку
та встановлення ставки внесків
на регулювання

ЗВІТНІ ДАНІ
про обсяг чистого доходу суб’єктів господарювання у розрізі видів ліцензованої діяльності, що підлягають державному регулюванню НКРЕКПДодаток 2
до Порядку розрахунку
та встановлення ставки внесків
на регулювання

ЗВІТ
про сплату внеску на регулювання
Форма № 20-НКРЕКП (квартальна)

ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна)
«Звіт про сплату внеску на регулювання»

1. Звітним періодом є календарний квартал.

2. Форму звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) подають платники внеску щокварталу не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок на регулювання на паперових носіях та електронною поштою до структурного підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням платника внеску, та забезпечують достовірність інформації, наведеної у звіті.

3. Форма звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) підписується керівником та головним бухгалтером платника внеску та скріплюється печаткою. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти.

4. Форма звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) подається на паперових носіях та електронною поштою за адресами, що закріплені за відповідними структурними підрозділами НКРЕКП на території.

5. Структурні підрозділи НКРЕКП на території у відповідному регіоні проводять аналіз правильності заповнення наданих форм, вимагають усунення платниками внеску виявлених недоліків, здійснюють узагальнення даних і надають зведену інформацію до центрального апарату НКРЕКП.

6. У графі 1 «Чистий дохід за звітний квартал» відображається чистий дохід у розрізі видів діяльності (рядок 1-5).

7. У графі 2 «Ставка внеску» відображається ставка внеску, затверджена постановою НКРЕКП, на поточний квартал.

8. У графі 3 «На початок періоду (борг (-) або переплата (+))» наводиться борг або переплата внеску на регулювання на початок періоду з відповідним знаком, що утворився(лась) на кінець періоду (графа 8), у розрізі видів діяльності (рядок 1-5).

9. У графі 4 «Нараховано» наводиться сума коштів, що нарахована та належить до сплати платником внеску у поточному кварталі відповідно до ставки внеску на регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП, у розрізі видів діяльності (рядок 1-5).

10. У графі 6 «Сплачено» наводиться сума коштів, яка сплачена платником внеску за поточний квартал відповідно до зазначених у графі 9 платіжних доручень про сплату внеску на регулювання, у розрізі видів діяльності (рядок 1-5).

11. У графі 8 «На кінець періоду (борг (-) або переплата (+))» наводиться різниця між сумою коштів, що належить до сплати (графа 4), та сумою коштів, яка сплачена платником внеску (графа 6) з урахуванням боргу (-) або переплати (+) на початок періоду (графа 2), у розрізі видів діяльності (рядок 1-5). За умови заповнення графи 8 до звіту обов’язково додається обґрунтоване пояснення щодо причин виникнення заборгованості.

12. У графі 9 «Дата та номер платіжних доручень» зазначаються дата та номер платіжних доручень, згідно з якими платником внеску сплачені кошти, наведені у графі 4.

13. Дані у графах 5, 7 наводяться накопичувальним підсумком з початку календарного року у розрізі видів діяльності (рядок 1-5).Додаток 3
до Порядку розрахунку
та встановлення ставки внесків
на регулювання

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
про сплату внеску на регулювання

ПОЯСНЕННЯ
щодо заповнення Зведеного звіту про сплату внеску на регулювання

1. Зведений звіт складається структурними підрозділами НКРЕКП на територіях на підставі поданих платниками внеску на регулювання звітів за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання».

2. Структурні підрозділи НКРЕКП на території (у відповідній області) проводять аналіз правильності заповнення наданих платниками внеску на регулювання форм, вимагають усунення виявлених недоліків, здійснюють узагальнення даних.

3. Зведений звіт подають структурні підрозділи НКРЕКП на території щоквартально до 01 числа третього місяця поточного кварталу на паперових носіях та електронною поштою до управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності НКРЕКП.

4. У графі 1 «Чистий дохід за звітний квартал» відображається чистий дохід у розрізі видів діяльності платника внеску (рядок 1-5) разом за всіма видами діяльності (рядок 6).

5. У графі 2 «Ставка внеску» відображається ставка внеску, затверджена постановою НКРЕКП, на поточний квартал.

6. У графі 3 «Усього: на початок періоду (борг (-) або переплата (+))» наводиться борг або переплата внеску на регулювання на початок періоду з відповідним знаком, що утворився(лась) на кінець попереднього періоду (графа 8), у розрізі видів діяльності (рядки 1-5) разом за всіма видами діяльності (рядок 6).

7. У графі 4 «Усього: нараховано» наводиться сума коштів, що нарахована та належить до сплати платниками внеску за поточний квартал відповідно до ставки внеску на регулювання, затвердженої постановою НКРЕКП, разом за всіма платниками внеску у розрізі видів діяльності (рядки 1-5) разом з усіх видів діяльності (рядок 6).

8. У графі 6 «Усього: сплачено» наводиться сума коштів, які сплачені платниками внеску за поточний квартал відповідно до виписки органу Державної казначейської служби України, у розрізі видів діяльності (рядки 1-5) разом з усіх видів діяльності (рядок 6).

9. У графі 8 «Усього: на кінець періоду борг (-) або переплата (+))» наводиться різниця між сумою коштів, що належать до сплати (графа 4 «Усього: нараховано»), та сумою коштів, які сплачені платниками внесків (графа 6 «Усього: сплачено») з урахуванням графи 3 «Усього: на початок періоду (борг (-) або переплата (+))», у розрізі видів діяльності (рядки 1-5) разом з усіх видів діяльності (рядок 6).

10. У графі 9 «У тому числі: боржники (назва, ЄДРПО (індифікаційний код))» зазначається інформація окремо за кожним платником внеску, який має борг зі сплати внеску у розрізі видів діяльності (рядки 1-5) разом з усіх видів діяльності (рядок 6). До зведеного звіту надається копія індивідуального звіту боржника за формою № 20-НКРЕКП (квартальна), завірена керівником структурного підрозділу НКРЕКП на території, а також надається пояснення до звіту щодо причини виникнення боргу.

11. Дані, зазначені у графах 5, 7 Зведеного звіту про сплату внеску на регулювання, наводяться накопичувальним підсумком з початку календарного року у розрізі видів діяльності (рядки 1-5) разом з усіх видів діяльності (рядок 6).

12. Форма підписується керівником структурного підрозділу НКРЕКП на території та безпосереднім виконавцем.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...