Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і [...]
Держжитлокомунгосп України; Наказ від 01.07.199465
Документ z0165-94, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.10.2008, підстава z0936-08
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ
ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
N 65 від 01.07.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 липня 1994 р.
за N 165/374
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
з питань житлово-комунального господарства
N 190 ( z0936-08 ) від 27.06.2008 }
Про затвердження Правил користування системами
комунального водопостачання та водовідведення
в містах і селищах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
з питань житлово-комунального господарства
N 1 ( z0076-05 ) від 04.01.2005 }

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від
02.06.94 N 9361/38, з метою удосконалення водокористування і
водовідведення комунальними та відомчими водопроводами і
каналізаціями, взаємовідносин між підприємствами, які експлуатують
водопровідно-каналізаційні системи, та їх абонентами на території
України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію з 1 жовтня 1994 року Правила
користування системами комунального водопостачання та
водовідведення в містах і селищах України (надалі - Правила), що
додаються. 2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства та
екології (Скубченко) в установленому порядку подати Правила до
Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 3. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства та
екології (Скудченко) та інституту "УкркомунНДІпрогрес" (Абрамович)
після реєстрації Правил у Міністерстві юстиції України до 1 жовтня
1994 року забезпечити підприємства та організації сфери
функціонального управління Комітету Правилами українською та
російською мовами. 4. Наказ Голови Держжитлокомунгоспу України від 28.12.93 N 83
"Про затвердження Правил користування системами комунального
водопостачання і водовідведення в містах і селищах України"
вважати таким, що втратив чинність з дня підписання цього наказу,
а наказ Міністра житлово-комунального господарства УРСР від
29.12.85 N 402 "Про поширення дії Правил користування системами
комунального водопостачання і каналізації" таким, що втратив
чинність з 1 жовтня 1994 року. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
водопровідно-каналізаційного господарства та екології (Скубченко).
Голова Комітету А.А.Дронь

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного Комітету України
по житлово-комунальному господарству
від 1 липня 1994 р. N 65
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 1994 р.
за N 165/374
ПРАВИЛА
користування системами комунального водопостачання
та водовідведення в містах і селищах України
{ У цих Правилах слово "Держстандарт" замінено словом
"Держспоживстандарт", слова "показання
водолічильників" замінено словами "показники
водолічильників" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Державного комітету з питань
житлово-комунального господарства N 1 ( z0076-05 )
від 04.01.2005 }

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила запроваджують порядок користування питною
водою з комунальних водопроводів і приймання стічних вод до
комунальної каналізації та визначають взаємовідносини між
об'єднаннями, виробничими управліннями
водопровідно-каналізаційного господарствами або іншими
експлуатаційними організаціями, комбінатами комунальних
підприємств (надалі - Водоканал) та абонентами міських, районних,
селищних водопроводів і каналізацій на території України. 1.2. Дотримання цих Правил є обов'язковим для всіх осіб,
підприємств, установ, організацій, що користуються комунальними
водопроводами і каналізаціями, незалежно від їхньої відомчої
належності і форми власності та Водоканалу. 1.3. Абонентами, що користуються послугами Водоканалу, можуть
бути державні, колективні та інші підприємства, організації,
установи (надалі - підприємства), а також окремі громадяни, що
мають жилі будинки або їх частину на праві приватної власності
(надалі - громадяни), на які відкрито особовий рахунок і які
перебувають з Водоканалом у договірних відносинах. 1.4. Водоканал надає послуги у забезпеченні питною водою та
водовідведенні. Питна вода подається цілодобово або за графіком,
погодженим із санітарно-епідеміологічною станцією (надалі - СЕС)
відповідної території та затвердженим місцевими органами
виконавчої влади. { Абзац перший пункту 1.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального
господарства N 1 ( z0076-05 ) від 04.01.2005 } Якість питної води повинна відповідати чинному стандартові.
На відхилення якості води за тим чи іншим показником від чинного
стандарту повинні бути отримані дозволи Держспоживстандарту
України, Міністерства охорони здоров'я України або СЕС відповідної
території (ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль
за якістю, пункти 1.5.2, 1.5.3). Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98
N 391 ( 391-98-п ) "Про затвердження Положення про державну
систему моніторингу довкілля", з метою забезпечення якісною питною
водою та очищення стічних вод Водоканал зобов'язаний збирати,
обробляти, безстроково зберігати та безкоштовно передавати у
систему державного моніторингу за встановленими каналами зв'язку
первинні показники якості питної води, концентрації забруднюючих
речовин у промислових стічних водах за даними підприємств, що
користуються міською каналізацією, та забруднюючих речовин у
стічних водах після очисних споруд. { Абзац третій пункту 1.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з питань
житлово-комунального господарства N 1 ( z0076-05 ) від
04.01.2005 } 1.5. Водоканал обслуговує лише ті вуличні, квартальні та
дворові водопровідні й каналізаційні мережі, споруди і обладнання,
а також технологічні прилади й пристрої на них, які перебувають у
нього на балансі. 1.6. На приєднання абонентів до міських мереж водопостачання
та водовідведення Водоканал видає технічні умови, які повинні
містити заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи систем
водопостачання та водовідведення (будівництво насосних станцій,
резервуарів, пунктів регулювання та інших споруд й обладнання),
відповідно до діючих нормативних актів. 1.7. Приєднання об'єктів до комунальних водопроводів і
каналізацій може бути здійснено лише після виконання технічних
умов Водоканалу. Невиконання виданих технічних умов є підставою для відмови
абоненту в приєднанні до систем комунального водопостачання та
водовідведення. 1.8. Приймання стічних вод від промислових підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності й відомчої
належності до комунальних каналізацій здійснюється згідно з
вимогами Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та
відомчі системи каналізації населених пунктів України,
затверджених наказом Держбуду України від 19.02.2002 N 37
( z0403-02 ), зареєстрованих Мін'юстом України 26.04.2002 за
N 403/6691. { Пункт 1.8 в редакції Наказу Державного комітету з
питань житлово-комунального господарства N 1 ( z0076-05 ) від
04.01.2005 } 1.9. Забороняється скидати до каналізації стічні води, не
забруднені в процесі виробництва. 1.10. Тарифи на користування водою від комунальних
водопроводів та приймання стічних вод до комунальної каналізації
визначаються згідно з чинним законодавством України без будь-яких
додаткових узгоджень з абонентами розмірів цих тарифів та термінів
їх введення. 1.11. Ліміти водоспоживання, водовідведення та графіки подачі
води з комунальних водопроводів визначаються та затверджуються
місцевими органами державної виконавчої влади або уповноваженим
ними органом залежно від технічного стану і пропускної здатності
(продуктивності) водопровідних та каналізаційних споруд,
водопровідної й каналізаційної мережі, але не више обсягів,
узгоджених технічними умовами на приєднання абонента, та
встановленої потужності каналізаційних очисних споруд. На планове збільшення водоспоживання та обсягів
водовідведення абонент зобов'язаний одержати додаткові технічні
умови Водоканалу. 1.12. Водопровідні вводи до зовнішнього зрізу будинків
житлового фонду місцевих органів влади, житлобудівних кооперативів
(надалі - ЖБК), усі магістральні й розподільні
внутрішньоквартальні мережі комунального водопроводу, а також
вуличні водорозбірні колонки, призначені для колективного
водокористування, передаються забудовником у робочому стані на
баланс Водоканалу для подальшої експлуатації. Мережі водопроводу та каналізації об'єктів охорони здоров'я
міста, шкіл, дитячих дошкільних установ, індивідуальної забудови
та позаплощеві мережі, що належить взяти на баланс Водоканалу,
наведено в додатку N 1 цих Правил. 1.13. Водопровідні вводи підприємств, відомчих жилих будинків
і жилих будинків громадян, а також прилади й пристрої на них, у
тому числі колодязі, запірна арматура, водолічильники, витратоміри
та інші прилади обліку (надалі - водолічильники), стабілізатори
тиску й обмежувачі витрат, належать абонентові та ним
експлуатуються. Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі
демонтаж, транспортування та монтаж водолічильників (що
перебувають у власності фізичних осіб, які не є суб'єктами
підприємницької діяльності), результати вимірювань якими
використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для
побутових потреб воду, здійснюються за рахунок підприємств і
організацій, які надають послуги з водопостачання. { Пункт 1.13
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного комітету з
питань житлово-комунального господарства N 1 ( z0076-05 ) від
04.01.2005 } 1.14. Трубопроводи, прокладені вздовж стін усередині
будинків, у техпідвалах і техканалах, пристрої та прилади на них
належать абонентові та ним експлуатуються. Водопровідні лінії, які проходять в техпідпіллях та приєднані
до внутрішньої мережі будинку, повинні перебувати на балансі
абонента, який відповідає за їхню технічну справність. Водоканал
може надавати абонентові матеріально-технічну допомогу у
ліквідації на них аварій за його рахунок. 1.15. Водопровідні вводи до теплорозподільних пунктів (надалі
- ТРП), котельних, окремо побудованих насосних станцій для
підвищення тиску, а також розподільні напірні мережі від них,
з'єднані з внутрішньою розподільною мережею в жилих будинках або з
резервуарами, експлуатуються організацією, на балансі якої
перебуває ТРП, котельна, насосна станція, а водопровідні вводи до
вищезазначених об'єктів, що належать місцевим органам державної
виконавчої влади, та розподільні мережі холодного водопостачання
від них до зовнішнього зрізу будівель експлуатує Водоканал. 1.16 Трубопроводи гарячого водопостачання Водоканал не
експлуатує і не відповідає за їхній справний стан. 1.17. Межею вуличної каналізаційної мережі є контрольний
колодязь на ній включно, а межею дворової каналізації - перший від
будинку колодязь включно. 1.18. Каналізаційна мережа, що перебуває на балансі та
території абонента, називається відомчою каналізаційною мережею і
обслуговується відомствами, підприємствами, яким вона належить. 1.19. Водопровідно-каналізаційні об'єкти, що не перебувають
на балансі Водоканалу, можуть ним експлуатуватися та
обслуговуватися за окремим договором. 1.20. У разі наявності безгосподарних мереж останні беруться
на баланс Водоканалом при наданні місцевими органами державної
виконавчої влади додаткових матеріально-технічних засобів. 1.21. Прокладати транзитні лінії гарячого та холодного
водопостачання через підвали жилих будинків забороняється. 1.22. Якщо водопровід або каналізаційна мережа належать
Водоканалові і їх було прокладено через земельну ділянку, передану
у тимчасове або постійне користування власнику будівлі, то
останній не повинен перешкоджати Водоканалу у ліквідації течі на
його території, а Водоканал відшкодовує власнику будівлі заподіяні
збитки. 1.23. Водоканал і абонент несуть відповідальність за
недотримання вимог цих Правил та чинного законодавства України.
2. Порядок приєднання абонентів до
комунальних водопроводів
2.1. Підприємства для вирішення питання про приєднання
будинку, споруди або промислового об'єкта до комунального
водопроводу надсилають до Водоканалу письмовий запит та
опитувальний лист, де зазначається: а) загальна максимальна добова витрата води (для
господарсько-питних та промислових потреб); б) середня та максимальна годинна витрата води на об'єкті; в) максимальна добова та годинна витрата для промислових
потреб; г) акт розподілу балансової належності; д) протипожежна витрата води; е) необхідний вільний напір на вводі при звичайному та
пожежному режимах водопостачання. До листа додається: - рішення місцевих органів-державної виконавчої влади про
відведення ділянки; - ситуаційний план ділянки - в масштабі не менш як 1:2000 із
зазначенням підземних інженерних комунікацій; - дозвіл на влаштування локальної каналізації об'єкта. Громадяни, які бажають приєднати свої будинки до комунального
водопроводу, подають про це заяву до Водоканалу. До заяви додається: а) копія плану земельної ділянки; б) дані про кількість громадян, що там мешкають; в) характеристика підсобного господарства (наявність худоби,
птиці, парників, теплиць, автотранспорту тощо). 2.2. Водоканал по одержанні листа, оформленого відповідно до
п.2.1. цих Правил, протягом місяця після попередньої оплати
замовником робіт та послуг, які виконуються Водоканалом щодо
підготовки вихідних даних для проектування систем водопостачання
та водовідведення, видає технічні умови про можливість приєднання
об'єкта замовника до комунального водопроводу з урахуванням
потужностей головних споруд, пропускної здатності мережі і таке
інше, із зазначенням умов для проектування вводу (місце врізки,
місцеположення водомірного вузла, умови для влаштування проміжного
резервуара і насосів-підвищувачів тиску, прокладання дільниць
мережі тощо), гарантованих напорів та кількості води, що
подається. При наявності погодженого Водоканалом проекта на будівництво
об'єкта технічні умови не подовжуються. 2.3. Проектування водопровідних вводів та інших пристроїв
здійснюється замовником на підставі одержаних від Водоканалу
узгоджених і затверджених технічних умов. 2.4. Проектна документація водопровідних споруд на стадії
"Проект" або "Робочий проект" подається для узгодження у Водоканал
і повинна містити: а) копію відповідної частини плану населеного пункту в
масштабі не менш як 1:2000; б) генеральний план ділянки в масштабі не менш як 1:500 з
усіма підземними спорудами, що проектуються і існують, із
зазначенням глибини їх залягання, узгоджений з відділом підземних
споруд. в) план приміщення для засобів обліку й контролю
водоспоживання (водолічильника, регулятора тиску тощо) та нижнього
(підвального) поверху будинку в масштабі 1:100 з нанесенням
водопровідних пристроїв; г) робочу документацію на врізку вводу і водомірного вузла в
масштабі 1:5 - 1:20; д) розрахунково-пояснювальну записку із зазначенням витрат
води за видами споживання (господарсько-побутові,
виробничо-технічні потреби, поливання, пожежогасіння тощо) з
визначенням максимальних добової та годинної витрат води, а також
гідравлічним розрахунком мережі. 2.5. Проект вводу подається для узгодження до Водоканалу в
двох примірниках. Після узгодження проекту перший примірник
залишається у Водоканалі, а другий - повертається замовнику. Розгляд проекту здійснюється в 15-денний строк від дня його
надходження до Водоканалу. 2.6. Узгоджений з Водоканалом проект на спорудження вводу
дійсний протягом трьох років від дня узгодження. Якщо проект по
завершенні цього терміну не буде здійснений, то він знову підлягає
узгодженню з Водоканалом, при цьому останній може поставити
додаткові умови. Не підлягають переузгодженню проекти, за якими
розпочато будівництво. 2.7. Всі роботи із спорудження, реконструкції й ремонту вводу
й водомірного вузла, встановлення регулятора тиску та обмежувачів
витрати здійснюються силами й коштами замовника під технічним
наглядом Водоканалу. Роботи щодо усунення пошкоджень та ремонту вводів до
будинків, котрі належать місцевим Радам народних депутатів (надалі
- місцевим Радам), ЖБК, по зовнішній зріз будівлі, що перебувають
на балансі Водоканалу, виконуються Водоканалом. 2.8. Після закінчення робіт, з влаштування вводу та виконання
вимог п.2.22 цих Правил складається акт про його технічну
готовність. Акт підписується замовником, представником Водоканалу,
іншими зацікавленими організаціями у порядку, визначеному БНіП
3.05.04-85. Зовнішні мережі і споруди водопостачання і
водовідведення (надалі БНіП 3.05.04-85), та передається до
Водоканалу на зберігання. Приймання вводу у абонента здійснюється
після виконання цих умов. 2.9. Приєднання вводу до комунального водопроводу (врізка),
промивка й хлорування мережі здійснюється будівельною організацією
під технічним наглядом Водоканалу. Роботи щодо встановлення
водолічильника можуть бути виконані Водоканалом за рахунок
замовника. Приєднання вводів до жилих будинків громадян, промивкай
хлорування мережі здійснюється спеціалізованою організацією або
Водоканалом за рахунок домовласника. 2.10. Приєднувати нові вводи до комунального водопроводу, не
обладнані водолічильниками, або іншими приладами обліку, без
дозволу Водоканалу забороняється. 2.11. Подача води абонентові здійснюється після відповідного
оформлення згідно з пп. 12.1-12.2 цих Правил. 2.12. Для водопостачання об'єкта, як правило, потрібно
влаштування одного водопровідного вводу. В окремих випадках для
об'єктів, що потребують дублювання водопостачання і мають
протипожежні водопроводи, а також при великих витратах води,
Водоканал може дати дозвіл на влаштування додаткових вводів. На
кожному вводі мають бути встановлені водомірний вузол з
водолічильником та запірна арматура. Водоканал має право визначати
призначення вводів (діючих або резервних) і вимагати від
водокористувача ліквідації зайвих вводів або влаштування
додаткових. 2.13. Водоканал має право не подавати воду новим вводом, якщо
абонент ухиляється від оплати за водокористування та
водовідведення, не укладає договір на надання цих послуг, не
виконує технічних умов, вимог Водоканалу щодо переобладнання
діючих вводів, водомірних вузлів або якщо має місце нераціональне
використання води, не здійснюється попереднє очищення стоків до
рівня діючих норм перед скиданням до міської каналізації. 2.14. Категорично забороняється з'єднувати мережі
господарсько-питних водопроводів з мережами, по яких
транспортується вода непитної якості (технічні водопроводи).
Засувки в цьому випадку не можуть розглядатися як роз'єднувачі. 2.15. Забороняється з'єднувати систему внутрішнього
господарсько-питного водопроводу об'єкта, що живиться від
комунального водопроводу населеного пункту, з господарсько-питними
водопроводами, що живляться від місцевих джерел водопостачання. Засувки, встановлені на лініях, що з'єднують зазначені
водопроводи, не можуть розглядатися як роз'єднувачі. З'єднання таких водопроводів може бути дозволено у виняткових
випадках: у разі недостатньої потужності комунального водопроводу
або водопроводу місцевих джерел, за узгодженням з Водоканалом і
СЕС та при встановленні засувок, опломбованих Водоканалом у
закритому положенні. 2.16. Приєднувати об'єкти водоспоживання безпосередньо до
водоводів забороняється. В окремих випадках за рішенням Водоканалу
та дозволом місцевих органів державної виконавчої влади об'єкт
водоспоживання може бути приєднанний до водоводів. У місці
приєднання обов'язково треба передбачити встановлення зворотного
клапана, регулятора тиску "після себе" та двох засувок з боку
водоводу. 2.17. Самовільне приєднання до діючої системи комунального
водопостачання й каналізації заборонено. Факт самовільного приєднання до водопроводу виявляється
представником Водоканалу за участю особи, яка користувалась цим
вводом, про що складається акт відповідно до п.12.15 цих Правил.
Самовільним приєднанням до комунального водопроводу вважається: а) приєднання, здійснене без письмового дозволу Водоканалу і
не оформлене в абонентному відділі Водоканалу; б) тимчасове приєднання до водорозбірної колонки; в) приєднання, виконане без участі технагляду з боку
Водоканалу або за участю останнього, але ще не здане в
експлуатацію згідно з порядком, передбаченим цими правилами. 2.18. Новозбудовані й реконструйовані споруди водопостачання
і водовідведення незалежно від їхньої відомчої належності можуть
бути прийняті Водоканалом в експлуатацію згідно з вимогами БНіП
3.05.04-85 і Порядком прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 2004 року N 1243 ( 1243-2004-п ). { Пункт
2.18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з
питань житлово-комунального господарства N 1 ( z0076-05 ) від
04.01.2005 } 2.19. Водоканал здійснює нагляд за технічними рішеннями
підчас будівництва водопровідно-каналізаційних споруд та бере
участь у прийманні їх в експлуатацію. До складу робочих і державних комісій з приймання в
експлуатацію водопровідно-каналізаційних споруд включаються
представники Водоканалу. 2.20. Побудовані й реконструйовані водопроводи й каналізації
повинні відповідати затвердженому проектові. У разі відхилень від погодженого проекту Водоканалу мають
бути надані робочі креслення зі змінами, здійсненими під час
виконання робіт, та документи про погодження цих змін
зацікавленими організаціями. 2.21. Замовник повинен письмово повідомити Водоканал про
завершення будівництва водопровідних або каналізаційних споруд не
менш ніж за три доби до дня огляду робочою комісією. 2.22. Після виконання будівельних робіт з влаштування
водопровідного вводу та водопровідних пристроїв замовник
зобов'язаний здійснити прочищення і промивання, випробування,
хлорування та повторне промивання з відшкодуванням Водоканалу
витрат, пов'язаних з використанням для цієї мети реагентів, води з
комунального водопроводу та прийомом стічних вод, а потім
викликати представників СЕС та Водоканалу для відбору проб і
аналізу якості води. Після одержання письмого дозволу СЕС на
користування водопровідним вводом встановлюються водолічильники. Під час приймання трубопроводів діаметром 800 мм і більше
необхідно проводити внутрішній огляд трубопроводу. 2.23. Після завершення будівництва замовник передає
Водоканалу виконавчу документацію в повному обсязі. 2.24. На водопровідно-каналізаційні мережі й споруди жилих
будинків, шкіл, дитячих комбінатів, лікарень та інших об'єктів
місцевих органів державної виконавчої влади після їх ремонту або
реконструкції та передачі для експлуатації Водоканалу поширюється
такий самий порядок їх приймання, як і для нового будівництва. 2.25. Зовнішні лінії водопроводу й каналізації, водопровідні
вводи, що перебувають на балансі абонента, експлуатуються ним. Після завершення будівництва або реконструкції
водопровідно-каналізаційні об'єкти, що перебувають на балансі
абонента, можуть бути передані на баланс Водоканалу в діючому
стані разом з комплектом проектно-кошторисної документації згідно
з чинним законодавством. Комісії з приймання-передачі цих споруд потрібно подати: а) узгоджений проект; б) акти на заховані роботи, акти гідравлічного випробування,
промивання та хлорування водопровідної лінії, документи про
узгодження виробничих змін робочих креслень у процесі виконання
робіт, акти про завершення пуско-налагоджувальних робіт; в) виконавчі креслення (план і профілі) у масштабі 1:500; д) довідку бухгалтерії замовника про балансову вартість
споруди з пооб'єктною розшифровкою того, що передається на баланс
Водоканалу. Діючі системи водопостачання та водовідведення можуть бути
прийняті Водоканалом у технічно справному стані при наявності
виконавчої документації. 2.26. Водоканал приймає внутрішньоквартальні мережі
водопроводу й каналізації, в тому числі й ті, що містяться між
будинками, незалежно від їхнього технічного стану, від
житлово-експлуатаційних організацій місцевих органів державної
виконавчої влади, а також від ЖБК при наявності виконавчої
документації. 2.27. Об'єкт може бути прийнятий в експлуатацію за умови
виконання абонентом усіх пунктів технічних умов Водоканалу,
узгодженого проекту та підписання двостроннього акта про
приймання-здачу цього об'єкту. Приймати водопровідно-каналізаційні мережі й споруди з
дефектами та недоробками забороняється.
3. Приєднання водопровідних ліній до мереж
сусідніх абонентів
3.1. Водоканал має право дозволити приєднання водопровідного
вводу об'єкта (субабонента) до водопровідної лінії основного
абонента при узгодженні з абонентом умов приєднання: а) узгодження з Водоканалом проекту приєднання; б) якщо приєднання не погіршить водопостачання основного
абонента; в) встановлення приладів обліку води субабонентом; г) якщо субабонент, що приєднується, приймає на себе усі
витрати, пов'язані з приєднанням, у тому числі витрати на
упорядкування території після приєднання. 3.2. Абонент не має права без письмового дозволу Водоканалу
припиняти відпущення води субабоненту або давати дозвіл на його
приєднання до водопровідної мережі. 3.3. У разі самовільного приєднання до мережі абонента
стороннього споживача абонент зобов'язаний від'єднати його і
повідомити про це Водоканал. 3.4. Прокладання транзитних ліній вводів водопроводу через
територію сусіднього об'єкта може бути здійснене за згодою його
власника та Водоканалу. У разі незгоди власника об'єкта на прокладання ліній через
його територію питання вирішується місцевими органами державної
виконавчої влади відповідно до чинного законодавства.
4. Система обліку та контролю водопостачання
4.1. Абоненти, які приєднані або мають бажання приєднатися до
систем комунального водопостачання і водовідведення, повинні мати
необхідні прилади обліку для розрахунків з Водоканалом за
відпущену їм воду і прийняті стічні води. Приєднання нових абонентів до комунальних систем
водопостачання і водовідведення без приладів обліку забороняється. Житлово-експлуатаційні організації (надалі - ЖЕО) повинні
сприяти і надавати допомогу мешканцям будинків у встановленні
квартирних лічильників обліку води. Показання квартирного лічильника води використовуються при
розрахунках за воду і каналізацію тільки мешканців будинків з ЖЕО. 4.2. Абонент повинен придбати й встановити водолічильник,
який буде перебувати у нього на балансі й обслуговуванні.
Встановлення водолічильника може бути виконано Водоканалом за
рахунок абонента. Технічне обслуговування, ремонт і заміну
водолічильників встановлених в жилих будинках місцевих Рад, ЖБК,
котельних, що опалюють ці будинки, дошкільних та шкільних
закладах, лікарнях, об'єктах соцкультпобуту, благодійних
організаціях, здійснюють спеціалізовані організації або
Водоканал за рахунок коштів абонентів. На ці види робіт
складається договір між Водоканалом та абонентами. В період гарантійного строку ремонт і заміна водолічильників
здійснюється за рахунок підприємства-виготовлювача. Такий порядок поширюється і на інших абонентів. { Абзац
третій пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету з питань житлово-комунального господарства N 1
( z0076-05 ) від 04.01.2005 } Абонент повинен виконувати усі рекомендації Водоканалу,
спрямовані на поліпшення якісного обліку води в його мережі. У
разі відмови абонента виконати ці рекомендації його
водокористування вважається безобліковим і витрата води
розраховується згідно з п.9.6 цих Правил. Типорозмір водолічильника визначається Водоканалом. 4.3. Встановлення водолічильників на водопровідних мережах
абонентів повинно здійснюватися відповідно до проекту на
обладнання вводу, БНіП 2.04.01-85. Внутрішній водопровід і
каналізація будинків, технічних умов, паспорта водолічильника та
цих Правил. За наявності умов і можливостей у абонента Водоканал може
вимагати від нього організації групового обліку водокористування. 4.4. Водолічильники, що встановлюються на водопровідних
вводах мережах абонентів, мають бути розраховані на пропуск
максимальних розрахункових витрат води без врахування потреб води
на внутрішнє пожежогасіння й перевірені на необхідну точність
обліку малих витрат. В цьому разі для пропуску пожежних витрат
необхідне спорядження обвідної лінії. 4.5. Перед водолічильником й за ним повинні бути встановлені,
відповідно до вимог БНіП 2.04.01-85, запірні вентилі або засувки.
Між водолічильником і другим (за течією води) запірним пристроєм
має бути встановлений спускний кран (або трійник з пробкою) для
спускання води. 4.6. При наявності одного вводу до будівлі, що має
протипожежно-господарський водопровід, влаштування обвідної лінії
водолічильника обов'язкове. На обвідній лінії монтується засувка,
яка пломбується Водоканалом у закритому стані. 4.7. На водопровідному вводі встановлюється один
водолічильник. У разі відсутності водолічильника або неможливості
виконати ремонт існуючого абонент зобов'язаний придбати новий
водолічильник у строк, визначений Водоканалом. 4.8. Місце установки водолічильника погоджується з
Водоканалом. Водолічильник повинен розташовуватися в зручному та
легкодоступному для огляду приміщенні з надійною гідроізоляцією,
освітленням, достатнім для знімання показників, температурою не
нижче +4 гр.С, мати пристосування для приєднання шлангу з метою
промивання вводу та водомірного вузла. За наявності у абонента насосів підвищення тиску
водолічильник встановлюється на всмоктувальному трубопроводі,
тобто до насосів. 4.9. У разі відсутності в підвалі будинку приміщення для
встановлення водомірного вузла за погодженням з Водоканалом
водолічильник може бути встановлений у під'їзді будинку, під
підлогою в спеціальній камері, утепленій споруді або всередині
будинку. Конструкцію камери абонент узгоджує з Водоканалом. При розташуванні водолічильника в спеціальній камері в
останній заборонено проводити приєднання та встановлювати інші
прилади та пристрої, не пов'язані з обліком води. В разі влаштування водомірних вузлів у приміщеннях, що не
відповідають вимогам цих Правил, Правил техніки безпеки при
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених
пунктів та інших нормативних документів, водомірні вузли повинні
бути перенесені до іншого, узгодженого з Водоканалом, приміщення
силами та засобами абонента у встановлені Водоканалом строки. При невиконанні цих вимог Водоканалу у встановлені строки
водокористування абонента вважається безобліковим і витрата води
визначається згідно з п.9.6. цих Правил за час від дня
встановлення строку на переобладнання водомірного вузла до дня
виконання усіх робіт, пов'язаних з його перенесенням. Якщо встановлення водолічильників на внутрішній водопровідній
мережі неможливе, то вони, як виняток, після узгодження з
Водоканалом, можуть бути встановлені на вводі до зрізу будівлі або
до межі території об'єкта чи на зовнішній водопровідній лінії. У
цьому разі водомірні камери, водомірні вузли разом з запірною
арматурою та трубопроводом до об'єкта повинні перебувати на
балансі абонента, що обслуговує та ремонтує їх. 4.10. Встановлення водолічильника повинно виконуватись лише
після повної готовності приміщення водомірного вузла та закінчення
монтажу трубопроводів й арматури. 4.11. При водопостачанні будівельних майданчиків від мережі
комунального водопроводу і неможливості встановлення водомірного
вузла на постійне місце допускається тимчасове встановлення
водомірного вузла в спеціальній утепленій будці за узгодженням з
Водоканалом. 4.12. У разі відсутності або розміщення абонентом водомірних
пристроїв з порушенням діючих Правил технічної експлуатації систем
водопостачання та водовідведення населених пунктів, БНіП
2.04.01-85, паспорта водолічильника, цих Правил та умов
встановлення водолічильників водопостачання абонента вважається
безобліковим і витрата води визначається за п. 9.6. цих Правил. 4.13. Абонент ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ: а) забезпечувати захист приміщень водомірних вузлів від
грунтових, талих і дощових вод та інших шкідливих впливів,
утримувати приміщення в чистоті і не допускати зберігання в них
будь-яких предметів та матеріальних цінностей; б) забезпечити надійну гідроізоляцію приміщень, через які
проходять труби водопровідних вводів, та приміщень водомірних
вузлів від приміщень з товарно-матеріальними цінностями; в) тримати приміщення водомірного вузла зачиненим, не
допускати у приміщення водомірного вузла сторонніх осіб і
забезпечити доступ представників Водоканалу за службовими
посвідченнями до водолічильників, водопровідних пристроїв та
обладнання; г) вивісити на видному місці табличку про місце розташування
водолічильника та місце знаходження ключа від приміщення
водомірного вузла; д) утримувати в технічно справному стані труби та обладнання
внутрішніх водопровідних мереж, що перебувають на його балансі. 4.14. За збитки, заподіяні власникові матеріальних цінностей
через пошкодження внутрішньої водопровідної мережі, водомірних
вузлів та водолічильників, Водоканал несе відповідальність у разі
встановлення його вини. Питання про відшкодування збитків внаслідок затоплення
підвальних приміщень водою, якщо сторони не дійшли згоди, в
кожному конкретному випадку розглядаються в суді або в
арбітражному суді. 4.15. Усі водолічильники, в обумовлені паспортом строки,
підлягають повірці представником Держспоживстандарту з
встановленням пломби з перевірочним тавром. Водолічильники, що не мають відповідного тавра
Держспоживстандарту, до встановлення та експлуатації не
допускаються. 4.16. Ремонт та повірка водолічильників, що не перебувають на
балансі Водоканалу, виконуються за рахунок абонента силами
Водоканалу або спеціалізованої організації. Періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж,
транспортування та монтаж водолічильників (що перебувають у
власності фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької
діяльності), результати вимірювань якими використовуються для
здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб воду,
здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають
послуги з водопостачання. { Пункт 4.16 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального
господарства N 1 ( z0076-05 ) від 04.01.2005 } 4.17. У разі виникнення у абонента обгрунтованих сумнівів
щодо правильності показників водолічильника він може звернутися до
Водоканалу або підприємства і організації, які надають послуги з
водопостачання з заявою про його перевірку. Якщо виявлена у
показниках водолічильника помилка виходить за межі, встановлені
паспортом приладу, протягом експлуатаційного строку, Водоканал або
спеціалізована організація, що проводять перевірку, зобов'язані за
свій рахунок відремонтувати водолічильник. При цьому виконується
перерахунок за водоспоживання з моменту виходу з ладу
водолічильника: { Пункт 4.17 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального
господарства N 1 ( z0076-05 ) від 04.01.2005 } а) коли показники водолічильника були більшими за фактичне
водоспоживання, то раніше сплачені суми зараховуються на рахунок
наступних платежів за воду та послуги каналізації по їх
пред'явленні або повертаються абоненту за його вимогою; б) коли показники водолічильника були меншими за фактичне
водоспоживання, то Водоканал виписує абоненту додатковий рахунок
на оплату різниці між фактичним водоспоживанням та показниками
водолічильника, що повірявся. Якщо момент виходу з ладу водолічильника з'ясувати неможливо,
перерахунок виконується за останній місяць його роботи. 4.18. Водоканал або підприємства і організації, які надають
послуги з водопостачання має право знімати водолічильник для
контрольної повірки до закінчення дворічного строку його
експлуатації. На виконання робіт щодо зняття або заміни водолічильника
представник Водоканалу або підприємства і організації, які надають
послуги з водопостачання повинен мати наряд на роботу та службове
посвідчення. У разі відсутності вказаних документів абонент не
повинен давати дозволу на зняття водолічильника. Абонент сплачує Водоканалові або підприємству і організації,
які надають послуги з водопостачання вартість простою робочої сили
та транспорту у разі затримки заміни приладів обліку води у
встановлені сторонами строки, якщо вона сталася з вини абонента,
про що складається акт на місці відповідно до п. 12.15 цих Правил.
{ Пункт 4.18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань житлово-комунального господарства N 1
( z0076-05 ) від 04.01.2005 } 4.19. Абонент відповідає за цілість та збереження
водолічильників, пломб і з'єднань водолічильника, запірної
арматури, манометра та іншого обладнання водомірного вузла
незалежно від місця його знаходження. У разі пропажі або виходу з ладу водолічильника чи його
з'єднань (стрілок, скла, циферблата, корпусу, зриву пломб,
порушень з'єднань труб зі з'єднуючими частинами водолічильника
тощо), а також псування від морозу або гарячої води абонент
зобов'язаний придбати новий водолічильник або сплатити вартість
його демонтажу, ремонту та встановлення. При цьому Водоканал розраховує витрату води відповідно до п.6
цих Правил за час від дня виписування останнього рахунку, але не
більше як за один місяць. Знімати водолічильник, здійснювати будь-які зміни в його
частинах або положенні на водомірному вузлі, де його встановлено,
знімати пломби, накладені органами Держспоживстандарту, за
необхідності ремонту лічильників води з подальшим поданням
відремонтованих лічильників на повірку, або представником
Водоканалу, має право лише представник Водоканалу або абонент з
дозволу відповідних працівників Водоканалу. { Абзац четвертий
пункту 4.19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету з питань житлово-комунального господарства N 1
( z0076-05 ) від 04.01.2005 } У разі самовільних дій абонент також сплачує витрату води
згідно з п. 9.6. цих Правил за час від дня виписування останнього
рахунку, але не більш як за один місяць. 4.20. У випадку, коли витрата води у абонента значно
знизилася, збільшилася або витрата води у абонента не відповідає
каліброві встановленого водолічильника, абонент зобов'язаний
поремонтувати водомірний вузол відповідно до вимог та умов
Водоканалу. Якщо в зазначений термін умови Водоканалу не виконані або
абонент переобладнав водомірний вузол на свій лад,
водокористування вважається безобліковим з вини абонента й
розрахунок за воду виконується відповідно до п. 9.6 цих Правил з
дня виписування останнього рахунку до дня виконання вимог та умов
Водоканалу. 4.21. У разі необхідності з відома основного абонента і
Водоканалу для обліку води, що витрачається субабонентом, останній
може своїми силами й коштами поставити відповідно до вимог п. 4.8
цих Правил водолічильники, опломбовані згідно з ГОСТом 8. 156-83
Лічильники холодної води. Методи і засоби повірки. Водоканал має
право вимагати у абонента або субабонента встановлення
водолічильника там, де він вважає за необхідне, для обліку витрати
води субабонентом. 4.22. Показники водолічильників є підставою для розрахунків
субабонента з основним абонентом. Взаємні претензії абонента і
субабонента Водоканалом не розглядаються. 4.23. Показники водолічильників субабонента можуть
враховуватися Водоканалом у разі, коли тарифи на воду, що
відпускається, у основного абонента й субабонента різні або при
віднесенні водокористувачів до різних груп водоспоживачів. Водоканал має право враховувати при розрахунках за воду
показання тільки тих водолічильників субабонента, які
зареєстровані у Водоканалі і робота яких ним контролюється. Водоканал може вести розрахунки за воду безпосередньо з будь-
яким субабонентом, якщо вважатиме це за необхідне. 4.24. Повірка водолічильників субабонента здійснюється згідно
з п. 4.15. цих Правил, а також на вимогу основних абонентів і
субабонентів у порядку, встановленому п. 4.18 цих Правил. 4.25. Водолічильники субабонента встановлюються з дотриманням
тих самих правил і норм, які визначені для водолічильників
абонента. 4.26. Абоненти й субабоненти несуть однакову відповідальність
за порушення цих Правил. 4.27. Метрологічний нагляд за забезпеченням єдності
вимірювань у сфері метрології здійснює метрологічна служба
Держжитлокомунгоспу. { Розділ 4 доповнено пунктом 4.27 згідно з
Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального
господарства N 1 ( z0076-05 ) від 04.01.2005 }

5. Регулювання вільних тисків
5.1. При недостатньому тискові в комунальній водопровідній
мережі для постачання водою верхніх поверхів будинків за
проектами, ухгодженими з Водоканалом, передбачається
встановлення насосів для підвищення тиску води, а при постійному
надмірному тискові понад 1 кг/см2 - регулятори тиску "після себе". Насосні станції підкачування та регулятори тиску, розміщені
всередині жилих будинків, перебувають на балансі абонента і ним
експлуатуються незалежно від відомчої належності. Насосне обладнання для підкачування холодної води та
регулятори тиску, встановлені в теплових пунктах, перебувають на
балансі теплопостачальних організацій і експлуатуються ними. Водоканал відшкодовує витрати на експлуатацію насосного
обладнання: - встановленого у житловому фонді місцевих Рад та
житлово-будівельних кооперативах - ЖЕО; - встановленого в котельних, центральних теплових пунктах,
прибудовах до них - теплопостачальним організаціям. Окремо розміщені насосні станції для підкачування холодної
води перебувають на балансі Водоканалу і ним експлуатуються. 5.2. При тискові у зовнішній мережі господарсько-питного
водопроводу нижче 10 м потрібно встановлювати насос з приймальним
резервуаром. При большому тискові забір води насосами може
здійснюватися безпосередньо із зовнішньої водопровідної мережі за
умови, що це не порушить нормального водопостачання інших
об'єктів-споживачів. 5.3. Якщо при роботі насосної установки можливе зниження
тиску води в мережі населеного пункту, абонент (окрім житлового
фонду місцевих органів державної виконавчої влади) зобов'язаний
побудувати за свій рахунок проміжний резервуар для забезпечення
роботи цієї насосної установки. 5.4. Проект резервуарів та насосних станцій має бути
узгоджений з Водоканалом та СЕС. 5.5. Після насоса-підвищувача тиску обов'язково треба
встановити засувку (вентиль), зворотний клапан та регулятор тиску
"після себе", а на обвідній лінії насоса - зворотний клапан. 5.6. Влаштування водонапірних банків у будинках, як правило,
не допускається. Вони встановлюються лише за дозволом Водоканалу і
СЕС відповідно до вимог БНіП 2.04.01-85 та за умови повного
забезпечення санітарних вимог абонементом щодо їх утримання і
забезпечення якості води. 5.7. Водонапірні баки потрібно очищати й дезінфікувати не
редше як два рази на рік за рахунок їх власника. 5.8. Абонент зобов'язаний не рідше одного разу в квартал
силами лабораторії СЕС проводити аналіз води з водонапірних баків,
котрі йому належать. 5.9. Приміщення водонапірних баків мають бути зачиненими, а
ключі зберігатися у осіб, відповідальних за їхній стан і
цілісність. 5.10. У разі погіршення якості води в системі водопостачання
абонента з причини недотримання ним вимог СЕС та Водоканалу
відповідальність несе абонент.
6. Протипожежні пристрої
6.1. Обладнання внутрішніх протипожежних водопроводів повинно
відповідати БНіП 2.04.01-85, БНіП 2.08.01-89 Жилі будинки. 6.2. Кожний проєкт внутрішнього водопроводу, що має
протипожежні пристрої, до надсилання до Водоканалу має бути
затверджений органами пожежної охорони в частині пожежних
гідрантів, кількості одночасно діючих пожежних струменів, витрати
води кожним струсенем, його висоти тощо.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »