Про затвердження Міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій [...]
Держкоменергозбереження; Наказ, Норми від 25.10.199991
Документ z0175-00, поточна редакція — Прийняття від 25.10.1999
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Н А К А З
N 91 від 25.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 березня 2000 р.
vd991025 vn91 за N 175/4396

Про затвердження Міжгалузевих норм споживання
електричної та теплової енергії для установ
і організацій бюджетної сфери України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про
підготовку галузей національної економіки до сталого
функціонування в осінньо-зимовий період 1999/2000 року" від
3 червня 1999 р. N 949 ( 949-99-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Міжгалузеві норми споживання електричної та
теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери
України, що додаються. 2. Управлінню правового та адміністративного забезпечення
енергозбереження (Яковенко В.І.) в десятиденний термін після
реєстрації наказу в Міністерстві юстиції довести до відома
Державної інспекції з енергозбереження, міністерств, відомств,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій про введення в
дію Міжгалузевих норм споживання електричної та теплової енергії
для установ і організацій бюджетної сфери України. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Держкоменергозбереження Жовтянського В.А.
Голова Комітету В.Т.Меркушов
Затверджено
Наказ Державного комітету
України з енергозбереження
25.10.99 N 91
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2000 р.
за N 175/4396
Міжгалузеві норми
споживання електричної та теплової енергії для
установ і організацій бюджетної сфери України
1. Загальні положення
1.1. Метою розробки Міжгалузевих норм споживання електричної
та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери
України (далі - Норми) є забезпечення єдиної методології при
нормуванні електричної і теплової енергії та обгрунтування норм
споживання електричної і теплової енергії на освітлення, опалення,
вентиляцію та гаряче водопостачання з урахуванням конкретних умов,
забезпечення можливості інженерного аналізу споживання
енергетичних ресурсів в установах і організаціях, підвищення
відповідальності за економне використання електричної і теплової
енергії. 1.2. Розробка Норм виконана згідно з: - Законом України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ); - постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок
нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
суспільному виробництві" від 15 липня 1997 року N 786
( 786-97-п ); - постановою Кабінету Міністрів України "Про підготовку
галузей національної економіки до сталого функціонування в
осінньо-зимовий період 1999/2000 року" від 3 червня 1999 року
N 949 ( 949-99-п ); - Нормами та вказівками по нормуванню споживання палива та
теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а
також на господарсько-побутові потреби в Україні, затвердженими
наказом Держжитлокомунгоспу від 14.12.93; - ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных
зданий", СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", СНиП 2.04.05-91
"Отопление, вентиляция и кондиционирование", СНиП 2.01.01-82
"Строительная климатология и геофизика", ДБНА 1.1-2-93 "Порядок
розробки, вимоги до побудови, викладу і оформлення нормативних
документів", затвердженими наказом Держбуду від 21.12.98 N 295
"Про введення в дію Переліку чинних нормативних документів у
галузі будівництва". 1.3. Нормами є граничнодопустимі показники споживання
електричної та теплової енергії для забезпечення нормального
освітлення, опалення, вентиляції та гарячого водопостачання на
одного споживача в установах і організаціях бюджетної сфери за
відсутності запровадження енергозберігаючих заходів. 1.4. Норми є вихідними для обгрунтування базових показників
електро- та теплопостачання відповідно до Указу Президента від
16.06.99 N 662 ( 662/99 ) "Про заходи щодо скорочення
енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними
підприємствами" та постанови Кабінету Міністрів України від
30.11.99 N 2183 ( 2183-99-п ) "Про скорочення енергоспоживання
бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами".
2. Класифікація норм споживання
2.1. Норми класифікуються за такими основними ознаками: за ступенем агрегації - на індивідуальні й групові; за періодом дії - на річні та квартальні. 2.2. Індивідуальною нормою споживання електричної та теплової
енергії є планове споживання цих ресурсів на одиницю об'єму чи
площі конкретної споруди або на одного споживача (на одиницю
споживання) для гарячого водопостачання. 2.3. Груповою нормою споживання теплоти й електроенергії є
планове споживання тих самих ресурсів на одиницю об'єму, площі,
одного споживача і т.ін. на кожному об'єкті будь-якого рівня
(установа, район, місто, область, країна). Групова норма встановлюється на базі індивідуальних і
визначається як середньозважена величина відповідних
індивідуальних норм за формулою
M
E Wінд.j Aінд.j
j = 1
Wгр = ------------------, (2.1) M
E Aінд.j
j = 1
де E - сума;
Wгр - групова норма, ГДж (Гкал) або кВт х год на одиницю
комплексної характеристики громадської будівлі або
споруди; Wінд.j - індивідуальна норма на j-ту одиницю комплексної
характеристики громадської будівлі або споруди (на
дитину, учня, студента, лікарняне ліжко, квадратний
метр робочих приміщень тощо); Aінд.j - кількість одиниць комплексної характеристики; M - кількість установ або організацій, споруд та ін.
3. Одиниці виміру споживання
3.1. Споживання теплової й електричної енергії на одиницю
комплексної характеристики громадської споруди нормують у таких
одиницях: теплової енергії - в гігаджоулях (ГДж), гігакалоріях (Гкал); електричної енергії - в кіловат-годинах (кВт х год). 3.2. Усі складові у формулах цих Норм повинні підставлятися в
одній системі одиниць: CI (кВт х год, ГДж, МВт і т.ін.) або в метричній (кВт х год,
Гкал, Гкал/год і т.ін.).
4. Перелік об'єктів нормування
Об'єктами нормування є: - системи народної освіти (дитячі дошкільні заклади, школи,
професійно-технічні й середні спеціальні навчальні заклади, вищі
навчальні заклади); - установи охорони здоров'я (поліклініки, лікарні, будинки
відпочинку, пансіонати, санаторії, профілакторії); - заклади культури (бібліотеки, будинки культури, клуби); - адміністративно-управлінські установи.
5. Розробка норм споживання
5.1. При розробці норм споживання теплової й електричної
енергії застосовується розрахунково-аналітичний метод. 5.2. Розрахунково-аналітичний метод передбачає визначення
питомих норм споживання теплової й електричної енергії шляхом
обчислення їх за статтями споживання на основі прогресивних
показників використання, а також шляхом запланованих заходів з
економії. 5.3. Основними вихідними даними для визначення питомих норм
споживання теплової й електричної енергії є: - первинна технологічна документація (проекти споруд,
технологічні регламенти та інструкції); - паспортні дані технологічного та енергетичного обладнання; - нормативні показники, що характеризують найбільш
раціональні та енергоефективні умови виробництва (коефіцієнт
використання потужності, показники споживання енергоносіїв та
втрат енергії під час передачі та перетворення, санітарні норми,
теплові характеристики приміщень тощо); - дані про планові та фактичні питомі норми споживання
теплової й електричної енергії за минулі періоди, а також акти
перевірок використання енергії у виробництві; - план організаційно-технічних заходів з економії енергії.
6. Нормування споживання теплоти на теплопостачання
6.1. Нормування споживання теплоти на опалення
6.1.1. При опалюванні будівель і споруд теплота витрачається
на відшкодування тепловтрат через будівельні огородження, а також
тепловтрат, викликаних інфільтрацією зовнішнього повітря через
нещільності в конструкціях і двері, що періодично відчиняються. 6.1.2. Годинне споживання теплоти на опалювання будівель і
споруд бюджетної сфери встановлюється за приладами обліку теплової
енергії. При їх відсутності годинне споживання теплоти
визначається: за показниками типових або індивідуальних проектів, за якими
побудовані дані об'єкти; за даними інвентаризаційних бюро. При відсутності даних годинне споживання теплоти на опалення
допускається брати за аналогією з типовими проектами, що найбільш
відповідають характеристикам цих об'єктів. 6.1.3. У випадках, коли відомо максимальне годинне споживання
теплоти на опалювання, річну його потребу належить визначати за
формулами
(t - t ) рік вн сер.о Q = Q ------------- n х 24 х 10(-6) (6.1) о о (t - t ) о
вн р.о
рік або Q = Q K' х 10(-6), (6.2)
о о о
(t - t )
вн сер.о
де K' = ------------- n х 24; (6.3) о (t - t ) о
вн р.о
рік Q - річна потреба теплоти на опалювання, ГДж; о Q - годинне споживання теплоти на опалювання, кДж/год; о
t - усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря вн
опалюваних приміщень, град.C, приймається відповідно зі
СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование" (додаток 1); t - розрахункова температура зовнішнього повітря для р.о
проектування опалення, град.C (додаток 1); t - середня температура зовнішнього повітря за сер.о
опалювальний період, град.C (додаток 1); n - тривалість опалювального періоду за кількістю днів із о
стійкою середньою добовою температурою зовнішнього
повітря 8 град.C і нижче (додаток 1); 24 - кількість годин роботи системи опалення за добу, год.
Значення коефіцієнта K' наведені в додатку 1.
о 6.1.4. При неможливості визначення годинного споживання
теплоти на опалення за фактичними даними річну потребу в теплоті
належить вирахувати за такими формулами (ГДж)
рік Q = V q (t - t )n х 24 х 10(-6) (6.4) о з о вн сер.о о
або
рік
Q = V q K'' х 10(-6), (6.5) о з о о
де K'' = (t - t )n х 24; (6.6)
о вн сер.о о
V - зовнішній будівельний об'єм будівлі, м(3); з q - питома характеристика опалення будівлі при розрахунковій о
температурі зовнішнього повітря, кДж/м(3) х год х
х град.C, приймається відповідно до даних табл. 6.1 та
додатків 2 і 3. Значення коефіцієнта K'' наведені в додатку 1.
о
Таблиця 6.1
Питомі характеристики опалення громадських
будівель і споруд для районів із зовнішньою
температурою мінус 30 град.C,
кДж/(м(3) х год х град.C) [ккал/(м(3) х год х град.C)]
------------------------------------------------------------------ Будівлі |Об'єми будівель за| Споруджених |зовнішнім обміром,|---------------------------- |тис.м(3) | до 1980 р. |після 1981 р. | | |до 2000 р. ------------------------------------------------------------------ Адміністративні До 5 1,8 (0,43) 1,88 (0,46)
5-10 1,59 (0,38) 1,59 (0,38)
10-15 1,46 (0,35) 1,46 (0,35)
Понад 15 1,34 (0,32) 1,34 (0,32)
Клуби До 5 1,55 (0,37) 1,63 (0,39)
5-10 1,38 (0,33) 1,42 (0,34)
Понад 10 1,25 (0,3) 1,3 (0,31)
Дитячі садки До 5 1,59 (0,38) 1,72 (0,41)
та ясла Понад 5 1,42 (0,34) 1,59 (0,38)
Школи До 5 1,63 (0,39) 1,75 (0,42)
5-10 1,46 (0,35) 1,59 (0,38)
Понад 10 1,38 (0,33) 1,46 (0,35)
Школи-інтернати До 5 1,75 (0,42) 1,75 (0,42)
5-10 1,59 (0,38) 1,59 (0,38)
Понад 10 1,46 (0,35) 1,46 (0,35)
Лабораторні До 5 1,55 (0,37) 1,55 (0,37)
корпуси 5-10 1,46 (0,35) 1,47 (0,35)
Понад 10 1,38 (0,33) 1,38 (0,33)
Навчальні заклади До 10 1,46 (0,35) 1,55 (0,37)
(вищі, середні 10-15 1,38 (0,33) 1,42 (0,34)
спеціальні, 15-20 1,25 (0,30) 1,3 (0,31)
профтехучилища) Понад 20 1,01 (0,24) 1,13 (0,27)
Бібліотеки До 5 1,88 (0,45) 1,88 (0,45)
Понад 5 1,46 (0,35) 1,46 (0,35)
Поліклініки, До 5 1,67 (0,40) 1,67 (0,40)
лікарні й 5-10 1,51 (0,36) 1,51 (0,36)
диспансери 10-15 1,34 (0,32) 1,34 (0,32)
Понад 15 1,25 (0,30) 1,25 (0,30)
Санаторії- До 5 2,02 (0,48) 2,02 (0,48)
профілакторії 5-15 1,59 (0,38) 1,59 (0,38)
Понад 15 1,42 (0,34) 1,42 (0,34)
Дитячі будинки Понад 15 1,46 (0,35) 1,46 (0,35)
Будинки До 5 2,47 (0,59) 2,47 (0,59)
відпочинку 5-10 1,51 (0,36) 1,51 (0,36)
Понад 10 1,08 (0,26) 1,08 (0,26)
Підприємства До 5 1,46 (0,35) 1,55 (0,37)
громадського 5-10 1,38 (0,33) 1,46 (0,35)
харчування, Понад 10 1,25 (0,3) 1,25 (0,3)
їдальні, фабрики-
кухні
Будинки побуту До 5 1,75 (0,42) 1,75 (0,42)
5-10 1,46 (0,35) 1,46 (0,35)
Понад 10 1,38 (0,33) 1,38 (0,33) ------------------------------------------------------------------ Примітка. Питомі характеристики опалення споруд установ і
організацій прийняті за даними Норм та вказівок по
нормуванню витрат палива та теплової енергії на
опалення житлових та громадських споруд, а також на
господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204
України 244-94).
6.1.5. Коефіцієнти K' і K'' розраховані при умові, що t = 18
о о вн град.C.
Для будівель і споруд, де потрібно підтримувати внутрішню
температуру t вище або нижче + 18 град.C (18 град.C < t <=
вн вн <= 22 град.C або 18 град.C > t >= 16 град.C), норму споживання
вн теплоти множать на коефіцієнт, який визначають за формулою
t - t
вн сер.о
x = ------------. (6.7) 18 - t
сер.о
6.1.6. Питомі характеристики опалення будівель для розрахункових
зовнішніх температур повітря, відмінних від мінус 30 град.C,
визначають за формулою
q = a q (6.8) (t (не дорівнює) -30 град.C (t = -30 град.C,
р.о. р.о.
де q - питома характеристика
(t (не дорівнює) -30 град.C опалення при
р.о. t (не дорівнює)
р.о.
мінус 30 град.C,
кДж/м(3) х год х град.C;
q - те саме при t = мінус 30 град.C;
(t = -30 град.C р.о.
р.о.
кДж/м(3) х год х град.C;
a - коефіцієнт перерахунку, наведений в табл. 6.2.
Таблиця 6.2
Значення коефіцієнта перерахунку
----------------------------------------------------------------- t, град.C | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- a |2,05 |1,974|1,898|1,822|1,746|1,670|1,626|1,582|1,538 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- t, град.C | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- a |1,494|1,450|1,418|1,386|1,354|1,322|1,290|1,266|1,242 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- t, град.C | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- a |1,218|1,194|1,170|1,152|1,134|1,116|1,098|1,080|1,064 ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- t, град.C | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- a |1,048|1,032|1,016|1,00 |0,99 |0,98 |0,97 |0,96 |0,95 ----------------------------------------------------------------- 6.1.7. Зовнішній будівельний об'єм будов приймають за даними
Української асоціації організацій технічної інвентаризації. Будівельний об'єм надземної частини будови з неопалюваним
горищем визначається множенням площі горизонтального розрізу за
зовнішнім обміром будови на рівні першого поверху вище цоколю на
повну висоту будинку, виміряну від рівня чистої підлоги першого
поверху до верхньої площини теплоізоляційного шару перекриття
горища, при безгорищних покрівлях - до середньої відмітки верхньої
поверхні покрівлі. Будівельний об'єм підземної частини будинку визначається
множенням площі горизонтального розрізу за зовнішнім обміром
будинку на рівні першого поверху вище цоколю на висоту будинку,
виміряну від рівня чистої підлоги першого поверху до рівня підлоги
підвалу чи цокольного поверху. При визначенні площі згаданого вище розрізу архітектурні
деталі, що виступають на поверхні стін, а також ніші в стінах
будинку та неопалювані лоджії не враховуються. При наявності опалюваних підвалів до одержаного вказаним
шляхом об'єму будинку додають 40 % кубатури опалюваного підвалу. 6.1.8. Споживання теплоти на опалення будівель чи споруд за
місяць (квартал) розраховуються за формулами (6.2) або (6.4), де
t - середня температура зовнішнього повітря за розрахунковий
сер.о. період, град.C; n - тривалість розрахункового періоду, діб.
о 6.1.9. Якщо споруда зайнята організаціями чи установами
різного характеру, то розрахункове навантаження на опалення
визначається для кожного приміщення окремо з урахуванням об'єму,
що займається, і прийнятих розрахункових температур внутрішнього
повітря для даних приміщень.
6.2. Нормування споживання теплоти на вентиляцію
6.2.1. Розрахунок потреби в теплоті на вентиляцію установ і
організацій проводять тільки при наявності систем
притічно-витяжної вентиляції. 6.2.2. Годинне споживання теплоти на вентиляцію приміщень
установ і організацій установлюється за фактичними даними. При
відсутності даних споживання теплоти приймаються: показники типових або індивідуальних проектів, за якими
побудовані об'єкти; дані інвентаризаційних бюро. При відсутності даних за вищезазначеними позиціями годинне
споживання теплоти на вентиляцію допускається приймати за
аналогією з типовими проектами, які найбільше відповідають
характеристикам цих об'єктів. 6.2.3. При наявності даних про величину максимального
годинного споживання теплоти на потреби вентиляції річну потребу в
теплоті визначають за формулами
t - t
рік вн сер.о
Q = Q -------------n z х 10(-6) (6.9) в в t - t о в
вн р.в.
рік або Q = Q K' х 10(-6), (6.10)
в в в
t - t
вн сер.о при K' = ------------n z , (6.11) в t - t о в
вн р.в.
рік де Q - річна потреба в теплоті на вентиляцію, ГДж;
в
Q - максимальне годинне споживання теплоти на вентиляцію, в
кДж/год;
t - усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря вн
вентильованих приміщень, град.C, приймається відповідно
зі СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование";
t - розрахункова температура зовнішнього повітря для р.в.
проектування вентиляції, град.C (додаток 1);
n - тривалість роботи вентиляції за опалювальний період, діб. о
При відсутності даних береться рівною тривалості
опалювального періоду (додаток 1);
z - усереднене за опалювальний період число годин роботи в
системи вентиляції протягом доби береться залежно від
призначення й режиму роботи установ і організацій, але не
більше загальної кількості годин їх роботи за добу. При
відсутності даних про кількість годин роботи системи
вентиляції береться тривалість роботи 16 год. Значення
коефіцієнта K'наведені в додатку 1. Для нових об'єктів
в
споживання теплоти на потреби вентиляції береться на
основі нових типових і індивідуальних проектів з
урахуванням матеріалів з підвищеним термічним опором. 6.2.4. При відсутності даних про максимальне годинне
споживання теплоти на вентиляцію будівель річну потребу в теплоті
визначають (в ГДж) за формулами
рік Q = V q (t - t )n z х 10(-6) (6.12) в в в вн сер.о о в
рік або Q = V q K'' х 10(-6) (6.13)
в в в в
при K'' = (t - t )n z , (6.14)
в вн сер.о о в
де V - вентильований об'єм будівель за зовнішнім обміром, м(3);
в
q - питома вентиляційна характеристика будівлі
в
(кДж/м(3) х год х град.C.), береться відповідно до даних
табл. 6.3.
Значення коефіцієнта K'' див. в додатку 1.
в
Таблиця 6.3
Питомі вентиляційні характеристики
громадських будівель і споруд,
кДж/(м(3) х год х град.C) [ккал/(м(3) х год х град.C)]
------------------------------------------------------------------ Будівлі |Об'єми будівель за| Споруджених |зовнішнім обміром,|---------------------------- |тис.м(3) | до 1980 р. |після 1981 р. | | |до 1996 р. ------------------------------------------------------------------ Адміністративні До 5 0,37 (0,09) 2,20 (0,54)
5-10 0,33 (0,08) 2,68 (0,64)
10-15 0,29 (0,07) 3,05 (0,73)
Понад 15 0,67 (0,16) 3,05 (0,73)
Клуби До 5 1,04 (0,25) 1,84 (0,44)
5-10 0,96 (0,23) 2,68 (0,64)
Понад 10 0,83 (0,20) 2,68 (0,64)
Дитячі садки До 5 0,46 (0,11) 0,96(0,23)
та ясла Понад 5 0,42 (0,10) 0,92 (0,22)
Школи До 5 0,37 (0,09) - " -
5-10 0,33 (0,08) 2,26 (0,54)
Понад 10 0,29 (0,07) 2,17 (0,52)
Школи-інтернати До 15 - " - 4,06 (0,37)
Понад 15 - " - 2,51 (0,60)
Лабораторні До 5 4,18 (1,00) 4,18 (1,00)
корпуси 5-10 3,97 (0,95) 3,97 (0,95)
Понад 10 3,76 (0,90) 3,76(0,90)
Навчальні заклади До 15 0,42 (0,10) 2,13 (0,51)
(вищі, середні Понад 15 0,33 (0,08) 2,22 (0,53)
спеціальні,
профтехучилища)
Поліклініки, До 5 1,22 (0,29) 2,34 (0,56)
лікарні й 5-10 1,17 (0,28) 2,26 (0,54)
диспансери 10-15 1,08 (0,26) 2,13 (0,51)
Понад 15 1,04 (0,25) 2,01 (0,48)
Санаторії- До 5 - " - 2,59 (0,62)
профілакторії 5-10 - " - 2,47 (0,59)
Понад 10 - " - 2,34 (0,56)
Підприємства До 5 2,93 (0,70) 6,62 (1,58)
громадського Понад 5 2,72 (0,65) 5,15 (1,23)
харчування,
їдальні, фабрики-
кухні
Будинки побуту До 5 - " - 1,46 (0,35)
Понад 5 - " - 2,51 (0,60) ------------------------------------------------------------------ Примітка. Питомі вентиляційні характеристики взяті за даними Норм
та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової
енергії на опалення житлових та громадських споруд,
а також на господарсько-побутові потреби в Україні
(КТМ 204 України 244-94).
6.2.5. Коефіцієнти K' і K'' розраховані при t = 18 град.C
в в вн і z = 16 год.
Для приміщень, де потрібно підтримувати внутрішню температуру
t вище або нижче + 18 град.C (18 град.C < t <= 22 град.C або
вн вн 18 град.C > t >= 16 град.C, норми споживання теплоти на
вн вентиляцію корегують, множачи їх на коефіцієнт, визначений за
формулою (6.7). Для будівель, що вентилюються більше або менше 16 год на добу
(16 год < z <= 24 год або 16 год > z >= 8 год), норму споживання
теплоти на вентиляцію множать на коефіцієнт, який визначають за
формулою
z
в
x = --. (6.15)
16
6.2.6. Споживання теплоти на вентиляцію приміщень за місяць
(квартал) розраховуються за формулами (6.9) або (6.12),
де t - середня температура зовнішнього повітря за сер.о розрахунковий період, град.C; n - тривалість роботи вентиляції за
о розрахунковий період, діб.
6.2.7. Якщо в одному будинку є приміщення різного
призначення, які відрізняються між собою питомою вентиляційною
характеристикою або розрахунковою температурою внутрішнього
повітря, то розрахункове навантаження на вентиляцію визначають
окремо для кожної частини будинку, а потім підсумовують. 6.2.8. Розрахунок теплової енергії на повітряно-теплові
завіси беруть за проектними даними, а при відсутності даних
споживання теплоти визначають за формулою
Q = G C (t - t )T х 10(-6), (6.16) т.з. п п к п т.з.
де Q - витрата теплоти на повітряно-теплові завіси на
т.з. запланований період, ГДж (Гкал);
G - кількість повітря, яке подається тепловою завісою, п м(3)/год;
C - теплоємність повітря, яка береться рівною п 1,3 кДж/(м(3) х град.C), [0,31 ккал/(м(3) х град.C)];
t - температура повітря, яке виходить з теплої завіси, к град.C;
t - середня на запланований період температура повітря, яке п надходить у теплову завісу, град.C;
T - кількість годин роботи теплової завіси за запланований т.з. період, год.
6.3. Нормування споживання теплоти на гаряче водопостачання
6.3.1. Річне споживання теплоти на гаряче водопостачання
визначають (в ГДж) як суму споживання теплоти в опалювальний
з л період Q і неопалювальний період Q за формулою
г.в. г.в.
рік з л Q = Q + Q , (6.17) г.в. г.в. г.в.
з з де Q = Q х 24n х 10(-6); (6.18)
г.в. г.в.сер о
л л
Q = Q 24 х (350 - n ) х 10(-6); (6.19) г.в. г.в.сер о
з
Q - середньогодинне споживання теплоти за опалювальний г.в.сер
період на гаряче водопостачання установ і
організацій, споруд та ін., кДж/год; л
Q - середньогодинне споживання теплоти на гаряче г.в.сер
водопостачання в неопалювальний період, кДж/год. 6.3.2. Середньогодинне споживання теплоти за опалювальний
період на гаряче водопостачання визначається (в кДж/год) за
формулами
1,2Eam(55 - t )
з х.з.
Q = ----------------- C (6.20) г.в.сер 24
з або Q = q m, (6.21)
г.в.сер г.в
де E - сума;
а - норма споживання води на гаряче водопостачання при
температурі 55 град.C на одиницю виміру за добу, л/добу,
береться за даними СНиП 2.04.01-85 (додаток 4);
m - кількість одиниць виміру за добу (кількість учнів у
навчальних закладах, місць у лікарні та ін.);
t - температура холодної (водопровідної) води в х.з. опалювальний період, град.C (при відсутності даних
береться рівною 5 град.C);
C - питома теплоємність води 4,19 кДж/кг х град.C;
q - укрупнений показник середньогодинного споживання теплоти г.в. на гаряче водопостачання на одну людину, кДж/год,
береться відповідно до СНиП 2.04.07-86;
1,2 - коефіцієнт, що враховує тепловіддачу в приміщеннях від
трубопроводів систем гарячого водопостачання. 6.3.3. Середньогодинне споживання теплоти на гаряче
водопостачання в неопалювальний період визначається (в кДж/год) за
формулою
(55 - t ) л з х.л. Q = Q ------------b, (6.22) г.в.сер г.в.сер (55 - t )
х.з.
де t - температура холодної (водопровідної) води в літній
х.л. період, град.C. (при відсутності даних береться рівною
+ 15 град.C.);
b - коефіцієнт, що враховує зниження середньогодинного
споживання води на гаряче водопостачання в неопалювальний
період по відношенню до опалювального, при відсутності
даних береться у відповідності зі СНиП 2.04.07-86: для
адміністративних будівель рівним 0,8 (для курортних і
південних міст b = 1,5); для підприємств b = 1,0. 6.3.4. Річне споживання теплоти на гаряче водопостачання з
урахуванням формул (6.18), (6.19), (6.20) і (6.22) визначаться за
формулами
рік Q = (a m + a m ... a m ) х 1,2C х 10(-6) х г.в 1 1 2 2 n n
х [(55 - t )n + b(350 - n )(55 - t )] (6.23)
х.з. о о х.л.
або
рік
Q = (a m + a m ... a m )K C х 10(-6), (6.24) г.в. 1 1 2 2 n n г.в.
де K = 1,2[(55 - t )n + b(350 - n )(55 - t )]. (6.25)
г.в. х.з. о о х.л.
Значення коефіцієнта K див. у додатку 1.
г.в.
6.3.5. Коефіцієнт K розрахований при таких даних:
г.в t = 5 град.C; t = 15 град.C; b = 0,8; для курортних і
х.з. х.л. південних міст b = 1,5 і позначений знаком (*). Перелік південних
областей прийнятий за регіональним розподіленням країв і областей
України, що приведений в "Методике разработки социальных
нормативов удельных капитальных вложений в системы инженерного
оборудования". При вихідних даних, які відрізняються від
прийнятих, коефіцієнт K підлягає перерахунку.
г.в. 6.3.6. Споживання теплоти на гаряче водопостачання за місяць
(квартал) розраховуються за формулою
Q = Q х 24n х 10(-6), (6.26) г.в. г.в.сер.
де Q - середньогодинне споживання теплоти на гаряче
г.в.сер.
водопостачання в розрахунковий період, кДж/год;
визначається за формулами (6.19) або (6.20), або
(6.21); n - тривалість розрахункового періоду, діб. 6.3.7. При нецілодобовому подаванні води на потреби гарячого
водопостачання або протягом неповного тижня норма споживання
гарячої води зменшується з використанням коефіцієнтів, наведених у
табл. 6.4.
Таблиця 6.4
Поправкові коефіцієнти до норм споживання теплоти
на гаряче водопостачання при режимах роботи системи
теплопостачання, відмінних від безперервних
------------------------------------------------------------------ Тривалість роботи| Тривалість роботи системи за добу, год системи теплопос-|------------------------------------------------ тачання протягом | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 24 тижня, діб | | | ------------------------------------------------------------------ САНАТОРІЇ, БУДИНКИ ВІДПОЧИНКУ, ЛІКАРНІ
З загальними ваннами й душем
2 0,69 0,72 0,73
3 0,72 0,76 0,79
4 0,75 0,81 0,84
5 0,77 0,85 0,89
6 0,81 0,90 0,95
7 0,84 0,94 1,00
З ваннами у всіх житлових кімнатах
2 0,39 0,43 0,44
3 0,48 0,53 0,55
4 0,57 0,63 0,66
5 0,66 0,73 0,77
6 0,75 0,84 0,89
7 0,84 0,94 1,00
Школи-інтернати
2 0,55 0,60 0,62
3 0,60 0,67 0,70
4 0,65 0,73 0,77
5 0,69 0,79 0,85
6 0,74 0,86 0,93
7 0,79 0,92 1,0
Дитячі ясла-сади
2 0,37 0,44 0,45
3 0,44 0,53 0,56
4 0,51 0,62 0,67
5 0,59 0,71 0,78
6 0,65 0,8 0,9
7 0,72 0,9 1,0 ------------------------------------------------------------------ Примітка. Значення поправкових коефіцієнтів до споживання теплоти
на гаряче водопостачання при режимах роботи в системах,
що відрізняються від безперервних, прийняті за даними
Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової
енергії на опалення житлових та громадських споруд,
а також на господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ
204 України 244-94).
6.3.8. Допускається виконувати розрахунки споживання теплоти
на гаряче водопостачання, виходячи із кількості та номенклатури
встановлених приладів відповідно до їхніх паспортних даних.
7. Норми споживання теплоти на господарсько-побутові
потреби та теплопостачання громадських будівель і споруд
7.1. Річне споживання теплоти на господарсько-побутові
потреби та теплопостачання громадських будівель і споруд належить
визначати за річними нормами на відповідні потреби. 7.2. Річні норми теплоти на господарсько-побутові потреби в
громадських будівлях і спорудах наведені в табл. 7.1. 7.3. Річні норми теплоти на опалення громадських будівель і
споруд наведені в табл. 7.2. 7.4. Річні норми теплоти на опалення та вентиляцію
громадських будівель і споруд наведені в табл. 7.3. 7.5. Річні норми теплоти на гаряче водопостачання громадських
будівель і споруд наведені в табл. 7.4. 7.6. Контрольні норми споживання теплоти на опалення
громадських споруд за опалювальний період, збудованих з 2000 р.,
наведені в табл. 7.5.
Таблиця 7.1
Річні норми споживання теплоти на господарсько-побутові потреби
------------------------------------------------------------------ Споживачі газу | Одиниця |Норма витрат теплоти, | виміру | МДж (тис.ккал) ------------------------------------------------------------------ Підприємства побутового обслуговування населення
Дезкамери:
на дезінфекцію білизни та на 1 т сухої 2240 (535)
одягу в парових камерах білизни
на дезінфекцію білизни та одягу - " - 1260 (300)
в гарячеповітряних камерах
Фабрики-пральні:
на прання білизни в - " - 12600 (3000)
немеханізованих пральнях із
сушильними шафами
на прання білизни в - " - 18800 (4500)
механізованих пральнях,
включаючи сушку та прасування
Підприємства громадського харчування
Їдальні, ресторани, кафе:
на приготування обідів на 1 обід 4,2 (1)
(незалежно від пропускної
спроможності підприємства)
на приготування сніданків та на 1 сніданок 2,1 (0,5)
вечерь або вечерю
Установи охорони здоров'я
Лікарні, пологові будинки:
на приготування їжі на 1 ліжко 3200 (760)
на рік
на приготування гарячої води - " - 9200 (2200)
для господарсько-побутових
потреб та лікарських процедур
(без прання білизни) ------------------------------------------------------------------ Примітки: 1. Норми витрати теплоти прийняті за даними СНиП
2.04.08-87 "Газоснабжение".
2. При застосуванні газу для лабораторних потреб шкіл,
вузів, технікумів та інших спеціальних закладів норму
витрати теплоти потрібно взяти в розмірі 50 МДж (12
тис.ккал) на рік на одного учня.
Таблиця 7.2
Норми споживання теплоти на опалення громадських
будівель і споруд у ГДж/(куб. м х рік) [у знаменнику -
Гкал/(куб. м х рік)] на опалювальний період
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Адміністративні будови | Клуби областей | | |------------------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |------------------------------------------------------------------------------- | до 5 |5 - 10 |10 - 15| понад | до 5 | 5 - 10 | понад 10 | | | | 15 | | | | | | | |----------------------------------------------- | | | | | споруджених | | | | |----------------------------------------------- | | | | | до | з | до | з | до | з | | | | |1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,134 0,115 0,106 0,097 0,098 0,101 0,087 0,091 0,080 0,080 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,032 0,028 0,025 0,023 0,023 0,024 0,021 0,022 0,019 0,019
Вінницька 0,184 0,159 0,147 0,134 0,139 0,146 0,124 0,127 0,112 0,116 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,038 0,035 0,032 0,033 0,035 0,030 0,030 0,027 0,028
Волинська 0,176 0,152 0,140 0,128 0,130 0,138 0,119 0,119 0,108 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,036 0,033 0,031 0,031 0,033 0,028 0,028 0,026 0,027
Дніпропетровська 0,164 0,142 0,131 0,120 0,124 0,131 0,110 0,114 0,100 0,104 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,034 0,031 0,029 0,030 0,031 0,026 0,027 0,024 0,025
Донецька 0,179 0,155 0,143 0,130 0,136 0,143 0,120 0,124 0,109 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,030 0,026 0,027
Житомирська 0,160 0,138 0,127 0,116 0,135 0,142 0,120 0,123 0,109 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,033 0,030 0,028 0,032 0,034 0,029 0,029 0,026 0,027
Закарпатська 0,143 0,124 0,114 0,104 0,109 0,112 0,097 0,097 0,086 0,090 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,030 0,027 0,025 0,026 0,027 0,023 0,023 0,021 0,022
Запорізька 0,160 0,138 0,127 0,116 0,119 0,127 0,108 0,112 0,086 0,101 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,033 0,030 0,028 0,028 0,030 0,026 0,027 0,023 0,024
Івано-Франківська 0,172 0,149 0,137 0,125 0,130 0,134 0,115 0,119 0,104 0,108 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,035 0,033 0,030 0,031 0,032 0,028 0,028 0,025 0,026
Київська 0,178 0,154 0,142 0,130 0,135 0,142 0,120 0,124 0,109 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,030 0,026 0,027
Кіровоградська 0,176 0,152 0,140 0,128 0,131 0,139 0,116 0,120 0,109 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,036 0,033 0,031 0,031 0,033 0,028 0,029 0,026 0,027
Луганська 0,168 0,145 0,134 0,122 0,128 0,135 0,113 0,117 0,101 0,105 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,035 0,032 0,029 0,031 0,032 0,027 0,028 0,024 0,025
Львівська 0,183 0,158 0,145 0,133 0,138 0,145 0,123 0,127 0,112 0,116 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,038 0,035 0,032 0,033 0,035 0,029 0,030 0,027 0,028
Миколаївська 0,150 0,130 0,119 0,109 0,111 0,119 0,100 0,104 0,089 0,093 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,031 0,029 0,026 0,027 0,028 0,024 0,025 0,021 0,022
Одеська 0,158 0,137 0,126 0,115 0,118 0,126 0,104 0,107 0,096 0,100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,033 0,030 0,028 0,028 0,030 0,025 0,026 0,023 0,024
Полтавська 0,184 0,159 0,146 0,134 0,139 0,147 0,124 0,128 0,113 0,117 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,038 0,035 0,032 0,033 0,035 0,030 0,031 0,027 0,028
Рівненська 0,180 0,155 0,143 0,131 0,134 0,142 0,120 0,123 0,108 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,029 0,026 0,027
Сумська 0,194 0,168 0,155 0,141 0,147 0,153 0,131 0,134 0,120 0,123 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,046 0,040 0,037 0,034 0,035 0,037 0,031 0,032 0,029 0,029
Тернопільська 0,179 0,154 0,142 0,130 0,134 0,142 0,120 0,123 0,108 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,029 0,026 0,027
Харківська 0,188 0,162 0,150 0,137 0,143 0,151 0,128 0,132 0,117 0,121 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,045 0,039 0,036 0,033 0,034 0,036 0,031 0,032 0,028 0,029
Херсонська 0,153 0,132 0,122 0,111 0,115 0,119 0,100 0,104 0,093 0,096 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,032 0,029 0,026 0,027 0,028 0,024 0,025 0,022 0,023
Хмельницька 0,181 0,156 0,144 0,131 0,135 0,142 0,119 0,123 0,108 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,028 0,029 0,026 0,027
Черкаська 0,179 0,155 0,143 0,130 0,135 0,142 0,120 0,124 0,109 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,030 0,026 0,027
Чернівецька 0,168 0,146 0,134 0,123 0,127 0,134 0,112 0,115 0,101 0,104 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,035 0,032 0,029 0,030 0,032 0,027 0,027 0,024 0,025
Чернігівська 0,186 0,161 0,148 0,136 0,139 0,146 0,124 0,129 0,113 0,117 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,038 0,035 0,032 0,033 0,035 0,030 0,031 0,027 0,028
м. Київ 0,178 0,154 0,142 0,130 0,135 0,142 0,120 0,124 0,109 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,037 0,034 0,031 0,032 0,034 0,029 0,030 0,026 0,027
м. Севастополь 0,117 0,101 0,093 0,085 0,084 0,089 0,075 0,079 0,068 0,071 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,028 0,024 0,022 0,020 0,020 0,021 0,018 0,019 0,016 0,017 --------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- Найме- | Дитячі садки та ясла | Навчальні заклади (вищі, середні спеціальні, нування | | профтехучилища) областей | | |------------------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |------------------------------------------------------------------------------- | до 5 | понад 5 | до 10 | 10 - 15 | 15 - 20 |------------------------------------------------------------------------------- | споруджених |------------------------------------------------------------------------------- | до | з | до | з | до | з | до | з | до | з |1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р. ------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,134 0,142 0,117 0,134 0,106 0,112 0,100 0,103 0,091 0,094 Республіка ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Крим 0,032 0,034 0,028 0,032 0,025 0,027 0,024 0,025 0,022 0,022
Вінницька 0,176 0,188 0,159 0,176 0,146 0,154 0,138 0,142 0,126 0,130 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,045 0,038 0,042 0,035 0,037 0,033 0,034 0,030 0,031
Волинська 0,167 0,180 0,150 0,167 0,140 0,148 0,132 0,136 0,120 0,126 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,043 0,036 0,040 0,033 0,035 0,032 0,032 0,029 0,030
Дніпро- 0,157 0,170 0,141 0,157 0,131 0,138 0,123 0,127 0,112 0,116 петровська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,041 0,034 0,038 0,031 0,033 0,029 0,030 0,027 0,028
Донецька 0,172 0,184 0,150 0,172 0,143 0,151 0,135 0,139 0,123 0,126 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,036 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Житомир- 0,172 0,184 0,150 0,172 0,143 0,151 0,135 0,139 0,123 0,126 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,036 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Закарпат- 0,142 0,150 0,121 0,142 0,114 0,121 0,107 0,111 0,098 0,101 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,036 0,029 0,034 0,027 0,029 0,026 0,026 0,023 0,024
Запорізька 0,155 0,167 0,138 0,155 0,127 0,135 0,120 0,124 0,109 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,040 0,033 0,037 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,027
Івано- 0,167 0,176 0,151 0,167 0,137 0,145 0,129 0,133 0,117 0,121 Франків- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ська 0,040 0,042 0,036 0,040 0,033 0,035 0,031 0,032 0,028 0,029
Київська 0,172 0,184 0,151 0,172 0,142 0,150 0,134 0,138 0,122 0,126 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,036 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Кірово- 0,167 0,180 0,147 0,167 0,140 0,148 0,132 0,136 0,120 0,124 градська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,040 0,043 0,035 0,040 0,033 0,035 0,031 0,032 0,029 0,030
Луганська 0,163 0,172 0,142 0,163 0,134 0,142 0,126 0,130 0,115 0,119 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,041 0,034 0,039 0,032 0,034 0,030 0,031 0,027 0,028
Львівська 0,177 0,193 0,159 0,176 0,145 0,154 0,137 0,140 0,125 0,129 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,046 0,038 0,042 0,035 0,037 0,033 0,034 0,030 0,031
Микола- 0,147 0,155 0,130 0,147 0,119 0,126 0,113 0,116 0,102 0,106 ївська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,037 0,031 0,035 0,029 0,030 0,027 0,028 0,024 0,025
Одеська 0,155 0,163 0,134 0,155 0,126 0,133 0,119 0,122 0,108 0,112 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,039 0,032 0,037 0,030 0,032 0,028 0,029 0,026 0,027
Полтав- 0,176 0,188 0,155 0,176 0,147 0,155 0,138 0,142 0,126 0,130 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,045 0,037 0,042 0,035 0,037 0,033 0,034 0,030 0,031
Рівненська 0,172 0,184 0,155 0,172 0,143 0,151 0,135 0,139 0,123 0,127 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,037 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Сумська 0,184 0,197 0,167 0,184 0,155 0,163 0,146 0,150 0,133 0,137 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,044 0,047 0,040 0,044 0,037 0,039 0,035 0,036 0,032 0,033
Терно- 0,172 0,184 0,155 0,172 0,142 0,150 0,134 0,138 0,122 0,126 пільська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,037 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Харківська 0,180 0,193 0,159 0,180 0,150 0,158 0,141 0,145 0,128 0,133 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,043 0,046 0,038 0,043 0,036 0,038 0,034 0,035 0,031 0,032
Херсон- 0,151 0,159 0,130 0,151 0,122 0,129 0,115 0,118 0,104 0,108 ська
0,036 0,038 0,031 0,036 0,029 0,031 0,027 0,028 0,025 0,026
Хмель- 0,172 0,184 0,155 0,172 0,144 0,152 0,135 0,140 0,123 0,127 ницька ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,037 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Черка- 0,172 0,184 0,151 0,163 0,143 0,151 0,134 0,139 0,122 0,126 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,036 0,039 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
Черні- 0,176 0,176 0,142 0,176 0,148 0,142 0,140 0,130 0,115 0,131 вецька ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,042 0,042 0,034 0,042 0,035 0,034 0,033 0,031 0,027 0,031
Черні- 0,163 0,188 0,142 0,163 0,134 0,157 0,126 0,140 0,127 0,119 гівська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,045 0,034 0,039 0,032 0,037 0,030 0,031 0,030 0,028
м. Київ 0,172 0,184 0,151 0,172 0,142 0,150 0,134 0,138 0,122 0,126 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,041 0,044 0,036 0,041 0,034 0,036 0,032 0,033 0,029 0,030
м. Сева- 0,117 0,126 0,105 0,117 0,093 0,098 0,088 0,090 0,080 0,082 стополь ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,028 0,030 0,025 0,028 0,022 0,023 0,021 0,022 0,019 0,020 -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- Найменування | Навчальні заклади |Підприємства громадського харчування, їдальні, областей | (вищі, середні | фабрики-кухні | спеціальні, | | профтехучилища) | |------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |------------------------------------------------------------------- | понад 20 | до 5 | 5 - 10 | понад 10 |------------------------------------------------------------------- | споруджених |------------------------------------------------------------------- | до | з | до | з | до | з | до | з |1980 р. |1981 р. |1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р.|1980 р.|1981 р. -------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,073 0,082 0,092 0,096 0,088 0,092 0,080 0,080 Республіка Крим ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,017 0,020 0,022 0,023 0,021 0,022 0,019 0,019
Вінницька 0,100 0,113 0,130 0,138 0,126 0,130 0,113 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,024 0,027 0,031 0,033 0,030 0,031 0,027 0,027
Волинська 0,096 0,108 0,121 0,130 0,117 0,121 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,029 0,031 0,028 0,029 0,026 0,026
Дніпропетровська 0,090 0,101 0,117 0,124 0,110 0,117 0,100 0,100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,021 0,024 0,028 0,030 0,026 0,028 0,024 0,024
Донецька 0,098 0,110 0,130 0,134 0,121 0,130 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,031 0,032 0,029 0,031 0,026 0,026
Житомирська 0,098 0,111 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
Закарпатська 0,078 0,088 0,100 0,105 0,096 0,100 0,084 0,084 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,019 0,021 0,024 0,025 0,023 0,024 0,020 0,020
Запорізька 0,087 0,098 0,113 0,121 0,109 0,113 0,096 0,096 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,021 0,023 0,027 0,029 0,026 0,027 0,023 0,023
Івано-Франківська 0,094 0,106 0,121 0,130 0,117 0,121 0,105 0,105 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,022 0,025 0,029 0,031 0,028 0,029 0,025 0,025
Київська 0,097 0,110 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
Кіровоградська 0,096 0,108 0,126 0,130 0,117 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,031 0,028 0,030 0,026 0,026
Луганська 0,092 0,103 0,121 0,130 0,113 0,121 0,100 0,100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,022 0,025 0,029 0,031 0,027 0,029 0,024 0,024
Львівська 0,100 0,112 0,130 0,138 0,121 0,130 0,113 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,024 0,027 0,031 0,033 0,029 0,031 0,027 0,027
Миколаївська 0,082 0,092 0,109 0,113 0,100 0,109 0,088 0,088 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,020 0,022 0,026 0,027 0,024 0,026 0,021 0,021
Одеська 0,086 0,097 0,113 0,117 0,105 0,113 0,096 0,096 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,021 0,023 0,027 0,028 0,025 0,027 0,023 0,023
Полтавська 0,101 0,113 0,130 0,138 0,126 0,130 0,113 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,024 0,027 0,031 0,033 0,030 0,031 0,027 0,027
Рівненська 0,098 0,110 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
Сумська 0,106 0,119 0,138 0,147 0,134 0,134 0,121 0,121 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,025 0,028 0,033 0,035 0,032 0,032 0,029 0,029
Тернопільська 0,097 0,110 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
Харківська 0,103 0,115 0,134 0,142 0,130 0,134 0,117 0,117 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,025 0,028 0,032 0,034 0,031 0,032 0,028 0,028
Херсонська 0,083 0,094 0,109 0,113 0,100 0,109 0,092 0,092 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,020 0,022 0,026 0,027 0,024 0,026 0,022 0,022
Хмельницька 0,099 0,111 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,024 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
Черкаська 0,098 0,110 0,126 0,134 0,117 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,028 0,030 0,026 0,026
Чернівецька 0,092 0,114 0,130 0,126 0,121 0,130 0,100 0,100 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,022 0,027 0,031 0,030 0,029 0,031 0,024 0,024
Чернігівська 0,102 0,103 0,121 0,138 0,113 0,121 0,113 0,113 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,024 0,025 0,029 0,033 0,027 0,029 0,027 0,027
м. Київ 0,097 0,110 0,126 0,134 0,121 0,126 0,109 0,109 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,026 0,030 0,032 0,029 0,030 0,026 0,026
м. Севастополь 0,064 0,072 0,080 0,083 0,075 0,080 0,067 0,067 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,015 0,017 0,019 0,020 0,018 0,019 0,016 0,016 --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування| Лабораторні корпуси | Бібліотеки | Поліклініки, лікарні, диспансери областей | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |-------------------------------------------------------------------------------- | до 5 |5 - 10 |понад 10| до 5 |понад 5 | до 5 |5 - 10 |10 - 15 |понад 15 --------------------------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,112 0,106 0,100 0,137 0,106 0,134 0,120 0,106 0,102 Республіка ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Крим 0,027 0,025 0,024 0,033 0,025 0,032 0,029 0,025 0,024
Вінницька 0,155 0,147 0,138 0,188 0,147 0,185 0,166 0,148 0,139 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,035 0,033 0,045 0,035 0,044 0,040 0,035 0,033
Волинська 0,148 0,140 0,132 0,180 0,140 0,177 0,158 0,144 0,135 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,033 0,032 0,043 0,033 0,042 0,038 0,034 0,032
Дніпро- 0,138 0,131 0,123 0,168 0,131 0,165 0,149 0,132 0,124 петровська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,033 0,031 0,029 0,040 0,031 0,040 0,036 0,032 0,030
Донецька 0,151 0,143 0,135 0,184 0,143 0,180 0,161 0,143 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,038 0,034 0,032
Жито- 0,151 0,143 0,135 0,184 0,143 0,181 0,162 0,144 0,134 мирська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
Закар- 0,121 0,114 0,107 0,147 0,114 0,114 0,130 0,116 0,107 патська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,029 0,027 0,026 0,035 0,027 0,034 0,031 0,028 0,025
Запорізька 0,135 0,127 0,120 0,164 0,127 0,163 0,144 0,130 0,121 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,032 0,030 0,029 0,039 0,030 0,039 0,034 0,031 0,029
Івано- 0,145 0,137 0,129 0,176 0,137 0,172 0,158 0,139 0,130 Фран- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ківська 0,035 0,033 0,031 0,042 0,033 0,041 0,038 0,033 0,031
Київська 0,150 0,142 0,134 0,183 0,142 0,180 0,162 0,143 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
Кірово- 0,148 0,140 0,132 0,180 0,140 0,176 0,157 0,143 0,134 градська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,035 0,033 0,031 0,043 0,033 0,042 0,038 0,034 0,032
Луганська 0,142 0,134 0,126 0,172 0,134 0,171 0,152 0,133 0,125 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,032 0,030 0,041 0,032 0,041 0,036 0,032 0,030
Львівська 0,154 0,145 0,137 0,187 0,145 0,186 0,167 0,149 0,139 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,035 0,033 0,045 0,035 0,044 0,040 0,036 0,033
Микола- 0,126 0,119 0,113 0,154 0,119 0,154 0,135 0,121 0,112 ївська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,030 0,029 0,027 0,037 0,029 0,037 0,032 0,029 0,027
Одеська 0,133 0,126 0,119 0,162 0,126 0,159 0,145 0,131 0,121 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,032 0,030 0,028 0,039 0,030 0,038 0,035 0,031 0,029
Полтав- 0,155 0,147 0,138 0,188 0,147 0,184 0,166 0,147 0,138 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,035 0,033 0,045 0,035 0,044 0,040 0,035 0,033
Рівненська 0,151 0,143 0,135 0,184 0,143 0,180 0,161 0,143 0,133 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
Сумська 0,163 0,155 0,146 0,199 0,155 0,193 0,175 0,156 0,147 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,039 0,037 0,035 0,047 0,037 0,046 0,042 0,037 0,035
Терно- 0,150 0,142 0,134 0,183 0,142 0,180 0,162 0,144 0,134 пільська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
Харків- 0,158 0,150 0,141 0,192 0,150 0,189 0,170 0,152 0,143 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,038 0,036 0,034 0,046 0,036 0,045 0,041 0,036 0,034
Херсон- 0,129 0,122 0,115 0,156 0,122 0,154 0,140 0,126 0,117 ська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,031 0,029 0,027 0,037 0,029 0,037 0,033 0,030 0,028
Хмель- 0,152 0,144 0,135 0,185 0,144 0,181 0,162 0,148 0,134 ницька ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,035 0,032
Черкаська 0,151 0,143 0,135 0,183 0,143 0,181 0,162 0,144 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
Черні- 0,142 0,134 0,126 0,172 0,134 0,171 0,153 0,135 0,125 вецька ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,034 0,032 0,030 0,041 0,032 0,041 0,037 0,032 0,030
Черні- 0,157 0,148 0,125 0,191 0,148 0,184 0,166 0,148 0,138 гівська ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,037 0,035 0,033 0,046 0,035 0,044 0,040 0,035 0,033
м. Київ 0,150 0,142 0,134 0,183 0,142 0,180 0,162 0,143 0,134 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,036 0,034 0,032 0,044 0,034 0,043 0,039 0,034 0,032
м. Севас- 0,098 0,093 0,088 0,120 0,093 0,120 0,110 0,096 0,091 тополь ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,023 0,022 0,021 0,029 0,022 0,029 0,026 0,023 0,022 ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- Найменування | Будинки відпочинку | Санаторії-профілакторії областей | | |-------------------------------------------------------- | Об'єм споруд за зовнішнім обміром, тис. куб. м |-------------------------------------------------------- | до 5 |5 - 10 |понад 10| до 5 | 5 - 15 |понад 15 ------------------------------------------------------------------------- Автономна 0,179 0,109 0,079 0,162 0,133 0,119 Республіка ----- ----- ----- ----- ----- ----- Крим 0,043 0,026 0,019 0,039 0,032 0,028
Вінницька 0,246 0,151 0,108 0,222 0,176 0,157 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,059 0,035 0,026 0,053 0,042 0,038
Волинська 0,236 0,144 0,104 0,213 0,167 0,149 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,056 0,034 0,025 0,051 0,040 0,035
Дніпропет- 0,221 0,135 0,097 0,198 0,157 0,141 ровська ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,053 0,032 0,023 0,047 0,038 0,034
Донецька 0,241 0,147 0,106 0,217 0,171 0,152 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,058 0,035 0,025 0,052 0,041 0,036
Житомирська 0,241 0,147 0,106 0,218 0,171 0,153 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,058 0,035 0,025 0,052 0,041 0,036
Закарпатська 0,192 0,117 0,085 0,174 0,141 0,122 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,046 0,028 0,020 0,042 0,034 0,029
Запорізька 0,214 0,131 0,095 0,195 0,153 0,139 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,051 0,031 0,023 0,047 0,036 0,033
Івано- 0,223 0,141 0,102 0,209 0,167 0,149 Франківська ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,053 0,034 0,024 0,050 0,040 0,036
Київська 0,239 0,146 0,105 0,213 0,171 0,153 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,057 0,035 0,025 0,051 0,041 0,036
Кіровоградська 0,235 0,144 0,104 0,213 0,166 0,148 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,056 0,035 0,025 0,052 0,040 0,035
Луганська 0,226 0,138 0,100 0,203 0,161 0,143 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,054 0,033 0,024 0,048 0,038 0,034
Львівська 0,225 0,150 0,108 0,223 0,177 0,158 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,054 0,036 0,026 0,053 0,042 0,038
Миколаївська 0,201 0,123 0,089 0,182 0,144 0,131 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,048 0,029 0,021 0,043 0,034 0,031
Одеська 0,212 0,130 0,094 0,191 0,154 0,135 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,051 0,031 0,022 0,046 0,037 0,032
Полтавська 0,247 0,151 0,109 0,221 0,175 0,157 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,059 0,036 0,026 0,053 0,042 0,037
Рівненська 0,241 0,147 0,106 0,216 0,170 0,152 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,058 0,035 0,025 0,052 0,041 0,036
Сумська 0,261 0,159 0,115 0,234 0,184 0,165 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,062 0,038 0,027 0,056 0,044 0,040
Тернопільська 0,240 0,146 0,106 0,218 0,172 0,153 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,057 0,035 0,025 0,052 0,041 0,037
Харківська 0,252 0,154 0,111 0,226 0,179 0,161 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 0,060 0,037 0,027 0,054 0,043 0,039
Херсонська 0,205 0,125 0,090 0,188 0,149 0,131 ----- ----- ----- ----- ----- -----

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »