Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж
Мінпаливенерго України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 14.02.200771
Документ z0197-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.05.2015, підстава z0407-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.02.2007 N 71
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2007 р.
за N 197/13464

Про затвердження Правил технічної
експлуатації теплових установок і мереж
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики
N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010
Наказом Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 }

Відповідно до вимог Законів України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), "Про теплопостачання" ( 2633-15 ), Положення про
Міністерство палива та енергетики України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року
N 1540 ( 1540-2006-п ), з метою дотримання єдиних положень і вимог
щодо організації експлуатації теплового устатковання та мереж,
виконання яких забезпечує надійну, безпечну та ефективну роботу
цього теплового устатковання та мереж, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила технічної експлуатації теплових
установок і мереж (далі - Правила), що додаються.
2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С.Я.) у
встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Установити, що Правила набирають чинність через 6 місяців
після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Головному державному інспектору України з енергетичного
нагляду Арбузову Є.Л. забезпечити: - організацію видання Правил, доведення їх до споживачів та
здійснення позачергової перевірки знань цих Правил; - систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.
5. З набранням чинності цих Правил визнати такими, що не
застосовуються на території України, "Правила технической
эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей",
затверджені Головдерженергонаглядом Міністерства енергетики та
електрифікації СРСР 15 червня 1972 року.
6. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний
енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект"
(Білоусов В.І.) після державної реєстрації внести Правила до
Державного реєстру та банку даних автоматизованого інформаційного
фонду нормативних документів з технічної експлуатації теплового
устатковання та мереж. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шеберстова О.М.
Міністр Ю.Бойко
ПОГОДЖЕНО:   
Заступник Міністра охорони
навколишнього природного
середовища України  А.Гриценко
Голова Антимонопольного
комітету України  О.Костусєв
Заступник Міністра України з
питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи  В.О.Романченко
Міністр будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства  П.С.Качур
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики  М.Негрич
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України  С.Бережнов
Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України  С.Тітенко
Заступник Голови Державного
комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду  А.Дєньгін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
14.02.2007 N 71
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2007 р.
за N 197/13464

ПРАВИЛА
технічної експлуатації теплових
установок і мереж
{ У тексті Правил слово "підприємства" в усіх відмінках
замінено словами "суб'єкта господарювання" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010 }
{ У тексті Правил слова "Мінпаливенерго", "державними
стандартами", "державних стандартів", "державним
стандартам", "технічний огляд" та "пожежної безпеки"
замінено відповідно словами "Міненерговугілля України",
"національними стандартами", "національних стандартів",
"національним стандартам", "огляд" та "пожежної та
техногенної безпеки";
слова "ТО ЦОВМ", "територіальним органом Центрального
органу виконавчої влади у сфері метрології (ТО ЦОВМ)",
"територіального органу ЦОВМ" та "ТО органу ЦОВМ"
замінено словами "метрологічний центр ЦОВМ" згідно з
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості
N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила технічної експлуатації теплових установок і
мереж (далі - Правила) розроблено відповідно до законів України,
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міжгалузевих
і галузевих нормативних документів з організаційних і технічних
питань функціонування теплових установок і теплових мереж.
1.2. Положення цих Правил поширюються на суб'єктів відносин у
сфері теплопостачання (в тому числі, які мають власні джерела
теплопостачання), що займаються виробництвом, передачею та
постачанням теплової енергії або є споживачами теплової енергії
незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності, що є
складовою частиною системи заходів щодо організації виробництва,
перетворення, постачання та споживання теплової енергії. Ці Правила також призначено для організацій незалежно від
їхньої відомчої належності та форм власності, що здійснюють
проектування, підготовку кадрів для теплових господарств, монтаж,
налагодження, обслуговування і ремонт теплових установок і мереж,
а також для здійснення функцій державного енергетичного нагляду за
технічним станом і організацією експлуатації теплових установок і
мереж та режимами споживання теплової енергії.
1.3. Правила встановлюють основні організаційні і технічні
вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації джерел
теплопостачання, теплофікаційних і тепловикористовувальних
установок, теплових мереж, систем опалення та вентиляції, гарячого
водопостачання, збирання і повернення конденсату, водопідготовки,
а також засобів вимірювальної техніки, окрім ТЕЦ, магістральних
теплових мереж та котелень, підключених до них, які належать до
сфери управління Міненерговугілля України та на які поширюється
дія нормативного документа ГКД 34.20.507 "Технічна експлуатація
електричних станцій і мереж. Правила".
1.4. Теплові установки та мережі, що споруджуються або
модернізуються, мають відповідати проекту, національним
стандартам, технічним умовам на устатковання та вимогам цих
Правил.
1.5. Вимоги нормативних документів з експлуатації теплових
установок та мереж не повинні суперечити цим Правилам.
2. Нормативні посилання
У цих Правилах є посилання на такі нормативно-правові акти та
нормативні документи: { Абзац другий розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
Закон України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) Закон України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) Закон України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР )
{ Абзац сьомий розділу 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
{ Абзац восьмий розділу 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
{ Абзац дев'ятий розділу 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
"ГОСТ 12.2.032-78 Рабочее место при выполнении работ сидя.
Общие эргономические требования" "ГОСТ 12.2.033-78 Рабочее место при выполнении работ стоя.
Общие эргономические требования" "ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные
щитки" СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
(далі - СНиП 2.04.05) ДБН В.2.5-39 "Теплові мережі" (далі - ДБН В.2.5-39) СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети" (далі - СНиП 3.05.03) ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення" СНиП III-18-75 "Правила производства и приемки работ.
Металлические конструкции" "РД 34.09.255 (МУ 34-70-080-84) Методические указания по
определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях"
(далі - РД 34.09.255) "РД 34.40.504 (МУ 34-70-155-86) Методические указания по
защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации" ГКД 34.20.504-94 Теплові мережі. Інструкція з експлуатації
(далі - ГКД 34.20.504) ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій
і мереж. Правила" (далі - ТЕЕСіМ) ГНД 34.21.522-2004 Резервуари сталеві вертикальні циліндричні
для зберігання рідкого палива и води. Конструкції будівельні.
Інструкція з експлуатації ГНД 34.42.401-2004 Установки для очищення виробничих стічних
вод теплових електростанцій. Інструкція з експлуатації та методика
з пуску і налагодження (далі - ГНД 34.42.401) Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30
листопада 2011 року N 1232 ( 1232-2011-п ) { Абзац двадцять
другий розділу 2 в редакції Наказу Міністерства енергетики та
вугільної промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 } Положення про професійне навчання кадрів на виробництві,
затверджене наказом Міністерства праці та соціальної політики,
Міністерства освіти і науки від 26 березня 2001 року N 127/151
( z0315-01 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції 6 квітня 2001
року за N 315/5506 НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації
парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями) (далі -
НПАОП 0.00-1.08) ДНАОП 1.1.10-1.01-2000 Правила безпечної експлуатації
електроустановок (далі - ДНАОП 1.1.10-1.01) НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації
трубопроводів пари та гарячої води НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання
України (далі - НПАОП 0.00-1.20) ДНАОП 0.00-1.22-72 Правила техніки безпеки при експлуатації
тепловикористовувальних установок і теплових мереж НПАОП 0.00-1.60-66 "Правила будови і безпечної експлуатації
парових та водогрійних котлів", затверджені Держгіртехнаглядом
СРСР 30.08.1966 { Абзац двадцять дев'ятий розділу 2 в редакції
Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 } НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірку знань з питань охорони праці та Переліку
робіт з підвищеною небезпекою (далі - НПАОП 0.00-4.12) НАПБ Б.02.005-2003 Перелік посад, при призначенні на які
особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань
пожежної та техногенної безпеки, та порядок їх організації і
Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку
знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та
організаціях України (далі - НАПБ Б.02.005) НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні (далі -
НАПБ А.01.001) ДСН 3.3.6.037-99 ( va037282-99 ) Державні санітарні норми
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (далі - ДСН 3.3.6.037) ДСН 3.3.6.039-99 ( va039282-99 ) Державні санітарні норми
виробничої загальної та локальної вібрації (далі - ДСН 3.3.6.039) ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ) Державні санітарні норми
мікроклімату виробничих приміщень (далі - ДСН 3.3.6.042) ДСН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми параметрів
електромагнітних полів (далі ( ДСН 3.3.6.096)
{ Абзац тридцять сьомий розділу 2 виключено на підставі
Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2011 року N 461 ( 461-2011-п ) (далі - Порядок
прийняття) { Абзац тридцять сьомий розділу 2 в редакції Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними
водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25
березня 1999 року N 465 ( 465-99-п ) Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне
водокористування, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 13 березня 2002 року N 321 ( 321-2002-п ) "Инструкция по защите тепловых сетей от электрохимической
коррозии. - М., Стройиздат, 1975" НПАОП 0.00-1.30-01 "Правила безпечної роботи з інструментом
та пристроями" (далі - НПАОП 0.00-1.30); СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005 "Навчання і перевірка знань
працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці,
пожежної та техногенної безпеки і технічної експлуатації.
Положення" (далі - СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103); СОУ-Н МПЕ 40.1.12.104:2005 "Організація роботи з персоналом
підприємств електроенергетики. Положення" (далі - СОУ-Н МПЕ
40.1.12.104); НАПБ В.01.034-2005/111. Правила пожежної безпеки в компаніях,
на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України
( z1230-05 ) (далі - НАПБ В.01.034); Правила технічної експлуатації систем теплопостачання
комунальної енергетики України, затверджені наказом Держбуду
України від 19 січня 1999 року N 9 ( v0009241-99 ) (далі - ПТЕ
СТКЕУ); ДСТУ 4100-2002 "Знаки дорожні. Загальні технічні умови.
Правила застосування" (далі - ДСТУ 4100-2002); Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на
підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних
територіях, затверджені наказом МНС від 15.08.2007 N 557
( z1006-07 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції 03.09.2007 за
N 1006/14273; Правила підготовки теплових господарств до опалювального
періоду, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики
України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства
України від 10.12.2008 N 620/378 ( z1310-08 ), зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за N 1310/16001 НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок" (далі - НПАОП
40.1-1.32-01) { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 } ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів
будівництва" { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 } ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003) "Метрологія.
Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням
стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу
вимірювання та загальні вимоги"; { Розділ 2 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 } ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 (ИСО 5167-2:2003) "Метрологія.
Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням
стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні
вимоги" { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 } ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009 (ИСО 5167-3:2003) "Метрологія.
Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням
стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла
Вентурі. Технічні вимоги" { Розділ 2 доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 } ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 (ИСО 5167-4:2003) "Метрологія.
Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням
стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі.
Технічні вимоги" { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 } ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 (ИСО 5167-5:2003) "Метрологія.
Вимірювання витрати та кількості рідини і газу із застосуванням
стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання
вимірювань" { Розділ 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 } СОУ-Н ЕЕ 20.401:2006 "Приймання в експлуатацію окремих
пускових комплексів і закінчених будівництвом підприємств
енергогенеруючих компаній. Правила". { Розділ 2 доповнено новим
абзацом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості N 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
{ Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010 }
3. Терміни та визначення понять
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні: бак-акумулятор - ємність, призначена для зберігання запасу
гарячої води з метою вирівнювання добового графіка витрат води та
тепла в системах теплопостачання, а також для створення та
зберігання запасу води і підживлення джерела теплоти; введення в експлуатацію - подія, що фіксує готовність споруд
і устатковання до використання за призначенням, документально
оформлена в установленому порядку; відкрита водяна система теплопостачання - система
теплопостачання, в якій теплоносій (вода), що циркулює в тепловій
мережі, відбирається для технологічних потреб гарячого
водоспоживання; власник - юридична особа, яка має у своїй власності або в
господарському віданні (згідно з балансовою належністю) теплові
установки чи теплові мережі, що виробляють, постачають або
використовують теплову енергію; виконавча документація - відкоригований комплект креслень та
приймально-здавальна документація (акти, сертифікати, паспорти
тощо); виробничі приміщення - замкнений простір у спеціально
призначених будівлях і спорудах, де систематично (за змінами) або
періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність
людей, пов'язана з участю в різних видах виробництва; випробувальний режим - режим роботи устатковання за
спеціальними заявками і програмами, метою якого є перевірка
відповідності технічних характеристик устатковання після монтажу,
модернізації, ремонту вимогам нормативних документів, інструкцій
заводу-виробника і проектній документації; водопідігрівальна установка (водопідігрівник) - теплообмінний
пристрій, який знаходиться під тиском середовища вище від
атмосферного і використовується для нагрівання води за допомогою
водяної пари, гарячої води; водно-хімічний режим - сукупність заходів, які регламентують
відповідну якість робочих середовищ з метою забезпечення надійної
та економічної експлуатації устатковання, яке контактує з ними; вузол обліку теплової енергії - комплект приладів та
обладнання, що забезпечує облік теплової енергії, а також
реєстрацію параметрів теплоносія; джерело теплопостачання - виробничий об'єкт, призначений для
виробництва теплової енергії; допуск - комплекс організаційно-технічних заходів щодо
гарантування правильності підготовки робочого місця, достатності
вжитих заходів безпеки, що здійснюється допускаючим, після
виконання яких бригада має право розпочати роботу на робочому
місці, до якого вона допускається за нарядом-допуском або
розпорядженням; дублювання - виконання працівником професійних обов'язків на
робочому місці чергового оперативного або оперативно-ремонтного
персоналу під наглядом досвідченого працівника з метою оволодіння
навичками керування устаткованням; експлуатація - період служби устатковання від моменту
введення його в роботу і до виведення з роботи, протягом якої
підтримується і відновлюється його роботоздатність. Експлуатація
поділяється на чотири оперативні стани: робота, резерв, ремонт,
консервація; закрита водяна система теплопостачання - водяна система
теплопостачання, в якій вода, що циркулює в тепловій мережі,
використовується тільки як теплоносій і з мережі не відбирається; інструкція з експлуатації - документ, у якому викладено
відомості, необхідні для правильної експлуатації (використання,
транспортування, зберігання і технічного обслуговування) виробу
(установки) та підтримання його (її) в постійній готовності до
дії; індивідуальний тепловий пункт - тепловий пункт, із якого
здійснюється теплопостачання та керування системою теплоспоживання
не більше ніж однієї будівлі (споруди) або її частини; консервація - комплекс заходів із забезпечення відповідно до
технічної документації під час зберігання або тимчасової
бездіяльності теплових установок і мереж (устатковання, запасних
частин, матеріалів тощо) шляхом запобігання псуванню від корозії,
механічних та інших впливів з боку людини або навколишнього
середовища; мережна вода - спеціально підготована вода, яка
використовується у водяній тепловій мережі як теплоносій; наряд - викладене на спеціальному бланку завдання на безпечне
проведення роботи, яке визначає її зміст, місце, час початку і
закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади та осіб, що
відповідають за безпечне виконання роботи; нормативний документ - документ, що встановлює правила,
настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів.
{ Розділ 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 183 ( z0407-15 ) від
27.03.2015 } обслуговування устатковання - комплекс робіт з ведення
необхідного режиму роботи, проведення оглядів устатковання та
заходів, передбачених інструкціями з експлуатації і виробничими
інструкціями працівників; персонал адміністративно-технічний - керівники суб'єктів
господарювання, головний енергетик (механік), начальники цехів,
дільниць, лабораторій, інженери та техніки, майстри та інші особи,
на яких покладено адміністративно-технічні функції; персонал оперативний (черговий) - персонал, який перебуває на
чергуванні в зміні і допущений до оперативного керування і
оперативних перемикань: диспетчери, чергові інженери та техніки,
начальники змін, чергові на щитах керування, члени
оперативно-виїзних бригад, які обслуговують теплові установки та
мережі; персонал оперативно-ремонтний - ремонтний персонал,
спеціально навчений і підготований для оперативного обслуговування
в затвердженому обсязі закріпленого за ним устатковання; персонал ремонтний - персонал, навчений і допущений до
ремонту теплового устатковання і мереж, засобів вимірювальної
техніки і автоматики теплового устатковання; підземні споруди - теплові камери, прохідні та напівпрохідні
канали, колектори і колодязі; прилад комерційного обліку теплової енергії - засіб
вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні
характеристики, тип якого внесено до Державного реєстру засобів
вимірювальної техніки, або такий, що пройшов державну метрологічну
атестацію, на основі показань якого визначається обсяг спожитої
теплової енергії; режим теплопостачання (теплоспоживання) - відпуск
(споживання) теплової енергії у кількості та якості, обумовлених
договором на теплопостачання (теплоспоживання), відповідно до
температурного графіка; ремонт - комплекс операцій для відновлення справності або
працездатності устатковання шляхом заміни чи відновлення зношених
і пошкоджених деталей та вузлів; споживач теплової енергії - юридична або фізична особа
(територіально відокремлений цех, будівельний майданчик тощо), яка
використовує теплову енергію на підставі договору або від власних
джерел теплопостачання; стажування - навчання персоналу на робочому місці під
керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки або
одночасно з нею з метою практичного оволодіння спеціальністю,
адаптації до об'єктів обслуговування та керування, набуття навичок
швидкого орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи; суб'єкти відносин у сфері теплопостачання - фізичні та
юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форм
власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання
теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування; температурний графік теплової мережі - розрахункові значення
температури теплоносія, які залежать від кліматичних умов
(стосовно розрахункової зовнішньої температури повітря для системи
опалення), після джерела теплопостачання на вході в теплову мережу
споживача теплової енергії і після його повернення від споживачів; теплова мережа - трубопроводи, призначені для транспортування
пари або гарячої води до споживачів тепла і повернення конденсату
пари та відпрацьованої гарячої води в системи теплопостачання; тепловий вузол - комплекс пристроїв, призначених для
приєднання систем теплоспоживання до теплової мережі з метою
керування ними та забезпечення відповідного режиму тепло
споживання; теплова установка - узагальнене поняття обладнання
(пристроїв), призначеного для виробництва, перетворення та
споживання теплової енергії; тепловикористовувальна установка - комплекс обладнання
(пристроїв), яке використовує теплову енергію гарячої (мережної)
води чи пари для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання,
технологічних чи комунально-побутових потреб; тепловий пункт - спеціально обладнане приміщення, із якого
здійснюється керування місцевими системами теплоспоживання
(опаленням, гарячим водопостачанням, вентиляцією, технологічним
навантаженням). У ньому відбувається трансформація параметрів
теплоносія за видами споживання тепла, облік тепла тощо; теплопостачальна організація - суб'єкт господарської
діяльності з постачання споживачам теплової енергії; центральний тепловий пункт - тепловий пункт, до якого
приєднані системи теплоспоживання двох і більше будівель (споруд).
4. Скорочення
У цих Правилах використовуються такі скорочення: БАГВ - бак-акумулятор гарячої води ДТ - джерело теплопостачання ЗВТ - засоби вимірювальної техніки ІТП - індивідуальний тепловий пункт НД - нормативний документ Метрологічний центр ЦОВМ - метрологічний центр спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері
метрології { Абзац восьмий розділу 4 в редакції Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
{ Абзац дев'ятий розділу 4 виключено на підставі Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
ЦТП - центральний тепловий пункт ППР - планово-попереджувальний ремонт ТП - тепловий пункт РУ - редукційна установка
5. Організація експлуатації
5.1. Загальні визначення 5.1.1. Організація експлуатації теплових установок та мереж,
їх ремонтів, налагодження і випробувань здійснюється відповідно до
вимог НД і повинна забезпечувати дотримання встановлених
показників (температурних графіків, тиску та витрат теплоносія
тощо), надійність і економічність роботи устаткування, охорону
праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці,
пожежну та техногенну безпеку відповідно до чинних НД. { Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу 5 в редакції Наказу
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 183
( z0407-15 ) від 27.03.2015 }
5.1.2. Експлуатація теплових установок, у тому числі
спеціальних, без затверджених та уведених в дію планів локалізації
та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. { Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу 5 в редакції Наказу
Міністерства палива та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від
12.01.2010 }
5.1.3. Знання і дотримання Правил в обсязі, що відповідає
займаній посаді, є обов'язковим для працівників суб'єктів відносин
у сфері теплопостачання, а також для працівників організації, яка
здійснює функції державного енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної і теплової енергії. Правилами повинні керуватися також організації, що здійснюють
проектування, підготовку кадрів для теплових господарств, монтаж,
налагодження, обслуговування і ремонт устатковання джерел
теплопостачання, теплофікаційних та тепловикористовувальних
установок, теплових мереж, теплових пунктів, систем опалення і
вентиляції, гарячого водопостачання, збирання і повернення
конденсату, водопідготовки та ЗВТ. Обсяг вимог Правил для окремих працівників повинен
визначаться посадовою інструкцією. 5.1.4. Постачальники теплової енергії незалежно від їхньої
відомчої належності та форм власності відповідають за забезпечення
споживачів тепловою енергією нормативної якості відповідно до
договірних обов'язків з дотриманням установлених режимів
постачання за умови додержання споживачами належного технічного
стану тепловикористовувальних установок та внутрішніх
(абонентських) теплових мереж. 5.1.5. Згідно з пунктом 1 Положення про державний
енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової
енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
7 серпня 1996 року N 929 ( 929-96-п ) (далі - постанова КМУ
N 929), державний енергетичний нагляд за режимами споживання
електричної і теплової енергії, технічним станом та організацією
експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних
установок та мереж суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин
у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює
Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної і теплової енергії (Держенергонагляд). 5.1.6. Згідно з пунктом 13 Положення про державний
енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової
енергії, затвердженого постановою КМУ N 929 ( 929-96-п ),
Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду, його
заступники, старші державні інспектори з енергетичного нагляду та
державні інспектори з енергетичного нагляду під час виконання
своїх функцій мають право безперешкодно у робочий час відвідувати
електричні і теплові установки та мережі суб'єктів
електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і
споживачів електричної енергії з метою здійснення контролю за
дотриманням вимог нормативно-правових і нормативно-технічних
документів у сфері електроенергетики та теплопостачання. { Підпункт 5.1.6 пункту 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства палива та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від
12.01.2010 }
5.2. Завдання персоналу і нагляд за дотриманням Правил 5.2.1. Персонал, який здійснює експлуатацію і обслуговування
джерел теплопостачання, теплофікаційних та тепловикористовувальних
установок, теплових мереж і систем теплоспоживання, має чітко
усвідомлювати технологічні особливості виробництва і устатковання
свого суб'єкта господарювання, структурної одиниці (цеху, дільниці
тощо), знати і виконувати ці Правила, дотримуватися вимог з
охорони праці, інструкцій та інших НД, що стосуються використання
цього устатковання за призначенням. 5.2.2. Експлуатація і обслуговування джерел теплопостачання,
теплофікаційних та тепловикористовувальних установок, теплових
мереж і систем теплоспоживання мають бути такими, щоб
забезпечувати надійну, безпечну і економічну роботу всього
устатковання. 5.2.3. Без наявності відповідного, спеціально підготовленого
персоналу експлуатація теплових установок і мереж не допускається. 5.2.4. Адміністрація власника теплових установок і мереж для
забезпечення справного стану та безпечної експлуатації конкретного
устатковання призначає відповідальних осіб. 5.2.5. Відповідальним за справний стан і безпечну та
економічну експлуатацію устатковання теплових установок і мереж
суб'єкта господарювання є технічний керівник (технічний директор,
головний інженер, головний енергетик, технолог, механік) або особа
зі складу інженерно-технічних працівників (теплотехнічного,
теплоенергетичного профілю), яка пройшла перевірку знань, в тому
числі і цих Правил, та затверджена відповідним наказом
(розпорядженням) по суб'єкту господарювання. Необхідність призначення відповідальних у структурних
одиницях (цехах, дільницях) визначає керівництво суб'єкта
господарювання в кожному конкретному випадку залежно від структури
енергетичної служби, параметрів теплоносіїв, потужності
тепловикористовувальних установок та обсягів теплоспоживання
структурних одиниць. У разі споживання теплової енергії (у вигляді гарячої води)
тільки на потреби опалення, вентиляції і гарячого водопостачання
відповідальним за справний стан і експлуатацію
тепловикористовувальних установок і теплових мереж суб'єкта
господарювання може бути за наказом (розпорядженням) фахівець,
який не має теплотехнічної освіти, але пройшов спеціальну
підготовку і перевірку знань Правил, інструкцій, схем у комісії з
перевірки знань суб'єкта господарювання за участю представників
Держенергонагляду. 5.2.6. На невеликих суб'єктах господарювання, в установах та
організаціях (школи, лікарні, магазини, майстерні, їдальні тощо)
допускається за договорами експлуатація тепловикористовувальних
установок і теплових мереж персоналом іншого спеціалізованого
суб'єкта господарювання. Споживачі, теплове господарство яких складається лише з
опалювальних приладів у приміщеннях, особу, відповідальну за
теплове господарство, можуть не призначати. Відповідальним за
технічну експлуатацію та безпечне користування тепловою енергією
за згодою Держенергонагляду є власник (керівник). 5.2.7. Керівники суб'єктів господарювання, особи,
відповідальні за загальний стан теплового господарства та
технічний стан і безпечну експлуатацію теплових установок і мереж,
повинні забезпечити: - технічно справний стан теплових установок і мереж, іншого
устатковання, яке належить до теплового господарства суб'єкта
господарювання; - експлуатацію та обслуговування теплових установок і мереж
відповідно до вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів з
охорони праці, промислової безпеки, користування тепловою енергією
та пожежної та техногенної безпеки, інших НД; - недопущення неефективного використання та необґрунтованих
втрат теплової енергії; - впровадження енергоощадної техніки і технологій; - розроблення та впровадження прогресивних норм витрати
теплової енергії, систематичне зниження фактичних питомих витрат
тепла; - дотримання встановлених договором про користування тепловою
енергією гідравлічних і теплових режимів, норм якості та кількості
конденсату, що повертається до джерела теплопостачання; - організацію обліку виробництва і витрат теплової енергії за
допомогою приладів обліку, впровадження автоматизованих систем і
приладів контролю гідравлічних і теплових режимів; - організацію навчання, інструктажу і перевірки знань цих
Правил, НД з питань охорони праці, пожежної та екологічної безпеки
персоналу, який обслуговує теплові установки та мережі; - розроблення теплового і пароконденсатного балансів та їхній
аналіз; - розроблення разом з теплопостачальною організацією та
виконання графіків обмеження теплоспоживання і вимкнення
тепловикористовувальних установок у разі нестачі теплової енергії
і потужності в енергосистемах і джерелах теплопостачання
організацій, що постачають теплову енергію; - використання вторинних теплових енергетичних ресурсів; - виконання у встановлені терміни приписів представників
Держенергонагляду згідно з постановою КМУ N 929 ( 929-96-п ) та
своєчасного інформування щодо ходу виконання приписів, а також
виконання вимог теплопостачальної організації згідно з договором; - своєчасне розслідування відмов у роботі теплових установок
та мереж, а також нещасних випадків, пов'язаних із їхньою
експлуатацією. 5.2.8. Кожний випадок відмови в роботі теплових установок і
мереж підлягає розслідуванню в установленому порядку; на підставі
матеріалів розслідування має бути розроблено відповідні заходи з
метою запобігання аналогічним відмовам у роботі. 5.2.9. За відмови в роботі теплових установок і мереж
відповідають: - працівники, які безпосередньо обслуговують теплові
установки і мережі (черговий та оперативно-ремонтний персонал), -
за кожну відмову в роботі устатковання, що сталася з їхньої вини,
а також за неправильні дії в разі будь-яких відмов у роботі
устатковання, яке ними обслуговується; - працівники, які виконують ремонт устатковання, - за кожну
відмову в роботі цього устатковання, спричинену низькою якістю
ремонту, а адміністративно-технічний персонал суб'єкта
господарювання - за відмови, спричинені несвоєчасним проведенням
ремонту з їхньої вини та неякісним прийманням устатковання після
ремонту; - головні інженери, головні енергетики (механіки), начальники
цехів та інші фахівці - за відмови, заподіяні з їхньої вини, з
вини підпорядкованого їм персоналу, а також внаслідок
незадовільної організації ремонтних робіт, невиконання запобіжних
заходів. 5.2.10. Нагляд за виконанням цих Правил здійснює
Держенергонагляд. При цьому власник (керівник) суб'єкта
господарювання є відповідальним за дотримання вимог цих Правил на
об'єктах та систематичного контролю виконання встановлених вимог з
питань енергопостачання, технічного стану теплових установок і
мереж. 5.2.11. За порушення вимог цих Правил Держенергонагляд має
право заборонити роботу діючого устатковання, якщо його подальша
робота загрожує аварією, пожежею і створює загрозу життю
обслуговуючого персоналу та здоров'ю населення, навколишньому
середовищу; внести пропозиції про невідповідність працівників
займаній посаді, а також застосовувати до суб'єктів господарської
діяльності штрафні санкції відповідно до чинного законодавства.
5.3. Організація роботи з персоналом 5.3.1. Персонал суб'єкта господарювання поділяється на
адміністративно-технічний, оперативний (черговий),
оперативно-виробничий, виробничий та невиробничий. 5.3.2. На суб'єкті господарювання має бути організовано
систематичну підготовку та підвищення кваліфікації персоналу, який
експлуатує теплові установки та мережі. 5.3.3. Підготовка, перепідготовка та навчання персоналу має
здійснюватись у галузевих чи незалежних, у тому числі приватних,
навчально-тренувальних центрах, навчально-курсових комбінатах та
інших спеціалізованих навчальних закладах. Періодична перевірка знань цих Правил здійснюється комісіями
спеціалізованого навчального закладу або суб'єкта господарювання
за участю інспектора Держенергонагляду. { Підпункт 5.3.3 пункту
5.3 розділу 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010 } 5.3.4. У роботі з персоналом слід враховувати особливості
робочого місця, складність та значення устатковання, що
обслуговується, і технічну підготовку працівників. 5.3.5. Робота з оперативним (черговим) і
оперативно-виробничим персоналом має складатися з: а) з виробничого навчання на робочому місці (стажування); б) перевірки знань Правил, вимог з охорони праці, інструкцій
та інших НД, котрі необхідно знати відповідно до вимог посадової
інструкції; в) виконання обов'язків (робіт) з дозволу і під наглядом
особи, призначеної керівником навчання (дублювання); г) періодичних протиаварійних (протипожежних) тренувань;
{ Абзац "г" підпункту 5.3.5 пункту 5.3 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 2
( z0088-10 ) від 12.01.2010 } ґ) інструктажів з охорони праці техногенної та пожежної
безпеки; { Абзац "ґ" підпункту 5.3.5 пункту 5.3 розділу 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010 } д) контрольних оглядів робочих місць з метою перевірки: 1) виконання персоналом правил, посадових інструкцій та
інструкцій з експлуатації та підтримки встановленого режиму роботи
устатковання; 2) додержання персоналом порядку приймання-передачі зміни,
ведення оперативної документації, виробничої та трудової
дисципліни; 3) своєчасного виявлення персоналом дефектів і недоліків у
роботі устатковання і оперативного прийняття заходів щодо їх
усунення; 4) дотримання встановленої системи порядку допуску до
виконання ремонтних і спеціальних робіт; 5) додержання персоналом гігієни праці на робочому місці; 6) справності та наявності на робочих місцях запобіжних
засобів і засобів захисту та пожежної та техногенної безпеки; 7) відповідності умов виробничої діяльності санітарним нормам
і правилам; е) безперервного професійного виробничого навчання; є) іншої необхідної спеціальної підготовки; ж) атестації на відповідну посаду у встановленому порядку в
разі, якщо ця вимога передбачена галузевими НД. 5.3.6. Термін виробничого навчання має бути достатнім для
ознайомлення з устаткованням, апаратурою, набуття практичних
навичок і вивчення правил, інструкцій, схем, іншої технічної
документації. Термін дублювання встановлюється кваліфікаційною
комісією. Програма виробничого навчання за новою посадою зокрема
передбачає вивчення: - цих Правил та нормативно-технічної документації з
експлуатації теплових (тепловикористовувальних) установок і мереж,
систем теплоспоживання; - правил безпеки та інших спеціальних правил, якщо цього
потребує робота, яка виконується; - посадових, експлуатаційних інструкцій, інструкцій з охорони
праці, інструкцій (планів) з ліквідації аварій, аварійних режимів; - будови та принципу дії технічних засобів безпеки, засобів
протиаварійного захисту; - будови та принципів дії устатковання, ЗВТ та засобів
керування; - технологічних схем і процесів. Крім того, програма виробничого навчання має забезпечити: - набуття працівниками практичних навичок використання
засобів захисту, пожежогасіння та надання першої допомоги
потерпілим від ураження електричним струмом, теплоносієм тощо; - набуття практичних навичок управління
тепловикористовувальними установками (на тренажерах, технічних
засобах навчання тощо). 5.3.7. Дублювання здійснюється за програмою, затвердженою
керівником суб'єкта господарювання. Під час дублювання на робочому
місці особа, яку навчають, може виконувати оперативні
переключення, огляди або інші роботи в тепловикористовувальній
установці тільки з дозволу і під наглядом осіб, які навчають. Відповідальною за правильні дії особи, яку навчають, і
дотримання нею чинних НД, у тому числі з охорони праці, є особа,
яка здійснює навчання, та особа, яка навчається. Дублювання працівників, що здійснюють ремонт не проводиться. 5.3.8. У разі незадовільної оцінки, отриманої під час
перевірки знань, до початку дублювання на робочому місці, особа,
яка навчалася, до дублювання не допускається.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »