Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Правила від 21.12.20091322
Документ z0230-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2009
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2009 N 1322
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2010 р.
за N 230/17525

Про затвердження Правил пожежної безпеки
на залізничному транспорті

Відповідно до Законів України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) та з метою
забезпечення належного рівня пожежної безпеки на об'єктах та
рухомому складі залізничного транспорту Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила пожежної безпеки на залізничному
транспорті, що додаються.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(Костюк М.Д.) забезпечити:
2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Доведення цього наказу до відома працівників
залізничного транспорту України та здійснення контролю за його
виконанням.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту України від 01.07.97 N 240 ( z0440-97 ) "Про
затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за
N 440/2244.
4. Цей наказ набирає чинності з 01.08.2010.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бадагова В.Ф.
Перший заступник Міністра В.Шевченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.Лосюк
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков
Т.в.о. Міністра регіонального розвитку
та будівництва України А.Ф.Ткачук
Голова Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду С.О.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
21.12.2009 N 1322
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2010 р.
за N 230/17525

ПРАВИЛА
пожежної безпеки на залізничному транспорті

I. Загальні положення
1.1. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті
(далі - Правила) розроблено відповідно до вимог Законів України
"Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про транспорт" ( 232/94-ВР )
та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004
N 126 ( z1410-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004). Ці Правила
визначають основні вимоги пожежної безпеки на об'єктах
(в будинках, спорудах, на технологічних лініях тощо) і в рухомому
складі залізничного транспорту та є обов'язковими для виконання
підприємствами, установами, організаціями й об'єднаннями
Укрзалізниці, а також іншими підприємствами, установами,
організаціями та громадянами, які користуються послугами
залізничного транспорту. Вимоги пожежної безпеки для відомчих житлових будинків,
адміністративних і громадських будинків та інших об'єктів, які
належать Укрзалізниці, що не увійшли до цих Правил, визначаються
НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ).
1.2. Для забезпечення пожежної безпеки на об'єктах
Укрзалізниці слід керуватися стандартами, будівельними нормами,
правилами улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), нормами
технологічного проектування та іншими нормативними актами з цього
питання.
II. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
2.1. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ,
організацій і об'єднань (далі - підприємства) Укрзалізниці
покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше
не передбачено відповідним договором. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки
орендованого майна повинні бути визначені у договорі оренди.
2.2. З метою залучення працівників до проведення заходів щодо
запобігання пожежам, організації їх гасіння на підприємствах
утворюються добровільні пожежні дружини (далі - ДПД) та команди
(далі - ДПК), діяльність яких повинна здійснюватися відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 N 136
( 136-2009-п ) "Про затвердження Положення про добровільну пожежну
дружину (команду)".
2.3. На підприємстві, де працюють 50 і більше осіб, за
рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-технічна
комісія (далі - ПТК). Діяльність такої комісії здійснюється згідно
з вимогами Типового положення про пожежно-технічну комісію,
затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 20.05.2009 N 347 ( z0658-09 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.07.2009 за
N 658/16674 (далі - НАПБ Б.02.003-2009).
2.4. Порядок організації та проведення інструктажу з питань
пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі), спеціальне
навчання, навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки
встановлюються Типовим положенням про інструктажі, спеціальне
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на
підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженим
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 29.09.2003 N 368 ( z1148-03 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469
(далі - НАПБ Б.02.005-2003).
2.5. На кожному підприємстві має бути встановлено порядок
оповіщення людей про пожежу, з яким необхідно ознайомити всіх
працівників. У приміщеннях на видному місці поблизу телефонів слід
встановлювати таблички із зазначенням номера телефону для виклику
пожежної охорони та адреси цього об'єкта.
2.6. Обов'язки осіб щодо забезпечення пожежної безпеки під
час перевезення вантажів регламентуються Статутом залізниць
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
06.04.98 N 457 ( 457-98-п ), Правилами перевезення вантажів у
транспортних пакетах, затвердженими наказом Міністерства
транспорту України від 21.11.2000 N 644 ( z0874-00 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за
N 874/5095.
2.7. Власники підприємств або уповноважені ними органи, а
також орендарі зобов'язані: розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний
досвід з цього питання; відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки
розробляти і затверджувати положення, інструкції з цього питання,
здійснювати постійний контроль за їх дотриманням; забезпечувати дотримання протипожежних вимог стандартів,
норм, правил, а також виконання приписів і постанов органів
державного пожежного нагляду (далі - ДПН) та відомчої пожежної
охорони (далі - ВПО); організовувати для працівників спеціальне навчання,
інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки; залучати працівників ВПО до здійснення контролю за
проведенням спеціального навчання та перевірки знань з
пожежно-технічного мінімуму; у разі відсутності в нормативно-правових актах вимог,
необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних
заходів, погоджуючи їх з органами ДПН та ВПО; утримувати у справному стані системи протипожежного захисту,
зв'язку, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей,
протипожежного водопостачання, протипожежну техніку, пожежне
устаткування, не допускати їх використання не за призначенням; організувати на об'єкті діяльність ДПД або ДПК, ПТК,
забезпечити об'єкт засобами пожежогасіння згідно із встановленими
нормами; створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку
підрозділи пожежної охорони і необхідну для їх функціонування
матеріально-технічну базу; надавати на вимогу пожежної охорони відомості та документи
про стан пожежної безпеки об'єктів, рухомого складу та продукції,
що ними виготовляється; вчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної
техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також
про закриття доріг і проїздів на своїй території; здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів
виявлення та гасіння пожеж і використання з цією метою виробничої
автоматики; проводити службове розслідування випадків пожеж.
2.8. Керівник підприємства повинен визначити обов'язки
посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити
відповідальних за пожежну безпеку окремих будинків, споруд,
приміщень, дільниць, рухомого складу, технологічного та
інженерного устаткування, а також за стан і експлуатацію систем
протипожежного захисту та пожежної техніки. Обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки,
утримання і експлуатації систем протипожежного захисту та пожежної
техніки повинні бути відображені у відповідних документах
(посадових інструкціях, положеннях тощо), які обов'язково
надаються для ознайомлення під підпис.
2.9. На кожному підприємстві з урахуванням його пожежної
небезпеки наказом (інструкцією) має бути встановлено відповідний
протипожежний режим, а саме мають бути визначені: місця для куріння, застосування відкритого вогню,
використання побутових нагрівальних приладів; місце зберігання запасних ключів від адміністративних,
складських, допоміжних приміщень та горищ; порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому
числі зварювальних); правила проїзду і стоянки транспортних засобів; місце зберігання та кількість сировини, напівфабрикатів і
готової продукції, що можуть одночасно перебувати у приміщеннях та
на території; порядок прибирання пилу та горючих відходів виробництва,
зберігання промасленого спецодягу і ганчір'я, очищення
повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень; порядок вимикання електрообладнання; порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи
із зазначенням у журналі огляду приміщень перед їх закриттям
найменування приміщення, дати, часу і результатів огляду, прізвищ
осіб, які проводили огляд, та засвідченням їх підписами; порядок організації експлуатації та обслуговування наявних
засобів протипожежного захисту (протипожежного водопостачання,
насосних станцій, систем пожежогасіння та сигналізації,
димовидалення, вогнегасників тощо); порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів, оглядів
електроустановок, вентиляційного, технологічного та іншого
інженерного обладнання; дії працівників у разі виникнення пожежі; порядок оповіщення членів ДПД і відповідальних посадових осіб
у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у святкові та вихідні
дні; порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки
знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками
протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму
з призначенням осіб, відповідальних за їх проведення. Працівники підприємства повинні бути ознайомлені з вимогами
пожежної безпеки на інструктажах, під час проходження
пожежно-технічного мінімуму. Витяги з правил (наказів, інструкцій)
з основними вимогами і положеннями необхідно вивішувати на видних
місцях.
2.10. Керівники підрозділів та посадові особи, відповідальні
за пожежну безпеку в рухомому складі або окремих приміщеннях
(ізольованих робочих місцях), зобов'язані: забезпечити дотримання встановленого протипожежного режиму,
правил пожежної безпеки та інструкцій щодо заходів пожежної
безпеки; не допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціальне
навчання, інструктаж або перевірку знань з питань пожежної
безпеки; проводити періодичні огляди рухомого складу, території,
будинків, виробничих і службових приміщень з метою контролю за
утриманням шляхів евакуації, протипожежних перепон, розривів,
під'їздів і доріг, засобів пожежогасіння (гідрантів, внутрішніх
пожежних кранів, вогнегасників) і вживати невідкладних заходів для
усунення виявлених порушень та недоліків; забезпечити утримання у технічно справному стані систем
протипожежного захисту, пожежної техніки, зв'язку; стежити за справністю приладів опалення, вентиляції,
електроустановок, технологічного і виробничого обладнання та
вживати заходів до усунення виявлених несправностей; знати пожежну небезпеку рухомого складу, технологічних
процесів, технологічного і виробничого устаткування, категорії
приміщень виробничого та складського призначення з вибухопожежної
і пожежної небезпеки, а також вимоги пожежної безпеки до
зберігання, застосування і транспортування вибухонебезпечних та
пожежонебезпечних речовин і матеріалів; стежити за своєчасним прибиранням приміщень і робочих місць; у випадку виникнення пожежі негайно повідомити про це пожежну
охорону, сповістити керівників об'єкта і приступити до її
ліквідації, діючи згідно з вимогами розділу LXX Правил, а також
інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки в рухомому складі
залізничного транспорту.
2.11. Відповідальними за забезпечення пожежної безпеки
локомотивів, моторвагонного рухомого складу і рефрижераторних
секцій (поїздів), що перебувають в експлуатації, є: машиністи - за прийняті ними локомотиви, дизель- або
електропоїзди; начальники (механіки) - за прийняті ними рефрижераторні
секції (поїзди); начальники депо - за локомотиви, моторвагонний рухомий склад
та рефрижераторні секції (поїзди), що приписані до депо. Зазначені особи (у межах компетенції) повинні виконувати
вимоги цих Правил, а також чинних інструкцій щодо забезпечення
пожежної безпеки на локомотивах, моторвагонному рухомому складі та
рефрижераторних секціях (поїздах).
2.12. Відповідальними за забезпечення пожежної безпеки у
пасажирських поїздах є: начальники поїздів (механіки) - за прийняті ними поїзди; провідники, прийомоздавальники багажу, експедитори поштових
вагонів, директори вагонів-ресторанів, завідувачі купе-буфетів,
старші механіки-дизелісти вагонів-дизель-електростанцій - за
прийняті ними вагони; особи, допущені до обслуговування вагонів з відеосалонами, -
за прийняті ними вагони; начальники вагонних депо (дільниць) - за рухомий склад,
приписаний до депо (дільниці) і той, що перебуває в ремонті,
незалежно від місця приписки. Зазначені особи повинні виконувати вимоги цих Правил, а також
чинних інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки у вагонах
пасажирських поїздів.
2.13. На кожному підприємстві повинна бути розроблена
інструкція про заходи пожежної безпеки згідно з додатком 1 до
НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ).
2.14. У будинках і спорудах, які мають два поверхи і більше,
у випадку одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб мають
бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми)
евакуації людей на випадок пожежі, в яких вказуються напрямки
евакуації, місця розміщення первинних засобів пожежогасіння,
телефонного зв'язку, евакуаційних виходів, ручних пожежних
сповіщувачів. Плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі
погоджуються з ВПО та повинні містити текстову частину про порядок
дій на випадок пожежі відповідно до вимог НАПБ А.01.001-2004
( z1410-04 ).
2.15. Усі працівники під час прийняття на роботу і в процесі
роботи повинні проходити протипожежні інструктажі. Протипожежні
інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний,
позаплановий та цільовий. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною
пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного
виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний
мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною
небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань
відповідних нормативно-правових актів з пожежної безпеки.
2.16. Працівники підприємств залізничного транспорту
зобов'язані: чітко знати і виконувати Правила, не допускати дій, що можуть
призвести до пожежі; виконувати вимоги технологічних регламентів (інструкцій) щодо
забезпечення пожежної безпеки в технологічних процесах і під час
експлуатації рухомого складу; не допускати використання несправних інструментів, приладів,
устаткування, дотримуватися правил безпеки під час їх
експлуатації, а також виконувати вказівки керівників та осіб,
відповідальних за пожежну безпеку; прибирати робочі місця та вимикати електрообладнання після
закінчення роботи; вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння та
індивідуальні засоби захисту органів дихання; у разі виникнення пожежі або виявлення її ознак негайно
повідомити пожежну охорону, а в рухомому складі під час
руху - начальника (механіка, бригадира) поїзда або машиніста
локомотива та вжити заходів щодо ліквідації пожежі й евакуації
пасажирів, діючи згідно з вимогами розділу LXX цих Правил, а також
чинних інструкцій щодо забезпечення пожежної безпеки.
2.17. Початок роботи новоствореного підприємства, введення в
експлуатацію нових, реконструйованих виробничих та інших об'єктів,
упровадження нових технологій, передання у виробництво зразків
нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та
продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів
державного пожежного нагляду забороняється, крім випадків, коли
ведення господарської діяльності можливе за декларативним
принципом, що визначається законодавством про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності. Видача дозволу здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 14.02.2001 N 150 ( 150-2001-п ) "Про
затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду
дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень"
(із змінами).
2.18. Продукція протипожежного призначення, а також
продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинні
мати сертифікат відповідності.
2.19. Фінансування робіт у разі нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків та інших
об'єктів, розширення і технічного переоснащення підприємств може
проводитися лише за умови наявності позитивного висновку
комплексної державної експертизи, який має обов'язково вміщувати
позитивний експертний висновок органу ДПН як складової частини
комплексної державної експертизи. Стан додержання нормативів з питань пожежної безпеки
інвестиційних програм і проектів будівництва визначається
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2007
N 1269 ( 1269-2007-п ) "Про порядок затвердження інвестиційних
програм і проектів будівництва та проведення їх державної
експертизи" (із змінами). У процесі комплексної державної
експертизи визначається стан додержання в програмах і проектах
нормативів пожежної безпеки та інших чинних нормативно-правових
актів. Виконання робіт на цих об'єктах може проводитись тільки після
отримання у встановленому порядку дозволів на будівництво,
виконання будівельних робіт та інших документів, які передбачені
чинним законодавством у галузі будівництва.
2.20. Надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення здійснюються відповідно до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з проведення випробувань на
пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам, затверджених наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи від 25.12.2009 N 886
( z0061-10 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
21.01.2010 за N 61/17356, та Порядку контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам, затвердженого наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 01.09.2004
N 98/34 ( z1146-04 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 13.09.2004 за N 1146/9745 (із змінами).
III. Утримання території
3.1. Територія підприємств повинна постійно утримуватися в
чистоті і систематично очищатися від відходів виробництва, сміття,
опалого листя, сухої трави, тополиного пуху тощо. Промаслені
обтиральні матеріали та інші пожежонебезпечні виробничі відходи
повинні зберігатися на спеціально відведених ділянках у металевих
ящиках, які закриваються. Відходи виробництва, які не підлягають
утилізації, необхідно регулярно прибирати і вивозити з території
підприємства.
3.2. На території підприємства на видних місцях повинні бути
встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної
охорони, знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння,
схема руху транспорту, в якій слід вказувати розміщення будинків,
водойм, гідрантів, пірсів та градирень (необхідність встановлення
такої схеми на кожному конкретному підприємстві визначається ВПО).
Схема руху транспорту має бути погоджена з ВПО.
3.3. На території об'єктів, де куріння дозволяється,
адміністрація зобов'язана визначити і обладнати для цього
спеціальні місця, позначити їх знаком або написом, встановити урну
або попільницю з негорючих матеріалів.
3.4. Горючі відходи в контейнерах, а також тара з-під
лакофарбувальних матеріалів повинні зберігатися на спеціальних
майданчиках, розміщених на відстані не менше ніж 20 м від будинків
і споруд. Тара з-під горючих рідин повинна бути щільно закритою.
3.5. Шляхи, проїзди і проходи до будинків, споруд і джерел
протипожежного водопостачання, а також підступи до пожежного
устаткування і засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними,
утримуватися у справному стані, в зимовий період очищатися від
снігу. На односмугових проїздах треба влаштовувати роз'їзні
майданчики, а тупикові проїзди повинні закінчуватися розворотними
майданчиками для забезпечення розвертання пожежних автомобілів. Ці
майданчики мають відповідати вимогам ДБН 360-92** "Містобудування.
Планування і забудова міських і сільських поселень"
( v0044481-92 ). Протипожежні розриви між будинками не дозволяється
використовувати для розміщення матеріалів, устаткування, тари, для
стоянки будь-яких видів транспорту, будівництва і розміщення
тимчасових будинків і споруд.
3.6. Про закриття окремих ділянок шляхів або проїздів з метою
їх ремонту (або з інших причин) необхідно негайно повідомляти
підрозділи пожежної охорони. На період виконання ремонту шляхів на території об'єкта
повинні бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані
переїзди через ділянки, що ремонтуються.
3.7. Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде
покриття. Влаштовуючи проїзди для пожежних автомобілів до
будинків, споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба
укріплювати шлаком, гравієм або іншими матеріалами для
забезпечення можливості під'їзду у будь-яку пору року. У парках станцій і депо слід робити спеціальні переїзди через
канави, кювети та залізничні колії для проїзду пожежних
автомобілів. Ширина переїзду повинна бути не менше 6 м. Ширина шляхового покриття для проїзду пожежних автомобілів на
проміжних станціях і невеликих об'єктах залізниці повинна
становити не менше 3,5 м. Переїзди і переходи через залізничні колії повинні бути
постійно вільними для проїзду пожежних автомобілів, мати суцільне
покриття на рівні верху головок рейок, а в нічний час -
освітлюватися. Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах забороняється. Проїзди і переїзди повинні бути позначені написами: "Пожежний
проїзд! Не загороджувати".
3.8. Стічні канави, лотки і кабельні траншеї на територіях
об'єктів і станцій повинні негайно очищатися від горючого сміття,
пролитих горючих рідин і закриватися плитами з негорючих
матеріалів. На об'єктах, де зберігаються і застосовуються горючі рідини,
мережа промислової каналізації повинна бути забезпечена справними
гідравлічними затворами.
3.9. На території об'єктів залізничного транспорту
забороняється розведення вогнищ, випалювання сухої трави і
спалення сміття в місцях, використання яких для цих цілей не
погоджено з пожежною охороною.
3.10. Місця, де дозволено застосування відкритого вогню для
спалювання сміття, адміністрація повинна обладнати урнами
з негорючих матеріалів і розмістити їх на відстані не ближче
ніж 15 м до будинків та споруд.
3.11. Ворота в'їздів на територію об'єкта, що відчиняються за
допомогою електроприводів, повинні мати пристрої для відчинення їх
вручну.
3.12. Територія об'єктів у темний час доби повинна бути
освітлена для забезпечення швидкого виявлення пожежних драбин,
пожежного устаткування, джерел водопостачання, входів до будинків
і споруд.
3.13. Кіоски, палатки та інші тимчасові споруди повинні
розташовуватися на відстані не менше ніж 10 м від інших об'єктів,
крім випадків, коли відповідно до будівельних норм необхідно мати
більший протипожежний розрив або коли їх можна розмістити поблизу
зовнішньої стіни без отворів, яка відповідає вимогам, що
пред'являються до протипожежної стіни.
3.14. Забороняється стоянка транспортних засобів у наскрізних
проїздах будинків на відстані менше ніж 10 м від в'їзних брам на
територію об'єкта, менше ніж 5 м від пожежних гідрантів, забірних
пристроїв водопостачальної мережі, пожежного устаткування, на
розворотних майданчиках тупикових проїздів. У зазначених місцях
повинні влаштовуватися (вивішуватися) відповідні знаки заборони.
IV. Утримання будинків, споруд і приміщень
4.1. Усі будинки, споруди та приміщення повинні утримуватися
в чистоті і своєчасно очищатися від відходів виробництва та
горючого сміття. Терміни очищення встановлюються технологічними
регламентами або інструкціями.
4.2. У разі перепланування приміщень, зміни їх
функціонального призначення, застосування нового технологічного
устаткування необхідно дотримуватися протипожежних вимог чинних
нормативних актів щодо будівельного і технологічного проектування. Не дозволяється зниження проектних меж вогнестійкості
конструкцій і погіршення умов евакуації людей. Приступати до будівництва, реконструкції, технічного
переоснащення приміщень, об'єктів виробничого та іншого
призначення, впровадження нових технологій, випуск
пожежонебезпечної продукції дозволяється тільки за наявності
проектної та іншої документації, яка пройшла попередню експертизу
(перевірку) на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки
в органах ДПН. Виконання робіт на цих об'єктах може проводитись тільки після
отримання у встановленому порядку дозволів на будівництво,
виконання будівельних робіт та інших документів, які передбачені
чинним законодавством у галузі будівництва.
4.3. Системи протипожежного захисту приміщень, будинків та
споруд (протидимовий захист, пожежна автоматика, протипожежне
водопостачання, протипожежні двері, клапани, інші захисні пристрої
у протипожежних стінах і перекриттях тощо) повинні постійно
утримуватися у справному робочому стані.
4.4. Отвори у протипожежних стінах, перегородках та
перекриттях повинні бути захищені протипожежними дверима, вікнами,
шторами, вогнезахисними клапанами, водяними завісами тощо.
4.5. Устаткування, що забезпечує щільне зачинення дверей
сходових кліток, коридорів, тамбурів, вестибюлів і холів
(доводчики, ущільнювачі), повинно бути постійно справним. Не допускається встановлювати будь-які пристрої, що
перешкоджають нормальному зачиненню протипожежних дверей, а також
знімати пристрої для їх самозачинення.
4.6. У місцях перетинання інженерними комунікаціями
протипожежних перешкод та конструкцій з нормованими межами
вогнестійкості слід застосовувати спеціальні ущільнювальні
діафрагми, що запобігають поширенню вогню та забезпечують
нормовану межу вогнестійкості конструкції.
4.7. Дерев'яні елементи повинні оброблятися засобами
вогнезахисту, які забезпечують першу групу вогнезахисної
ефективності згідно з ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащитные для
древесины. Метод определения огнезащитных свойств". Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією,
яка має відповідну ліцензію, за участю замовника має бути
складений акт про виконані роботи. Після закінчення термінів дії
обробки (просочення) та у разі втрати або погіршення вогнезахисних
властивостей обробку (просочення) треба повторити. Перевірку стану
вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не менше одного
разу на рік зі складанням акта перевірки.
4.8. Зовнішні пожежні драбини, огорожі дахів, устаткування
захисту від блискавок на дахах будинків повинні утримуватися у
справному стані і бути пофарбованими.
4.9. Територія, будинки, споруди, приміщення мають бути
забезпечені знаками безпеки відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007
"Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" і
ГОСТ 12.4.026-76 ДССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
4.10. У виробничих, адміністративних, складських і допоміжних
приміщеннях на видних місцях повинні бути вивішені: інструкція з
пожежної безпеки, табель обслуговування ДПД, план евакуації людей,
що працюють, і матеріальних цінностей відповідно до
НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ).
4.11. Біля входу до виробничих і складських приміщень та
всередині цих приміщень повинні бути вивішені знаки із зазначенням
категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки та класу
вибухо- і пожежонебезпечних зон згідно з чинним законодавством.
4.12. Для всіх приміщень виробничих і складських будинків
повинні бути встановлені граничнодопустимі норми одночасного
використання і зберігання вибухо- та пожежонебезпечних речовин і
матеріалів.
4.13. Після закінчення зміни забороняється залишати на
робочих місцях горючі відходи виробництва, легкозаймисті рідини
(далі - ЛЗР) і горючі рідини (далі - ГР).
4.14. Не використані протягом робочої зміни ЛЗР і ГР повинні
виноситися до цехових комор або зберігатися в металевих ящиках
(шафах). Використані обтиральні матеріали необхідно прибирати в
металеві ящики з кришками, які щільно закриваються, і після
закінчення зміни видаляти з виробничих приміщень у спеціально
призначені для цього місця.
4.15. Адміністрацією об'єкта повинен бути встановлений
порядок заміни просоченого маслом спецодягу на чистий відповідно
до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (із змінами). Зберігання просоченого маслом спецодягу допускається тільки в
металевих шафах у розгорнутому вигляді. Двері шаф повинні мати
отвори для провітрювання у верхній або нижній частині.
4.16. Відповідальний за пожежну безпеку працівник
відповідного підрозділу щодня після закінчення роботи зобов'язаний
провести огляд приміщень, які зачиняються. Перелік приміщень, що
підлягають огляду, і порядок проведення огляду встановлюються
керівником відповідного підрозділу. Результати огляду записуються
до спеціального журналу із зазначенням найменування приміщення,
дати, часу і результатів огляду, прізвища відповідальної особи та
засвідчуються підписами осіб, які проводили огляд.
4.17. Для індивідуального захисту обслуговуючий персонал
підприємств, де в технологічних процесах використовуються ЛЗР, ГР
або гази, повинен бути забезпечений комплектом спеціального
термозахисного одягу. Спецодяг повинен завчасно пратися та
ремонтуватися, зберігатися у розвішеному вигляді в металевих
шафах, установлених у спеціально відведених для цього приміщеннях.
4.18. Ґрати, якими в разі потреби обладнуються вікна тих
приміщень, де перебувають люди, повинні розкриватися, розсуватися
або зніматися. Під час перебування у цих приміщеннях людей ґрати
повинні бути розкриті або зняті. Забороняється встановлювати
будь-які ґрати (у тому числі такі, що розкриваються або
знімаються) на вікнах, дверних отворах приміщень з масовим
перебуванням людей: у кімнатах відпочинку вокзалів, залах
очікування тощо. Влаштовувати глухі (незнімні) ґрати дозволяється в касах,
складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів та в
інших випадках, передбачених законодавством.
4.19. У виробничих, адміністративних, складських і допоміжних
будинках об'єкта забороняється: змінювати функціональне призначення будинків і приміщень без
погодження з органами пожежного нагляду; розташовувати на шляхах евакуації виробниче устаткування,
меблі, шафи, сейфи та інші предмети; прибирати приміщення із застосуванням бензину, гасу та
інших ЛЗР і ГР; залишати після закінчення роботи увімкнене в електромережу
побутове електрообладнання, використання якого у приміщенні
дозволено органами пожежного нагляду та енергонагляду; застосовувати на шляхах евакуації (крім будинків V ступеня
вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель; проводити відігрівання замерзлих труб різноманітних систем
паяльними лампами, будь-якими іншими засобами із застосуванням
відкритого вогню.
4.20. На підвальних та цокольних поверхах не допускається: розміщення вибухопожежонебезпечних виробництв, зберігання та
застосування ЛЗР і ГР, вибухових речовин, балонів з газами,
целулоїду, горючої кіноплівки, карбіду кальцію та інших речовин і
матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку
(за винятком випадків, обумовлених чинними нормативно-правовими
актами); улаштування складів горючих матеріалів, майстерень, де
використовуються горючі матеріали, а також інших господарських
приміщень, якщо вхід до них не ізольований від загальних
евакуаційних сходових кліток; розташовувати приміщення категорій А і Б, інші приміщення, в
яких використовуються або зберігаються горючі легкозаймисті
матеріали, горючі рідини та гази, прокладати трубопроводи для їх
транспортуваня, за винятком випадків, обумовлених нормативними
актами.
4.21. Не дозволяється використовувати горища, технічні
поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери,
електрощитові) під виробничі дільниці, для зберігання продукції,
устаткування, меблів та інших предметів тощо. Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер,
електрощитових, підвалів повинні утримуватися зачиненими. На
дверях слід вказувати місце зберігання ключів. Вікна горищ,
технічних поверхів, підвалів повинні бути засклені.
V. Утримання евакуаційних шляхів і виходів
5.1. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися
вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення пожежі
забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які
перебувають у приміщеннях будинків та споруд. Кількість і розміри евакуаційних шляхів і виходів, їхні
конструктивні та планувальні рішення, умови освітленості,
забезпечення незадимленості, протяжність та облицювання
(оздоблення) повинні відповідати вимогам будівельних норм.
5.2. У разі розміщення технологічного або іншого обладнання у
приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні проходи до
сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до
будівельних норм.
5.3. У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід,
дозволяється одночасне перебування не більше 50 осіб.
5.4. Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися в
напрямку виходу з приміщення (будинків), за винятком випадків,
передбачених будівельними нормами. У разі наявності на шляхах евакуації розсувних дверей поряд з
ними слід влаштовувати двері, які відчиняються за напрямком
евакуації.
5.5. На шляхах евакуації забороняється застосування горючих
облицювальних матеріалів і фарб на горючій основі. Покриття підлог
на шляхах евакуації повинно бути надійно закріплене.
5.6. Сходові марші та площадки повинні мати огорожі з
поручнями, які не зменшують встановлену будівельними нормами
ширину сходових маршів і площадок.
5.7. У сходових клітках (за винятком незадимлюваних)
дозволяється встановлювати прилади опалення, в тому числі на
висоті 2,2 м від поверхні проступів та сходових площадок,
сміттєпроводи, поверхові сумісні електрощити, поштові скриньки та
пожежні крани за умови, що це обладнання не зменшує нормативної
ширини проходу сходовими площадками та маршами. У незадимлюваних сходових клітках допускається встановлювати
лише прилади опалення.
5.8. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи,
коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені
евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм
та ПУЕ. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з
настанням сутінків у разі перебування в будинку людей. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні
постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності
людей).
5.9. У будинках вокзалів, кімнатах чекання для пасажирів,
підземних переходах та інших приміщеннях, де можуть перебувати
одночасно більше 100 осіб, у виробничих приміщеннях без природного
освітлення за наявності більше 50 працівників (або якщо площа
перевищує 150 кв.м), а також в інших випадках, зазначених у
нормативно-правових актах, евакуаційні виходи повинні бути
позначені світловими покажчиками з написом "Вихід" білого кольору
на зеленому фоні. Світлові покажчики "Вихід" повинні бути постійно справними. У
будинках вокзалів, кімнатах чекання для пасажирів та підземних
переходах їх слід вмикати на весь час перебування людей.
5.10. Не допускається: влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети,
розсувні та підйомні двері, двері, що повертаються, та інші
пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей; забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові
з'єднання та інші засуви, що важко відчиняються зсередини,
зовнішні евакуаційні двері будинків; розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для
одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання
будь-якого інвентарю та матеріалів; захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові
марші та площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями,
обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть
якщо вони не зменшують нормативну ширину; влаштовувати на сходових клітках приміщення будь-якого
призначення, у тому числі кіоски, ларки, а також виходи з
вантажних ліфтів (підйомників), прокладати промислові газопроводи,
трубопроводи з ЛЗР та ГР, повітроводи; розташовувати в ліфтових холах комори, кіоски, ларки тощо; робити засклення або закладати жалюзі й отвори повітряних зон
у незадимлюваних сходових клітках; установлювати телекамери в проходах таким чином, щоб вони
перешкоджали евакуації людей; знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів,
тамбурів і сходових кліток; заміняти армоване скло на звичайне у дверях та фрамугах
всупереч передбаченому за проектом; знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток,
коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні
двері у відчиненому положенні; зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах
сходових кліток або закладати їх; розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо; улаштовувати слизьку підлогу на шляхах евакуації.
VI. Електроустановки
6.1. Електрична мережа й електрообладнання, що експлуатуються
на об'єкті, повинні відповідати вимогам чинних ПУЕ, Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених
наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці
та соціальної політики України від 09.01.98 N 4 ( z0093-98 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за
N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), та інших чинних
нормативно-правових актів.
6.2. Відстань від кабелів та ізольованих проводів,
прокладених відкрито по конструкціях на ізоляторах, тросах, у
лотках тощо до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих
матеріалів, повинна бути не менше ніж 1 м.
6.3. Застосування електричних опалювальних приладів у
приміщеннях категорій А та Б за вибухопожежонебезпекою не
дозволяється. У разі застосування згідно з умовами виробництва в
пожежонебезпечних зонах будь-якого класу електронагрівальних
приладів нагрівальні робочі частини останніх мають бути захищені
від взаємодії з горючими матеріалами, а самі прилади встановлені
на поверхні з негорючого матеріалу. Забороняється застосування електронагрівальних приладів у
пожежонебезпечних зонах складських приміщень, у будинках архівів,
музеїв, бібліотек (крім спеціально призначених і обладнаних для
цього приміщень), а також у будинках (приміщеннях) іншого
призначення, в яких можливість використання таких приладів
обмежується Правилами (розділ VII) або іншими нормативно-правовими
актами.
6.4. Нові підключення різних струмоприймачів
(електродвигунів, нагрівальних приладів тощо) необхідно проводити
з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережі.
6.5. Електропостачання систем протипожежного захисту слід
забезпечити за I категорією надійності згідно з ПУЕ.
6.6. Особи, відповідальні за електрогосподарство (призначені
наказом керівника об'єкта з числа спеціалістів, кваліфікація яких
відповідає вимогам НПАОП 40.1-1.32-01 ( v0272203-01 ), які пройшли
навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, охорони
праці та пожежної безпеки), зобов'язані: забезпечити організацію і своєчасне проведення профілактичних
оглядів і планово-попереджувальних ремонтів електрообладнання,
апаратури й електромереж, а також своєчасне усунення
несправностей, які можуть спричинити пожежу; стежити за правильністю вибору і застосування
кабелів, електропроводів, двигунів, світильників та
іншого електрообладнання залежно від класифікації зон за
НПАОП 40.1-1.32-01 ( v0272203-01 ) і характеристик навколишнього
середовища; систематично контролювати стан апаратів захисту від короткого
замикання та інших аварійних режимів роботи; стежити за справністю автоматичних установок і засобів,
призначених для ліквідації пожеж в електроустановках і кабельних
приміщеннях; організувати систему навчання та інструктування чергового
персоналу з питань пожежної безпеки під час експлуатації
електроустановок; розробляти інструкції з пожежної безпеки для працівників
енергетичної служби; розробляти інструкції про порядок дій обслуговуючого
персоналу в разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а
також пожеж; брати участь у розслідуванні випадків пожеж в
електроустановках, розробляти і здійснювати заходи щодо
запобігання їх виникненню.
6.7. Черговий електрик (змінний електромонтер) зобов'язаний
проводити планові профілактичні огляди електрообладнання,
перевіряти наявність і справність апаратів захисту і вживати
негайних заходів до усунення несправностей, що можуть призвести до
пожежі. Підсумки оглядів електроустановок, виявлені несправності і
вжиті заходи фіксуються в оперативному журналі.
6.8. Перевірка опору ізоляції кабелів, проводів, надійності
з'єднань, захисного заземлення, режиму роботи електроустановок
повинна проводитися у терміни, встановлені НПАОП 40.1-1.21-98
( z0093-98 ) і НПАОП 40.1-1.32-01 ( v0272203-01 ).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7
наступна сторінка »