Правила обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання)
Держстандарт України; Правила від 27.01.199937
Документ z0236-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.10.2012, підстава z1595-12
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
П Р А В И Л А
N 37 від 27.01.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
15 квітня 1999 р.
за N 236/3529

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстандарту України
27.01.1999 N 37
( z0234-99 )
(у редакції наказу
Держспоживстандарту України
від 17.06.2010 N 238)
( z0665-10 )
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 876 ( z1595-12 ) від 30.07.2012 }

ПРАВИЛА
обов'язкової сертифікації послуг
з тимчасового розміщення (проживання)
{ В редакції Наказів Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
N 207 ( z1418-07 ) від 03.09.2007 N 238 ( z0665-10 ) від 17.06.2010 }
I. Загальні положення
1. Ці Правила встановлюють процедуру проведення обов'язкової
сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно
безпеки для життя та здоров'я людей, захисту їх майна та охорони
довкілля в державній системі сертифікації (Система сертифікації
УкрСЕПРО) (далі - Система), а також процедуру оцінювання
відповідності готелів та інших об'єктів, що призначені для надання
послуг з тимчасового розміщення (проживання), вимогам певної
категорії (далі - оцінювання засобів розміщення) за заявою
власника.
2. Ці Правила є обов'язковими для виконання органами із
сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання), що
призначені в Системі на виконання цих видів робіт та робіт з
оцінювання засобів розміщення, а також суб'єктами туристичної
діяльності, які надають послуги з тимчасового розміщення
(проживання) (далі - виконавець послуги).
3. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому
значенні: індивідуальний засіб розміщення - житло, у якому за плату або
безоплатно надається обмежена кількість місць (менш як 10). У
такому засобі одиниці розміщення (кімнати, житло) повинні бути
відокремлені одна від одної; оцінювання відповідності засобу розміщення вимогам певної
категорії - це процедура, яка проводиться органом із сертифікації
з метою підготовки пропозицій щодо встановлення йому відповідної
категорії; колективний засіб розміщення - засіб розміщення загальною
кількістю місць 10 або більше, де надають місце для ночівлі в
кімнаті чи іншому приміщенні, за які справляється плата за
встановленими цінами. Інші терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених
в ДСТУ 2462 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та
визначення", ДСТУ ISO 9000 "Системи управління якістю. Основні
положення та словник", ДСТУ 4527 "Послуги туристичні. Засоби
розміщення. Терміни та визначення".
4. Обов'язкову сертифікацію послуг з тимчасового розміщення
(проживання) (далі - послуги з розміщення) в Системі та оцінювання
засобів розміщення здійснюють органи із сертифікації послуг з
тимчасового розміщення (проживання) (далі - органи із
сертифікації), призначені Національним органом України з
сертифікації - Державним комітетом України з питань технічного
регулювання та споживчої політики.
5. Об'єктами обов'язкової сертифікації є послуги з
розміщення, що надаються суб'єктами туристичної діяльності в
колективних та індивідуальних засобах розміщення. Об'єктами оцінювання відповідності вимогам певної категорії є
готелі та інші об'єкти, призначені для надання послуг з
розміщення.
6. Обов'язкова сертифікація послуг з розміщення у Системі
здійснюється з метою встановлення відповідності цих послуг
обов'язковим вимогам нормативних документів та нормативно-правових
актів, внесених до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики від
01.02.2005 N 28 ( z0466-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 04.05.2005 за N 466/10746 (із змінами) (далі -
обов'язкові вимоги).
7. Оцінювання засобів розміщення здійснюється з метою
встановлення їм певних категорій згідно з Порядком встановлення
категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання
послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 803
( 803-2009-п ) (далі - Порядок).
8. Процедура проведення обов'язкової сертифікації послуг з
розміщення та процедура оцінювання засобів розміщення складаються,
як правило, з таких етапів: подання і розгляд заяви та опитувальної анкети на
сертифікацію послуг з розміщення та/або оцінювання засобів
розміщення; прийняття рішення за заявою із зазначенням схеми
сертифікації; проведення комплексу робіт, визначених обраною схемою
сертифікації; аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про
можливість видачі сертифіката відповідності; видача сертифіката відповідності, занесення сертифікованої
послуги з розміщення до Реєстру державної системи сертифікації
(далі - Реєстр Системи); у разі наявності позитивних результатів проведення
обов'язкової сертифікації послуг з розміщення - утворення органом
з сертифікації комісії з питань оцінювання готелю і призначення її
голови; проведення комплексу робіт з оцінювання відповідності засобу
розміщення вимогам певної категорії; оформлення документів про результати оцінювання засобу
розміщення та підготовка пропозицій щодо встановлення йому
відповідної категорії; надсилання документів про результати оцінювання комісії із
встановлення категорій готелям; підтвердження стабільності надання сертифікованих послуг з
розміщення; інформування центрального органу виконавчої влади в галузі
туризму про результати робіт із сертифікації послуг з розміщення
та про результати оцінювання.
9. Схеми, що використовуються під час обов'язкової
сертифікації послуг з розміщення, визначає орган із сертифікації
на бажання заявника. При цьому враховуються особливості надання послуг з
розміщення. Перша схема - схема з обстеженням засобу розміщення, яке
здійснюється згідно з вимогами ДСТУ 3957 "Система сертифікації
УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення
сертифікації продукції" (далі - ДСТУ 3957) та цих Правил.
Обстеження засобу розміщення проводиться з метою встановлення
відповідності послуг з розміщення обов'язковим вимогам
нормативно-правових актів та нормативних документів. Друга схема - схема із сертифікацією системи управління
якістю щодо надання послуг з розміщення, яка здійснюється
відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 "Системи управління якістю.
Вимоги" за бажанням виконавця послуг. Сертифікація системи
управління якістю здійснюється з метою забезпечення впевненості
органу із сертифікації у тому, що засіб розміщення здатен
систематично надавати послуги, які задовольняють вимоги замовника
та відповідають обов'язковим вимогам нормативно-правових актів та
нормативних документів. Схеми обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового
розміщення (проживання) наведено в додатку 1.
II. Процедура обов'язкової сертифікації послуг
з розміщення та оцінювання засобу розміщення
1. Подання заяви на сертифікацію та оцінювання засобу
розміщення
1. Для проведення сертифікації послуг з розміщення та
оцінювання засобу розміщення заявник подає заяву до призначеного
органу з сертифікації або до Національного органу України з
сертифікації, який направляє заяву до призначеного органу із
сертифікації. Зразок заяви на проведення обов'язкової сертифікації
послуг з тимчасового розміщення (проживання) у Системі
сертифікації УкрСЕПРО та/або оцінювання засобу розміщення
наведений у додатку 2. Заявником на сертифікацію послуг з розміщення може бути
фізична або юридична особа - виконавець послуги або вповноважена
ним особа. Заявником на оцінювання засобу розміщення може бути фізична
або юридична особа - власник засобу розміщення.
2. Після отримання заяви на сертифікацію та/або оцінювання
засобу розміщення орган із сертифікації невідкладно направляє
заявнику опитувальну анкету. Форма опитувальної анкети
попереднього аналізу для проведення обов'язкової сертифікації
послуг з тимчасового розміщення (проживання) та/або оцінювання
засобу розміщення наведена в додатку 3. Заповнена опитувальна
анкета з інформацією щодо послуги подається заявником до органу із
сертифікації у строк до 10 днів. Зміст наданої інформації є
конфіденційним. Опитувальна анкета може бути подана заявником
одночасно із заявою.
2. Розгляд та прийняття рішення за заявою і визначення схеми
сертифікації
1. Орган із сертифікації розглядає заяву, реєструє її в
журналі обліку, а також розглядає заповнену опитувальну анкету і
формує окрему справу щодо сертифікації послуг з розміщення та/або
оцінювання засобу розміщення, у якій надалі зберігаються внутрішні
документи органу із сертифікації та все листування щодо послуг з
розміщення, які надає виконавець послуги. Після отримання від заявника заповненої опитувальної анкети
та не пізніше одного місяця після подання заяви орган із
сертифікації сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно
містити основні умови сертифікації та/або оцінювання засобу
розміщення. Зразок рішення за заявою на проведення обов'язкової
сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) у
Системі сертифікації УкрСЕПРО та/або оцінювання засобу розміщення
наведений у додатку 4.
2. У разі прийняття рішення про неможливість проведення
наступних етапів робіт із сертифікації заява повертається
заявникові. У разі якщо на підставі аналізу інформації, зазначеної в
опитувальній анкеті, органом із сертифікації встановлено
неможливість проводити оцінювання засобу розміщення вимогам
категорії, на яку претендує заявник, заява повертається
заявникові. Аргументація прийнятого органом із сертифікації рішення
обов'язково додається до заяви і повертається заявнику. Якщо заявник у десятиденний строк після отримання рішення про
неможливість проведення наступних етапів робіт із сертифікації
засобу розміщення не повідомив про свої наміри щодо проведення
заходів з усунення причин, то роботи за заявою припиняються.
3. На підставі заяви, опитувальної анкети, позитивного
рішення щодо заяви орган із сертифікації надсилає заявникові
договір: про організацію і проведення потрібного комплексу робіт із
сертифікації послуг з розміщення із зазначенням у ньому вартості
проведення цих робіт відповідно до Правил визначення вартості
робіт із сертифікації продукції та послуг, затверджених наказом
Держстандарту України від 10.03.99 N 100 ( z0194-99 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.03.99 за
N 194/3487; договір на виконання робіт з оцінювання засобу розміщення.
3. Проведення комплексу робіт, визначених обраною схемою
сертифікації
1. Орган із сертифікації формує комісію з проведення робіт із
сертифікації у складі не більше трьох фахівців органу із
сертифікації. Головою комісії призначають аудитора із сертифікації
послуг з розміщення. Склад комісії затверджується керівником
органу із сертифікації. Голова комісії проводить підготовчі роботи: установлює
терміни, визначає програму проведення перевірки, проводить
розподіл обов'язків між членами комісії. Для проведення робіт із сертифікації послуг з розміщення
заявник зобов'язаний надати комісії всі необхідні матеріали і
створити умови для її роботи, у тому числі безперешкодний доступ
до всіх приміщень, де надаються такі послуги, а також доступ до
документів.
2. Обстеження засобу розміщення здійснюється з метою
встановлення відповідності послуг з розміщення обов'язковим
вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів,
підтвердження можливості надавати послуги згідно з чинними
нормативними документами. Обстеження засобу розміщення проводиться згідно з ДСТУ 3957
"Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під
час проведення сертифікації продукції" і цими Правилами. Зразок
програми обстеження засобу розміщення наведений в додатку 5. Обстеження засобів розміщення, які функціонують у сезонному
режимі, слід проводити на початку сезону. За згоди керівника
(виконавця послуги) засобу розміщення можливе суміщення обстеження
цього засобу розміщення з перевірками інших органів державної
влади, які вповноважені здійснювати нагляд (за їх попередньою
згодою). Термін дії сертифіката відповідності, виданий за схемою, що
передбачає обстеження засобу розміщення, не може бути більший, ніж
п'ять років. Результати перевірки, оцінки, висновки та рекомендації
комісії оформляються у вигляді акта обстеження засобу розміщення,
який оформляється в терміни і у відповідності з вимогами ДСТУ
3957.
3. Сертифікація системи управління якістю щодо надання послуг
з розміщення проводиться за ініціативи заявника органами із
сертифікації систем управління якістю, що призначені на право
проведення цих робіт. Процедура її проведення встановлюється
органом із сертифікації систем управління якістю з урахуванням
вимог нормативних документів Системи. У разі прийняття рішення про проведення сертифікації системи
управління якістю щодо надання послуг з розміщення заявник згідно
з рішенням органу із сертифікації послуг з розміщення направляє
заяву до органу із сертифікації систем управління якістю. За позитивними результатами сертифікації системи управління
якістю щодо надання послуг з розміщення органом із сертифікації
систем управління якістю заявнику видається сертифікат
відповідності на систему управління якістю, який надається
заявником органу із сертифікації послуг з розміщення для
подальшого проведення робіт із сертифікації. Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає
сертифікацію системи управління якістю, видається на необмежений
термін за умови наявності чинного сертифіката на систему
управління якістю.
4. Перевірка номерного фонду засобу розміщення здійснюється
комісією, що утворена згідно з пунктом 1 цієї глави. Обсяг
перевірки номерного фонду встановлюється головою комісії і повинен
забезпечувати оцінку фактичного стану безпеки та якості надаваних
послуг з розміщення. Результати перевірки номерного фонду засобу розміщення
оформлюють протоколом у присутності представників адміністрації
(виконавця послуги) засобу розміщення. У протоколі зазначають
фактичний стан технічного оснащення номера, оснащення номера
меблями та інвентарем, санітарного обладнання номера відповідно до
вимог ДСТУ 4268 "Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні
вимоги". Зразок протоколу перевірки номерного фонду засобу розміщення
на відповідність вимогам ДСТУ 4268 наведений у додатку 6.
5. У разі відповідності засобу розміщення вимогам нормативних
документів орган із сертифікації протягом 5 днів оформлює рішення
про видачу сертифіката відповідності послуг з розміщення. Зразок рішення про видачу сертифіката відповідності на
послуги з тимчасового розміщення (проживання) в системі
сертифікації УкрСЕПРО наведений в додатку 7.
6. Процедура проведення робіт із сертифікації послуг з
тимчасового розміщення (проживання) не може перевищувати 60 днів.
Сертифікат відповідності, виданий за схемою, що передбачає
сертифікацію системи управління якістю, видається на необмежений
термін за умови наявності чинного сертифіката на систему
управління якістю.
7. Якщо орган із сертифікації приймає рішення про відмову у
видачі сертифіката відповідності обов'язковим вимогам нормативних
документів, то рішення з обов'язковим зазначенням причин відмови
направляється заявникові у строк, що не перевищує 3 днів з дня
підписання акта обстеження засобу розміщення, а заява анулюється. Повторна перевірка засобу розміщення з метою сертифікації
може бути проведена тільки після подання нової заяви до органу із
сертифікації та документально засвідчених даних заявника щодо
проведення ним заходів для усунення причин, що спричинили
невідповідність.
8. Орган із сертифікації оформляє сертифікат відповідності
згідно з ДСТУ 3498 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки
документів. Форма та опис" і реєструє його в Реєстрі Системи в
строк, що не перевищує 10 днів з дня подання акта обстеження.
Оформлений за встановленим порядком оригінал сертифіката
відповідності орган із сертифікації видає заявникові. Виконавець
послуги може застосовувати знак відповідності проставлянням його у
рекламній та супровідній документації, що видається клієнтові (у
картках гостя, квитанціях тощо).
9. У разі зміни умов надання або номенклатури послуг чи
технологічної документації на їх надання, що можуть негативно
вплинути на показники, підтверджені під час сертифікації,
виконавець послуги протягом терміну дії сертифіката відповідності
зобов'язаний попереджати про це орган із сертифікації та
здійснювати намічені зміни тільки за згодою органу, що видав
сертифікат відповідності. Орган із сертифікації зобов'язаний завчасно, не пізніше ніж
за три місяці до набрання чинності змінами до нормативно-правових
актів та нормативних документів, якими встановлені обов'язкові
вимоги до послуг з розміщення, інформувати в письмовому вигляді
виконавця послуги про ці зміни. Орган із сертифікації інформує уповноважений орган із
встановлення категорій готелям щодо змін умов надання послуг з
тимчасового розміщення, призупинення або скасування сертифіката
відповідності з метою прийняття органом із встановлення категорій
готелям рішення про скасування (призупинення) дії свідоцтва про
встановлення категорії із зазначенням змін у Реєстрі.
9.1. Орган із сертифікації веде облік виданих ним
сертифікатів відповідності, а їх копії надсилає до Реєстру
Системи.
9.2. Не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії
сертифіката відповідності заявник подає нову заяву до органу із
сертифікації для отримання сертифіката відповідності на наступний
період. Орган із сертифікації визначає необхідний обсяг робіт за
новою заявою.
10. Орган із сертифікації може прийняти рішення про
призупинення дії сертифіката відповідності відповідно до
законодавства України.
11. Орган із сертифікації у триденний строк надає письмову
інформацію про прийняте рішення щодо призупинення або скасування
дії виданого сертифіката відповідності до Реєстру Системи та
виконавцю послуги.
12. Скасування дії сертифіката відповідності набирає чинності
з моменту виключення його з Реєстру Системи. Виконавець послуги повинен на вимогу органу із сертифікації
повернути оригінал сертифіката відповідності, дія якого скасована.
13. Послуга з розміщення, на яку було скасовано дію
сертифіката відповідності, може заявлятися виконавцем послуги на
повторну сертифікацію після проведення коригувальних заходів. У
такому разі роботи із сертифікації проводяться без урахування
результатів попередньої сертифікації цієї послуги.
4. Проведення комплексу робіт з оцінювання відповідності
засобу розміщення вимогам певної категорії
1. У разі позитивного рішення про видачу сертифіката
відповідності на послуги з тимчасового розміщення (проживання)
орган із сертифікації формує комісію з оцінювання і призначає її
голову. До складу комісії з питань оцінювання можуть бути залучені
висококваліфіковані фахівці готельного господарства та туризму, не
більше як три аудитори із сертифікації, представники Міністерства
культури і туризму України, інших центральних органів виконавчої
влади, управлінь (відділів) з питань туризму і курортів
Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
(за згодою їх керівників). Склад комісії затверджується керівником органу із
сертифікації. Головою комісії має бути аудитор із сертифікації послуг з
тимчасового розміщення.
2. Для проведення зазначених робіт заявник зобов'язаний
створити сприятливі для роботи комісії з питань оцінювання умови,
у тому числі безперешкодний доступ до приміщень, де надаються
послуги, та необхідних документів.
3. Роботи з оцінювання засобу розміщення виконуються з метою
встановлення відповідності номерного фонду засобу розміщення
вимогам ДСТУ 4269 "Послуги туристичні. Класифікація готелів".
Термін проведення робіт з оцінювання засобу розміщення не може
перевищувати 30 днів.

4. Голова комісії складає план перевірки засобу розміщення, у
якому зазначаються об'єкти перевірки і розподіляються функції
членів комісії щодо об'єктів перевірки, який затверджується
керівником органу з сертифікації.
5. Під час формування плану голова комісії зараховує
позитивні результати перевірки об'єктів засобу розміщення,
отриманих під час виконання робіт із сертифікації послуг з
тимчасового розміщення (проживання), що надаються цим засобом
розміщення, з метою уникнення повторного обстеження вже перевірних
показників.
6. Комісія згідно із затвердженим планом перевіряє засіб
розміщення.
7. Результати перевірки номерного фонду оформлюють протоколом
у присутності представників адміністрації (виконавця послуги)
засобу розміщення (додаток 8).
8. На підставі перевірки дотримання засобом розміщення вимог
до певної категорії та протоколів перевірки номерного фонду
членами комісії складається звіт про оцінку його відповідності
вимогам до певної категорії (додаток 9). Звіт підписують голова та всі члени комісії. Процедура
оформлення та підпису звіту не може бути більше 10 днів. Перший
примірник звіту про відповідність засобу розміщення вимогам до
певної категорії направляється власнику засобу розміщення,
другий - комісії із встановлення категорії, третій зберігається в
справі заявника. Звіт направляється адресату протягом 5 днів з
моменту підписання. "Відмінним" уважається стан оснащення та устаткування, який
може бути оцінений як "новий", однак не означає, що вони щойно
придбані. "Добрим" може бути оцінений стан оснащення та
устаткування, які не потребують ремонту. "Задовільним" можна
вважати такий стан оснащення та устаткування, який свідчить про
доцільність проведення незначного ремонту. "Незадовільним" можна
вважати такий стан оснащення та устаткування, який потребує їх
суттєвого ремонту або заміни на інші.
8.1. Якщо в протоколах вибіркової перевірки номерного фонду
(додаток 8) будь-яка вимога таблиці 2 цих протоколів оцінена як
незадовільна, то позитивне рішення щодо пропозиції встановлення
відповідної категорії засобу розміщення може бути прийняте тільки
після усунення недоліків. Якщо у звіті про оцінку відповідності засобу розміщення
вимогам до певної категорії (додаток 9) будь-яка вимога таблиці 2
цього звіту оцінена як незадовільна, то позитивний висновок щодо
відповідності засобу розміщення вимогам певної категорії може бути
прийнято тільки після усунення недоліків.
8.2. Позитивне рішення про можливість присвоєння категорії
"п'ять зірок" або "перший рівень" може бути прийняте за умови
підтвердження відповідності всіх вимог таблиці 1 протоколів
вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 1 звіту про оцінку
відповідності засобу розміщення вимогам до категорії "п'ять зірок"
або "перший рівень", а також якщо оцінка якості всіх елементів
таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та
таблиці 2 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення вимогам
до певної категорії - "відмінно".
8.3. Позитивне рішення про можливість присвоєння категорії
"чотири зірки" або "другий рівень" може бути прийняте за умови
підтвердження відповідності всіх вимог таблиці 1 протоколів
вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 1 звіту про оцінку
відповідності засобу розміщення вимогам до категорії "чотири
зірки" або "другий рівень", а також якщо оцінка якості всіх вимог
таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та
таблиці 2 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення вимогам
до певної категорії буде "відмінно" або "добре".
8.4. Позитивне рішення про можливість присвоєння категорії
"три зірки" або "третій рівень" може бути прийняте за умови
підтвердження відповідності всіх вимог таблиці 1 протоколів
вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 1 звіту про оцінку
відповідності засобу розміщення вимогам до категорії "три зірки"
або "третій рівень", а також якщо оцінка якості всіх елементів
таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та
таблиці 2 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення вимогам
до певної категорії буде "відмінно", "добре" та не більше 20%
"задовільно".
8.5. Позитивне рішення про можливість присвоєння категорії
"дві зірки" або "четвертий рівень" може бути прийняте за умови
підтвердження відповідності всіх елементів таблиці 1 протоколів
вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 1 звіту про оцінку
відповідності засобу розміщення вимогам до категорії "дві зірки"
або "четвертий рівень", а також якщо оцінка якості усіх вимог
таблиці 2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та
таблиці 2 звіту про оцінку відповідності засобу розміщення вимогам
до певної категорії буде "відмінно", "добре" та не більше 30%
"задовільно".
8.6. Позитивне рішення про можливість присвоєння категорії
"одна зірка" або "п'ятий рівень" може бути прийняте за умови
підтвердження відповідності всіх елементів таблиці 1 протоколів
вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 1 звіту про оцінку
відповідності засобу розміщення вимогам до категорії "одна зірка"
або "п'ятий рівень", а також якщо оцінка якості всіх вимог таблиці
2 протоколів вибіркової перевірки номерного фонду та таблиці 2
звіту про оцінку відповідності засобу розміщення вимогам до певної
категорії буде "відмінно", "добре" та не більше 40% "задовільно".
III. Розгляд спірних питань
1. Органи із сертифікації та організації, які діють за їх
дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що
становить комерційну таємницю.
2. У разі незгоди з рішенням органу із сертифікації
виконавець послуги може подати скаргу до органу із сертифікації не
пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте
рішення або до суду.
3. Скарга розглядається апеляційною комісією органу із
сертифікації у місячний строк від дня її надходження.
4. До скарги додаються такі документи (за їх наявності): листування із спірного питання між виконавцем послуги та
органом із сертифікації; технологічна документація на послугу з розміщення.
5. Виконавець послуги на його бажання заслуховується на
засіданні апеляційної комісії.
6. У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії органу із
сертифікації виконавець послуги може оскаржити це рішення протягом
10 днів з дня його одержання у Комісії з апеляцій Національного
органу із сертифікації.
7. У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії органу із
сертифікації та/або з рішенням Комісії з апеляцій Національного
органу із сертифікації виконавець послуги може їх оскаржити в
суді.
8. У разі незгоди з рішенням комісії з оцінювання засобу
розміщення щодо можливості присвоєння засобу розміщення певної
категорії заявник може його оскаржити у комісії з апеляцій МКТ.
{ Правила в редакції Наказів Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики N 207 ( z1418-07 )
від 03.09.2007, N 238 ( z0665-10 ) від 17.06.2010 }
Начальник відділу стандартизації,
сертифікації та державного нагляду в
галузі інформаційних технологій,
зв'язку, класифікації ТЕСІ та послуг
Держстандарту України Т.Машовець
Додаток 1
до Правил обов'язкової
сертифікації послуг
з тимчасового розміщення
(проживання)

СХЕМИ
обов'язкової сертифікації послуг
з тимчасового розміщення (проживання)

--------------------------------------------------------------------------------- | Схема | Назва робіт | Документи, | |сертифікації| | які | | | | видаються | | | | органом із | | | |сертифікації | | |--------------------------------------------------+---------------| | |обстеження |сертифікація| вибіркова |підтвердження| | | | засобу | системи | перевірка |стабільності | | | |розміщення | управління | номерного | надання | | | | | якістю | фонду | послуг | | |------------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------| |Перша |Проводиться|Не |Проводиться|Проводиться |Сертифікат | | | |проводиться | | |відповідності | | | | | | |послуг з | | | | | | |тимчасового | | | | | | |розміщення | | | | | | |(проживання) | | | | | | |обов'язковим | | | | | | |вимогам | | | | | | |видається на | | | | | | |термін дії до | | | | | | |п'яти років | |------------+-----------+------------+-----------+-------------+---------------| |Друга |Проводиться|Проводиться |Проводиться|Проводиться |Сертифікат | |(за бажанням| |органом | | |відповідності, | |заявника) | |сертифікації| | |виданий за | | | |систем | | |схемою, що | | | |управління | | |передбачає | | | |якістю | | |сертифікацію | | | | | | |системи | | | | | | |управління | | | | | | |якістю, | | | | | | |видається на | | | | | | |необмежений | | | | | | |термін за умови| | | | | | |наявності | | | | | | |чинного | | | | | | |сертифіката | | | | | | |на систему | | | | | | |управління | | | | | | |якістю. | ---------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказів Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики N 207
( z1418-07 ) від 03.09.2007, N 238 ( z0665-10 ) від 17.06.2010 }

Додаток 2
до Правил обов'язкової
сертифікації послуг
з тимчасового розміщення
(проживання)
Найменування органу
із сертифікації,
його місцезнаходження,
реквізити

ЗАЯВА
на проведення обов'язкової сертифікації послуг
з тимчасового розміщення (проживання)
у Системі сертифікації УкрСЕПРО
та/або оцінювання засобу розміщення

1. __________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження засобу розміщення,
найменування та ідентифікаційний код за _________________________________________________________________
ЄДРПОУ юридичних осіб (прізвище, ім'я, по батькові та
ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) фізичної особи))
в особі _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові виконавця послуги або
уповноваженої ним особи та його посада)
заявляє, що послуги з тимчасового розміщення (проживання) з кодом
_________________________________________________________________
(код за ДК 016-97)
відповідають вимогам ___________________________________________,
(нормативно-правові акти та нормативні документи)
і просить провести сертифікацію цих послуг на відповідність
обов'язковим вимогам нормативно-правових актів та нормативних
документів за правилами Системи сертифікації УкрСЕПРО та/або
оцінити засіб розміщення вимогам категорії (необхідне підкреслити)
_____________.
(категорія)
2. Заявник зобов'язується: забезпечувати стабільність показників (характеристик) послуг,
що підтверджені сертифікатом відповідності; інформувати органи з сертифікації про зміни умов надання
послуг, що можуть вплинути на результати оцінювання засобу
розміщення, підтверджені при встановленні категорії; сплатити вартість проведення робіт із сертифікації послуг,
розрахованої відповідно до Правил визначення вартості робіт із
сертифікації продукції та послуг, затверджених наказом
Держстандарту України від 10.03.99 N 100, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 31.03.99 за N 194/3487; сплатити вартість проведених робіт з оцінювання
відповідності, визначену умовами договору, укладеного між
заявником і органом із сертифікації.
3. Додаткові відомості ______________________________________
4. Заявник підтверджує, що одночасно з цією заявою не заявляв
цю послугу для проведення робіт із її сертифікації в інші органи
із сертифікації Системи сертифікації УкрСЕПРО.
Виконавець послуги
або уповноважена ним
особа засобу розміщення ___________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
{ Додаток 2 в редакції Наказів Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики N 207
( z1418-07 ) від 03.09.2007, N 238 ( z0665-10 ) від 17.06.2010 }

Додаток 3
до Правил обов'язкової
сертифікації послуг
з тимчасового розміщення
(проживання)
Найменування органу
із сертифікації, його
місцезнаходження, реквізити

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА
попереднього аналізу для проведення обов'язкової
сертифікації послуг з тимчасового розміщення
(проживання) та/або оцінювання засобу розміщення

1. Найменування засобу розміщення ___________________________
2. Засіб розміщення належить на праві власності (перебуває в
оренді) __________________________________________________________
3. Найменування суб'єкта управління засобом розміщення (для
об'єктів державної власності) ____________________________________
4. Місцезнаходження ________________________________________, телефон _______________, факс ___________________
5. Прізвище, ім'я, по батькові виконавця послуги або
уповноваженої ним особи засобу розміщення ________________________
6. Категорія готелю або аналогічного йому засобу розміщення
на момент подання заяви __________, на яку претендує ____________.
7. Загальні відомості про засіб розміщення.
7.1. Рік уведення в експлуатацію ____________________________
7.2. Рік реконструкції ______________________________________
7.3. Кількість корпусів (будівель) __________________________
7.4. Кількість поверхів _____________________________________
7.5. Кількість засобів розміщення (котеджів, бунгало,
наметів, караванів, караванів-будиночків) на території кемпінгу _________________________________________________________________
7.6. Сезонність експлуатації ________________________________
7.7. Загальна кількість обслуговувального персоналу _________
7.8. Наявність закладу ресторанного господарства або умов для
самостійного готування їжі (необхідне підкреслити)
8. Відстань від: центру міста _____________________________ залізничного вокзалу ______________________ аеропорту _______________________________ узбережжя ______________________________
9. Номерний фонд Номери (каюти) вищої категорії:
-------------------------------------------------------------------------------------- | Номери |Кількість |Кількість |Кількість |Кількість| Кількість двомісних | | | номерів | житлових | місць |одноміс- | номерів | | | | кімнат | | них |-------------------------| | | | | |номерів | з одним | з двома | | | | | | |двоспальним|односпальними| | | | | | | ліжком | ліжками | |---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------| |президентський | | | | | | | |апартамент | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------| |апартамент | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------| |люкс | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------| |дуплекс | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------| |напівлюкс | | | | | | | |(студіо) | | | | | | | |---------------+----------+----------+----------+---------+-----------+-------------| |разом | | - | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------
Однокімнатні номери (каюти):
---------------------------------------------------------------------------------- | Номери |Кількість|Кількість|Кількість | Кількість двомісних | Кількість | | | номерів | місць |одномісних| номерів |багатомісних| | | | | номерів |-------------------------|номерів (три| | | | | | з одним | з двома |і більше | | | | | |двоспальним|односпальними|особи) | | | | | | ліжком | ліжками | | |----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------| |першої | | | | | | | |категорії | | | | | | | |(стандарт)| | | | | | | |----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------| |другої | | | | | | | |категорії | | | | | | | |----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------| |третьої | | | | | | | |категорії | | | | | | | |----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------| |четвертої | | | | | | | |категорії | | | | | | | |----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------| |п'ятої | | | | | | | |категорії | | | | | | | |----------+---------+---------+----------+-----------+-------------+------------| |разом | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Номери | Кількість номерів | Кількість місць | |------------------------+--------------------+------------------| |з двох кімнат | | | |------------------------+--------------------+------------------| |трьох і більше кімнат | | | |------------------------+--------------------+------------------| |разом | | | ------------------------------------------------------------------
Разом у засобі розміщення: номерів - _______ місць - _______
10. Перелік документів, необхідних для обов'язкової
сертифікації послуг тимчасового розміщення (проживання). Для
індивідуальних засобів розміщення з урахуванням його особливостей
перелік нижчезазначених документів може бути скорочений за
рішенням органу з сертифікації послуг з розміщення. Зазначте -
"так" (є), "ні" (немає):
10.1. Акт готовності об'єкта до експлуатації, оформлений
відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08.10.2008 N 923 (із змінами), ___________ .
10.2. Паспорт технічного стану будівлі (споруди), оформлений
згідно з Правилами обстежень, оцінки технічного стану та
паспортизації виробничих будівель і споруд, затвердженими наказом
Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97
N 32/288, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06.07.98
за N 423/2863, _______.
10.3. Дозвіл на початок роботи підприємств та оренду
приміщень, оформлений відповідно до Порядку видачі органами
державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств
та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.02.2001 N 150 (із змінами), _____________.
10.4. Акт приймання ліфтів (за їх наявності), договір на їх
технічне обслуговування з підтвердженням його виконання, журнал
перевірки технічного стану ліфтів _________________.
10.5. Дозвіл на початок (продовження) експлуатації котлів або
відмітка в журналі технічного стану котлів про їх справність,
газокористувального обладнання (за наявності котельної),
оформлений відповідно до Порядку видачі дозволів Державним
комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними
органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15.10.2003 N 1631, _________.
10.6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи щодо відповідності засобу розміщення вимогам
санітарного законодавства, оформлений згідно з Порядком проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженим
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 N 247
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від
14.03.2006 N 120), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
10.01.2001 за N 4/5195), _______________.
10.7. Сертифікат відповідності на послуги харчування,
оформлений згідно з Правилами обов'язкової сертифікації послуг
харчування, затвердженими наказом Держстандарту України від
27.01.99 N 37, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
15.04.99 за N 235/3528, або договір з органом із сертифікації на
проведення робіт із сертифікації послуг харчування, якщо засіб
розміщення, що надає послуги з тимчасового розміщення
(проживання), має заклад ресторанного господарства, _____________.
10.8. Документ про підтвердження відповідності на технічні
засоби телекомунікацій та радіоелектронні засоби, оформлений
відповідно до законодавства України в галузі зв'язку, ___________.
10.9. Документи для засобів розміщення, облаштованих на
морських та річкових суднах, видані відповідно до Кодексу
торговельного мореплавства України та Інструкції про огляд суден,
які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних
шляхах України, затвердженої наказом Міністерства транспорту
України від 19.04.2001 N 225, зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 07.05.2001 за N 400/5591 (свідоцтво про право
плавання під Державним Прапором України (судновий патент),
свідоцтво про право власності на судно, свідоцтво про придатність
судна до плавання, класифікаційне свідоцтво, обмірне свідоцтво,
міжнародне обмірне свідоцтво (за наявності), пасажирське
свідоцтво), ____________.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »