Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів
Мінприроди України; Наказ, Положення, Перелік [...] від 29.01.200727
Документ z0295-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2009, підстава z0531-09
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться пізніше, підстава z0924-17 )
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2007  № 27


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2007 р.
за № 295/13562

Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
№ 283 від 09.06.2009}

Відповідно до Закону України від 24 червня 2004 року № 1862-IV "Про екологічний аудит" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про сертифікацію екологічних аудиторів, що додається.

2. Департаменту стратегічного планування (Кишкань Р.В.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди України від 12.01.2005 № 8 "Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2005 за № 273/10553.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Куруленка С.С.

Міністр

В. Джарти

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва

Перший заступник Міністра освіти і науки України
А. Дашкевич

Б.М. ЖебровськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
29.01.2007 № 27


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2007 р.
за № 295/13562

ПОЛОЖЕННЯ
про сертифікацію екологічних аудиторів

Загальні положення

Це Положення розроблено на виконання статей 21, 22 Закону України "Про екологічний аудит". Цим Положенням встановлюються єдині вимоги до виконавця екологічного аудиту, умови та порядок підготовки, стажування та сертифікації екологічних аудиторів України, припинення чинності сертифікатів екологічних аудиторів.

1. Визначення термінів

1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Кандидат - громадянин України, який має намір отримати сертифікат екологічного аудитора і висловив своє бажання поданням відповідної заяви до Мінприроди України.

Досвід практичної роботи - термін роботи кандидата у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах до подання заяви про намір отримати сертифікат екологічного аудитора в Мінприроди України.

Кваліфікаційний іспит - іспит, який складає кандидат для отримання сертифіката екологічного аудитора.

Комісія із сертифікації екологічних аудиторів Мінприроди України (далі - Комісія із сертифікації) - це Комісія, що координує організаційні процедури, які необхідні для проведення кваліфікаційного іспиту, узагальнення його результатів та видачі сертифікатів екологічного аудитора.

Екзаменаційна комісія - це комісія, що створюється для перевірки та оцінювання екзаменаційних робіт з метою встановлення рівня підготовленості кандидатів.

Апеляційна комісія - це комісія, що створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій кандидатів у разі, якщо вони не згодні з рішенням екзаменаційної комісії.

Організаційні процедури - дії, які мають виконати учасники кваліфікаційного іспиту.

Сертифікат екологічного аудитора (далі - сертифікат) - це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань, необхідних для здійснення екологічного аудиту підприємств, установ та організацій, їх філій та представництв чи об'єднань, окремих виробництв, інших господарських об'єктів у цілому або щодо окремих видів їх діяльності, систем екологічного управління, інших об'єктів, передбачених законом.

{Абзац дев'ятий підпункту 1.1. пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 283 від 09.06.2009}

Сертифікація - визначення кваліфікаційної придатності кандидата на здійснення екологічного аудиту через перевірку відповідності його освіти та досвіду роботи вимогам природоохоронного законодавства України, у тому числі Закону України "Про екологічний аудит", знання методик та порядку здійснення екологічного аудиту та складання ним кваліфікаційного іспиту.

Фахівці в сфері охорони навколишнього природного середовища - обґрунтуванням для поняття "фахівець" є:

а) наявність наукового ступеня кандидата (доктора) наук або наукового звання доцента (професора) за спеціальністю, яка входить до Програми проведення кваліфікаційного іспиту;

б) у разі наявності наукового ступеня та звання за іншою спеціалізацією або за відсутності ступенів та звань - наявність досвіду роботи в сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та екологічного аудиту або досвіду викладання 5 років у галузі, яка входить до Програми проведення кваліфікаційного іспиту.

2. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів

2.1. Кандидат повинен мати відповідну вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), яку він здобув в акредитованих вищих навчальних закладах, або документ про вищу освіту, яка здобута в навчальному закладі іноземної держави, та довідку про визнання іноземного документа про освіту.

Перелік напрямів та спеціальностей, підготовка за якими дає право кандидату претендувати на отримання сертифіката екологічного аудитора України, наведений у додатку 1.

2.2. Кандидат повинен мати досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах не менше ніж чотири роки підряд.

2.3. Кандидат має опанувати спеціалізований курс навчання з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування та екологічного аудиту на підставі спеціалізованих навчальних Програм, узгоджених Мінприроди України, та мати відповідне Свідоцтво про успішне проходження навчання.

2.4. Кандидат має підтвердити свій досвід проведення екологічних аудитів як аудитор-стажист під керівництвом та наглядом сертифікованого екологічного аудитора.

3. Порядок надання та розгляду документів

3.1. Для допущення до кваліфікаційного іспиту кандидат надає Мінприроди України (в одному примірнику) такі документи:

заяву за встановленою формою, наведеною у додатку 2;

копію диплома про вищу освіту, завірену в установленому порядку;

копію документа для підтвердження наукового ступеня (за наявності), завірену в установленому порядку;

копію довідки про визнання іноземного документа про освіту, завірену в установленому порядку;

витяг із трудової книжки, завірений в установленому порядку;

копію свідоцтва про проходження навчання з екологічного аудиту, завірену в установленому порядку;

довідку про проходження стажування за встановленою формою, наведеною у додатку 3;

особисту картку екологічного аудитора за встановленою формою, наведеною у додатку 4.

3.2. До розгляду не приймаються заяви у разі:

відсутності хоча б одного з необхідних документів, зазначених у пункті 3.1 цього Положення;

неналежного їх оформлення.

3.3. Подані документи реєструються у Відділі документального забезпечення Мінприроди України у спеціальному журналі.

3.4. Розгляд документів, поданих кандидатами для отримання допуску до участі у кваліфікаційному іспиті, здійснюється на засіданні Комісії із сертифікації.

3.5. У разі відсутності зауважень щодо поданих документів Комісія із сертифікації приймає рішення про надання допуску кандидата на участь у кваліфікаційному іспиті, що оформлюють протоколом засідання Комісії із сертифікації за формою, наведеною у додатку 5.

3.6. Повідомлення про рішення за результатами розгляду документів кандидата із зазначенням дати складання кваліфікаційного іспиту (у разі надання допуску до участі в іспиті) вручається кандидату особисто або надсилається рекомендованим листом у тижневий термін з дня оформлення протоколу засідання Комісії із сертифікації.

4. Формування комісій

4.1. Порядок створення Комісії із сертифікації

Для розгляду поданих кандидатами в екологічні аудитори документів та для затвердження екзаменаційних білетів створюється Комісія із сертифікації.

Склад Комісії із сертифікації затверджується наказом Мінприроди України. Комісія із сертифікації складається із голови, членів комісії, а також технічного секретаря. Кількісний склад Комісії із сертифікації - не менше 7 осіб.

До складу Комісії із сертифікації входять представники Мінприроди України та, за їх згодою, представники Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України, громадських організацій, сертифікованих екологічних аудиторів.

Засідання Комісії із сертифікації проводиться з періодичністю не менше одного разу на місяць.

4.2. Порядок створення екзаменаційної комісії

Для перевірки та оцінювання екзаменаційних робіт, створюється екзаменаційна комісія.

Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом Мінприроди України. Екзаменаційна комісія складається із голови, членів комісії, а також технічного секретаря.

Кількісний склад екзаменаційної комісії - не менше 5 осіб.

До складу екзаменаційної комісії входять представники Мінприроди України та, за їх згодою, викладачі наукових установ, вищих навчальних закладів, фахівці в сфері охорони навколишнього природного середовища, сертифіковані екологічні аудитори.

Засідання екзаменаційної комісії проводиться не менше одного разу на три місяці.

4.3. Порядок створення апеляційної комісії

Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції кандидата створюється апеляційна комісія.

Склад апеляційної комісії затверджується наказом Мінприроди України. Апеляційна комісія складається із голови, членів комісії, а також технічного секретаря

Кількісний склад апеляційної комісії - не менше 3 осіб.

До складу апеляційної комісії входять представники Мінприроди України та, за їх згодою, викладачі наукових установ, вищих навчальних закладів, фахівці в сфері охорони навколишнього природного середовища, сертифіковані екологічні аудитори, які не були причетні до перевірки та оцінювання екзаменаційної роботи кандидата.

5. Кваліфікаційний іспит

5.1. Методичне забезпечення кваліфікаційного іспиту

5.1.1. Кваліфікаційний іспит має охоплювати коло знань і навиків, якими повинні володіти кандидати, щоб досягти такого професійного рівня, який дав би їм змогу здійснювати екологічний аудит в Україні відповідно до чинного законодавства.

5.1.2. Екзаменаційні завдання розробляє Мінприроди України. Затверджуються екзаменаційні завдання протоколом на засіданні Комісії із сертифікації не пізніше ніж за місяць до дати проведення кваліфікаційного іспиту.

5.1.3. Мінприроди України періодично вносить зміни до екзаменаційних завдань кваліфікаційного іспиту з метою своєчасного врахування змін, які відбуваються в еколого-аудиторській діяльності.

5.2. Конфіденційність під час проведення кваліфікаційного іспиту

5.2.1. Забезпечення конфіденційності є невід'ємною умовою проведення кваліфікаційного іспиту.

5.2.2. До конфіденційної інформації щодо кваліфікаційного іспиту належать:

зміст завдань, включених в екзаменаційний білет кваліфікаційного іспиту;

відповіді на них протягом усього строку від отримання завдань до передання екзаменаційних робіт на перевірку.

5.2.3. Екзаменаційні роботи кандидатів не повертаються, а зберігаються з екзаменаційними відомостями та протоколами протягом трьох років у Мінприроди України. Після закінчення зазначеного терміну вищезазначені документи знищуються в установленому порядку.

5.3. Організація та порядок проведення екзаменаційного іспиту

5.3.1. Координацію всіх організаційних та адміністративних процедур, необхідних для організації та проведення кваліфікаційного іспиту, а також узагальнення його результатів здійснює Комісія із сертифікації.

5.3.2. Комісія із сертифікації формує групи з числа кандидатів, допущених до складання кваліфікаційного іспиту. Група складається щонайменше з п'яти кандидатів.

5.3.3. Кандидати, що прибули на іспит, повинні пред'явити документ, що посвідчує особу.

5.3.4. Іспит проводиться в письмовій формі, українською мовою за варіантами екзаменаційних білетів. Кандидатам надаються для використання українсько-російські та російсько-українські словники.

5.3.5. Екзаменаційний білет складається із 4-х блоків, які охоплюють всю навчальну Програму курсу підготовки екологічних аудиторів, узгоджену Мінприроди України.

Перший блок містить 30 питань, сформульованих у вигляді тестів, які охоплюють кожен із розділів навчальної Програми.

Другий блок містить 2 питання з основ правового регулювання господарчої діяльності в сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування.

Третій блок містить 2 питання за темами "Екологічне управління" та "Екологічний аудит".

Четвертий блок містить одне практичне завдання з екологічного аудиту.

5.3.6. Під час підготовки відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркушах, виданих екзаменаційною комісією.

5.3.7. Під час вирішення практичного завдання кандидатам надаються для використання необхідні нормативно-правові документи та стандарти.

5.3.8. На іспит відводиться три години.

5.3.9. Після закінчення терміну, відведеного на проведення кваліфікаційного іспиту, кандидати повинні здати до екзаменаційної комісії екзаменаційні роботи.

5.4. Оцінювання кандидата та підбиття підсумків іспиту

5.4.1. Для оцінки знань кандидата використовується така система оцінювання:

За кожну правильну відповідь на питання із першого блоку кандидат одержує 1 бал. Максимальна кількість балів за перший блок питань - 30.

За кожну відповідь на питання із другого блоку кандидат одержує максимально 10 балів. Максимальна кількість балів за другий блок питань - 20.

За кожну відповідь на питання із третього блоку кандидат одержує максимально 15 балів. Максимальна кількість балів за третій блок питань - 30.

За практичне питання із четвертого блоку кандидат одержує максимально 20 балів.

5.4.2. Кандидат повинен відповісти і виконати завдання всіх чотирьох блоків. Максимальна кількість балів, яку може одержати кандидат, - 100.

5.4.3. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 70 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена під час надання відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит, за умови, що за кожним з чотирьох блоків питань було набрано не менше 40 відсотків від максимально можливої кількості балів.

Кандидати, які набрали менше 70 відсотків від максимальної суми балів або набрали менше 40 відсотків від максимальної суми балів хоча б за одним з чотирьох блоків питань, вважаються такими, що не склали іспит.

5.4.4. Перевірка відповідей та їх оцінка проводиться всіма членами екзаменаційної комісії. Результати оцінювання заносяться кожним членом екзаменаційної комісії до екзаменаційної відомості, форма якої наведена в додатку 6.

5.4.5. Підбиття підсумків здійснюється головою екзаменаційної комісії шляхом виведення середнього балу і занесення його в загальну екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 7.

5.4.6. Екзаменаційні роботи кандидатів та екзаменаційні відомості протягом 5 робочих днів після проведення кваліфікаційних іспитів надаються до Комісії із сертифікації.

5.4.7. Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право складати його повторно на загальних умовах згідно з цим Положенням не раніше ніж через 6 місяців.

5.5. Порядок апелювання

5.5.1. Кандидати, які не склали кваліфікаційний іспит, мають право на апеляцію до Комісії із сертифікації у разі, якщо вони не згодні з рішенням екзаменаційної комісії. Кандидат, що апелює, повинен надати апеляцію до Комісії із сертифікації у письмовій формі.

5.5.2. Комісія із сертифікації встановлює спеціальний день для розгляду апеляції апеляційною комісією у десятиденний термін після одержання апеляції. Розгляд апеляції здійснюється в присутності кандидата, що апелює.

5.5.3. За наслідками розгляду апеляції апеляційна комісія має право прийняти одне з таких рішень:

залишити рішення екзаменаційної комісії без змін;

вважати кандидата таким, що склав екзаменаційний іспит.

5.5.4. Висновок апеляційної комісії у триденний термін направляється до Комісії із сертифікації для прийняття рішення.

Комісія із сертифікації після розгляду висновку апеляційної комісії приймає остаточне рішення, затверджує його протоколом (додаток 5) та інформує кандидата у 10-денний термін після одержання висновку апеляційної комісії.

6. Порядок видачі сертифікатів

6.1. Комісія із сертифікації після розгляду матеріалів, наданих екзаменаційною комісією, виносить рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката, яке оформлюється протоколом за формою, наведеною у додатку 5.

6.2. Комісія із сертифікації оформлює протокол не пізніше п'яти робочих днів після одержання матеріалів від екзаменаційної комісії. Про рішення Комісії із сертифікації кандидати інформуються протягом десяти днів з дня оформлення протоколу.

6.3. На основі протоколу засідання Комісії із сертифікації Мінприроди України здійснює видачу сертифікатів екологічного аудитора.

6.4. Датою видачі сертифіката вважається дата прийняття відповідного наказу Мінприроди України.

6.5. Отримання сертифіката екологічний аудитор засвідчує підписом у книзі обліку виданих сертифікатів.

6.6. Книга обліку виданих сертифікатів пронумерована, прошнурована та завірена в установленому порядку.

6.7. У разі втрати (значного пошкодження) екологічним аудитором сертифіката, термін чинності якого не закінчився, Мінприроди України на підставі заяви аудитора видає дублікат, про що в книзі обліку виданих сертифікатів робиться відповідний запис.

7. Сертифікат екологічного аудитора

7.1. Сертифікат видається за формою, наведеною у додатку 8.

7.2. Сертифікат містить такі реквізити:

гербовий знак;

серію та номер сертифіката;

прізвище, ім'я та по батькові екологічного аудитора;

дату, номер наказу Мінприроди України про видачу сертифіката;

термін чинності сертифіката.

7.3. Сертифікат підписує Міністр або перший заступник Міністра. Підпис скріплюється печаткою Мінприроди України.

7.4. Термін чинності сертифіката - три роки.

8. Порядок продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора

8.1. Продовження терміну чинності сертифіката екологічного аудитора здійснюється на підставі заяви екологічного аудитора, яка надається до Комісії із сертифікації за один місяць до закінчення терміну чинності сертифіката екологічного аудитора.

8.2. Для продовження терміну чинності сертифіката екологічний аудитор надає:

заяву за встановленою формою, наведеною у додатку 2;

відомості про еколого-аудиторську діяльність у довільній формі за останні 3 роки;

відомості про підвищення кваліфікації екологічного аудитора з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічного аудиту за останні 3 роки;

документи, передбачені в п. 3.1, в яких відбулися зміни від моменту подання заяви на отримання сертифіката екологічного аудитора.

8.3. Комісія із сертифікації може прийняти рішення про необхідність проходження екологічним аудитором повторного курсу підготовки чи підвищення кваліфікації у випадках, якщо:

пройшло більше ніж три роки з моменту проходження екологічним аудитором підвищення кваліфікації з питань, пов'язаних з екологічним аудитом, чи/та відсутня практика проведення екологічного аудиту;

є письмові претензії до діяльності екологічного аудитора, які підтверджені еколого-аудиторською організацією, замовником екологічного аудиту або організацією, що контролює.

9. Порядок припинення достроково чи зупинення на строк до одного року чинності сертифіката екологічного аудитора

9.1. На підставі повноважень, передбачених статтею 22 Закону України "Про екологічний аудит", за неналежне виконання своїх професійних обов'язків Мінприроди України може припинити достроково чи зупинити на строк до одного року чинність сертифіката екологічного аудитора.

9.2. Неналежне виконання професійних обов'язків екологічним аудитором - це грубі порушення, допущені під час проведення екологічного аудиту (недостовірність оцінок, необ'єктивність аналізу фактичних даних, порушення етичних норм), неодноразові, підтверджені замовниками, керівниками (власниками) об'єктів екологічного аудиту або іншими екологічними аудиторами факти низької якості проведення екологічного аудиту, порушення чинного законодавства України, нормативів та стандартів проведення екологічного аудиту.

9.3. Розгляд на засіданні Комісії із сертифікації питань, визначених пунктом 9.1, здійснюється в присутності екологічного аудитора та оформлюється протоколом Комісії із сертифікації (додаток 5). На основі протоколу Мінприроди України видає відповідний наказ. У разі відсутності екологічного аудитора копія наказу надсилається йому рекомендованим листом протягом десяти робочих днів після дня його видачі.

9.4. Рішення Мінприроди України про припинення достроково чи зупинення на строк до одного року чинності сертифіката набуває чинності з моменту видання наказу Мінприроди України. Це рішення може бути оскаржено в суді.

9.5. Зупинення чинності сертифіката означає заборону на проведення екологічного аудиту та надання еколого-аудиторських послуг на визначений рішенням Мінприроди України термін не більше одного року.

9.6. Припинення чинності сертифіката здійснюється на підставі рішення Мінприроди України:

з ініціативи екологічного аудитора (особистого повернення сертифіката);

у разі неналежного виконання своїх професійних обов'язків.

9.7. Сертифікат, чинність якого припинено достроково чи зупинено на строк, визначений Мінприроди України, екологічний аудитор зобов'язаний у 10-денний термін з моменту отримання копії наказу повернути до Мінприроди України.

10. Підвищення кваліфікації екологічних аудиторів

10.1. Кожен екологічний аудитор, який має відповідний сертифікат, повинен кожні три роки проходити навчання за програмами підвищення кваліфікації, узгодженими Мінприроди України.

10.2. Курси підвищення кваліфікації повинні мати обсяг не менше 40 академічних годин.

10.3. За підсумками проходження підвищення кваліфікації навчальні заклади надають екологічному аудитору Свідоцтво про підвищення кваліфікації з питань екологічного аудиту.

Директор Департаменту
стратегічного планування


Р. КишканьДодаток 1
до Положення про сертифікацію
екологічних аудиторів

ПЕРЕЛІК
напрямів підготовки фахівців - кандидатів у екологічні аудитори (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507

Код

Напрями підготовки

0304

Міжнародні відносини

0501

Економіка і підприємництво

0502

Менеджмент

0601

Право

0701

Фізика

0702

Прикладна фізика

0703

Хімія

0704

Біологія

0705

Географія

0706

Гідрометеорологія

0707

Геологія

0708

Екологія

0709

Геодезія, картографія та землевпорядкування

0801

Математика

0802

Прикладна математика

0803

Механіка

0804

Комп'ютерні науки

0901

Інженерне матеріалознавство

0902

Інженерна механіка

0903

Гірництво

0904

Металургія

0905

Енергетика

0906

Електротехніка

0907

Радіотехніка

0908

Електроніка

0909

Прилади

0910

Електронні апарати

0913

Метрологія, стандартизація та сертифікація

0916

Хімічна технологія та інженерія

0917

Харчова технологія та інженерія

0918

Легка промисловість

0919

Механізація та електрифікація сільського господарства

0920

Лісозаготівля та деревообробка

0921

Будівництво

0923

Зварювання

0926

Водні ресурси

1101

Медицина

1303

Водні біоресурси

1304

Лісове і садово-паркове господарствоДодаток 2
до Положення про сертифікацію
екологічних аудиторів

ЗАЯВА


Додаток 3
до Положення про сертифікацію
екологічних аудиторів

ДОВІДКА
про проходження стажуванняДодаток 4
до Положення про сертифікацію
екологічних аудиторів

Фотокартка
4 х 6 см

ОСОБИСТА КАРТКА
екологічного аудитора

Прізвище, ім'я, по батьковіРік народження


Домашня адреса, телефон, e-mail (за наявності)Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
Освіта (учбовий заклад, рік закінчення, № диплома, спеціальність, кваліфікація)
Науковий ступінь, наукове звання (за наявності)
Місце роботи, посада
Знання іноземних мов
Додаткова інформація

Діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища:

№ з/п

Місце роботи

Посада

Термін роботи

Всього років:


Практичний досвід роботи з екологічного аудиту:*

№ з/п

Місце проведення

Термін__________
* Заповнюється за наявності

Навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування, екологічного аудиту:

№ з/п

Найменування організації

Найменування курсу, тривалість курсу

Термін

Номер документа про закінчення курсу
Наукові праці (за наявності)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Підпис екологічного аудитора

______________
(підпис)

(____________________)
(П.І.Б.)

"___"_____________ 200__ р.Додаток 5
до Положення про сертифікацію
екологічних аудиторів

ПРОТОКОЛДодаток 6
до Положення про сертифікацію
екологічних аудиторів

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора

Дата проведення іспиту "___"____________ 200__ року

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість балів за блоками

1 блок

2 блок

3 блок

4 блок

сума балів


Член екзаменаційної комісії

_________________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)


Додаток 7
до Положення про сертифікацію
екологічних аудиторів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора

Дата проведення іспиту "___"____________ 200__ року

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер білета

Середня сума балів

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »