Про затвердження Порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади
Головдержслужба України; Наказ, Порядок, Паспорт [...] від 30.03.201084
Повідомлення: Дуже багато відкритих сторінок за хвилину
Почекайте одну хвилину, будь-ласка......
Документ z0306-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.05.2018, підстава z0556-18
 

                                                          
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.03.2010 N 84
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2010 р.
за N 306/17601
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного
агентства України з питань державної служби
N 89 ( z0556-18 ) від 17.04.2018 }
Про затвердження Порядку проведення
функціонального обстеження органів виконавчої влади

Відповідно до пункту 3 Положення про Головне управління
державної служби України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.09.2007 N 1180 ( 1180-2007-п ), статті 2
Указу Президента України від 05.03.2004 N 278 ( 278/2004 ) "Про
Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до
стандартів Європейського Союзу", статті 2 Указу Президента України
від 15.04.2005 N 658 ( 658/2005 ) "Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 14 березня 2005 року "Про засади
реформування системи центральних органів виконавчої влади",
Програми розвитку державної служби на 2005 - 2010 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2004
N 746 ( 746-2004-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення функціонального обстеження
органів виконавчої влади, що додається.
2. Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу у встановленому порядку подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби
від 29.07.2005 N 189 ( z0901-05, za901-05 ) "Про затвердження
Порядку проведення функціонального обстеження органів виконавчої
влади", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
17.08.2005 за N 901/11181.
4. Адміністративно-фінансовому департаменту забезпечити
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Головдержслужби.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
державної служби України
30.03.2010 N 84
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2010 р.
за N 306/17601

ПОРЯДОК
проведення функціонального обстеження
органів виконавчої влади

1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення постійного
аналізу відповідності завдань і функцій органів виконавчої влади
чинному законодавству, а також відповідності внутрішньої структури
органів виконавчої влади покладеним на них завданням і функціям з
метою усунення з практики їх діяльності внутрішніх суперечностей,
дублюючих функцій та функцій, що не належать до сфери їх
повноважень.
2. Головдержслужба забезпечує проведення функціонального
обстеження органів виконавчої влади, аналіз та узагальнення його
результатів, вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
підвищення ефективності діяльності цих органів.
3. Управління державної служби Головного управління державної
служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі організовують проведення функціонального обстеження
місцевих органів виконавчої влади та вносять за його результатами
Головдержслужбі пропозиції щодо упорядкування їх функцій та
удосконалення структури, надають методично-консультаційну допомогу
в проведенні такого обстеження місцевим органам виконавчої влади
та територіальним органам центральних органів виконавчої влади.
4. Центр адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу бере участь в організації та проведенні
функціонального обстеження органів виконавчої влади, у розробленні
рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення системи та структури
зазначених органів і забезпечення його консультаційного та
науково-методичного супроводження.
5. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням
функціонального обстеження, органи виконавчої влади утворюють
робочі групи та розробляють план-графік роботи, який
затверджується наказом керівника органу виконавчої влади.
6. Робочу групу очолює заступник керівника органу виконавчої
влади, відповідальний за організацію роботи його апарату.
7. До складу робочої групи входять: керівники структурних підрозділів з питань організаційної
роботи, фінансів, кадрової та юридичної служб, інших самостійних
структурних підрозділів органу виконавчої влади, залучених до
проведення функціонального обстеження; представники інших органів виконавчої влади, а також
незалежні експерти, у тому числі іноземні, науковці, фахівці з
державного управління та з питань, що належать до сфери управління
органу виконавчої влади (за їх згодою).
8. Робочою групою здійснюється детальний аналіз відповідності
завдань і функцій, виконання яких закріплено за органами
виконавчої влади, чинному законодавству, результатів їх виконання,
горизонтальні та вертикальні зв'язки між структурними підрозділами
та іншими органами виконавчої влади при їх виконанні, ресурсне
забезпечення виконання функцій. З метою отримання необхідної інформації керівники самостійних
структурних підрозділів заповнюють паспорти функцій за формою, що
додається. Під час заповнення паспортів функцій обсяг змісту
сформульованих функцій повинен відповідати обсягу змісту функцій,
передбачених відповідним нормативно-правовим актом.
9. За результатами функціонального обстеження робоча група
органу виконавчої влади складає підсумковий звіт про результати
проведення функціонального обстеження, що затверджується наказом
керівника органу виконавчої влади.
10. У підсумковому звіті в обов'язковому порядку має
міститися: перелік функцій, які закріплені нормативно-правовими актами
за органами виконавчої влади та фактично виконуються ними із
зазначенням таких актів; кількісний аналіз виконуваних функцій за їх типами та сферами
державного управління; інформація щодо розподілу функцій всередині органу виконавчої
влади відповідно до його структури; пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів, що
визначають організаційно-правовий статус органів виконавчої влади; пропозиції щодо удосконалення завдань і функцій органів
виконавчої влади; пропозиції щодо оптимізації структури органів виконавчої
влади.
11. Підсумковий звіт про результати проведення
функціонального обстеження подається від: центральних органів виконавчої влади - до Головдержслужби; урядових органів, територіальних органів центральних органів
виконавчої влади - до відповідних центральних органів виконавчої
влади; обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у
Автономній Республіці Крим державних адміністрацій - до
відповідних територіальних органів Головдержслужби; районних, районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій - до відповідних обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
Перший заступник
Начальника Головдержслужби В.Ткач

Додаток
до Порядку проведення
функціонального обстеження
органів виконавчої влади

ПАСПОРТ ФУНКЦІЇ

------------------------------------------------------------------ |Формулювання функції, закріпленої нормативно-правовими | | |актами за органом виконавчої влади | | |---------------------------------------------------------+------| |Якими нормативними актами регулюється виконання цієї | | |функції? | | |---------------------------------------------------------+------| |Чи є орган виконавчої влади головним виконавцем функції? | | |---------------------------------------------------------+------| |Який структурний підрозділ органу виконавчої влади є | | |головним виконавцем функції? | | |---------------------------------------------------------+------| |Яким є продукт виконання функції? | | |---------------------------------------------------------+------| |Хто є споживачем продукту цієї функції? | | |---------------------------------------------------------+------| |З якими самостійними структурними підрозділами необхідна | | |співпраця для виконання цієї функції? | | |---------------------------------------------------------+------| |З якими іншими органами виконавчої влади, громадськими | | |організаціями тощо необхідна співпраця для виконання цієї| | |функції? | | |---------------------------------------------------------+------| |Перед ким звітує орган виконавчої влади щодо результатів | | |виконання функції? Яка періодичність звітування? | | |---------------------------------------------------------+------| |Якими кількісними показниками можна виміряти виконання | | |функції? Вкажіть їх кількість за останній рік, що передує| | |року проведення функціонального обстеження | | |---------------------------------------------------------+------| |Яке ресурсне забезпечення виконання цієї функції | | |(фінансові та/або трудові ресурси)? | | ------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...