Документ z0407-97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2018, підстава - z0194-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
Н А К А З
N 374 від 27.06.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
16 вересня 1997 р.
за N 407/2211
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 93 ( z0194-18 ) від 26.01.2018 }
Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації
продукції протипожежного призначення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації
N 527 ( z0716-00 ) від 31.08.2000 }

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від
10 травня 1993 р. N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила обов'язкової сертифікації продукції
протипожежного призначення (додаються). 2. Керівникам органів із сертифікації продукції
протипожежного призначення у місячний термін з дня державної
реєстрації Правил довести їх до зацікавлених підприємств,
організацій та установ. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Держстандарту України Рубана Ю.Г.
Голова Держстандарту України Т.Кисільова
Затверджено
наказом Держстандарту України
від 27 червня 1997 р. N 374
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 вересня 1997 р.
за N 407/2211
Правила
обов'язкової сертифікації продукції протипожежного
призначення
1. Галузь застосування
1.1. Ці Правила встановлюють порядок та вимоги до проведення
обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення
(далі - продукція) в Українській державній системі сертифікації
продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі - Система). 1.2. Правила є обов'язковими для органів із сертифікації
продукції (далі - ОС), акредитованих випробувальних лабораторій
або центрів (далі - ВЛ, ВЦ), підприємств, установ, організацій та
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм
власності, у тому числі іноземних.
2. Терміни, визначення та нормативні посилання
2.1. Використані в документі поняття, терміни та їх
визначення відповідають ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні
поняття. Терміни та визначення", ДСТУ 3413-96 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції",
ДСТУ 3414-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація
виробництва. Порядок здійснення", ДСТУ 3417-96 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації
продукції, що імпортується", ДСТУ 3419-96 "Система сертифікації
УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення", ДСТУ
3278-95 "Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення", ДСТУ 3498-96 "Система
сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис", ДСТУ
3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Основні терміни та визначення, ДСТУ 3957-2000 Система
сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час
проведення сертифікації продукції. ( Пункт 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 527
( z0716-00 ) від 31.08.2000 ) 2.2. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) і постанови Кабінету Міністрів України від
26 липня 1994 р. N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо виконання
Закону України "Про пожежну безпеку" до продукції протипожежного
призначення належать вогнегасники, установки автоматичної пожежної
сигналізації та пожежогасіння і їх складові, вогнегасні речовини,
вогнезахисні речовини та матеріали, вогнеперешкоджуючі та
вогнезатримуючі пристрої, протипожежне устаткування, спорядження
пожежних, пожежні машини.
3. Загальні положення
3.1. Сертифікацію продукції в Системі проводять ОС, що
акредитовані в Системі у встановленому порядку. 3.2. Об'єктом сертифікації в Системі є продукція, яку
виготовлено в Україні, і та, яка ввозиться в Україну. Не підлягає сертифікації продукція, що була в експлуатації. 3.3. Обов'язкова сертифікація продукції проводиться на
відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів, що
зареєстровані у встановленому порядку, а також аналогічним вимогам
міжнародних стандартів, чинних в Україні. Якщо в нормативному документі на продукцію не визначено
обов'язкові вимоги, їх визначає ОС. 3.4. Порядок проведення сертифікації продукції у загальному
випадку передбачає: - подання заявки на сертифікацію; - розгляд заявки та прийняття рішення за нею з визначенням
схеми сертифікації; - обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або
сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою
сертифікації; - відбір, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування; - аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про
можливість видачі сертифіката відповідності; - оформлення сертифіката відповідності та занесення
сертифікованої продукції до Реєстру Системи; - визнання сертифіката відповідності, що виданий органом із
сертифікації іншої країни; - укладення угоди згідно з додатком Д до ДСТУ 3413-96;
( Позиція дев'ята пункту 3.4 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 527 ( z0716-00 ) від 31.08.2000 ) - видачу сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання); - технічний нагляд за сертифікованою продукцією або
атестованим виробництвом; - інформацію про результати робіт із сертифікації. 3.5. Схеми сертифікації, що застосовуються під час
обов'язкової сертифікації, визначає ОС. При цьому враховуються
особливості виробництва, випробувань, постачання і використання
конкретної продукції, можливі витрати заявника та ін.
(додаток N 1). Схему добровільної сертифікації визначає заявник за
погодженням з органом із сертифікації. ( Пункт 3.5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 527
( z0716-00 ) від 31.08.2000 ) 3.6. Під час вибору схеми (моделі) сертифікації продукції в
Системі орган із сертифікації керується такими правилами: 1) сертифікат на одиничний виріб видається на підставі
позитивних результатів випробувань цього виробу, що проведені у
випробувальній лабораторії (центрі), яка акредитована в Системі; 2) сертифікат на партію продукції (виробів) видається на
підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій в
Системі випробувальній лабораторії (центрі) зразків продукції
(виробів), що відібрані з партії в порядку та в кількості, що
визначені органом із сертифікації. Розмір та інші ідентифікаційні характеристики партії
наводяться заявником у заявці на сертифікацію. За рішенням ОС допускається видавати сертифікати
відповідності на наступні одиничні вироби або партії продукції на
підставі позитивних результатів ідентифікації та попередніх
випробувань зразків цієї самої продукції. У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на
партію продукції, якщо ця партія продукції не реалізована, новий
сертифікат відповідності на залишки сертифікованої продукції
видається на підставі ідентифікації залишків продукції та
випробувань, проведених під час сертифікації; 3) сертифікат відповідності на продукцію, яка виготовляється
серійно протягом терміну дії цього сертифіката, видається органом
із сертифікації та угода про його застосування та маркування
продукції знаком відповідності укладається з ОС на підставі
позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій
у Системі лабораторії зразків продукції, відібраних у порядку та в
кількості, що встановлені ОС, та проведення (залежно від обраної
схеми): - аналізу наданої заявником документації та подальшого
технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом
проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції,
що відбираються з виробництва або у постачальника, або з торгівлі,
у порядку, в терміни та в кількості, що встановлені програмою
технічного нагляду, і проведення перевірки виробництва (при
потребі). Ця схема сертифікації також може застосовуватись на стадії
поставлення продукції на виробництво; - обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 та
подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої
продукції в період дії сертифіката відповідності, проведення
контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з
виробництва або у постачальника, або з торгівлі, у порядку, в
терміни та в кількості, що встановлені програмою технічного
нагляду; - атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за
виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката,
проведення контрольних випробувань зразків продукції, що
відбираються з виробництва або у постачальника, або з торгівлі, у
порядку, в терміни та в кількості, що встановлені в програмі
технічного нагляду; - сертифікації (оцінки) системи якості підприємства -
виробника продукції, яка сертифікується, подальшого технічного
нагляду за системою якості та проведення контрольних випробувань
зразків продукції, що відбираються з виробництва або у
постачальника, або з торгівлі, у порядку, в терміни та в
кількості, що встановлені в програмі технічного нагляду. Орган із сертифікації має право доручати проведення
випробувань сертифікованої продукції з метою технічного нагляду
лише випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі. Якщо заявник отримав сертифікат відповідності за результатами
сертифікації одного чи декількох найменувань продукції одного
типу, сертифікати відповідності на інші найменування продукції
того ж самого типу можуть бути видані органом із сертифікації без
повторного проведення обстеження, атестації чи сертифікації
системи якості. Оцінка системи якості проводиться органами із сертифікації
систем якості відповідно до вимог ДСТУ 3419 без оформлення
сертифіката на систему якості. Допускається видача нового сертифіката відповідності замість
того, що втратив чинність, на продукцію що виготовляється серійно,
на підставі результатів технічного нагляду за період дії
попереднього сертифіката відповідності або за позитивними
результатами контрольних випробувань зразків продукції. Орган із сертифікації продукції може застосовувати й інші
правила щодо вибору схеми (моделі) сертифікації залежно від
специфіки продукції та особливостей її виробництва. ( Пункт 3.6 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 527
( z0716-00 ) від 31.08.2000 )
3.7. Сертифікація продукції, що виготовляється підприємством
серійно за межами України і імпортується в Україну, проводиться
відповідно до Порядку проведення робіт із сертифікації продукції
іноземного виробництва, що виготовляється серійно, затвердженого
наказом Держстандарту України від 18.08.98 N 633 ( z0657-98 ) і
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.10.98 за
N 657/3097. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.7 згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 527 ( z0716-00 ) від 31.08.2000 )
4. Порядок проведення сертифікації продукції
4.1. Подання заявки на сертифікацію 4.1.1. Для проведення сертифікації продукції в Системі
заявник подає до ОС заявку (додаток N 2) та сплачує вартість робіт
з розгляду заявки. При цьому заявник повинен надати ОС письмову
гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію
іншим органам із сертифікації. ( Абзац перший пункту 4.1.1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 527
( z0716-00 ) від 31.08.2000 ) Заявником на сертифікацію одиничних виробів або партій
продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником
на сертифікацію продукції, що виробляється серійно, може бути
тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого
імені або через посередників. В останньому випадку посередник
повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він
уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе
ті ж самі обов'язки, що й заявник. ( Абзац другий пункту 4.1.1 в
редакції Наказу Держкомстандартизації N 527 ( z0716-00 ) від
31.08.2000 ) 4.1.2. До заявки додаються: - оригінал та завірена заявником копія технічних умов або
іншого нормативного документа на заявлену продукцію (оригінал
повертається заявникові);* _______________
* Для сертифікації партії продукції або одиничного виробу
може надаватися інша документація, яка забезпечує повне розуміння
конструкції та функціонування виробу. Всі сторінки документації
завіряються заявником.
- комплект експлуатаційної документації; - копія протоколів випробувань продукції на безпеку (за
необхідності); - завірена копія контракту або інший документ, що підтверджує
походження продукції; - висновки відповідних органів державного нагляду або їх
узгоджувальні відмітки в документації (за необхідності). Усі документи подаються українською мовою. В разі
сертифікації продукції, що імпортується, документи подаються на
мові оригіналу із завіреним автентичним перекладом українською або
російською мовою.
4.2. Розгляд заявки та прийняття рішення 4.2.1. Під час розгляду заявки ОС: - перевіряє правильність заповнення заявки та наявність
необхідних документів, що додаються до неї, і реєструє заявку; - проводить експертизу поданих документів; - визначає схему сертифікації продукції, необхідність
обстеження чи атестації виробництва або сертифікації системи
якості; - визначає акредитовані в Системі ВЛ (ВЦ), які будуть
проводити випробування зразків продукції, а в разі необхідності -
орган із сертифікації системи якості; - визначає кількість зразків для випробувань і правила їх
відбору; - визначає організації, що будуть проводити технічний нагляд; - узгоджує терміни проведення окремих видів робіт із
сертифікації та їх вартість; - готує рішення за заявкою (додаток N 3) і надсилає (або
вручає) його заявнику; - надсилає копії рішення за заявкою до ВЛ (ВЦ), які будуть
проводити випробування, до територіального центру стандартизації,
метрології та сертифікації (ЦСМС) за місцем розташування заявника
і до органу, що здійснюватиме технічний нагляд; - готує проекти договорів із заявником і ВЛ (ВЦ) на
проведення робіт із сертифікації. 4.2.2. Якщо за результатами розгляду заявки та супровідних
документів виявляється неможливість проведення сертифікації
заявленої продукції, ОС повідомляє про це заявника і скасовує
заявку. 4.2.3. Термін розгляду заявки та прийняття рішення за нею не
повинен бути більше одного місяця з дня її реєстрації.
4.3. Обстеження виробництва 4.3.1. Обстеження виробництва проводиться комісією у складі
фахівців ОС з метою встановлення відповідності фактичного стану
виробництва вимогам документації, підтвердження можливості
підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних
нормативних документів, а також з метою видачі рекомендацій щодо
періодичності та форм проведення технічного нагляду за
сертифікованою продукцією або її виробництвом. 4.3.2. Під час обстеження виробництва провадиться експертиза
нормативної, технічної та технологічної документації, яка
передбачає: - перевірку відповідності показників і характеристик
продукції, вказаних в технічній документації, вимогам нормативних
документів, що поширюються на продукцію та технологічні процеси її
виготовлення; - оцінку достатності контрольних операцій і випробувань,
передбачених технологічною документацією, для встановлення повної
відповідності продукції, яка випускається, вимогам нормативної
документації, що на неї поширюється; - оцінку системи вхідного контролю сировини і матеріалів та
системи контролю показників технологічного процесу; - перевірку відповідності показників точності засобів
вимірювальної техніки та випробувального обладнання, що
застосовуються, вимогам технічної документації стосовно дозволених
відхилень показників і характеристик; - перевірку наявності та ефективності системи метрологічного
забезпечення засобів вимірювальної техніки та випробувального
обладнання, які застосовуються. 4.3.3. За результатами обстеження оформлюється акт
обстеження, який повинен містити обгрунтовані висновки і, в разі
необхідності, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Акт
підписується членами комісії і затверджується керівником ОС.
4.4. Атестація виробництва 4.4.1. Атестація виробництва проводиться з метою оцінки
технічних можливостей підприємства-виробника забезпечити
відповідність продукції вимогам нормативних документів, визначення
кількості зразків для випробувань, способів та правил їх відбору,
а також з метою видачі рекомендацій щодо періодичності технічного
нагляду. 4.4.2. Порядок проведення робіт з атестації виробництва
встановлено ДСТУ 3414-96. 4.4.3. За результатами атестації ОС оформляє атестат
виробництва і видає його заявнику.
4.5. Сертифікація системи якості 4.5.1. Сертифікація системи якості виробництва продукції, яка
сертифікується, проводиться з метою підтвердження того, що
продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим
вимогам нормативних документів, а всі технічні, адміністративні та
людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під
контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється і
підприємство вживає заходів з метою запобігання виготовленню такої
продукції на постійній основі. 4.5.2. Сертифікація систем якості проводиться органами, що
акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та
виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС. Порядок
проведення цих робіт встановлено ДСТУ 3419-96. 4.5.3. Результати сертифікації системи якості оформлюються
сертифікатом на систему якості, який видається заявнику, а його
копія - ОС.
4.6. Відбір зразків для випробувань та їх ідентифікація 4.6.1. Відбір зразків продукції для випробувань проводиться
ОС або, за його письмовим дорученням, уповноваженим представником,
незалежним від заявника. 4.6.2. Відбір зразків проводиться (залежно від схеми
сертифікації): - шляхом надання до ОС заявником (за схемою А); - з конкретної партії продукції (за схемою Б); - зі складу готової продукції (виробництва)
підприємства-виробника або від виготовленої частини партії
продукції (за схемою В); - зі складу готової продукції (виробництва)
підприємства-виробника (за схемами Г, Ґ, Д). 4.6.3. Відбір зразків проводиться у присутності представника
заявника і оформлюється актом відбору зразків (додаток N 4). 4.6.4. Ідентифікація зразків продукції проводиться на їх
відповідність вимогам нормативної і технічної документації. 4.6.5. Ідентифікація продукції проводиться ОС або, за його
дорученням, акредитованою ВЛ (ВЦ). Якщо ВЛ (ВЦ) акредитована
тільки на технічну компетентність, ідентифікація проводиться за
участю уповноваженого представника ОС. Для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації
продукції зазначається її код ТН ЗЕД (перші чотири знаки).
( Пункт 4.6.5 доповнено абзацом другим згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 527 ( z0716-00 ) від 31.08.2000 )
4.7. Випробування зразків продукції з метою сертифікації 4.7.1. Випробування зразків продукції з метою сертифікації
проводяться виключно акредитованими в Системі на незалежність і
компетентність ВЛ (ВЦ), які визначені ОС в рішенні за заявкою. 4.7.2. Самостійне прийняття ВЛ (ВЦ) рішення про проведення
випробувань зразків продукції з метою сертифікації не
допускається. 4.7.3. Випробування зразків з метою сертифікації
акредитованими тільки на технічну компетентність ВЛ (ВЦ)
проводяться під контролем представників ОС. Відповідальність за
необ'єктивність таких випробувань несе ОС. Як виняток, випробування великогабаритних виробів можуть
проводитися фахівцями акредитованих ВЛ (ВЦ) на атестованому
обладнанні підприємств-виробників продукції або інших підприємств
(таке рішення приймається ОС і узгоджується з ВЛ (ВЦ). 4.7.4. Неприпустимим є проведення випробувань зразків
продукції, що не пройшли ідентифікації. 4.7.5. Випробування зразків продукції провадиться на
відповідність вимогам чинних нормативних документів, які зазначені
у рішенні ОС на проведення сертифікації. 4.7.6. Випробування з метою сертифікації повинні проводитися
за методами, що встановлені чинними нормативними документами, а в
разі відсутності цих документів - за методами, що встановлюються
ОС. 4.7.7. До ВЛ (ВЦ) відібрані ОС зразки продукції доставляються
заявником або представником ОС. Порядок приймання, зберігання, повернення зразків
встановлюється ВЛ (ВЦ) згідно з ДСТУ 3412-96. 4.7.8. Заявник має право бути присутнім під час підготовки
зразків до випробувань (або сам підготовляє зразки у присутності
представника ОС) та при проведенні випробувань. При цьому особи,
уповноважені заявником, повинні мати від нього письмове
підтвердження своїх повноважень. Про час проведення випробувань ОС
повідомляє заявника не пізніше ніж за два дні до їх початку. Присутність сторонніх осіб на випробуваннях без згоди
представника заявника не допускається. 4.7.9. ВЛ (ВЦ) проводить випробування зразків продукції
відповідно до вимог нормативних документів. 4.7.10. За результатами випробувань ВЛ (ВЦ) складає протокол
у трьох примірниках, два надаються до ОС (один з них для видачі
заявнику). Протокол випробувань повинен бути підписаний
виконавцями робіт і затверджений керівником ВЛ (ВЦ), який
відповідає за об'єктивність та достовірність результатів
випробувань. Якщо випробування з метою сертифікації проводилися ВЛ (ВЦ),
що акредитована тільки на технічну компетентність, протоколи
випробувань підписуються також представником ОС, який доручив ВЛ
(ВЦ) ці випробування, та затверджуються керівником ОС. Затверджувальні підписи повинні бути засвідчені печатками. 4.7.11. У разі отримання негативних результатів випробувань
хоча б за одним з показників випробування з метою сертифікації
припиняються, а інформація про це надається заявнику та ОС. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після
подання нової заявки та надання ОС переконливих доказів про
проведення підприємством-виробником коригувальних заходів на
усунення причин, що викликали невідповідність. 4.7.12. Усі зразки продукції після випробувань, у тому числі
і зруйновані, у місячний термін повертаються заявнику. 4.7.13. Термін проведення випробувань не повинен перевищувати
одного місяця з дня надання зразків (за умови оплати робіт з
випробувань).
4.8. Оформлення, реєстрація та видача сертифіката
відповідності 4.8.1. Після отримання протоколів сертифікаційних випробувань
ОС проводить їх аналіз і приймає обгрунтоване рішення про видачу
або відмову у видачі сертифіката відповідності. За умови позитивних результатів аналізу ОС в 20-денний термін
оформляє сертифікат відповідності, згідно з ДСТУ 3498-96, та
реєструє його в Реєстрі Системи, згідно з ДСТУ 3415-96. 4.8.2. За бажанням заявника ОС оформляє і реєструє копії
сертифікатів згідно з вищенаведеними ДСТУ. Порядок застосування копій в торговельній мережі визначається
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 108
( 108-95-п ). 4.8.3. Після оформлення, підписання та реєстрації сертифікат
відповідності видається заявнику. За умови проведення сертифікації
за схемами В, Г, Ґ, Д (додаток N 1) сертифікат видається після
підписання заявником і ОС ліцензійної угоди. ( Пункт 4.8.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 527
( z0716-00 ) від 31.08.2000 ) 4.8.4. Термін дії сертифіката визначає ОС за умовами, що
наведені в додатку N 1. При цьому враховуються: термін дії
нормативних документів на продукцію, результати обстеження
виробництва, термін, на який атестовано виробництво або
сертифіковано систему якості, розмір партії та гарантійний строк
зберігання продукції (згідно з нормативними та супровідними
документами виробника). Дія сертифіката відповідності для продукції, що
виготовляється серійно, поширюється на всю продукцію, виготовлену
в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного
терміну придатності і/або гарантійного терміну зберігання за умови
дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування,
складування, зберігання продукції. ( Пункт 4.8.4 доповнено абзацом
згідно з Наказом Держкомстандартизації N 527 ( z0716-00 ) від
31.08.2000 ) 4.8.5. Термін дії сертифіката не продовжується. Видача нового
сертифіката провадиться відповідно до порядку, що встановлений
цими Правилами, з урахуванням результатів попередніх
сертифікаційних випробувань продукції і результатів технічного
нагляду. Для отримання сертифіката відповідності на новий термін
заявник не пізніш як за три місяці до закінчення його дії
направляє до ОС заявку відповідно до п.4.1. ( Пункт 4.8.5
доповнено абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації N 527
( z0716-00 ) від 31.08.2000 ) 4.8.6. До сертифіката відповідності може додаватись додаток
тільки за формою, встановленою ДСТУ 3498. У разі розширення
переліку (номенклатури, асортименту) продукції заміна додатків до
сертифікатів відповідності не допускається, повинен видаватися
новий сертифікат відповідності з новим додатком. ( Розділ 4
доповнено пунктом 4.8.6 згідно з Наказом Держкомстандартизації
N 527 ( z0716-00 ) від 31.08.2000 ) 4.9. Визнання сертифікатів відповідності, що видані органами
із сертифікації інших країн 4.9.1. Визнання результатів сертифікації продукції, що
імпортується в Україну, виконується ОС згідно з ДСТУ 3417-96. 4.9.2. Об'єктами визнання є протоколи випробувань,
сертифікати (знаки) відповідності та інші свідоцтва відповідності
на продукцію. 4.9.3. Свідченням визнання іноземного сертифіката є
сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання, що видані в
Системі та оформлені згідно з ДСТУ 3498-96. 4.9.4. Процедура визнання результатів сертифікації продукції,
що імпортується в Україну, проводиться на підставі угод або шляхом
прийняття ОС рішення про визнання. 4.9.5. Визнанню на підставі угод в Системі підлягають
іноземні сертифікати відповідності за умови дотримання сукупності
таких вимог: - якщо Держстандартом України укладена двостороння угода про
взаємне визнання результатів робіт із сертифікації з національним
органом із сертифікації тієї країни, з якої походить продукція; - якщо іноземний сертифікат виданий в державній системі
сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що ввозиться
в Україну; - якщо продукція, що ввозиться в Україну, може бути
ідентифікована за супровідною документацією як така, що
виготовлена за міждержавними чи іншими нормативними документами,
що є чинними в Україні; - якщо зазначені в іноземному сертифікаті номенклатура
обов'язкових вимог до продукції і норми цих вимог повністю
відповідають номенклатурі обов'язкових вимог і нормам, чинним в
Україні. 4.9.6. У разі виконання вимог, викладених в пункті 4.9.5 цих
Правил, ОС оформляє, реєструє і видає свідоцтво про визнання
іноземного сертифіката з урахуванням умов угоди. 4.9.7. У випадку недодержання хоча б однієї з умов,
викладених в пункті 4.9.5 цих Правил, ОС приймає рішення про
визнання результатів сертифікації: - без додаткових процедур із сертифікації; - із застосуванням додаткових процедур із сертифікації
(ідентифікації продукції, випробувань в акредитованій в Системі ВЛ
(ВЦ) та ін.). 4.9.8. На підставі прийнятого рішення про визнання і
проведення (в разі необхідності) додаткових процедур ОС оформляє
сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання. 4.9.9. Для визнання сертифіката відповідності або іншого
документа за результатами сертифікації заявник повинен надати до
ОС таку документацію: - заявку на визнання; - сертифікат відповідності (за наявності); - стандарт (технічні умови) на продукцію і процедури
сертифікації; - протоколи випробувань; - атестат акредитації випробувальної лабораторії, що
проводила випробування (за наявності); - сертифікат на систему якості, атестат виробництва (за
наявності); - документ, що засвідчує країну походження продукції, або
товаросупровідну документацію. Для прийняття рішення ОС може звернутися із запитом до
заявника про надання додаткової інформації. 4.9.10. ОС проводить аналіз наданої документації і за його
результатами приймає рішення про повне визнання результатів
сертифікації або про часткове визнання з проведенням додаткових
процедур із сертифікації. 4.9.11. У разі значних розбіжностей між нормативними
документами, невідповідності результатів випробувань вимогам
чинних в Україні нормативних документів, відсутності документів
або неправильного їх оформлення ОС приймає рішення про проведення
сертифікації продукції згідно з вимогами Системи.
4.10. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією,
атестованим виробництвом 4.10.1. У випадку, коли сертифікат відповідності виданий
заявникові на певний термін і за умовами ліцензійної угоди йому
надано право самостійно застосовувати цей сертифікат до продукції,
ОС проводить технічний нагляд: - за сертифікованою продукцією - в разі сертифікації за
схемами В, Г; - за атестованим виробництвом - в разі сертифікації за
схемою Ґ. Якщо за схемою сертифікації була сертифікована система якості
(схема Д), технічний нагляд (за винятком контрольних випробувань)
проводить орган із сертифікації систем якості згідно з договором з
ОС. За пропозицією ОС нагляд може проводитися територіальними
ЦСМС або іншими організаціями. 4.10.2. Технічний нагляд проводиться з метою: - забезпечення постійної відповідності сертифікованої
продукції вимогам нормативних документів; - підтвердження того, що сертифікована продукція і надалі
відповідає зазначеним у сертифікаті вимогам і знак відповідності
застосовується правильно; - запобігання виникненню умов, що можуть призвести до випуску
продукції, яка не відповідає вимогам нормативних документів; - виявлення причин невідповідності продукції вимогам
нормативних документів; - оцінки виконання підприємством коригувальних заходів; - з'ясування причин рекламацій, що надійшли на сертифіковану
продукцію; - обліку сертифікованої продукції. 4.10.3. Технічний нагляд провадиться безпосередньо на
підприємстві-виробнику. За рішенням ОС технічний нагляд за
продукцією, що сертифікована, може проводитися на
підприємствах-постачальниках цієї продукції. ( Пункт 4.10.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 527
( z0716-00 ) від 31.08.2000 ) 4.10.4. Технічний нагляд провадиться за програмою
(затверджується керівником ОС), яка передбачає: - перевірку нормативних документів, конструкторської та
технологічної документації виробника з метою оцінки впливу змін та
доповнень до неї на показники, що підтверджені під час
сертифікації; - ідентифікацію продукції; - аналіз відомостей про результати перевірок підприємства
територіальними ЦСМС, органами із сертифікації систем якості; - аналіз рекламацій та відгуків споживачів на сертифіковану
продукцію; - перевірку системи вхідного контролю; - перевірку дотримання вимог технологічних процесів; - перевірку системи контролю і випробувань технологічних
параметрів та готової продукції; - контроль виконання коригувальних заходів; - стан обліку сертифікованої продукції; - прийняття рішення за результатами технічного нагляду з
визначенням необхідності та обсягу контрольних випробувань,
переліку показників, що підлягають контролю. 4.10.5. Випробування зразків сертифікованої продукції з метою
технічного нагляду проводяться акредитованими в Системі ВЛ (ВЦ). Обсяг показників, що підлягають контрольним випробуванням
під час технічного нагляду і з метою подальшої сертифікації,
визначає орган із сертифікації, виходячи з обсягу попередніх
випробувань та результатів технічного нагляду. Якщо за період дії
сертифіката відповідності в конструкції, комплектуючих, технології
виготовлення виробу не відбулося змін, які впливають на
стабільність показників, що підтверджені сертифікатом
відповідності, сертифікаційні випробування на відповідність цих
показників під час технічного нагляду можуть не проводитися. При
цьому ідентифікація зразків продукції обов'язкова. ( Пункт 4.10.5
доповнено абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації N 527
( z0716-00 ) від 31.08.2000 ) 4.10.6. Обсяг, порядок та періодичність нагляду
встановлюються ОС. 4.10.7. За результатами нагляду ОС може зупинити (тимчасово)
або припинити (остаточно) дію сертифіката у випадках: - невідповідності продукції вимогам нормативних документів,
зазначених у сертифікаті відповідності; - порушення вимог щодо технології виготовлення, правил
приймання, методів контролю та випробувань, позначень продукції,
що узгоджені з ОС під час проведення сертифікації продукції; - внесення змін до нормативних документів на продукцію або на
методи її випробувань без попереднього погодження з ОС; - внесення змін до конструкції (складу), комплектності або
технології виготовлення продукції без попереднього погодження з
ОС; - порушення правил застосування сертифіката та знака
відповідності; - наявності рекламацій та претензій до сертифікованої
продукції; - невиконання заявником пропозицій органу із сертифікації за
результатами технічного нагляду; - відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом
більш як 6 місяців; - невиконання заявником умов ліцензійної угоди; - відмови заявника від оплати робіт з технічного нагляду. ( Пункт 4.10.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 527 ( z0716-00 ) від 31.08.2000 )
4.10.8. Рішення про зупинення дії сертифіката відповідності
приймається у випадку, якщо завдяки коригувальним заходам,
погодженим з ОС, підприємство може усунути виявлені причини
невідповідності та без проведення повторних випробувань ВЛ (ВЦ)
підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних
документів. У противному разі дія сертифіката припиняється. У разі зупинення дії сертифіката відповідності його дію може
бути відновлено за умови виконання заявником коригувальних заходів
щодо усунення виявлених порушень та позитивних результатів
контролю їх виконання органом із сертифікації. ( Пункт 4.10.8
доповнено абзацом згідно з Наказом Держкомстандартизації N 527
( z0716-00 ) від 31.08.2000 ) 4.10.9. Рішення ОС про зупинення або припинення дії
сертифіката відповідності у письмовій формі доводиться до відома
заявника та Держстандарту України. Дія сертифіката відповідності припиняється з моменту
вилучення його з Реєстру Системи.
4.11. Інформація про результати сертифікації продукції 4.11.1. ОС веде облік виданих ним сертифікатів та надсилає їх
копії до Держстандарту України.
5. Конфіденційність
5.1. ОС та організації, які діють за їх дорученням, повинні
забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну
або професійну таємницю.
6. Розгляд спірних питань
6.1. Якщо заявник має бажання оскаржити рішення щодо відмови
у видачі йому сертифіката відповідності чи припинення або
зупинення дії сертифіката, він повинен подати (письмово) заяву до
ОС не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про
прийняте рішення. Подання заяви не припиняє дії прийнятого
рішення. 6.2. До заяви додаються такі документи: - листування зі спірного питання між заявником, ВЛ (ВЦ),
ЦСМС; - відповідні матеріали випробувань, обстеження або атестації
виробництва, сертифікації системи якості чи аналізу функціонування
сертифікованої системи якості, технічного нагляду; - технічна документація на продукцію (в разі потреби). 6.3. Заява розглядається ОС в місячний термін з дня її
надходження. 6.4. Кожна із сторін має право запросити експерта з ВЛ (ВЦ)
для надання пояснень. 6.5. ОС стосовно поданої заяви може приймати одне з таких
рішень: - видати чи визнати сертифікат відповідності; - відмовити у видачі чи визнанні сертифіката відповідності; - підтвердити зупинення або припинення дії сертифіката
відповідності; - поновити дію сертифіката відповідності. Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника. 6.6. У разі незгоди з рішенням ОС заявник має право
звернутися до Держстандарту України протягом десяти днів з дня
одержання рішення, а також до суду, арбітражного суду згідно з
чинним законодавством.
7. Порядок розрахунків
7.1. Основні засади системи розрахунків такі: - оплата робіт із сертифікації проводиться незалежно від її
результатів; - витрати підприємств-виробників на проведення робіт із
сертифікації продукції відносяться на її собівартість (Декрет
Кабінету Міністрів України N 46-93 від 10 травня 1993 року "Про
стандартизацію і сертифікацію").
7.2. Порядок розрахунків під час сертифікації продукції 7.2.1. Під час сертифікації продукції фінансові
взаємовідносини встановлюються між: - ОС; - ВЛ (ВЦ); - органами із сертифікації систем якості; - заявником. 7.2.2. Оплаті підлягають роботи, пов'язані з сертифікацією
продукції: - підготовчі; - експертні; - щодо відбору зразків та їх ідентифікації, обстеження або
атестації виробництва, сертифікації системи якості, випробувань,
технічного нагляду та реєстрації. 7.2.3. Оплата робіт із сертифікації продукції проводиться на
підставі договорів, що укладаються за рішенням ОС відповідно до
одного з викладених нижче варіантів: - заявник укладає договір з ОС на проведення усіх робіт. Із
одержаних за договором коштів ОС оплачує проведення відповідних
робіт ВЛ (ВЦ); - заявник, згідно з рішенням ОС за заявкою на проведення
сертифікації продукції, укладає окремі договори на виконання видів
робіт з ОС, ВЛ (ВЦ) або іншими організаціями, що зазначені у
рішенні за заявкою.
7.3. Загальна система розрахунків здійснюється згідно з ДСТУ
3413 та наказом Держстандарту України від 10.03.99 N 100 (
z0194-99 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
31.03.99 за N 194/3487. ( Пункт 7.3 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 527 ( z0716-00 ) від 31.08.2000 )

Додаток 1
до пунктів 3.5, 4.8.3 і 4.8.4 Правил
обов'язкової сертифікації продукції
протипожежного призначення
Схеми сертифікації продукції протипожежного призначення
в системі УкрСЕПРО
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Позна-|Серійність| Роботи, що підлягають виконанню під час сертифікації продукції |Документи, які видаються| |чення |продукції |---------------------------------------------------------------------------------------|органом із сертифікації | |схеми | |Обстеження |Атестація |Сертифікація |Випробування | Технічний нагляд |продукції | | | |виробництва|виробництва|систем якості|продукції з метою | | | | | | | |виробництва |сертифікації | | | |------+----------+-----------+-----------+-------------+------------------+------------------------------+------------------------| | А |Одиничний |Не |Не |Не |Проводяться щодо | Не проводиться |Сертифікат відповідності| | |виріб |проводиться|проводиться|проводиться |кожного виробу | |на кожний виріб | |------+----------+-----------+-----------+-------------+------------------+------------------------------+------------------------| | Б |Партія |Не |Не |Не |Проводяться на | Не проводиться |Сертифікат відповідності| | |продукції |проводиться|проводиться|проводиться |зразках продукції,| |на партію продукції | | |(виробів) | | | |що відібрані в | |(виробів) з наведенням | | | | | | |порядку і в | |розміру сертифікованої | | | | | | |кількості, які | |партії | | | | | | |встановлені ОС | | | |------+----------+-----------+-----------+-------------+------------------+------------------------------+------------------------| | В |Продукція,|Не |Не |Не |Проводяться на |Проводяться через випробування|Сертифікат відповідності| | |що вигото-|проводиться|проводиться|проводиться |зразках продукції,|зразків продукції або |з терміном дії до одного| | |вляється | | | |що відібрані в |ідентифікацію з періодичністю,|року | | |серійно | | | |порядку і в |в обсязі та в порядку, що | | | | | | | |кількості, які |встановлені органом із | | | | | | | |встановлені ОС |сертифікації. У разі потреби | | | | | | | | |проводиться перевірка | | | | | | | | |виробництва | | |------+----------+-----------+-----------+-------------+------------------+------------------------------+------------------------| | Г |Продукція,|Проводиться|Не |Не |Проводяться на |Проводиться в порядку, що |Сертифікат відповідності| | |що вигото-| |проводиться|проводиться |зразках продукції,|визначений органом із |з терміном дії до двох | | |вляється | | | |що відібрані в |сертифікації, і включає |років | | |серійно | | | |порядку і в |перевірки виробництва та | | | | | | | |кількості, які |контрольні випробування або | | | | | | | |встановлені ОС |ідентифікацію зразків | | | | | | | | |продукції | | |------+----------+-----------+-----------+-------------+------------------+------------------------------+------------------------| | Ґ |Продукція,|Не |Проводиться|Не |Проводяться на |Проводиться в порядку, що |Сертифікат відповідності| | |що вигото-|проводиться| |проводиться |зразках продукції,|визначений органом із |з терміном дії до трьох | | |вляється | | | |що відібрані в |сертифікації, і включає |років, з урахуванням | | |серійно | | | |порядку і в |перевірки виробництва та |терміну дії атестата | | | | | | |кількості, які |контрольні випробування або |виробництва | | | | | | |встановлені ОС |ідентифікацію зразків | | | | | | | | |продукції | | |------+----------+-----------+-----------+-------------+------------------+------------------------------+------------------------| | Д |Продукція,|Не |Не |Проводиться |Проводиться в |Проводиться в порядку, що |Сертифікат відповідності| | |що вигото-|проводиться|проводиться|органом із |порядку, що |визначений органом із |з терміном дії до п'яти | | |вляється | | |сертифікації |визначений ОС |сертифікації продукції та |років, з урахуванням | | |серійно | | |систем якості| |систем якості |терміну дії сертифіката | | | | | | | | |на систему якості | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( Додаток 1 в редакції Наказу Держкомстандартизації N 527
( z0716-00 ) від 31.08.2000 )
Додаток N 2
до Правил обов'язкової сертифікації
продукції протипожежного призначення
Назва органу із сертифікації
Заявка
на проведення сертифікації продукції
в Системі сертифікації УкрСЕПРО
1. __________________________________________________________
(назва підприємства-виробника, __________________________________________________________________
постачальника (далі - заявник), __________________________________________________________________
(адреса, телефон/факс, код ЄДРПОУ*) _______________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.
в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) заявляє, що _____________________________________________________
(назва продукції, код ОКП, __________________________________________________________________
код ТН ЗЕД для імпортної продукції) яка(ий) виготовляється ___________________________________________
(серійно, виготовлено в вигляді партії __________________________________________________________________
(шт., кг, л, кв.м, від N до N виробу), одноразового виробу) за _______________________________________________________________
(позначення та назва нормативного документа виробника) __________________________________________________________________
(назва підприємства-виробника, адреса) відповідає вимогам _______________________________________________
(позначення та назва нормативних документів) __________________________________________________________________
і просить провести сертифікацію цієї продукції в Системі
сертифікації УкрСЕПРО на відповідність до вимог вказаних
нормативних документів. 2. Випробування з метою сертифікації просимо провести ______ __________________________________________________________________
(назва акредитованої випробувальної лабораторії __________________________________________________________________
(центру), адреса. У разі відсутності відомостей __________________________________________________________________
цей пункт не наводиться) 3. Заявник зобов'язується: - виконувати всі умови сертифікації; - забезпечувати стабільність показників (характеристик)
продукції, які підтверджені сертифікатом відповідності; - сплатити всі витрати за проведення сертифікації незалежно
від її результатів. 4. Додаткові відомості ______________________________________ __________________________________________________________________
Керівник підприємства __________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер __________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___" ____________ 199_ р.
Печатка
Додаток N 3
до Правил обов'язкової сертифікації
продукції протипожежного призначення
Назва та адреса органу
із сертифікації продукції
Рішення N
від "___" __________ 199_ р.
за заявкою на проведення сертифікації продукції
Розглянувши заявку __________________________________________
(назва підприємства-виробника або __________________________________________________________________
постачальника продукції) _____________________________________ від ________________________
(дата) на сертифікацію __________________________________________________
(назва продукції, код ОКП, код ТН ЗЕД __________________________________________________________________
(для імпортної продукції) повідомляємо:
1. Сертифікацію буде проведено на відповідність продукції
вимогам __________________________________________________________
(позначення та назва нормативних документів) 2. Схема сертифікації передбачатиме (зазначити необхідне): - обстеження виробництва; - атестацію виробництва продукції, що сертифікується; - сертифікацію системи якості виробництва продукції; - відбір зразків продукції для випробувань; - випробування зразків продукції; - технічний нагляд за сертифікованою продукцією. 3. Обстеження виробництва* буде проведено __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що проводить обстеження) 4. Атестацію виробництва продукції*, що сертифікується, буде
проведено в період _______________________________________________
(назва та адреса організації, що проводить __________________________________________________________________
атестацію) 5. Сертифікацію системи якості виробництва продукції*, що
сертифікується, буде проведено ___________________________________
(назва та адреса організації, __________________________________________________________________
що проводить сертифікацію системи якості) 6. Відбір зразків продукції для випробувань* буде проведено __________________________________________________________________
(назва та адреса організації, що відбирає зразки для випробувань) 7. Випробування продукції з метою сертифікації будуть
проведені ________________________________________________________
(назва та адреса акредитованої випробувальної __________________________________________________________________
лабораторії (центру) 8. Технічний нагляд* за сертифікованою продукцією буде
проводити ________________________________________________________
(назва організації та її адреса) _______________
* Проводиться залежно від обраної схеми сертифікації.
Про періодичність і форми проведення технічного нагляду буде
повідомлено додатково. 9. Роботи провадяться на підставі договорів.
Керівник органу із
сертифікації продукції __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Печатка
Додаток N 4
до Правил обов'язкової сертифікації
продукції протипожежного призначення
Назва та адреса органу
із сертифікації продукції
Акт
відбору зразків
від _________________ 19__ р.
На __________________________________________________________
(назва підприємства, організації, адреса, код ЄДРПОУ*) _______________
* Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.
мною, ____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали представника органу __________________________________________________________________
із сертифікації) у присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали __________________________________________________________________
представника підприємства) відповідно до рішення N ________ від _____________________________
за заявкою _______________________________________________________
відібрано зразки продукції, які пройшли приймально-здавальні
випробування —————————————————————————————————————————————————————————————— |Назва проду-|Одиниця|N партії |Розмір|Дата |Кількість віді-| |кції |вимірю-|(зразків)|партії|виго- |браних зразків | | |вання | |(кіль-|товле-|та їх заводські| | | | |кість)|ння |номери | |————————————+———————+—————————+——————+——————+———————————————| | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |————————————+———————+—————————+——————+——————+———————————————| |————————————+———————+—————————+——————+——————+———————————————| |————————————+———————+—————————+——————+——————+———————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————
Представник органу
із сертифікації __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Представник заявника __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
"Офіційний вісник України" 1997, число 38, стор.148
Код нормативного акта: 3863/1997вгору