Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 22 березня 2013 року № 218
Мінкультури України; Наказ від 25.01.201747
Повідомлення: Дуже багато відкритих сторінок за хвилину
Почекайте одну хвилину, будь-ласка......
Документ z0450-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.01.2017
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2017  № 47


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2017 р.
за № 450/30318

Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 22 березня 2013 року № 218

Відповідно до пункту 5 Положення про порядок надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, затвердженого Указом Президента України від 06 лютого 1999 року № 127, пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства культури України від 22 березня 2013 року № 218 "Про затвердження Положення про Експертні комісії Міністерства культури України з визначення претендентів на одержання грантів Президента України молодими діячами у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодими письменниками і майстрами народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 597/23129, такі зміни:

заголовок викласти у такій редакції:

«Про затвердження Порядку роботи експертних комісій щодо надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів»;

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Затвердити Порядок роботи експертних комісій щодо надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, що додається.».

2. Внести зміни до Положення про Експертні комісії Міністерства культури України з визначення претендентів на одержання грантів Президента України молодими діячами у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодими письменниками і майстрами народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, затвердженого наказом Міністерства культури України від 22 березня 2013 року № 218, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 597/23129, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. НищукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
22.03.2013  № 218
(у редакції наказу
Міністерства культури України
25.01.2017  № 47)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 квітня 2017 р.
за № 450/30318

ПОРЯДОК
роботи експертних комісій щодо надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів

1. Цей Порядок визначає загальні засади утворення і діяльності експертних комісій щодо надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів (далі - Експертні комісії).

2. У цьому Порядку терміни «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів» (далі - конфлікт інтересів) вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

3. Експертні комісії утворюються відповідно до Указу Президента України від 06 лютого 1999 року № 127 «Про затвердження Положення про порядок надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів» як консультативно-дорадчі органи Мінкультури та Держкіно.

4. Основним завданням Експертних комісій є розгляд на конкурсній основі заявок та документів претендентів на одержання грантів, поданих до Мінкультури та Держкіно, а також подання на розгляд колегії Мінкультури пропозицій щодо кращих творчих проектів для визначення претендентів на одержання грантів Президента України (далі - гранти).

5. У своїй роботі Експертні комісії керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Порядком.

6. Експертні комісії мають право:

отримувати від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

утворювати робочі групи (у разі потреби);

залучати в установленому порядку до роботи Експертних комісій провідних митців, діячів культури, вчених, фахівців (за їх згодою);

розглядати заявки (кошториси витрат) на реалізацію проекту;

вносити пропозиції керівництву Мінкультури та Держкіно з питань, що належать до компетенції Експертних комісій.

7. До складу Експертних комісій можуть входити особи, які мають:

вищу фахову освіту або здобутки у сфері театрального, музичного, циркового, образотворчого, народного мистецтва, кінематографії та літератури, відзнаки, публікації, брали участь в авторитетних культурних форумах тощо;

досвід роботи у сфері театрального, музичного, циркового, образотворчого, народного мистецтва, кінематографії та літератури включно з досвідом участі в культурно-мистецьких проектах;

досвід роботи в експертних комісіях, радах, робочих групах, журі, дослідницьких групах тощо.

8. До складу Експертних комісій входять голова, заступник голови, секретар та члени Експертних комісій. Склад Експертних комісій за напрямами театрального, музичного, циркового, образотворчого, народного мистецтва та літератури затверджується наказом Мінкультури, за напрямом кінематографії - наказом Держкіно. Персональний склад Експертних комісій затверджується раз на два роки, у разі необхідності до нього можуть вноситися зміни.

До роботи в Експертних комісіях залучаються провідні науковці, митці, фахівці у сфері театрального, музичного, циркового, образотворчого, народного мистецтва, кінематографії та літератури, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою), а також заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов’язків та Голова Держкіно.

Залучений до роботи у відповідній Експертній комісії фахівець здійснює свої повноваження не більше двох строків поспіль.

Загальна кількість членів відповідної Експертної комісії має становити не менше п’яти осіб.

9. Кандидатури до складу Експертних комісій призначаються Мінкультури та Держкіно із числа осіб (самовисуванців), які подають заявки після оприлюднення відповідного оголошення на офіційних веб-сайтах Мінкультури та Держкіно.

10. Формою роботи Експертних комісій є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на рік.

11. Голови Експертних комісій, які обираються на засіданнях шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх членів відповідної Експертної комісії:

визначають порядок денний, дату, час і місце проведення засідань;

ведуть засідання, ставлять питання на голосування, оголошують його результати;

контролюють питання щодо уникнення конфлікту інтересів членів Експертних комісій;

забезпечують всебічний та об’єктивний розгляд питань на засіданнях Експертних комісій;

підписують протоколи засідань;

представляють Експертні комісії у взаємовідносинах з Мінкультури та Держкіно, громадськими об’єднаннями, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

12. Секретарі Експертних комісій, які є працівниками Мінкультури та Держкіно:

забезпечують ведення протоколів засідань;

готують матеріали для розгляду на засіданнях;

беруть участь у засіданнях без права голосу;

за результатами засідань готують протоколи;

опрацьовують із членами Експертних комісій заяви про відсутність конфлікту інтересів, складені в довільній формі;

доводять протоколи засідань до відома керівництва Мінкультури та Держкіно.

У разі відсутності секретаря протокол веде особа, уповноважена головою відповідної Експертної комісії.

13. Робота Експертних комісій здійснюється на громадських засадах.

14. Засідання Експертних комісій вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 їх складу.

Рішення Експертних комісій приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості їх членів, присутніх на засіданнях. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У разі незгоди з ухваленим рішенням кожен член Експертної комісії письмово викладає свою позицію, яка додається до протоколу засідання.

Якщо член Експертної комісії опиниться в ситуації, яка може бути сприйнята як така, що має ознаки конфлікту інтересів, він має надати інформацію про конфлікт інтересів голові відповідної Експертної комісії перед початком будь-якої дискусії або обговорення відповідного питання.

У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Експертною комісією, таке рішення скасовується головою Експертної комісії та призначається повторне засідання Експертної комісії.

15. Претендентами на одержання грантів є молоді діячі у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молоді письменники і майстри народного мистецтва віком до 35 років.

16. Для одержання гранту претенденти до 15 лютого щороку подають до Мінкультури та Держкіно заявку, до якої додаються:

заявка на участь у конкурсі на одержання гранту Президента України молодими діячами у галузі культури і мистецтва за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

кошторис творчого проекту на участь у конкурсі на одержання гранту Президента України молодими діячами у галузі культури і мистецтва за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

копія документа, що посвідчує особу;

інформаційна довідка про головних виконавців проекту, у якій зазначаються біографічні дані та інформація про творчу діяльність претендента (участь у мистецьких заходах, фото, CD, DVD, буклети, афіші, програми, програмки, відзнаки, нагороди, зразки літературної творчості), рекомендації щодо підтримки творчого проекту (не менше двох);

гарантійний лист підприємства (установи, організації, закладу), що зобов’язується забезпечити реалізацію творчого проекту.

Обробка персональних даних претендентів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Документи, що не відповідають цим вимогам, до розгляду Експертними комісіями не приймаються.

17. Експертні комісії відповідно до основних завдань своєї діяльності, що визначені у пункті 4 цього Порядку, не пізніше 01 березня розглядають заявки претендентів, керуючись такими критеріями:

рівень виконавської майстерності претендентів;

спрямованість творчого проекту на використання сучасних тенденцій розвитку мистецтва (за напрямами);

мистецька та суспільна значимість поданого творчого проекту, його спрямованість на утвердження ідеалів духовності і гуманізму;

обґрунтування реалізації творчого проекту, що подається на одержання гранту, в повному обсязі та в зазначені строки в межах кошторису.

18. Рішення Експертних комісій оформлюються протоколами у двох примірниках та підписуються секретарями й головами відповідних Експертних комісій.

19. Рішення Експертних комісій мають рекомендаційний характер і виносяться на розгляд колегії Мінкультури для визначення претендентів на одержання грантів Президента України.

Мінкультури письмово інформує відповідні Експертні комісії про визначення претендентів на одержання грантів Президента України, у тому числі надає обґрунтування щодо причин неврахування (відхилення) кандидатур претендентів.

20. Претендентам за їх запитом надаються витяги із протоколів.

21. Документи претендентів, подані до Мінкультури та Держкіно, зберігаються у відповідних структурних підрозділах в установленому законодавством порядку.

22. Матеріально-технічне забезпечення засідань Експертних комісій здійснюється Мінкультури та Держкіно.

23. Інформація про роботу Експертних комісій оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінкультури та Держкіно.

Начальник управління
сценічного і візуального
мистецтваП.М. БілашДодаток 1
до Порядку роботи експертних комісій
щодо надання грантів Президента України
молодим діячам у галузі театрального,
музичного, циркового, образотворчого
мистецтва та кінематографії,
молодим письменникам,
майстрам народного мистецтва
для створення і реалізації
творчих проектів
(пункт 16)

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі на одержання гранту Президента України молодими діячами у галузі культури і мистецтва


Додаток 2
до Порядку роботи експертних комісій
щодо надання грантів Президента України
молодим діячам у галузі театрального,
музичного, циркового, образотворчого
мистецтва та кінематографії,
молодим письменникам,
майстрам народного мистецтва
для створення і реалізації
творчих проектів
(пункт 16)

КОШТОРИС
творчого проекту на участь у конкурсі на одержання гранту Президента України молодими діячами у галузі культури і мистецтва

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...