Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в [...]
Мінтранс України; Наказ, Правила від 10.04.2001205
Документ z0452-01, поточна редакція — Редакція від 04.10.2016, підстава z1234-16
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 205 від 10.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2001 р.
за N 452/5643

Про затвердження Правил реєстрації операцій
зі шкідливими речовинами на суднах, морських
установках і в портах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 404 ( z0889-05 ) від 02.08.2005
Наказами Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 1002 ( z2182-13 ) від 09.12.2013
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 }

З метою приведення порядку реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами у відповідність до Міжнародної конвенції по запобіганню
забрудненню з суден 1973 року ( 896_009 ), зміненою Протоколом
1978 року ( 995_829 ) до неї, на підставі статті 3 Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами на суднах, морських установках і в портах України (далі
- Правила), що додаються. 2. Департаменту безпеки транспорту та технічної політики
(Петрашевський О.Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку. 3. Головній державній інспекції України з безпеки
судноплавства (Чайковський Л.П.) після реєстрації довести цей
наказ до відома зацікавлених організацій. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту Севрюкова В.В.
Міністр Л.М.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
10.04.2001 р. N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 травня 2001 р.
за N 452/5643
Правила
реєстрації операцій зі шкідливими речовинами
на суднах, морських установках і в портах України
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють згідно з вимогами законодавства
України і Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню із
суден 1973 року ( 896_009 ), зміненої протоколом 1978 року
( 995_829 ) до неї, порядок реєстрації операцій зі шкідливими
забруднювальними речовинами на суднах, морських установках і
приймальних спорудах. Вимоги цих Правил є обов'язковими для суден всіх типів і
призначень, що плавають під прапором України, незалежно від
відомчої підпорядкованості та форм власності, для морських
стаціонарних та плавучих установок, що перебувають у водах під
юрисдикцією України, і приймальних споруд у портах України. 1.2. При розробці цих Правил використовувалися такі
нормативно-правові акти: Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (далі
- КТМУ); Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального
моря України від забруднення та засмічення, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 269
( 269-96-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
29 березня 2002 року N 431); { Абзац третій пункту 1.2 глави 1 в
редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 278 ( z1234-16 ) від
16.08.2016 } Міжнародна конвенція щодо запобігання забрудненню із суден
1973 року, змінена протоколом 1978 року ( 995_829 ) до неї (далі -
MARPOL 73/78); Резолюція IMO MERC.65(37) "Поправки до додатка до протоколу
1978 року до Міжнародної конвенції щодо запобігання забрудненню із
суден 1973 року (із поправками до правила 2 і новим правилом 9
додатка V)"; Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів
(далі - МКМПНВ), прийнятий резолюцією IMO A.716(17); Положення про Державну службу України з безпеки на
транспорті, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
11 лютого 2015 року N 103 ( 103-2015-п ); { Абзац сьомий пункту
1.2 глави 1 в редакції Наказів Міністерства інфраструктури N 487
( z1312-11 ) від 01.11.2011, N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 } Положення про капітана морського порту та службу капітана
морського порту, затверджене наказом Міністерства інфраструктури
України від 27 березня 2013 року N 190 ( z0632-13 ), зареєстроване
в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за
N 632/23164; { Абзац восьмий пункту 1.2 глави 1 в редакції Наказу
Міністерства інфраструктури N 1002 ( z2182-13 ) від 09.12.2013 } Положення про морські екологічні інспекції, затверджене
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від
4 листопада 2011 року N 429 ( z1348-11 ), зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за
N 1348/20086. { Абзац дев'ятий пункту 1.2 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 404 ( z0889-05 ) від
02.08.2005, Наказу Міністерства інфраструктури N 1002 ( z2182-13 )
від 09.12.2013 }
{ Абзац десятий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства інфраструктури N 1002 ( z2182-13 ) від
09.12.2013 }
1.3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
Відходи - не потрібні і не придатні для обслуговування
суднові судна відпрацьовані види нафти і матеріалів,
невживані їх залишки або речовини, що
утворюються в процесі експлуатації судна
(тверді і рідкі), які не підпадають під
утилізацію на самому судні і підлягають
постійному або періодичному вилученню із судна.
Господарсько- - стоки із санітарно-гігієнічних приміщень,
побутові умивалень, душових, лазень, ванних, каютних
води умивальників, пралень та інших.
Нафта - згідно з КТМУ ( 176/95-ВР ) і додатком I до
MARPOL 73/78 означає нафту в будь-якому
вигляді, зокрема сиру нафту, рідке паливо,
мастила, нафтовмісні осади, нафтові залишки і
очищені нафтопродукти (що не є речовинами, які
підпадають під чинність положень додатка II до
MARPOL 73/78).
Нафтові залишки - будь-які залишки, що містять нафту.
Обробка - дрібнення і знезараження стічних вод на
стічних вод суднах у спеціальних установках з метою
вилучення з них патогенних і
санітарно-показових мікроорганізмів.
Операції - дії, що виконують на суднах з паливом,
зі вантажем і судновими відходами в процесі
шкідливими нормальної експлуатації, які можуть призвести
речовинами до забруднення моря і підлягають реєстрації
згідно з КТМУ ( 176/95-ВР ), Правилами охорони
внутрішніх морських вод і територіального моря
від забруднення та засмічення ( 269-96-п ) і
MARPOL 73/78.
Очищення - обробка нафтовмісних лляльних або баластних
нафтовмісних вод з метою вилучення з них нафти до
вод встановлених норм.
Приймальна - споруда берегова, плавуча або їх поєднання у
споруда єдиній технологічній схемі, призначена для
прийняття із суден шкідливих речовин або
сумішей, що містять такі шкідливі речовини, які
можуть накопичуватися на суднах у процесі
їхньої нормальної експлуатації, але не можуть
бути кинуті із суден згідно з чинними
міжнародними конвенціями або національними
законодавствами держав, у водах яких судна
здійснюють своє плавання.
Промаслене - ганчір'я, просочене нафтою, що підпадає під
ганчір'я положення додатка I до MARPOL 73/78.
Скидання - будь-яке витікання, розлиття, зливання,
спорожнення, що здійснюють із судна у воду,
незалежно від того, якими причинами це
зумовлено, відносно шкідливих речовин або
стоків, що містять такі речовини.
Сміття - означає всі види продовольчих, побутових і
експлуатаційних відходів (крім свіжої риби та
її залишків), що утворюються в процесі
нормальної експлуатації судна і підлягають
постійному або періодичному вилученню, за
винятком речовин, визначення або перелік яких
наведені в додатку V до MARPOL 73/78 та інших
додатках до MARPOL 73/78.
Стічні води - стоки та інші відходи з усіх типів туалетів,
пісуарів, унітазів, а також шпигатів, що
знаходяться у загальних туалетах; стоки з
раковин, ванн, душових і шпигатів, що
знаходяться в медичних приміщеннях
(амбулаторіях, лазаретах); стоки з приміщень, в
яких утримують живих тварин; інші стоки, якщо
вони змішані з переліченими вище.
Шкідлива - будь-яка речовина, що, потрапляючи в море,
речовина здатна створити небезпеку для здоров'я людей,
завдати шкоду живим ресурсам, морській флорі і
фауні, порушити природну привабливість моря як
місця відпочинку або завадити іншим видам
правомірного використання моря і включає
будь-яку речовину, яка передбачена MARPOL
73/78. До шкідливих речовин у цьому
нормативному документі віднесені нафта, нафтові
залишки, відпрацьовані мастила, нафтовмісні
лляльні і баластні води, стічні води, сміття та
залишки хімічних речовин, що перевозять на
суднах наливом, навалом і в упаковці.
1.4. Операції зі шкідливими речовинами згідно з MARPOL 73/78
на суднах, що плавають під прапором України, на морських
стаціонарних і плавучих установках, що знаходяться в морських
водах під юрисдикцією України, на берегових спорудах для прийняття
і обробки суднових відходів у портах України повинні реєструватися
у встановленому цими Правилами порядку. 1.5. Контроль за дотриманням вимог цих Правил на суднах,
морських стаціонарних і плавучих установках і спорудах згідно з
законодавством України здійснює Державна служба України з безпеки
на транспорті, яка діє згідно з Положенням про Державну службу
України з безпеки на транспорті, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 11 лютого 2015 року N 103 ( 103-2015-п ). { Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011,
N 1002 ( z2182-13 ) від 09.12.2013, N 278 ( z1234-16 ) від
16.08.2016 }
1.6. Державний контроль за дотриманням вимог цих Правил у
межах компетенції здійснюють Державна Азовська морська екологічна
інспекція, Державна Азовсько-Чорноморська екологічна інспекція,
Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного
моря. { Пункт 1.6 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 404 ( z0889-05 ) від 02.08.2005, Наказу Міністерства
інфраструктури N 1002 ( z2182-13 ) від 09.12.2013 }
1.7. Відповідальність за дотриманням вимог цих Правил на
суднах покладається на судновласників і капітанів суден у
залежності від вини кожного, а на морських стаціонарних і плавучих
установках та берегових спорудах у портах - на власників цих
установок і споруд та на осіб, відповідальних за технологічні
операції. 1.8. Реєстрація операцій в залежності від типу шкідливої
речовини і виду об'єкта, на якому ці операції виконують,
здійснюється в журналах реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами, у машинних або суднових журналах, або в диспетчерських
журналах. 1.9. Журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами є
офіційними судновими документами, повинні бути внесені в судновий
реєстр обов'язкових документів, прошнуровані і засвідчені печаткою
капітана будь-якого порту. 1.10. Органи, що здійснюють державний нагляд або контроль та
нагляд, можуть перевіряти записи в журналах і робити з них
виписки, а також вимагати, щоб капітан судна або адміністрація
морських стаціонарних або плавучих установок і приймальних споруд
у портах засвідчили, що ця копія відповідає оригіналу. 1.11. Записи про операції зі шкідливими речовинами в журналах
реєстрації операцій зі шкідливими речовинами здійснюють за
встановленою формою з дотриманням рекомендацій щодо заповнення
журналів. Форми цих журналів наведені у додатках 1, 2, 3 та 4 до
цих Правил. Записи про операції зі шкідливими речовинами в судновому,
машинному або диспетчерському журналі провадяться у довільній
формі з обов'язковим зазначенням: - виду шкідливої речовини; - змісту проведеної операції згідно з рекомендаціями щодо
внесення записів у журнали реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами; - часу початку і закінчення операції за місцевим часом; - місцезнаходження судна на початку і наприкінці операції або
назви порту проведення операції; - кількості перероблених шкідливих речовин у куб. м; - номерів або позначок суднових вантажних, паливних,
мастильних та інших цистерн згідно з наявною на судні звітною
технічною документацією. 1.12. Кожну операцію зі шкідливими речовинами докладно і без
зволікання реєструють у відповідному журналі так, щоб усі записи,
які стосуються її, мали завершений вигляд. Записи щодо кожної
завершеної операції підписує особа командного складу судна, що є
відповідальною за ці операції, а кожну заповнену сторінку підписує
капітан судна. Записи про операції зі шкідливими речовинами
здійснюють державною мовою України, а записи в журналах реєстрації
операцій зі шкідливими речовинами на суднах, що здійснюють
міжнародні рейси, також англійською мовою. Журнали реєстрації операцій зі шкідливими речовинами
зберігаються на борту судна в такому місці, що є легкодоступним і
дозволяє в будь-який прийнятний час здійснити перевірку журналу.
Журнали зберігаються на борту судна протягом трьох років після
внесення останнього запису, а після цього здаються в архів
судновласника. 1.13. Записи про операції зі шкідливими речовинами повинні
бути розбірливими, стислими. Робити записи олівцем, замазувати або
стирати зроблені записи не допускається. Невірний запис охайно
закреслюють, поруч відтворюють його у виправленому вигляді,
роблять напис "Виправленому вірити" і підписують виправлення. 1.14. Під час здавання шкідливих речовин на приймальні
споруди таку операцію слід підтверджувати розпискою або довідкою.
У портах України застосовують розписку за формою додатка 5 до цих
Правил. 1.15. Розписки або довідки про здавання шкідливих речовин на
приймальні споруди або плавучі збирачі зберігаються на судні або
морській установці, які здають шкідливі речовини, разом з іншими
документами протягом трьох років. 1.16. Ці Правила передбачають порядок реєстрації операцій із: - нафтою на суднах і морських стаціонарних і плавучих
установках; - шкідливими рідкими речовинами, що перевозяться наливом на
суднах; - шкідливими речовинами, що перевозяться на суднах в
упаковці; - стічними і господарсько-побутовими водами на суднах і
морських стаціонарних і плавучих установках; - сміттям на суднах і морських стаціонарних і плавучих
установках; - шкідливими речовинами на портових суднах-збирачах і
приймальних спорудах у портах.
2. Реєстрація операцій з нафтою
2.1. Реєстрація операцій з нафтою в машинних відділеннях на
нафтових танкерах валовою місткістю 150 регістрових тонн і більше
і на суднах місткістю 400 регістрових тонн і більше, що не є
нафтовими танкерами, які виконують міжнародні рейси, здійснюється
в журналі нафтових операцій ("Операції в машинному відділенні (для
всіх суден)"), форма якого наведена в додатку 1 до цих Правил. 2.2. Реєстрація операцій з нафтою на нафтових танкерах
валовою місткістю 150 регістрових тонн і більше, що виконують
міжнародні рейси, здійснюється також у журналі нафтових операцій
("Вантажні і баластні операції (для нафтових танкерів)"), форма
якого наведена в додатку 2 до цих Правил. 2.3. Реєстрація операцій з нафтою на суднах, що не здійснюють
міжнародні рейси, на суднах портового і службово-допоміжного
флоту, на морських стаціонарних і плавучих установках за розсудом
власників, яким належать зазначені засоби, може виконуватися або в
журналі нафтових операцій (додаток 1), або в машинному, а за
відсутності машинного - в судновому або диспетчерському журналі. 2.4. Під час реєстрації операцій, зазначених у пункті 2.4 цих
Правил, у журналі здійснюються записи про проведення таких
операцій з нафтою в машинних відділеннях: - збирання і вилучення нафтових залишків; - вилучення нафтовмісних лляльних і баластних вод; - прийняття і видача палива і змащувального мастила; - скидання нафти, зазначені правилом 11 додатка I до MARPOL
73/78. 2.5. На суднах, що не здійснюють міжнародні рейси, і суднах
портового і службово-допоміжного флоту, що перевозять нафту
наливом як вантаж (за винятком портових плавучих
бункерувальників), додатково, крім записів, зазначених у пункті
2.4, виконують записи про такі операції: - навантаження нафти; - внутрішньосуднове перекачування вантажу; - вивантаження нафти; - прийняття баласту у вантажні танки; - очищення вантажних танків засобами судна (очищення
вантажних танків засобами зачисних станцій або спеціалізованих
споруд фіксується спеціальним записом у судновому журналі); - зливання баласту з вантажних танків і промивальної води з
відстійного танка на берегові очисні споруди; - вилучення нафтових залишків з вантажних танків; - скидання нафти, яку перевозять як вантаж, зазначені
правилом 11 додатка I до MARPOL 73/78. 2.6. Капітани суден повинні отримати від оператора
приймальних споруд, що включають баржі та автоцистерни, розписку
або довідку, в якій зазначаються кількість прийнятої із судна
промивної води, брудного баласту, нафтових залишків або
нафтовмісних сумішей, а також час і дата прийняття. Ця розписка
або довідка може застосовуватися капітаном судна в підтвердження
того, що його судно не було втягнуто до інциденту, що спричинив
забруднення. Розписку або довідку слід зберігати разом з журналом
нафтових операцій. 2.7. Операції накопичування нафти і здачі її на судна-збирачі
або берегові об'єкти спеціалізованими суднами, на яких нафта
накопичується внаслідок роботи судна за прямим функціональним
призначенням, реєструються в судновому журналі. При цьому
відзначається, що кількість нафти зазначена за судновими вимірами.
Під час здавання зібраної нафти адміністрації спеціалізованого
судна слід отримати розписку за формою, передбаченою пунктом 1.14
цих Правил. 2.8. Операції з промасленим ганчір'ям на суднах, що
здійснюють міжнародні рейси, на суднах, що не здійснюють
міжнародні рейси, на суднах портового і службово-допоміжного
флоту, на морських стаціонарних і плавучих установках
реєструються в машинному, а за відсутності машинного - в
судновому журналі. Реєстрацію операцій з промащеним ганчір'ям на
приймальних спорудах у портах виконують у диспетчерському журналі. Під час реєстрації операцій з промасленим ганчір'ям
зазначають: а) спалювання промасленого ганчір'я на судні: - дату і час спалювання; - місцезнаходження судна під час спалювання; - загальну кількість спаленого ганчір'я в куб. м; б) здавання промасленого ганчір'я на берег: - порт здавання; - дату і час здавання; - загальну кількість зданого промасленого ганчір'я в куб. м.
3. Реєстрація операцій зі шкідливими рідкими речовинами, що
перевозять наливом на суднах
3.1. Порядок реєстрації операцій зі шкідливими рідкими
речовинами, що перевозять наливом на суднах, установлений правилом
9 додатка II до MARPOL 73/78. 3.2. Кожне судно, що перевозить шкідливі рідкі речовини
наливом, повинно реєструвати всі операції в журналі вантажних
операцій для суден, що перевозять шкідливі рідкі речовини наливом,
форма якого наведена в додатку 3 до цих Правил. 3.3. Операції щодо здавання на берег ганчір'я, забрудненого
рідкими шкідливими речовинами, реєструються в судновому журналі.
4. Реєстрація операцій зі шкідливими речовинами, що
перевозять морем навалом або в упаковці
4.1. Реєстрація виконується для шкідливих речовин, що
перевозять морем навалом або в упаковці на суднах, які плавають
під Державним прапором України, в судновому журналі у разі
потрапляння шкідливих речовин у море. При цьому в обов'язковому порядку зазначають: - місцезнаходження судна; - час події; - найменування скинутого небезпечного вантажу або шкідливої
речовини згідно з МКМПНВ; - кількість скинутого небезпечного вантажу або шкідливої
речовини в куб. м.
5. Реєстрація операцій зі стічними і
господарсько-побутовими водами
5.1. Реєстрація здійснюється під час операцій зі стічними і
господарсько-побутовими водами на суднах, що плавають під прапором
України, які обладнані стічними системами з цистернами для
збирання стічних вод і установками для обробки стічних вод, а
також на морських стаціонарних і плавучих установках, бурових
вишках, виробничих платформах та інших подібних спорудах у разі
перебування в морських внутрішніх і територіальних водах України. 5.2. Операції зі стічними водами на суднах реєструються в
суднових і машинних журналах, а на морських установках - в
диспетчерських журналах. 5.3. Під час реєстрації операцій зі стічними водами
зазначають: а) час уведення в автоматичний режим роботи установки для
обробки стічних вод (у машинному журналі); б) час виведення з автоматичного режиму роботи установки для
обробки стічних вод (у машинному журналі); в) здачу стічних вод у портах (у судновому журналі) із
зазначенням: - дати і часу здачі; - порту здачі; - позначення цистерн, з яких здані стічні води; - кількості зданих стічних вод і їхнього залишку в цистернах
на судні, куб. м; г) випадкове або інше надзвичайне скидання стічних вод у
районах моря, де таке скидання забороняється (в судновому
журналі), із зазначенням: - дати і часу скидання; - місцезнаходження судна під час скидання; - обставини скидання; - загальної кількості скинутих стічних вод (за судновими
вимірами), куб. м.
6. Реєстрація операцій зі сміттям
6.1. Реєстрація виконується під час операцій зі сміттям на
суднах, які плавають під прапором України, а також на морських
стаціонарних і плавучих установках у разі перебування в морських
водах, що знаходяться під юрисдикцією України. Скидання будь-якого сміття, крім харчових відходів, в
особливих районах забороняється. Слід класифікувати тільки сміття,
що скидають у море. Для сміття всіх категорій, крім категорії 1,
скинутого на приймальні споруди, слід зазначати тільки загальну
приблизну кількість. 6.2. На кожному судні валовою місткістю 400 регістрових тонн
і більше та на кожному судні, призначеному для перевезення 15
чоловік і більше, які виконують рейси до портів або до морських
терміналів, що знаходяться під юрисдикцією інших країн, а також на
кожній стаціонарній і плавучій платформі, що зайнята розвідуванням
і розробкою мінеральних ресурсів морського дна, згідно з
Резолюцією IMO MEPC.65 (37) операції зі сміттям повинні
реєструватися в журналі реєстрації операцій зі сміттям, форма
якого наведена в додатку 4 до цих Правил. 6.3. На суднах, призначених для перевезення 15 чоловік і
більше, що здійснюють рейси тривалістю менше однієї години,
операції зі сміттям реєструються в судновому журналі. 6.4. На суднах, стаціонарних і плавучих платформах, що не
підпадають під вимоги пункту 6.2 цих Правил, операції зі сміттям
також реєструються в судновому журналі. 6.5. Підлягають реєстрації операції з такими категоріями
сміття: - пластмасою; - сепараційними, обшивальними або пакувальними матеріалами,
що мають плавучість; - подрібненими виробами з паперу, ганчір'ям, склом, металом,
пляшками, черепками та іншими; - харчовими відходами; - попелом з інсинераторів. 6.6. Підлягають реєстрації такі операції зі сміттям, при
цьому в кожному випадку зазначають: а) скидання сміття в море: - дату і час скидання; - місцезнаходження судна (широту і довготу); - категорію скинутого сміття; - приблизну кількість скинутого сміття кожної категорії в
куб. м; - підпис особи командного складу, відповідальної за
проведення операції; б) здачу сміття на приймальні споруди або на інші судна в
портах: - дату і час здачі; - порт чи споруду, або назву судна, що прийняло сміття; - категорію зданого сміття; - приблизну кількість зданого сміття кожної категорії в куб.
м; - підпис особи командного складу, відповідальної за
проведення операції; в) спалювання сміття: - дату і час початку і закінчення операції; - місцезнаходження судна (широту і довготу); - приблизну кількість спаленого сміття в куб. м; - підпис особи командного складу, відповідальної за
проведення операції; г) аварійні або інші надзвичайні скидання сміття: - час події; - порт або місцезнаходження судна під час події; - приблизну кількість і категорію скинутого сміття; - обставини вилучення, скидання або втрати, їхні причини та
інші загальні зауваження. 6.7. Капітан повинен отримати від оператора портових
приймальних споруд або від капітана судна, що приймає сміття,
розписку або довідку, в якій зазначається приблизна кількість
перевантаженого сміття. Розписки або довідки повинні зберігатися
на борту судна разом з журналом реєстрації операцій зі сміттям
протягом двох років. 6.8. Операції з накопичування сміття на спеціалізованих
суднах під час виконання ними роботи за прямим функціональним
призначенням (нафтосміттєзбирачі під час очищення акваторії порту
і ліквідації розлиття, зачисні станції та інші) реєструються в
судновому журналі. При цьому відзначається, що кількість сміття
вказана за судновими вимірами. Під час здачі зібраного сміття
адміністрація судна повинна отримати розписку або довідку
відповідно до пункту 1.14 цих Правил.
7. Реєстрація операцій на суднах-збирачах і приймальних
спорудах у портах
7.1. Операції з приймання із суден і обробки шкідливих
речовин на суднах-збирачах або приймальних спорудах у портах
повинні реєструватися в журналі реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами на суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах,
форма якого наведена в додатку 6. 7.2. Операції з приймання із суден і наступної здачі на
приймальні споруди для обробки суднових відходів, що виконуються
періодично спеціалізованими суднами (нафтосміттєзбирачами,
бункерувальниками, зачисними станціями та іншими), за відсутності
на судні спеціального журналу, зазначеного в пункті 7.1 цих
Правил, допускається реєструвати в судновому журналі. 7.3. На портових приймальних спорудах, що здійснюють тільки
прийняття і очищення нафтовмісних лляльних і баластних вод,
операції згідно з цими Правилами реєструються в диспетчерському
журналі. 7.4. Судна-збирачі відходів у журналі реєстрації операцій зі
шкідливими речовинами, зазначеному в пункті 7.1 цих Правил,
реєструють також обробку або передачу на приймальні споруди
власних відходів (сміття, нафтовмісних і стічних вод та інших).
Начальник Департаменту безпеки
транспорту та технічної політики
Мінтрансу України О.Л.Петрашевський
Додаток 1
до пункту 1.11 Правил реєстрації
операцій зі шкідливими речовинами
на суднах, морських установках і в
портах України
Форма
журналу нафтових операцій для всіх суден
(витяг з додатка I до MARPOL 73/78)
ЖУРНАЛ НАФТОВИХ ОПЕРАЦІЙ
OIL RECORD BOOK
(ОПЕРАЦІЇ В МАШИННОМУ ВІДДІЛЕННІ ДЛЯ ВСІХ СУДЕН)
(MACHINERY SPACE OPERATIONS, ALL SHIPS)
Назва судна _____________________________________________________
Name of ship
Позивні__________________________________________________________
Distinctive number or letters
Номер IMO________________________________________________________
IMO number
Валова місткість_________________________________________________
Gross tonnage
Початий _________________________________ Закінчений ____________
From To
Вступ
На наступних сторінках цього журналу поданий повний перелік
операцій у машинному відділенні, що підлягають, якщо це
застосовується, реєстрації в журналі нафтових операцій згідно з
правилом 20 додатка I до Міжнародної конвенції щодо запобігання
забруднення із суден 1973 року, зміненої протоколом 1978 року
( 995_829 ) до неї (MARPOL 73/78). Пункти згруповані за
операціями, кожна з яких має літерне позначення. Під час внесення записів у журнал нафтових операцій у
відповідних графах слід проставляти дату, літерне позначення і
номер пункту. Подробиці про операцію, які вимагає правило,
записують у хронологічному порядку на вільних місцях сторінки. Кожний запис про завершену операцію датується і підписується
особою командного складу, відповідальною за операцію. Кожна
заповнена сторінка підписується капітаном судна. У журналі нафтових операцій містяться багато посилань на
кількість нафти. Обмежена точність замірних приладів танків, зміна
температури та налипання нафти на стінках танків будуть впливати
на точність цих вимірів. Записи в журналі нафтових операцій слід
розглядати, враховуючи цю обставину.
Introduction
The following pages of this Oil Record Book show a
comprehensive list of items of machinery space operations which
are, when appropriate, to be recorded in the Oil Record Book in
accordance with Regulation 20 of Annex I of the International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as
modified by the Protocol of 1978 ( 995_829 ) relating thereto
(MARPOL 73/78). The items have been grouped into operational
sections, each of which is denoted by a letter code. When making entries in the Oil Record Book, the date,
operational code and item number shall be inserted in the
appropriate columns and the required particulars shall be recorded
chronologically in the blank spaces. Each completed operation shall be signed for and dated by the
officer or officers in charge. Each completed page shall be signed
by the master of the ship. The Oil Record Book contains many references to oil quantity.
The limited accuracy of tank measurement devices, temperature
variations and clingage will affect the accuracy of these
readings. The entries in the Oil Record Book should be considered
accordingly.
ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ РЕЄСТРАЦІЇ
LIST OF ITEMS TO BE RECORDED
--------------------------------------------------------------------------- |Код | Пункт | Найменування операції | |(літера)| (номер) | Operations and items | |Code | Item | | |(Letter)|(Number) | | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | A | |ПРИЙНЯТТЯ БАЛАСТУ В ПАЛИВНІ ТАНКИ АБО ЇХ ОЧИЩЕННЯ | | | |BALLASTING OR CLEANING OF OIL FUEL TANKS | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 1 |Позначення танків, заповнених баластом | | | |Identity of tank(s) ballasted | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 2 |Чи були танки очищені після того, як у них | | | |містилася нафта, якщо ні, указати марку нафти, | | | |яка в них раніше перевозилася | | | |Whether cleaned since they last contained oil | | | |and, if not, type of oil previously carried | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 3 |Процес очищення: | | | |Cleaning process: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 3.1 |місцезнаходження судна, час початку і закінчення | | | |очищення | | | |position of ship and time at the start and | | | |completion of cleaning | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 3.2 |указати танки, для яких застосовувався той або | | | |інший метод (промивання, очищення парою, | | | |очищення хімічними речовинами; тип і кількість | | | |хімічних речовин, що використовували) | | | |identify tank(s) in which one or another method | | | |has been employed (rinsing through, steaming, | | | |cleaning with chemicals; type and quantity of | | | |chemicals used) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 3.3 |позначення танків, в які була перекачана | | | |промивна вода | | | |identity of tank(s) into which cleaning water | | | |was transferred | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 4 |Прийняття баласту: | | | |Ballasting: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 4.1 |місцезнаходження судна, час початку і закінчення | | | | баластування | | | |position of ship and time at start and end of | | | |ballasting | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 4.2 |кількість баласту, якщо танки не очищені | | | |quantity of ballast if tanks are not cleaned | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | В | |СКИДАННЯ БРУДНОГО БАЛАСТУ АБО ПРОМИВНОЇ ВОДИ З | | | |ПАЛИВНИХ ТАНКІВ, УКАЗАНИХ У РОЗДІЛІ (А) | | | |DISCHARGE OF DIRTY BALLAST OR CLEANING WATER FROM | | | |OIL FUEL TANKS REFERRED TO UNDER SECTION (A) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 5 |Позначення танків | | | |Identity of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 6 |Місцезнаходження судна на початку скидання | | | |Position of ship at start of discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 7 |Місцезнаходження судна в кінці скидання | | | |Position of ship on completion of discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 8 |Швидкість судна під час скидання | | | |Ship's speed(s) during discharge | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9 |Метод скидання: | | | |Method of discharge: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9.1 |крізь очисне обладнання на 100 млн. в степені -1 | | | |through 100 ppm equipment | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9.2 |крізь очисне обладнання на 15 млн. в степені -1 | | | |through 15 ppm equipment | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 9.3 |у приймальні споруди | | | |to reception facilities | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 10 |Кількість скинутого | | | |Quantity discharged | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | С | |ЗБИРАННЯ І ВИЛУЧЕННЯ НАФТОВИХ ЗАЛИШКІВ | | | |(НАФТОВМІСНИХ ОСАДІВ) | | | |COLLECTION AND DISPOSAL OF OIL RESIDUES (SLUDGE) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11 |Збирання нафтових залишків | | | |Collection of oil residues | | | |Кількість нафтових залишків (нафтовмісних | | | |осадів), що зберігаються на борту до кінця | | | |рейсу, запис про які виконують не частіше одного | | | | разу на тиждень. Якщо судна виконують короткі | | | |рейси, запис про кількість нафтозалишків | | | |виконується щотижня*: | | | |Quantity of oil residues (sludge) retained on | | | |board at the end of a voyage, but not more | | | |frequently than once a week. When ships are on | | | |short voyages, the quantity should be recorded | | | |weekly*: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11.1 |відсепаровані нафтовмісні залишки (шлам, що | | | |утворився внаслідок сепарації палива і мастил) | | | |та інші подібні залишки, якщо застосовно: | | | |separated sludge (sludge resulting from | | | |purification of fuel and lubricating oils) and | | | |other residues, if applicable: | | | |- позначення танків | | | |- identity of tank(s) | | | |- місткість танків____________________________куб. м | | | |- capacity of tank(s)_________________________cubic m| | | |- загальна кількість залишків, що зберігаються | | | |в кожному зазначеному танку___________________куб. м | | | |- total quantity of retention_________________cubic m| | |----------+-----------------------------------------------------| | | 11.2 |інші залишки (наприклад, нафтові залишки, що | | | |утворилися внаслідок спускання відстою, | | | |протікання, відпрацьоване машинне мастило тощо | | | |в машинних відділеннях), якщо означений танк | | | |використовують на доповнення до танків, | | | |зазначених у п. 11.1: | | | |other residues (such as oil residues resulting | | | |from drainages, leakages, exhausted oil, etc., | | | |in the machinery spaces), if applicable due | | | |to tank arrangement in addition to 11.1: | | | |- позначення танків | | | |- identity of tank(s) | | | |- місткість танків____________________________куб. м | | | |- capacity of tank(s)_________________________cubic m| | | |- загальна кількість залишків, що зберігаються | | | |в кожному зазначеному танку___________________куб. м | | | |- total quantity of retention_________________cubic m| | |----------+-----------------------------------------------------| | | 12 |Методи вилучення залишку: | | | |Methods of disposal of residue: | --------------------------------------------------------------------------- _____________
* Тільки в танках, перелічених у пункті 3 форми А і В додатка
до Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню нафтою. * Only in tanks listed in item 3 of Form A and B of the
Supplement to the IOPP Certificate.
--------------------------------------------------------------------------- |Код | Пункт | Найменування операції | |(літера)| (номер) | Operations and items | |Code | Item | | |(Letter)|(Number) | | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | | |Зазначити кількість вилучених нафтових залишків, | | | | спорожнені танки та кількість вмісту, що | | | |зберігається: | | | |State quantity of oil residues disposed of, the | | | |tank(s) emptied and the quantity of contents | | | |retained: | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | | 12.1 |у приймальні споруди (указати порт) | | | |to reception facilities (identify port) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 12.2 |перекачано в інші танки (зазначити танки і | | | |загальний вміст танків) transferred to another | | | |(other) tank(s) (indicate tank(s) and the total | | | |content of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 12.3 |спалено (зазначити загальний час операції) | | | |incinerated (indicate total time of operation) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 12.4 |іншим методом (зазначити яким) | | | |other method (state which) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | D | |НЕАВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ ЗА БОРТ АБО ІНШИЙ СПОСІБ | | | |ВИЛУЧЕННЯ ЛЛЯЛЬНИХ ВОД, ЩО НАКОПИЧИЛИСЯ В | | | |МАШИННИХ ВІДДІЛЕННЯХ | | | |NON-AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL | | | |OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED | | | |IN MACHINERY SPACES | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 13 |Кількість скинутого або вилученого | | | |Quantity discharged or disposed of | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 14 |Час скидання або вилучення (початок і закінчення) | | | |Time of discharge or disposal (start and stop) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15 |Метод скидання або вилучення: | | | |Method of discharge or disposal: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.1 |крізь очисне обладнання на 100 млн. в степені -1 | | | |(указати місцезнаходження судна на початку і в кінці)| | | |through 100 ppm equipment (state position at | | | |start and end) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.2 |крізь очисне обладнання на 15 млн. в степені -1 | | | |(указати місцезнаходження судна на початок і в кінці)| | | |through 15 ppm equipment (state position at | | | |start and end) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.3 |у приймальні споруди (указати порт) | | | |to reception facilities (identify port) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 15.4 |перекачування у відстійний або збірний танк | | | |(зазначити танки, перекачану кількість і загальну | | | | кількість вмісту в танках) | | | |transfer to slop tank or holding tank (indicate | | | |tank(s), state quantity transferred and the | | | |total quantity retained in tank(s) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | E | |АВТОМАТИЧНЕ СКИДАННЯ АБО ІНШИЙ СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ | | | |ЛЛЯЛЬНИХ ВОД, ЩО НАКОПИЧИЛИСЯ У МАШИННИХ | | | |ВІДДІЛЕННЯХ | | | |AUTOMATIC DISCHARGE OVERBOARD OR DISPOSAL | | | |OTHERWISE OF BILGE WATER WHICH HAS ACCUMULATED | | | |IN MACHINERY SPACES | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 16 |Час і місцезнаходження судна, коли система була | | | |введена в автоматичний режим роботи для | | | |скидання за борт | | | |Time and position of ship at which the system | | | |has been put into automatic mode of operation | | | |for discharge overboard | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 17 |Час, коли система була введена в автоматичний | | | |режим роботи для перекачування лляльної води у | | | |збірний танк (указати який) | | | |Time when the system has been put into | | | |automatic mode of operation for transfer of | | | |bilge water to holding tank (identify tank) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 18 |Час, коли система була переведена на ручне | | | |управління | | | |Time when the system has been put to manual | | | |operation | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 19 |Метод скидання за борт: | | | |Method of discharge overboard: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 19.1 |крізь очисне обладнання на 100 млн. в степені -1 | | | |through 100 ppm equipment; | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 19.2 |крізь очисне обладнання на 15 млн. в степені -1 | | | |through 15 ppm equipment | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | F | |СТАН СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ, | | | |РЕЄСТРАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ СКИДАННЯМ НАФТИ | | | |CONDITION OF OIL DISCHARGE MONITORING | | | |AND CONTROL SYSTEM | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 20 |Час виходу системи з ладу | | | |Time of system failure | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 21 |Час, коли система була введена в дію | | | |Time when system has been made operational | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 22 |Причини виходу з ладу | | | |Reasons for failure | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | G | |ВИПАДКОВІ АБО ІНШІ ВИНЯТКОВІ СКИДАННЯ НАФТИ | | | |ACCIDENTAL OR OTHER EXCEPTIONAL DISCHARGES OF OIL | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 23 |Час події | | | |Time of occurrence | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 24 |Місцезнаходження або координати судна під час | | | |події | | | |Place or position of ship at time of occurrence | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 25 |Приблизна кількість і марка скинутої нафти | | | |Approximate quantity and type of oil | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 26 |Обставини скидання або витікання, причини і | | | |загальні зауваження | | | |Circumstances of discharge or escape, the | | | |reasons therefore and general remarks | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | H | | ПРИЙНЯТТЯ ПАЛИВА АБО МАСТИЛА НАЛИВОМ | | | | BUNKERING OF FUEL OR BULK LUBRICATING OIL | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27 |Бункерування: | | | |Bunkering: | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27.1 |місце бункерування | | | |place of bunkering | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27.2 |час бункерування | | | |time of bunkering | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27.3 |марка та кількість рідкого палива і позначення | | | |танків (указати прийняту кількість та | | | |загальну кількість палива в кожному танку) | | | |type and quantity of fuel oil and identity of | | | |tank(s) (state quantity added and total | | | |quantity of tank(s) | | |----------+-----------------------------------------------------| | | 27.4 |марка та кількість мастила і позначення танків | | | |(указати прийняту кількість та загальну | | | |кількість мастила в кожному танку) | | | |type and quantity of lubricating oil and | | | |identity of tank(s) (state quantity added and | | | |total content of tank(s) | |--------+----------+-----------------------------------------------------| | I | |ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ | | | |ADDITIONAL OPERATIONAL PROCEDURES AND GENERAL | | | |EMARKS | ---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- |Назва судна | | |------------------------------| | |Name of ship | | |------------------------------+----------------------------------| |Позивні | | |------------------------------| | |Distinctive number or letters | | -------------------------------------------------------------------
Операції в машинних відділеннях
(для всіх суден)
Machinery space operations (all ships)
-------------------------------------------------------------------------- |Дата |Код |Пункт |Запис операції/підпис особи командного складу,| |Date |(літера) |(номер) | відповідальної за операцію | | |Code |Item |Record of operations/signature of officer | | |(letter) |(number) | in charge | |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| |-----+---------+---------+----------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------
Підпис капітана ___________________________
Signature of master

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »