Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів
Національний банк; Постанова, Положення, Повідомлення [...] від 30.04.2010223
Документ z0474-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.11.2014, підстава v0705500-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.04.2010 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 липня 2010 р.
за N 474/17769
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного
банку
N 705 ( v0705500-14 ) від 05.11.2014 }
Про здійснення операцій з використанням
спеціальних платіжних засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 481 ( z1336-10 ) від 04.11.2010 }

Відповідно до статей 7 та 40 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статей 13 та 14 Закону України "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), з метою
вдосконалення порядку емісії спеціальних платіжних засобів і
здійснення операцій з їх використанням Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок емісії спеціальних
платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням (далі -
Положення), що додається.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття,
використання і закриття рахунків у національній та іноземних
валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі
змінами), що додаються ( z0475-10 ).
3. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від
19.04.2005 N 137 ( z0543-05 ) "Про затвердження Положення про
порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх
застосуванням", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
19.05.2005 за N 543/10823; постанову Правління Національного банку України від
04.01.2008 N 2 ( z0041-08 ) "Про затвердження Змін до Положення
про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх
застосуванням", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
22.01.2008 за N 41/14732; абзац другий пункту 2 постанови Правління Національного банку
України від 05.06.2008 N 165 ( z0600-08 ) "Про внесення змін до
деяких нормативно-правових актів Національного банку України з
питань узгодження Національним банком України правил
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем",
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.07.2008 за
N 600/15291.
4. Банкам - членам платіжних систем, які здійснюють емісію та
еквайринг спеціальних платіжних засобів, крім платіжних карток,
надати до 01.08.2010 Національному банку України повідомлення про
роботу банку зі спеціальними платіжними засобами за формою,
наведеною в додатку до Положення.
5. Банкам - членам платіжних систем, що здійснюють еквайринг
спеціальних платіжних засобів, забезпечити до 01.08.2010
кодифікацію банківських автоматів самообслуговування з присвоєнням
їм внутрішньобанківського реєстраційного коду згідно з
внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації.
6. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома територіальних управлінь Національного банку
України та банків України для використання в роботі.
7. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування, крім: абзацу другого пункту 3.9, абзацу третього пункту 7.3,
пунктів 9.11 та 9.12 Положення, які набирають чинності з
01.01.2011; пункту 3.13 та абзацу шостого пункту 7.7 Положення, які
набирають чинності з 01.01.2012.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків
В.М.Кравця.
В.о. Голови П.М.Сенищ
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України Н.І.Рубан
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
30.04.2010 N 223
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 липня 2010 р.
за N 474/17769

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок емісії спеціальних платіжних засобів
і здійснення операцій з їх використанням

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене згідно із Законами України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні" ( 2346-14 ), іншими нормативно-правовими актами України,
у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку
України.
1.2. Це Положення встановлює загальні вимоги Національного
банку України (далі - Національний банк) до емісії банками,
філіями іноземних банків (далі - банки) спеціальних платіжних
засобів і визначає порядок здійснення операцій з їх використанням.
1.3. Вимоги цього Положення поширюються на платіжні
організації членів та учасників платіжних систем, які є суб'єктами
відносин, що виникають під час здійснення операцій, ініційованих
із використанням спеціальних платіжних засобів цих платіжних
систем. { Абзац перший пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 481 ( z1336-10 ) від
04.11.2010 } Вимоги цього Положення не поширюються на суб'єктів
господарювання, що здійснюють випуск телефонних, транспортних,
паливних, дисконтних карток та інших засобів, які не належать до
платіжних і призначені для фіксування в електронному вигляді
заборгованості емітента перед держателем цих засобів за попередньо
оплаченими товарами (послугами), та на операції, що здійснюються з
їх використанням.
1.4. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні: авторизація - процедура отримання дозволу на проведення
операції з використанням спеціального платіжного засобу; банківський автомат самообслуговування (далі - банкомат) -
програмно-технічний комплекс, що дає змогу держателю спеціального
платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями з
одержання коштів у готівковій формі, унесення їх для зарахування
на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а
також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями
цього комплексу; втрата спеціального платіжного засобу - неможливість
здійснення держателем контролю (володіння) над спеціальним
платіжним засобом, незаконне заволодіння та/або використання
спеціального платіжного засобу чи його реквізитів; держатель спеціального платіжного засобу - фізична особа, яка
на законних підставах використовує спеціальний платіжний засіб для
ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або
здійснює інші операції із застосуванням зазначеного спеціального
платіжного засобу; довірена особа користувача (далі - довірена особа) - фізична
особа, яка на законних підставах має право здійснювати операції з
використанням спеціального платіжного засобу за рахунком
користувача; документ за операцією з використанням спеціального платіжного
засобу - документ, що підтверджує виконання операції з
використанням спеціального платіжного засобу, на підставі якого
формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти
на рахунки; еквайринг - діяльність щодо технологічного, інформаційного
обслуговування суб'єктів господарювання і здійснення операцій з
видачі готівки користувачам спеціальних платіжних засобів, які не
є клієнтами емітента, а також проведення розрахунків з ними за
операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних
засобів; еквайрингова установа (далі - еквайр) - юридична особа, яка
здійснює еквайринг; емісія спеціальних платіжних засобів (далі - емісія) -
проведення операцій з випуску спеціальних платіжних засобів певної
платіжної системи; емітент спеціальних платіжних засобів (далі - емітент) -
банк, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних
платіжних засобів; імпринтер - пристрій, призначений для перенесення рельєфних
реквізитів платіжної картки на сліп для формування первинних
документів; код авторизації - набір цифр або набір букв і цифр, який
формується і надається емітентом або юридичною особою - учасником
платіжної системи, яка діє за його дорученням, за результатами
авторизації; користувач платіжних послуг (далі - користувач) - фізична або
юридична особа, яка відповідно до договору за допомогою
спеціального платіжного засобу користується платіжною послугою як
платник та/або одержувач; корпоративний спеціальний платіжний засіб - спеціальний
платіжний засіб, який дає змогу його держателю здійснювати
операції за рахунком суб'єкта господарювання; мобільний платіжний інструмент - спеціальний платіжний засіб,
реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону
або іншого бездротового пристрою користувача; мобільні платежі - платіжні операції, що здійснюються
користувачами з використанням мобільних платіжних інструментів;
{ Абзац вісімнадцятий пункту 1.4 глави 1 виключено на
підставі Постанови Національного банку N 481 ( z1336-10 ) від
04.11.2010 }
особистий спеціальний платіжний засіб - спеціальний платіжний
засіб, емітований на ім'я фізичної особи, яка не здійснює
підприємницької діяльності; персональний ідентифікаційний номер (далі - ПІН) - набір цифр
або набір букв і цифр, відомий лише держателю спеціального
платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації під час
здійснення операцій із використанням спеціального платіжного
засобу; платіжна картка - спеціальний платіжний засіб у вигляді
емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи
іншого виду картки, що використовується для здійснення платіжних
операцій з рахунку платника або банку, а також інших операцій,
установлених договором; платіжна операція - дія, ініційована держателем спеціального
платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку,
здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього
спеціального платіжного засобу за банківськими рахунками; платіжна послуга - діяльність щодо забезпечення виконання
платіжних операцій з використанням спеціального платіжного засобу,
яка здійснюється постачальниками платіжних послуг; платіжна схема - умови, згідно з якими проводиться облік
операцій за спеціальними платіжними засобами користувача та
здійснюються розрахунки за ці операції; платіжний додаток - програмний засіб, розміщений в
апаратно-програмному середовищі спеціального платіжного засобу, за
допомогою якого здійснюються платіжні та інші операції,
передбачені договором; платіжний пристрій - банкомат, платіжний термінал, імпринтер
тощо, за допомогою якого з дотриманням вимог, установлених Законом
України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ),
користувач здійснює платіжні операції з фізичним використанням
спеціальних платіжних засобів та інші операції, передбачені
договором; платіжний термінал - електронний пристрій, призначений для
здійснення платіжних операцій, отримання довідкової інформації і
друкування документа за операцією із застосуванням спеціального
платіжного засобу; постачальник платіжних послуг - емітент або еквайр, який
надає платіжну послугу користувачу; процесинг - діяльність, яка включає в себе виконання за
операціями зі спеціальними платіжними засобами авторизації,
моніторингу, збору, оброблення, зберігання інформації та надання
обробленої інформації учасникам розрахунків і розрахунковому банку
для проведення взаєморозрахунків; процесингова установа - юридична особа - учасник платіжної
системи, яка здійснює процесинг; система електронної торгівлі (комерції) - сукупність правил,
процедур і програмно-технічних засобів, використання яких дає
змогу споживачу здійснити віддалений доступ до прейскурантів
торговців, виконати замовлення на поставку та оплату замовлених
товарів (послуг); сліп - паперовий документ, який підтверджує здійснення
операції з використанням платіжної картки і містить набір даних
щодо цієї операції та реквізити платіжної картки; спеціальний платіжний засіб - платіжна картка, мобільний
платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує
функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого держатель цього
інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або
банку, а також інші операції, установлені договором; споживач - фізична особа, яка не здійснює підприємницької
діяльності і відповідно до укладеного з емітентом договору
здійснює платіжні операції з використанням спеціального платіжного
засобу згідно з режимом рахунку; стоп-список - перелік спеціальних платіжних засобів,
складений за певними їх реквізитами, за якими заборонено або
обмежено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи
стоп-список може бути електронним та/або паперовим; технічний еквайр - юридична особа - учасник платіжної
системи, яка здійснює технічний еквайринг; технічний еквайринг - діяльність юридичної особи щодо
технологічного, інформаційного обслуговування торговців та/або
еквайрів за операціями, які здійснені із застосуванням спеціальних
платіжних засобів. Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні,
застосовуються в значеннях, визначених Законом України "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), іншими
законами та нормативно-правовими актами Національного банку.
1.5. На території України застосовуються спеціальні платіжні
засоби, емітовані членами внутрішньодержавних і міжнародних
платіжних систем (резидентами та нерезидентами).
1.6. Банк-резидент для здійснення емісії та еквайрингу
спеціальних платіжних засобів, призначених для застосування в
Україні та за її межами, має право створювати внутрішньодержавні
та міжнародні платіжні системи або укладати договори з платіжними
організаціями платіжних систем про членство або про участь у цих
системах. { Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 481 ( z1336-10 ) від 04.11.2010 }
1.7. Банк має право здійснювати емісію спеціальних платіжних
засобів та/або еквайринг на підставі внутрішньобанківських правил,
розроблених відповідно до законодавства України, у тому числі
нормативно-правових актів Національного банку і правил платіжних
систем. Внутрішньобанківські правила затверджуються органом
управління банку, уповноваженим на це його статутом.
1.8. Внутрішньобанківські правила залежно від особливостей
діяльності банку повинні містити: порядок діяльності банку, пов'язаний з емісією спеціальних
платіжних засобів та/або еквайрингом; порядок здійснення платіжних операцій, нарахування комісійної
винагороди та процентів за користування емітентом коштами
користувача; опис документообігу і технології оброблення інформації за
операціями, що здійснюються з використанням спеціальних платіжних
засобів; систему управління ризиками під час здійснення платіжних
операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, уключаючи
порядок оцінки кредитного, операційного ризику, оцінки ризиків
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансування тероризму та порядок урегулювання неплатоспроможності
й інших випадків невиконання банком своїх зобов'язань; порядок діяльності банку під час здійснення розрахунків за
операціями, що проводяться з використанням спеціальних платіжних
засобів; порядок забезпечення банком захисту інформації та вжиття
інших заходів безпеки під час здійснення держателями операцій з
використанням спеціального платіжного засобу, а також порядок дій
банку в разі отримання повідомлення про втрату держателем
спеціального платіжного засобу; інші процедури, які регулюють питання здійснення платіжних
операцій з використанням спеціальних платіжних засобів.
1.9. Банк-резидент - член платіжної системи має право
емітувати спеціальні платіжні засоби, що поряд із платіжним
додатком мають нефінансові додатки, які можуть містити
ідентифікаційні дані, інформацію про пільги, страхування та іншу
інформацію про держателя і дають змогу ідентифікувати їх
держателів та обліковувати виконані ними операції з умовними
одиницями обліку (літри, кілограми, штуки тощо) із застосуванням
цих спеціальних платіжних засобів у певних системах виплат,
надання та обліку послуг, пільг, знижок тощо, реалізованих з
використанням технологій і програмно-технічних засобів платіжних
систем за участю інших осіб усіх форм власності.
1.10. Банк - член платіжної системи, який розпочав та/або
завершив емісію, розповсюдження спеціальних платіжних засобів
та/або еквайринг, зобов'язаний протягом 15 календарних днів після
початку цієї діяльності надіслати повідомлення про роботу банку зі
спеціальними платіжними засобами (далі - Повідомлення) за формою,
наведеною в додатку до цього Положення. Банк - член платіжної системи протягом трьох робочих днів
після виявлення факту надання в Повідомленні помилок зобов'язаний
надіслати нове Повідомлення з виправленою інформацією. Банк - член платіжної системи зобов'язаний протягом
15 календарних днів після зміни інформації щодо роботи банку в
платіжній системі, яка зазначена в Повідомленні, або її доповнення
новою інформацією надіслати нове Повідомлення із зазначенням у
супровідному листі причини надсилання нового Повідомлення.
1.11. Банк зобов'язаний у порядку, установленому
законодавством України, ідентифікувати клієнтів, які відкривають
рахунки в банку, і держателів спеціальних платіжних засобів, які
здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками. Ідентифікація клієнтів банку не є обов'язковою під час
здійснення кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований
відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у
сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом. Клієнт зобов'язаний на вимогу банку надати документи і
відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті діяльності,
фінансового стану. Банк відмовляє клієнтові в його обслуговуванні
в разі ненадання клієнтом необхідних документів, відомостей або
умисного надання неправдивих відомостей щодо себе.
1.12. Платіжні організації зобов'язані забезпечувати
справедливий (легальний) доступ до платіжних систем, у яких
використовуються спеціальні платіжні засоби, постачальникам
платіжних послуг і юридичним особам, що надають технічні й
технологічні послуги, якщо їх діяльність відповідає законодавству
України, задовольняє вимоги платіжної організації щодо участі в
платіжній системі та вони відповідно до правил платіжної системи
були сертифіковані платіжною організацією на надання певних
послуг.
1.13. Банки, які здійснюють свою діяльність на території
України, мають право на свій розсуд укладати договори з платіжними
організаціями платіжних систем та/або отримувати ліцензії на
діяльність з емісії спеціальних платіжних засобів та еквайрингу чи
на діяльність виключно з емісії або еквайрингу. Правила платіжних систем, умови договорів між банками та
платіжними організаціями платіжних систем про членство та/або
участь у платіжній системі не повинні містити обмежень прав банків
здійснювати діяльність виключно з емісії або еквайрингу
спеціальних платіжних засобів, а також дискримінаційних
організаційних, фінансових, технічних обмежень щодо здійснення
еквайрингу.
1.14. Банки, які уклали договори з платіжними організаціями
платіжних систем й отримали право або ліцензію на здійснення
емісії спеціальних платіжних засобів та/або еквайринг, зобов'язані
надавати користувачам однаковий доступ до платіжних послуг банку
незалежно від місця їх проживання, забезпечивши можливість
здійснення платіжних операцій та отримання інформаційних послуг з
використанням спеціальних платіжних засобів у всіх відокремлених
підрозділах банку, у яких здійснюється обслуговування рахунків
клієнтів.
1.15. Платіжні організації платіжних систем зобов'язані
забезпечувати однакові умови доступу та користування послугами
технічних інфраструктур цих платіжних систем будь-яким
постачальникам платіжних послуг, які є членами цих платіжних
систем і здійснюють свою діяльність на території України.
1.16. Члени та учасники платіжних систем зобов'язані
забезпечити прозорість умов та вимог до інформації, яка стосується
надання платіжних послуг з використанням спеціальних платіжних
засобів, для захисту прав споживачів таких послуг від незаконних
дій чи сумнівних операцій зі спеціальними платіжними засобами.
2. Емісія спеціальних платіжних засобів
2.1. Емісія спеціальних платіжних засобів у межах України
здійснюється виключно банками, що уклали договір з платіжною
організацією платіжної системи та отримали її дозвіл на виконання
цих операцій, крім одноемітентних внутрішньобанківських платіжних
систем.
2.2. Емітент має право надавати фізичним особам, які не
здійснюють підприємницької діяльності, особисті спеціальні
платіжні засоби, а суб'єктам господарювання - корпоративні
спеціальні платіжні засоби.
2.3. Спеціальний платіжний засіб є власністю емітента і може
передаватись у власність або надаватися в користування клієнту
відповідно до умов договору, на підставі якого надається та
використовується спеціальний платіжний засіб (далі - договір).

2.4. Договір укладається в письмовій формі. Умови договору мають бути викладені державною мовою.
Укладення договору іншою мовою здійснюється за домовленістю
емітента та клієнта відповідно до законодавства України. Один примірник договору зберігається в емітента, а другий
примірник договору емітент зобов'язаний надати клієнту під підпис. Емітент зобов'язаний під час видачі спеціального платіжного
засобу надати клієнту договір, правила використання спеціального
платіжного засобу і тарифи банку.
2.5. Емітент зобов'язаний забезпечити наявність у договорі
таких умов: тип спеціального платіжного засобу; види платіжних операцій, які клієнт має право здійснювати з
використанням спеціального платіжного засобу, правила та
максимальний строк їх виконання; порядок обслуговування рахунку (за дебетовою,
дебетово-кредитною або кредитною схемою, розміри гарантійного
забезпечення та/або незнижувального залишку коштів на рахунку,
порядок кредитування клієнта, порядок установлення курсу продажу,
обміну або конвертації іноземної валюти тощо); тарифи банку на обслуговування операцій з використанням
спеціального платіжного засобу на момент укладення договору та
порядок повідомлення клієнта про їх зміну; ліміти та/або обмеження за операціями з використанням
спеціального платіжного засобу або платіжних додатків,
реалізованих у спеціальному платіжному засобі (за наявності); право клієнта на одержання виписок про рух коштів за його
рахунком та порядок їх отримання; порядок забезпечення емітентом та клієнтом безпеки під час
користування спеціальним платіжним засобом; порядок розгляду спорів; відповідальність емітента та клієнта тощо.
2.6. Емітент перед укладенням договору зобов'язаний
ознайомити клієнта з умовами одержання спеціального платіжного
засобу, переліком необхідних документів, тарифами на
обслуговування та правилами користування спеціальним платіжним
засобом. Ця інформація має бути викладена в доступній формі й
розміщуватися в доступному для клієнтів місці в банку та на
офіційному сайті емітента в мережі Інтернет, а також надаватися
клієнтам на їх вимогу в письмовій або електронній формі.
2.7. Емітент має утримуватися від надсилання незатребуваного
спеціального платіжного засобу, крім випадків, установлених
договором, та потреби заміни виданого користувачу спеціального
платіжного засобу.
{ Пункт 2.8 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 481 ( z1336-10 ) від 04.11.2010 }
2.8. Емітент на підставі договору має право видати додатковий
спеціальний платіжний засіб фізичній особі - резиденту за умови
надання власником рахунку-резидентом цій фізичній особі права на
його отримання, а додатковий спеціальний платіжний засіб фізичній
особі - нерезиденту - за умови надання власником
рахунку-нерезидентом права фізичній особі - нерезиденту на його
отримання. Емітент не має права видавати додатковий спеціальний
платіжний засіб фізичній особі - нерезиденту, якщо власником
рахунку є резидент, та/або фізичній особі - резиденту, якщо
власником рахунку є нерезидент.
2.9. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана з
урахуванням вимог, установлених відповідними державними
стандартами України та міжнародними стандартами, прийнятими
Міжнародною організацією із стандартизації (ISO), визначати вид
платіжної картки, що емітується членом платіжної системи, тип
носія її ідентифікаційних даних (магнітна смуга, мікросхема тощо),
реквізити, що наносяться на неї в графічному вигляді. Обов'язковими реквізитами, що наносяться на платіжну картку,
є реквізити, які дають змогу ідентифікувати платіжну систему та
емітента. Платіжні картки внутрішньодержавних платіжних систем повинні
містити нанесений шляхом друку або тиснення ідентифікаційний номер
емітента. Спеціальний платіжний засіб має дозволяти ідентифікувати його
держателя. Ідентифікація держателя може здійснюватися за
реквізитами спеціального платіжного засобу, нанесеними на нього в
графічному та електронному вигляді. { Абзац четвертий пункту 2.9
глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 481 ( z1336-10 ) від 04.11.2010 } Платіжна організація має право в правилах платіжної системи
встановити додаткові реквізити спеціального платіжного засобу.
3. Здійснення операцій із використанням
спеціальних платіжних засобів
3.1. Користувачі мають право використовувати спеціальні
платіжні засоби для здійснення платіжних операцій відповідно до
режимів рахунків та умов договору з емітентом.
3.2. Залежно від умов, за якими здійснюються платіжні
операції з використанням спеціальних платіжних засобів, можуть
застосовуватися дебетова, дебетово-кредитна та кредитна платіжні
схеми. Дебетова схема передбачає здійснення користувачем платіжних
операцій з використанням спеціального платіжного засобу в межах
залишку коштів, які обліковуються на його рахунку. { Абзац другий
пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 481 ( z1336-10 ) від 04.11.2010 } Під час застосування дебетово-кредитної схеми користувач
здійснює платіжні операції з використанням спеціального платіжного
засобу в межах залишку коштів, які обліковуються на його рахунку,
а в разі їх недостатності або відсутності - за рахунок наданого
банком кредиту. Кредитна схема передбачає здійснення користувачем платіжних
операцій з використанням спеціального платіжного засобу за рахунок
коштів, наданих йому банком у кредит або в межах кредитної лінії.
3.3. Емітент визначає у внутрішньобанківських правилах та в
договорах порядок кредитування користувачів у межах обраної
кредитної схеми. Кредитування користувачів для здійснення платіжних операцій з
використанням спеціальних платіжних засобів проводиться шляхом
зарахування коштів на їх банківські рахунки. Емітент, якщо це
передбачено кредитним договором, має право здійснювати
кредитування споживачів у гривнях для здійснення платіжних
операцій з використанням спеціальних платіжних засобів без
зарахування коштів на їх банківські рахунки, відображаючи такі
операції за рахунками банку для обліку кредитів. Кредитна лінія під операції зі спеціальними платіжними
засобами відкривається банком на визначений термін і в межах
установленого договором ліміту заборгованості або граничної суми
кредитування. Строк дії кредитної лінії, яка відкривається під
спеціальні платіжні засоби, установлюється договором. Користувач на власний розсуд або відповідно до умов
кредитного договору, якщо кредит має цільовий характер, частково
або в повному обсязі використовує кредит протягом строку дії
кредитного договору і зобов'язаний повернути кредит та проценти за
користування ним на умовах, установлених кредитним договором. Банк зобов'язаний після виконання взаємних зобов'язань або в
разі розірвання чи закінчення терміну дії договору на вимогу
користувача видати йому довідку про повернення спеціального
платіжного засобу, крім випадків передавання його користувачу у
власність, кредиту та процентів за користування ним. Банк має
право не видавати користувачу довідку, якщо з ним був укладений
додатковий договір, один примірник якого надано користувачу, у
якому викладені умови припинення дії основного договору
(кредитного договору) та виконання взаємних зобов'язань щодо
підтвердження повернення користувачем кредиту і процентів за
користування ним, спеціального платіжного засобу, якщо він не
передавався користувачу у власність.
3.4. Операції із застосуванням різних видів спеціальних
платіжних засобів однієї або кількох платіжних систем, виданих
користувачу, можуть відображатися за одним рахунком.
3.5. Операції із застосуванням одного спеціального платіжного
засобу, виданого користувачу, можуть відображатися за кількома
його рахунками згідно з режимами їх дії.
3.6. Банк здійснює зарахування коштів на рахунки користувачів
з урахуванням установлених режимів рахунків відповідно до
внутрішньобанківських правил та умов договору.
3.7. Переказ коштів за операціями, які ініційовані із
застосуванням спеціальних платіжних засобів у межах України,
здійснюється в гривнях.
3.8. На території України дозволяється видача готівки в
іноземній валюті через каси уповноважених банків-емітентів за
спеціальними платіжними засобами користувачів, яким емітенти
відкрили рахунки в іноземній валюті, а також через каси
уповноважених банків-еквайрів і небанківських фінансових установ
за спеціальними платіжними засобами, що емітовані нерезидентами.
3.9. Видача за спеціальними платіжними засобами готівки через
банкомати в межах України здійснюється в гривнях, а через
банкомати уповноважених банків-емітентів - у гривнях або у валюті
рахунку спеціального платіжного засобу. Видача готівки в іноземній валюті через банкомати в межах
України із застосуванням спеціального платіжного засобу
здійснюється в сумі, що не перевищує в еквіваленті 5 000 гривень
за одну добу за офіційним курсом гривні до іноземних валют,
установленим Національним банком на дату відображення платіжної
операції за рахунком.
3.10. Банк отримує за здійснені користувачами операції з
використанням спеціальних платіжних засобів комісійну винагороду,
порядок нарахування, сплати та розмір якої встановлюються згідно
із внутрішньобанківськими правилами.
3.11. Комісійна винагорода за операціями з використанням
спеціальних платіжних засобів сплачується користувачами виключно в
гривнях незалежно від того, у якій валюті відкритий рахунок
користувача.
3.12. Постачальник платіжних послуг зобов'язаний надавати
користувачу повну інформацію про реальні витрати та комісійну
винагороду за платіжні послуги. Постачальник платіжних послуг зобов'язаний надавати
користувачам інформацію про виконані ними платіжні операції без
додаткової оплати. Користувач та емітент мають право домовитися і передбачити в
договорі оплату за отримання додаткової інформації або інформації,
що надається частіше ніж один раз на місяць.
3.13. Постачальник платіжних послуг зобов'язаний ознайомити
користувача з розміром комісійної винагороди за зняття готівки з
рахунку з використанням спеціального платіжного засобу через
банкомат безпосередньо перед ініціюванням платіжної операції і
забезпечити його інформацією про повну суму проведеної ним
операції та суму комісійної винагороди. Користувач після перегляду
на екрані банкомата даних про суму комісійної винагороди повинен
мати змогу відмовитися від уже розпочатої операції. Інформація про розмір комісійної винагороди має надаватися
користувачу на електронних платіжних пристроях та/або друкуватися
на паперових документах за операціями з використанням спеціальних
платіжних засобів, крім тих випадків, коли користувач не є
платником комісійної винагороди.
3.14. Під час здійснення платіжних операцій із застосуванням
спеціальних платіжних засобів можливе несанкціоноване їх
переривання через незалежні від учасника платіжної системи
причини, унаслідок чого за результатом виконання операції
поділяються на завершені та незавершені. Емітент у внутрішньобанківських правилах з урахуванням вимог
правил платіжної системи зобов'язаний визначити перелік можливих
нештатних ситуацій, що можуть виникати в разі незавершених
операцій, процедури та порядок їх виконання, інформування
держателя про такі операції, форми і зміст документів за
операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів, які
використовуються в кожному окремому випадку.
4. Особливості емісії мобільних платіжних
інструментів і здійснення операцій
з їх використанням
4.1. Банк має право здійснювати емісію спеціальних платіжних
засобів у вигляді мобільного платіжного інструменту та
обслуговування операцій з їх використанням, передбачених правилами
платіжної системи, відповідно до умов договору та цього Положення.
4.2. Мобільний платіжний інструмент може бути реалізований в
апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншому
бездротовому пристрої користувача (далі - мобільний пристрій), які
обслуговує оператор телекомунікацій.
4.3. Мобільні платежі здійснюються користувачами за
банківськими рахунками.
4.4. Емітент має право надавати користувачам змогу
здійснювати мобільні платежі згідно з функціональними можливостями
мобільних платіжних інструментів із використанням різних каналів
телекомунікаційних мереж оператора, визначених правилами платіжних
систем і договорами, і безконтактним способом.
4.5. Емітент має право проводити банківську персоналізацію
мобільних платіжних інструментів для одного (операція з
банківської персоналізації проводиться під час видачі мобільного
платіжного інструменту клієнту) або групи користувачів (операція з
банківської персоналізації проводиться попередньо).
4.6. Користувачі мають право здійснювати операції із
застосуванням мобільних платіжних інструментів відповідно до
функціональних можливостей і технологічних особливостей мобільних
пристроїв, правил платіжної системи (внутрішньобанківських
правил), умов договору та вимог цього Положення.
4.7. Користувачі мають право здійснювати операції з
використанням мобільних платіжних інструментів у будь-якому місці
їх обслуговування за наявності відповідного термінального
обладнання, якщо інше не встановлено договором.
4.8. Постачальник платіжних послуг зобов'язаний забезпечити
формування на паперовому носії та/або в електронній формі
первинних документів, які відображають здійснені користувачами
операції із застосуванням мобільних платіжних інструментів.
4.9. Емітент мобільних платіжних інструментів, еквайр та
відповідні процесингові установи зобов'язані використовувати
інформаційні технології, що забезпечують формування, оброблення,
передавання та зберігання документів за операціями з використанням
мобільних платіжних інструментів і формування відповідних
документів на переказ коштів в електронній формі.
4.10. Банки мають право формувати і зберігати документи за
операціями із застосуванням мобільних платіжних інструментів в
електронній формі в компонентах апаратно-програмного комплексу,
термінальному обладнанні, процесингових установах тощо.
5. Еквайринг із використанням
спеціальних платіжних засобів
5.1. Еквайринг у межах України здійснюється виключно
юридичними особами - резидентами, що уклали договір з платіжною
організацією платіжної системи.
5.2. Еквайр зобов'язаний забезпечити технологічне,
інформаційне обслуговування торговців і проведення розрахунків з
ними за операції, які здійснені між торговцями та користувачами із
застосуванням спеціальних платіжних засобів, на підставі договору.
5.3. Договір між еквайром і торговцем надає право останньому
приймати до оплати спеціальні платіжні засоби певної платіжної
системи з дотриманням її правил та виконувати інші операції,
визначені цим договором. Цей договір не повинен містити обмежень
щодо приймання спеціальних платіжних засобів інших емітентів та
інших платіжних систем.
5.4. Еквайр зобов'язаний забезпечити наявність у договорі
таких умов: назви платіжних систем, спеціальні платіжні засоби яких
приймаються торговцем до оплати, та типи спеціальних платіжних
засобів із визначенням їх ознак платіжності; порядок оформлення документів за операціями з використанням
спеціальних платіжних засобів; порядок і терміни розрахунків еквайра з торговцем; розмір комісійної винагороди, яку торговець сплачує еквайру
за розрахункове обслуговування; процедури безпеки, яких має дотримуватися торговець під час
приймання платежів з використанням спеціальних платіжних засобів,
та передавання даних еквайру про проведені операції; інші умови відповідно до законодавства України або на розсуд
еквайра та торговця.
5.5. Еквайр не має права встановлювати технічні та
технологічні обмеження на приймання торговцями спеціальних
платіжних засобів певних емітентів та платіжних систем, якщо такі
обмеження не встановлені емітентом або платіжною організацією
платіжної системи з метою дотримання правил безпеки щодо втрачених
користувачами спеціальних платіжних засобів чи скомпрометованих їх
реквізитів або персональних ідентифікаційних даних користувачів.
5.6. Торговець зобов'язаний забезпечити розміщення зображення
торговельної марки платіжної системи в місцях, де здійснюються
операції з використанням спеціальних платіжних засобів, у порядку,
установленому договором.
5.7. Еквайринг має здійснюватися в умовах операційної
сумісності електронних еквайрингових мереж для забезпечення
торговцям можливості безперешкодного приєднання до таких мереж і
здійснення користувачами розрахунків за товари (послуги) з
використанням спеціальних платіжних засобів як мінімум трьох
внутрішньодержавних та/або міжнародних платіжних систем. Операційна сумісність передбачає, що спеціальні платіжні
засоби, які належать до однієї платіжної системи, можуть бути
використані в електронних еквайрингових мережах інших платіжних
систем. Операційна сумісність вимагає технічної сумісності між
платіжними системами і має бути забезпечена еквайром(ами) після
укладання договорів між платіжними системами та/або власниками
електронних еквайрингових мереж.
5.8. Торговець має право за погодженням з еквайром(ами)
самостійно придбавати платіжні пристрої, що відповідають технічним
(функціональним) вимогам і вимогам безпеки, які встановлюються до
такого обладнання еквайром(ами), процесинговою установою та
платіжною організацією платіжної системи.
5.9. Еквайри мають забезпечувати торговцю можливість
установлення одного платіжного пристрою, який приймає спеціальні
платіжні засоби як мінімум трьох внутрішньодержавних та/або
міжнародних платіжних систем, з правом вільного вибору його типу
та умов використання (купівлі/оренди) за умови, що він
сертифікований та відповідає вимогам еквайра, процесингової
установи та платіжної організації платіжної системи і може
використовуватися на основі операційної сумісності. Порядок реєстрації та використання платіжних пристроїв у
платіжній системі визначається правилами цієї платіжної системи і
договорами, укладеними торговцями з еквайрами.
5.10. Торговець зобов'язаний здійснювати операції з
використанням спеціального платіжного засобу лише в присутності
користувача, якщо інше не узгоджено з користувачем або не
передбачено правилами платіжної системи для окремих видів
операцій.
5.11. Еквайр не має права зобов'язувати торговця, а торговець
не має права вимагати від держателя введення ПІНу як засобу його
ідентифікації, якщо це не передбачено правилами платіжної системи
та/або умовами використання спеціального платіжного засобу,
установленими емітентом. Торговець не має права вимагати від держателя підписання
квитанції платіжного термінала або інших первинних документів, які
підтверджують здійснення платіжної операції, якщо держатель увів
ПІН у процесі здійснення операції та інше не встановлено правилами
платіжної системи.
5.12. Торговець має право відмовитися від здійснення
платіжної операції з використанням спеціального платіжного засобу
в порядку, установленому договором з еквайром, у разі: закінчення терміну дії спеціального платіжного засобу,
відсутності необхідних ознак його платіжності тощо; невідповідності між підписом на спеціальному платіжному
засобі та підписом на паперовому документі, який оформляється за
результатами операції, або неправильного введення ПІНу; відмови держателя надати документ, що ідентифікує його особу,
у випадках, передбачених законодавством України, або якщо було
виявлено, що особа не має права використовувати спеціальний
платіжний засіб; неможливості виконання авторизації у зв'язку з технічними
причинами.
5.13. Торговець зобов'язаний: дотримуватися процедур безпеки, установлених договором з
еквайром; не надавати даних про держателя неуповноваженим особам і не
дозволяти їм використовувати за призначенням спеціальний платіжний
засіб; не копіювати спеціального платіжного засобу чи його
реквізитів та не вносити повного номера платіжної картки до
облікових книг та/або до електронних баз даних комп'ютерних
програм торговця тощо.
5.14. Еквайр зобов'язаний розглядати скарги щодо платіжних
операцій, які опротестовуються користувачем, емітентом або
платіжною організацією платіжної системи, у спосіб і строки,
передбачені законодавством України та правилами платіжної системи.
5.15. Розрахунки за операціями зі спеціальними платіжними
засобами, виконаними на території України як резидентами, так і
нерезидентами, між еквайрами й торговцями, а також між платіжними
організаціями небанківських платіжних систем - нерезидентами й
торговцями здійснюються виключно в гривнях у порядку,
установленому договором.
6. Загальні вимоги до безпеки здійснення
платіжних операцій та управління ризиками
6.1. Користувач зобов'язаний використовувати спеціальний
платіжний засіб відповідно до вимог законодавства України та умов
договору, укладеного з емітентом, та не допускати використання
спеціального платіжного засобу особами, які не мають на це
законного права або повноважень.
6.2. Емітент зобов'язаний не розкривати іншим особам, крім
держателя, ПІНу або іншої інформації, яка дає змогу виконувати
платіжні операції з використанням спеціального платіжного засобу. Емітент під час видачі спеціального платіжного засобу за
наявності можливості змінити ПІН держателем зобов'язаний
проінформувати держателя про це право та запропонувати змінити
ПІН. Держатель зобов'язаний надійно зберігати спеціальний
платіжний засіб, ПІН та інші засоби, які дають змогу користуватися
ним.
6.3. Користувач зобов'язаний контролювати рух коштів за своїм
рахунком та повідомляти емітента про операції, які не виконувалися
користувачем.
6.4. Користувач зобов'язаний негайно повідомити емітента або
визначену ним юридичну особу про втрату спеціального платіжного
засобу в порядку та формі, установлених договором. В іншому разі
емітент не несе відповідальності за платіжні операції, ініційовані
за допомогою цього спеціального платіжного засобу, до отримання
такого повідомлення, якщо інше не встановлено договором.
6.5. Емітент або визначена ним юридична особа під час
отримання повідомлення та/або заяви про втрату спеціального
платіжного засобу зобов'язаний ідентифікувати держателя і
зафіксувати обставини, дату, годину та хвилини його звернення на
умовах і в порядку, установлених договором. Емітент після надходження повідомлення та/або заяви про
втрату спеціального платіжного засобу зобов'язаний негайно
зупинити здійснення операцій з використанням цього спеціального
платіжного засобу.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »