Про затвердження Положення про проведення атестації художнього та артистичного персоналу театрів
МКТ України; Наказ, Положення, Лист [...] від 03.05.200731
Документ z0496-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.08.2010, підстава z0543-10
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.05.2007 N 31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україні
11 травня 2007 р.
за N 496/13763

Про затвердження Положення про проведення атестації
художнього та артистичного персоналу театрів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму
N 24 ( z0543-10 ) від 13.07.2010 }

Відповідно до частини 5 статті 20 Закону України "Про театри
і театральну справу" ( 2605-15 ) та з метою об'єктивної оцінки
професійної кваліфікації художнього та артистичного персоналу
театрів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про проведення атестації художнього
та артистичного персоналу театрів, що додається.
2. Міністерству культури і мистецтв Автономної Республіки
Крим, управлінням культури і туризму обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головному управлінню культури і
мистецтв Київської міської державної адміністрації керуватись при
проведенні атестації артистичного та художнього персоналу театрів
вищеназваним Положенням.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. першого
заступника Міністра В.П.Стасевича.
Міністр Ю.П.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:
Голова ЦК профспілки
працівників культури України Л.Ф.Перелигіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
03.05.2007 N 31
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2007 р.
за N 496/13763

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення атестації художнього
та артистичного персоналу театрів

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок проведення атестації
художнього та артистичного персоналу театрів, відповідно до пункту
1 Переліку посад професійних творчих працівників театрів та посад
(спеціальностей) працівників інших специфічних театральних
професій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 лютого 2006 року N 208 ( 208-2006-п ), усіх форм власності та
організаційно-правових форм функціонування.
1.2. Головною метою атестації є визначення відповідності
кваліфікації працівника театру, що належить до художнього та
артистичного персоналу театру (далі - працівник театру), займаній
посаді. Під час атестації оцінюється творчий рівень, професійні
якості та можливість використання працівника театру відповідно до
перспективних планів роботи театру, а також результативність його
роботи.
1.3. Не підлягають атестації:

{ Абзац другий пункту 1.3 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства культури і туризму N 24 ( z0543-10 ) від
13.07.2010 }

- особи, які обіймають посади працівників театру за
сумісництвом; - працівники театру, які перебувають на займаній посаді менше
одного року.
2. Види атестації та її періодичність
2.1. Атестація працівників театру поділяється на чергову та
позачергову. Чергова атестація працівників театру проводиться кожні п'ять
років.
2.2. Дата проведення атестації доводиться до відома
працівника театру, який підлягає атестації, не пізніше ніж за один
місяць до її проведення.
2.3. Якщо в діяльності працівника театру виявлено та
зафіксовано шляхом складання акта чи доповідної записки
невиконання або неналежне виконання службових обов'язків
працівником театру, що є ознакою недостатньої кваліфікації,
керівник театру може призначити такому працівникові театру
позачергову атестацію, але не раніше ніж через рік після
проходження останньої атестації, призначення або обрання за
конкурсом на посаду.
2.4. Молодим фахівцям, направленим на роботу до театру в
порядку персонального розподілу після закінчення відповідного
професійного навчального закладу і зарахованим на посади
працівників театру, термін проведення чергової атестації
визначається під час укладення трудового договору (контракту)
таким чином, щоб вона відбулася після закінчення обов'язкового
терміну роботи за призначенням.
2.5. Жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з
вагітністю та пологами, а також жінки та інші особи, які
перебувають у відпустці по догляду за дитиною віком до 3-х років,
проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на
роботу.
2.6. Відмова працівника театру від проходження атестації без
поважних причин вважається порушенням трудової дисципліни і тягне
за собою накладання дисциплінарного стягнення.
3. Склад та повноваження атестаційної комісії
3.1. Атестація працівників театру проводиться в
індивідуальному порядку. На кожного працівника театру, який
підлягає атестації, готується атестаційний лист у двох примірниках
(додаток 1).
3.2. Для організації та проведення атестації працівників
театру наказом по театру утворюється атестаційна комісія у складі
голови, секретаря і членів комісії. Кількість членів атестаційної комісії: для театру опери та балету - до 20 членів; для драматичного театру - до 10 членів; для музично-драматичного театру - до 15 членів; для театру музичної комедії та театру оперети- до 15 членів; для театру юного глядача - до 7 членів; для інших театрів - до 7 членів. { Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства культури і туризму N 24 ( z0543-10 ) від 13.07.2010 }
3.3. До складу комісії можуть залучатися члени художньої ради
театру (якщо художня рада передбачена статутом театру), провідні
митці, фахівці в галузі театрального та музичного мистецтва, які
працюють в інших установах (не більше трьох членів), і
представники профспілкового органу або уповноважений трудового
колективу, який обирається на загальних зборах. { Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства культури і
туризму N 24 ( z0543-10 ) від 13.07.2010 }
3.4. Головою комісії, як правило, є керівник (директор,
художній керівник, головний режисер, головний диригент) театру.
3.5. Атестація працівників театру, які входять до складу
атестаційної комісії, передує атестації інших працівників театру.
Член атестаційної комісії, який атестується, не бере участі у
голосуванні.
4. Організація та порядок проведення атестації
4.1. На працівника театру, який підлягає атестації,
складається характеристика, що підписується його безпосереднім
керівником. На керівників творчих цехів характеристика складається
і підписується керівником (художнім керівником, головним
режисером) театру.
4.2. Характеристика разом з атестаційним листом попередньої
атестації (у разі її проведення) подається до атестаційної комісії
не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації. У цей же
термін з характеристикою має ознайомитися (під розпис) працівник
театру, який підлягає атестації.
4.3. Працівник театру, який підлягає атестації, на засіданні
атестаційної комісії у присутності керівника творчого цеху звітує
згідно з посадовою інструкцією. В разі необхідності атестаційна
комісія має ознайомитися з творчим доробком за звітній період
шляхом перегляду вистав, репетицій тощо.
4.4. Звіт працівника театру має стисло висвітлити обсяг його
завантаження творчою роботою в театрі, якість її виконання,
дотримання працівником театру правил внутрішнього трудового
розпорядку театру та використання ним форм підвищення власної
творчої кваліфікації. В обов'язковому порядку по кожному
працівнику театру, який атестується, ведеться протокол засідання
атестаційної комісії (додаток 2). Обговорення професійних якостей і результатів діяльності
працівника, який атестується, має проходити в обстановці
вимогливості, доброзичливості, яка виключає прояви упередженості.
{ Пункт 4.4 глави 4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства культури і туризму N 24 ( z0543-10 ) від 13.07.2010 }
4.5. Якщо працівник театру не з'явився на атестацію без
поважних причин, комісія має право провести атестацію за його
відсутності.
4.6. Атестаційна комісія на підставі всіх даних, за наявності
не менше 2/3 її членів таємним або відкритим голосуванням (за
визначенням комісії перед початком роботи) дає одну з таких
оцінок: - відповідає займаній посаді; - відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених
недоліків і виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією
через рік; - не відповідає займаній посаді. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів
атестаційної комісії. При рівному розподілі голосів голос голови
атестаційної комісії є вирішальним. { Пункт 4.6 глави 4 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 24
( z0543-10 ) від 13.07.2010 }
4.7. Для проведення таємного голосування на засіданні
атестаційної комісії більшістю голосів обирається лічильна комісія
(3-5 чоловік) з числа членів атестаційної комісії. Голосування
проводиться бюлетенями (додаток 3). Якщо під час таємного
голосування у бюлетені не було закреслено жодної з оцінок
діяльності працівника театру або закреслено всі, бюлетень
вважається недійсним.
4.8. За результатами таємного голосування складається
протокол засідання лічильної комісії (додаток 4), який
затверджується відкритим голосуванням, і повинен містити:
прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади атестованого,
результати голосування, висновок лічильної комісії, її склад.
Протокол має бути підписаний усіма присутніми членами лічильної
комісії.
4.9. Протокол лічильної комісії разом із запечатаним пакетом
бюлетенів додається до протоколу засідання атестаційної комісії.
4.10. Результати проведеної атестації заносяться до
атестаційного листа. Атестаційний лист підписується головою,
секретарем і всіма членами атестаційної комісії присутніми на
засіданні. { Пункт 4.10 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства культури і туризму N 24 ( z0543-10 ) від 13.07.2010 }
4.11. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома
працівника театру, який атестується, безпосередньо після
підведення підсумків голосування (працівник театру розписується в
атестаційному листі).
5. Виконання рішень атестаційної комісії
5.1. Протокол засідання атестаційної комісії разом з іншими
матеріалами атестації протягом тижня подається безпосередньо
керівнику театру.
5.2. Атестаційний лист і характеристика на працівника театру,
який підлягав атестації, зберігаються в його особовій справі.
5.3. Якщо за результатами атестації працівника театру визнано
таким, що не відповідає займаній посаді, керівник театру має право
протягом двох місяців переглянути категорію цього працівника
театру та розмір його посадового окладу або перевести працівника
театру за його згодою на іншу роботу, що відповідає його
кваліфікації. У разі незгоди працівника театру з переведенням на
іншу роботу або неможливості його переведення, трудовий договір
(контракт) з ним може бути розірвано відповідно до законодавства
України.
5.4. Період тимчасової непрацездатності працівника театру, а
також перебування його у відпустці не зараховуються до строку,
вказаного у пункті 5.3 цього Положення.
5.5. Рішення атестаційної комісії є обов'язковим для
виконання керівником театру та працівником. { Главу 5 доповнено пунктом 5.5 згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму N 24 ( z0543-10 ) від 13.07.2010 }
6. Порядок розгляду спорів з питань проведення атестації
Трудові спори, пов'язані з результатами атестації
працівників, розглядаються згідно із законодавством України. { Глава 6 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму N 24
( z0543-10 ) від 13.07.2010 }
Начальник відділу
театрального мистецтва О.В.Воронько

Додаток 1
до пункту 3.1 Положення
про проведення атестації
художнього та артистичного
персоналу театрів

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________ _____________________________________________________________ 2. Рік народження ___________________________________________ З. Освіта, коли і який навчальний заклад закінчив/ла ________ _____________________________________________________________ 4. Спеціальність і кваліфікація за освітою __________________ _____________________________________________________________ 5. Підвищення кваліфікації за останні 5 років (де і коли
підвищував/ла кваліфікацію, номери посвідчень, свідоцтв,
сертифікатів) ____________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Вчений ступінь, вчене звання _____________________________ 7. Загальний трудовий стаж __________________________________ 8. Посада на момент атестації, дата призначення на цю посаду _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 9. Виконання рекомендацій останньої атестації _______________ _____________________________________________________________ 10. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей
працівника, результати голосування ______________________ _____________________________________________________________ 11. Рекомендації атестаційної комісії (з зазначенням мотивів
рекомендацій) ___________________________________________ _____________________________________________________________ 12. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Голова атестаційної комісії _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Секретар атестаційної комісії _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Члени атестаційної комісії _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Дата проведення атестації _____________________________
З атестаційним листом ознайомився/лась ____________________
(підпис і дата)
Начальник відділу
театрального мистецтва О.В.Воронько

Додаток 2
до пункту 4.4 Положення
про проведення атестації
художнього та артистичного
персоналу театрів

ПРОТОКОЛ
засідання атестаційної комісії

N ______ від "_____"_______ 200 __ р.
Присутні: голова ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) _____________________________________________________________
секретар ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) _____________________________________________________________
члени атестаційної комісії __________________________________ 1. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________ 6. __________________________________________________________ 7. __________________________________________________________ 8. __________________________________________________________ 9. __________________________________________________________ 10. _________________________________________________________ 11. _________________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Атестація ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада працівника, _____________________________________________________________
який атестується) 2. Слухали: питання атестації (творчий звіт) ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _____________________________________________________________ 3. Запитання до працівника, який атестується ________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. Відповіді на них _________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Зауваження та пропозиції, висловлені членами атестаційної
комісії __________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 6. Результати оцінки професійної кваліфікації працівника:
відповідає займаній посаді ______ голосів;
відповідає займаній посаді за умови усунення
зазначених недоліків і виконання рекомендацій комісії з
повторною атестацією через рік ___________ голосів;
не відповідає займаній посаді _______ голосів.
7. За результатами атестації ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
працівника, який атестується) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (вказати - відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків і виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді).
Голова атестаційної комісії _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Секретар атестаційної комісії _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Члени атестаційної комісії ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник відділу
театрального мистецтва О.В.Воронько

Додаток 3
до пункту 4.7 Положення
про проведення атестації
художнього та артистичного
персоналу театрів

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування при атестації

1. __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника, який _____________________________________________________________
атестується) 2. Посада ___________________________________________________ 3. Оцінка професійної кваліфікації:
відповідає займаній посаді;
відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків і виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік;
не відповідає займаній посаді.
(непотрібне закреслити)
Начальник відділу
театрального мистецтва О.В.Воронько

Додаток 4
до пункту 4.8 Положення
про проведення атестації
художнього та артистичного
персоналу театрів

ПРОТОКОЛ
засідання лічильної комісії

N ____ від "___"__________ 200__ р.
1. Склад лічильної комісії: _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________
членів комісії) 2. Присутні на засіданні _____ членів атестаційної комісії. 3. Результати голосування:
відповідає займаній посаді _______________ голосів;
відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків і виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік _______________ голосів;
не відповідає займаній посаді ____________голосів. 4. За результатами голосування ______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, _____________________________________________________________
посада працівника, який атестується) _____________________________________________________________ (вказати - відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови усунення зазначених недоліків і виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; не відповідає займаній посаді; не відповідає виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації)
Голова лічильної комісії ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Члени лічильної комісії ________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Затверджено атестаційною комісією
Присутні ___________ членів
Проголосували:
За __________ членів
Проти ___________ членів
Утримались ________ членів
Начальник відділу
театрального мистецтва О.В.Воронько

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...