Ùîäî ïðîâåäåííÿ ïàñïîðòèçàö³¿ åíåðãîñïîæèâàþ÷èõ îá'ºêò³â
Äåðæêîìåíåðãîçáåðåæåííÿ; Íàêàç â³ä 14.11.1997 ¹ 101
Äîêóìåíò z0563-97, ïîòî÷íà ðåäàêö³ÿ — Ðåäàêö³ÿ â³ä 26.08.2007, ï³äñòàâà z0940-07
 

Ñòîð³íêè:  [ 1 ]  2  3  4
íàñòóïíà ñòîð³íêà »  

                                                          
ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÊÎ̲ÒÅÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ç ÅÍÅÐÃÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß
Í À Ê À Ç
N 101 â³ä 14.11.97 Çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³
ì.Êè¿â þñòèö³¿ Óêðà¿íè
27 ëèñòîïàäà 1997 ð.
vd971114 vn101 çà N 563/2367

Ùîäî ïðîâåäåííÿ ïàñïîðòèçàö³¿ åíåðãîñïîæèâàþ÷èõ îá'ºêò³â
{ ²ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçîì Íàö³îíàëüíîãî
àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â
N 92 ( z0940-07 ) â³ä 15.06.2007 }

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
åíåðãîçáåðåæåííÿ" ( 74/94-ÂÐ ), Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíèé êîì³òåò
Óêðà¿íè ç åíåðãîçáåðåæåííÿ, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 06.10.97 N 918/95, òà íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.11.95 N 911 ( 911-95-ï ) ³ Ïðîãðàìè
çàõîä³â ùîäî ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó â Óêðà¿í³,
çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.07.97
N 751 ( 751-97-ï ), ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ïàñïîðòèçàö³¿
åíåðãîñïîæèâàþ÷èõ îá'ºêò³â ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà Óêðà¿íè òà
íàäàííÿ ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè ï³äïðèºìñòâàì â ïèòàííÿõ åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â Í À Ê À Ç Ó Þ:
1. Çàòâåðäèòè òà ââåñòè â ä³þ ç 1 ñ³÷íÿ 1998 ð. "Åíåðãåòè÷íèé
ïàñïîðò ï³äïðèºìñòâà" äëÿ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³ ç ïðîåêòíèì ð³âíåì ð³÷íîãî ñïîæèâàííÿ
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â ó òèñÿ÷ó ³ á³ëüøå òîíí, ó
ïåðåðàõóíêó íà óìîâíå ïàëèâî, àáî òåïëîâî¿ åíåð㳿 - òðè òèñÿ÷³ ³
á³ëüøå ã³ãàêàëîð³é, àáî ç ïðèºäíàíîþ åëåêòðè÷íîþ ïîòóæí³ñòþ ïîíàä
ñòî ê³ëîâàò (äîäàºòüñÿ). 2. Óïðàâë³ííþ åíåðãåòè÷íèõ áàëàíñ³â, âïðîâàäæåííÿ òåõíîëîã³é,
³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ç ãàëóçÿìè åêîíîì³êè òà
ðåã³îíàìè çàáåçïå÷èòè êîîðäèíàö³þ ðîá³ò ³ îðãàí³çàö³þ ìåòîäè÷íî¿
äîïîìîãè ïî âïðîâàäæåííþ "Åíåðãåòè÷íîãî ïàñïîðòà ï³äïðèºìñòâà". 3. Äåðæàâí³é ³íñïåêö³¿ ç åíåðãîçáåðåæåííÿ ç 01.03.98 ð.
ïðîâîäèòè ïåðåâ³ðêó íàÿâíîñò³ òà ñòàíó âåäåííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ ³
îðãàí³çàö³ÿõ "Åíåðãåòè÷íîãî ïàñïîðòà ï³äïðèºìñòâà". 4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî íàêàçó çàëèøàþ çà ñîáîþ.
Çàñòóïíèê ãîëîâè Êîì³òåòó ª.Ð.Êðàìàðåíêî
Ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà
Åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³êè ³ åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè ïî ñâîºìó åêîíîì³÷íîìó
çíà÷åííþ âèéøëî íà ïåðøå ì³ñöå ñåðåä çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïðîãðàì.
Åêîíîì³÷íèé ñòàí êîæíîãî ï³äïðèºìñòâà âèì³ðþºòüñÿ éîãî
ñïðîìîæí³ñòþ ó ðåàëüíîìó çìåíøåíí³ âèòðàò åíåðãîíîñ³¿â.  ðîçâèòîê Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî åíåðãîçáåðåæåííÿ" ( 74/94-ÂÐ )
òà íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.11.95
N 911 ( 911-95-ï ) ³ âðàõîâóþ÷è "Ïðîãðàìó çàõîä³â ùîäî ñêîðî÷åííÿ
ñïîæèâàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó â Óêðà¿í³", ïðèéíÿòî¿ ïîñòàíîâîþ â³ä
15.07.97 N 751 ( 751-97-ï ), ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïàñïîðòèçàö³¿
åíåðãîºìíèõ âèðîáíèöòâ Óêðà¿íè ðîçðîáëåíî "Åíåðãåòè÷íèé ïàñïîðò
ï³äïðèºìñòâà". Éîãî âïðîâàäæåííÿ äàñòü ìîæëèâ³ñòü ñòâîðåííÿ
³íôîðìàö³éíî¿ áàçè äàíèõ ïðî ñòàí âèêîðèñòàííÿ òà ðåçåðâè åêîíî쳿
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â ³ ñòâîðèòü óìîâè äëÿ ðîçðîáêè
çàõîä³â ç åíåðãîçáåðåæåííÿ íà ïåðñïåêòèâó. Ïàñïîðò ïðîéøîâ äîñë³äíå âèïðîáóâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ ðÿäó
ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ ìì.Êèºâà òà Õàðêîâà òà ç óðàõóâàííÿì
çàóâàæåíü ïðîïîíóºòüñÿ äî øèðîêîãî âïðîâàäæåííÿ. Âðàõîâóþ÷è âàãîì³ñòü âèêîíàííÿ çàõîä³â, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ öèì
íàêàçîì, º íåîáõ³äí³ñòü â òåðì³íîâ³é éîãî ðåºñòðàö³¿.
Çàòâåðäæåíî
íàêàçîì Äåðæêîìåíåðãîçáåðåæåííÿ
Óêðà¿íè
â³ä 14 ëèñòîïàäà 1997 ðîêó N 101
Åíåðãåòè÷íèé ïàñïîðò ï³äïðèºìñòâà _________________________________________________
(íàéìåíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà)
Ñêëàäåíî çà ñòàíîì íà ____ 1998 ð.
Ùîð³÷íå êîðèãóâàííÿ îáîâ'ÿçêîâå
__________________ _____________ ____________
(ïîñàäà êåð³âíèêà) (ï³äïèñ) (ï.³.á.)
Êîìó íàäàºòüñÿ ___________________________________________________
(íàçâà, àäðåñà îäåðæóâà÷à) ϳäïîðÿäêîâàí³ñòü ________________________________________________
(ì³í³ñòåðñòâî, â³äîìñòâî, êîíöåðí, àñîö³àö³ÿ, __________________________________________________________________
áåç ï³äïîðÿäêîâàíîñò³) Âèùà îðãàí³çàö³ÿ ________________________________________________
Ôîðìà âëàñíîñò³ _________________________________________________
Ãàëóçü (âèä ä³ÿëüíîñò³) __________________________________________
²äåíòèô³êàö³éíèé êîä ï³äïðèºìñòâà ________________________________
Àäðåñà ï³äïðèºìñòâà ______________________________________________
Áàíê³âñüê³ ðåêâ³çèòè _____________________________________________
Òðàíñïîðòí³ ðåêâ³çèòè ____________________________________________
Òåëåôàêñ ____________ Òåëåêñ _____________ Òåëåòàéï ____________
Êåð³âíèê _______________________, òåëåôîí _______________________
(ï.³.á.) Ãîëîâíèé ³íæåíåð ________________, òåëåôîí _______________________
(ï.³.á.) Ãîëîâíèé åíåðãåòèê _________________, òåëåôîí ____________________
(ï.³.á.)
1. Çàãàëüíà ÷àñòèíà
1.1. "Åíåðãåòè÷íèé ïàñïîðò ï³äïðèºìñòâà" (íàäàë³ - Ïàñïîðò)
ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 20 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî
åíåðãîçáåðåæåííÿ" ( 74/94-ÂÐ ), Ïîëîæåííÿ ïðî Íàö³îíàëüíå
àãåíòñòâî Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ
åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 03.04.2006 N 412 ( 412-2006-ï ), òà íà âèêîíàííÿ
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.11.95 N 911
( 911-95-ï ) ³ Ïðîãðàìè çàõîä³â ùîäî ñêîðî÷åííÿ ñïîæèâàííÿ
ïðèðîäíîãî ãàçó â Óêðà¿í³, çàòâåðäæåíî¿ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 15.07.97 N 751 ( 751-97-ï ), ç ìåòîþ
ïðîâåäåííÿ ïàñïîðòèçàö³¿ åíåðãîñïîæèâàþ÷èõ îá'ºêò³â ñóñï³ëüíîãî
âèðîáíèöòâà Óêðà¿íè òà íàäàííÿ ïðàêòè÷íî¿ äîïîìîãè ï³äïðèºìñòâàì â
ïèòàííÿõ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â.
Ïàñïîðò ïðèçíà÷åíèé äëÿ â³äîáðàæåííÿ ôàêòè÷íî¿ íàÿâíîñò³
åíåðãîãåíåðóþ÷îãî, åíåðãîñïîæèâàþ÷îãî òà åíåðãîïîñòà÷àëüíîãî
îáëàäíàííÿ, åíåðãîñïîæèâàþ÷èõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â, öåõ³â,
ä³ëüíèöü, ñïîðóä òà ³í., ¿õ õàðàêòåðèñòèê, òà ñòàíó âèêîðèñòàííÿ
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â ó âèðîáíèöòâ³, çàëó÷åííÿ äî
åíåðãåòè÷íîãî áàëàíñó âòîðèííèõ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â,
ïîíîâëþâàíèõ òà àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåð㳿 òà ³íø³ â³äîìîñò³,
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü àíàë³çó ñòàíó åíåðãîñïîæèâàííÿ
ï³äïðèºìñòâà ³ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íèõ
ðåñóðñ³â (íàäàë³ - ÏÅÐ) òà ðîçðîáêè çàõîä³â ùîäî åíåðãîçáåðåæåííÿ,
ðîçâèòêó òà òåõí³÷íîãî ïåðåîçáðîºííÿ. { Ïóíêò 1.1 ðîçä³ëó 1 ³ç çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç Íàêàçîì
Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â N 92 ( z0940-07 ) â³ä
15.06.2007 }
1.2. Ïàñïîðò çàïîâíþþòü ó îäíîìó ïðèì³ðíèêó òà çáåð³ãàþòü
åíåðãîâèêîðèñòîâóþ÷³ ï³äïðèºìñòâà: - ïðîìèñëîâ³, áóä³âåëüí³, òðàíñïîðòí³, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³,
êîìóíàëüí³, êóëüòóðíî-ïîáóòîâ³, à òàêîæ ïðîìèñëîâî-âèðîáíè÷³ òà
ðàéîíí³ êîòåëüí³, ï³äïðèºìñòâà îá'ºäíàíèõ êîòåëåíü òà òåïëîâèõ
ìåðåæ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ ³ ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ÿê³ ìàþòü ïðîåêòíó
ïîòóæí³ñòü ïî ñïîæèâàííþ ÏÅÐ (çâåäåíèõ äî óìîâíîãî ïàëèâà) çà ð³ê
íå ìåíøå, ÿê 1000 ò ó. ï., àáî òåïëîâî¿ åíåð㳿 - 3000 Ãêàë ³
á³ëüøå, íåçàëåæíî â³ä äæåðåë ¿õ íàäõîäæåííÿ, àáî ç ïðèºäíàíîþ
åëåêòðè÷íîþ ïîòóæí³ñòþ, íåçàëåæíî â³ä äæåðåë ïîñòà÷àííÿ, 100 êÂò ³
á³ëüøå. 1.3. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàïîâíåííÿ ³ ñâîº÷àñí³ñòü âíåñåííÿ
çì³í äî Ïàñïîðòà ïîêëàäàºòüñÿ íà ãîëîâíîãî åíåðãåòèêà (íà÷àëüíèêà
åíåðãîìåõàí³÷íîãî â³ää³ëó) ï³äïðèºìñòâà àáî íà ³íøó ïîñàäîâó
îñîáó. 1.4. ϳñëÿ çàïîâíåííÿ Ïàñïîðò ï³äïèñóºòüñÿ êåð³âíèêîì
ï³äïðèºìñòâà. 1.5. Òåðì³í 䳿 Ïàñïîðòà - 5 ðîê³â, ïðè öüîìó 1996 ð³ê -
áàçîâèé. 1.6. Çàãàëüíà çâ³ðêà òà âíåñåííÿ çì³í äî âëàñíîãî ïðèì³ðíèêà
Ïàñïîðòà çä³éñíþºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì äî 1 áåðåçíÿ ì³ñÿöÿ ïîòî÷íîãî
ðîêó. Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïàñïîðòà, ÿê³ ìàëè ì³ñöå ó
çâ³òíîìó ïåð³îä³, çä³éñíþºòüñÿ ó "Ïåðåë³êó â³äïîâ³äàëüíèõ
âèêîíàâö³â", ïðè öüîìó âêàçóþòüñÿ: 1) ó ãðàô³ 2 - íàéìåíóâàííÿ ðîçä³ë³â ³ íîìåð³â òàáëèöü, â ÿê³
âíåñåí³ çì³íè (ãðàôà 3); 2) ó ãðàôàõ 6, 7 - íîìåðè ñòîð³íîê Ïàñïîðòà, íà ÿêèõ
çä³éñíþâàëîñü âíåñåííÿ çì³í, òà íîìåðè äîäàòêîâèõ ñòîð³íîê. 3) ó ãðàô³ 10 - ï³äïèñ âèêîíàâöÿ.
2. Ïåðåë³ê âèêîíàâö³â â³äïîâ³äàëüíèõ çà ñêëàäàííÿ òà âåäåííÿ
"Åíåðãåòè÷íîãî ïàñïîðòà ï³äïðèºìñòâà" ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Íàéìåíóâàííÿ | Íîìåð | ³äïîâ³äàëüíèé|Íîìåð ñòîð³íêè |Âèñõ³äíèé íîìåð| Äàòà |ϳäïèñ| |ï/ï|ðîçä³ëó ïàñïîðòà|òàáëèö³| âèêîíàâåöü | |òà äàòà â³äïðà-| çàïîâíåííÿ | | | | | |———————————————+———————————————|âëåííÿ ïàñïîðòà|(êîðèãóâàííÿ)| | | | | |ïîñàäà| ï.³.á. |ÿêà êîðè-|íîâî¿|âèù³é îðãàí³çà-| | | | | | | | |ãóºòüñÿ | |ö³¿ | | | |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| |———+————————————————+———————+——————+————————+—————————+—————+———————————————+—————————————+——————| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Êîðîòêà õàðàêòåðèñòèêà ï³äïðèºìñòâà
3.1. Âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ òà ¿õ âèêîðèñòàííÿ
Òàáëèöÿ Ï-1 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Íàéìåíóâàííÿ |Êîä ïðîäóêö³¿| Îäèíèö³|Êîä |Âèðîáëåíî ïðîäóêö³¿ ó çâ³òíîìó ðîö³.| | ïîêàçíèê³â | çà ÇÊÏ | âèì³ðó |ðÿäêà| Ðîçðàõóíêîâà ïîòóæí³ñòü | | | | | |————————————————————————————————————| | | | | |1996 | 1997|1998 |1999 |2000 | 2001 | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |Ðàçîì ïî | |òèñ.ãðí.| 01 | | | | | | | |ï³äïðèºìñòâó | | | 02 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |1. | | | 03 | | | | | | | | | | | 04 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |2. | | | 05 | | | | | | | | | | | 06 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |3. | | | 07 | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |4. | | | 09 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |5. | | | 11 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |6. | | | 13 | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |7. | | | 15 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |8. | | | 17 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |9. | | | 19 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |—————————————+—————————————+————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————| |10. | | | 21 | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3.2. Óçàãàëüíåí³ ïîêàçíèêè åíåðãîñïîæèâàííÿ
Òàáëèöÿ Ï-2 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íàéìåíóâàííÿ | Îäèíèöÿ | Êîä | Ðîêè | | ïîêàçíèê³â | âèì³ðó |ðÿäêà|———————————————————————————————————| | | | | 1996|1997 |1998 |1999 |2000 |2001 | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |1. Çàãàëüíå ñïîæèâàííÿ |òèñ.ãðí. | 01 | | | | | | | |êîòåëüíî-ï³÷íîãî ïàëèâà | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |ãàç ïðèðîäíèé, |òèñ.êóá.ì. | 02 | | | | | | | |çð³äæåíèé |òèñ.ãðí. | 03 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |ìàçóò | ò | 04 | | | | | | | | |òèñ.ãðí. | 05 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |âóã³ëëÿ | ò | 06 | | | | | | | | |òèñ.ãðí. | 07 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |äèçåëüíå ïàëèâî | ò | 08 | | | | | | | | |òèñ.ãðí. | 09 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |ñâ³òë³ íàôòîïðîäóêòè | ò | 10 | | | | | | | |(áåíçèí, ãàñ) |òèñ.ãðí. | 11 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |³íø³ âèäè ïàëèâà | ò | 12 | | | | | | | | |òèñ.ãðí. | 13 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |2. Çàãàëüíå ñïîæèâàííÿ | Ãêàë | 14 | | | | | | | |òåïëîåíåð㳿 | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |â òîìó ÷èñë³ ç³ | Ãêàë | 15 | | | | | | | |ñòîðîíè |òèñ.ãðí. | 16 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |3. Çàãàëüíå ñïîæèâàííÿ |òèñ.êÂò.ã | 17 | | | | | | | |åëåêòðîåíåð㳿 | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |â òîìó ÷èñë³ ç³ |òèñ.êÂò.ã | 18 | | | | | | | |ñòîðîíè |òèñ.ãðí. | 19 | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |4. Çàãàëüíà âàðò³ñòü |òèñ.ãðí. | 20 | | | | | | | |ÏÅÐ (ðÿä. 01 + 16 + 19) | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |5. Åíåðãîºìí³ñòü |êã ó.ï./ãðí. | 21 | | | | | | | |ïðîäóêö³¿ | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |6. Òåïëîºìí³ñòü |Ãêàë/òèñ.ãðí.| 22 | | | | | | | |ïðîäóêö³¿ | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |7. Åëåêòðîºìí³ñòü |êÂò.ã/ãðí. | 23 | | | | | | | |ïðîäóêö³¿ | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |8. Åíåðãîîñíàùåí³ñòü |êã ó.ï./÷îë. | 24 | | | | | | | |ïðàö³ | ÏÂÏ | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |9. Åëåêòðîîñíàùåí³ñòü |êÂò.ã/÷îë. | 25 | | | | | | | |ïðàö³ | ÏÂÏ | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |10. Åíåðãîºìí³ñòü |êã ó.ï./ãðí. | 26 | | | | | | | |îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ | | | | | | | | | |ôîíä³â | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |11. Åëåêòðîºìí³ñòü |êÂò.ã/òèñ. | 27 | | | | | | | |îñíîâíèõ âèðîáíè÷èõ | ãðí. | | | | | | | | |ôîíä³â | | | | | | | | | |————————————————————————+—————————————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| |12. Åíåðãåòè÷íà | òèñ. êÂò | 28 | | | | | | | |ïîòóæí³ñòü, ùî | | | | | | | | | |îáñëóãîâóº âèðîáíè÷èé | | | | | | | | | |ïðîöåñ | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3.3. Òåõí³êî-åêîíîì³÷íà åôåêòèâí³ñòü ïðîãðàìè åíåðãîçáåðåæåííÿ
Òàáëèöÿ Ï-3 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íàéìåíóâàííÿ | Îäèíèö³ | Êîä | Ðîêè | | ïîêàçíèê³â | âèì³ðó |ðÿäêà|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | | | |—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | | | | ïî |ôàêòè÷íî| ïî |ôàêòè÷íî| ïî |ôàêòè÷íî| ïî |ôàêòè÷íî| ïî |ôàêòè÷íî| ïî |ôàêòè÷íî| | | | |ïðîãðàì³| |ïðîãðàì³| |ïðîãðàì³| |ïðîãðàì³| |ïðîãðàì³| |ïðîãðàì³| | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |1. Åêîíîì³ÿ | | | | | | | | | | | | | | | |ïàëèâíî-åíåðãå- | | | | | | | | | | | | | | | |òè÷íèõ ðåñóðñ³â: |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |êîòåëüíî-ï³÷íå |ò ó. ï. | 01 | | | | | | | | | | | | | |ïàëèâî |% | 02 | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ïàëüíå äëÿ |ò ó. ï. | 03 | | | | | | | | | | | | | |ðîáîòè òðàíñïîðòó|% | 04 | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |òåïëîåíåðã³ÿ |òèñ. Ãêàë | 05 | | | | | | | | | | | | | | |% | 06 | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |åëåêòðîåíåðã³ÿ |ìëí êÂò. ã | 07 | | | | | | | | | | | | | | |% | 08 | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |2. Çàãàëüí³ âèò- |òèñ. ãðí. | | | | | | | | | | | | | | |ðàòè íà íàóêîâî- | | | | | | | | | | | | | | | |äîñë³äí³ òà | | | | | | | | | | | | | | | |ïðîåêòíî-ïîøóêîâ³| | | | | | | | | | | | | | | |ðîáîòè | | | | | | | | | | | | | | | |ç åêîíî쳿: | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |êîòåëüíî-ï³÷íå | | 09 | | | | | | | | | | | | | |ïàëèâî | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ïàëüíå äëÿ | | 10 | | | | | | | | | | | | | |ðîáîòè òðàíñïîðòó| | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |òåïëîåíåðã³ÿ | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |åëåêòðîåíåðã³ÿ | | 12 | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |3. Çàãàëüí³ âèò- |òèñ. ãðí. | | | | | | | | | | | | | | |ðàòè íà âïðîâà- | | | | | | | | | | | | | | | |äæåííÿ çàõîä³â | | | | | | | | | | | | | | | |ç åêîíî쳿: | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |êîòåëüíî-ï³÷íå | | 13 | | | | | | | | | | | | | |ïàëèâî | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |ïàëüíå äëÿ | | 14 | | | | | | | | | | | | | |ðîáîòè òðàíñïîðòó| | | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |òåïëîåíåðã³ÿ | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |åëåêòðîåíåðã³ÿ | | 16 | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |4. г÷íèé åêîíî- |òíå. ãðí. | 17 | | | | | | | | | | | | | |ì³÷íèé åôåêò | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |5. Îêóïí³ñòü |ðîêè | 18 | | | | | | | | | | | | | |âèòðàò | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |6. Ïèòîì³ âèòðàòè| | | | | | | | | | | | | | | |êîøò³â äëÿ | | | | | | | | | | | | | | | |åêîíî쳿 îäèíèö³ | | | | | | | | | | | | | | | |ÏÅÐ: | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |6.1. Êîòåëüíî- |ãðí. | 19 | | | | | | | | | | | | | |ï³÷íå ïàëèâî |ò ó. ï. | | | | | | | | | | | | | | |((ðÿä 09 + | | | | | | | | | | | | | | | |+ ðÿä 13): | | | | | | | | | | | | | | | |: ðÿä 01) | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |6.2. Ïàëüíå äëÿ |ãðí. | 20 | | | | | | | | | | | | | |ðîáîòè òðàíñïîðòó|ò ó. ï. | | | | | | | | | | | | | | |((ðÿä 10 + | | | | | | | | | | | | | | | |+ðÿä 14) : ðÿä 3)| | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |6.3. Òåïëîåíåðã³ÿ|ãðí. | 21 | | | | | | | | | | | | | |((ðÿä 11 + |Ãêàë | | | | | | | | | | | | | | |+ ðÿä 15): | | | | | | | | | | | | | | | |: ðÿä 05) | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————+———————————+—————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————| |6.4. Åëåêòðîå- |ãðí. | 22 | | | | | | | | | | | | | |íåðã³ÿ ((ðÿä 12 +|êÂò. ã | | | | | | | | | | | | | | |+ ðÿä 16): ðÿä | | | | | | | | | | | | | | | |07) | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3.4. Ñòðóêòóðà ï³äïðèºìñòâà ³ íàÿâí³ñòü âèðîáíè÷èõ ïëîù
Òàáëèöÿ Ï-4 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN | Ïîâí³ íàéìåíóâàííÿ |Êîä |Íàéìåíóâàííÿ, ³íâ. N |  òîìó ÷èñë³: âèðîáíè÷à ïëîùà |Ñòèñëà õàðàêòåðèñòèêà áóä³âë³ | |ï/ï|ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâ|ðÿäêà|áóä³âë³, äå ðîçòàøîâàí³| îïàëþâàíà/íåîïàëþâàíà, òèñ. êâ. ì. | | | | | |ä³ëüíèö³ ï³äðîçä³ëó, |—————————————————————————————————————————————————+——————————————————————————————| | | | |çàãàëüíà ïëîùà, |îñíîâíîãî |äîïîì³æíîãî|ñêëàäè|ïîáóòîâ³ |³íø³ |ïëîùà |áóä³âåëüíèé|ïîâåð- | | | | |òèñ. êâ. ì |âèðîáíèöòâà|âèðîáíèöòâà| |ïðèì³ùåííÿ|îá'ºêòè|çàáóäîâè, |îá'ºì, òèñ.|õîâ³ñòü| | | | | | | | | | |òèñ. êâ. ì| êóá. ì. | | |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| | |Âñüîãî ïî ï³äïðèºìñòâó | 01 | | | | | | | | | õ | |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| | | | | | | | | | | | | õ | |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| | |Âñüîãî ïî ï³äðîçä³ëó | | | | | | | | | | | |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| |———+———————————————————————+—————+———————————————————————+———————————+———————————+——————+——————————+———————+——————————+———————————+———————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Ñòèñëà õàðàêòåðèñòèêà áóä³âë³ |Çàëüí³ âèòðàòè òåïëîåíåð㳿 äëÿ îïàëåííÿ|Íàÿâí³ñòü àâòîìàòèêè äëÿ|Íàÿâí³ñòü ðåêóïåðàòîð³â | | | òà âåíòèëÿö³¿, Ãêàë | ðåãóëþâàííÿ ñèñòåì |òåïëà âåíòèëÿö³éíèõ | |————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————————+————————————————————————|âèêèä³â, ¿õ ïðîäóêòèâí³ñòü| |ìàòåð³àë îãîðîäæó- |ïëîùà çàñêëåííÿ,| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | îïàëåííÿ | âåíòèëÿö³¿ | êêàë/ãîä. | |âàëüíèõ êîíñòðóêö³é| òèñ. êâ. ì | | | | | | | | | | |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| | õ | | | | | | | | õ | õ | | |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| | õ | | | | | | | | õ | õ | | |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| |———————————————————+————————————————+——————+——————+——————+——————+——————+——————+———————————+————————————+——————————————————————————| ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3.5. Îá'ºêòè æèòëîâî-êîìóíàëüíî¿ ³ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè *
Òàáëèöÿ Ï-5 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Íàéìåíóâàííÿ |Êîä | Õàðàêòåðèñòèêà | Ñïîæèâàííÿ åíåðãîðåñóðñ³â ïî ðîêàõ | |ï/ï| |ðÿäêà|——————————————————————————————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | | ïîêàçíèê| îäèíèöÿ |çíà÷åííÿ| òåïëîåíåðã³ÿ, Ãêàë | åëåêòðîåíåðã³ÿ, òèñ. êÂò. ã | | | | | | âèì³ðó | |—————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————| | | | | | | | 1996| 1997 |1998 |1999 |2000 | 2001 | 1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | 2001 | |———+————————————————————+—————+—————————+———————————+————————+—————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————+—————+—————+—————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |———+————————————————————+—————+—————————+———————————+————————+—————+——————+—————+—————+—————+——————+——————+—————+—————+—————+—————+——————| |1. |Æèòëîâ³ áóäèíêè | 01 | ïëîùà |òèñ. êâ. ì | | | | | | | | | | | | | | |2. |Ãóðòîæèòêè | 02 | ïëîùà |òèñ. êâ. ì | | | | | | | | | | | | | | |3. |Øêîëè | 03 | ì³ñöå | øò. | | | | | | | | | | | | | | |4. |Äîøê³ëüí³ çàêëàäè | 04 | ì³ñöå | øò. | | | | | | | | | | | | | | |5. |Ìàãàçèíè | 05 | ïëîùà | êâ. ì | | | | | | | | | | | | | | |6. |¯äàëüí³ | 06 | ì³ñöå | øò. | | | | | | | | | | | | | | |7. |Áóäèíêè êóëüòóðè | 07 | ì³ñöå | øò. | | | | | | | | | | | | | | |8. |Ñïîðòêîìïëåêñè | 08 | ì³ñöå | øò. | | | | | | | | | | | | | | |9. |˳êàðí³ | 09 | ì³ñöå | øò. | | | | | | | | | | | | | | |10.|Ïðîô³ëàêòî𳿠| 10 | ì³ñöå | øò. | | | | | | | | | | | | | | |11.|Ïîë³êë³í³êè | 11 | â³äâ³äó-| øò. | | | | | | | | | | | | | | | | | | âàííÿ | | | | | | | | | | | | | | | |12.|Òàáîðè â³äïî÷èíêó | 12 | ì³ñöå | øò. | | | | | | | | | | | | | | | |ä³òåé | | | | | | | | | | | | | | | | | |13.|²íø³ îá'ºêòè | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————————————— * Âêàçóþòüñÿ îá'ºêòè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ï³äïðèºìñòâà.
3.6. Ñêëàä åíåðãîìåõàí³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, òðàíñïîðòó,
÷èñåëüí³ñòü ïðàö³âíèê³â
Òàáëèöÿ Ï-6 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â | Êîä | Ðîêè | | |ðÿäêà|——————————————————————————————————————————| | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |1. Çàãàëüíà ïîòóæí³ñòü ìåõà- | 01 | | | | | | | |í³÷íèõ äâèãóí³â, âñüîãî, | | | | | | | | |(êÂò) (ô. 24-å, ðÿä. 40) | | | | | | | | | | | | | | | | | |â òîìó ÷èñë³: | | | | | | | | |1.1. Ïàðîâ³ ìàøèíè, ëîêîìî- | 02 | | | | | | | |á³ë³ | | | | | | | | |1.2. Òóðá³íè | 03 | | | | | | | |1.3. Äèçåë³ | 04 | | | | | | | |1.4. Ãàçîâ³ äâèãóíè | 05 | | | | | | | |1.5. ²íø³ äâèãóíè | | | | | | | | |âíóòð³øíüîãî çãîðÿííÿ | 06 | | | | | | | |1.6. Äâèãóíè ïðÿìî¿ ä³¿ | 07 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |2. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü | | | | | | | | |àâòîìîá³ë³â, âñüîãî (øò.) | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |â òîìó ÷èñë³: | | | | | | | | |2.1. Âàíòàæí³ àâòîìîá³ë³, | | | | | | | | |âêëþ÷íî ç ï³êàïàìè ³ ôóðãî- | | | | | | | | |íàìè íà øàñ³ ëåãêîâèõ àâòîìî-| | | | | | | | |á³ë³â: | | | | | | | | |- ê³ëüê³ñòü, øò. | 09 | | | | | | | |- çàãàëüíà âàíòàæí³ñòü | 10 | | | | | | | |2.2. Ïàñàæèðñüê³ àâòîáóñè: | | | | | | | | |- ê³ëüê³ñòü, øò. | 11 | | | | | | | |- çàãàëüíà ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü,| | | | | | | | | ç íèõ ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ | 12 | | | | | | | |2.3. Ïàñàæèðñüê³ ëåãêîâ³ | | | | | | | | |àâòîìîá³ë³, øò. | 13 | | | | | | | |2.4. Ñïåö³àëüí³ àâòîìîá³ë³, | | | | | | | | |øò. | 14 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |3. Çàë³çíè÷íèé òðàíñïîðò, | | | | | | | | |â òîìó ÷èñë³: | | | | | | | | |3.1. Ëîêîìîòèâè: | | | | | | | | |- ê³ëüê³ñòü, øò. | 15 | | | | | | | |-ïîòóæí³ñòü, ê. ñ. | 16 | | | | | | | |3.2. Òåïëîâîçè: | | | | | | | | |- ê³ëüê³ñòü, øò. | 17 | | | | | | | |- ïîòóæí³ñòü, ê. ñ. | 18 | | | | | | | |3.3. Åëåêòðîâîçè: | | | | | | | | |- ê³ëüê³ñòü, øò. | 19 | | | | | | | |- ïîòóæí³ñòü, ê. ñ. | 20 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |4. Àâ³àö³éíèé òðàíñïîðò: | | | | | | | | |- ê³ëüê³ñòü ë³òàê³â, øò. | 21 | | | | | | | |- âàíòàæí³ñòü, ò | 22 | | | | | | | |- ïîòóæí³ñòü äâèãóí³â, ê. ñ.| 23 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |5. Ìîðñüê³ òà ð³÷êîâ³ ñóäíà: | | | | | | | | |- ê³ëüê³ñòü, øò. | 24 | | | | | | | |- âàíòàæí³ñòü, ò | 25 | | | | | | | |- ïîòóæí³ñòü äâèãóí³â, ê. ñ.| 26 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |6. Çàãàëüíà âàðò³ñòü îñíîâíèõ| | | | | | | | |ôîíä³â, òèñ. ãðí. | 27 | | | | | | | |—————————————————————————————+—————+———————+——————+——————+——————+——————+——————| |7. Ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëü- | | | | | | | | |í³ñòü ïðîìèñëîâî-âèðîáíè÷îãî | | | | | | | | |ïåðñîíàëó, ÷îë. | 28 | | | | | | | |ç íèõ: | | | | | | | | |ðîá³òíèê³â âñüîãî | 29 | | | | | | | |â åíåðãîñëóæá³ | 30 | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4. Ïîñòà÷àííÿ ï³äïðèºìñòâà ïàëèâîì
4.1. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà

  Ïîøóê Çíàéòè ñëîâà íà ñòîðiíöi:     
* òiëüêè óêðà¿íñüêi (àáî ðîñ.) ëiòåðè, ìiíiìàëüíà äîâæèíà ñëîâà 3 ñèìâîëè...

Ñòîð³íêè:  [ 1 ]  2  3  4
íàñòóïíà ñòîð³íêà »