Про затвердження Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби [...]
Служба зовнішньої розвідки; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 28.03.201275
Документ z0592-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.07.2017, підстава z0811-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.03.2012  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2012 р.
за № 592/20905

Про затвердження Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби зовнішньої розвідки
№ 200 від 30.07.2012
№ 75 від 27.03.2014
№ 417 від 22.12.2014
№ 77 від 03.03.2017
№ 175 від 06.06.2017}

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Указу Президента України від 17.07.2006 № 619 “Про Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України організувати вивчення цієї Інструкції військовослужбовцями підпорядкованих підрозділів та суворо дотримуватися її вимог у практичній діяльності.

3. Начальнику Управління кадрів Служби зовнішньої розвідки України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління кадрів Служби зовнішньої розвідки України.

5. З наказом ознайомити військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г. Ілляшов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
28.03.2012  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2012 р.
за № 592/20905

ІНСТРУКЦІЯ
про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17.07.2006 № 619 (далі - Положення), та організацію роботи з кадрами.

1.2. Застосування вимог Положення до військовослужбовців здійснюється рішеннями прямих начальників, яким надано таке право Положенням і наказами Голови Служби зовнішньої розвідки України (далі - Голова СЗРУ). Ці рішення оформляються наказами по підрозділу (закладу).

У разі тимчасової відсутності відповідного начальника рішення з питань проходження служби приймаються особою, яка виконує його обов’язки.

1.3. На військовослужбовців, які подаються до присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення, пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні, призначення на посади (крім призначення на рівні посади без зміни профілю службової діяльності) або звільнення з військової служби, у підрозділах Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ), керівникам яких надано право видання наказів, оформляються відповідні подання, зразки яких наведено в додатках 1-3 до цієї Інструкції, які підписуються прямими начальниками від начальника відділу (самостійного напрямку (відділення), групи), їм рівними і вище та подаються у порядку підпорядкування на рішення відповідних начальників через кадрові підрозділи відповідно до встановленого порядку призначення на посади. Пояснення до оформлення подання до присвоєння чергового військового звання у порядку заохочення, пониження у військовому званні, позбавлення військового звання, поновлення у військовому званні, призначення на посаду, звільнення з військової служби військовослужбовців СЗРУ наведено в додатку 4 до цієї Інструкції. Подання, рішення за якими приймаються керівництвом СЗРУ, підписуються прямими начальниками від начальника управління (самостійного структурного підрозділу СЗРУ) і вище.

{Абзац перший пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

Інші прямі начальники, яким не надано право підпису подання із зазначених питань, порушують клопотання про це шляхом подання рапорту в порядку підпорядкування.

Призначення військовослужбовців на посади в Управлінні власної безпеки здійснюється за поданням його начальника без погодження з керівниками структурних підрозділів СЗРУ, у яких вони проходять військову службу.

У разі прийняття громадян на військову службу за контрактом у СЗРУ, прийняття осіб сержантського і старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, а також заміщення військових посад цивільними особами складаються відповідні висновки.

1.4. Безпосередні та прямі начальники повинні своєчасно в порядку, передбаченому розділом VII цієї Інструкції, подавати до звільнення в запас або у відставку підпорядкованих їм військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (пункт 6 Положення).

Питання залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік розглядається один раз на рік.

{Абзац другий пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

Управління кадрів складає та до 01 вересня поточного року надсилає до структурних підрозділів списки військовослужбовців, які наступного року досягають граничного віку перебування на військовій службі (додаток 5 до цієї Інструкції).

{Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

Керівники структурних підрозділів доводять відповідну інформацію до військовослужбовців, зазначених у списках, та з’ясовують їх бажання щодо подальшого проходження військової служби.

{Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді та виявили бажання бути залишеними на військовій службі понад граничний вік у межах строків, визначених пунктом 7 Положення, до 10 вересня поточного року у порядку підлеглості подають про це рапорти, які після розгляду керівниками структурних підрозділів з відповідними пропозиціями (клопотаннями, одночасно внесеними до списків) разом зі списками повертаються до Управління кадрів до 01 жовтня поточного року.

{Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

На підставі отриманих рапортів військовослужбовці в установленому порядку направляються та до 20 листопада поточного року проходять медичний огляд військово-лікарською комісією з метою визначення ступеня придатності до військової служби.

{Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

Після отримання довідки військово-лікарської комісії про результати проходження медичного огляду співробітник Управління кадрів повідомляє начальника, у підпорядкуванні якого військовослужбовець проходить військову службу, про що робить відмітку на звороті довідки із зазначенням відповідного начальника, якого повідомлено, дати повідомлення та долучає довідку до рапорту військовослужбовця.

{Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

Військовослужбовці, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, включаються до списків військовослужбовців, залишених на військовій службі понад граничний вік (додаток 18 до цієї Інструкції), які складаються Управлінням кадрів у грудні поточного року та доповідаються керівництву СЗРУ.

{Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

При цьому відповідні списки осіб офіцерського складу затверджуються Головою СЗРУ або особою, яка виконує його обов’язки, а сержантського і старшинського складу - заступниками Голови СЗРУ.

Прийняті рішення про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік оголошуються їм особисто безпосередніми (прямими) начальниками. В особових справах цих осіб записується, чиїм рішенням і на який строк вони залишені на службі понад граничний вік.

Військовослужбовцям, стосовно яких не прийнято рішення про залишення на військовій службі, безпосередніми (прямими) начальниками оголошується про наступне їх звільнення в запас або у відставку під особистий підпис військовослужбовців у аркуші співбесіди, який викладається у довільній формі та долучається до матеріалів особової справи військовослужбовця.

1.5. Військовослужбовці, які звільняються (переводяться до інших військових формувань) чи переміщуються по службі в межах СЗРУ, оформлюють відповідний обхідний листок, форма якого наведена в додатках 6-10 до цієї Інструкції, що видається Управлінням кадрів (кадровими підрозділами) СЗРУ.

Після заповнення обхідного листка він здається до Управління кадрів (кадрового підрозділу) і долучається до особової справи.

За своєчасність підписання та повноту заповнення відповідальними співробітниками обхідного листка відповідають військовослужбовці, які звільняються (переводяться до інших військових формувань) чи переміщуються по службі в межах СЗРУ, а контролюють - їх безпосередні начальники.

1.6. Для отримання дозволу на навчання у вищих навчальних закладах без відриву від служби військовослужбовці подають рапорти у порядку підпорядкування на ім’я Голови СЗРУ або його заступників згідно з розподілом функціональних обов’язків. У рапорті зазначаються військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, займана посада, освіта військовослужбовця, найменування навчального закладу (факультету), до якого бажає вступити військовослужбовець, та спеціальність, за якою буде проводитися навчання, а також (якщо навчання платне) джерела його фінансування. Дозволом на навчання є відповідні резолюції на цих рапортах, які зберігаються в особових справах військовослужбовців.

У разі якщо військовослужбовець висловив бажання здобути ще одну вищу освіту після здобуття базової або повної вищої освіти, він подає рапорт у порядку підпорядкування, у якому додатково вказує відомості щодо строку військової служби та здобуття базової або повної вищої освіти за рахунок державного замовлення.

II. Прийняття на військову службу. Укладення контракту

2.1. Контракт про проходження військової служби укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Громадянин, який укладає контракт, підписує його особисто. Підпис посадової особи, яка підписує контракт від імені СЗРУ, завіряється гербовою печаткою. Один примірник контракту після його підписання видається громадянину, який уклав контракт, а інший  (з особистою розпискою громадянина про отримання одного примірника контракту) долучається до матеріалів особової справи військовослужбовця.

2.2. Прийняття громадян на військову службу за контрактом здійснюється відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Положення та цієї Інструкції.

2.3. Прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та продовження їм військової служби за новим контрактом здійснюється Головою СЗРУ або особою, яка виконує його обов’язки.

Прийняття громадян на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та продовження їм військової служби за новим контрактом здійснюється заступниками Голови СЗРУ, а також начальниками підрозділів (закладів) СЗРУ, яким надано право видання наказів.

III. Присвоєння військових звань

3.1. Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які займають відповідні штатні посади, здійснюється на підставі списків військовослужбовців до присвоєння чергових військових звань (додаток 19 до цієї Інструкції).

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

3.2. Про затримку подання до присвоєння чергового військового звання військовослужбовцю (пункт 33 Положення) оголошується безпосереднім (прямим) начальником під підпис в аркуші співбесіди, який оформлюється у довільній формі та долучається до особової справи. Про затримку подання до присвоєння чергового військового звання та проведену співбесіду інформується Управління кадрів шляхом подання письмового повідомлення.

{Пункт 3.2 розділу III в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014}

3.3. Пропозиції щодо присвоєння відповідного військового звання в порядку переатестації (пункт 31 Положення) викладаються у висновку про прийняття на військову службу за контрактом, поданні до призначення на посаду або в окремому рапорті.

3.4. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідного начальника (крім зазначених у пункті 33 Положення), чергове військове звання присвоюється після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні за умови відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатом за посадою, яку займав військовослужбовець до зарахування в розпорядження.

3.5. Позбавлення військового звання сержантського і старшинського складу, пониження осіб сержантського і старшинського складу у військовому званні на один ступінь, поновлення у попередньому званні сержантського і старшинського складу здійснюється заступниками Голови СЗРУ.

IV. Призначення на посади та переміщення по службі

4.1. Військові посади, які у мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (підпункт “а” пункту 39 Положення), визначаються відповідними переліками посад військовослужбовців СЗРУ. При цьому військові посади, посадові обов’язки за якими передбачають безпосереднє здійснення оперативно-розшукової діяльності, несення оперативного чергування, зберігання та обслуговування зброї, боєприпасів і спеціальної техніки, до таких переліків не включаються.

У зв’язку із службовою необхідністю цивільними особами можуть заміщуватися на умовах строкового трудового договору, з урахуванням абзацу першого цього пункту, як вакантні військові посади (у разі потреби їх термінового заміщення), так і посади військовослужбовців, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на період таких відпусток.

Призначення цивільних осіб на військові посади (на умовах строкового трудового договору) проводиться наказами начальників, яким надано право призначати на ці посади військовослужбовців.

4.2. Службовим сумісництвом відповідно до підпункту “ж” пункту 39 Положення вважається виконання військовослужбовцями, крім своєї основної, іншої регулярно оплачуваної роботи, пов’язаної з викладацькою, науковою і медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спортивної діяльності, у вільний від основної роботи час. Виконання інших видів робіт за службовим сумісництвом забороняється.

Призначення військовослужбовця на посаду у порядку службового сумісництва в підрозділах, навчальних закладах та установах СЗРУ здійснюється Головою СЗРУ за клопотанням керівника зацікавленого структурного підрозділу СЗРУ, попередньо узгодженим з керівником структурного підрозділу СЗРУ, у підпорядкуванні якого перебуває військовослужбовець.

Звільнення з посади, на яку військовослужбовець призначений у порядку службового сумісництва, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.3. Призначення військовослужбовців на штатні посади з урахуванням вимог пункту 39 Положення здійснюється:

на посади, за якими штатом передбачено військові звання до генерал-лейтенанта включно (крім посад заступників Голови Служби зовнішньої розвідки України), - Головою Служби зовнішньої розвідки України або особою, яка виконує його обов’язки;

{Абзац другий пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014}

на посади, за якими штатом передбачено військові звання до підполковника включно, - заступниками Голови Служби зовнішньої розвідки України;

{Абзац третій пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014}

на посади, за якими штатом передбачено військові звання до майора включно та які підпорядковані начальникам 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру, - начальниками цих служб.

{Абзац четвертий пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 417 від 22.12.2014}

Для переміщення по службі з одного структурного підрозділу СЗРУ до іншого (крім випадків, зазначених у абзаці третьому пункту 1.3 розділу I цієї Інструкції) військовослужбовці доповідають про таке бажання рапортом у порядку підпорядкування на ім’я керівника структурного підрозділу (прямого начальника), попередньо погодивши його з керівником структурного підрозділу, до якого планується переміщення. Військовослужбовці, що обіймають посади від начальника відділу і вище, доповідають у порядку підпорядкування рапортом на ім’я заступника Голови СЗРУ відповідно до  розподілу функціональних обов’язків, погодивши попередньо його у керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Після погодження такого переміщення подання до призначення на посаду підписується керівником структурного підрозділу, до якого переміщується військовослужбовець. При цьому подання до призначення на посаду від начальника відділу і вище погоджується із заступником Голови СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Подання щодо призначення військовослужбовців на керівні посади від начальника відділу і йому рівного підлягають погодженню з Управлінням власної безпеки СЗРУ.

Призначення військовослужбовців на посади помічників керівників структурних підрозділів (по роботі з особовим складом) та на посади начальників кадрових підрозділів здійснюється після погодження цих кандидатур з Управлінням кадрів.

4.4. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які мають потребу за станом свого здоров’я або станом здоров’я членів їхніх сімей змінити місце служби (проживання), провадиться відповідно до підпункту “е” пункту 39 Положення за їхніми рапортами.

До членів сім’ї військовослужбовця належать дружина (чоловік), діти, що не досягли 18-річного віку, а також старші, якщо вони є інвалідами І чи ІІ групи або вихованцями, учнями, студентами, курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових навчальних закладів), стажистами навчальних закладів, не досягли 23-річного віку і перебувають на утриманні батьків, його батьки чи батьки дружини (чоловіка), які проживають разом з ним, а також особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця, проживають разом з ним і згідно з медичним висновком за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Військовослужбовці, визнані непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, подаються до звільнення в запас або у відставку.

4.5. У структурних підрозділах СЗРУ згідно з пунктом 41 Положення до 20 грудня поточного року створюються резерв кандидатів для:

просування по службі, який складається згідно з додатком 11 до цієї Інструкції;

призначення на керівні посади, який складається в окремому порядку.

Робота зі співробітниками, включеними до резерву кандидатів для просування по службі, здійснюється відповідно до планів, які затверджуються керівниками структурних підрозділів. Розроблені плани передбачають заходи з вивчення цих співробітників у процесі їх оперативно-службової діяльності, їх підготовки (направлення на курси перепідготовки, підвищення кваліфікації, в тому числі самостійної, під час тимчасового виконання обов’язків (посади) за вищою посадою), навчання в навчальному закладі СЗРУ, проведення індивідуальних співбесід тощо.

При переміщенні по службі в межах СЗРУ осіб, зарахованих до резерву, у поданнях до призначення (рапортах) зазначається інформація про їх перебування в резерві за попереднім місцем служби.

4.6. Призначення на нижчі посади військовослужбовців, до яких застосовано дисциплінарне стягнення - попередження про неповну службову відповідність і які протягом шести місяців не виправили своєї поведінки зразковим виконанням військового обов’язку і стягнення не відіграло своєї ролі, стосовно яких не прийняті рішення про звільнення з військової служби, здійснюються на підставі мотивованих рапортів за ініціативою керівників підрозділів, де вони проходять військову службу, або керівників, у розпорядженні яких вони перебувають. Керівники цих підрозділів у місячний строк після закінчення шести місяців від дня застосування до військовослужбовців дисциплінарного стягнення - попередження про неповну службову відповідність подають мотивовані рапорти з пропозиціями щодо переміщення військовослужбовців на нижчі посади начальникам, зазначеним у пункті 42 Положення, якими здійснюються призначення з пониженням у посаді в порядку дисциплінарного стягнення. На підставі рішень зазначених начальників оформлюються подання до призначення на посаду з урахуванням вимог пункту 1.3 розділу І цієї Інструкції.

озділ ІV доповнено новим пунктом 4.6 згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 175 від 06.06.2017}

4.7. Начальники зобов’язані організовувати службову діяльність військовослужбовців, зарахованих у їх розпорядження (пункт 44 Положення), та здійснювати контроль за нею відповідно до вимог військових статутів Збройних Сил України, Положення та інших нормативно-правових актів.

Рішенням начальника на військовослужбовця, зарахованого у його розпорядження, або іншого прямого начальника може покладатися виконання окремих обов’язків (завдань).

Звільнення військовослужбовця з посади та зарахування його в розпорядження відповідного начальника здійснюється не раніше дня видання наказу про таке звільнення з посади та зарахування в розпорядження.

4.8. Накази про переміщення військовослужбовців готуються Управлінням кадрів (кадровими підрозділами) після отримання відповідних документів (у тому числі обхідних листків) (за необхідності) та оголошуються їм прямими начальниками від начальника управління (структурного підрозділу СЗРУ) і вище.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014}

4.9. Тимчасове підпорядкування військовослужбовців керівнику (начальнику) іншого підрозділу СЗРУ без звільнення з посад, які вони займають (пункт 45-1 Положення), здійснюється наказом Голови СЗРУ або заступника Голови СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків у разі направлення військовослужбовців на навчання (підвищення кваліфікації) до навчального закладу СЗРУ.

Підставою для тимчасового підпорядкування військовослужбовців є рапорт керівника (начальника) навчального закладу СЗРУ на ім’я Голови СЗРУ або заступника Голови СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків, попередньо погоджений з начальником Управління кадрів та з керівником структурного підрозділу, в якому військовослужбовці займають посади.

{Розділ IV доповнено новим пунктом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014}

V. Атестування

5.1. Проведення атестування військовослужбовців має сприяти вихованню в них високого почуття відповідальності за доручену справу, подальшому підвищенню рівня професійної підготовки та зміцненню військової дисципліни.

5.2. Атестування осіб офіцерського складу проводиться один раз на п’ять років. За рішенням Голови СЗРУ атестування всіх офіцерів або офіцерського складу окремих підрозділів може проводитись і в інші строки.

Атестування військовослужбовців, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у зв’язку з усиновленням дитини, проводиться не раніше ніж через рік після виходу на службу.

{Пункт 5.2 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014}

5.3. Щороку (у листопаді - грудні) Управлінням кадрів, кадровими підрозділами СЗРУ розробляються плани підготовки та проведення атестування військовослужбовців, які затверджуються відповідними начальниками.

У планах передбачаються такі заходи: вивчення військовослужбовцями порядку атестування, визначення (уточнення) складу атестаційних комісій та затвердження їх наказами відповідних начальників; проведення занять з керівним складом, офіцерами кадрових підрозділів, головами і членами атестаційних комісій з питань атестування; розроблення графіка проведення атестування і схеми атестування відповідно до примірної схеми атестування військовослужбовців СЗРУ (додаток 12 до цієї Інструкції), затвердження їх відповідними начальниками та розсилання в підрозділи для керування в роботі й ознайомлення особового складу; обговорення на нарадах керівного складу процесу підготовки й проведення атестування, а також підсумків атестування з постановкою завдань з реалізації атестаційних висновків.

5.4. Атестації складають: безпосередні начальники - на осіб офіцерського складу; безпосередні начальники з числа осіб офіцерського складу - на осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

5.5. Начальники, які складають атестації, зобов’язані:

а) вивчити встановлений порядок атестування військовослужбовців;

б) всебічно вивчити й оцінити ділові та моральні якості особи, що атестується.

Для цього:

проаналізувати й оцінити професійну та спеціальну підготовку, а також конкретні показники роботи військовослужбовця, що атестується; стан справ у підрозділі, яким він керує, або на ділянці роботи, за яку відповідає;

з’ясувати у своїх заступників думку про військовослужбовця;

провести з військовослужбовцем не менше двох співбесід (одну - на початку року атестування, другу - безпосередньо перед складанням атестації) з питань проходження ним служби, удосконалення ділових та особистих якостей, професійної підготовки, стилю, методів роботи та надати необхідні рекомендації щодо усунення недоліків, поліпшення особистої підготовки та стану справ на ділянці роботи, за яку він відповідає;

в) на основі всебічного вивчення військовослужбовця, що атестується, визначити зміст атестації та висновку за нею;

г) особисто скласти атестацію на підлеглого та підписати її;

ґ) подати атестацію у порядку підпорядкування для отримання висновків і затвердження.

5.6. Атестація складається за формою, наведеною у додатку 13 до цієї Інструкції. У тексті атестації, який викладається в довільній формі, мають бути відображені дані, що характеризують військовослужбовця:

готовність до служіння Українському народові;

наполегливість у виконанні службових обов’язків, особиста дисциплінованість, вимогливість до себе та підлеглих;

організованість та вміння визначити головний напрям у роботі, здатність якісно виконувати поставлені завдання, виявляти ініціативу, швидко орієнтуватися й уміло діяти у складній обстановці, схильність до аналізу;

якість керування підлеглими, вміння навчати та виховувати їх організаторські здібності;

оцінка стану справ у підрозділі, яким керує військовослужбовець, що атестується (дисципліна, бойова готовність, виконання оперативно-службових завдань, стан професійної підготовки тощо), або на ділянці роботи, за яку він відповідає;

рівень професійної підготовки, знання військових статутів, інших нормативно-правових актів, своїх обов’язків за посадою та виконання їх, удосконалення спеціальних знань, науковий ступінь і вчене звання, знання іноземних мов, уміння застосовувати отримані знання на практиці, наявність оперативного досвіду, досвіду управлінської діяльності;

здатність критично оцінювати свою діяльність, творчо ставитися до справи, наполегливість у виконанні службових обов’язків, авторитет у колективі, вміння зберігати службову та державну таємницю, дотримуватися правил конспірації в роботі;

стан здоров’я і працездатність, а також інші питання, необхідні для характеристики особи, що атестується.

5.7. У висновку за атестацією зазначається, чи відповідає військовослужбовець, що атестується, займаній посаді, а також пропозиції щодо подальшого найбільш доцільного його службового використання, ураховуючи професійні, ділові і моральні якості, досвід роботи, здібності і нахили, а також інтереси справи.

При цьому можуть бути надані такі рекомендації:

про призначення на вищу посаду (на яку й коли);

про направлення на навчання до вищого військового навчального закладу, іншого навчального закладу, курси підвищення кваліфікації;

про переміщення на рівну посаду (на яку посаду доцільно перевести та причина переведення: необхідність укомплектування інших посад, для більш доцільного використання тощо);

про переміщення на іншу роботу - оперативну, викладацьку та іншу із зазначенням мотивів переведення; на яку посаду і коли;

про переміщення з вищої посади на нижчу, на якій підставі (пункт 42 Положення) та на яку посаду доцільно призначити;

про продовження військової служби за новим контрактом чи залишення на військовій службі понад граничний вік;

про звільнення з військової служби і на якій підставі.

У висновку за атестацією поряд з визначенням відповідності військовослужбовця займаній посаді та викладенням рекомендації про його подальше службове використання може бути зазначено, які недоліки по службі та в особистій поведінці йому необхідно усунути.

Висновок і рекомендації мають випливати з тексту атестації.

5.8. На військовослужбовців, які закінчили за денною (очною) формою навчання вищий військовий навчальний заклад СЗРУ, атестації складаються відповідно до вимог пункту 5.6 цього розділу. В атестаціях на цих осіб вказується також інформація про їхню успішність за основними дисциплінами навчального плану, оцінки, отримані на державних іспитах, тему дипломної роботи та її оцінку. У висновку за атестацією зазначається, на яку посаду доцільно його призначити.

5.9. Атестації, складені на військовослужбовців, розглядаються атестаційними комісіями. Атестаційні комісії створюються у структурних підрозділах СЗРУ (за потреби - у підрозділах, що входять до складу структурних підрозділів СЗРУ від служби та вище).

У СЗРУ постійно діє Центральна атестаційна комісія.

5.10. Атестаційні комісії створюються у складі:

голови - першого заступника (заступника) начальника структурного (іншого відповідного) підрозділу;

членів - заступників начальника структурного (іншого відповідного) підрозділу, начальників підрозділів у складі структурних підрозділів, начальника кадрового підрозділу (за наявності в штаті);

секретаря - одного з офіцерів підрозділу.

Склад атестаційних комісій (за посадами) визначається Головою СЗРУ, його заступниками, а також керівниками підрозділів, яким надано право видання наказів.

Склад Центральної атестаційної комісії визначається наказом Голови СЗРУ.

5.11. Атестаційні комісії зобов’язані всебічно вивчити атестації, встановити їх відповідність дійсним діловим та особистим якостям військовослужбовців, що атестуються, і дати висновки за ними.

Атестаційні комісії мають право викликати на свої засідання для надання довідок і пояснень як самих військовослужбовців, що атестуються, так і начальників, які склали атестації.

Атестації з висновком про невідповідність займаній посаді розглядаються з викликом військовослужбовців, що атестуються, на засідання атестаційних комісій.

5.12. Атестаційні комісії і прямі начальники до затвердження атестації готують висновки за атестаціями.

Атестаційні комісії та начальники, які розглядають і затверджують атестації, при формулюванні висновків повинні дотримуватися вимог пунктів 5.6 та 5.7 цього розділу.

Висновок атестаційної комісії вноситься до протоколу засідання атестаційної комісії (додаток 14 до цієї Інструкції), який підписується головою, членами і секретарем комісії. З протоколу висновок атестаційної комісії переноситься до атестації із зазначенням посад, військових звань, прізвищ та ініціалів голови, членів і засвідчується секретарем комісії.

5.13. Атестації розглядаються в одній атестаційній комісії. Повторний розгляд атестації комісією може бути проведено з урахуванням вимог пункту 49 Положення за рішенням начальника, який затверджує атестацію.

5.14. Атестації затверджуються прямим начальником відповідно до схеми атестування.

Атестації на слухачів вищого військового навчального закладу СЗРУ затверджуються керівником цього навчального закладу.

5.15. Рішення про складення нової атестації на військовослужбовця приймається начальником, який затвердив атестацію, якщо під час атестування було допущено порушення порядку атестування, установленого Положенням та цією Інструкцією.

5.16. Затверджені атестації оголошуються атестованим військовослужбовцям прямими начальниками, які затвердили атестації у 10-денний строк після надходження їх у підрозділ. Виняток допускається тільки стосовно військовослужбовців, що перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, яким затверджені атестації оголошуються одразу після повернення в підрозділ.

Під час оголошення атестації безпосередній (прямий) начальник проводить з атестованим індивідуальну співбесіду, який ставить свій підпис в атестації і зазначає дату ознайомлення з нею.

5.17. Контроль за реалізацією висновків за атестаціями здійснюється керівниками структурних підрозділів, Управлінням кадрів і кадровими підрозділами СЗРУ.

Для забезпечення реалізації атестаційних висновків керівники структурних підрозділів та кадрові підрозділи СЗРУ зобов’язані:

включати військовослужбовців, атестованих до призначення на вищі посади, до резерву для призначення на вищі посади на наступний рік, а також повідомляти Управління кадрів про кандидатів, рекомендованих для призначення на посади, призначення на які входить до компетенції керівництва СЗРУ;

складати контрольні списки військовослужбовців, атестованих до переміщення на нижчі посади, до переміщення на іншу роботу та до звільнення в запас або у відставку.

VI. Відпустки

6.1. При визначенні тривалості щорічної основної відпустки залежно від вислуги років (пункт 51 Положення) календарне обчислення вислуги років здійснюється в порядку, установленому для обчислення військовослужбовцям вислуги років на пенсію. При цьому час навчання військовослужбовців у цивільних вищих навчальних закладах, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду до вислуги років для визначення їм тривалості щорічної основної відпустки не зараховується.

6.2. Час надання щорічної основної відпустки військовослужбовцям встановлюється:

заступникам Голови СЗРУ, начальникам структурних підрозділів, радникам, консультантам і помічникам Голови СЗРУ - Головою СЗРУ;

іншим військовослужбовцям - начальниками структурних підрозділів та підрозділів регіонального дислокування, що входять до їх складу, та начальниками 7 та 8 служб 1 управління 2 департаменту 55 Центру;

{Абзац третій пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014, № 417 від 22.12.2014}

військовослужбовцям постійного та перемінного складу вищого військового навчального закладу - керівником цього закладу.

{Абзац четвертий пункту 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014}

6.3. У структурних підрозділах та у 7 і 8 службах 1 управління 2 департаменту 55 Центру СЗРУ до 31 грудня складаються на наступний рік графіки щорічних основних відпусток військовослужбовців, які затверджуються начальниками, зазначеними у пункті 6.2 цього розділу, та оголошуються військовослужбовцям.

{Абзац перший пункту 6.3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014, № 417 від 22.12.2014}

Щорічні основні відпустки військовослужбовцям надаються рівномірно протягом усього календарного року з дотриманням вимог щодо забезпечення надійного функціонування підрозділу, підтримання мобілізаційної готовності та розрахунку щомісячного перебування у відпустці не більше 30 відсотків його військовослужбовців.

Кадрові підрозділи повинні здійснювати постійний контроль за наданням щорічних основних відпусток військовослужбовцям згідно із затвердженими графіками та доповідати про це відповідним начальникам.

Військовослужбовцям, які належать до категорій 1 і 2 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; військовослужбовцям-жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; одиноким матерям (батькам), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, щорічні відпустки надаються у зручний для них час.

6.4. Відкликання військовослужбовців зі щорічної основної відпустки (пункт 54 Положення) здійснюється:

осіб офіцерського складу - Головою СЗРУ та його заступниками відповідно до розподілу функціональних обов’язків;

осіб сержантського і старшинського складу - заступниками Голови СЗРУ.

У наказі зазначаються дата відкликання зі щорічної основної відпустки, місце проведення військовослужбовцем відпустки на момент відкликання, тривалість невикористаної частини відпустки у календарних днях, підстава для відкликання.

6.5. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (пункт 59 Положення) може надаватися військовослужбовцям-жінкам за їх бажанням повністю або частинами.

Військовослужбовець-жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, має право приступити до виконання службових обов’язків до закінчення відпустки. Про достроковий вихід на службу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку військовослужбовець-жінка повинна завчасно повідомити прямих начальників рапортом у порядку підпорядкування.

6.6. Надання військовослужбовцям відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин (пункт 62 Положення) здійснюється начальниками, зазначеними у пункті 6.2 цього розділу.

6.7. При наданні військовослужбовцям відпусток за сімейними обставинами час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки та назад (підпункти “б”, “в” та “г” пункту 62 Положення), обчислюється згідно з розкладом руху того виду транспорту (з урахуванням пересадок), яким військовослужбовець прямує у відпустку та назад.

Якщо військовослужбовець прямував у відпустку та назад повітряним транспортом, а час для проїзду йому було надано з розрахунку прямування іншими видами транспорту, він зобов’язаний повернутися з відпустки до місця служби з урахуванням часу, фактично витраченого на проїзд повітряним транспортом.

При прямуванні у відпустку особистим транспортом час на дорогу до місця проведення відпустки та назад обчислюється з урахуванням розкладу руху автомобільного транспорту.

Час для проїзду до місця проведення відпустки та назад водним транспортом за наявності залізничного транспорту обчислюється з урахуванням розкладу руху залізничного транспорту.

При проведенні відпустки у декількох пунктах військовослужбовцю надається час для проїзду від місця служби до одного з цих пунктів (з урахуванням бажання військовослужбовця) та назад.

VII. Звільнення з військової служби

7.1. Звільнення з військової служби за ініціативою військовослужбовця здійснюється на підставі поданого ним у порядку підпорядкування рапорту із зазначенням обставин та правових підстав для звільнення.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі і стосовно яких не прийнято рішення про залишення на військовій службі, здійснюється у плановому порядку. Плани звільнення військовослужбовців, які досягають граничного віку перебування на військовій службі у наступному році (додаток 15 до цієї Інструкції), складаються у грудні поточного року.

{Абзац другий пункту 7.1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014}

{Абзац третій пункту 7.1 розділу VII виключено на підставі Наказу Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

Звільнення з військової служби військовослужбовців, до яких застосовано дисциплінарне стягнення - попередження про неповну службову відповідність - і які протягом шести місяців не виправили своєї поведінки зразковим виконанням військового обов’язку і стягнення не відіграло своєї ролі, стосовно яких не прийняті рішення про переміщення на нижчі посади, здійснюється на підставі мотивованих рапортів за ініціативою керівників підрозділів, де вони проходять військову службу або в розпорядженні яких вони перебувають. Керівники цих структурних підрозділів СЗРУ у місячний строк після закінчення шести місяців від дня застосування до військовослужбовців дисциплінарного стягнення - попередження про неповну службову відповідність - подають мотивовані рапорти з пропозиціями щодо звільнення осіб офіцерського складу Голові СЗРУ або особі, яка виконує його обов’язки, а стосовно осіб сержантського і старшинського складу - заступнику Голови СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків. На підставі рішення Голови СЗРУ або особи, яка виконує його обов’язки, або заступника Голови СЗРУ відповідно до розподілу функціональних обов’язків оформлюється подання до звільнення з військової служби з урахуванням вимог пункту 1.3 розділу І цієї Інструкції.

{Пункт 7.1 розділу VII доповнено новим абзацом згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 75 від 27.03.2014, із змінами, внесеними згідно з Наказом Служби зовнішньої розвідки № 175 від 06.06.2017}

7.2. Перед підготовкою подання до звільнення військовослужбовців з військової служби документи (рапорти та аркуші співбесід) щодо їх звільнення з військової служби подаються начальникам, яким надано право звільнення відповідних категорій військовослужбовців з військової служби.

{Абзац перший пункту 7.2 розділу VII в редакції Наказу Служби зовнішньої розвідки № 77 від 03.03.2017}

При підготовці документів до звільнення військовослужбовців з військової служби уточнюються дані про проходження ними служби. За необхідності документально підтверджуються періоди їхньої служби, що підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному обчисленні й окремо на пільгових умовах, і відповідно до чинного законодавства обчислюється вислуга років (страховий стаж) на пенсію та оформлюється розрахунок вислуги років (страхового стажу) військовослужбовця СЗРУ на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (додаток 16 до цієї Інструкції), який складається співробітником кадрового підрозділу у двох примірниках і підписується начальниками кадрового та фінансового підрозділів. Пояснення до оформлення розрахунку вислуги років (страхового стажу) військовослужбовця СЗРУ на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” наведено в додатку 17 до цієї Інструкції. Обчислена вислуга років оголошується військовослужбовцю під підпис. Заперечення військовослужбовця щодо розрахунку вислуги років розглядаються відповідними кадровими, фінансовими та юридичними підрозділами перед поданням військовослужбовця до звільнення з військової служби, за результатами чого приймаються рішення.

7.3. З військовослужбовцями перед звільненням з військової служби проводиться не менше двох індивідуальних співбесід.

Перша співбесіда проводиться завчасно перед поданням до звільнення, під час якої роз’яснюються підстави і строки подання до звільнення, пільги та переваги з працевлаштування і матеріально-побутового забезпечення, надаються необхідні роз’яснення з інших питань, встановлюється військовий комісаріат (регіональний орган Служби безпеки України) для направлення військовослужбовця на військовий облік та місце його проживання після звільнення, з’ясовуються прохання військовослужбовця. При цьому з військовослужбовцями, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на військовій службі чи у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, співбесіди проводяться не пізніше ніж за два місяці перед поданням до звільнення. Військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, подаються до звільнення не пізніше місячного строку з дня отримання підрозділом висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »