Про затвердження Правил радіолокаційного обслуговування
Мінтранс України; Наказ, Правила від 15.04.2004311
Документ z0606-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.03.2012, підстава z1382-11
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.04.2004 N 311
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2004 р.
за N 606/9205
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 521 ( z1382-11 ) від 07.11.2011 }
Про затвердження Правил
радіолокаційного обслуговування
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 1226 ( z1216-09 ) від 30.11.2009 }
Відповідно до статті 7 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), Указу Президента України від 11 червня 1998 року
N 615 ( 615/98 ) "Про затвердження Стратегії інтеграції України до
Європейського Союзу" та на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 7 вересня 2002 року N 1328 ( 1328-2002-п ) "Про
затвердження Програми розбудови державної системи використання
повітряного простору України на 2002-2006 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести у дію з 00.00 годин UTC 02.09.2004
Правила радіолокаційного обслуговування (далі - Правила), що
додаються.
2. Директорові Державного департаменту авіаційного транспорту
(Максимов В.О.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
2.2. Довести Правила до відома зацікавлених міністерств,
підприємств та організацій.
3. Вважати такими, що не застосовуються на території України
з 00.00 годин UTC 02.09.2004:
3.1. Пункт 5.9.2 "Наставления по производству полетов в
гражданской авиации СССР" (НПП ГА-85), затвердженого наказом
Міністра цивільної авіації СРСР від 8 квітня 1985 року N 77
( v0077400-85 ).
3.2. Пункти 4.5 (стор.61), 4.1.11 (стор.70), 4.3 (стор.75),
приложение N 4 (стор.94, 95) "Технологии работы диспетчеров службы
движения гражданской авиации", що затверджені наказом Міністра
цивільної авіації СРСР від 27 лютого 1987 року N 61.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра транспорту України Корнієнка В.В.
Міністр Г.Кірпа
ПОГОДЖЕНО:
Міністр оборони України Є.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
15.04.2004 N 311
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 травня 2004 р.
за N 606/9205

ПРАВИЛА
радіолокаційного обслуговування
{ У тексті Правил слова в усіх відмінках "Державний департамент
авіаційного транспорту" та "Укравіатранс" замінено відповідно
словами "Державна авіаційна адміністрація" та
"Державіаадміністрація" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 1226 ( z1216-09 )
від 30.11.2009 }
1. Загальні положення
1.1. Правила радіолокаційного обслуговування (далі - Правила)
розроблені з урахуванням вимог, стандартів та рекомендованої
практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО),
рекомендацій Європейської організації з безпеки аеронавігації
(Євроконтроль) на виконання прийнятої Україною Стратегії
інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС) та адаптації
нормативно-правових актів до відповідних вимог ЄС.
1.2. Правила встановлюють вимоги до процедури
радіолокаційного обслуговування та поширюються і є обов'язковими
для юридичних та фізичних осіб, які здійснюють обслуговування
повітряного руху, експлуатацію повітряних суден та радіотехнічне
забезпечення обслуговування повітряного руху.
1.3. Нормативні посилання При розробці цих Правил використовувалися такі
нормативно-правові акти: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); Положення про використання повітряного простору України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002
N 401 ( 401-2002-п ); Програма розбудови державної системи використання повітряного
простору України на 2002-2006 роки, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 07.09.2002 N 1328 ( 1328-2002-п ); спільний наказ Мінтрансу та Міноборони від 13.07.2001
N 441/241 ( z0653-01 ) "Про введення в дію системи вертикального
ешелонування ІКАО", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
01.08.2001 за N 653/5844; Обслуговування повітряного руху. Додаток 11 до Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_655 ); Правила аеронавігаційного обслуговування. Організація
повітряного руху. Doc 4444 АТМ/501 ІКАО; Керівництво з планування обслуговування повітряного руху.
Doc 9426-AN/924 ІКАО; Керівництво щодо методології планування повітряного простору
для визначення мінімумів ешелонування. Doc 9689 IКАО.
1.4. Визначення У цих Правилах терміни мають такі значення: Абсолютна висота прийняття рішення або відносна висота
прийняття рішення - Decision altitude (DA) or decision height
(DH) - визначена абсолютна або відносна висота при точному
заходженні на посадку або при заходженні на посадку з вертикальним
наведенням, на якій повинна бути розпочата процедура невдалого
заходження на посадку за відсутності візуального контакту з
орієнтирами або злітно-посадковою смугою (ЗПС). Абсолютна висота прольоту перешкод, відносна висота прольоту
перешкод - Obstacle clearance altitude (OCA) or obstacle clearance
height (OCH) - мінімальна абсолютна або відносна висота над рівнем
порогу ЗПС, або, у відповідних випадках, над перевищенням
аеродрому, яка використовується для забезпечення дотримання
відповідних критеріїв прольоту перешкод. Абсолютна висота відраховується від середнього рівня моря. У разі коли перевищення порога ЗПС більше ніж на 2 м нижче
перевищення аеродрому, то для неточного заходження на посадку
відносна висота відраховується від рівня порогу ЗПС. Відповідач - Transponder - бортове приймально-передавальне
радіолокаційне обладнання, що автоматично передає свій сигнал
відразу після отримання сигналу-запиту наземного радіолокатора з
будь-якого напрямку. Відповідь ВОРЛ - SSR response - візуальна індикація на
дисплеї радіолокатора у цифровій формі сигналу від відповідача
ВОРЛ у відповідь на запит. Візуальне заходження на посадку - Visual approach -
заходження на посадку за приладами, коли частина або уся процедура
заходження за приладами не витримується і заходження на посадку
виконується візуально за наземними орієнтирами. Вторинний оглядовий радіолокатор - Secondary surveillance
radar - Вторинний радіолокатор - Secondary radar - радіолокаційна
система спостереження, яка передає сигнали запитів та приймає у
відповідь сигнали бортових відповідачів. Глісада - Glide Path - профіль зниження, встановлений для
вертикального наведення на кінцевому етапі заходження на посадку. Дискретний код - Discrete code - чотиризначний код ВОРЛ, в
якому останні дві цифри не є "00". Диспетчерська вказівка - Air traffic control instruction -
директива, видана диспетчером повітряного руху пілотові з метою
виконання ним відповідних дій. Кінцеве заходження на посадку - Final approach - та частина
процедури заходження на посадку за приладами, що починається у
визначеній точці кінцевого заходження на посадку (FAF) чи в
пункті, або де така точка чи пункт не визначений: а) наприкінці виконання останнього розвороту за методами
"procedure turn", "base turn" або "inbound turn of a racetrack",
якщо такі процедури передбачені, або б) в пункті виходу на кінцевий трек, що визначений
процедурами заходження на посадку; та закінчується в пункті в районі аеродрому, від якого:
1) може бути виконана посадка, або
2) починається процедура при невдалому заходженні на посадку. Індикація радіолокаційного місця повітряного судна (ПС) -
Radar position indication - візуальна індикація місця повітряного
судна на радіолокаційному дисплеї у несимволічній та/або в
символічній формі, отримана первинним оглядовим та/або вторинним
оглядовим радіолокаторами. Код ВОРЛ - Code SSR - номер, призначений конкретному
багатоімпульсному сигналу відповіді, переданий відповідачем у
режимі А або режимі С. Конус заходження на посадку - Approach funnel - визначений
повітряний простір навколо частини номінального заходження на
посадку, в якому повітряне судно, що заходить на посадку,
вважається таким, що виконує нормальне заходження на посадку. Короткострокове попередження про конфлікт - Short term
conflict alert (STCA) - система, яка забезпечує диспетчера
повітряного руху попередженням усякий раз, коли вона прогнозує
порушення встановлених вертикального або горизонтального
інтервалів між повітряними суднами. Курс - Heading - напрямок, який вказує повздовжня вісь
повітряного судна, виражений в градусах від північного напрямку
(дійсного, магнітного, компасного або умовного). Майже паралельні ЗПС - Near-parallel runways -
злітно-посадкові смуги, що не перетинаються, в яких кут сходження
осьових ліній ЗПС становить 15 градусів і менше. Мультирадарна система - Multi-radar systems - система, яка
використовує більше одного радіолокаційного джерела і яка повинна
мати здатність приймати, обробляти та відображати в інтегрованій
формі дані від усіх задіяних радіолокаційних джерел. Надійність радіолокатора - здатність радіолокатора зберігати
у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які
характеризують здатність виконувати функції в заданих режимах та
умовах експлуатації, технічного обслуговування та транспортування. Незалежні паралельні вильоти - Independent parallel
departures - одночасні вильоти з паралельних або майже паралельних
обладнаних ЗПС. Незалежні паралельні заходження на посадку - Independent
parallel approaches - одночасні заходження на посадку на
паралельні або майже паралельні обладнані ЗПС, де радіолокаційні
мінімуми ешелонування між повітряними суднами, що перебувають на
продовженні осьових ліній ЗПС, не встановлені. Неідентифіковане повітряне судно - Unidentified aircraft -
повітряне судно, політ якого в даному районі спостерігається або
про політ якого в даному районі доповідається, але приналежність
якого не встановлена. Нерадіолокаційне ешелонування - Non-radar separation -
ешелонування, при якому інформація про місце повітряного судна
отримується не від радіолокатора(-ів), а з інших джерел. Нетрансгресійна зона - No transgression zone - у контексті
виконання незалежних паралельних заходжень на посадку означає
коридор повітряного простору визначених розмірів, що розташований
у центрі між двома осьовими лінями ЗПС, при входженні повітряного
судна до якої потрібно втручання диспетчера повітряного руху для
управління маневром повітряного судна, що виконує заходження на
посадку на суміжну ЗПС. Нормальна робоча зона - Normal operating zone - повітряний
простір визначених розмірів, що простягається по обидва боки від
треку кінцевого заходження на посадку курсового радіомаяка
інструментальної системи посадки (ILS). При незалежних паралельних
заходженнях береться до уваги тільки внутрішня частина нормальної
робочої зони. Оглядовий радіолокатор - Surveillance radar - радіолокаційне
обладнання, що використовується для визначення місця повітряного
судна через дальність та азимут. Первинний оглядовий радіолокатор (ПОРЛ) - Primary
surveillance radar - Первинний радіолокатор - Primary radar -
радіолокаційна система спостереження, що використовує відбиті
радіосигнали. Подвійне вторинне покриття - подвійне вторинне покриття
означає, що для визначеної точки у повітряному просторі
радіолокаційні дані, що використовуються органом обслуговування
повітряного руху (ОПР) при спостереженні, отримані щонайменше від
двох незалежних джерел вторинних радіолокаторів, які працюють
одночасно. Приладові метеорологічні умови - метеорологічні умови,
виражені у значеннях дальності видимості, відстані до хмар та
висоти нижньої межі хмар; ці значення нижчі, ніж значення, що
встановлені для візуальних метеорологічних умов. Процедура "Procedure turn" - Procedure turn - маневр, при
виконанні якого початковий розворот у бік від визначеного треку з
наступним розворотом у протилежному напрямку, що дозволяє
повітряному судну вийти та прямувати уздовж треку в зворотному
напрямку. Процедура "Procedure turn" визначається лівою або правою,
залежно від напрямку початкового розвороту. Процедури "Procedure turns" можуть виконуватися в
горизонтальному польоті або при зниженні відповідно до умов, які
передбачені кожною конкретною процедурою. Процедура "Racetrack" - Racetrack procedure - процедура, яка
дає змогу повітряному судну зменшити абсолютну висоту при польоті
на сегменті початкового заходження на посадку та/або вивести
повітряне судно на трек наближення, коли процедура "Reversal" не
застосовується. Процедура заходження на посадку за приладами - Instrument
approach procedure - серія попередньо встановлених маневрів, що
виконуються при польоті за приладами з визначеним захистом від
перешкод між точкою початкового заходження на посадку (IAF) або
(де застосовується) початком встановленого маршруту прибуття та
точкою, від якої може бути виконана посадка, а якщо посадка не
виконується, то місцем, від якого застосовуються критерії прольоту
перешкод у зоні очікування або на маршруті. Процедура при невдалому заходженні на посадку - Missed
approach procedure - процедура, що повинна виконуватись, якщо
заходження на посадку не може бути продовжене. Процедура точного заходження на посадку - Precision approach
procedure - процедура заходження на посадку за приладами, де
інформація про азимут та глісаду забезпечується системою
інструментальної посадки або радіолокатором точного заходження на
посадку. Процедурний контроль - Procedural control - загальноприйняте
визначення, яке слід розуміти як застосування ешелонування, яке
базується тільки на доповідях про місцезнаходження повітряних
суден, переданих за допомогою зв'язку "повітря-земля". Радіолокатор - Radar - засіб радіовиявлення, який видає
інформацію про дальність, азимут та/або кут місця об'єкта. Радіолокатор точного заходження на посадку - Precision
approach radar - обладнання первинного радіолокатора, що
використовується для визначення місця повітряного судна під час
кінцевого заходження на посадку в межах бічного й вертикального
відхилень від номінальної частини заходження на посадку та
відстані відносно точки приземлення. Радіолокаційна завада - Radar clutter - візуальна індикація
на радіолокаційному дисплеї небажаних сигналів. Радіолокаційна ідентифікація - Radar identification -
ситуація, коли радіолокаційне місце конкретного повітряного судна
спостерігається на радіолокаційному дисплеї та з впевненістю
ідентифіковано диспетчером повітряного руху. Радіолокаційна карта - Radar map - інформація, що виводиться
на радіолокаційний дисплей для забезпечення індикації вибраних
даних. Радіолокаційна точність вимірювання - здатність радіолокатора
вимірювати координати й параметри руху об'єктів із заданою
похибкою. Радіолокаційне ешелонування - Radar separation -
ешелонування, коли інформація про місце повітряного судна отримана
з радіолокаційних джерел. Радіолокаційне заходження на посадку - Radar approach -
заходження на посадку, де фаза кінцевого заходження на посадку
виконується під керуванням радіолокаційного диспетчера. Радіолокаційне обслуговування - Radar service - термін, що
використовується для позначення обслуговування, яке забезпечується
за допомогою радіолокатора. Радіолокаційний диспетчер - Radar controller - кваліфікований
диспетчер повітряного руху, що має кваліфікаційну відмітку
здійснювати відповідні функції з використанням радіолокатора(-ів). Радіолокаційний дисплей - Radar display - електронний
дисплей, на якому виведена радіолокаційна інформація з
відображенням місця та руху повітряного судна. Радіолокаційний контакт - Radar contact - ситуація, коли
радіолокаційне місце відповідного повітряного судна видно та
ідентифіковано на радіолокаційному дисплеї. Радіолокаційний контроль - Radar control - термін, що
використовується для позначення того, що отримані радіолокаційні
позиційні дані використовуються безпосередньо для забезпечення
диспетчерського обслуговування повітряного руху. Радіолокаційний моніторинг - Radar monitoring - використання
радіолокатора з метою забезпечення повітряних суден інформацією та
повідомленнями, пов'язаними зі значними відхиленнями від
номінальної траєкторії польоту, включаючи відхилення від умов
виданих диспетчерських дозволів. Радіолокаційне наведення - Radar vectoring - забезпечення
навігаційного наведення повітряного судна у формі надання
визначеного курсу на підставі використання радіолокатора. Радіолокаційний орган - Radar unit - підрозділ органу
обслуговування повітряного руху, який використовує радіолокаційне
обладнання для забезпечення одного чи більше видів обслуговувань. Радіолокаційний трек місця повітряного судна - Radar track
position - екстраполяція місця повітряного судна комп'ютером на
підставі радіолокаційної інформації та використана комп'ютером з
метою супроводження цілей. У деяких випадках інформація, яка відрізняється від
інформації, отриманої від радіолокатора, може використовуватися
для супроводження цілі. Район відповідальності - Area of responsibility - частина
повітряного простору, у межах якого один орган ОПР відповідає за
надання обслуговування повітряного руху. Режим А вторинного оглядового радіолокатора - режим, за
якого передбачено одержання інформації про код розпізнавання
повітряного судна. Режим С вторинного оглядового радіолокатора - режим, за
якого передбачено одержання інформації про барометричну висоту
відносно рівня 760 мм рт. ст. повітряного судна. Режим S вторинного оглядового радіолокатора - режим роботи
вторинного радіолокатора, узгоджений з вимогами Міжнародної
організації цивільної авіації, за якого передбачено одержання
інформації про повітряне судно за індивідуальним запитом. Режим роботи ВОРЛ - Mode SSR - загальноприйнятий
ідентифікатор, пов'язаний з конкретними визначеними
сигналами-запитами, що передаються радіолокатором вторинного
спостереження. Додатком 10 Чиказької конвенції визначені чотири
режими роботи (ВОРЛ): A, C, S та їх комбінація. Рівень - Level - загальний термін, що належить до положення у
вертикальній площині повітряного судна, яке перебуває в польоті, і
що означає у відповідних випадках відносну висоту, абсолютну
висоту чи ешелон польоту. Розворот за методом "Reversal procedure" - Reversal procedure
- процедура, призначена для надання можливості повітряному судну
змінювати напрямок польоту на етапі початкового заходження на
посадку за процедурами інструментального заходження на посадку.
Процедура може включати в себе розворот за методом "procedure
turn" або "base turn". Розворот "Base turn" - Base turn - розворот, що виконується
повітряним судном протягом початкового заходження на посадку між
завершенням треку віддалення та початком проміжного або кінцевого
треку заходження на посадку. Треки не є протилежно направленими. Розвороти "base turn" можуть виконуватися або в
горизонтальному польоті, або при зниженні відповідно до
встановлених умов виконання кожної індивідуальної процедури. Розподіл (розподілення) - Assignment (assign) - розподіл
частот між станціями. Розподіл кодів ВОРЛ або 24-бітних адрес
повітряним суднам. Сегмент кінцевого заходження на посадку - Final approach
segment - сегмент процедури заходження на посадку за приладами, де
завершуються стабілізація та зниження на посадку повітряного
судна. Сегмент проміжного заходження на посадку - Intermediate
approach segment - сегмент процедури заходження на посадку за
приладами між фіксованою точкою проміжного заходження на посадку
(IF) та фіксованою точкою заключного заходження (FAF) або між
закінченням процедур reversal, racetrack або dead reckoning track
та фіксованою точкою кінцевого заходження на посадку (FAF) або
точкою кінцевого заходження на посадку (FAP), відповідно. Сегмент початкового заходження на посадку - Initial approach
segment - сегмент процедури заходження на посадку за приладами між
точкою початкового заходження на посадку (IAF) та точкою
проміжного заходження на посадку (IF) або, де це застосовується,
точкою кінцевого заходження на посадку (FAF) або пунктом (FAP). Символ радіолокаційного місця - Radar position symbol -
візуальна індикація на радіолокаційному дисплеї місця повітряного
судна у символічній формі, отримана після автоматизованого
оброблення отриманих позиційних даних радіолокаторами первинного
та/або вторинного спостереження. Стандартне прибуття за приладами - Standard instrument
arrival (STAR) - визначений маршрут прибуття за ППП, що зв'язує
відповідний пункт на маршруті ОПР з пунктом, від якого може
розпочатись опублікована процедура заходження на посадку за
приладами. Стандартний виліт за приладами - Standard instrument
departure (SID) - визначений маршрут вильоту за правилами польотів
за приладами (ППП), що зв'язує аеродром або конкретну ЗПС
аеродрому з відповідним пунктом на маршруті ОПР, з якого
починається фаза польоту за маршрутом. Точка приземлення - Touchdown - точка, де номінальна глісада
перетинає ЗПС. Термін "точка приземлення" означає тільки точку відліку, а не
обов'язково точку, в якій повітряне судно торкається ЗПС. Трек - Track - проекція траєкторії польоту повітряного судна
на земну поверхню, напрямок якої в будь-якій точці польоту
виражений в градусах від північного напрямку (дійсного, магнітного
або умовного). Функція попередження про наближення до зон обмеження
польотів - Area Proximity Warning function (APW) - функція
системи, яка забезпечує диспетчера повітряного руху попередженням
щоразу, коли вона прогнозує порушення (у межах 2 хвилин) або при
порушенні (у горизонтальній або вертикальній площині) постійної
або тимчасової зони обмеження польотів. Функція попередження про порушення мінімальної безпечної
абсолютної висоти - Minimum Safe Altitude Warning function
(MSAW) - функція системи, яка забезпечує диспетчера повітряного
руху попередженням щоразу, коли повітряне судно знижується нижче
мінімальної безпечної абсолютної висоти, яка встановлена для
уникнення зіткнення повітряного судна з земною поверхнею. Система
формує попередження тільки до абсолютної висоти прольоту
фіксованої точки кінцевого заходження на посадку (FAF). Ціль - об'єкт спостереження в радіолокації.

1.5. Скорочення
------------------------------------------------------------------ |АРП | |Автоматичний | | | |радіопеленгатор | |---------------------+----------------+-------------------------| |АС КПР | |Автоматизована система | | | |керування повітряним | | | |рухом | |---------------------+----------------+-------------------------| |ВОРЛ | |Вторинний оглядовий | | | |радіолокатор | |---------------------+----------------+-------------------------| |ЗПС | |Злітно-посадкова смуга | |---------------------+----------------+-------------------------| |км | |Кілометр | |---------------------+----------------+-------------------------| |ОПР | |Обслуговування | | | |повітряного руху | |---------------------+----------------+-------------------------| |ПВП | |Правила візуальних | | | |польотів | |---------------------+----------------+-------------------------| |ПОРЛ | |Первинний оглядовий | | | |радіолокатор | |---------------------+----------------+-------------------------| |ППП | |Правила польотів за | | | |приладами | |---------------------+----------------+-------------------------| |ПС | |Повітряне судно | |---------------------+----------------+-------------------------| |сек. | |Секунда | |---------------------+----------------+-------------------------| |ФС | |Формуляр супроводження | |---------------------+----------------+-------------------------| |Державіаадміністрація| |Державна авіаційна | | | |адміністрація | |---------------------+----------------+-------------------------| |AIP |Aeronautical |Збірник аеронавігаційної | | |Information |інформації | | |Publication | | |---------------------+----------------+-------------------------| |ACC |Area control |Районний диспетчерський | | |centre |центр | |---------------------+----------------+-------------------------| |APW |Area Proximity |Функція попередження про | | |Warning function|наближення до зон | | | |обмеження польотів | |---------------------+----------------+-------------------------| |ASTERIX |All purpose |Протокол Євроконтролю | | |structured |щодо обміну | | |EUROCONTROL |радіолокаційними даними | | |radar | | | |information | | | |exchange | | |---------------------+----------------+-------------------------| |APP |Approach control|Диспетчерський орган | | |(unit, office) |підходу | |---------------------+----------------+-------------------------| |CTA |Control area |Диспетчерський район | |---------------------+----------------+-------------------------| |CTR |Control zone |Диспетчерська зона | |---------------------+----------------+-------------------------| |DA |Decision |Абсолютна висота | | |altitude |прийняття рішення | |---------------------+----------------+-------------------------| |DH |Decision height |Відносна висота прийняття| | | |рішення | |---------------------+----------------+-------------------------| |FAF |Final approach |Фіксована точка кінцевого| | |fix |заходження на посадку | |---------------------+----------------+-------------------------| |FAP |Final approach |Точка кінцевого | | |point |заходження на посадку | |---------------------+----------------+-------------------------| |FIS |Flight |Польотно-інформаційне | | |information |обслуговування | | |service | | |---------------------+----------------+-------------------------| |FL |Flight level |Рівень польоту (або у | | | |відповідних випадках | | | |ешелон польоту) | |---------------------+----------------+-------------------------| |IAF |Initial approach|Контрольна точка сегмента| | |fix |початкового заходження на| | | |посадку | |---------------------+----------------+-------------------------| |IAS |Indicated |Приладна швидкість | | |airspeed | | |---------------------+----------------+-------------------------| |IF |Intermediate |Фіксована точка | | |approach fix; |проміжного заходження на | | |intermediate fix|посадку | |---------------------+----------------+-------------------------| |ILS |Instrument |Інструментальна система | | |landing system |посадки | |---------------------+----------------+-------------------------| |LoA |Letter of |Письмова угода | | |Agreement | | |---------------------+----------------+-------------------------| |MSAW |Minimum Safe |Функція попередження про | | |Altitude Warning|порушення мінімальної | | |function |безпечної абсолютної | | | |висоти | |---------------------+----------------+-------------------------| |NTZ |No transgression|Нетрансгресійна зона | | |zone | | |---------------------+----------------+-------------------------| |PAR |Precision |Радіолокатор точного | | |approach radar |заходження на посадку | |---------------------+----------------+-------------------------| |OLDI |On-line data |Протокол обміну даними | | |interchange |ОПР | |---------------------+----------------+-------------------------| |OCA |Obstacle |Абсолютна висота прольоту| | |clearance |перешкод | | |altitude | | |---------------------+----------------+-------------------------| |OCH |Obstacle |Відносна висота прольоту | | |clearance height|перешкод | |---------------------+----------------+-------------------------| |PSR |Primary |Первинний оглядовий | | |surveillance |радіолокатор | | |radar | | |---------------------+----------------+-------------------------| |RVSM |Reduce vertical |Скорочений мінімум | | |separation |вертикального | | |minima |ешелонування | |---------------------+----------------+-------------------------| |SID |Standard |Стандартний виліт за | | |instrument |приладами | | |departure | | |---------------------+----------------+-------------------------| |SMR |Surface movement|Радіолокатор контролю | | |radar |наземного руху | |---------------------+----------------+-------------------------| |SSR |Secondary |Вторинний оглядовий | | |surveillance |радіолокатор | | |radar | | |---------------------+----------------+-------------------------| |STAR |Standard |Стандартне прибуття за | | |instrument |приладами | | |arrival | | |---------------------+----------------+-------------------------| |STCA |Short term |Короткострокове | | |conflict alert |попередження про конфлікт| |---------------------+----------------+-------------------------| |TMA |Terminal control|Термінальний | | |area |диспетчерський район | ------------------------------------------------------------------
Далі за текстом англійські скорочення позначаються курсивом.
2. Загальні вимоги до радіолокаційних систем
2.1. Радіолокаційні системи, що використовуються при
обслуговуванні повітряного руху, мають відповідати потрібним
ступеням надійності, готовності та цілісності. 2.1.1. Радіолокаційна система, як правило, складається з
групи об'єднаних елементів, до складу яких входять радіолокаційні
датчики, лінії передачі радіолокаційних даних, система обробки
радіолокаційних даних та індикатори радіолокаторів.
2.2. Автоматизовані системи керування повітряним рухом (АС
КПР), в яких обробляються радіолокаційні дані від декількох
радіолокаційних джерел (мультирадарна система), повинні мати
здатність приймати, обробляти та відтворювати в інтегрованій формі
дані від усіх задіяних радіолокаційних джерел.
2.3. Радіолокаційні системи повинні мати здатність
взаємодіяти з АС КПР та передбачати відповідний рівень
автоматизації з метою підвищення точності та своєчасності даних,
що відтворюються на індикаторі, а також з метою зменшення робочого
навантаження на диспетчера повітряного руху та потреби у
голосовому обміні при координації дій між сусідніми
диспетчерськими пунктами та органами ОПР.
2.4. АС КПР повинні забезпечувати індикацію на
радіолокаційних дисплеях сповіщень та попереджень, пов'язаних з
безпекою польотів, у тому числі сповіщень про виникнення
конфліктної ситуації, попереджень про досягнення мінімальної
безпечної висоти, прогнозів щодо конфліктної ситуації та
ненавмисного дублювання кодів ВОРЛ.
2.5. Для розширення та поліпшення радіолокаційного поля
використовується обмін радіолокаційною інформацією за стандартом
Протоколу Євроконтролю щодо обміну радіолокаційними даними
(ASTERIX).
2.6. Автоматизований обмін польотними даними між суміжними
органами ОПР здійснюється за стандартом Євроконтролю OLDI.
2.7. Первинний оглядовий радіолокатор (ПОРЛ) та вторинний
оглядовий радіолокатор (ВОРЛ) застосовуються або самостійно, або
сумісно при обслуговуванні повітряного руху, в тому числі для
забезпечення радіолокаційного ешелонування повітряних суден, за
умови, якщо: а) у межах даного диспетчерського району забезпечується
надійне радіолокаційне покриття; б) імовірність виявлення, точність та цілісність
радіолокаційної (радіолокаційних) системи (систем) задовольняють
установлені вимоги.
2.8. ПОРЛ застосовуються у випадках, коли використання тільки
ВОРЛ не задовольняє вимоги, встановлені для обслуговування
повітряного руху.
2.9. ВОРЛ, що працюють за моноімпульсним методом або в режимі
S, можуть використовуватися самостійно, у тому числі для
забезпечення радіолокаційного ешелонування повітряних суден, за
умови, якщо: а) наявність на літаку відповідача ВОРЛ є обов'язковою у
межах даного району (зони); та б) радіолокаційна ідентифікація повітряного судна
встановлюється та зберігається з використанням дискретних
призначених кодів ВОРЛ.
2.10. Застосування радіолокаторів при обслуговуванні
повітряного руху обмежується передбаченими зонами дії
радіолокатора та іншими обмеженнями, встановленими для кожного
диспетчерського пункту (органу ОПР) відповідним повноважним
органом. У Збірнику аеронавігаційної інформації України (АІП
України) публікується інформація про методи використання
радіолокаторів, а також експлуатаційну практику та/або обмеження
радіолокаторів, що впливають на роботу органів ОПР.
2.11. Якщо передбачено сумісне використання ПОРЛ та ВОРЛ, то
у випадку відмови ПОРЛ, для забезпечення радіолокаційного
ешелонування ідентифікованих повітряних суден, обладнаних
бортовими відповідачами, може використовуватися тільки ВОРЛ за
умови, якщо потрібна точність відображення місця повітряних суден,
яка забезпечується ВОРЛ, була перевірена контрольним обладнанням
або льотними перевірками.
3. Надання радіолокаційної інформації
3.1. Радіолокаційна інформація, що виводиться на
радіолокаційний дисплей, повинна відображувати щонайменше: - радіолокаційне відображення місць повітряних суден; - дані радіолокаційної карти; - інформацію ВОРЛ (за наявності), отриману в режимі А, у
режимі С та у режимі S.
3.2. Радіолокаційна система повинна забезпечувати надання
радіолокаційної інформації, що постійно оновлюється, у тому числі
радіолокаційні відображення місць повітряних суден.
3.3. Індикація радіолокаційного місця повітряного судна може
бути надана у вигляді: а) символу радіолокаційного місця повітряного судна, у тому
числі: - символу, що генерується ПОРЛ; - символу, що генерується ВОРЛ; - сполучення символів, що генеруються ПОРЛ + ВОРЛ; б) міток, що генеруються ПОРЛ; в) відповідей, що генеруються ВОРЛ.
3.4. У відповідних випадках використовуються символи з
позначкою для відображення: а) кодів ВОРЛ, що дублюються; б) радіолокаційних треків, що не оновлювалися; в) екстраполяції радіолокаційних треків.
3.5. Зарезервовані коди ВОРЛ, у тому числі 7500, 7600, 7700,
режим "IDENT", сповіщення та попередження, пов'язані з безпекою
польотів, а також інформація, що стосується автоматизованої
координації, повинні надаватися у чіткій та однозначній формі, яка
забезпечує легкість її ідентифікації.
3.6. Для надання у літерно-цифровій формі інформації,
отриманої за допомогою ВОРЛ, та іншої важливої інформації повинні
використовуватися формуляри супроводження.
3.7. Інформація у формулярах супроводження (ФС) повинна мати,
щонайменше: - код ВОРЛ, що передається повітряним судном (або
пізнавальний індекс повітряного судна, якщо здійснюється
перетворення код/позивний); - інформацію про рівень польоту, отриману у режимі С ВОРЛ.
Уся інформація у формулярах супроводження надається у чіткій та
стислій формі.
3.8. ФС пов'язуються з відповідним символом радіолокаційного
місця таким чином, щоб унеможливити помилкову ідентифікацію або
неясність з боку диспетчера.
4. Зв'язок
4.1. Рівень надійності та готовності систем зв'язку є таким,
що ймовірність відмов систем або погіршення їх характеристик є
незначною. Слід передбачати відповідні резервні засоби зв'язку.
4.2. Прямий зв'язок "повітря-земля" встановлюється до надання
радіолокаційного обслуговування, за винятком особливих обставин,
таких як аварійна обстановка.
5. Забезпечення радіолокаційного обслуговування
5.1. Загальні вимоги 5.1.1. Кількість повітряних суден, що одночасно
забезпечуються радіолокаційним обслуговуванням, не повинна
перевищувати встановленої для кожного диспетчерського пункту
максимальної пропускної спроможності з урахуванням: а) структури відповідного диспетчерського району або сектору; б) радіолокаційних функцій, які мають виконуватись у
відповідному диспетчерському районі або секторі; в) робочої завантаженості диспетчерів повітряного руху та
пропускної спроможності сектора; г) ступеня технічної надійності та готовності основних систем
радіолокації та зв'язку; ґ) імовірності відмови радіолокаційного обладнання або інших
умов, які призведуть до потреби використання резервних засобів
та/або нерадіолокаційного ешелонування; д) ступенів технічної надійності та готовності резервних
систем радіолокації та зв'язку. 5.1.2. При щоденних або періодичних суттєвих змінах щільності
повітряного руху застосовуються процедури суміщення/розділення
диспетчерських пунктів (секторів) для задоволення потреб
диспетчерського обслуговування повітряного руху.
6. Менеджмент кодів ВОРЛ
6.1. Коди 7700, 7600, 7500 резервуються на міжнародній основі
для використання екіпажами ПС при аварійній ситуації, відмові
зв'язку та незаконного втручання відповідно.
6.2. Коди ВОРЛ мають бути розподілені та призначені
відповідно до таких принципів: 6.2.1. Коди ВОРЛ повинні розподілятися відповідно до
регіональних аеронавігаційних угод, враховуючи при цьому
радіолокаційне перекриття над сусіднім повітряним простором. 6.2.2. Державна авіаційна адміністрація
(Державіаадміністрація) встановлює план та процедури розподілу
кодів ВОРЛ органами ОПР. 6.2.3. План та процедури мають бути сумісними з планами та
процедурами, що застосовуються у сусідніх державах. 6.2.4. При розподілі кодів ВОРЛ слід уникати використання
одного й того самого коду ВОРЛ для інших функцій протягом
приписаного періоду часу в межах зони дії одного ВОРЛ. 6.2.5. Для зниження робочого навантаження на пілота та
диспетчера повітряного руху, а також для зменшення потреб у
зв'язку "повітря-земля" число змін кодів, які повинен здійснювати
пілот, повинно зводитися до мінімуму. 6.2.6. Дискретні коди присвоюються повітряним суднам
відповідно до плану та правил, установлених
Державіаадміністрацією. 6.2.7. У разі потреби індивідуальної ідентифікації
повітряного судна кожному повітряному судну присвоюється
дискретний код, який слід, коли це можливо, зберігати упродовж
усього польоту.
7. Використання відповідачів ВОРЛ
7.1. Якщо після того, як пілоту була дана вказівка встановити
на відповідачі повітряного судна присвоєний код ВОРЛ або змінити
код ВОРЛ, спостерігається, що код, який відображається на
радіолокаційному дисплеї, відрізняється від коду, присвоєного
повітряному судну, пілоту треба знову дати вказівку встановити
присвоєний код ВОРЛ.
7.2. В усіх випадках, коли спостерігається, що код ВОРЛ або
пізнавальний індекс повітряного судна при перетворенні з коду на
позивний, який відображається на радіолокаційному дисплеї,
відрізняється від коду ВОРЛ, присвоєного цьому повітряному судну,
диспетчер починає дії, зазначені у п. 7.1. Якщо такі дії не можуть
бути вжиті через певні обставини (наприклад незаконне втручання),
пілота просять підтвердити встановлення ним вірного коду.
7.3. Якщо в результаті вжитих дій ця невідповідність не
усувається, диспетчер дає вказівку екіпажу ПС припинити
використання відповідача повітряного судна. Про це інформується
наступний диспетчерський пункт за маршрутом польоту ПС.
8. Інформація про рівень на підставі
використання режиму С
8.1. Перевірка точності інформації про висоту польоту,
отриманої від відповідача ПС, що працює в режимі С 8.1.1. При визначенні точності інформації про висоту,
отриманої від відповідача, що працює в режимі С, та виведеної на
індикатор диспетчера, використовується допуск, що дорівнює +- 60 м
(+- 200 футів) у повітряному просторі із скороченим мінімумом
вертикального ешелонування (RVSM). В іншому повітряному просторі
допуск становить +- 90 м (+- 300 футів). 8.1.2. Перевірка точності інформації щодо висоти польоту, яка
отримується в режимі С, що виводиться на радіолокаційний дисплей,
здійснюється, принаймні, один раз кожним органом ОПР, оснащеним
відповідним обладнанням, при початковому встановленні радіозв'язку
з відповідним екіпажем ПС. Перевірка здійснюється шляхом
одночасного порівняння даних про висоту польоту за показниками
висотоміра з даними, які отримуються каналами радіотелефонного
зв'язку від екіпажу ПС. Про таку перевірку не варто інформувати
екіпаж ПС, якщо згідно з інформацією висота польоту є в межах
встановленого допустимого значення. 8.1.3. Якщо за інформацією про висоту польоту, що
відображається на радіолокаційному дисплеї, її рівень більше
встановленого допустимого значення або в ході перевірки
виявляється невідповідність, яка перевищує встановлені допустимі
значення, диспетчер повітряного руху сповіщає про це екіпаж ПС та
видає йому вказівку перевірити встановлення величини тиску й
підтвердити висоту польоту. 8.1.4. Якщо після перевірки встановленого тиску на шкалі
барометричного висотоміра зберігається невідповідність інформації
про висоту, залежно від обставин, слід виконати такі дії: а) диспетчер повітряного руху дає вказівку пілоту припинити
передачу в режимі С за умови, якщо це не вплине на роботу його
відповідача в режимі А, а наступні диспетчерські пункти або органи
ОПР, які мають відношення до обслуговування цього повітряного
судна, інформуються про виконані дії; або б) диспетчер повітряного руху інформує екіпаж ПС про
невідповідність показників значення висоти та видає указівку
продовжувати роботу відповідача в режимі С з тим, щоб не допустити
втрати інформації про місце та пізнавальний індекс повітряного
судна, а наступний диспетчерський пункт або орган ОПР за маршрутом
польоту, що має відношення до обслуговування цього повітряного
судна, інформується про виконані дії.
8.2. Визначення зайнятості рівня 8.2.1. Критерієм, який використовується для визначення того,
що повітряне судно зайняло конкретний рівень, є величина +- 60 м
(+- 200 футів) у повітряному просторі з RVSM. В іншому повітряному
просторі він становить +- 90 м (+- 300 футів). 8.2.2. Підтримування рівня польоту Якщо отримана в режимі С інформація про висоту польоту
свідчить про те, що повітряне судно перебуває в межах відповідних
допусків, зазначених у пункті 8.2.1, від заданого рівня польоту,
воно розглядається як таке, що підтримує заданий рівень.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »