Про затвердження Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового [...]
НКЦПФР; Рішення, Порядок, Заява [...] від 13.03.2012394
Документ z0635-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.08.2017, підстава z0907-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.03.2012  № 394


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2012 р.
за № 635/20948

Про затвердження Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1101 від 20.06.2013
№ 1287 від 30.09.2014
№ 272 від 10.03.2016
№ 490 від 27.06.2017}

Відповідно до пункту 37-3 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 1, 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, що додається.

{Пункт 1 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1101 від 20.06.2013}

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного
комітету України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апаратуВ.П. Цушко


С.Г. Гуржій


В.П. Павленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового
ринку
13.03.2012 № 394
(у редакції рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 20.06.2013 № 1101)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2012 р.
за № 635/20948

ПОРЯДОК
погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

{У тексті Порядку слова «органів внутрішніх справ» замінено словами «органів Національної поліції» згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру та умови отримання погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку, вимоги до ділової репутації та фінансового стану таких осіб, порядок подання та вимоги до розкриття інформації щодо структури власності (для юридичної особи) та асоційованих осіб.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

власник істотної участі - юридична та фізична особа (резиденти), юридична особа та фізична особа (нерезиденти), які отримали відповідне погодження Комісії та/або набули істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

{Абзац другий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1287 від 30.09.2014}

заявник - юридична та фізична особа (резиденти), юридична особа та фізична особа (нерезиденти), група осіб або уповноважений представник цих осіб, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку та подати заяву з відповідними документами для отримання письмового погодження Комісії;

істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

кінцевий власник - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) або юридична особа, щодо якої відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер);

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином;

опосередковане володіння участю - володіння в професійному учаснику фондового ринку, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

{Абзац пункту 2 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

пряме володіння участю (пряма істотна участь) - володіння самостійне або спільне (декількох осіб) 10 і більше відсотками статутного капіталу професійного учасника фондового ринку на праві власності;

{Абзац восьмий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

прямий власник заявника - юридична або фізична особа, яка володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої знаходяться в лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до Світової федерації бірж;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

спільне з іншими особами володіння участю - володіння групою осіб, пов’язаних відносинами контролю, та/або асоційованих осіб істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

{Абзац пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правовими актами Комісії.

{Абзац пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016, № 490 від 27.06.2017}

3. Заявник, який має намір набути істотну участь у професійному учаснику фондового ринку або збільшити її таким чином, що цей заявник самостійно чи спільно з іншими особами буде прямо або опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах професійного учасника фондового ринку (далі - набуття або збільшення істотної участі), повинен не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії.

{Абзац другий пункту 3 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

Особа(и) повинна(і) погодити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку незалежно від того, яким чином така істотна участь набувається, як на первинному, так і на вторинному ринку (за договорами з професійним учасником фондового ринку, його власниками, реорганізації або вчинення інших правочинів тощо).

4. Якщо власник істотної участі, що становить 10, 25 або 50 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, має намір додатково набути акції (частки) цього учасника таким чином, що це набуття призведе до збільшення його істотної участі, але при цьому не буде становити відповідно 25, 50, 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника, то погодження Комісії на таке збільшення розмірів істотної участі між вказаними значеннями не потрібно.

У разі якщо будь-яка особа має погодження Комісії на володіння істотною  участю у розмірі 75 відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку, то для подальшого збільшення його істотної участі погодження Комісії не потрібне.

{Абзац другий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

Якщо істотна участь у професійному учаснику фондового ринку набувається або збільшується державою, територіальною громадою в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування, набуття або збільшення такої істотної участі не потребує погодження Комісії.

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

5. Розмір істотної участі заявника у професійному учаснику фондового ринку при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі професійного учасника визначається шляхом складання розмірів прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі заявника в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника істотної участі на розмір прямого (опосередкованого) володіння цього власника істотної участі в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку та ділення цього добутку на 100 (розраховується у відповідній послідовності зв’язків між власниками істотної участі у структурі власності, а саме від кінцевого опосередкованого власника істотної участі до власника істотної участі, що має пряме володіння у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку). Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку.

{Абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

Розмір істотної участі заявника в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів всіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.

Розмір загальної кількості голосів заявника, який за договором про управління цінними паперами та/або за дорученням акціонера (учасника) професійного учасника фондового ринку набуває права голосу на загальних зборах професійного учасника фондового ринку, розраховується з урахуванням його власної прямої участі шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку, то розмір опосередкованої участі такої особи в професійному учаснику фондового ринку дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у професійного учасника фондового ринку.

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

Розмір істотної участі у заявника групи осіб, які є асоційованими особами, розраховується шляхом складання часток всіх цих осіб у структурі власності професійного учасника.

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

При визначенні наявності у заявника значного, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховуються серед іншого:

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості згідно з пунктом 3 розділу ІІІ та наявність у цій структурі інших власників істотної участі;

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб професійного учасника, зокрема бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління, бути членом спостережної ради професійного учасника;

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень за основними напрямками діяльності професійного учасника (інвестиційна,  облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління цінними паперами значного пакета акцій в управління;

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на діяльність професійного учасника на підставі договору.

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

6. У разі коли в юридичній особі, яка має намір набути або збільшити пряме володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку, є особи, що контролюють та мають через цю юридичну особу опосередковане володіння участю у професійному учаснику фондового ринку (10 і більше відсотків), то такі особи повинні одночасно подати заяву та відповідний пакет документів для отримання погодження Комісії.

При цьому заяву та документи щодо таких осіб може надати одна особа, що одночасно набуває істотної участі, за підписом всіх осіб, щодо яких до заяви додаються відповідні документи, або така заява та документи надаються щодо кожної особи окремо відповідно до вимог цього Порядку.

{Пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

У такому разі для прийняття рішення щодо погодження істотної участі всі особи, що надають заяву та документи, у ланцюгу структури власності мають відповідати вимогам цього Порядку.

{Пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

7. Якщо особа набуває істотної участі у професійному учаснику фондового ринку чи збільшує її до рівня, передбаченого пунктом 3 цього розділу, без отримання погодження Комісії (крім випадків, визначених у пункті 4 цього розділу), така особа не має права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати участь будь-яким чином в управлінні справами професійного учасника фондового ринку до отримання такого погодження.

8. Комісія погоджує пряме (одноосібне або спільне) та/або опосередковане (одноосібне або спільне) набуття та/або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку особі (групі осіб), яка (які) набувають та/або збільшують таку участь у разі:

прямого набуття та/або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку;

одночасного прямого та опосередкованого володіння участю, що становить у сукупності істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

{Пункт 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

опосередкованого набуття та/або збільшення істотної участі, якщо особа:

{Абзац четвертий пункту 8 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

набуває незалежно від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;

бзац п’ятий пункту 8 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

бзац шостий пункту 8 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

бзац сьомий пункту 8 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

та/або здійснює контроль прямо або через інших осіб одного або декількох прямих власників професійного учасника фондового ринку;

бзац шостий пункту 8 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

{Абзац сьомий пункту 8 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

{Абзац восьмий пункту 8 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

{Абзац дев'ятий пункту 8 розділу I виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

та/або якщо особа має істотну участь у розмірі 25 і більше відсотків серед власників юридичних осіб у структурі власності професійного учасника ринку цінних паперів (для кінцевих власників).

ункт 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

Комісія погоджує опосередковане набуття істотної участі всім особам, у випадках, зазначених у цьому пункті, у структурі власності професійного учасника фондового ринку.

ункт 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

Комісія погоджує спільне з іншими особами набуття істотної участі групі осіб, а саме асоційованим особам, особам, пов’язаним угодою та іншим особам, які є групою та мають намір спільно набути істотну участь.

ункт 8 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

9. Погодження Комісією набуття опосередкованої істотної участі отримувати не потрібно, якщо власник такої участі має опосередковану істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, але не здійснює контроль та/або не є кінцевим бенефіціарним власником, що володіє 25% і більше.

{Абзац перший пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

Погодження Комісією набуття істотної участі отримувати не потрібно у випадку набуття акціонером (учасником) професійного учасника фондового ринку такої участі внаслідок наявності у професійного учасника фондового ринку викуплених акцій (часток) до моменту їх анулювання або продажу.

ункт 9 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

10. Вимоги, установлені цим Порядком, повинні виконуватись юридичними та фізичними особами протягом усього строку володіння істотною участю у професійному учаснику фондового ринку.

11. Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком.

{Розділ I доповнено новим пунктом 11 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

ІІ. Порядок надання та перелік документів, що надаються до Комісії для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку

1. Для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку заявник надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та примірник переліку (опису) документів, що подаються на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 2). У переліку (опису) документів, що подається на отримання погодження на набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, заявник зазначає, який документ, що надається до заяви, належить до конфіденційної інформації.

Заява та документи, що надаються юридичними або фізичними особами відповідно до цього Порядку, мають бути викладені державною мовою, підписані уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи), завірені печаткою (за наявності) (для юридичної особи), не містити виправлень та неточностей. У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою (для юридичної особи) або фізичною особою (уповноваженим представником фізичної особи) та засвідчений печаткою (за наявності)  (для юридичної особи).

{Абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1287 від 30.09.2014}

У разі якщо істотна участь набувається спільно, то заява та документи, в яких зазначено інформацію, що стосується всіх таких осіб, крім документів стосовно ділової репутації, підписуються всіма особами, що мають намір набути істотної участі, або така заява та документи надаються окремо щодо кожної особи, в яких така особа визначає всіх осіб, з якими набуває істотну участь спільно.

ункт 1 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

У разі подання документів до Комісії уповноваженою особою разом із заявою подаються документи, що підтверджують її повноваження (або їх нотаріально засвідчені копії). У довіреності на представництво інтересів заявника у Комісії мають бути визначені всі повноваження, що надаються такому представнику при наданні та підписанні документів. Довіреність, видана фізичною особою, має бути засвідчена нотаріально.

ункт 1 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

Документи, що подаються заявником згідно з додатками до Порядку, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання.

Заявник має право, крім документів, передбачених цим Порядком, надавати інші документи, що містять інформацію про фінансовий (майновий) стан заявника, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб тощо.

На дату подання заяви та документів строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цього Порядку, довідок від інших державних органів, документів щодо оцінки майна, не може бути більшим ніж два місяці з дати їх підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації юридичних осіб - нерезидентів не може бути більшим ніж шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.

{Абзац сьомий пункту 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

{Абзац шостий пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1287 від 30.09.2014}

Документи,  що стосуються юридичної особи - нерезидента або фізичної особи - нерезидента або видані органом іноземної держави, мають подаватися  з перекладом на державну мову, засвідченим нотаріально. Документи, що видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не  передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, що стосуються фізичної особи - резидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Комісії за підписом фізичної особи, який засвідчується нотаріально за місцем видачі.

Документи, що стосуються юридичної особи - резидента, легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються Комісії за підписом уповноваженої особи, повноваження якої підтверджуються нотаріально за місцем видачі.

Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені юридичною особою або фізичною особою - нерезидентами, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

2. Юридична особа - резидент, яка зареєстрована відповідно до законодавства України, для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку подає такі документи:

1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

2) документи, що надають змогу ідентифікувати юридичну особу:

інформація у довільній формі щодо дати державної реєстрації юридичної особи із зазначенням усіх положень статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності);

{Абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

3) копію рішення уповноваженого органу юридичної особи про набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку за підписом уповноважених осіб, засвідчену заявником;

4) копії документів, що підтверджують виникнення наміру щодо набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або факту такого набуття, засвідчені заявником;

{Підпункт 4 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

5) документи щодо ділової репутації юридичної особи, ділової репутації керівника (членів) її виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її наявності):

анкету (додаток 3), заповнену юридичною особою, яка має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

анкету керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради юридичної особи - заявника, який має намір набути або збільшити істотну участь у професійному учаснику фондового ринку   (додаток 4), заповнену керівником (членами) виконавчого органу та головою (членами) наглядової ради (у разі наявності) юридичної особи;

довідку органів Національної поліції про відсутність (наявність) судимості або наявність непогашеної чи незнятої судимості;

6) відомості про структуру власності юридичної особи відповідно до вимог розділу IІІ цього Порядку;

7) документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан юридичної особи та наявність у такої особи достатньої кількості власних коштів для набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку та підтверджують джерела походження таких коштів:

{Абзац перший підпункту 7 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) та/або висновок щодо огляду проміжної фінансової звітності, що складений за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичної особи за квартал, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у професійного учасника фондового ринку, та за останній звітний рік незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, який повинен відповідати рішенню Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами). До зазначеного висновку додається копія сертифіката аудитора, який підписав висновок і копії балансу та звіту про фінансові результати заявника;

{Абзац другий підпункту 7 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюватиметься оплата для набуття або збільшення прямої істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, про наявність коштів на цих рахунках (із зазначенням їх  кількості), крім випадків, якщо оплата при набутті істотної участі коштами не здійснюється (реорганізація, дарування, укладення договору міни, набуття істотної участі незалежно від формального володіння тощо).

{Абзац третій підпункту 7 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

Зазначені документи подаються щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо юридичної особи - кінцевого контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного власника;

{Абзац четвертий підпункту 7 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

8) копію попередніх висновків або відповідного рішення Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених  законодавством України з питань захисту економічної конкуренції, або письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність необхідності отримання таких документів;

{Підпункт 8 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

9) копії документів, що підтверджують набуття або збільшення істотної участі шляхом реорганізації, набуття акцій (часток) професійного учасника фондового ринку шляхом внесення таких акцій (часток) до статутних (складених) капіталів інших юридичних осіб, вчинення правочинів дарування, спадкування, міни, а також викупу професійним учасником фондового ринку акцій (часток), що призводить до зменшення статутного капіталу такого учасника та відповідно збільшення істотної участі власника, засвідчені заявником.

Зазначені документи надаються заявником у разі виникнення обставин, зазначених у цьому підпункті.

{Абзац другий підпункту 9 пункту 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

3. Юридична особа - нерезидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку разом із заявою на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заявою на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1) та документами, що передбачені підпунктом 4 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 5 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктом 6 пункту 2 розділу II цього Порядку, абзацом третім підпункту 7 пункту 2 розділу II цього Порядку, підпунктами 8 та 9 пункту 2 розділу II цього Порядку, надає такі документи:

{Абзац перший пункту 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи - нерезидента про участь у професійному учаснику фондового ринку в Україні;

витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента, у країні, в якій зареєстровано її головний офіс;

письмовий дозвіл на участь юридичної особи - нерезидента у професійному учаснику фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс юридичної особи - нерезидента, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про те, що надання такого дозволу в законодавстві країни його походження не передбачено;

копію аудиторського висновку (звіту) та/або висновку щодо огляду проміжної фінансової звітності аудитора іноземної держави про фінансовий стан юридичної особи - нерезидента на кінець останнього звітного періоду (року), установленого законодавством країни походження юридичної особи - нерезидента, що передує прийняттю рішення про набуття або збільшення істотної участі у статутному капіталі професійного учасника фондового ринку, з питань:

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

достовірності та повноти фінансової звітності, її відповідності законодавству держави, у якій зареєстрована юридична особа, та встановленим вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

наявності власних коштів в обсязі, необхідному для набуття або збільшення істотної участі, джерела їх походження;

{Абзац сьомий пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

оцінки фінансового стану та платоспроможності за розрахунками показників, що установлені законодавством країни походження юридичної особи - нерезидента;

інформації, що може міститись в аудиторському висновку (відсутність підстав для погіршення фінансового стану за наслідками набуття або збільшення істотної участі, спроможність забезпечити погашення своїх зобов’язань та вести прибуткову діяльність тощо).

{Абзац десятий пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 272 від 10.03.2016}

Подається щодо власників, які мають пряме володіння участю у професійному учаснику фондового ринку, та щодо юридичної особи - кінцевого контролера, яка не має кінцевого бенефіціарного власника.

{Пункт 3 розділу II  доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 490 від 27.06.2017}

4. Фізична особа - резидент для отримання погодження набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку  подає такі документи:

1) заяву на отримання погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку та/або заяву на отримання погодження збільшення істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (додаток 1);

2) документи, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу:

ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »