Про затвердження Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу [...]
МВС України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 13.04.2012318
Документ z0728-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.04.2015, підстава z0381-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2012  № 318


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 травня 2012 р.
за № 728/21041

Про затвердження Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 277 від 16.03.2015}

Відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про міліцію", "Про фізичну культуру і спорт", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114, та з метою вдосконалення системи професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС України:

2.1. Організувати вивчення цього Положення в системі службової підготовки.

2.2. Забезпечити організацію роботи з навчання особового складу підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх справ у порядку, визначеному цим Положенням.

2.3. Здійснити заходи щодо створення в підпорядкованих училищах професійної підготовки працівників міліції та навчальних центрах підготовки належних умов для навчання, проживання та харчування перемінного складу курсів початкової підготовки та на навчальних зборах у системі службової підготовки.

3. Головним управлінням МВС України в Дніпропетровській (Бабенко В.М.), Львівській (Рудяк О.В.) областях, управлінням МВС України в Тернопільській (Сак В.М.), Рівненській (Лазутко В.І.), Херсонській (Літвін В.В.) та Черкаській (Дерновий В.В.) областях ужити заходів щодо створення навчальних центрів підготовки працівників ОВС з відповідною навчально-матеріальною базою для організації та проведення навчальних зборів з особовим складом у системі службової підготовки.

4. Департаменту кадрового забезпечення (Дивак М.М.) у п’ятиденний строк після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

6. Цей наказ надіслати за належністю.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту УкраїниЄ.М. Суліма
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
13.04.2012  № 318


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 травня 2012 р.
за № 728/21041

ПОЛОЖЕННЯ
з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України (далі - ОВС).

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про міліцію", "Про фізичну культуру і спорт", "Про професійний розвиток працівників", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 383, Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114.

1.3. Професійна підготовка осіб рядового та начальницького складу ОВС - це організований безперервний і цілеспрямований процес з оволодіння знаннями, спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання оперативно-службових завдань.

1.4. Основними завданнями професійної підготовки є:

підготовка кваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, здатних на належному рівні забезпечувати охорону громадського порядку, проводити заходи по боротьбі зі злочинністю та захисту законних прав, свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією України;

вивчення нормативно-правових актів, які регламентують діяльність ОВС та їх практичне застосування при здійсненні оперативно-службової діяльності;

набуття працівниками знань і спеціальних навичок, необхідних для успішного виконання оперативно-службових завдань, та постійне їх вдосконалення;

удосконалення навичок керівного складу ОВС з організації управління та навчання підлеглих, упровадження в практику оперативно-службової діяльності досягнень науки та техніки, передових форм та методів роботи, основ наукової організації праці;

розвиток у працівників ОВС особистих моральних якостей, почуття відповідальності за власні дії, прагнення до постійного вдосконалення свого професійного та загальнокультурного рівня;

навчання працівників ОВС прийомам та способам забезпечення професійної та особистої безпеки при виконанні службових обов’язків, у тому числі в екстремальних умовах;

зміцнення зв’язків із населенням, забезпечення працівниками ОВС прав людини та громадянина під час виконання ними службових обов’язків.

1.5. Система професійної підготовки працівників ОВС уключає в себе:

початкову підготовку вперше прийнятих на службу в ОВС працівників (училища професійної підготовки працівників міліції, вищі навчальні заклади МВС України (далі - ВНЗ МВС України));

первинну професійну підготовку;

{Пункт 1.5 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 277 від 16.03.2015}

підготовку у вищих навчальних закладах МВС України;

післядипломну освіту;

службову підготовку.

ІІ. Управління професійною підготовкою

2.1. Загальне керівництво професійною підготовкою працівників ОВС здійснює Департамент кадрового забезпечення МВС України (далі - ДКЗ).

2.2. Безпосереднє керівництво професійною підготовкою в підпорядкованих органах, підрозділах та установах здійснюють начальники (керівники) структурних підрозділів апарату Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС), ВНЗ МВС України і науково-дослідних установ МВС України.

2.3. Начальники (керівники) усіх рівнів персонально відповідають за стан роботи з організації професійної підготовки підлеглого особового складу на рівні, який забезпечує успішне виконання працівниками оперативно-службових завдань.

Кожен начальник (керівник) зобов’язаний забезпечити підлеглим працівникам належні умови для навчання, уживати заходи для створення, розвитку та вдосконалення навчально-матеріальної бази, брати безпосередню участь у проведенні занять.

2.4. Організаційне та методичне забезпечення професійної підготовки, надання практичної допомоги та контроль за станом її організації у структурних підрозділах апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС України і науково-дослідних установах МВС України здійснює управління професійної підготовки та освіти ДКЗ.

2.5. Функції організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки у структурних підрозділах апарату ГУМВС, УМВС та ВНЗ МВС України здійснюють підрозділи професійної підготовки.

2.6. Функції організаційно-методичного забезпечення професійної підготовки безпосередньо в органах і підрозділах внутрішніх справ здійснюють старші інспектори (інспектори) професійної підготовки.

В органах і підрозділах внутрішніх справ, де відсутні такі штатні посади, ці функції покладаються на одного з найбільш підготовлених працівників з числа середнього або старшого начальницького складу.

2.7. До підрозділів професійної підготовки належать:

управління (відділи, сектори) професійної підготовки, які діють у складі структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС України, а також інших підрозділів та установ, які функціонують при МВС України;

ВНЗ МВС України;

училища професійної підготовки працівників міліції (далі - училища);

навчальні центри підготовки працівників ОВС (далі - навчальні центри).

2.8. Основними завданнями підрозділів професійної підготовки є:

забезпечення організованого, безперервного і цілеспрямованого процесу оволодіння особами рядового і начальницького складу ОВС знаннями, спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання оперативно-службових завдань;

розвиток та організація ефективної системи освіти та науки МВС України;

забезпечення діяльності навчальних закладів МВС України щодо підготовки фахівців для ОВС, удосконалення навчального процесу та навчально-методичного забезпечення;

упровадження в навчальний процес новітніх освітніх технологій, результатів наукових розробок та позитивного досвіду роботи ОВС;

забезпечення подальшого вдосконалення змісту початкової підготовки та вищої освіти, навчальних планів і програм, методичного забезпечення навчального процесу;

організація післядипломної освіти працівників ОВС;

забезпечення проведення актуальних наукових досліджень (прикладних, теоретичних) проблем діяльності ОВС;

організація належної підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в ад’юнктурах, докторантурах ВНЗ МВС України;

організація спортивно-масової роботи з особовим складом та роботи з реалізації в ОВС державних програм з розвитку фізичної культури та спорту.

2.9. Підрозділи професійної підготовки забезпечують:

підготовку організаційно-розпорядчих документів професійної підготовки особового складу;

розроблення спільно із структурними підрозділами апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС України типових тематичних планів;

надання методичної та практичної допомоги в організації планування та проведення занять з усіх видів службової підготовки;

запровадження в навчальний процес навчально-методичних матеріалів та навчальних посібників;

вивчення та аналіз стану організації професійної підготовки в ОВС, а також підготовку пропозицій щодо підвищення якості навчання та навчально-матеріальної бази;

контроль за станом організації професійної підготовки в ОВС та рівнем підготовки працівників.

ІІІ. Початкова підготовка, первинна професійна підготовка (спеціалізація)

3.1. Початкова підготовка (спеціалізація) - це процес формування у працівників ОВС спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання службових обов’язків за конкретною посадою.

1) початкову підготовку (спеціалізацію) проходять працівники, яких уперше прийнято на службу в ОВС на посади рядового і начальницького складу.

Не проходять початкову підготовку працівники, які:

раніше проходили службу в органах внутрішніх справ та прийняті знову на службу (за наявності в особовій справі матеріалів, які підтверджують проходження ними початкової підготовки в попередній період служби);

уперше прийняті на службу в ОВС на посади вищого начальницького складу.

Особи, яких уперше прийнято на службу в ОВС на посади вищого начальницького складу, опановують специфіку роботи за посадою самостійно та під час стажування;

2) курси початкової підготовки (спеціалізації) проводяться на базі ВНЗ МВС України та училищ;

3) тривалість і зміст навчання на курсах початкової підготовки (спеціалізації) для кожної категорії працівників визначаються навчальними планами і програмами, які розробляються навчальними закладами Міністерства внутрішніх справ України за дорученням ДКЗ, погоджуються зі структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України та затверджуються Міністром внутрішніх справ України або його заступниками;

4) термін проведення курсів початкової підготовки (спеціалізації), категорії та кількість працівників, які повинні бути направлені до навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України, визначаються рознарядкою, яку затверджує Міністр внутрішніх справ України або його заступники;

5) керівники ОВС:

щороку визначають потребу у виділенні навчальних місць на курсах початкової підготовки (спеціалізації) для вперше прийнятих на службу в ОВС працівників;

забезпечують своєчасне відрядження працівників на курси початкової підготовки (спеціалізації) згідно з рознарядкою Міністерства внутрішніх справ України;

забезпечують необхідні умови для якісної початкової підготовки підлеглих та контролюють якість організації такого навчання;

6) відділи (сектори) професійної підготовки ГУМВС, УМВС здійснюють контроль за зовнішнім виглядом та екіпіруванням працівників, які від’їжджають на курси початкової підготовки (спеціалізації), а також проводять інструктаж щодо правил їх поведінки на шляху слідування до навчального закладу та під час навчання;

7) під час проходження працівниками початкової підготовки (спеціалізації) вогнепальна зброя за ними не закріплюється.

Забороняється залучати таких працівників до проведення оперативно-службових заходів, виконання яких пов’язано з ризиком для життя і здоров’я або може призвести через непідготовленість до неправомірних дій з їх боку, травмування і загибелі працівників міліції та інших осіб.

3.2. Первинна професійна підготовка (спеціалізація) - це процес формування у слухачів навчальних закладів спеціальних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання обов’язків працівників підрозділів патрульної служби.

1) курси первинної професійної підготовки (спеціалізації) проводяться на базі ВНЗ МВС України та училищ;

2) тривалість та зміст навчання на курсах первинної професійної підготовки (спеціалізації) визначаються навчальним планом та програмою, які затверджуються Міністром внутрішніх справ України або його першим заступником;

3) під час проходження первинної професійної підготовки (спеціалізації) вогнепальна зброя за слухачами не закріплюється;

4) порядок організації первинної професійної підготовки (спеціалізації) визначається законодавством України.

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 277 від 16.03.2015}

ІV. Підготовка у ВНЗ МВС України

4.1. Навчальний процес у ВНЗ МВС України організовується відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про міліцію", державних і галузевих стандартів вищої освіти та інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та МВС України з питань освіти.

4.2. Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ МВС України за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, визначається чинним законодавством.

4.3 Підготовка фахівців для органів внутрішніх справ у ВНЗ МВС України - це здобуття особами перемінного складу певного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти шляхом одержання знань в обсязі, що відповідає вимогам державного та галузевого стандартів вищої освіти, а також розвиток у них умінь та навичок, необхідних для якісного виконання покладених на ОВС завдань.

V. Післядипломна освіта

5.1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

5.2. До системи післядипломної освіти входять:

перепідготовка - це отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;

спеціалізація - це набуття здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають певні особливості, у межах спеціальності;

підвищення кваліфікації - це набуття особою знань та навичок щодо виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності;

стажування - це вид навчання, який здійснюється з метою набуття працівниками ОВС практичних навичок і умінь для виконання функціональних обов’язків на займаній посаді, перед призначенням на вищу посаду або при перепризначенні в іншу службу.

5.3. Основними завданнями післядипломної освіти працівників ОВС є:

оволодіння необхідними знаннями і спеціальними навичками для успішного виконання обов’язків з охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю та інших оперативно-службових завдань;

удосконалення навичок управлінської діяльності, опанування методик навчання та виховання підлеглих, упровадження в практичну діяльність досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ наукової організації праці;

формування професійної самосвідомості працівників, почуття відповідальності за свої дії, розуміння необхідності постійного вдосконалення своєї професійної майстерності з урахуванням специфіки діяльності в конкретних підрозділах ОВС;

навчання працівників прийомам та засобам забезпечення особистої безпеки при виконанні службових обов’язків, під час надзвичайних подій і в екстремальних умовах;

удосконалення навичок працівників поводження зі спеціальними засобами і спеціальною технікою, експлуатації транспортних засобів, засобів зв’язку;

зміцнення зв’язків із населенням, дотримання працівниками міліції прав людини та громадянина під час виконання ними службових обов’язків, підвищення рівня загальної культури;

формування високої психологічної стійкості працівників, розвиток у них спостережливості, пильності, пам’яті, мислення й інших професійно-психологічних якостей і навичок.

5.4. Післядипломну освіту проходять особи начальницького складу ОВС, які мають професійно-технічну та вищу освіту.

5.5. Керівники ОВС:

щороку визначають кількість працівників, які потребують післядипломної освіти;

планують відрядження працівників, які будуть підвищувати кваліфікацію, розширювати профіль або проходити спеціалізацію на підставі визначеної ДКЗ кількості навчальних місць;

забезпечують необхідні умови для якісної підготовки підлеглих та контролюють якість організації післядипломної освіти;

персонально відповідають за своєчасне направлення працівників на навчання до ВНЗ МВС України, а також їх фінансово-матеріальне забезпечення.

5.6. Тривалість, структура та зміст післядипломної освіти для кожної посадової категорії працівників визначаються навчальними, тематичними планами і програмами, які розробляються ВНЗ МВС України, погоджуються з ОВС за напрямами оперативно-службової діяльності на підставі типових навчальних програм, які розробляються Науково-методичним центром навчальних закладів МВС України за дорученням ДКЗ, погоджуються із заінтересованими структурними підрозділами апарату МВС України та затверджуються керівництвом МВС України.

VI. Службова підготовка

6.1. Службова підготовка охоплює систему заходів, спрямованих на закріплення та оновлення в плановому порядку необхідних знань, умінь та навичок працівників з метою успішного виконання оперативно-службових завдань.

6.2. До системи службової підготовки входять:

школа підвищення оперативної майстерності (далі - ШПОМ);

функціональна підготовка;

тактико-спеціальна підготовка;

психологічна підготовка;

вогнева підготовка;

фізична підготовка;

загальнопрофільна підготовка.

6.3. Службова підготовка в органах та підрозділах внутрішніх справ організовується та проводиться в робочий час щотижня керівниками департаментів, головних управлінь, самостійних управлінь та відділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС та ВНЗ МВС України, начальниками міських, районних, лінійних органів і підрозділів внутрішніх справ.

6.4. Навчальний рік у системі службової підготовки розпочинається 1 вересня та закінчується 15 травня наступного за поточним року. Заняття з тактико-спеціальної, вогневої і фізичної підготовки проводяться впродовж усього календарного року.

6.5. Для організації занять зі службової підготовки керівниками, зазначеними в пункті 6.3 цього розділу, перед початком навчального року видається наказ, в якому:

відображається стислий аналіз підсумків навчання працівників органу (підрозділу) у минулому навчальному році;

зазначаються недоліки, що мали місце в навчанні, та завдання з їх усунення;

визначаються завдання на новий навчальний рік, виходячи з пріоритетних напрямів боротьби зі злочинністю, рівня професійної підготовленості особового складу;

здійснюється розподіл особового складу за навчальними групами з урахуванням специфіки службової діяльності;

визначаються час та місце проведення занять, керівники навчальних груп, інструктори (позаштатні) з вогневої і фізичної підготовки.

6.6. Навчальні групи формуються чисельністю до 30 осіб з урахуванням специфіки службової діяльності працівників.

6.7. Керівники навчальних груп призначаються з числа осіб керівного складу структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС України, міських, районних, лінійних органів та підрозділів внутрішніх справ.

Керівники навчальних груп зобов’язані:

знати вимоги документів з організації та методики професійної підготовки, зміст навчального матеріалу за темою занять, а також індивідуальні особливості та здібності працівників;

на основі примірних тематичних планів підготувати тематику занять зі службової підготовки з урахуванням специфіки органу чи підрозділу внутрішніх справ;

щоквартально готувати розклади занять та подавати їх на затвердження керівнику ОВС;

організовувати проведення занять у навчальній групі з усіх видів службової підготовки;

своєчасно готувати місце (приміщення) для проведення занять, технічні та наочні засоби навчання;

забезпечувати використання особами, які проводять заняття, мультимедійних комп’ютерних технологій;

здійснювати контроль та вести облік відвідування занять працівниками, а також їх успішності.

6.8. Керівникам служб, органів і підрозділів внутрішніх справ за необхідності (з урахуванням стану оперативної обстановки та рівня підготовки особового складу) дозволяється додатково планувати і проводити заняття зі службової підготовки понад визначену кількість навчальних годин.

6.9. Особи, які проводять заняття в системі службової підготовки, зобов’язані:

завчасно готувати методичне забезпечення занять (залежно від виду запланованого заняття);

розробляти дидактичні матеріали для їх використання під час занять;

використовувати під час занять технічні засоби навчання та мультимедійні технології;

систематично здійснювати перевірку та оцінювання набутих працівниками знань та умінь в обсязі програми службової підготовки шляхом їх опитування, тестування та виконання практичних завдань. Результати відвідування занять та успішності відображати в журналі обліку занять зі службової підготовки.

6.10. Основними документами, які передбачають планування службової підготовки, є:

тематичний план для проведення занять зі службової підготовки (додаток 1);

розклад занять зі службової підготовки (додаток 2);

журнал обліку занять зі службової підготовки (додаток 3);

графік проведення навчальних стрільб (додаток 4);

план-графік проведення навчальних зборів.

6.10.1. Примірні тематичні плани зі службової підготовки розробляють:

для занять у школі підвищення оперативної майстерності, з функціональної та загальнопрофільної підготовки - структурні підрозділи апарату МВС України спільно з ВНЗ МВС України за напрямами оперативно-службової діяльності;

з тактико-спеціальної підготовки - Національна академія внутрішніх справ (далі - НАВС);

з вогневої та фізичної підготовки - ДКЗ спільно з ВНЗ МВС України;

з тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки груп захоплення - Департамент карного розшуку МВС України спільно з ДКЗ та іншими заінтересованими структурними підрозділами МВС України.

Розроблені примірні тематичні плани подаються структурними підрозділами апарату МВС України та НАВС до ДКЗ щороку до 30 червня для узагальнення.

Узагальнені примірні тематичні плани ДКЗ щороку до 20 липня надсилає до структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, науково-дослідних установ та ВНЗ МВС України для використання в навчанні особового складу.

6.10.2. Тематичний план для проведення занять зі службової підготовки з кожної дисципліни службової підготовки складають керівники навчальних груп з урахуванням примірних тематичних планів, особливостей оперативної обстановки в регіоні обслуговування, рівня освіти та професійної майстерності підлеглих працівників, а також рекомендацій щодо розподілу годин зі службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (додаток 5).

6.10.3. Тематичний план затверджують:

в апараті МВС України - керівники департаментів, головних управлінь, самостійних управлінь та відділів;

в апараті ГУМВС, УМВС, науково-дослідних установах та ВНЗ МВС України - керівники самостійних управлінь та відділів (структурних підрозділів);

у міських, районних, лінійних органах та підрозділах внутрішніх справ - начальник (командир) або його заступники.

Тематичні плани зі службової підготовки завчасно доводяться до особового складу навчальної групи.

6.10.4. Розклад занять зі службової підготовки (додаток 2) складається керівником навчальної групи на квартал та затверджується начальником (командиром) органу чи підрозділу внутрішніх справ. При розробленні розкладу занять забезпечується принцип послідовного вивчення тематики кожної навчальної дисципліни.

Розклад занять зі службової підготовки розміщується на стендах загального доступу органу (підрозділу) для вільного ознайомлення з ним особового складу.

6.10.5. План-графік проведення навчальних зборів складається на календарний рік підрозділами професійної підготовки спільно із структурними підрозділами апаратів ГУМВС, УМВС.

При складанні плану-графіка враховуються рівень тактико-спеціальної підготовки особового складу та можливості разового наповнення училища, навчального центру, базового органу чи підрозділу. Такі ж умови враховуються при визначенні періодичності та терміну направлення працівників на навчальні збори протягом року.

6.10.6. Навчальні збори проводяться на базі училищ, навчальних центрів та в базових органах та підрозділах. Керівники структурних підрозділів апаратів ГУМВС, УМВС за погодженням з управлінням (відділом) кадрового забезпечення можуть організовувати та проводити навчальні збори на власній навчальній базі.

Під час перебування на навчальних зборах в училищах і навчальних центрах працівники забезпечуються безкоштовним проживанням та харчуванням відповідно до норм, установлених для осіб рядового і начальницького складу ОВС.

6.11. Працівники ОВС зобов’язані під час занять вести записи з тематики, що вивчається, у зошитах (прошнурованих, пронумерованих, скріплених печаткою та зареєстрованих у підрозділах діловодства) в обсязі, необхідному для самостійного вивчення. Зошити зберігаються кожним працівником особисто.

Інформація, яка містить таємницю, записується в окремий зошит, який реєструється та зберігається в режимно-секретному підрозділі в установленому порядку. При переведенні працівника для проходження служби до іншого органу, підрозділу зошит в разі необхідності передається вказаним підрозділом за новим місцем його служби.

6.12. Кожен працівник зобов’язаний засвоїти навчальний матеріал з навчальних дисциплін службової підготовки, самостійно вивчити нормативно-правові акти та інші документи, які регламентують його службову діяльність.

6.13. Працівники, які були відсутні на заняттях, повинні самостійно опанувати пройдений матеріал.

6.14. До проведення занять зі службової підготовки залежно від специфіки тематики можуть залучаться фахівці відповідних галузевих служб, професорсько-викладацький склад навчальних закладів системи МВС України, працівники інших правоохоронних органів за їх згодою.

6.15. Планова та облікова документація зі службової підготовки зберігається в керівника навчальної групи та після завершення навчального року передається на зберігання до підрозділу документального забезпечення, в якому зберігається один рік.

6.16. Орієнтовними формами службової підготовки є:

навчальні заняття в групах за місцем служби;

навчальні збори працівників за напрямами оперативно-службової діяльності;

самостійне навчання;

заходи професійно-прикладного характеру (тренування перед заступанням на службу, конкурси професійної майстерності, спортивні змагання тощо).

6.17. Основними формами занять зі службової підготовки є:

практичне заняття - форма навчального заняття, під час якого викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень та формує уміння і навички їх практичного застосування;

лекція - форма навчального заняття, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу, яка носить не суто інформаційний характер, а здебільшого проблемний і пошуковий. При цьому викладач не тільки викладає матеріал, а здійснює подання нової інформації і знань шляхом активізації самостійної роботи слухачів. Лекція дозволяє поєднати керуючу роль викладача з високою активністю слухачів та використанням сучасних інтерактивних технологій;

семінар - форма навчального заняття, під час якого викладач організовує дискусію навколо попередньо вивчених тем.

6.18. Для проведення занять зі службової підготовки використовується навчально-матеріальна база ОВС, у тому числі:

навчальні кабінети (зала, клас, лабораторія тощо), які обладнані технічними засобами навчання (у тому числі мультимедійною технікою);

навчальні споруди (спортзал, тир, полігон, смуга з перешкодами);

стадіони, спортивні майданчики.

Навчально-матеріальна база повинна відповідати вимогам правил безпеки праці.

6.19. У своїй діяльності керівники ОВС застосовують різні форми контролю за рівнем службової підготовки працівників. При їх виборі враховуються мета контролю, вид службової підготовки, форма та інтенсивність проведення занять, рівень підготовки особового складу.

6.19.1. Упродовж навчального року здійснюється контроль за якістю засвоєння працівниками змісту навчального матеріалу, визначеного тематичними планами службової підготовки.

Такий контроль здійснюється:

під час навчальних занять - особами, які їх проводять;

перед прийняттям рішення про призначення працівника на вищу посаду, закріпленням за ним вогнепальної зброї та в ході підсумкових перевірок рівня підготовки працівників після закінчення навчального року в системі службової підготовки - комісією;

при планових та позапланових перевірках ОВС та під час інструктажів особового складу - особами, які уповноважені на їх проведення.

Перевірка рівня знань та умінь працівника з кожної дисципліни службової підготовки здійснюється шляхом:

усного або письмового опитування;

вирішення тестових та ситуаційних завдань;

виконання вправ і нормативів.

6.19.2. Білети, тестові та ситуаційні завдання для перевірки рівня знань та умінь працівників ОВС зі службової підготовки розробляються підрозділами професійної підготовки спільно зі структурними підрозділами МВС України, ГУМВС, УМВС.

6.19.3. Оцінка рівня підготовки працівника здійснюється за чотирибальною шкалою: 5 - "відмінно", 4 - "добре", 3 - "задовільно", 2 - "незадовільно". Оцінки виставляються у відповідних розділах журналу обліку занять зі службової підготовки.

6.19.4. Рівень підготовки працівників під час планових та позапланових перевірок ОВС, при призначенні на вищі посади, закріпленні вогнепальної зброї та в ході підсумкових перевірок після закінчення навчального року в системі службової підготовки визначається за встановленими критеріями (додаток 6).

6.20. ШПОМ - це форма організації навчання керівного складу ОВС з питань підвищення їх професійної та управлінської майстерності, упровадження в практику сучасних форм і методів роботи, ефективної організації оперативно-службової діяльності відповідно до посадових обов’язків.

6.20.1. Навчання в ШПОМ організовується в структурних підрозділах апарату МВС України, ГУМВС, УМВС за напрямами оперативно-службової діяльності. За необхідності ШПОМ може організовуватися на базі ВНЗ МВС України, училищ, навчальних центрів та в базових органах.

6.20.2. Заняття в ШПОМ в апараті МВС України проводяться для:

керівного складу структурних підрозділів апарату МВС України;

начальників ГУМВС, УМВС, ректорів ВНЗ МВС України;

заступників начальників ГУМВС, УМВС, проректорів ВНЗ МВС України.

6.20.3. Керівництво ШПОМ для керівного складу структурних підрозділів апарату МВС України, начальників ГУМВС, УМВС, ректорів ВНЗ МВС України здійснює перший заступник Міністра внутрішніх справ України.

Організація планування та проведення занять у ШПОМ покладається на Головний штаб МВС України.

6.20.4. ШПОМ для заступників начальників ГУМВС, УМВС та проректорів ВНЗ МВС України проводиться в окремих групах, залежно від їх напряму службової діяльності.

Керівництво ШПОМ у цих групах здійснюють заступники Міністра внутрішніх справ України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

6.20.5. Заняття у ШПОМ у ГУМВС, УМВС проводяться для:

керівників структурних підрозділів апарату ГУМВС, УМВС, а також осіб, зарахованих до резерву кадрів для висунення на ці посади;

начальників міських, районних, лінійних органів та командирів стройових підрозділів, а також осіб, зарахованих до резерву кадрів для висунення на ці посади;

заступників начальників міських, районних, лінійних органів та командирів стройових підрозділів, а також осіб, зарахованих до резерву кадрів для висунення на ці посади;

начальників структурних підрозділів міських, районних, лінійних органів.

Організація планування та проведення занять у ШПОМ покладається на штаби ГУМВС, УМВС.

6.20.6. Керівниками ШПОМ призначаються:

перший заступник начальника ГУМВС, УМВС - груп керівників структурних підрозділів апарату ГУМВС, УМВС, начальників міських, районних, лінійних органів, командирів стройових підрозділів та осіб, зарахованих до резерву кадрів на висунення на такі посади;

начальники структурних підрозділів апарату ГУМВС, УМВС - керівного складу міських, районних, лінійних органів за напрямами службової діяльності.

6.20.7. Навчання в ШПОМ проводяться:

в апараті МВС України - не менше 12 навчальних годин протягом навчального року;

у ГУМВС, УМВС - не менше 24 навчальних годин протягом навчального року.

6.20.8. Керівники ШПОМ зобов’язані:

організувати розроблення тематики навчання на новий навчальний рік з урахуванням примірного тематичного плану для кожної посадової категорії працівників;

забезпечити планування (дата, місце проведення, програма) та проведення навчальних зборів ШПОМ.

6.20.9. На заняттях у ШПОМ керівники вивчають:

сучасні форми і методи управлінської діяльності в ОВС;

порядок управління силами та засобами органів і підрозділів внутрішніх справ при ускладненні оперативної обстановки із застосуванням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій;

методику швидкого і грамотного визначення та доведення оперативно-службових задач до підлеглих, підготовки та проведення командно-штабних, оперативно-тактичних навчань, штабних тренувань й інших заходів;

причини прорахунків при проведенні відпрацювань та операцій, алгоритм дій щодо їх уникнення;

досвід взаємодії керівників ОВС з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової інформації;

сучасні засоби, методи та форми навчання працівників у системі службової підготовки;

дії при плануванні та проведенні заходів із цивільного захисту та мобілізаційної готовності;

інші питання, що стосуються оперативно-службової та управлінської діяльності в ОВС.

6.21. Функціональна підготовка - це навчання осіб рядового та начальницького складу ОВС, яке спрямоване на набуття працівником необхідних знань, умінь та навичок для успішного виконання своїх посадових обов’язків.

6.21.1. Функціональна підготовка проводиться у складі навчальної групи за місцем служби. Навчальні питання тематичного плану з функціональної підготовки можуть бути включені до програми навчального збору.

6.21.2. Організацію планування та проведення навчальних занять з функціональної підготовки працівників за місцем служби забезпечують керівники навчальних груп.

6.21.3. На заняттях з функціональної підготовки працівники вивчають:

особливості застосування законодавства України, нормативно-правових актів, що регламентують діяльність ОВС та конкретних служб;

міжнародно-правові акти та законодавство України у сфері дотримання прав і свобод людини та громадянина;

питання щодо впровадження та використання в заходах з охорони громадського порядку інформаційно-телекомунікаційних технологій, технічних засобів контролю та управління нарядами;

прийоми та способи успішного виконання оперативно-службових завдань відповідно до посадових обов’язків працівників;

умови та межі застосування фізичної сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї;

позитивний досвід у роботі ОВС та правоохоронних органів іноземних держав.

Крім того, на заняттях працівники вдосконалюють навички:

застосування владних повноважень або прийняття законних рішень при виконанні посадових обов’язків, а також під час несення служби з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

складання службових і процесуальних документів;

використання прийомів і способів підвищення психологічної стійкості до стресових факторів та захисту від негативного психологічного впливу.

6.21.4. Нормативно-правові акти та інші документи працівники ОВС вивчають самостійно.

6.22. Тактико-спеціальна підготовка - це навчання, спрямоване на індивідуальну тактичну підготовку працівників до дій у типових та екстремальних ситуаціях, а також підготовку до таких дій у складі службових нарядів та груп.

6.22.1. Заняття з тактико-спеціальної підготовки проводяться в службовий час у складі навчальних груп за місцем служби, а також на навчальних зборах в училищах, навчальних центрах або в базових підрозділах у формі практичних занять (тренування, рольові або ділові ігри тощо).

6.22.2. Під час занять працівники вдосконалюють уміння та навички, у тому числі:

перевірки документів у підозрілих осіб;

огляду місць можливого перебування осіб, які переховуються від слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання;

зупинки та огляду транспортного засобу;

затримання правопорушників (у тому числі озброєних, у будинках та на місцевості);

правомірного використання та застосовування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та фізичної сили;

доставляння правопорушників до ОВС;

припинення групових порушень громадського порядку та масових заворушень;

діям при виявленні вибухових пристроїв та речовин.

Крім того, у ході занять працівники вдосконалюють навички володіння прийомами особистої безпеки в типових та екстремальних ситуаціях, при силовому припиненні протиправних проявів, а також при аваріях, катастрофах та в інших надзвичайних ситуаціях.

6.22.3. Планування та організацію проведення навчальних зборів забезпечують підрозділи професійної підготовки ГУМВС, УМВС, які спільно з відповідними структурними підрозділами готують плани їх проведення, уточнюють тематику, терміни, місце та коло осіб, які залучаються до занять.

6.23. Психологічна підготовка - це комплекс заходів, які спрямовані на формування, підтримку та розвиток у працівників професійно важливих психологічних та морально-ділових якостей і є невід’ємною складовою навчання працівників ОВС.

6.23.1. Психологічна підготовка проводиться:

безпосередньо під час навчальних занять (лекційних, практичних, тренінгових) з професійної психологічної підготовки;

під час навчальних занять з тактико-спеціальної, функціональної, вогневої та фізичної підготовки (практичних і тренінгових);

під час проведення практичних занять та навчань різних категорій особового складу відповідно до оперативних планів;

під час інструктажів особового складу, що заступає для несення служби з охорони громадського порядку.

6.23.2. Психологічна підготовка проводиться з метою:

формування в працівників стійкої позитивної професійної мотивації до правоохоронної діяльності;

розвитку в працівників професійно важливих психологічних якостей;

підтримання на високому рівні психологічної готовності до впевненого та ефективного виконання працівниками своїх службових обов’язків відповідно до посади та виду діяльності в типових та екстремальних ситуаціях;

зміцнення згуртованості працівників довкола мети професійної діяльності, формування відповідної корпоративної культури в службових колективах;

озброєння працівників психологічними вміннями та навичками, необхідними для успішної, безпечної і ефективної професійної діяльності.

6.23.3. Психологічна підготовка здійснюється кваліфікованими фахівцями підрозділів психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС, ВНЗ МВС України, Державної служби охорони при МВС України, психологами окремих органів та підрозділів внутрішніх справ.

У разі відсутності або неможливості залучення психологів відповідні заходи здійснюються найбільш підготовленими працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ.

6.24. Вогнева підготовка - це навчання, що спрямоване на вивчення основ стрільби з вогнепальної зброї, удосконалення навичок безпечного поводження з нею та правомірного її застосування в реальних умовах оперативно-службової діяльності, навичок стрільби, швидкісного приготування до стрільби та ведення влучної стрільби по нерухомих і рухомих цілях, з різних положень, в обмежений час та в русі.

6.24.1. Заняття з вогневої підготовки проводяться за місцем служби та під час навчальних зборів. Зміст вогневої підготовки визначається тематичним планом.

6.24.2. Навчальні стрільби проводяться впродовж усього календарного року, у тому числі:

з працівниками оперативних служб, Державної автомобільної інспекції, підрозділів патрульної служби, дільничними інспекторами міліції, спеціальних підрозділів судової міліції «Грифон» - не менше двох разів на місяць (по 2 години);

з працівниками груп захоплення, підрозділів швидкого реагування «Сокіл», підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» та спеціальних підрозділів міліції охорони «Титан» - не менше одного разу на тиждень (по 2 години);

з іншими категоріями особового складу ОВС - не менше одного разу на місяць;

з курсантами та слухачами навчальних закладів МВС України - згідно з навчальною програмою, але не менше одного разу на тиждень.

6.24.3. На заняттях з вогневої підготовки працівники міліції набувають та вдосконалюють навички:

умілого поводження з вогнепальною зброєю (швидкісне діставання пістолета з кобури та приведення його в бойову готовність, виконання пострілу, усунення затримок при стрільбі тощо);

виконання прийомів швидкісної стрільби в різних умовах, з різноманітних положень та з перенесенням вогню по мішенях;

припинення протиправних дій за допомогою вогнепальної зброї, тактика застосування та використання зброї в оперативно-службовій діяльності (прийняття рішення про застосування та використання вогнепальної зброї, вибір цілі для знешкодження);

безпечного поводження з вогнепальною зброєю;

з інших питань вогневої підготовки, які виникають у процесі оперативно-службової діяльності.

Вправи для навчання стрільбі з вогнепальної зброї для працівників ОВС складаються з урахуванням професійного спрямування їх службової діяльності.

6.24.4. За місцем служби навчальні стрільби організовує керівник органу внутрішніх справ, який наказом визначає керівника стрільб, місце та час їх проведення.

Графік проведення навчальних стрільб з особовим складом ОВС складається на навчальний рік з урахуванням кількості навчальних груп, навчальної тематики та відповідних умов для проведення занять.

Керівником стрільб призначається особа з числа керівного складу органу чи підрозділу внутрішніх справ.

До проведення залучаються штатні та позаштатні інструктори з вогневої підготовки. Підготовка інструкторів здійснюється на спеціалізованих навчальних зборах, які організовують підрозділи професійної підготовки на базі ВНЗ МВС України та навчальних підрозділів.

До участі в їх проведенні можуть бути залучені фахівці підрозділів швидкого реагування «Сокіл», підрозділів міліції особливого призначення «Беркут» та спеціальних підрозділів міліції охорони «Титан», а також навчальних закладів МВС України.

6.24.5. На навчальних зборах, які проводяться в навчальному закладі МВС України, стрільби проводять особи викладацького складу відповідних кафедр чи циклів згідно з розкладом. На навчальних зборах в базових органах стрільби проводять особи, на яких покладаються відповідні обов’язки на цей період керівництвом ГУМВС, УМВС.

6.24.6. Відпрацювання нормативів з вогневої підготовки, вивчення умов та порядку використання та застосування вогнепальної зброї, а також вирішення ввідних завдань щодо дій озброєного працівника ОВС в різних ситуаціях здійснюються перед проведенням навчально-тренувальних стрільб та під час інструктажів перед заступанням на службу.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »