Про затвердження Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації [...]
Мінінфраструктури; Наказ, Положення, Перелік [...] від 01.04.201127
Документ z0729-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.04.2011
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.04.2011 N 27
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2011 р.
за N 729/19467

Про затвердження Положення про систему управління
безпекою руху поїздів у Державній адміністрації
залізничного транспорту України

Відповідно до статті 16 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ), статті 11 Закону України "Про залізничний
транспорт" ( 273/96-ВР ) та з метою вдосконалення системи
управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації
залізничного транспорту України і встановлення єдиного порядку
організації та виконання робіт зі здійснення заходів, спрямованих
на забезпечення безпеки руху, та контролю за їх виконанням
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про систему управління безпекою руху
поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України,
що додається.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України:
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
2.2. Довести цей наказ до відома працівників підприємств та
організацій, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздів і
маневровою роботою на коліях загального користування залізниць
України.
2.3. Переглянути чинні нормативні акти з безпеки руху та
привести їх у відповідність із цим наказом.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту та зв'язку України від 14.09.2004 N 818 ( z1232-04,
za232-04, zb232-04 ) "Про затвердження Положення про систему
управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації
залізничного транспорту України", зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 29.09.2004 за N 1232/9831.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.Колесніков
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Голова Державної служби
гірничого нагляду
та промислової безпеки України О.І.Хохотва
Голова Федерації профспілок
транспортників України,
Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України В.М.Ткачов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
01.04.2011 N 27
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2011 р.
за N 729/19467

ПОЛОЖЕННЯ
про систему управління безпекою
руху поїздів у Державній адміністрації
залізничного транспорту України

I. Загальні положення
1.1. Це Положення регламентує основні напрями функціонування
системи управління безпекою руху поїздів в Укрзалізниці.
1.2. Дія цього Положення поширюється на всі підприємства та
структурні підрозділи Державної адміністрації залізничного
транспорту України.
1.3. Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх
працівників залізничного транспорту загального користування під
час організації та виконання робіт з: перевезення пасажирів та вантажів; монтажу, експлуатації, обслуговування й ремонту
(модернізації) рухомого складу та об'єктів інфраструктури; організації нагляду і контролю за безпекою руху; розроблення та впровадження нових технічних засобів та
технологічних процесів; формування замовлення на проектування та виготовлення нового
рухомого складу і будівництво об'єктів інфраструктури.
1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: аварія на залізничному транспорті - транспортна подія, що
призвела до зіткнення пасажирських або вантажних поїздів з іншими
поїздами або рухомим складом залізничного транспорту, сходження
рухомого складу в поїздах на перегонах і станціях, унаслідок яких
від однієї до п'яти осіб травмовано і (або) пошкоджено рухомий
склад залізничного транспорту до ступеня виключення його з
інвентарного парку; безпека - відсутність загрози життю, здоров'ю людей, майну,
тваринам, рослинам і довкіллю, що перевищує граничний ризик; безпека руху - стан захищеності руху залізничного рухомого
складу, який характеризується відсутністю граничного ризику
виникнення транспортних подій і їх наслідків, які можуть заподіяти
шкоду життю та здоров'ю громадян, навколишньому середовищу, майну
фізичних або юридичних осіб; безпечність - властивістьне становити й не створювати
небезпеки; вимоги безпеки - вимоги, встановлені нормативними документами
та нормативно-правовими актами, виконання яких забезпечує належний
рівень безпеки; залізничні транспортні події - події, що трапилися на
залізничному транспорті та призвели до загибелі або травмування
людей, пошкодження технічних засобів, вантажу, об'єктів
залізничного транспорту, дезорганізації руху чи завдали шкоди
довкіллю. Залежно від наслідків залізничні транспортні події
класифікують таким чином: катастрофи, аварії, серйозні інциденти
та інциденти; інцидент на залізничному транспорті - транспортна подія, що
виникла під час руху рухомого складу залізничного транспорту, але
не закінчилася серйозним інцидентом; катастрофа на залізничному транспорті - транспортна подія з
тяжкими наслідками, що призвела до зіткнення пасажирських або
вантажних поїздів з іншими поїздами або рухомим складом
залізничного транспорту, сходження рухомого складу в пасажирських
або вантажних поїздах на перегонах і станціях, унаслідок яких одна
або більше осіб загинули чи шість або більше осіб травмовано і
(або) пошкоджено рухомий склад залізничного транспорту до ступеня
виключення його з інвентарного парку в обсязі від трьох одиниць; контроль - функція управління, яка полягає в перевірці
виконання завдань об'єктами управління з метою отримання
інформації щодо виконання завдань та вжиття своєчасних заходів для
досягнення результату; методи управління - сукупність способів та засобів впливу
керівних суб'єктів на об'єкти управління для досягнення визначеної
мети; нагляд - спостереження за дотриманням об'єктами управління
вимог чинного законодавства із питань безпеки руху в процесі їх
діяльності; надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвели
(можуть призвести) до загибелі людей, тварин і рослин, значних
матеріальних збитків та (або) завдали шкоди довкіллю; об'єкти управління - елементи структури системи управління та
виробничі процеси, на які спрямовано вплив суб'єктів функцій
управління; обов'язки - нормативно закріплене коло дій, покладених на
органи управління або працівників, які слід безумовно виконувати; оперативне реагування на транспортну подію - комплекс
заходів, які здійснюють на різних рівнях управління - від
міністерства до підприємства, після отримання інформації про
виникнення події з метою оперативної ліквідації та мінімізації її
наслідків, об'єктивного розслідування обставин та причин,
розроблення та вжиття заходів щодо запобігання їм у подальшому та
контролю за виконанням таких заходів; особи, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом
поїздів, - працівники, професійна діяльність яких прямо пов'язана
з процесом перевезення: веденням поїздів, готуванням маршрутів,
прийманням (відправленням) або пропусканням поїздів на станції,
веденням поїздів дільницею, технічним обслуговуванням поїздів,
утриманням колії, штучних споруд, технічних засобів
електропостачання, сигналізації, централізації та зв'язку тощо; принципи управління - правила, якими керуються суб'єкти
управління. Принципи управління визначають вимоги до системи,
процесу та механізму управління; причини - дії, недогляд, події або умови чи їх поєднання, які
призвели до аварії або інциденту; ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність
виникнення негативних наслідків від здійснення господарської
діяльності та можливий розмір втрат від них; ризик прийнятний - соціально, економічно, технічно і
політично обґрунтований ризик, який не перевищує
граничнодопустимого рівня; ризик транспортної події - імовірність виникнення потенційно
можливої транспортної події й пов'язаних з нею збитків під час
виконання поїзної або маневрової роботи чи під час
стоянки/відстоювання поїздів/вагонів; розслідування - комплекс заходів, який проводять з метою
встановлення причин транспортних подій, що включає збір та аналіз
інформації, підготовку висновків, установлення винних та
розробляння рекомендацій щодо убезпечення руху поїздів; серйозний інцидент на залізничному транспорті - транспортна
подія, що виникла під час руху рухомого складу залізничного
транспорту, яка могла призвести до аварії та (або) унаслідок якої
рухомий склад залізничного транспорту пошкоджено до ступеня
капітального ремонту; система управління - сукупність взаємопов'язаних або
взаємодіючих елементів, яка дає змогу встановлювати та виконувати
їх; система управління безпекою руху поїздів - комплекс заходів,
які дають змогу персоналу Укрзалізниці, залізниць, підприємств та
їх структурних підрозділів ефективно проводити роботу у сфері
убезпечення руху поїздів; службове розслідування - комплекс заходів, які здійснюються у
межах компетенції з метою уточнення причин і умов, що сприяли
виникненню транспортної події, та виявлення винних у цьому осіб; суб'єкти управління - персонал, функціональні служби,
структурні підрозділи, які впливають на систему управління з метою
забезпечення її функціонування; технічне навчання - форма підвищення професійного рівня
працівників, поглиблення їх професійних знань і навичок, освоєння
нових технологій безпосередньо в умовах виробництва, спрямоване на
підвищення ефективності та якості роботи, забезпечення безпеки
руху поїздів та охорони праці, раціональне використання
енергетичних та матеріальних ресурсів, вивчення питань правової та
фінансової діяльності підприємств; управління безпекою руху - підготовка, прийняття та
реалізація управлінських рішень щодо здійснення організаційних,
технічних заходів, спрямованих на убезпечення руху, збереження
здоров'я людей, майна та довкілля; управлінське рішення - акт цілеспрямованого впливу на об'єкт
управління, що характеризує конкретну управлінську ситуацію і
містить заходи, програму досягнення мети; функції управління - конкретні дії або сукупність дій, які
забезпечують досягнення поставленої мети (завдань).
1.5. У цьому Положенні скорочення мають такі значення: АЛСН - автоматична локомотивна сигналізація безперервного
типу; АПК - аварійно-польова команда; ВТК - відділ технічного контролю; ДИСК-Б, ПОНАБ, КТСМ, АСДК-Б - типи засобів автоматичного
контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїзда; ДНЧ - ревізори руху (помічники начальників відділів
перевезень з безпеки руху дирекцій залізничних перевезень); ДСП - черговий по станції; ДТП - дорожньо-транспортна пригода; МВРС - моторвагонний рухомий склад; МКР - комерційний ревізор; МКРС - старший комерційний ревізор; НС - надзвичайна ситуація; ПКО - пункт комерційного огляду; ПКПНГ - пристрій контролю порушення нижнього габариту; ПТЕ - Правила технічної експлуатації залізниць України,
затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96
N 411 ( z0050-97 ), зареєстровані у Міністерстві юстиції України
25.02.97 за N 50/1854; РБ - головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту
залізниці або підпорядкований йому ревізорський апарат; СКНБ - система контролю нагріву букс; ССРС - спеціальний самохідний рухомий склад; СУБРП - система управління безпекою руху поїздів; СЦБ - пристрої сигналізації, централізації та блокування; ТО - технічне обслуговування; ТРС - тяговий рухомий склад; УРБ - головний ревізор з безпеки руху поїздів і
автотранспорту дільниці залізниці або підпорядкований йому
ревізорський апарат; ЦО - начальник першого відділу або підпорядкований йому
апарат; ЦРБ - начальник Головного управління безпеки руху та
екології - Головний ревізор з безпеки руху поїздів і
автотранспорту Укрзалізниці або підпорядкований йому ревізорський
апарат.
1.6. СУБРП є цільовою підсистемою загальної системи
управління в Укрзалізниці. Під час організації й функціонування процесу перевезень вона
забезпечує підготовку, прийняття та реалізацію організаційних,
управлінських та технічних рішень, спрямованих на убезпечення руху
поїздів, збереження життя й здоров'я людей, майна, довкілля та
виявлення й оцінку чинників, що впливають на рівень безпеки.
1.7. Комплексне управління безпекою руху поїздів здійснює
Державна адміністрація залізничного транспорту України.
1.8. Повноваження Укрзалізниці стосовно організації та
убезпечення руху поїздів визначаються цим Положенням, Статутом
залізниць України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 06.04.98 N 457 ( 457-98-п ) (далі - Статут залізниць),
ПТЕ ( z0050-97 ).
1.9. Залізниці, підприємства та структурні підрозділи
Укрзалізниці на підставі цього Положення розроблюють свої
положення про систему управління безпекою руху поїздів.
1.10. Управління безпекою руху поїздів на підприємствах і в
структурних підрозділах Укрзалізниці, на залізницях та в
структурних підрозділах залізниць здійснюють їх керівники.
1.11. Основною метою забезпечення безпеки руху на
залізничному транспорті є спроможність транспорту функціонувати в
режимі, що забезпечує виконання поїзної та маневрової роботи й
унеможливлює чи мінімізує рівень відхилень від нормального
експлуатування, які є потенційною або наявною небезпекою, а також
здатність змінювати свої параметри у разі виникнення потенційної
загрози для унеможливлення її подальшого розвитку.
1.12. Безпека на транспорті повинна підтримуватися з
додержанням таких принципів: забезпечення пріоритетності безпеки руху над господарськими
та відомчими інтересами; забезпечення належного технічного рівня рухомого складу та
технічних засобів об'єктів інфраструктури; впровадження технічних засобів і технологій, спрямованих на
підвищення рівня забезпечення безпеки руху, з урахуванням
позитивного міжнародного досвіду організації перевезень пасажирів
та вантажів з безумовним забезпеченням безпеки руху; організація технічного навчання з питань безпеки руху; підвищення відповідальності працівників та керівників
залізничного транспорту за забезпечення виконання ними вимог
безпеки, широке використання заохочення працівників за безаварійну
роботу і вжиття заходів з підвищення рівня безпеки руху; забезпечення виконання вимог чинного законодавства з безпеки
руху; удосконалення системи управління безпекою руху поїздів на
транспорті.
1.13. З метою організації та координації діяльності,
спрямованої на забезпечення безпеки руху на залізничному
транспорті, передбачаються: організація контролю за приведенням рухомого складу та
елементів інфраструктури залізничного транспорту у відповідність
до вимог ПТЕ ( z0050-97 ); систематична організація і проведення обстеження технічних
засобів залізничного транспорту: рухомого складу, пристроїв та
споруд колійного господарства, сигналізації і зв'язку,
електропостачання - та вжиття заходів щодо утримання їх у
постійній справності; безумовне дотримання вимог чинного законодавства до стану
рухомого складу, що подається під навантаження небезпечних та
негабаритних вантажів, виконання правил маневрової роботи й
організації перевезення цих вантажів; здійснення постійного контролю за станом та надійною
експлуатацією пристроїв і приладів безпеки руху (АЛСН, ПОНАБ,
ДИСК-Б, КТСМ, АСДК-Б, СКНБ, ПКПНГ, засобів вимірювання і
дефектоскопії, радіозв'язку тощо), ужиття заходів щодо
забезпечення надійної їх роботи; проведення постійної роботи зі створення і впровадження нових
пристроїв, приладів безпеки та систем діагностування; здійснення нагляду за додержанням вимог чинного законодавства
щодо забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті
відповідно до питомих показників стану безпеки руху та критеріїв і
зон ризику; аналіз діяльності працівників, що здійснюють контроль за
технічним станом та якістю робіт, у тому числі:
інспекторів-приймальників Укрзалізниці, інженерів із приймання
локомотивів і вагонів, інспекторів зі збереження вагонного парку,
МКР і працівників ВТК на заводах, ДНЧ, машиністів-інструкторів; упровадження дієвих форм роботи щодо зміцнення трудової та
технологічної дисципліни залізничників, робота яких пов'язана із
рухом поїздів, підвищення мотивацій для працівників, відшкодування
згідно з чинним законодавством матеріальних збитків, завданих
внаслідок порушення безпеки руху; організація технічного навчання кадрів і підвищення їх
кваліфікації, відпрацювання практичних дій на випадок виникнення
нестандартних ситуацій; періодична перевірка знань працівників, робота яких пов'язана
з рухом поїздів, вимог нормативних документів та
нормативно-правових актів та посадових інструкцій; забезпечення своєчасного перегляду нормативних документів та
приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства з
безпеки руху; проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і
періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів
працівників, робота яких пов'язана з рухом поїздів, а також
передрейсового та в разі потреби післярейсового контролю за станом
здоров'я локомотивних бригад, бригад ССРС, водіїв автотранспортних
засобів та інших працівників; здійснення пропаганди безпеки руху за допомогою засобів
масової інформації; централізоване забезпечення наочним приладдям, альбомами,
відеофільмами, плакатами, інструкціями, спеціальною технічною
літературою з питань безпеки руху поїздів; співпраця з центральними та іншими органами виконавчої влади
з питань запобігання проявам терористичних актів та незаконного
втручання в роботу залізничного транспорту.
II. Мета, завдання та функції системи
управління безпекою руху поїздів
2.1. Головною метою СУБРП є убезпечення процесу перевезення
пасажирів та вантажів залізничним транспортом.
2.2. Головним завданням СУБРП є систематизація роботи з
безпеки руху, яка проводиться в Укрзалізниці, підвищення її
ефективності та цілеспрямованості шляхом раціонального й
планомірного використання всіх організаційних, економічних та
технічних можливостей Укрзалізниці.
2.3. На кожному рівні управління організаційної структури
Укрзалізниці для реалізації завдань управління безпекою руху
поїздів використовуються типові елементи управлінського циклу
(планування, організація, оперативне керівництво й координація,
контроль, облік, аналіз та оцінка).
2.4. До функцій управління безпекою руху поїздів належать: 2.4.1. Організація та координація робіт, які передбачають: визначення органів управління безпекою руху поїздів; установлення функціональних зв'язків між структурними
підрозділами і порядок їх взаємодії, розподіл обов'язків та
відповідальності між структурними підрозділами, посадовими особами
та працівниками; регламентацію діяльності керівників та посадових осіб; нормативно-правове забезпечення управління безпекою руху
поїздів. 2.4.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення, що передбачає: отримання оперативної та остаточної інформації про
транспортні події; облік, накопичення, систематизацію та аналіз інформації про
транспортні події з визначенням їх передумов, причин та
причинно-наслідкових зв'язків; розрахунок та оцінку показників аварійності та стану безпеки
руху; передавання інформації за рівнями організаційної структури
Укрзалізниці в установленому порядку. 2.4.3. Оперативне реагування на транспортні події та їх
розслідування, що включає: проведення аварійно-відновлювальних робіт; розслідування транспортних та інших надзвичайних подій,
встановлення причин їх виникнення; оцінку стану безпеки руху на підприємствах (залізницях), де
сталися транспортні та інші надзвичайні події. 2.4.4. Планування та виконання робіт із безпеки руху, що
передбачає: розроблення та реалізацію заходів щодо усунення або зведення
до мінімуму ризиків повторного виникнення транспортних подій; забезпечення виконання прийнятих рішень; супроводження виконання рішень на всіх етапах; оцінку результатів виконання прийнятих рішень, прийняття в
установленому порядку виконаних завдань. 2.4.5. Контрольні функції, які забезпечують здійснення
планових та позапланових заходів зі здійснення нагляду (контролю),
які проводять органи, що здійснюють нагляд (контроль) за безпекою
руху поїздів. 2.4.6. Пропаганда безпеки руху, яка здійснюється шляхом: проведення роз'яснювальної роботи; організації та проведення конференцій, виставок, семінарів,
нарад, шкіл передового досвіду; використання наочної агітації та засобів масової інформації. 2.4.7. Управлінські рішення, що включають такі етапи: підготовка рішення; прийняття рішення; виконання рішення.
III. Організація та координація роботи
3.1.Функціонування СУБРП передбачає формування органів
управління, визначення функціональних обов'язків структурних
підрозділів та посадових осіб, що беруть участь в управлінні, а
також регламентування їх діяльності.
3.2. Організацію та забезпечення роботи з безпеки руху
поїздів в Укрзалізниці здійснюють головні управління та управління
у межах своєї компетенції. Для цього у головних управліннях та
управліннях, на які покладено організацію роботи з безпеки руху,
призначають фахівця з безпеки руху поїздів, а в окремих головних
управліннях, визначених Укрзалізницею, такі обов'язки покладаються
на одного з керівників. У службах та структурних підрозділах залізниць призначають
фахівця з безпеки руху поїздів. Інші структурні підрозділи Укрзалізниці беруть участь у
роботі з питань безпеки руху поїздів згідно з функціональними
обов'язками.
3.3. Основними обов'язками працівників залізничного
транспорту є: задоволення потреб щодо перевезення пасажирів та
вантажів з безумовним забезпеченням безпеки руху та збереження
вантажів, ефективне використання технічних засобів, дотримання
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, виробничої
санітарії та охорони довкілля. Кожний працівник, робота якого пов'язана з рухом поїздів, у
межах своїх обов'язків забезпечує виконання ПТЕ ( z0050-97 ),
вимог охорони праці й безпеки руху. Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний
подавати сигнал зупинки поїзду чи маневровому складу, а також
вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують
життю та здоров'ю людей або безпеці руху. У разі виявлення
несправностей споруд, пристроїв чи пошкодження рухомого складу,
які створюють загрозу безпеці руху або можуть спричинити
забруднення довкілля, працівник повинен негайно вжити заходів для
огородження небезпечного місця та усунення несправності. До положень про головні управління, управління Укрзалізниці,
статутів залізниць та положень про структурний підрозділ
Укрзалізниці на всіх рівнях управління, до положень про
структурний підрозділ залізниць та до посадових інструкцій повинні
бути включені обов'язки щодо убезпечення руху поїздів. Типові положення про структурні підрозділи та функціональні
обов'язки посадових осіб з питань безпеки руху поїздів погоджують
з головними управліннями, управліннями, на які покладено
організацію роботи з безпеки руху, Головним управлінням безпеки
руху та екології Укрзалізниці та затверджують в установленому
порядку. Функціональні обов'язки посадових осіб з безпеки руху поїздів
один раз на п'ять років підлягають перегляду.
3.4. Функціональні обов'язки начальників головних управлінь,
управлінь Укрзалізниці, керівників залізниць, підприємств, що
входять до складу Укрзалізниці, визначаються статутами
(положеннями) таких головних управлінь, управлінь, підприємств,
які затверджуються наказами відповідного рівня в установленому
порядку.
3.5. Особи, які влаштовуються на роботу до підприємств
залізничного транспорту на посади, пов'язані з рухом поїздів,
повинні пройти професійне навчання, навчання з питань охорони
праці і в майбутньому періодично проходити перевірку на знання
чинного законодавства з безпеки руху згідно з вимогами Положення
про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з
безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками
залізничного транспорту України, затвердженого наказом
Мінтрансзв'язку від 14.06.2007 N 499 ( z0777-07 ), зареєстрованого
в Мін'юсті 09.07.2007 за N 777/14044.
3.6. Особи, яких приймають на роботу до підприємств
залізничного транспорту на посади, пов'язані з рухом поїздів,
повинні пройти в установленому порядку медичний огляд з метою
визначення їх придатності для виконання відповідної роботи, а
окремі категорії працівників - професійний психофізіологічний
добір відповідно до Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій залізничного транспорту,
метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового
залізничного транспорту України, затвердженого наказом
Мінтрансзв'язку від 29.04.2010 N 240 ( z0537-10 ), зареєстрованого
в Мін'юсті 16.07.2010 за N 537/17832.
3.7. На підставі основних завдань та основних функцій, що
визначені статутом (положенням) про підприємство чи структурний
підрозділ, розробляються посадові інструкції працівників, що
зазначені у штатному розписі підприємства. Посадові інструкції
визначають повний перелік прав та обов'язків працівника та
затверджуються роботодавцем згідно з номенклатурою. Для
працівників робочих професій розробляються та затверджуються
керівником підприємства чи структурного підрозділу робочі
інструкції. Для працівників, які мають однакові умови праці,
завдання, обов'язки, повноваження, складається одна робоча
інструкція.
3.8. Посадові особи всіх рівнів згідно з функціональними
обов'язками, визначеними посадовими інструкціями, здійснюють
заходи щодо зміцнення дисципліни та забезпечення безпеки руху.
Періодичність здійснення заходів залежить від стану безпеки руху.
3.9. Контроль за виконанням посадових обов'язків працівників
всіх рівнів покладається на відповідні структурні підрозділи та
органи управління вищого рівня. Нагляд за виконанням посадових
обов'язків, пов'язаних із забезпеченням безпеки руху, здійснюється
працівниками апаратів головних ревізорів безпеки руху.
3.10. Робота із запобігання транспортним подіям, організація
постійного контролю за рівнем безпеки руху, вивчення його стану,
надання профілактичної допомоги здійснюються за розробленими
місячними, квартальними або річними планами, які передбачають
систематичну роботу всіх керівників та фахівців.
3.11. Рекомендований перелік питань, які потребують
висвітлення під час проведення профілактичної роботи з питань
безпеки руху, наведено в додатку 1 до цього Положення.
IV. Інформаційно-аналітичне забезпечення
4.1. Виявлення чинників, що впливають на стан безпеки руху,
відбувається під час: здійснення заходів нагляду (контролю) в частині безпеки руху; технічного нагляду, технічних оглядів рухомого складу,
устаткування, споруд та пристроїв, інших об'єктів транспорту,
колії; перевірок підприємств, рухомого складу, колії, споруд та
пристроїв тощо; аналізу стану безпеки руху й організації експлуатації
рухомого складу та інфраструктури; службових розслідувань транспортних подій.
4.2. Залізниці, підприємства та структурні підрозділи
Укрзалізниці періодично надають в установленому порядку до
Державної адміністрації залізничного транспорту України
узагальнену оперативну інформацію стосовно катастроф, аварій,
серйозних інцидентів, інцидентів, дорожньо-транспортних пригод,
нещасних випадків, пожеж, екологічного лиха, актів незаконного
втручання в транспортну діяльність та інших надзвичайних ситуацій.
4.3. Транспортні події підлягають обов'язковому обліку в
Державній адміністрації залізничного транспорту України та її
структурних підрозділах.
4.4. Основним документом для обліку катастроф, аварій та
серйозних інцидентів є акт службового розслідування катастрофи,
аварії та серйозного інциденту за формою РБУ-1 (додаток 2).
Відповідно до цього акта складають облікову картку катастроф,
аварій, серйозних інцидентів за формою РБУ-6 (додаток 3)
( za729-11 ).
4.5. Основним документом для обліку інцидентів у поїзній і
маневровій роботі є акт службового розслідування інциденту в
поїзній і маневровій роботі за формою РБУ-3 (додаток 4). Матеріали службового розслідування транспортних подій
зберігаються відповідно до чинного законодавства.
4.6. Головне управління безпеки руху та екології Укрзалізниці
складає щомісячні довідки щодо стану безпеки руху поїздів та
причин транспортних подій. За результатами розслідування
транспортних подій Головне управління безпеки руху та екології
Укрзалізниці щокварталу готує та видає аналіз стану безпеки руху
поїздів. Усю сукупність причин/чинників, виявлених під час
розслідування та обліку транспортних подій, використовують як
інформаційну базу для проведення аналізу. За результатами аналізу
розробляють рекомендації з підвищення рівня безпеки руху поїздів.
4.7. Облік транспортних подій, пов'язаних з перевезенням
небезпечних вантажів, крім того, ведуть фахівці Головного
комерційного управління Укрзалізниці та господарства комерційної
роботи і маркетингу залізниць у журналі реєстрації транспортних
подій з небезпечними вантажами (додаток 5).
4.8. На підставі отриманої інформації щодо транспортних подій
проводять оцінку своєчасності проведення їх розслідування, повноти
та правильності оформлення матеріалів, виконання заходів,
запропонованих в матеріалах та актах розслідування.
4.9. Для оцінки стану безпеки руху поїздів застосовують
абсолютні та питомі показники.
4.10. Основними питомими показниками оцінки стану безпеки
руху поїздів є кількість: транспортних подій на 1 млн. приведених ткм; загиблих на 100 подій; травмованих на 100 подій.
4.11. Оперативну інформацію про надзвичайні ситуації, що
надійшла від залізниць та підприємств Укрзалізниці, передають
Мінінфраструктури України через засоби факсимільного та
електронного зв'язку в такому порядку: у неробочий час, вихідні та святкові дні - головний диспетчер
оперативно-розпорядчого відділу оперативного управління Головного
управління перевезень Укрзалізниці передає відповідальному
черговому Мінінфраструктури України та ЦРБ; у робочий час - Головне управління безпеки руху та екології,
Головне комерційне управління, Головне управління охорони й
організації праці та Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці
залежно від виду надзвичайної ситуації передають оперативному
черговому Мінінфраструктури України.
4.12. Первинне повідомлення про катастрофи, аварії та
серйозні інциденти за можливості повинно вміщувати таку
інформацію: дата й час виникнення події; місце події; класифікація події (катастрофа, аварія або серйозний
інцидент); відомості про поїзд, із яким трапилася подія; прізвище, ім'я, по батькові машиніста та помічника машиніста
локомотива; кількість загиблих і травмованих осіб (локомотивна, поїзна
бригада та пасажири), а також кількість загиблих і травмованих
сторонніх осіб; ступінь пошкодження рухомого складу, об'єктів, споруд; опис обставин катастрофи, аварії або серйозного інциденту,
які достовірно відомі на момент подання повідомлення; метеорологічні умови на момент події; характеристика місцевості події, а також інформація про
труднощі доступу до рухомого складу або особливі вимоги, що
стосуються прибуття на місце події; інформація про вантаж; наявність і характер небезпечних вантажів; відомості про організацію та проведення
аварійно-відновлювальних робіт; інші достовірні відомості про транспортну подію на момент
подання інформації.
4.13. Оперативна інформація про стан безпеки на залізничному
транспорті Укрзалізниці за формами БЗТ-2, БЗТ-1 (додатки 6, 7)
( zd729-11 ), довідка про дорожньо-транспортні пригоди на
залізничних переїздах Укрзалізниці і коліях поза переїздами на
залізниці (додаток 8) надаються до Мінінфраструктури України.
4.14. Остаточну інформацію про транспортні події відображають
у відомості про транспортні події та їх причини, а також кількість
осіб, притягнутих до відповідальності на Укрзалізниці (додаток 9);
довідці про матеріальні збитки від транспортних подій на
залізничному транспорті України (додаток 10); довідці про
кількість допущених транспортних подій в експлуатаційній роботі
залізничного транспорту (додаток 11); довідці про кількість
транспортних подій в експлуатаційній роботі з пасажирськими та
приміськими поїздами (додаток 12); довідці про матеріальні збитки
від транспортних подій на залізницях України (додаток 13); довідці
про пошкодження рухомого складу на залізницях України
(додаток 14).
4.15. Оперативна інформація про стан безпеки під час
перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом надається
Головним комерційним управлінням Укрзалізниці до Мінінфраструктури
України за формою, наведеною в додатку 15 до цього Положення.
4.16. Інформація про випадки незаконного втручання в
діяльність залізничного транспорту надається Головним управлінням
безпеки руху та екології Укрзалізниці до Мінінфраструктури України
за формами, наведеними у додатках 16-18 до цього Положення.
V. Аварійно-відновлювальні роботи
5.1. Проведення аварійно-відновлювальних робіт здійснюють
відповідно до Інструкції з організації відбудовних робіт при
ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України,
затвердженої наказом Міністерства транспорту України від
27.04.2001 N 258 ( z0422-01 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 17.05.2001 за N 422/5613.
5.2. Координація робіт аварійно-відновлювальних формувань
Укрзалізниці здійснюється оперативним штабом Укрзалізниці.
5.3. Для оперативного реагування на можливі НС та координації
роботи аварійно-відновлювальних формувань у вихідні та святкові
дні та у разі виникнення загрози НС (снігові замети, повені,
зсуви, обвали тощо) Державна адміністрація залізничного транспорту
України встановлює чергування відповідальних працівників.
VI. Розслідування транспортних подій
6.1. Транспортні події, які залежно від наслідків
класифікують як катастрофи, аварії, серйозні інциденти, інциденти,
підлягають розслідуванню. Розслідування проводить комісія,
утворена наказом керівника органу, що його проводить.
6.2. Персональний склад комісії, строки проведення
розслідування, дії працівників, які беруть участь у розслідуванні,
порядок оформлення результатів, терміни та порядок подання
матеріалів визначаються розпорядчим документом.
6.3. Державна адміністрація залізничного транспорту України
проводить розслідування обставин причин аварій (катастроф). Розслідування катастроф, аварій очолює генеральний директор
Укрзалізниці або особа, що виконує його обов'язки (якщо інше не
встановлено окремим розпорядчим документом). Для розслідування катастроф та аварій наказом генерального
директора Укрзалізниці призначається комісія. До її складу
залучають заступників генерального директора, начальника Головного
управління безпеки руху та екології - Головного ревізора з безпеки
руху поїздів і автотранспорту Укрзалізниці, начальників головних
управлінь, управлінь або їх заступників, начальника залізниці,
головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
залізниці, відповідних ревізорів із безпеки руху поїздів
Укрзалізниці, залізниці та дільниці залізниці, начальників
структурних підрозділів залізниці. Під час розслідування катастроф та аварій комісія в
обов'язковому порядку вивчає технічні, організаційні та
психофізіологічні (людські) причини. Катастрофи та аварії розслідуються за місцем їх скоєння.
6.4. Для розслідування серйозних інцидентів наказом
начальника залізниці призначається комісія. До її складу залучають
заступників начальника залізниці, головного ревізора з безпеки
руху поїздів і автотранспорту залізниці, начальників служб або їх
заступників, начальника дирекції залізничних перевезень, головного
ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці
залізниці, відповідних ревізорів із безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці та дільниці залізниці, начальників
структурних підрозділів залізниці. У розслідуванні беруть участь
керівники та фахівці відповідних головних управлінь та управлінь
Укрзалізниці.
6.5. Для розслідування інцидентів наказом начальника дирекції
залізничних перевезень призначається комісія, до складу якої
залучають головного ревізора з безпеки руху поїздів і
автотранспорту дільниці залізниці, начальників структурних
підрозділів залізниці, ревізорів із безпеки руху поїздів і
автотранспорту дільниці залізниці. У розслідуванні беруть участь
керівники та фахівці управління залізниці, ревізори з безпеки руху
поїздів і автотранспорту залізниці. Розслідування інцидентів очолює начальник дирекції
залізничних перевезень або особа, що виконує його обов'язки.
6.6. У службовому розслідуванні причин і обставин
транспортних подій зобов'язані брати участь як представники
залізниці, у межах якої сталася транспортна подія, так і
представники залізниць і підприємств, працівники яких причетні до
цих подій. Повідомлення причетним до транспортної події повинно
бути надіслане не пізніше ніж протягом 12 годин після її скоєння.
Якщо представники залізниці або підприємства, які причетні до
транспортної події, не прибудуть протягом 36 годин із часу
повідомлення та не повідомлять у 12-годинний строк після одержання
повідомлення про можливу затримку, то розслідування проводиться
без їх участі. Результати та висновки розслідування у цьому
випадку є обов'язковими для всіх.
6.7. Транспортні події, які виникли з вини працівників
залізниць та підприємств інших держав, розслідують за місцем їх
скоєння згідно з Інструкцією про порядок спільних дій залізничних
адміністрацій держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,
Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської
Республіки зі службового розслідування порушень безпеки руху в
поїзній і маневровій роботі ( 998_413 ), затвердженою 50-м
засіданням Ради залізничного транспорту держав - учасниць
Співдружності ( 998_445 ) (далі - Інструкція про порядок спільних
дій), і обліковують окремо за господарствами, дирекціями
залізничних перевезень, залізницями, управліннями та головними
управліннями Укрзалізниці відповідно до класифікації транспортних
подій. Службове розслідування транспортних подій проводиться згідно з
Інструкцією про порядок спільних дій ( 998_413 ) і
внутрішньодержавним законодавством, нормативними документами і
процедурами, що діють на території залізничної адміністрації
держави, де сталася транспортна подія. Службове розслідування транспортних подій проводить комісія,
що складається із представників залізничної адміністрації, на
території якої стався випадок, та представників залізничних
адміністрацій держав СНД і Балтії, причетних до такого випадку. Комісію призначає і скликає залізнична адміністрація, на
території якої стався випадок. Головою комісії є представник
залізничної адміністрації, що скликає комісію. За наявності розбіжностей щодо результатів розслідування
залізничні адміністрації можуть звертатися до Дирекції Ради із
залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності, яка за
потреби скликає незалежну експертну групу, висновок якої є
обов'язковим для всіх сторін за умови їх згоди. Усі документи в матеріалах спільного службового розслідування
повинні бути надані російською мовою.
6.8. Транспортні події, що сталися через несправність
рухомого складу підприємств, які не належать до сфери управління
Укрзалізниці, розслідуються за участю уповноважених представників
таких підприємств. При цьому з'ясовуються та враховуються у
висновках розслідування всі обставини, права та зобов'язання
власників рухомого складу перед ремонтними, будівельними
підприємствами, залізницями та навпаки. Такі транспортні події
беруться до обліку згідно з господарськими зобов'язаннями між
власниками рухомого складу та ремонтними, будівельними
підприємствами, залізницями, про що зазначається в матеріалах
розслідування, з урахуванням винної сторони.
6.9. Випадки пошкодження технічних засобів сторонніми особами
або підприємствами під час виконання робіт або випадки пошкодження
технічних засобів унаслідок стихійного лиха чи крадіжок, що
підтверджено відповідними документами, розслідують та обліковують
як інші транспортні події.
6.10. Службове розслідування випадків ДТП на залізничних
коліях, унаслідок яких двоє і більше осіб загинуло або троє і
більше травмовано, очолює безпосередньо на місці події начальник
залізниці чи особа, яка виконує його обов'язки. Начальник дирекції залізничних перевезень або особа, яка
виконує його обов'язки, очолює службове розслідування ДТП на
залізничних коліях, унаслідок яких одна особа загинула або не
більше двох осіб травмовано. Розслідування ДТП на залізничних
коліях із менш тяжкими наслідками очолює заступник начальника
дирекції залізничних перевезень. У розслідуванні випадків ДТП беруть участь керівники
причетних служб залізниці, відповідних структурних підрозділів, а
також ревізори з безпеки руху.
6.11. Розслідування випадків транспортних подій та оформлення
матеріалів службового розслідування повинні здійснюватися таким
чином, щоб якомога швидше було відновлено рух та ліквідовано
наслідки транспортної події.
6.12. Під час службового розслідування транспортної події
повинні бути з'ясовані всі обставини, за яких вона сталася, її
причини, наслідки та виявлені винні у цьому особи.
6.13. Якщо під час розслідування катастроф, аварій та
серйозних інцидентів виникне потреба в проведенні експертних
досліджень та випробовувань, їх проводять в установленому порядку
із залученням наукових організацій залізничного транспорту, інших
компетентних установ. Необхідні дослідження та випробовування
проводяться за вказівкою та під контролем Головного управління
безпеки руху та екології Укрзалізниці.
6.14. Рішення щодо остаточної класифікації та причин
транспортних подій приймає начальник Головного управління безпеки
руху та екології - Головний ревізор з безпеки руху поїздів і
автотранспорту Укрзалізниці. Таке рішення є обов'язковим для всіх
підприємств, причетних до транспортної події, незалежно від форми
власності та підпорядкування.
6.15. Керівник структурного підрозділу залізниці, на
території якого сталася транспортна подія, організовує збереження
вантажів, а також деталей верхньої будови колії, пристроїв СЦБ,
електропостачання, рухомого складу та інших предметів, які можуть
мати значення для з'ясування причин транспортної події, протягом
усього періоду службового розслідування. Рішення про направлення матеріальних доказів на дослідження
чи випробовування і строк їх зберігання приймають керівники
залізниць за погодженням з Головним управлінням безпеки руху та
екології Укрзалізниці.
6.16. Якщо в транспортній події є постраждалі, під час
розслідування з'ясовуються відомості про них. Розслідування
випадків травматизму проводять в установленому порядку.
6.17. На місці транспортної події у період розслідування: вилучають швидкостемірну стрічку локомотива (начальник
локомотивного (моторвагонного) депо або ревізор з безпеки руху в
локомотивному господарстві, господарстві приміських пасажирських
перевезень, головний ревізор із безпеки руху поїздів і
автотранспорту залізниці чи дільниці залізниці), натурний лист
поїзда, довідку про забезпечення поїзда гальмами, бланки із
записом попереджень про обмеження швидкості руху та журнал
технічного стану локомотива;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »