Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить [...]
МОН України; Наказ, Положення від 07.10.2003677
Документ z0931-03, поточна редакція — Редакція від 10.01.2012, підстава z1513-11
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.10.2003 N 677
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2003 р.
за N 931/8252

Про затвердження Положення про Комісію
щодо погодження питань про внесення позначення,
що містить офіційну назву держави "Україна",
до знака для товарів і послуг
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 1429 ( z1513-11 ) від 14.12.2011 }
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Комісію щодо погодження питань
про внесення позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна", до знака для товарів і послуг (далі - Положення), що
додається.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати в
установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності в
місячний термін з дати набрання чинності цим наказом подати на
затвердження склад Комісії щодо погодження питань про внесення
позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака
для товарів і послуг.
4. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Т.в.о. міністра А.М.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
07.10.2003 N 677
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 жовтня 2003 р.
за N 931/8252

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію щодо погодження питань про внесення
позначення, що містить офіційну назву держави
"Україна", до знака для товарів і послуг

1. Ця Комісія є постійно діючим органом Державної служби
інтелектуальної власності України. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 1429 ( z1513-11 ) від
14.12.2011 }
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а
також цим Положенням. У своїй роботі Комісія взаємодіє з органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування.
3. Завданням Комісії є розгляд клопотань заявників про
внесення до знака для товарів і послуг позначення, що містить
офіційну назву держави "Україна".
4. Клопотання розглядається Комісією протягом трьох місяців з
дати прийняття клопотання до розгляду. За результатом розгляду клопотання Комісія виносить рішення,
яке надсилається заявнику.
5. Персональний склад Комісії затверджується наказом
Державної служби інтелектуальної власності України. За вмотивованим поданням голови Комісії її склад може бути
змінено наказом Державної служби інтелектуальної власності
України. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 1429 ( z1513-11 ) від
14.12.2011 }
6. Голова Комісії: здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на неї завдань; організовує розгляд клопотань заявників про внесення до
знаків для товарів і послуг позначень, що містять офіційну назву
держави "Україна"; визначає порядок денний засідань Комісії; представляє Комісію у відносинах з органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями.
7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що
проводяться за рішенням голови Комісії. Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні
присутні не менше половини її членів. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У
разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії. За результатами засідання складається протокол, який
підписується головою Комісії, у разі відсутності голови - його
заступником та членами Комісії, присутніми на засіданні. На підставі протоколу готується рішення, яке підписується
відповідальним секретарем Комісії і затверджується головою
Комісії.
8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії
здійснює Державна служба інтелектуальної власності. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту N 1429 ( z1513-11 ) від
14.12.2011 }
9. Комісія має свій бланк.
Заступник начальника
юридичного управління Н.В.Максимова

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...