Про затвердження Порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію [...]
МОЗ України; Наказ, Порядок, Форма [...] від 23.08.2005421
Документ z1013-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.09.2016, підстава z1151-16
 

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
23.08.2005 N 421
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2005 р.
за N 1013/11293

Про затвердження Порядку проведення
сертифікації підприємств, які здійснюють оптову
реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 316 ( z0487-09 ) від 13.05.2009
N 778 ( z0895-10 ) від 14.09.2010
N 568 ( z1130-11 ) від 06.09.2011
N 756 ( z1151-16 ) від 25.07.2016 }

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
06.05.2005 N 324 ( 324-2005-п ) "Про заходи щодо виконання
у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України
"Назустріч людям", від 28.10.2004 N 1419 ( 1419-2004-п ) "Деякі
заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів" та від
02.06.2003 N 789 ( 789-2003-п ) "Про утворення Державної служби
лікарських засобів і виробів медичного призначення", з метою
підвищення рівня забезпечення якості лікарських засобів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення сертифікації підприємств,
які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів
(додається).
2. Заступнику голови Державної служби лікарських засобів і
виробів медичного призначення Підпружникову Ю.В. забезпечити
подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України та його опублікування в
засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.О. Рибчука.
В.о. Міністра С.М.Ханенко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.08.2005 N 421
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2005 р.
за N 1013/11293

ПОРЯДОК
проведення сертифікації підприємств, які здійснюють
оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів
{ У тексті Порядку та додатках до нього слова "Державна
служба лікарських засобів і виробів медичного
призначення" та "Державна служба" у всіх відмінках
замінено відповідно словами "Державна інспекція з
контролю якості лікарських засобів" та
"Держлікінспекція" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 316
( z0487-09 ) від 13.05.2009 }
{ У тексті Порядку та додатках до нього слово "Держлікінспекція"
у всіх відмінках замінено відповідно словами "Держлікінспекція
МОЗ" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 778 ( z0895-10 ) від 14.09.2010 }
{ У тексті Порядку та додатках до нього слова "Держлікінспекція
МОЗ" у всіх відмінках замінено відповідно словами
"Держлікслужба України" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства охорони здоров'я N 568 ( z1130-11 ) від
06.09.2011 }
{ У тексті Порядку слова "Держлікслужба України" у всіх
відмінках замінено словом "Держлікслужба" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 756 ( z1151-16 ) від 25.07.2016 }
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 28.10.2004 N 1419 ( 1419-2004-п ) "Деякі
заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів" та від
06.05.2005 N 324 ( 324-2005-п ) "Про заходи щодо виконання
у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України
"Назустріч людям" з урахуванням Правил управління лікарськими
засобами в Європейському Союзі, у тому числі встановлених
директивою 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від
6 листопада 2001 року про звід законів Співтовариства по
відношенню до лікарських засобів для людини та в документі
94/С63/03 "Настанова з належної практики дистрибуції лікарських
засобів для людини", а також рекомендацій, викладених у документі
Всесвітньої організації охорони здоров'я "Настанова з належної
практики зберігання лікарських засобів" (WHO Technical Report
Series, N 908, 2003).
1.2. Сертифікація суб'єктів господарювання (підприємств,
установ, організацій), які здійснюють оптову реалізацію
(дистрибуцію) лікарських засобів (далі - підприємство), на
відповідність вимогам належної практики дистрибуції (далі -
сертифікація) запроваджується з метою підвищення рівня
забезпечення якості лікарських засобів в Україні та здійснюється
на добровільних засадах.
1.3. Сертифікація проводиться Державною службою України з
лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі -
Держлікслужба). { Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства охорони здоров'я N 778 ( z0895-10 ) від 14.09.2010,
N 568 ( z1130-11 ) від 06.09.2011, N 756 ( z1151-16 ) від
25.07.2016 }
1.4. Сертифікація може проводитися як усього підприємства,
так і його окремих структурних підрозділів.
1.5. Критеріями сертифікації є спроможність підприємства: забезпечити відповідність матеріально-технічної бази,
технічних засобів та системи забезпечення якості лікарських
засобів під час їх дистрибуції вимогам, встановленим чинними в
Україні нормативно-правовими актами та Настановою 42-01-2002
"Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції", кожного
структурного підрозділу, заявленого до сертифікації; забезпечити постійну наявність та оборотність запасів
асортименту лікарських засобів, зокрема внесених до Національного
переліку основних лікарських засобів і виробів медичного
призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.03.2009 N 333 ( 333-2009-п ), та Обов'язкового мінімального
асортименту лікарських засобів для аптек, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 25.11.2004 N 569
( z1537-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
03.12.2004 за N 1537/10136; { Абзац третій пункту 1.5 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
N 778 ( z0895-10 ) від 14.09.2010 } виконати поставку на замовлення аптечного або лікувального
закладу будь-якого найменування лікарського засобу з вищеназваних
переліків в будь-який населений пункт України протягом двох діб з
моменту надходження замовлення (при цьому поставка може
виконуватись з будь-якого структурного підрозділу підприємства).
2. Визначення термінів
Терміни, які вживаються в Порядку, мають такі значення:
2.1. Заявник - власник ліцензії на оптову торгівлю
лікарськими засобами, виданої в установленому порядку, який подав
заяву про видачу сертифіката відповідності вимогам належної
практики дистрибуції.
2.2. Інспектор - посадова особа Держлікслужби або фахівець із
спеціальними знаннями, яка має вищу освіту за однією з таких
спеціальностей: фармація, хімія, біологія, мікробіологія,
біотехнологія, досвід роботи у виробництві, оптовій реалізації,
контролі якості або створенні лікарських засобів та підтвердження
у встановленому порядку компетентності з питань належної
виробничої та дистрибуторської практик або проходить навчання з
цих питань. { Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 316 ( z0487-09 ) від 13.05.2009 }
2.3. Належна практика дистрибуції ( далі - НПД) - вимоги до
системи якості дистриб'ютора, в тому числі управління поставками,
приміщень, обладнання, персоналу, документації, контролю якості,
проведення самоінспекцій тощо, які враховують директиви
Європейського Співтовариства та рекомендації Всесвітньої
організації охорони здоров'я. Дотримання цих вимог гарантує, що
рівень якості лікарських засобів, гарантований виробником,
підтримується в мережі дистрибуції відповідно до встановлених
стандартів якості, і лікарські засоби без будь-яких змін їх
властивостей надходять для роздрібної реалізації.
2.4. Критична невідповідність - невідповідність підприємства
(підрозділу підприємства) найбільш важливим вимогам або розділам
НПД, критеріям сертифікації, визначеним цим Порядком, наявність
якої не дозволяє прийняти рішення про відповідність вимогам НПД в
цілому.
2.5. Суттєві невідповідності - невідповідності підприємства
(підрозділу підприємства) окремим вимогам НПД, які створюють ризик
виникнення критичних невідповідностей.
2.6. Сертифікат відповідності дистриб'ютора вимогам належної
практики дистрибуції (далі - сертифікат) - документ, виданий
Держлікслужбою, який засвідчує, що підприємство (підрозділ
підприємства) відповідає правилам НПД.
2.7. Сертифікація дистриб'ютора - процедура письмового
засвідчення Держлікслужбою відповідності підприємства правилам
НПД.
2.8. Структурний підрозділ підприємства - аптечна база
(склад).
3. Порядок проведення сертифікації
3.1. Процедура сертифікації включає такі етапи: подання заяви власником ліцензії на оптову торгівлю
лікарськими засобами до Держлікслужби про видачу сертифіката; підготовка до інспектування; проведення інспектування; складання звіту про інспектування; прийняття рішення щодо видачі сертифіката; оформлення та видача сертифіката.
3.2. Для отримання сертифіката Заявник подає до
Держлікслужби заяву встановленого зразка (додаток 1). Заява подається особисто або через уповноважену в установленому
порядку особу. До заяви додаються такі документи: перелік структурних підрозділів підприємства, заявлених до
сертифікації (додаток 2), у друкованому та електронному виглядах; паспорт(и) структурного(их) підрозділу(ів) підприємства,
заявленого(их) до сертифікації; регламент(и) аптечної(их) бази(складів), заявленої (их) до
сертифікації (додаток 3); довідка про результати перевірок, проведених органами
державного контролю лікарських засобів (додаток 4); довідка про відкликання продукції (додаток 5). Заява про видачу сертифіката та документи, додані до неї,
підлягають зберіганню в Держлікслужбі протягом 8 років.
3.3. Держлікслужба у термін до 15 робочих днів після
реєстрації заяви перевіряє та опрацьовує наданий комплект
документів і у разі його відповідності вимогам цього Порядку у
термін до 5 робочих днів направляє на адресу Заявника письмове
повідомлення про мету, термін, план та програму інспектування
підприємства та/або його підрозділу(ів). Держлікслужба повідомляє
Заявника не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку
інспектування.
3.4. У разі некомплектності або невідповідності цьому Порядку
доданих до заяви документів Держлікслужба надсилає відповідне
письмове повідомлення на адресу Заявника. Якщо Заявник протягом 15
робочих днів після отримання повідомлення не усуває вказані
невідповідності в документах, заява залишається без розгляду, про
що Держлікслужба повідомляє Заявника.
3.5. Підставою для проведення інспектування підприємства
Заявника є наказ Держлікслужби, який видається у термін не пізніше
3 робочих днів після закінчення опрацювання наданого Заявником
комплекту документів у разі відповідності останнього вимогам цього
Порядку.
3.6. У процесі інспектування, у разі встановлення хоча б
однієї з невідповідностей вимогам НПД, які можуть призвести до
втрати лікарськими засобами належної якості, інспектор в
установленому порядку проводить відбір зразків. Опечатана упаковка з відібраними зразками лікарських засобів
разом із протоколом відбору зразків направляються Заявником до
лабораторії, атестованої Держлікслужбою відповідно до Порядку
проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та
безпеки лікарських засобів, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 14.01.2004 N 10 ( z0130-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2004 за
N 130/8729. { Абзац другий пункту 3.6 в редакції Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 316 ( z0487-09 ) від 13.05.2009 }
3.7. За результатами інспектування інспектор готує і оформлює
звіт установленої форми (додаток 6) у двох примірниках, який
затверджується у встановленому порядку. Один примірник
затвердженого звіту та матеріали інспектування підлягають
зберіганню в Держлікслужбі протягом 8 років. Другий примірник
затвердженого звіту з висновком щодо можливості (або неможливості)
надання сертифіката в термін до 15 робочих днів (за наявності від
одного до трьох структурних підрозділів) або в термін до 45
робочих днів (за наявності більше 3 структурних підрозділів) з
дати закінчення інспектування надсилається Заявнику. Якщо в ході інспектування було відібрано зразки для
лабораторної перевірки їх якості, до звіту додаються відповідні
документи та висновки щодо якості (після їх надання).
3.8. В разі негативного висновку Заявник протягом 10 робочих
днів після отримання звіту має право оскаржити звіт разом із
висновками до Держлікслужби. { Пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 316 ( z0487-09 ) від 13.05.2009 }
3.9. У разі позитивного висновку, що міститься у звіті,
позитивних результатів лабораторної перевірки якості зразків (в
разі її проведення) Держлікслужба у термін до 10 робочих днів
після затвердження звіту видає Заявнику сертифікат(и)
установленого зразка (додаток 7) на кожен структурний підрозділ
підприємства, сертифікований згідно з цим Порядком. Термін дії
сертифіката становить не більше 5 років та не може перевищувати
терміну дії ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами, який
був зазначений в заяві про видачу сертифіката.
3.10. У разі негативного висновку про відповідність
підприємства вимогам НПД, що міститься у звіті, Заявник може вжити
заходів щодо приведення підприємства у відповідність до правил
НПД, після чого повторно подати заяву до Держлікслужби про видачу
сертифіката згідно з цим Порядком.
3.11. Заявник повідомляє Держлікслужбу про зміни, які
стосуються сертифікованого підприємства (в тому числі зміну
ліцензії на оптову реалізацію лікарських засобів, зміну назви
Заявника, його місцезнаходження тощо), та в термін до 15 робочих
днів надає до Держлікслужби завірені копії відповідних документів,
які підтверджують ці зміни. У разі, якщо протягом терміну дії
сертифіката відбувається зміна ліцензії на оптову торгівлю
лікарськими засобами, у тому числі пов'язана зі зміною назви
та/або місцезнаходження Заявника без зміни місця провадження
діяльності його структурних підрозділів, сертифікованих згідно з
цим Порядком, Держлікслужба у термін до 21 робочого дня після
отримання відповідних документів, які підтверджують ці зміни,
переоформлює сертифікати. Переоформлені сертифікати видаються
Заявнику; попередні сертифікати підлягають поверненню до
Держлікслужби та анулюванню.
3.12. У разі, якщо протягом терміну дії сертифіката
відбувається зміна місця провадження діяльності структурного
підрозділу, сертифікованого згідно з цим Порядком, Держлікслужба у
термін до 21 робочого дня після отримання відповідних документів,
які підтверджують ці зміни, приймає рішення про анулювання
сертифіката. Такий сертифікат підлягає поверненню до Держлікслужби
та анулюванню. Сертифікація раніше сертифікованого структурного підрозділу
підприємства, місце провадження діяльності якого було змінено,
здійснюється Держлікслужбою згідно з вимогами цього Порядку.
4. Контроль за дотриманням правил належної практики
дистрибуції протягом терміну дії сертифіката
4.1. Підприємство, яке згідно з цим Порядком було
сертифіковане, підлягає плановому та позаплановому інспектуванню
на дотримання вимог НПД протягом терміну дії сертифіката.
4.2. Планове інспектування сертифікованого підприємства щодо
дотримання вимог НПД проводиться не частіше одного разу на рік,
але не рідше одного разу на два роки, відповідно до плану-графіка
інспектувань. Про проведення планового інспектування
Держлікслужба повідомляє Заявника в термін до 15 робочих днів до
початку інспектування.
4.3. Позапланове інспектування сертифікованого підприємства
(або його структурного підрозділу) на дотримання вимог НПД
здійснюється: за зверненням Заявника; з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення
порушень вимог НПД; при надходженні повідомлення про виникнення загрози здоров'ю
та життю споживачів від уживання певної(их) серії(й)
лікарського(их) засобу(ів); при надходженні заяви (повідомлення) про порушення
ліцензійних умов або вимог НПД.
4.4. У разі виявлення невідповідності правилам НПД
Держлікслужба може видати розпорядчий документ про призупинення (у
разі суттєвих невідповідностей) або анулювання (у разі критичних
невідповідностей) сертифіката та надати розпорядження про усунення
порушень правил НПД із зазначенням терміну виконання. Після
усунення порушень правил НПД у встановлені терміни Держлікслужба
може видати розпорядчий документ про поновлення дії сертифіката.
4.5. У разі анулювання ліцензії (або копії ліцензії
структурного підрозділу) на провадження господарської діяльності з
оптової торгівлі лікарськими засобами, сертифікованого згідно з
цим Порядком суб'єкта господарювання, відповідний сертифікат
анулюється.
5. Права та обов'язки інспектора
5.1. Інспектор при здійсненні інспектування має право: ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення
інспектування документами, які стосуються вимог НПД, і одержувати
від Заявника необхідні відомості з питань, які входять до його
компетенції; безперешкодно проводити огляд транспортних засобів,
складських, допоміжних та інших приміщень Заявника для з'ясування
питань, безпосередньо пов'язаних з додержанням Заявником правил
НПД; відбирати зразки продукції для лабораторної перевірки їх
якості у випадках, передбачених цим Порядком; отримувати належним чином завірені копії (ксерокопії)
необхідних документів (витягів з документів); одержувати від Заявника письмові пояснення з питань, що
виникають під час інспектування з приводу дотримання правил НПД.
5.2. Інспектор здійснює інспектування відповідно до
узгодженої із Заявником затвердженої програми з урахуванням режиму
роботи підприємства чи його структурного підрозділу, не створюючи
ситуацій порушення (зупинення) технологічного процесу.
5.3. Інспектор має право призупинити інспектування, якщо
Заявник своєчасно не виконує зобов'язань зі свого боку або створює
ситуацію протидії інспектору при виконанні ним службових
обов'язків, про що повинен негайно повідомити керівництво
Держлікслужби.
5.4. Інспектор зобов'язаний дотримуватись конфіденційності
щодо інформації про Заявника, у тому числі отриманої від нього в
ході інспектування, про що несе відповідальність згідно з чинним
законодавством.
5.5. Інспектор несе персональну відповідальність за
об'єктивність, повноту і достовірність результатів інспектування.
6. Права та обов'язки Заявника
6.1. Заявник зобов'язаний надавати на запит інспектора всю
необхідну інформацію, пов'язану з проведенням сертифікації,
документи, забезпечити можливість проведення огляду приміщень,
обладнання, транспортних засобів, опитування представників
(персоналу) підприємства тощо.
6.2. Заявник несе відповідальність за достовірність наданої
інформації.
6.3. Заявник повідомляє Держлікслужбу про зміни, які
стосуються сертифікованого підприємства (в тому числі зміну
ліцензії на оптову реалізацію лікарських засобів, зміну назви
Заявника, його місцезнаходження тощо).
6.4. Заявник має право оскаржити рішення Держлікслужби
в порядку, установленому чинним законодавством.
Заступник голови
Державної служби
лікарських засобів і виробів
медичного призначення Ю.В.Підпружников

Додаток 1
до пункту 3.2 Порядку
проведення сертифікації
підприємств, які здійснюють
оптову реалізацію
(дистрибуцію) лікарських
засобів

(подається у супроводі листа на бланку Заявника)

Державною службою України
з лікарських засобів та
контролю за наркотиками

ЗАЯВА
про видачу сертифіката відповідності
підприємства вимогам НПД

------------------------------------------------------------------ | ЗАЯВНИК (назва підприємства (компанії, фірми) власника | | ліцензії, його місцезнаходження) | | ______________________________________________________________ | | ______________________________________________________________ | | ______________________________________________________________ | | Ліцензія: серія _________ номер ____________ | | термін дії з ________________ до _______________ | | ______________________________________________________________ | | Кількість структурних підрозділів підприємства, які | | здійснюють оптову торгівлю лікарськими засобами ______________ | | ______________________________________________________________ | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | П.І.Б., посада керівника(ів) _________________________________ | | ______________________________________________________________ | | Контактні телефони, факс, e-mail _____________________________ | | ______________________________________________________________ | | ______________________________________________________________ | | П.І.Б. уповноваженої особи з якості, тел./ факс, e-mail ______ | | ______________________________________________________________ | | ______________________________________________________________ | | Інші контактні адреси ________________________________________ | ------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи згідно з пунктом 3.2 Порядку:
1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________
______________________ __________ ___________________________
(посада керівника (підпис) (прізвище, ім'я, юридичної особи по батькові)
(або назва фізичної
особи)
___ ___________ 200_ року М. П.
Дата надходження
___ _________ 200_ року Зареєстровано за N ____
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 568 ( z1130-11 ) від 06.09.2011, N 756
( z1151-16 ) від 25.07.2016 }
Заступник голови
Державної служби Ю.В.Підпружников

Додаток 2
до пункту 3.2 Порядку
проведення сертифікації
підприємств, які здійснюють
оптову реалізацію
(дистрибуцію) лікарських
засобів

Додаток N ____ до заяви _________________________________________
(вказати назву Заявника, номер та/чи
дату подання заяви)

ВІДОМОСТІ
про структурні підрозділи, заявлені до сертифікації
(відповідно місця провадження діяльності з оптової
торгівлі лікарськими засобами ліцензіата)

------------------------------------------------------------------ | N | Назва структурного | Повна | П.І.Б. | П.І.Б. | |з/п| підрозділу | поштова | керівника, |Уповноваженої| | | |адреса місця| його | особи, її | | | |провадження | контактні | контактні | | | |діяльності, | телефони, | телефони, | | | | e-mail | факси тощо | факси тощо | |---+--------------------+------------+------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
______________________ __________ ___________________________
(посада керівника (підпис) (прізвище, ім'я, юридичної особи по батькові)
(або назва фізичної
особи)
___ ___________ 200_ року М. П.
Заступник голови
Державної служби Ю.В.Підпружников

Додаток 3
до пункту 3.2 Порядку
проведення сертифікації
підприємств, які здійснюють
оптову реалізацію
(дистрибуцію) лікарських
засобів

Рекомендації до форми та змісту

РЕГЛАМЕНТ
аптечної бази (складу)

Регламент управління поставками можна розглядати як ключовий
документ системи якості та документації підприємства з питань,
пов'язаних з управлінням його діяльності, який, зокрема,
встановлює вимоги до:
1. Приміщень та обладнання підприємства, в тому числі
транспортного;
2. Персоналу (в тому числі кваліфікація, попереднє та поточне
навчання) та чіткого розподілу його обов'язків; функції та
повноваження Уповноваженої особи;
3. Документації (рівні документації, форми, порядок перевірки
даних, ведення обліку архівування тощо);
4. Порядку приймання та відгрузки продукції; контролю за
розподілом;
5. Організації зберігання, формування замовлення та правил
транспортування лікарських засобів (в тому числі встановлення
термінів, дотримання умов мікроклімату тощо);
6. Порядку поводження з рекламаціями, відклику та повернення
поставлених лікарських засобів;
7. Порядку проведення самоінспекцій, проведення коригуючих
дій.
В тексті регламенту (або додатках до нього) рекомендується
приводити: необхідні органіграми; посилання на конкретні письмові процедури (стандартні робочі
методики) щодо правил проведення певних видів робіт та
забезпечення якості лікарських засобів при цьому; відомості щодо наявності та правил використання
автоматизованих систем збору, обробки інформації та даних (за
наявності); відомості щодо наявності нормативної та нормативно-технічної
документації. При складані регламенту рекомендується враховувати вимоги
нормативно-правових актів України, Настанови "Лікарські засоби.
Належна практика дистрибуції. СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2008", Настанови
42-01-2003 "Лікарські засоби. Документація" (в частині
рекомендацій щодо документів системи якості, методик та
інструкцій), рекомендації документів ЄС, ВООЗ.
Примітки: 1. Регламент, як правило, повинен бути розроблений за участю
кваліфікованого персоналу, перевірений, погоджений та затверджений
згідно з порядком, діючим на підприємстві. 2. Регламент є документом, який підлягає своєчасному
перегляду та актуалізації; копії документа підлягають обліку. 3. Регламент та інші документи системи якості підприємства
повинні бути доступними до користування всім працівникам, які
допущені до виконання робіт.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 778 ( z0895-10 ) від 14.09.2010 }
Заступник голови
Державної служби Ю.В.Підпружников

Додаток 4
до пункту 3.2 Порядку
проведення сертифікації
підприємств, які здійснюють
оптову реалізацію
(дистрибуцію) лікарських
засобів

Додаток N ____ до заяви _________________________________________
(вказати назву Заявника, номер та/чи
дату подання заяви)

ДОВІДКА
(1)
про результати перевірок ,
проведених органами державного контролю
лікарських засобів

________________________________________________________
(назва та/чи адреса місця провадження діяльності
структурного підрозділу Заявника)
_________________________________________________________________
за період з ____ ________ 200__ року до ____ _________ 200__ року
(довідку в таблиці скласти з відомостями
за останні два роки до дати подання заяви)
------------------------------------------------------------------ | N | Назва органу державного | Період, дата(и) |Акт(2) N ___ | |з/п | контролю лікарських | перевірки | від _________ | | | засобів (вид перевірки) | | (дата) | |----+-------------------------+-----------------+---------------| | | | | | |----+-------------------------+-----------------+---------------| | | | | | |----+-------------------------+-----------------+---------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Дата складання _____ ___________ 200_ року
Керівник підприємства
(посада) __________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
печатка
Уповноважена особа
з якості (посада) __________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________
(1) Довідка складається для кожного структурного підрозділу,
заявленого до сертифікації. (2) Додається завірена керівником Заявника копія кожного з
вказаних актів перевірки.
Заступник голови
Державної служби Ю.В.Підпружников

Додаток 5
до пункту 3.2 Порядку
проведення сертифікації
підприємств, які здійснюють
оптову реалізацію
(дистрибуцію) лікарських
засобів

Додаток N ____ до заяви _________________________________________
(вказати назву Заявника, номер та/чи
дату подання заяви)

ДОВІДКА
(1)
про відкликання продукції

У __________________________________________________________
(назва та/чи адреса місця провадження діяльності
структурного підрозділу Заявника)
за період з ____ ________ 200__ року до ____ _________ 200__ року
(довідку в таблиці скласти з відомостями
за останні два роки до дати подання заяви)
------------------------------------------------------------------ |Підстава для відкликання| Місяць,| Перелік | Перелік | | | рік | найменувань |номерів серій | | | | лікарських | вказаного | | | | засобів | найменування | |------------------------+--------+---------------+--------------| |1. За рішенням органів | | | | |державного контролю | | | | | (2) | | | | |лікарських засобів | | | | |------------------------+--------+---------------+--------------| |2. За приписами | | | | |територіальних інспекцій| | | | |з контролю якості | | | | |лікарських засобів | | | | |------------------------+--------+---------------+--------------| |3. За рішенням виробника| | | | |лікарського засобу | | | | ------------------------------------------------------------------
Дата складання _____ ___________ 200_ року
Керівник підприємства
(посада) __________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
Печатка
Уповноважена особа
з якості (посада) __________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
_______________
(1) Довідка складається для кожного структурного підрозділу,
заявленого до сертифікації. (2) Вказується назва відповідного органу державного контролю.
Заступник голови
Державної служби Ю.В.Підпружников

Додаток 6
до пункту 3.7 Порядку
проведення сертифікації
підприємств, які здійснюють
оптову реалізацію
(дистрибуцію) лікарських
засобів

ФОРМА
звіту інспектора

1. Загальна інформація
1.1. Назва підприємства, структурних підрозділів, які було
проінспектовано.
1.2. Номер наказу Держлікслужби, дата(и) проведення інспекції
(обстеження).
1.3. Прізвище(а), ім'я (імена) інспектора (групи
інспекторів).
1.4. Мета та предмет інспектування
1.5. Стисла інформація про програму, план інспекції та їх
дотримання в ході перевірки.
2. Результати оцінки відповідності критеріям
сертифікації: оцінка матеріально-технічної бази,
наявності та оборотності запасів, дотримання
термінів поставок
------------------------------------------------------------------ | Розділ | Оцінка відповідності фактичного стану | | | і класифікація встановлених невідповідностей | |---------------+------------------------------------------------| |1. Система |Оцінка наявної системи управління якістю, | |управління |розуміння необхідності належного функціонування | |якістю |системи забезпечення якості, дотримання вимог | | |НПД. | |---------------+------------------------------------------------| |2. Персонал |Оцінка організаційної схеми, яка демонструє | | |заходи щодо забезпечення якості, у тому числі за| | |розподілом обов'язків керівників та | | |уповноважених осіб, їх кваліфікації та досвіду. | | |Опис кількості, кваліфікації, досвіду персоналу,| | |у тому числі керівників та відповідальних осіб | | |та оцінка відповідності критеріям НПД. | | |Характеристика заходів системи навчання | | |персоналу. Дотримання санітарно-гігієнічних | | |вимог до персоналу, включаючи одяг. | |---------------+------------------------------------------------| |3. Документація|Оцінка системи управління документацією | | |підприємства з питань системи забезпечення | | |якості: розробка(підготовка), перегляд, | | |розповсюдження, доступ, ведення, зберігання. | | |Оцінка наявності та відповідності протоколів | | |виробництва, контролю якості (у тому числі | | |моніторингового контролю класифікованих | | |приміщень, повітря і води), системи випуску | | |серії, видачі дозволів. | |---------------+------------------------------------------------| |4. Приміщення |Оцінка відповідності вимогам НПД. | |та обладнання | | |(згідно з | | |паспортом | | |структурного | | |підрозділу) | | |---------------+------------------------------------------------| |5. Управління |Оцінка ведення та контролю належного виконання | |поставками |процесів. Характеристика заходів щодо роботи з | | |вхідною продукцією, включаючи методики закупок, | | |відбір зразків, карантин, видачу дозволів на | | |реалізацію, зберігання. Оцінка процедур обробки | | |замовлень та реалізації, включаючи доставку | | |замовнику. Оборотність запасів. | |---------------+------------------------------------------------| |6. Повернення |Заходи щодо роботи з відбракованою, поверненою | | |або відкликаною продукцією. Оцінка заходів щодо | | |роботи з рекламаціями. Оцінка системи відклику | | |продукції та повідомлень до контрольних органів.| |---------------+------------------------------------------------| |7. |Характеристика наявної системи самоінспекції. | |Самоінспекція | | |---------------+------------------------------------------------| |8. Дотримання |Оцінка відповідності встановленим вимогам. | |вимог | | |національного | | |законодавства | | ------------------------------------------------------------------
3. Оцінка результатів інспекції
3.1. Детальний перелік установлених фактів невідповідності
вимогам НПД з оцінкою ступеня ризику.
3.2. Загальні коментарі інспектора та його оцінка
прийнятності статусу НПД для переліку структурних підрозділів, які
було проінспектовано.
4. Додатки до звіту (перелік)
_____________________ _________________________
(підпис інспектора) (дата складання звіту)
Заступник голови
Державної служби Ю.В.Підпружников
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 756 ( z1151-16 ) від 25.07.2016 }
Додаток 7
до пункту 3.9 Порядку
проведення сертифікації
підприємств, які здійснюють
оптову реалізацію
(дистрибуцію) лікарських
засобів

ФОРМА СЕРТИФІКАТА
(оформлюється на бланку встановленого зразка)

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | Державний | | Державна служба України Герб State Service of Ukraine | | з лікарських засобів та on Medicinal Products | | контролю за наркотиками and Drugs Control, | | 03115 Україна, м. Київ, 120 Peremohy prosp., | | просп. Перемоги, 120 Kyiv 03115 Ukraine | | тел/факс +38 (044) 450-12-66 tell/fax +38(044) 450-12-66 | | | | СЕРТИФІКАТ N CERTIFICATE No. | | | | Термін дії до _______ Valid till ___________ | | | | Цей сертифікат засвідчує, що система This certificate confirms that quality | | забезпечення якості та технічний стан assurance system, premises and equipment | | of the company | | _______________________________________ ________________________________________ | | (назва підприємства (фірми) - (company name) | | власника ліцензії) ________________________________________ | | _______________________________________ (address of department) | | (адреса місця провадження структурного | | підрозділу) license No.___________________ | | from ________________ | | ліцензія серії ____ N ___ від _______, date of recent GMP Inspection: _________ | | за результатами інспекції, проведеної and confirms requirements of | | з ___________ до __________ року, | | визнано такими, що відповідають | | правилам | | | | НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ ДИСТРИБУЦІЇ GOOD DISTRIBUTION PRACTICE | | | | Згідно з Настановою "Лікарські засоби. Accordance with Ukraine's document | | Належна практика дистрибуції. Guide 42-01-2002 "Medicinal products. | | СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2008", що відповідає Good distribution practice", which | | правилам GDP ЄС та рекомендаціям PIC/S, corresponds with GDP of European Union, | | враховує рекомендацію Всесвітньої організації recommendations of PIC/S and which takes | | охорони здоров'я щодо правил зберігання into consideration recommendations of | | (GSP), торгівлі та дистрибуції (GTDP) World Health Organization in respect of | | лікарських засобів. GSP GTDP requirements on storage | | practices, sold or distributed of | | Підприємство систематично проходить pharmaceuticals products. | | періодичне інспектування | | на відповідність вимогам НПД The mentioned company are subject to | | GDP inspections at suitable intervals | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Голова (заступник голови)
Держлікслужби/Head
(Vice-Head) of State
Administration of Ukraine
on Medicines (SAUM)
(печатка/seal) __________________
(підпис/signature)
Заступник голови
Державної служби Ю.В.Підпружников
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я N 316 ( z0487-09 ) від 13.05.2009, N 778
( z0895-10 ) від 14.09.2010, N 568 ( z1130-11 ) від 06.09.2011,
N 756 ( z1151-16 ) від 25.07.2016 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...