Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх [...]
МВС України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 20.10.20031212
Документ z1031-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.12.2010, підстава z1219-10
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.10.2003 N 1212
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2003 р.
за N 1031/8352
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 550 ( z1219-10 ) від 11.11.2010 }
Про затвердження Положення про службу дільничних
інспекторів міліції в системі Міністерства
внутрішніх справ України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005
N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
Відповідно до Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) та з
метою вдосконалення діяльності дільничних інспекторів міліції,
підвищення ефективності їх роботи з профілактики правопорушень та
боротьби із злочинністю, створення належних умов для їх роботи,
підвищення авторитету серед населення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про службу дільничних інспекторів
міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України
(додається).
2. Начальникам головних управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС
України в областях та місті Севастополі:
2.1. Забезпечити вивчення зазначеного Положення з дільничними
інспекторами міліції та особовим складом підрозділів органів
внутрішніх справ й організувати роботу згідно з його вимогами.
2.2. Привести штатну чисельність служби дільничних
інспекторів міліції міськ-, райорганів внутрішніх справ у
відповідність до нормативів навантажень, затверджених наказом МВС
України від 16.11.2001 N 1015. З метою створення належних умов для
роботи цих працівників забезпечити їх необхідною кількістю
службових приміщень, транспортом, засобами зв'язку, спецзасобами
та засобами захисту.
2.3. Заборонити використання дільничних інспекторів міліції
поза межами закріплених за ними адміністративних дільниць.
Встановити, що при проведенні оперативно-розшукових, слідчих і
профілактичних заходів дільничні інспектори міліції виконують свої
обов'язки тільки на закріплених за ними адміністративних дільницях
(зонах).
2.4. Визначити в міськ-, райорганах внутрішніх справ по 1-2
базові адміністративні зони, на яких організувати проведення
практичних занять з підвищення професійного рівня дільничних
інспекторів міліції, розробку та впровадження в практичну
діяльність позитивних форм і методів роботи.
3. Наказ МВС України від 06.01.94 N 19 ( z0019-94 )
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.94 N 19/228)
вважати таким, що втратив чинність, а накази від 27.11.96 N 817,
від 14.10.99 N 802 скасувати.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції
Присяжнюка А.Й. та ДАСМ (Савченко О.І.) МВС України.
Міністр
генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
20.10.2003 N 1212
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2003 р.
за N 1031/8352

ПОЛОЖЕННЯ
про службу дільничних інспекторів міліції
в системі Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення
1.1. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в
системі Міністерства внутрішніх справ (далі - Положення) визначає
завдання, основні напрямки організації роботи, обов'язки і права
працівників служби дільничних інспекторів міліції.
1.2. Служба дільничних інспекторів міліції в системі МВС
України забезпечує в межах своїх повноважень організацію
профілактичної роботи з особами, які перебувають на обліках в
органах внутрішніх справ, щодо попередження вчинення з їх боку
злочинів та інших правопорушень з широким залученням до цієї
роботи населення та громадських формувань з охорони громадського
порядку, формування позитивного іміджу міліції.
1.3. До складу служби дільничних інспекторів міліції входять: 1.3.1.Управління дільничних інспекторів міліції Департаменту
громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.
( Підпункт 1.3.1 пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 ) 1.3.2. Відділи дільничних інспекторів міліції головних
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві,
Київській області, управлінь МВС України в областях та місті
Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС). ( Підпункт 1.3.2 пункту 1.3 в
редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 )
від 30.07.2005 ) 1.3.3. Відділи (відділення) дільничних інспекторів міліції
міських, районних органів внутрішніх справ (далі - міськ-,
райоргани).
1.4. У своїй повсякденній діяльності служба дільничних
інспекторів міліції керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами МВС України та цим
Положенням.
1.5. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції системи
МВС України здійснюється відповідно до принципів поваги прав і
свобод людини, законності, справедливості, гуманізму, а також при
довірі і підтримці населення, громадських формувань та трудових
колективів.
1.6. До особового складу служби дільничних інспекторів
міліції належать начальники управлінь (відділів, відділень), їх
заступники, старші інспектори (інспектори) з роботи з населенням,
старші дільничні, дільничні інспектори міліції та їх помічники,
які перебувають на відповідних штатних посадах та мають спеціальні
звання.
1.7. Служба дільничних інспекторів міліції при здійсненні
своїх повноважень відповідно до законодавства України взаємодіє з
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, державними установами та громадськими
організаціями.
1.8. На працівників служби дільничних інспекторів міліції у
повному обсязі поширюються пільги, передбачені Законом України
"Про міліцію" ( 565-12 ). Умови і порядок проходження служби
встановлюється Положенням про проходження служби рядовим і
начальницьким складом органів внутрішніх справ України.
2. Основні завдання служби дільничних
інспекторів міліції
2.1. Проведення індивідуально-профілактичної роботи з
особами, схильними до скоєння правопорушень. Охорона громадського
порядку та забезпечення громадської безпеки.
2.2. Робота з населенням та громадськими формуваннями на
адміністративній дільниці щодо охорони громадського порядку й
громадської безпеки.
2.3. Попередження злочинів та адміністративних правопорушень.
Участь у розкритті злочинів, учинених на території
адміністративної дільниці.
3. Основні функції служби
дільничних інспекторів міліції
3.1. Всебічно, повно й об'єктивно досліджувати причини й
умови, які сприяють учиненню правопорушень, уносити пропозиції
щодо їх усунення, підвищувати ефективність організації роботи
дільничних інспекторів міліції, забезпечувати правопорядок,
інформувати населення з цих питань у своїх виступах та через
засоби масової інформації.
3.2. Розроблювати й реалізовувати заходи щодо зміцнення
дисципліни й законності серед працівників служби дільничних
інспекторів міліції.
3.3. Вивчати, узагальнювати й рекомендувати до впровадження
позитивний досвід роботи дільничних інспекторів міліції.
3.4. Забезпечувати добір, розстановку й виховання працівників
служби дільничних інспекторів міліції, підвищувати їхню
кваліфікацію та професійну майстерність.
3.5. Організація відповідно до законодавства України розгляду
і вирішення звернень громадян, які надходять для виконання службі
дільничних інспекторів міліції.
3.6. Участь у розкритті злочинів, скоєних на адміністративних
дільницях.
4. Організація роботи керівників служби
дільничних інспекторів міліції
4.1. Організаційно-методичне забезпечення і контроль за
діяльністю служби здійснює управління дільничних інспекторів
міліції Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх
справ України (далі - ДГБ МВС України), відділи дільничних
інспекторів міліції ГУМВС, УМВС. ( Пункт 4.1 в редакції Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 )
4.2. Управління дільничних інспекторів міліції ДГБ МВС
України, відділи дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС:
( Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 ) 4.2.1. Забезпечують контроль за діяльністю підлеглих
підрозділів дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх
справ. 4.2.2. Відповідають за організацію профілактичної роботи
підпорядкованих підрозділів дільничних інспекторів міліції органів
внутрішніх справ. 4.2.3. Аналізують стан, структуру й динаміку правопорушень за
місцем проживання громадян, а також ефективність заходів органів
внутрішніх справ для їхнього попередження й припинення. 4.2.4. Готують для направлення у встановленому порядку в
органи законодавчої й виконавчої влади інформаційні матеріали з
проблемних питань діяльності служб дільничних інспекторів міліції,
а також пропозиції, з урахуванням аналізу оперативної обстановки,
щодо вдосконалення профілактики правопорушень. 4.2.5. Забезпечують у встановленому порядку взаємодію з
органами державної влади, а також з підрозділами МВС, ГУМВС, УМВС,
громадськими об'єднаннями з питань профілактики правопорушень. 4.2.6. Уносять у встановленому порядку у відповідні органи й
організації пропозиції про усунення причин й умов, що сприяють
правопорушенням. 4.2.7. Готують необхідні матеріали для розгляду їх на
колегіях (оперативних нарадах) МВС, ГУМВС, УМВС, методичні
рекомендації й пропозиції щодо вдосконалення оперативно-службової
діяльності служби дільничних інспекторів міліції органів
внутрішніх справ. 4.2.8. Беруть участь у підготовці й проведенні комплексних
операцій з попередження правопорушень. 4.2.9. Здійснюють інспектування, проведення контрольних
перевірок, комплексні й інші виїзди у міськ-, райоргани внутрішніх
справ для вивчення стану оперативно-службової діяльності,
забезпечення фактичного виконання законодавчих актів України та
нормативно-правових актів МВС України, а також надання їм
методичної і практичної допомоги. 4.2.10. Вивчають, узагальнюють і впроваджують у практичну
діяльність служби дільничних інспекторів міліції міськ-,
райорганів внутрішніх справ передовий вітчизняний й зарубіжний
досвід роботи з попередження та профілактики правопорушень. 4.2.11. Проводять службові перевірки за фактами: - порушення дисципліни і законності працівниками служб
дільничних інспекторів міліції; - здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів особами, що
перебувають на профілактичних обліках органів внутрішніх справ. 4.2.12. Здійснюють заходи з поліпшення добору, розстановки,
виховання й підвищення професійної майстерності працівників служб
дільничних інспекторів міліції. 4.2.13. Організовують перевірки звернень громадян і посадових
осіб, матеріалів засобів масової інформації про недоліки в
діяльності служби дільничних інспекторів міліції органів
внутрішніх справ, у межах своєї компетенції вживають необхідних
заходів до їх усунення. 4.2.14. Ведуть у встановленому порядку справи за напрямками
діяльності служби дільничних інспекторів міліції.
5. Начальники відділів (відділень) дільничних
інспекторів міліції міськ-, райорганів внутрішніх справ
у межах своєї компетенції
5.1. Здійснюють керівництво дільничними інспекторами, їх
помічниками, спрямовують і координують їх діяльність з охорони
громадського порядку та забезпечення громадської безпеки,
проведення профілактичної роботи на адміністративних дільницях.
5.2. Забезпечують взаємодію дільничних інспекторів з
працівниками оперативних служб, органів досудового слідства,
дізнання, інших підрозділів органів внутрішніх справ щодо
попередження правопорушень, охорони громадського порядку,
розкриття й розслідування злочинів, розшуку злочинців, безвісно
зниклих та з інших напрямків оперативно-службової діяльності.
5.3. Систематично контролюють, аналізують і оцінюють
результати діяльності дільничних інспекторів, вживають заходів до
усунення виявлених недоліків, а також вносять керівництву міськ-,
райоргану пропозиції щодо вдосконалення діяльності служби,
зміцнення взаємодії з іншими підрозділами органів внутрішніх
справ, заінтересованими державними органами, громадськими
формуваннями й релігійними організаціями.
5.4. Здійснюють планування роботи відділу (відділення)
дільничних інспекторів, організовують виконання запланованих
заходів, підготовку звітів про результати службової діяльності
дільничних інспекторів, аналітичних матеріалів з основних
напрямків їхньої оперативно-службової діяльності, а також зведень,
що характеризують соціально-економічні, демографічні, інші
особливості території, що обслуговується міськ-, райорганом
внутрішніх справ.
5.5. Представляють при призначенні на посади дільничних
інспекторів (за дорученням начальника міськ-, райоргану) у
державних органах, громадських об'єднаннях та релігійних
організаціях.
5.6. Контролюють і несуть відповідальність за прийняття та
своєчасний і якісний розгляд дільничними інспекторами повідомлень,
заяв, скарг громадян та посадових осіб з питань попередження й
розкриття злочинів, профілактики правопорушень, охорони
громадського порядку.
5.7. Здійснюють контроль і облік службової діяльності
дільничних інспекторів щодо реалізації усіх покладених на них
завдань і функцій, дотримання ними законності при розгляді
звернень громадян, виконання інших службових обов'язків.
5.8. Вносять керівництву міськ-, райоргану внутрішніх справ
пропозиції про заслуховування на оперативних нарадах дільничних
інспекторів щодо результатів їхньої діяльності.
5.9. Здійснюють гласний й негласний контроль за несенням
служби дільничними інспекторами.
5.10. Щомісяця здійснюють перевірку наявності та ведення
дільничними (старшими дільничними) інспекторами службової
документації, яка міститься в їх службовому приміщенні, з
відображенням результатів перевірки в паспорті дільниці. { Пункт 5.10 розділу 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
5.11. Надають допомогу дільничним інспекторам міліції з
питань охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю,
контролю за особами, що перебувають на профілактичному обліку,
проведення дізнання за матеріалами, підбору позаштатних дільничних
інспекторів міліції, підготовки матеріалів для проведення звітів
перед населенням адміністративної дільниці.
5.12. Не рідше одного разу на півріччя аналізують та готують
пропозиції в органи місцевого самоврядування про стан
матеріально-технічного забезпечення дільничних інспекторів,
потреби в наданні житла, службових приміщень, забезпечення їх
меблями і засобами зв'язку.
5.13. Беруть участь у межах своєї компетенції в роботі з
відбору, навчання, виховання кадрів дільничних інспекторів.
Уносять пропозиції про призначення на посаду, переміщення й
звільнення з посади дільничних інспекторів, заохочення та
притягнення у встановленому порядку до дисциплінарної
відповідальності, а також про заохочення громадян, членів
громадських формувань з охорони громадського порядку, які активно
сприяють міліції в забезпеченні охорони громадського порядку,
профілактики правопорушень і розкритті злочинів.
5.14. Забезпечують взаємодію дільничних інспекторів міліції з
громадськими об'єднаннями правоохоронної спрямованості щодо
охорони громадського порядку, профілактики правопорушень, а також
з проведення роботи з особами, які перебувають на профілактичному
обліку органів внутрішніх справ.
5.15. Здійснюють заходи щодо підвищення ролі й
відповідальності старших дільничних інспекторів міліції у
безпосередньому керівництві дільничними інспекторами та посиленні
контролю за їх повсякденною службовою діяльністю.
5.16. Уживають заходів щодо закріплення дільничних
інспекторів на адміністративних дільницях, унеможливлення
використання їх не за функціональними обов'язками, а також
створення їм належних умов для праці, забезпечення житлом й
службовими приміщеннями, автотранспортом та засобами зв'язку.
5.17. Розробляють й представляють керівництву міськ-,
райоргану на затвердження графіки роботи підлеглих, приймання ними
громадян, виступів і звітів перед населенням, організовують й
контролюють їхнє виконання.
5.18. Забезпечують повсякденний контроль за діяльністю
дільничних інспекторів з дотримання ними в службових приміщеннях
санітарного порядку й пожежної безпеки.
5.19. Проводять за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких
злочинів особами, які перебувають на профілактичному обліку в
органах внутрішніх справ, службові перевірки з виконання
функціональних обов'язків дільничними інспекторами щодо
профілактики злочинності відносно цієї категорії осіб. Порядок проведення службової перевірки щодо дільничного
інспектора міліції за фактами здійснення злочинів особами, які
перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ,
наведено у додатку 2 до цього Положення.
5.20. Забезпечують виконання загальнообов'язкових рішень
місцевих рад, прийнятих ними в межах своєї компетенції.
6. Порядок призначення старших дільничних
(дільничних) інспекторів міліції. Організація роботи
на адміністративних дільницях
6.1. В органах внутрішніх справ вводиться посада старшого
дільничного інспектора міліції, який керує адміністративною зоною,
до якої входить територія дільниць трьох-чотирьох дільничних
інспекторів міліції.
6.2. Старший дільничний (дільничний) інспектор міліції в
Україні є громадянином України, який перебуває на відповідній
штатній посаді начальницького складу органів внутрішніх справ та
має спеціальне звання. Старший дільничний (дільничний) інспектор міліції повинен
мати вищу або середню спеціальну юридичну освіту, необхідний
рівень знань, достатній для здійснення своїх функціональних
обов'язків, і прийняти Присягу працівника органів внутрішніх справ
України. Кількість населення, що обслуговується старшим дільничним
інспектором міліції, та чисельність групи дільничних інспекторів,
якими він керує, установлюються начальником міськ-, райоргану
залежно від стану оперативної обстановки, розмірів території та
інших особливостей дільниці.
6.3. Старший дільничний (дільничний) інспектор міліції
призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника
ГУМВС, УМВС.
6.4. Працівник, уперше прийнятий до органів внутрішніх справ
на посаду дільничного інспектора, допускається до самостійної
роботи на дільниці після початкової підготовки, а призначений на
цю посаду після закінчення навчального закладу системи МВС України
чи з іншого підрозділу, якщо він раніше не працював на такій
посаді, - після проходження тримісячного стажування на закріпленій
дільниці під керівництвом досвідченого дільничного інспектора.
6.5. Використання дільничного інспектора на роботі, яка не
передбачена його службовими обов'язками, визначеними цим
Положенням, категорично забороняється.
6.6. Питання щодо призначення на посади дільничних
інспекторів міліції, випускників навчальних закладів системи МВС,
переведення працівників служби дільничних інспекторів в інші
підрозділи або працівників з інших підрозділів міськ-, райорганів
внутрішніх справ до служби дільничних інспекторів міліції
погоджуються з керівництвом відділів дільничних інспекторів
міліції ГУМВС, УМВС. ( Пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від
30.07.2005 )
6.7. Перезакріплення адміністративних дільниць за дільничними
інспекторами міліції здійснюється наказом начальника міськ-,
райоргану лише в крайніх випадках з обов'язковим урахуванням думки
населення та місцевих органів самоврядування.
6.8. Організація роботи дільничного інспектора покладається
на начальника міського, районного органу (управління) внутрішніх
справ, його заступника - начальника міліції громадської безпеки.
Безпосереднє керівництво його роботою здійснює начальник
відділення (відділу) дільничних інспекторів та старший дільничний
інспектор. ( Пункт 6.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005 )
6.9. За дільничним інспектором наказом начальника міськ-,
райоргану закріплюється дільниця, якій надається відповідний
порядковий номер. Розміри та межі дільниці встановлюються наказом
міськ-, райоргану і при потребі переглядаються начальником за
поданням начальника міліції громадської безпеки з урахуванням
чисельності населення, стану оперативної обстановки, особливостей
території та адміністративного поділу району, міста до визначених
розрахунків (3 тис.чол. - у містах, 2,2 тис.чол. - у сільській
місцевості).
6.10. Приймання дільниці проводиться під контролем начальника
міліції громадської безпеки (при потребі інших заступників
начальника міськ-, райоргану) та за участю старшого дільничного
інспектора і в присутності дільничного інспектора, який здає
дільницю. Дільничного інспектора, який приймає дільницю,
знайомлять з її особливостями і станом оперативної обстановки. Про
приймання-здавання дільниці робиться спеціальна позначка в
паспорті на дільницю.
6.11. Дільничний (старший дільничний) інспектор міліції
працює за особистим планом, складеним у Робочому зошиті на кожен
день з урахуванням оперативної обстановки та наявності на
виконанні кореспонденції. Робочий зошит ведеться в довільній формі, реєструється в
секретаріаті (канцелярії) міськ-, райоргану. Аркуші Робочого
зошита повинні бути пронумеровані, прошиті та скріплені печаткою.
{ Пункт 6.11 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
6.12. Дільничний інспектор міліції у своїй роботі тісно
взаємодіє з працівниками інших підрозділів міськ-, райоргану
шляхом обміну інформацією, участі в плануванні і реалізації
спільних заходів, що проводяться за вказівкою або за згодою його
безпосереднього керівника, начальника міськ-, райоргану чи
заступника. Залежно від оперативної обстановки, особливостей
території, яка обслуговується, начальник міськ-, райоргану може
зменшувати розміри окремих дільниць.
6.13. Кожний дільничний інспектор міліції веде в
установленому порядку Паспорт на дільницю (додаток 3), у якому
зосереджуються відомості, що характеризують соціально-економічні,
демографічні та інші особливості дільниці, дані про стан,
структуру й динаміку злочинності, організацію охорони громадського
порядку, результати проведення профілактичних заходів, а також
інша інформація, необхідна для виконання покладених на нього
обов'язків. { Пункт 6.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
6.14. Режим роботи дільничного інспектора міліції
визначається залежно від стану оперативної обстановки на дільниці.
Тривалість робочого часу та відпочинку визначається Положенням про
проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ України. Протягом усього робочого дня дільничний інспектор
зобов'язаний у встановленому начальником міськ-, райоргану або
начальником міліції громадської безпеки порядку підтримувати
зв'язок з черговим по міськ-, райоргану і своїм безпосереднім
керівником, відповідно до організаційної системи контролю за
діяльністю дільничних інспекторів міліції (додаток 4). { Пункт 6.14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
6.15. Установлюються приймальні дні населення на кожній
дільниці у вівторок з 9.00 до 11.00 год., четвер - з 18.00 до
21.00 год. та суботу-одним із дільничних інспекторів міліції
адміністративної зони з 10.00 до 13.00 год. у службовому
приміщенні старшого дільничного інспектора. Всі звернення громадян
реєструються дільничним інспектором міліції в журналі обліку
особистого приймання громадян дільничного (старшого дільничного)
інспектора міліції (додаток 5). Дільничні (старші дільничні) інспектори міліції, які
обслуговують два сільських населених пункти і більше, прийом
громадян здійснюють у визначені дні відповідно до графіка,
затвердженого начальником міськ-, райоргану. Зокрема, якщо дільничний інспектор міліції обслуговує чотири
населених пункти, прийом громадян може здійснюватися так: перший, третій вівторок місяця з 9.00 до 11.00 - у першому
населеному пункті; другий, четвертий вівторок місяця з 9.00 до 11.00 - у другому
населеному пункті; перший, третій четвер місяця з 18.00 до 21.00 - у третьому
населеному пункті; другий, четвертий четвер місяця з 18.00 до 21.00 - у
четвертому населеному пункті. { Пункт 6.15 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
6.16. Дільничний інспектор міліції здійснює поквартирний та
подвірний обхід помешкань громадян, відповідно до порядку
проведення поквартирного (подвірного) обходу (додаток 6), з
обов'язковим врученням візитних карток і пам'яток з профілактики
злочинів. Результати обходу заносить у журнал обліку будинків
дільничного (старшого дільничного) інспектора міліції (додаток 7)
та використовує їх у повсякденній попереджувально-профілактичній
роботі. { Пункт 6.16 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }
6.17. Одночасно з обслуговуванням закріпленої за ним дільниці
старший дільничний інспектор міліції з метою забезпечення
організації роботи групи дільничних інспекторів і повсякденного
контролю за їх діяльністю здійснює такі заходи: 6.17.1. Щомісяця, з урахуванням оперативної обстановки на
адміністративній зоні, розробляє спільні заходи, які включає до
плану роботи адміністративної зони. 6.17.2. Безпосередньо організовує: - щоденний інструктаж особового складу, задіяного до охорони
громадського порядку на території обслуговування, та контроль за
їх роботою; - взаємодію дільничних інспекторів міліції з працівниками
інших підрозділів міськ-, райоргану, громадськими формуваннями та
населенням у профілактиці правопорушень, охороні громадського
порядку, запобіганні злочинам та їх розкриттю; - відпрацювання кожної дільниці з метою виявлення і взяття на
облік криміногенних осіб, установлення довірчих стосунків з
громадянами, проведення рейдів, інших профілактичних заходів,
спрямованих на виявлення правопорушень, попередження та розкриття
злочинів; - не менше одного разу на місяць перевірку осіб, які
перебувають на обліку дільничних інспекторів міліції; - проведення необхідної роз'яснювальної роботи серед
населення з питань запобігання злочинам. Забезпечує взаємодію
працівників адміністративної зони з представниками органів
місцевої влади та самоврядування, громадськими формуваннями з
охорони громадського порядку; - співпрацю дільничних інспекторів міліції з працівниками
кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з
питань виконання покарань щодо індивідуально-профілактичної роботи
з особами, засудженими до покарання без позбавлення волі. 6.17.3. Здійснює контроль за підготовкою інформації до
закладів охорони здоров'я щодо осіб, які виявлені під час
проведення профілактичних заходів і складають групу ризику -
соціально небезпечних психічно хворих, носіїв СНІДУ, хворих на
туберкульоз, наркоманію, венеричні захворювання, уживає заходів
згідно із законодавством України з відповідними органами до їх
локалізації та лікування. 6.17.4. Організаційно забезпечує взаємодію дільничних
інспекторів міліції та інспекторів Державної прикордонної служби
України щодо протидії незаконній міграції. 6.17.5. З метою залучення населення до охорони громадського
порядку, профілактики правопорушень уносить пропозиції до органів
місцевої влади та самоврядування щодо створення вуличних,
квартальних та інших органів самоорганізації населення,
громадських формувань. 6.17.6. З урахуванням оперативної обстановки вносить
пропозиції керівництву міськ-, райоргану щодо найбільш доцільної
розстановки сил та засобів, які за єдиною дислокацією
використовуються на адміністративній зоні, їх маневреності та
активності у попередженні та запобіганні порушень громадського
порядку і скоєнні злочинів, насамперед на вулицях та в інших
громадських місцях. 6.17.7. Підтримує постійний зв'язок з черговим по міськ-,
райоргану, орієнтує працівників, закріплених за зоною, про зміни в
оперативній обстановці та обставини скоєних злочинів. 6.17.8. Надає допомогу дільничним інспекторам міліції з
питань підвищення їх професійної майстерності, відбору й
організації роботи позаштатних дільничних інспекторів, зміцнення
взаємодії з населенням та громадськими формуваннями, проведення
індивідуальної попереджувальної роботи з правопорушниками,
своєчасного розгляду скарг, заяв і звернень громадян, виконання
інших службових обов'язків. 6.17.9. Узагальнює й оцінює результати роботи групи
дільничних інспекторів міліції за підсумками роботи за місяць,
квартал, півріччя, рік і доповідає їх з відповідними пропозиціями
начальнику відділу (відділення) дільничних інспекторів. 6.17.10. Вносить начальнику міськ-, райоргану пропозиції з
питань: - удосконалення діяльності дільничних інспекторів міліції,
підвищення їх ролі у профілактичній роботі з особами, які
перебувають на обліках органів внутрішніх справ; - розстановки патрульно-постових нарядів на території
адміністративної зони; - інформування місцевих органів влади про недоліки в
організації роботи громадських формувань з профілактики
правопорушень, усунення причин та умов, що сприяють порушенням
громадського порядку; - режиму роботи дільничних інспекторів міліції на закріпленій
території; - зміни межі дільниці, що обслуговується; - створення дільничним інспекторам міліції необхідних умов
для праці і побуту; - заохочення та накладення на дільничних інспекторів міліції
дисциплінарних стягнень.
6.18. З метою посилення охорони громадського порядку та
громадської безпеки за місцем проживання громадян, створення
резерву на посади дільничних інспекторів міліції в штат служби
дільничних інспекторів міліції вводяться посади помічника
дільничного інспектора міліції. 6.18.1. Помічнику дільничного інспектора міліції присвоюється
спеціальне звання молодшого начальницького складу органів
внутрішніх справ. 6.18.2. Призначення на посаду помічника дільничного
інспектора міліції та звільнення з неї здійснюються начальником
міськ-, райоргану згідно з номенклатурою посад, що визначається
наказом ГУМВС, УМВС України в області. 6.18.3. Чисельність помічників дільничних інспекторів міліції
визначається з розрахунку: у сільських населених пунктах з
кількістю населення три і більше тисячі - одна-дві посади, а в
населених пунктах з кількістю населення до трьох тисяч і складною
оперативною обстановкою - одна посада цих працівників. 6.18.4. Наказом начальника міськ-, райоргану помічник
дільничного інспектора міліції закріплюється за конкретним
дільничним (старшим дільничним) інспектором міліції. Свою службову
діяльність він здійснює під безпосереднім керівництвом дільничного
(старшого дільничного) інспектора міліції, за яким закріплений. 6.18.5. На помічника дільничного інспектора міліції в повному
обсязі поширюються права й обов'язки, передбачені Положенням.
7. Основні права старшого дільничного
(дільничного) інспектора міліції
7.1. Вимагати від громадян і службових осіб припинення
злочину або адміністративного правопорушення, а також дій, які
перешкоджають здійсненню повноважень міліції, законній діяльності
громадян.
7.2. Перевіряти в громадян і посадових осіб документи, що
засвідчують їх особу, якщо є достатні підстави підозрювати їх у
скоєнні злочину або адміністративного правопорушення.
7.3. Виявляти і вести облік осіб, які підлягають
профілактичному впливу, на підставі та в порядку, що встановлені
законодавством України.
7.4. Отримувати від громадян і посадових осіб пояснення,
відомості, довідки, які необхідні у зв'язку з виконанням службових
обов'язків дільничного інспектора.
7.5. Викликати осіб, які систематично вчинюють порушення
громадського порядку та інші правопорушення, для їх офіційного
попередження щодо неприпустимості протиправної поведінки.
7.6. Доставляти до міськ-, райоргану і затримувати на строк
до трьох годин осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з
метою його припинення згідно із законодавством України, якщо
вичерпані інші заходи впливу.
7.7. Затримувати (у разі відсутності військових патрулів)
військовослужбовців, які порушують громадський порядок або
вчиняють злочини, і доставляти їх до чергової частини міськ-,
райоргану для подальшого передання військовим патрулям,
представникам військової комендатури, військових частин або
військових комісаріатів.
7.8. Викликати громадян і посадових осіб за справами і
матеріалами, які перебувають у його провадженні. У випадках і в
порядку, що передбачені кримінально-процесуальним законодавством і
законодавством про адміністративні правопорушення, здійснювати
приведення громадян і посадових осіб, які без поважних причин
ухиляються від явки за викликом.
7.9. Складати протоколи про адміністративні правопорушення та
накладати адміністративні стягнення на громадян, які вчинили
адміністративні правопорушення відповідно до статті 177 і частин
першої та другої статті 178 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ).
7.10. Проводити передбачені кримінально-процесуальним
законодавством України дізнання за справами, які перебувають в
його провадженні, а також виконання окремих письмових доручень
прокурорів, слідчих, органів дізнання, постанов суддів і ухвал
судів.
7.11. Вилучати вогнепальну зброю і бойові припаси з
підприємств, організацій, установ (крім воєнізованої охорони) у
разі порушення правил придбання, зберігання, обліку, використання
і перевезення цих предметів, проводити обстеження об'єктів
дозвільної системи, вилучати вогнепальну зброю у громадян при
скасуванні дозволу на право її зберігання і використання.
7.12. Входити безперешкодно в будь-який час доби: а) на територію і в приміщення підприємств, установ і
організацій, у тому числі митниці, та оглядати їх з метою
припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні
злочину або за умов стихійного лиха; б) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під
адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання
встановлених судом обмежень. Забороняється входити на територію і в приміщення посольств,
консульств, місій іноземних держав, а також до приміщень іноземних
громадян, які користуються дипломатичним імунітетом.
7.13. Затримувати і доставляти до органів внутрішніх справ
відповідно до законодавства України осіб, які підозрюються в
скоєнні злочину або ухиляються від виконання кримінального
покарання чи адміністративного арешту, а також осіб, відносно яких
запобіжним заходом обрано взяття під варту. У разі опору, вчинення протидії вживати заходів до їх
подолання, передбачених Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ).
7.14. Використовувати безкоштовно транспортні засоби, що
належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім
транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших
представництв іноземних держав, міжнародних організацій,
транспортних засобів спеціального призначення) для проїзду до
місця події чи стихійного лиха, доставлення до лікувальних
закладів осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для
переслідування правопорушників та доставлення їх до органів
внутрішніх справ.
7.15. Виносити офіційні попередження членам сім'ї про
неприпустимість учинення насильства в сім'ї, а також захисні
приписи у випадках, передбачених чинним законодавством. Направляти осіб, які вчинили насильство в сім'ї, до кризових
центрів для проходження корекційної програми. { Пункт 7.15 в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ
N 616 ( z0874-05 ) від 30.07.2005, N 283 ( z0655-09 ) від
25.06.2009 }
7.16. У невідкладних випадках безперешкодно і безкоштовно
користуватися засобами зв'язку, що належать підприємствам,
установам, організаціям.
7.17. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні
засоби та вогнепальну зброю в порядку, встановленому Законом
України "Про міліцію" ( 565-12 ).
7.18. Підписувати і надсилати: 7.18.1. Запити: - в інформаційні центри - щодо громадян, які проходять у
справах про злочини, а також щодо осіб, стосовно яких здійснюється
профілактична робота, з метою перевірки на наявність у них
судимості; - за місцем роботи правопорушників - про видачу на них
характеристик, довідок та інших документів, необхідних для
перевірки заяв громадян, виконання запитів підприємств, установ і
організацій, проведення профілактичної роботи; - у наркологічні, психоневрологічні диспансери та інші
установи органів охорони здоров'я - про перебування громадян на
медичному або профілактичному обліку, наявність у них захворювань
хронічним алкоголізмом чи наркоманією, їх ставлення до лікування. 7.18.2. Відповіді на запити підприємств, установ, організацій
про місцезнаходження осіб, які ухиляються від сплати аліментів. 7.18.3. Повідомлення за місцем роботи осіб, які знаходяться
під наглядом міліції, про встановлення щодо них адміністративного
нагляду і пропозиції стосовно закріплення за ними
шефів-наставників. 7.18.4. Пропозиції щодо створення в трудових колективах,
товариських судів, ради громадських пунктів охорони порядку про
обговорення антигромадської поведінки осіб, що перебувають на
профілактичному обліку, і проведення з ними виховної роботи.
( Підпункт 7.18.4 пункту 7.18 із змінами, внесеними згдно з
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 ) від
30.07.2005 ) 7.18.5. Направлення до органів судово-медичної експертизи на
медичне обстеження осіб, яким завдано тілесних ушкоджень, а також
запиту про ступінь тяжкості цих ушкоджень.
8. Загальні обов'язки дільничного інспектора міліції
8.1. Дільничний інспектор міліції повинен постійно вивчати та
аналізувати оперативну ситуацію на адміністративній дільниці.
8.2. Дільничний інспектор міліції повинен знати: 8.2.1. Територію адміністративної дільниці, її особливості,
систему доріг, розташування та режим роботи підприємств усіх форм
власності, баз складів, інших місць збереження
товарно-матеріальних цінностей, а також місця збереження
вогнепальної зброї та вибухових матеріалів, аптеки, інші місця
збереження наркотичних засобів та психотропних речовин, порядок
охорони, місця стоянок автотранспорту, а в сільській місцевості -
усі населені пункти, фермерські господарства, лісові масиви,
заготівельні та переробні організації. 8.2.2. Населення адміністративної дільниці, характер його
зайнятості, етнічний склад, місцеві звичаї, традиції та культуру. 8.2.3. Кількість скоєних на адміністративній дільниці
злочинів, класифікацію за видами, способом, місцем та часом
вчинення, обставини, які сприяють їх скоєнню, осіб, поведінка яких
контролюється працівниками органів внутрішніх справ, прикмети
осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів, злочинців, викрадених
речей та транспортних засобів, які перебувають у розшуку. 8.2.4. Місця концентрації криміногенних осіб. 8.2.5. Сили та засоби, які задіяні для охорони громадського
порядку, попередження й розкриття злочинів та правопорушень. 8.2.6. Порядок огляду місця пригоди, виявлення, закріплення
та вилучення слідів злочину та інших речових доказів, а також
порядок оформлення процесуальних документів.
8.3. Надавати у межах своєї компетенції допомогу громадянам,
посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям,
громадським об'єднанням та працівникам інших підрозділів міськ-,
райорганів внутрішніх справ у здійсненні їх законних прав і
інтересів.
8.4. Виявляти на території адміністративної дільниці інші
порушення, реагування на які не належать до компетенції органів
внутрішніх справ, про що інформувати органи державної влади та
місцевого самоврядування для вжиття відповідних заходів. { Розділ 8 доповнено пунктом 8.4 згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 283 ( z0655-09 ) від 25.06.2009 }

9. Робота з населенням та громадськими формуваннями на адміністративній дільниці щодо охорони громадського
порядку і громадської безпеки
9.1. У повсякденній службовій діяльності дільничний інспектор
міліції взаємодіє з населенням і громадськими формуваннями з метою
залучення останніх до охорони правопорядку.
9.2. Виступає перед населенням та в трудових колективах з
бесідами про стан правопорядку на закріпленій території. Проводить
серед населення адміністративної дільниці роз'яснювальну роботу
про способи захисту і самооборони від злочинних посягань.
9.3. Забезпечує охорону громадського порядку на території
адміністративної дільниці. З цією метою: 9.3.1. Контролює несення служби патрульно-постовими нарядами
на дільниці. Інформує їх про оперативну обстановку на території
обслуговування. 9.3.2. Спільно з патрульно-постовими нарядами, членами
громадських формувань здійснює патрулювання, обхід дільниці,
перевірку під'їздів будинків, горищ та підвальних приміщень з
метою виявлення та вилучення криміногенного елементу, припинення
злочинів та інших правопорушень. Під час несення служби надає
рекомендації міліціонерам патрульно-постової служби міліції щодо
форм і методів профілактичної роботи. 9.3.3. У разі необхідності за погодженням з керівництвом
міськ-, райоргану, а за його відсутності - з черговим по міськ-,
райоргану здійснює маневрування патрульно-постовими нарядами на
території дільниці. 9.3.4. При пожежах, катастрофах, стихійних лихах та інших
надзвичайних подіях організовує необхідні заходи щодо спасіння
людей, надання їм першої медичної допомоги, а також з охорони
майна, що залишається без нагляду, своєчасно повідомляє про
обставини чергового по міськ-, райоргану.
10. Організація проведення
індивідуально-профілактичної роботи
10.1. Дільничний інспектор міліції у межах своєї компетенції
здійснює контроль і профілактичну роботу з такими категоріями
осіб: - звільненими з місць позбавлення волі, які відбували
покарання за умисний злочин і в яких судимість не знято або не
погашено у встановленому законом порядку; - засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо
яких не пов'язано із позбавленням волі; - які визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками
або зловживають спиртними напоями і на ґрунті пияцтва систематично
допускають порушення громадського порядку. На облік, як п'яниці, ставляться хронічні алкоголіки, а також
особи, що зловживають спиртними напоями, які притягувалися
(стосується обох категорій) до адміністративної відповідальності
два і більше разів протягом року за розпивання спиртних напоїв або
появу в громадських місцях у п'яному стані, вчинення на ґрунті
пияцтва інших порушень громадського порядку; - членами сім'ї, яким було винесено офіційне попередження про
неприпустимість учинення насильства в сім'ї; ( Абзац 6 пункту 10.1
в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 616 ( z0874-05 )
від 30.07.2005 ) - які були визнані в установленому порядку наркоманами,
токсикоманами або вживають наркотичні засоби чи психотропні
речовини без призначення лікаря;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »