Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства
Мін'юст України; Наказ, Форма типового документа, Акт [...] від 16.11.20092151/5
Документ z1083-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава z1318-10
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.11.2009 N 2151/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1083/17099
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 3253/5 ( z1318-10 ) від 22.12.2010 }
Про затвердження Змін до Правил ведення
нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) та з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних
дій нотаріусами Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил ведення нотаріального
діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від
31.12.2008 N 2368/5 ( z1325-08, za325-08 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за N 1325/16016
(додаються).
2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Ященко Н.В.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493
( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).
2.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.
3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь
юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
належне виконання цього наказу.
4. У разі наявності в державній нотаріальній конторі,
державному нотаріальному архіві, у приватного нотаріуса залишків
книг та журналів раніше встановлених форм, неможливості
виготовлення та забезпечення книгами та журналами відповідно до
форм, встановлених новою редакцією додатків 6, 10, 11, 12, 14, 18
та додатками 30-41, допускається використання наявних книг та
журналів за умови внесення до них змін відповідно до вимог цього
наказу та проставлення відбитка печатки і підпису завідувача
державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву,
приватного нотаріуса.
5. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2010.
6. До 01.01.2010 нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій
застосовують форми та посвідчувальні написи відповідно до наказу
Міністерства юстиції України від 31.12.2008 N 2368/5,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за
N 1325/16016 ( z1325-08, za325-08 ), за умови внесення до них змін
щодо зазначення нотаріального округу та статусу нотаріуса.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В.
Міністр Микола Оніщук

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
архівів України О.П.Гінзбург

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
16.11.2009 N 2151/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2009 р.
за N 1083/17099

ЗМІНИ
до Правил ведення нотаріального діловодства
( z1325-08, za325-08 )

1. У тексті Правил ( z1325-08 ):
1.1. Пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Невід'ємною складовою нотаріального діловодства та документарного
забезпечення нотаріального процесу є спеціальні бланки
нотаріальних документів, що використовуються нотаріусами виключно
під час вчинення нотаріальних дій. Постачання, витрачання,
зберігання, організація обігу спеціальних бланків нотаріальних
документів і звітування про їх використання здійснюються згідно з
Порядком витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків
нотаріальних документів і звітності про їх використання,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2009 року N 812 ( 812-2009-п ), наказами Міністерства юстиції
України, виданими на реалізацію цієї постанови".
1.2. У пункті 5.4: 1.2.1. Підпункт 5.4.12 викласти у такій редакції: "5.4.12. Дописки чи виправлення можуть бути зроблені тільки
під час вчинення нотаріальної дії. Дописки чи виправлення, зроблені у тексті правочину, повинні
бути застережені нотаріусом перед підписом сторін правочину та
інших осіб, які підписали правочин (договір, заповіт, довіреність
тощо), підписані особами, які вчиняють нотаріальну дію, із
зазначенням дати внесення дописок чи виправлень та скріплені
підписом і печаткою нотаріуса і повторені нотаріусом у кінці
посвідчувального напису.". 1.2.2. Підпункт 5.4.15 після слова "виправленнями" доповнити
словами ", повторені нотаріусом у кінці посвідчувального напису,".
1.3. У пункті 5.5: 1.3.1. Підпункт 5.5.2 викласти у такій редакції: "5.5.2. Тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв,
актів про морські протести та протести векселів, перекладів у разі
засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа з однієї мови
на іншу, заяв, на яких нотаріусом засвідчується справжність
підпису, за винятком тих примірників, що залишаються у справах
нотаріуса, а також дублікатів нотаріальних документів,
викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів. Текст нотаріально оформлюваного документа та посвідчувальний
напис можуть бути викладені як на лицьовому, так і на зворотному
боці спеціального бланка нотаріального документа. Якщо посвідчувальний напис викладається на звороті
оформлюваного документа, то на лицьовому боці останньої сторінки
документа зазначається частина найменування міста (селища,
району), де знаходиться державна нотаріальна контора, в якій
працює державний нотаріус, або робоче місце приватного нотаріуса,
а на його зворотний бік переноситься інша частина найменування. Наприклад: "До" і далі на звороті документа - "нецьк". 1.3.2. Доповнити пункт підпунктом 5.5.6 такого змісту: "5.5.6. У разі відсутності у додатку 7 необхідних
посвідчувальних написів чи свідоцтв, які б відповідали вчинюваній
нотаріальній дії, нотаріус може застосовувати ту з форм, яка
найбільше відповідає цій нотаріальній дії, із застосуванням
окремих елементів інших посвідчувальних написів та свідоцтв.".
1.4. У пунктах 5.9, 5.10 слова "імені та по батькові"
замінити словом "ініціалів".
1.5. У пункті 6.5 слова "міцною ниткою білого або червоного
кольору" виключити.
1.6. В абзаці другому пункту 6.6 слова "ім'я, по батькові"
замінити словом "ініціали", після слів та знака "за номенклатурою
справ)" слово "дата" виключити.
1.7. Пункт 6.7 після слова "проставляються" доповнити словом
"дата,".
1.8. Підпункт 8.2.17 пункту 8.2 доповнити новим абзацом
такого змісту: "Примірник номенклатури справ приватного нотаріуса, закритий
підсумковим записом про кількість і категорії фактично заведених
за рік справ, надається приватним нотаріусом до відповідного
державного нотаріального архіву при погодженні ним справ
постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання.".
1.9. Абзац другий підпункту 8.6.4 пункту 8.6 доповнити таким
реченням: "До описів включаються тільки закінчені спадкові справи.".
1.10. У пункті 8.11: 1.10.1. Підпункт 8.11.1 перед словом "нумератором" доповнити
словом "механічним", а слово "графітним" замінити словом
"простим". 1.10.2. У підпункті 8.11.7: у першому реченні слова "перед документом" замінити словами
"після документа"; друге речення після слова "нумерується" доповнити словами
"тим самим порядковим номером, що і остання сторінка документа".
1.11. Пункт 8.12 викласти у такій редакції: "8.12. Внутрішній опис складається до всіх справ (нарядів)
нотаріальних документів, передбачених номенклатурою, крім
документів довідкового, облікового характеру та документів
тимчасового (до 10 років включно) зберігання.".
1.12. У пункті 8.15: 1.12.1. У підпункті 8.15.1 слова та цифри "завтовшки 2-3 мм"
виключити. 1.12.2. Доповнити пункт новим підпунктом 8.15.3 такого
змісту: "8.15.3. Заголовок на обкладинку справи (наряду) переноситься
з номенклатури справ (нарядів) після його уточнення. На обкладинках справ (нарядів), що складаються з декількох
томів (частин), вказується порядковий номер тому (частини)".
1.13. Абзац четвертий пункту 8.16 викласти в такій редакції: "число, рік початку і закінчення справи (наряду) вказуються
арабськими цифрами, місяць - словами. Дати початку і закінчення
справи (наряду) повинні відповідати крайнім датам документів, які
до неї підшиті;".
1.14. Абзац сьомий підпункту 9.1.4 пункту 9.1 викласти в
такій редакції: "у разі внесення до опису справ (нарядів) підряд кількох
справ з однаковим заголовком зазначається повністю лише заголовок
першої справи. На кожному новому аркуші опису заголовок
відтворюється повністю, а всі інші однорідні справи позначаються
словами "те саме", при цьому інші відомості про справи вносяться
до опису повністю;".
1.15. Пункт 9.2 викласти в такій редакції: "9.2. Опис складається з річних розділів і є переліком назв
справ (нарядів) з включенням необхідних відомостей про їх склад і
зміст. Справи кожного року складають річний розділ опису. Кожен
вид опису справ має валову нумерацію. Опис, кількість заголовків
справ у якому досягла за порядковим номером числа 999, вважається
закінченим описом.".
1.16. Пункт 9.3 після слова "графи"доповнити цифрою "1".
1.17. Пункт 9.4 викласти у такій редакції: "9.4. Наприкінці кожного річного розділу зведеного опису
справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання після
останньої описувальної статті складається підсумковий запис, у
якому цифрами і словами вказується фактична кількість справ
з N по N, внесених у цей розділ, у тому числі літерні та пропущені
номери. Після цього опис вважається закінченим, а справи, що
створюються в наступні роки, включаються до нового опису, що має
наступний номер, наприклад, номер 2 або інший валовий номер.".
1.18. Абзац перший пункту 9.6 після слова "постійного"
доповнити словами та цифрами "та тривалого (понад 10 років)".
1.19. Пункт 9.12 викласти в такій редакції: "9.12. Експертиза цінності документів провадиться: під час складання номенклатур справ, формування документів у
справи і перевіряння правильності віднесення документів до справ; під час підготовки справ до наступного зберігання у
відповідному архіві. Експертиза цінності документів і відбір документів для
зберігання і знищення здійснюються щорічно відповідальною за
нотаріальне діловодство особою контори чи приватним нотаріусом. Організація роботи з експертизи цінності документів
здійснюється під методичним керівництвом відповідного архіву.".
1.20. Пункт 10.8 доповнити новим абзацом такого змісту: "У цьому випадку передачу документів до державного
нотаріального архіву з одночасним складанням описів справ та акта
про вилучення справ (документів) провадить експертна комісія
відповідного управління юстиції у складі не менше трьох осіб.".
2. У додатку 15:
2.1. Заголовок справи (наряду) з індексом 01-12 після слова
"листи" доповнити словом "заявки".
2.2. Доповнити додаток заголовком справи (наряду) з таким
індексом:
" ------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-45 |Книга обліку | |75 років ЕПК |Перехідна | | |договорів на | | | | | |управління | | | | | |спадщиною | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ ".
2.3. Заголовки справ (нарядів) з індексами 01-05, 01-06,
01-19, 01-20, 01-21, 01-22, 01-24, 01-25, 01-26, 02-42, 02-43
викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-05 |Квартальні плани | | 5 років ст. 153 | | | |та звіти про їх | | | | | |виконання | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-06 |Накази та інші | | 75 років | | | |документи з | | | | | |особового складу | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-19 |Особові рахунки | | 75 років | | | |працівників | | ст. 316-а | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-20 |Книга обліку | | Постійно | Перехідна | | |оприбуткування | | | | | |спеціальних бланків| | | | | |документів | | | | | |інформаційної | | | | | |системи | | | | | |Міністерства | | | | | |юстиції України | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-21 |Документи (запити, | | 3 роки | | | |вимоги, заяви, | | | | | |витяги, | | | | | |інформаційні | | | | | |довідки тощо) щодо | | | | | |внесення відомостей| | | | | |до Єдиних та | | | | | |Державних реєстрів | | | | | |інформаційної | | | | | |системи | | | | | |Міністерства | | | | | |юстиції України та | | | | | |надання інформації | | | | | |за даними Єдиних та| | | | | |Державних реєстрів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-22 |Книга реєстрації | | Постійно | Перехідна | | |наказів з особового| | | | | |складу | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-24 |Журнал реєстрації | | 3 роки ст. 100-б| Перехідна | | |вхідних документів | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-25 |Журнал реєстрації | | 3 роки ст. 100-б| Перехідна | | |вихідних документів| | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |01-26 |Журнал обліку | | 3 роки (1) |Перехідна (1) | | |викликів нотаріуса | | | | | |для вчинення | | | | | |нотаріальних дій | | | | | |поза приміщенням | | | | | |державної | | | | | |нотаріальної | | | | | |контори, | | | | | |приміщенням, яке є | | | | | |робочим місцем | | | | | |(конторою) | | | | | |приватного | | | | | |нотаріуса | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-42 |Книга обліку заяв | | 75 років (1) |Перехідна (1) | | |про вжиття заходів | | | | | |щодо охорони | | | | | |спадкового майна та| | | | | |встановлення опіки | | | | | |над майном фізичної| | | | | |особи, яка визнана | | | | | |безвісно | | | | | |відсутньою, або над| | | | | |майном фізичної | | | | | |особи, | | | | | |місцеперебування | | | | | |якої невідоме | | | | |------+-------------------+---------+-----------------+---------------------------| |02-43 |Книга обліку | | 75 років (1) |Перехідна (1) | | |цінностей при | | | | | |вжитті заходів | | | | | |щодо охорони | | | | | |спадкового майна | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ ".
2.4. У заголовку справи (наряді) з індексом 02-19
"Довіреності без зазначення строку їх дії" у графі четвертій цифру
і слово "3 роки (1)" замінити словом "постійно", а у графі п'ятій
слова "після закінчення терміну їх дії" замінити цифрою і словами
"3 роки після їх скасування".
3. Додатки 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19 та 24 до
Правил ведення нотаріального діловодства ( z1325-08, za325-08 )
викласти в новій редакції (додаються).
4. Правила ведення нотаріального діловодства ( z1325-08,
za325-08 ) доповнити новими додатками 30-41 (додаються).
Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань Н.В.Ященко

Додаток 3
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )
Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус)
АКТ ЗАТВЕРДЖУЮ _________________ N ______ Завідувач державної
нотаріальної контори __________________________ (приватний нотаріус)
(місце складання) ________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
про нестачу архівних справ Дата
(документів) Печатка

У результаті _________________________________________ установлено
(назва заходів)
нестачу архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи
щодо розшуку справ (документів) позитивних наслідків не дали, у
зв'язку з чим вважаємо можливим зняти їх з обліку
----------------------------------------------------------------------------- |Опис|Індекс справи| Заголовок |Дата справи| Кількість | Можливі | | N | або номери | справи |(документа)|аркушів справи| причини | | | аркушів |(документа)| | (документа) |відсутності справ| | | документів | | | | (документів) | | | | | | | | |----+-------------+-----------+-----------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------------------
Разом ________________________________________ справ (документів)
(цифрами і словами)
Зміст утрачених справ (документів) може бути частково
відтворений такими справами (документами): _________________________________________________________________
(номери справ, аркушів, їх заголовки)
Завідувач державної
нотаріальної контори
(приватний нотаріус) __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Дата
ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол засідання Протокол засідання
Експертно-перевірної Експертної комісії
комісії державного Головного управління
архіву* юстиції ____________ N ____ ____________ N _____
_______________
* Якщо втрачені документи Національного архівного фонду.

Додаток 6
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )

РЕЄСТР ___________________________________ для реєстрації
заборон відчуження нерухомого та рухомого майна,
а також арештів, накладених на таке майно
судовими та слідчими органами

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Кредитор |Найменування |Прізвище, |Майно (його |Документ |Дата |Дата та |Дата та |Документ |Стягнуто | |з/п|(прізвище, |судового чи |ім'я, по |найменування, |(його |отримання |реєстровий|реєстровий|(його |державного| | |ім'я, по |слідчого органу,|батькові |місцезнаходження|реквізити),|документа,|номер |номер |реквізити),|мита | | |батькові |яким накладено |боржника і |або реєстрація),|на підставі|на |накладення|зняття |на підставі|(плати) чи| | |фізичної |арешт. |особи, на |на яке накладено|якого |підставі |заборони |заборони |якого |відмітка | | |особи або |Прізвище, |майно якої |заборону |накла- |якого |відчуження|відчуження|знімається |про | | |найменуван-|ініціали |накладено |відчуження або |дається |накладено |або арешту|або арешту|заборона |звільнен- | | |ня |нотаріуса, яким |арешт |арешт |заборона |заборону | | |відчуження |ня від | | |юридичної |вчинено |(прізвище, | |відчуження |відчуження| | |або арешт |державного| | |особи) |нотаріальну дію |ім'я, по | |або арешт |або арешт | | | |мита | | | |(найменування |батькові | | | | | | |(плати) | | | |держнотконтори, |фізичної | | | | | | | | | | |назва |особи або | | | | | | | | | | |нотаріального |найменування| | | | | | | | | | |округу) |юридичної | | | | | | | | | | | |особи) | | | | | | | | |---+-----------+----------------+------------+----------------+-----------+----------+----------+----------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до Правил ведення
нотаріального діловодства
( z1325-08 )
Форма N 1
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
що переходить
до єдиного спадкоємця(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, _________________________, державний/приватний нотаріус(2)
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування)
Цивільного кодексу(3) України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ___________ року, є його (її) ____________________
(родинні або інші
__________________________________________________________________
відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
ідентифікаційний номер за ДРФО(4), місце його реєстрації
або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво, місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата,
номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика, а також відомості про наявність
чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(5), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно. Це свідоцтво про право на спадщину підтверджує виникнення
права власності на вищезазначену спадщину.

Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). (2) У всіх формах цього додатка зазначається, державним чи
приватним нотаріусом вчиняється нотаріальна дія.
(3) У разі застосування до спадщини положень Цивільного
кодексу УРСР (1963 року) указується відповідна стаття за цим
Кодексом.
(4) У формах з N 1 по N 16 цього додатка ідентифікаційний
номер за ДРФО зазначається у разі необхідності.
(5) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.
Примітка. У разі спадкування майна єдиним спадкоємцем розмір
частки у спадщині не зазначається.

Форма N 2
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
яке видано одночасно
всім спадкоємцям(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ____________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
______________________________________________________, який (яка)
помер(ла) "___" ___________ року, є його (її): ___________________ __________________________________________________________________
(указуються в алфавітному порядку всі спадкоємці;
їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
__________________________________________________________________
прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження,
_________________________________________________________________.
місця їх реєстрації або переважного проживання
та зазначаються частки(2) кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаних частках видано це свідоцтво,
складається з: ___________________________________________________ _________________________________________________________________.
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність
обмежень, обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на __________________________
(указується розмір частки
та спадкове майно)
видано __________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно. Це свідоцтво підтверджує виникнення права спільної часткової
власності на вищезазначену спадщину.
Спадкова справа N ________
Зареєстровано в реєстрі за N ______
Стягнуто __________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). (2) Розмір частки у спадщині указується у вигляді простого
арифметичного дробу.
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 3
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на нерухоме майно,
що видається у разі,
якщо частки у спадщині
окремих спадкоємців
залишаються відкритими(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" ___________ року, є його (її) ____________________ __________________________________________________________________
(указуються в алфавітному порядку всі спадкоємці;
їх родинні або інші відносини із спадкодавцем,
__________________________________________________________________
прізвища, імена, по батькові спадкоємців, дати їх народження,
_________________________________________________________________.
місця їх реєстрації або переважного проживання
та зазначаються частки кожного у спадщині)
Спадщина, на яку в указаній частці видано це свідоцтво,
складається з: __________________________________________________.
(указується майно, на частку якого видається
свідоцтво, місцезнаходження, назва, реквізити
правовстановлювального документа, найменування
реєструючого органу, дата, номер реєстрації
(кадастровий номер), характеристика,
а також відомості про наявність
чи відсутність обмежень, обтяжень,
заборони відчуження та вартість майна)
Свідоцтво про право на спадщину на ___________________ видано
(указується розмір
частки та спадкове майно)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
якому видано це свідоцтво)
Свідоцтво про право на спадщину на ____________________ ще не
(розмір частки
та спадкове майно) видано(2).
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно. Це свідоцтво підтверджує виникнення права власності на частку
у спадщині.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) За такою самою формою видається свідоцтво про право на
спадщину на рухоме майно (транспортні засоби, грошові вклади,
акції тощо). (2) У разі якщо свідоцтво про право на спадщину було видано
раніше комусь із спадкоємців, то у тексті свідоцтва слід
зазначати: "Свідоцтво про право на спадщину
на ________________________________________ видано (кому і коли)".
(розмір частки та спадкове майно)
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 4
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно за правом
представлення,
що переходить
до єдиного спадкоємця

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті(1) ___________________ Цивільного
(номер статті
щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається
до спадкування)
кодексу України спадкоємцем на зазначене у цьому свідоцтві
майно(2) ________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
який(яка) помер(ла) "___" _______ року, є його (її) ______________ _________________________________________________________________,
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________,
місце реєстрації або переважного проживання)
батько (мати, інший родич) якого(якої) ___________________________
(прізвище, ім'я,
____________________________________ помер(ла) "__" ________ року.
по батькові померлого батька (матері, іншого родича) спадкоємця)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________
(указується
_________________________________________________________________.
майно, на яке видається свідоцтво, а також щодо рухомого майна,
яке підлягає реєстрації, - місце реєстрації,
найменування реєструючого органу, а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження, назва,
реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(3), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Статті 1261-1265 Цивільного кодексу України. Зазначається
тільки номер статті щодо відповідної черги спадкоємців, яка
закликається до спадкування. (2) У разі якщо свідоцтво про право на спадщину видається
декільком спадкоємцям, зазначається частка кожного з них.
(3) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 5
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно померлого
спадкоємця, який не встиг
прийняти спадщину
(спадкова трансмісія)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги спадкоємців,
яка закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця,
рік його народження)
_______________________________________________________, який(яка)
помер(ла) "___" _________ року, був(була) його (її) ______________ _________________________________________________________________,
(родинні або інші відносини із спадкодавцем, прізвище,
ім'я, по батькові померлого спадкоємця)
але у зв'язку з його (її) смертю "____" ______________ року згідно
із статтею 1276 Цивільного кодексу України спадщина переходить до
його (її) спадкоємця за законом / за заповітом (зазначається ким,
коли, за яким реєстровим номером посвідчено заповіт та на яку
частку) __________________________________________________________
(родинні або інші відносини із спадкодавцем,
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
місце його реєстрації або переважного проживання)
Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з: ________ __________________________________________________________________
(указується майно, на яке видається свідоцтво,
а також щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, - місце
реєстрації, найменування реєструючого органу,
а щодо нерухомого майна - його місцезнаходження,
назва, реквізити правовстановлювального документа,
найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика, а також відомості про наявність чи відсутність обмежень,
обтяжень, заборони відчуження та вартість майна)
Згідно зі статтею 1299 Цивільного кодексу України право на
спадщину підлягає державній реєстрації(1), якщо у складі спадщини
є нерухоме майно.
Спадкова справа N ______
Зареєстровано в реєстрі за N ____
Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)
Печатка Нотаріус Підпис
_______________
(1) Не зазначається, якщо право на спадщину не підлягає
державній реєстрації.

Форма N 6
Свідоцтво про право
на спадщину за законом
на майно померлого
спадкоємця,
який прийняв спадщину,
але не оформив
своїх спадкових прав(1)

СВІДОЦТВО
про право на спадщину за законом

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка
Крим)), Україна __________________________________________________ _________________________________________________________________.
(число, місяць, рік словами)
Я, ________________________________________________, нотаріус
(прізвище, ініціали)
_________________________________________________________________,
(найменування державної нотаріальної контори,
назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті _________________________________
(номер статті щодо відповідної
черги, коло спадкоємців
якої закликається до спадкування)
Цивільного кодексу України спадкоємцем зазначеного у цьому
свідоцтві майна ______________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові
спадкодавця, рік його народження)
помер(ла) "___" __________ року, є його (її) _____________________ __________________________________________________________________
(родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвище, ім'я,
по батькові спадкоємця, дата його народження,
_________________________________________________________________.
місце реєстрації або переважного проживання)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »