Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби за [...]
Управління державної охорони; Наказ, Інструкція, Форма типового документа [...] від 30.08.2011399
Документ z1102-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.01.2014, підстава z2122-13
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.08.2011 N 399
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2011 р.
за N 1102/19840

Про затвердження Інструкції
про порядок застосування Положення
про проходження військової служби
за контрактом військовослужбовцями
Управління державної охорони України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління
державної охорони
N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 }

Відповідно до статей 11 і 16 Закону України "Про державну
охорону органів державної влади України та посадових осіб"
( 160/98-ВР ), статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) і Дисциплінарного статуту Збройних
Сил України ( 551-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок застосування Положення
про проходження військової служби за контрактом
військовослужбовцями Управління державної охорони України, що
додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
3. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної
охорони України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Начальник Управління
генерал-лейтенант І.О.Калінін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління державної
охорони України
30.08.2011 N 399
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2011 р.
за N 1102/19840

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок застосування Положення
про проходження військової служби
за контрактом військовослужбовцями
Управління державної охорони України

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Законів
України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ),
"Про державну охорону органів державної влади України та посадових
осіб" ( 160/98-ВР ), "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ), Статутів Збройних Сил України
( 551-14, 548-14 ) й визначає порядок застосування Положення про
проходження військової служби в Управлінні державної охорони
України, затвердженого Указом Президента України від 19.10.2007
N 982 ( 982/2007 ) (зі змінами). Ця Інструкція поширюється на військовослужбовців, прийнятих
на військову службу в Управління державної охорони України (далі -
УДО України) за контрактом (далі - військовослужбовці), під час
проходження ними військової служби в УДО України.
1.2. До осіб рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни,
прийняті на військову службу за контрактом, яким присвоєно
відповідні військові звання. До осіб офіцерського складу належать громадяни, яким
присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище (під
зазначеними в цій Інструкції армійськими військовими званнями
офіцерського складу маються на увазі також відповідні їм
корабельні військові звання офіцерського складу). Офіцерський склад поділяється на молодший, старший і вищий.
1.3. Військовослужбовцям і військовозобов'язаним (особам, які
перебувають у запасі) присвоюються такі військові звання:
------------------------------------------------------------------ |Армійські |Корабельні | |----------------------------------------------------------------| |Рядовий склад | |----------------------------------------------------------------| |Солдат |матрос | |-------------------------------+--------------------------------| |старший солдат |старший матрос | |----------------------------------------------------------------| |Сержантський і старшинський склад | |----------------------------------------------------------------| |молодший сержант |старшина 2 статті | |-------------------------------+--------------------------------| |Сержант |старшина 1 статті | |-------------------------------+--------------------------------| |старший сержант |головний старшина | |-------------------------------+--------------------------------| |старшина |головний корабельний старшина | |-------------------------------+--------------------------------| |прапорщик |мічман | |-------------------------------+--------------------------------| |старший прапорщик |старший мічман | |----------------------------------------------------------------| |Молодший офіцерський склад | |----------------------------------------------------------------| |молодший лейтенант |молодший лейтенант | |-------------------------------+--------------------------------| |лейтенант |лейтенант | |-------------------------------+--------------------------------| |старший лейтенант |старший лейтенант | |-------------------------------+--------------------------------| |Капітан |капітан-лейтенант | |----------------------------------------------------------------| |Старший офіцерський склад | |----------------------------------------------------------------| |Майор |капітан 3 рангу | |-------------------------------+--------------------------------| |підполковник |капітан 2 рангу | |-------------------------------+--------------------------------| |полковник |капітан 1 рангу | |----------------------------------------------------------------| |Вищий офіцерський склад | |----------------------------------------------------------------| |генерал-майор |контр-адмірал | |-------------------------------+--------------------------------| |генерал-лейтенант |віце-адмірал | |-------------------------------+--------------------------------| |генерал-полковник |адмірал | ------------------------------------------------------------------
До військових звань осіб офіцерського складу медичного і
юридичного підрозділів УДО України, які мають відповідну освіту та
займають відповідну штатну посаду, додаються слова "медичної
служби" і "юстиції". До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у
відставці, додаються слова "запасу" або "у відставці". { Пункт 1.3 розділу I в редакції Наказу Управління державної
охорони N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 }
1.4. Комплектування УДО України військовослужбовцями
здійснюється згідно з Положенням, затвердженим Указом Президента
України від 19.10.2007 N 982 ( 982/2007 ) (далі - Положення),
шляхом: а) прийняття громадян України на військову службу за
контрактом; б) призову громадян України на військову службу із запасу
Служби безпеки України та Збройних Сил України під час
мобілізації.
1.5. Для військовослужбовців УДО України згідно з Положенням
( 982/2007 ) встановлена військова служба за контрактом осіб
рядового, сержантського та старшинського складу і осіб
офіцерського складу.
1.6. Граничний вік перебування на військовій службі
встановлено: для військовослужбовців рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом, - до 45 років; для військовослужбовців молодшого офіцерського складу - до
45 років; для військовослужбовців старшого офіцерського складу:
майорів, підполковників - до 50 років, полковників - до 55 років; для військовослужбовців вищого офіцерського складу - до
60 років.
1.7. Військовослужбовці, які досягли граничного віку
перебування на військовій службі, підлягають звільненню в запас
або у відставку. Особи рядового, сержантського, старшинського та офіцерського
складу, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної
роботи на займаній посаді і які визнані військово-лікарською
комісією придатними за станом здоров'я для подальшого проходження
військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на
військовій службі понад граничний вік перебування на військовій
службі на строк до 5 років у порядку, встановленому Положенням
( 982/2007 ). Зазначені військовослужбовці направляються для
визначення ступеня придатності до військової служби на огляд до
військово-лікарської комісії завчасно з таким розрахунком, щоб
висновок про стан здоров'я надійшов до підрозділів кадрового
забезпечення не пізніше ніж за шість місяців до закінчення строку
попереднього контракту (до досягнення граничного віку). Персональні списки військовослужбовців, які досягають
граничного віку в наступному році, подаються керівником
самостійного підрозділу до підрозділів кадрового забезпечення не
пізніше 1 липня поточного року. Прийняті рішення щодо залишення військовослужбовців на
військовій службі понад граничний вік оголошуються їм особисто
прямими начальниками (керівниками самостійних підрозділів), а
також у їхніх особових справах (розділ 7 послужного списку)
робиться запис, чиїм рішенням і на який строк вони залишені на
службі понад граничний вік перебування на військовій службі. Відповідно до абзацу шостого пункту 7 Положення ( 982/2007 )
військовослужбовці, які залишені на військовій службі понад
граничний вік перебування на військовій службі, можуть бути
звільнені з військової служби до закінчення строку, на який вони
залишені на службі, на підставах, передбачених пунктом 66
Положення. Залишення на військовій службі понад граничний вік
перебування на ній військовослужбовців, відряджених до державних
органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах
оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі,
здійснюється Начальником Управління державної охорони України за
письмовим клопотанням керівників відповідних державних органів,
установ і організацій.
1.8. Військовослужбовці УДО України можуть навчатися у
військових навчальних закладах, інших навчальних закладах без
відриву від служби для поглиблення професійних знань та
підготовки. Підготовка військовослужбовців у навчальних закладах освіти
за спеціальностями, які відповідають профілю службової діяльності,
за цільовим направленням УДО України сплачується останнім, а в
інших випадках - військовослужбовцем особисто. Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за
контрактом осіб офіцерського складу, після здобуття базової або
повної вищої освіти за державним замовленням дозволяється
навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби
після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього
навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Враховуючи специфіку служби та необхідність дотримання вимог
мобілізаційної готовності підрозділів, кількість
військовослужбовців, які мають намір вступити до вищих навчальних
закладів, підлягає регулюванню. Кількість студентів та слухачів серед військовослужбовців
підрозділу (заочна форма навчання) не повинна перевищувати 15% від
його загальної чисельності. Військовослужбовці, які мають намір навчатися у навчальних
закладах, звертаються з рапортом до керівника самостійного
підрозділу з проханням надати дозвіл на вступ до відповідного
навчального закладу. Рапорт кандидата на навчання з резолюцією старших начальників
подається на розгляд атестаційної комісії (до 30 січня, до
30 квітня, до 30 червня або до 30 жовтня кожного року), яка
узагальнює дані на підставі розгляду кожної окремої кандидатури. На підставі висновку атестаційної комісії Начальник
Управління державної охорони України (заступник Начальника
Управління державної охорони України - керівник регіонального
підрозділу) або особа, яка виконує його обов'язки, приймає рішення
щодо надання військовослужбовцю дозволу на навчання. Військовослужбовці, яким надано дозвіл на вступ до вищих
навчальних закладів, систематично (після кожної екзаменаційної
сесії) інформують підрозділи кадрового забезпечення та керівника
самостійного підрозділу про результати складання іспитів і хід
навчання.
II. Прийняття на військову службу за контрактом.
Укладення контракту
2.1. Контракт про проходження військової служби в
Управлінні - письмова угода, що укладається між громадянином
України та державою, від імені якої виступає УДО України, для
встановлення правових відносин між сторонами під час проходження
військової служби. З особами рядового, сержантського, старшинського та
офіцерського складу контракт про проходження військової служби в
УДО України укладається за формою, зазначеною у додатку до
Положення ( 982/2007 ). Іншими умовами контракту про проходження військової служби в
УДО України з особами рядового, сержантського і старшинського
складу є: особа, вступаючи на військову службу до УДО України,
проходить спеціальний курс підготовки з метою визначення ступеня
її професійної придатності; у разі визначення особи за
результатами здачі заліків професійно непридатною до військової
служби в УДО України строк дії контракту припиняється з дня
видання наказу Начальника УДО України про виключення
військовослужбовця зі списків особового складу УДО України. Контракт укладається у двох примірниках, підписується особою,
яка вступає на військову службу або продовжує її, і Начальником
Управління державної охорони України, скріплюється гербовою
печаткою УДО України і зберігається у кожної із сторін (один
примірник - в особовій справі військовослужбовця, другий -
особисто у військовослужбовця). Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи
на військову службу за контрактом чи продовження військової
служби. Право підписання першого та наступного контрактів від імені
УДО України надається її Начальнику або особі, яка його заміщує, а
з Начальником Управління державної охорони України - першому
заступнику Начальника Управління державної охорони України. Особа, вступаючи на військову службу до УДО України,
проходить військово-лікарську комісію, професійно-психологічний
відбір та спеціальний курс підготовки з метою визначення ступеня
її професійної придатності (для осіб сержантського і старшинського
складу). Особа, яка вперше приймається на військову службу, складає
Військову присягу на вірність Українському народові відповідно до
вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ). У разі незасвоєння програми спеціального курсу підготовки та
визнання особи професійно непридатною до військової служби в УДО
України дія контракту припиняє чинність з дня, зазначеного в
наказі Начальника Управління державної охорони України про
виключення військовослужбовця зі списків особового складу УДО
України у зв'язку з його звільненням із військової служби
відповідно до підпункту "е" пункту 66 Положення ( 982/2007 ). Відрахування курсантів з навчального закладу УДО України за
станом здоров'я здійснюється на підставі висновку
військово-лікарської комісії про їх непридатність або обмежену
придатність до військової служби. Військовослужбовці, які відраховані з навчального закладу УДО
України до закінчення навчання, звільняються з військової служби
відповідно до підпункту "е" пункту 66 Положення ( 982/2007 ): прийняті на військову службу за контрактом із числа громадян
призовного віку, які не проходили строкову військову службу або не
вислужили встановлені строки строкової служби, направляються до
військових комісаріатів за місцем реєстрації, де вирішується
питання щодо проходження ними строкової військової служби; прийняті на військову службу за контрактом із числа
військовозобов'язаних, а також жінок направляються до військових
комісаріатів для постановки на військовий облік за місцем
проживання. У разі прийняття громадян призовного віку на військову службу
за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу
УДО України письмово в установленому порядку інформує про цей факт
військовий комісаріат за місцем реєстрації зазначених
військовослужбовців для зняття їх з військового обліку.
2.2. На військову службу за контрактом в УДО України
приймаються: а) на військову службу осіб рядового, сержантського і
старшинського складу: військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій
службі не менше трьох місяців; особи рядового, сержантського і старшинського складу Збройних
Сил України та інших військових формувань, які проходять військову
службу за контрактом і не досягли граничного віку перебування на
військовій службі осіб рядового, сержантського і старшинського
складу; громадяни призовного віку, які мають вищу,
професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не
проходили строкової військової служби; військовозобов'язані, а також жінки, які не мають військових
звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною
підготовкою віком від 18 до 40 років; б) на військову службу осіб офіцерського складу: військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні
заклади або вищі навчальні заклади, які мають у своєму складі
військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри
військової підготовки та яким присвоєно військове звання
офіцерського складу; офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на
військовій службі; особи офіцерського складу Збройних Сил України та інших
військових формувань, які проходять військову службу за
контрактом, перебувають на кадровій військовій службі або на
військовій службі за призовом і не досягли граничного віку
перебування на військовій службі осіб офіцерського складу; особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю
службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на
військовій службі осіб офіцерського складу, із числа рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, а також військовозобов'язаних; військовослужбовці строкової служби, які прослужили не менше
шести місяців і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю
службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на
військовій службі осіб офіцерського складу; жінки віком до 40 років, які не перебувають на військовому
обліку і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової
діяльності. Перший контракт про проходження військової служби не може
бути укладено, а громадянин не може бути прийнятий на військову
службу за контрактом у разі, коли: особа була звільнена з військової служби у запас через
службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду,
що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового
звання в дисциплінарному порядку; особа під час попереднього проходження військової служби мала
незняті дисциплінарні стягнення: пониження військового звання на
один ступінь або пониження в посаді; стосовно особи винесено обвинувальний вирок суду за
кримінальною справою і призначено покарання, ведеться дізнання,
досудове слідство або кримінальна справа передана до суду; особа має незняту або непогашену судимість за вчинення
злочину.
2.3. Перший контракт про проходження військової служби
набирає чинності з дня: зарахування особи до списків особового складу УДО України -
для осіб, які перебувають на військовій службі або на службі в
правоохоронних та інших державних органах, яка передбачає
наявність у них спеціальних звань; видання наказу про прийняття військовослужбовця на військову
службу.
2.4. Перший контракт про проходження військової служби
укладається на строк: 5 років - з особами, які приймаються на військову службу за
контрактом на посади сержантського і старшинського складу; 5 років - з особами, які приймаються на військову службу за
контрактом осіб офіцерського складу; для курсантів вищих військових навчальних закладів та
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів - на
час навчання у вищому військовому навчальному закладі або
військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу. Строк контракту обчислюється повними роками, крім випадку,
коли контракт укладається з військовослужбовцем до досягнення ним
граничного віку перебування на військовій службі. Із військовослужбовцями Управління державної охорони
України, яким присвоюється первинне військове звання офіцерського
складу, укладається новий контракт. { Абзац шостий пункту 2.4
розділу II в редакції Наказу Управління державної охорони N 743
( z2122-13 ) від 27.11.2013 } Перший контракт про проходження військової служби з особами,
які досягають граничного віку перебування на військовій службі до
закінчення строку дії контракту, укладається одночасно з
прийняттям рішення про залишення такої особи на військовій службі
понад граничний вік. { Абзац пункту 2.4 розділу II в редакції
Наказу Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від
27.11.2013 } Строк проходження військової служби може бути продовжено за
новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на
військовій службі: { Абзац пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу
Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 } для військовослужбовців, які проходять військову службу на
посадах рядового складу, - на 3 роки; { Абзац пункту 2.4 розділу
II в редакції Наказу Управління державної охорони N 743
( z2122-13 ) від 27.11.2013 } для військовослужбовців, які проходять військову службу на
посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років;
{ Абзац пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Управління
державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 } для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.
{ Абзац пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Управління
державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 } Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за
вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби
за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10
років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування
на військовій службі. { Абзац пункту 2.4 розділу II в редакції
Наказу Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від
27.11.2013 } Строк останнього контракту про проходження військової служби
визначається часом, який залишився до досягнення
військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій
службі, або строком, на який його залишено на військовій службі
понад граничний вік. Новий контракт укладається не пізніше ніж за два місяці до
закінчення строку дії чинного контракту і набирає чинності з дня,
наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту. Новий контракт про проходження військової служби
військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на
військовій службі, укладається після прийняття рішення про
залишення їх на військовій службі понад граничний вік перебування
на військовій службі посадовими особами, яким надано таке право. Військовослужбовці УДО України, які бажають продовжити
службу, за 4 місяці до закінчення строку дії контракту подають
рапорт за командою на ім'я Начальника Управління державної охорони
України з проханням укласти новий контракт. Безпосередній
начальник військовослужбовця готує на нього атестацію з висновком
про доцільність укладання нового контракту. Військовослужбовців,
які досягли граничного віку перебування на військовій службі та
бажають продовжувати службу, підрозділи кадрового забезпечення
щоразу перед продовженням строку служби направляють для
проходження військово-лікарської комісії з метою визначення
придатності до подальшого проходження військової служби.
Результати медичного обстеження додаються до рапорту про укладання
контракту, після чого керівник самостійного підрозділу погоджує
рапорт з керівництвом підрозділів кадрового забезпечення,
підрозділів професійної підготовки, внутрішньої безпеки та
доповідає керівництву УДО України. Дія контракту припиняється: у день закінчення його строку - у разі продовження
військовослужбовцю військової служби за новим контрактом; у день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця
зі списків особового складу, у зв'язку з його звільненням з
військової служби, переведенням для подальшого проходження
військової служби до інших військових формувань або правоохоронних
органів, смертю, визнанням його судом безвісти відсутнім або
оголошенням померлим; у день укладення контракту з військовослужбовцем про
проходження ним військової служби (навчання) курсантом (слухачем)
вищого військового навчального закладу. У разі припинення контракту після виключення
військовослужбовця зі списків особового складу у першому
примірнику, який зберігається в його особовій справі, робиться
відповідний запис із зазначенням підстав та дати припинення
контракту, підписується начальником підрозділу кадрового
забезпечення і завіряється гербовою печаткою. Військовослужбовець
подає за бажанням другий примірник контракту до підрозділу
кадрового забезпечення, де робиться запис, аналогічний запису у
першому примірнику.
2.5. Контракт з військовослужбовцями, переведеними з УДО
України до Збройних Сил України та інших військових формувань,
утворених відповідно до законів України, із виключенням їх зі
списків особового складу, вважається припиненим у день, зазначений
у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового
складу.
2.6. Контракт з військовослужбовцями, переведеними зі
Збройних Сил України та інших військових формувань до УДО України
з виключенням їх із списків особового складу відповідних
військових формувань, укладається на загальних підставах і набирає
чинності з дня його підписання сторонами, але не раніше дня
зарахування до списків особового складу УДО України.
2.7. Військовослужбовцям, які перебувають у соціальній
відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду
за хворою дитиною, яка потребує домашнього догляду, строком не
більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, строк контракту
(якщо він закінчується після надання таких відпусток)
продовжується на період їх перебування у зазначених відпустках.
III. Військові звання
3.1. Військові звання рядового, сержантського і старшинського
та офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям з
урахуванням їх освіти, ділових і моральних якостей,
організаторських здібностей, професійної підготовки, досвіду
служби, посади, яку вони займають, у порядку, визначеному
Положенням ( 982/2007 ). Військовослужбовцям, засудженим до службового обмеження, під
час відбування покарання чергові військові звання не присвоюються.
Строк відбування покарання не зараховується до строку вислуги
років для присвоєння чергового військового звання. Військовослужбовцям, відрядженим до органів державної влади,
підприємств, установ і організацій, а також обраним до органів
місцевої влади і тим, які перебувають у соціальній відпустці у
зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, у відпустці по догляду за дитиною,
яка потребує домашнього догляду, строком не більш як до досягнення
дитиною шестирічного віку, чергові військові звання присвоюються
відповідно до вимог Положення ( 982/2007 ).
3.2. Військові звання рядового, сержантського і старшинського
складу присвоюються особам, які виявили бажання добровільно
проходити військову службу за контрактом на посадах рядового,
сержантського і старшинського складу і відповідають вимогам
військової служби. За військовослужбовцями та військовозобов'язаними, які
приймаються на військову службу за контрактом, зберігаються
військові звання осіб рядового, сержантського і старшинського
складу, присвоєні їм до прийняття на військову службу за
контрактом.
3.3. Громадянам, прийнятим на військову службу за контрактом
на посади осіб сержантського і старшинського складу, яким раніше
не присвоювалося військове звання, одночасно із зарахуванням до
УДО України присвоюється військове звання солдат (матрос). { Пункт 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 }
3.4. Військове звання старшого солдата (старшого матроса)
присвоюється: { Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони N 743
( z2122-13 ) від 27.11.2013 } а) військовослужбовцям у званні солдата (матроса) при
призначенні їх на посади, за якими штатами передбачено звання
старшого солдата (старшого матроса); { Підпункт "а" пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно
з Наказом Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від
27.11.2013 }
б) солдатам (матросам) у порядку заохочення. { Підпункт "б" пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно
з Наказом Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від
27.11.2013 }
3.5. Військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті)
присвоюється: { Абзац перший пункту 3.5 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони N 743
( z2122-13 ) від 27.11.2013 } а) особам рядового складу та жінкам, прийнятим на військову
службу за контрактом, одночасно з призначенням на посади
сержантського і старшинського складу; б) особам рядового складу, які проходять службу за
контрактом, одночасно з призначенням на посади сержантського і
старшинського складу.
3.6. Чергові військові звання військовослужбовцям, які
проходять службу за контрактом, присвоюються у послідовному
порядку за умови відсутності дисциплінарних стягнень та
відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому
штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги
у попередньому військовому званні.
3.7. Строки вислуги у військових званнях для осіб
сержантського і старшинського складу, які перебувають на
військовій службі, встановлюються: молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини
1 статті), старшого сержанта (головного старшини) - 1 рік; старшини (головного корабельного старшини) - 2 роки; прапорщика (мічмана) - 3 роки. Військове звання "прапорщик (мічман)" присвоюється
військовослужбовцю Начальником Управління державної охорони
України за позитивними результатами складання іспитів після
закінчення спеціального курсу підготовки у навчальному закладі УДО
України. { Пункт 3.7 розділу III в редакції Наказу Управління державної
охорони N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 }
3.8. Військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана)
може бути присвоєно: { Абзац перший пункту 3.8 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони
N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 } військовослужбовцям, які прослужили прапорщиками (мічманами)
5 і більше років, з яких не менше одного року на посадах, що
комплектуються старшими прапорщиками (старшими мічманами) чи
офіцерами; { Абзац другий пункту 3.8 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони N 743
( z2122-13 ) від 27.11.2013 } військовослужбовцям, які прослужили прапорщиками (мічманами)
3 і більше років, з яких не менше одного року на посадах, що
комплектуються старшими прапорщиками (старшими мічманами) або
офіцерами, і досягли високих показників у службовій діяльності -
достроково в порядку заохочення; { Абзац третій пункту 3.8 розділу
III із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної
охорони N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 } за бездоганну і безперервну службу прапорщиком (мічманом)
протягом 10 років - незалежно від займаної посади. { Абзац
четвертий пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Наказом Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від
27.11.2013 }
3.9. Військові звання рядового, сержантського і старшинського
складу присвоюються Начальником Управління державної охорони
України.
3.10. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється
військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які мають
вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки
бакалавра, споріднену з профілем службової діяльності, під час
атестування до офіцерського складу.
3.11. Військове звання лейтенанта присвоюється: а) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги у
цьому званні; б) військовослужбовцям, військовозобов'язаним і жінкам, які
мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не
нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під
час атестування до офіцерського складу; в) випускникам вищих військових навчальних закладів,
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які
не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на
посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові
звання офіцерського складу.
3.12. Військові звання офіцерського складу УДО України до
полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Начальником
Управління державної охорони України в порядку, затвердженому
Положенням ( 982/2007 ). { Пункт 3.12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 }
3.13. Перше офіцерське звання військовослужбовцям,
військовозобов'язаним присвоюється Начальником Управління
державної охорони України. Військовослужбовці УДО України з числа осіб рядового,
сержантського і старшинського складу, які перебувають на
військовій службі та яким відповідно до чинного законодавства
України може бути присвоєно офіцерське звання, можуть розглядатися
як кандидати для призначення на офіцерські посади. Керівник самостійного підрозділу готує мотивований рапорт з
клопотанням про включення військовослужбовця до резерву просування
по службі, який розглядається атестаційною комісією та
затверджується Начальником Управління державної охорони України.
3.14. Військові звання вищого офіцерського складу
військовослужбовцям присвоюються Президентом України за поданням
Начальника Управління державної охорони України.
3.15. Чергове військове звання до полковника (капітана 1
рангу) включно може бути присвоєно особам офіцерського складу
достроково Начальником Управління державної охорони України у
порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ) або після
закінчення встановленого строку вислуги у попередньому званні на
один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною
посадою, офіцерам, які виявили високі професійні, ділові та
моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли
високих показників у службовій діяльності. { Пункт 3.15 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 }
3.16. Не пізніше ніж за місяць до дати присвоєння чергового
військового звання керівник самостійного підрозділу направляє
подання (підготовлене у підрозділі, підписане всіма посадовими
особами, що в ньому зазначені) у підрозділ кадрового забезпечення
для підготовки відповідного наказу Начальника Управління державної
охорони України.
3.17. За наявності в особи офіцерського складу
дисциплінарного стягнення чергове військове звання до зняття
стягнення не присвоюється, про що керівник самостійного підрозділу
доповідає рапортом Начальнику Управління державної охорони
України. У цьому випадку керівник самостійного підрозділу до дати
присвоєння чергового військового звання подає мотивований рапорт,
у якому вказує причини затримки присвоєння військового звання, та
готує необхідні матеріали (службову характеристику, атестацію,
аналіз дисциплінарної практики тощо) для розгляду цього питання на
засіданні атестаційної комісії. Наказ про затримку чергового
військового звання підписується Начальником Управління державної
охорони України не пізніше дати присвоєння військовослужбовцю
чергового військового звання. З питання затримки присвоєння
чергового військового звання з військовослужбовцем проводиться
бесіда, яка оформлюється письмово, де свої підписи ставлять
військовослужбовець, якому затримують присвоєння чергового
військового звання, його керівник підрозділу та представник
підрозділу кадрового забезпечення. За умови усунення причин, що призвели до затримки чергового
військового звання, керівник самостійного підрозділу подає
матеріали на присвоєння чергового військового звання. Особам офіцерського складу, призначеним на вищі посади, за
якими штатом передбачено два військових звання, вище з них
присвоюється з урахуванням вимог пункту 32 Положення ( 982/2007 )
та за умови освоєння ними обов'язків за новою посадою, але не
пізніш як через 6 місяців після призначення на цю посаду, за
рішенням Начальника Управління державної охорони України.
3.18. Строки вислуги у військових званнях для осіб
офіцерського складу, які перебувають на військовій службі,
встановлюються для: молодшого лейтенанта, лейтенанта - 2 роки; старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) - 3 роки;
{ Абзац третій пункту 3.18 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 )
від 27.11.2013 } майора (капітана 3 рангу) - 4 роки;
{ Абзац четвертий пункту 3.18 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 )
від 27.11.2013 } підполковника (капітана 2 рангу) - 5 років.
{ Абзац п'ятий пункту 3.18 розділу III із змінами, внесеними
згідно з Наказом Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 )
від 27.11.2013 } Для офіцерів, які закінчили вищі військові навчальні заклади
з п'ятирічним і більшим строком навчання (денне відділення),
встановлюється строк вислуги у військовому званні лейтенанта
один рік. Строки вислуги у військових званнях полковника (капітана 1
рангу) не встановлюються. { Абзац сьомий пункту 3.18 розділу III
із змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної
охорони N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 } Строк вислуги у присвоєному військовому званні обчислюється
від дня видання наказу про присвоєння цього звання. Час
перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні до
строку вислуги у поновленому військовому званні не зараховується. Офіцерам, прийнятим на військову службу до УДО України із
запасу, до строку вислуги у військовому званні зараховується час
перебування їх у військовому званні в запасі з додержанням строків
вислуги, встановлених Положенням ( 982/2007 ).
3.19. У разі прийняття на військову службу осіб рядового та
начальницького складу Міністерства внутрішніх справ України,
податкової міліції Державної податкової служби України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної
служби України, органів прокуратури України, Державної митної
служби України, осіб рядового і начальницького складу Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які
мають спеціальні звання, класні чини, для заміщення посад
рядового, сержантського і старшинського складу та осіб
офіцерського складу, зазначеним особам присвоюються військові
звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань
чи класних чинів. { Абзац перший пункту 3.19 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони
N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 } Особам офіцерського складу, які мають армійські (корабельні)
військові звання, у разі призначення на посади, за якими штатом
передбачено корабельні (армійські) військові звання, відповідні
військові звання присвоюються в порядку переатестування. У такому
самому порядку присвоюються військові звання особам офіцерського
складу, які мають відповідну освіту, в разі призначення на посади
(звільнення з посад), за якими штатом передбачені військові звання
з доданням слів "медичної служби" чи "юстиції". У разі прийняття на військову службу до УДО України для
заміщення посад рядового, сержантського і старшинського,
офіцерського складу громадян України, звільнених зі служби в
Міністерстві внутрішніх справ України, податковій міліції
Державної податкової служби України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Державній пенітенціарній службі України,
Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації
України, які мають спеціальні звання, військові звання
присвоюються в порядку переатестування з урахуванням їх
спеціальних звань. { Абзац третій пункту 3.19 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Наказом Управління державної охорони
N 743 ( z2122-13 ) від 27.11.2013 } Присвоєння зазначеним особам відповідних військових звань у
порядку переатестації здійснюється одночасно з їх прийняттям на
військову службу за контрактом або призначенням на відповідні
посади. Присвоєння військових звань молодшого і старшого офіцерського
складу у порядку переатестування здійснюється лише за умови
наявності в особи вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової
діяльності. { Пункт 3.19 розділу III доповнено новим абзацом
згідно з Наказом Управління державної охорони N 743 ( z2122-13 )
від 27.11.2013 } Рішення про переатестацію осіб, які мають вищі спеціальні
звання і класні чини, у разі прийняття їх на військову службу за
контрактом в Управління державної охорони України приймається
згідно з чинним законодавством. { Пункт 3.19 розділу III доповнено
новим абзацом згідно з Наказом Управління державної охорони N 743
( z2122-13 ) від 27.11.2013 }
3.20. Строк вислуги у військовому званні офіцерам,
переатестованим на рівноцінне військове звання, обчислюється від
дня видання наказу про присвоєння військового звання (спеціального
звання, класного чину), яке вони мали до переатестування.
3.21. Військовослужбовцям УДО України, яких усунуто від
виконання службових обов'язків, відсторонено від виконання
службових повноважень, відсторонено від виконання повноважень на
посаді, а також військовослужбовцям, стосовно яких здійснюється
кримінальне провадження, чергові військові звання не присвоюються.
Надалі подання до присвоєння військових звань таким
військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів
проведених заходів та прийнятих рішень.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »