Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Мінфін України; Наказ, Інструкція, Паспорт бюджетної програми [...] від 26.08.2014836
Документ z1103-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.06.2017, підстава - z0649-17

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.08.2014  № 836


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2014 р.
за № 1103/25880

Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства фінансів
№ 472 від 28.04.2017}

З метою реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 774-р, в частині запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні НАКАЗУЮ:

1. Зaтвеpдити такі, що додаються:

Інстpукцію пpо стaтус тa особливості учaсті у бюджетному пpоцесі відповідaльних виконaвців бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів;

Пpaвилa склaдaння пaспоpтів бюджетних пpогpaм місцевих бюджетів та звітів про їх виконaння (далі - Правила);

фоpму пaспоpтa бюджетної пpогpaми місцевого бюджету;

фоpму звіту пpо виконaння пaспоpтa бюджетної пpогpaми місцевого бюджету.

2. Установити, що головні розпорядники коштів місцевого бюджету (далі - головні розпорядники):

1) є відповідaльними зa pозpобку і зaтвеpдження спільно з місцевими фінaнсовими оpгaнaми пaспоpтів бюджетних пpогpaм згідно з Пpaвилaми, зaтвеpдженими цим нaкaзом;

2) у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, подають до місцевих фінансових органів звіти про виконання паспортів бюджетних програм за формою, затвердженою цим наказом, у паперовому та електронному вигляді;

3) оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до місцевих фінансових органів.

{Пункт 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

3. Державній фінансовій інспекції України (Гордієнко М.Г.) та її територіальним органам під час проведення контрольних заходів (ревізій, перевірок, аудиту) здійснювати контроль за використанням коштів місцевого бюджету, виділених на виконання бюджетних програм. За результатами здійснення такого контролю до 01 квітня року, що настає за звітним, подавати до місцевих фінансових органів відповідну інформацію для врахування при формуванні проектів місцевих бюджетів на наступні бюджетні періоди.

4. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм, подані відповідно до підпункту 2 пункту 2 цього наказу, визначають фактичні результативні показники бюджетних програм та разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм.

5. Головні розпорядники протягом 30 днів після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми подають місцевому фінансовому органу узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за № 573/17868.

7. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2014 р.
за № 1103/25880

ІНСТРУКЦІЯ
про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена з метою чіткого розмежування повноважень, прав і відповідальності головного розпорядника коштів місцевого бюджету (далі – головний розпорядник) та відповідальних виконавців бюджетних програм (далі – відповідальні виконавці) у процесі складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом.

{Абзац перший пункту 1.1 розділу І в редакції Наказу Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

Відповідальний виконавець безпосередньо забезпечує та/або координує виконання однієї чи ряду бюджетних програм у системі головного розпорядника, є юридичною особою, має окремий рахунок та бухгалтерський баланс.

Відповідальними виконавцями можуть бути:

головний розпорядник - за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом;

розпорядники коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядники коштів нижчого рівня), які відповідають за виконання бюджетних програм у системі головного розпорядника.

За бюджетними програмами, які поділяються на підпрограми, відповідальним виконавцем є головний розпорядник, якому у рішенні про місцевий бюджет встановлюються бюджетні призначення. Відповідальні виконавці у розрізі підпрограм бюджетної програми не визначаються.

1.2. Відповідального виконавця визначає головний розпорядник за письмовим погодженням з відповідним місцевим фінансовим органом у процесі формування проекту бюджету на наступний рік.

II. Особливості участі відповідальних виконавців у процесі формування місцевого бюджету

2.1. Після отримання від місцевого фінансового органу граничних обсягів видатків загального фонду місцевого бюджету на наступний рік головні розпорядники розподіляють ці обсяги між відповідальними виконавцями, у триденний строк повідомляють відповідальних виконавців про належні їм обсяги та організовують розроблення бюджетних запитів.

2.2. Відповідальні виконавці в установленому головним розпорядником порядку забезпечують складання бюджетних запитів за кожною бюджетною програмою, за виконання якої вони відповідають.

Складені бюджетні запити відповідальні виконавці подають головному розпорядникові.

2.3. У процесі опрацювання бюджетних запитів у місцевому фінансовому органі відповідальні виконавці мають право брати участь разом з головним розпорядником в обговоренні та узгодженні бюджетних програм, що пропонуються головним розпорядником для включення до проекту відповідного місцевого бюджету.

При цьому місцевий фінансовий орган розглядає окремі пропозиції відповідальних виконавців щодо включення його бюджетних програм до проекту відповідного місцевого бюджету тільки за наявності висновку головного розпорядника.

2.4. У рішенні про місцевий бюджет бюджетні призначення встановлюються головному розпорядникові у розрізі відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами.

III. Особливості участі відповідальних виконавців у процесі виконання місцевого бюджету

3.1. Після отримання від місцевого фінансового органу лімітних довідок про бюджетні асигнування (головний розпорядник отримує лімітну довідку з помісячним розподілом асигнувань із загального фонду в цілому) головний розпорядник визначає помісячні обсяги бюджетних асигнувань із загального фонду в цілому за кожним відповідальним виконавцем та у триденний термін повідомляє відповідальних виконавців про визначені їм обсяги.

3.2. Відповідальні виконавці уточнюють обсяги бюджетних асигнувань розпорядникам коштів нижчого рівня та одержувачам за своєю мережею, зведені проекти кошторисів, складають зведені плани асигнувань та подають зазначені документи головному розпорядникові.

3.3. Для складання розпису місцевого бюджету виключно головні розпорядники в установленому порядку подають місцевому фінансовому органу зведені проекти кошторисів та зведені плани асигнувань (у розрізі затверджених бюджетних програм та їх відповідальних виконавців).

3.4. Відповідальні виконавці можуть подавати місцевому фінансовому органу пропозиції щодо внесення змін до розпису місцевого бюджету в межах затверджених їм бюджетних програм за письмовим погодженням із головним розпорядником.

3.5. У розписі місцевого бюджету розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядникам здійснюється в розрізі відповідальних виконавців за всіма затвердженими їм бюджетними програмами (з розподілом за підпрограмами у разі їх формування) відповідно до категорій економічної класифікації видатків бюджету.

3.6. Місцевий фінансовий орган розсилає витяги із розпису місцевого бюджету головним розпорядникам за всіма бюджетними програмами (з розподілом за підпрограмами у разі їх формування) в розрізі відповідальних виконавців, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань розпорядниками. Головний розпорядник розсилає витяги із розпису місцевого бюджету відповідальним виконавцям за їх бюджетними програмами.

3.7. Відповідальні виконавці здійснюють розподіл показників зведених кошторисів та проектів зведених планів асигнувань із загального фонду за своєю мережею в розрізі розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів за територіями. Зазначений розподіл за підписом головного розпорядника подається до територіального органу Державної казначейської служби України (далі - ДКСУ) для формування розпису місцевого бюджету та помісячного плану асигнувань із загального фонду за територіями.

Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення показників, своєчасність надання та достовірність інформації, поданої відповідальними виконавцями до територіального органу ДКСУ.

Територіальний орган ДКСУ перевіряє отримані дані на відповідність затвердженому розпису та мережі, поданим кожним головним розпорядником не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного року, приймає їх та формує розпис місцевого бюджету і помісячного плану асигнувань із загального фонду за територіями.

3.8. Місцевий фінансовий орган подає розпорядження про виділення коштів головним розпорядникам, у тому числі відповідальним виконавцям, до територіальних органів ДКСУ і в установленому порядку повідомляє головного розпорядника (у розрізі відповідальних виконавців) та відповідальних виконавців про належні їм суми.

Відповідальні виконавці здійснюють розподіл виділених коштів за своєю мережею. Оформлені розподіли за підписом головного розпорядника відповідальні виконавці подають до територіального органу ДКСУ.

3.9. Відповідальні виконавці подають фінансову звітність за бюджетними програмами головному розпорядникові та до територіального органу ДКСУ. Головний розпорядник у встановленому порядку подає зведену фінансову звітність до територіального органу ДКСУ.

3.10. Відповідальні виконавці подають головному розпорядникові у встановлені ним терміни проекти паспортів бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм.

Головний розпорядник коштів відповідає за зведення результативних показників виконання бюджетної програми та подання звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькінвгору