Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації
Наказ Міністерства юстиції України; Інструкція, Форма типового документа, Протокол, Журнал від 12.08.20162473/5
Документ z1127-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.04.2017, підстава - z0419-17

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.08.2016   № 2473/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
12 серпня 2016 р.
за № 1127/29257

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1016/5 від 29.03.2017}

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою реалізації статей 7 та 8 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1016/5 від 29.03.2017}

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації, що додається.

2. Абзац другий пункту 8 розділу IІІ Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2016 року № 37/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2016 року за № 42/28172, після слів «норми законодавства;» доповнити словами «відомості про необхідність складання протоколів про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена частинами першою-четвертою статті 166-11  та статтею 166-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення;».

3. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Департаменту державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В.М.) та головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання вимог цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Севостьянову Н.І., заступника Міністра з питань державної реєстрації Мороза П.О.

Перший заступник
Міністра юстиції


Н. СевостьяноваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12.08.2016  № 2473/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 серпня 2016 р.
за № 1127/29257

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок складання протоколів про адміністративні правопорушення, оформлення та зберігання матеріалів справ про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами Міністерства юстиції України, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі – управління юстиції) і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена частинами першою-четвертою статті 166-11 та статтею 166-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс).

2. Уповноваженими особами щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення є:

секретарі комісій з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, а в разі відсутності секретаря - особа, яка виконує його обов'язки, - у разі складання протоколу за результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації, що здійснюється відповідно до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1128;

посадові особи Міністерства юстиції України - у разі складання протоколу за результатами камеральної перевірки, проведеної відповідно до Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 990.

{Пункт 2 розділу І в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1016/5 від 29.03.2017}

3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

ІІ. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена частинами першою-п’ятою статті 166-11 та статтею 166-23 Кодексу, складається за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

{Пункт 1 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1016/5 від 29.03.2017}

2. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, щодо якої його складено.

У графах, які не заповнюються при складанні протоколу, ставиться прочерк.

3. У протоколі про адміністративне правопорушення обов'язково вказується частина відповідної статті Кодексу, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

4. При викладенні обставин правопорушення у протоколі вказуються дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

У протоколі можуть зазначатися обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.

5. До протоколу долучаються копії (фотокопії) документів та інші докази, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

6. Якщо є свідки правопорушення, до протоколу вносяться їхні прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.

7. Уповноважена особа зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, з її правами й обов'язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі. Про обізнаність з вищевказаним особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої особи.

8. Особа, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які вносяться до протоколу і засвідчуються підписом зазначеної особи. Пояснення може додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення уповноважена особа робить про це відповідний запис.

9. Протокол підписується уповноваженою особою та особою, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, а також у разі наявності – свідками правопорушення.

У разі відмови особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена особа робить про це відповідний запис.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, має право викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

10. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, щодо якої він був складений.

Ознайомлювати з протоколом особу, щодо якої він складений, може уповноважена особа, яка склала протокол, або працівник управління юстиції у разі, якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, була відсутня на засіданні комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, створеної при Міністерстві юстиції України, на якому прийнято рішення про необхідність складення протоколу про адміністративне правопорушення.

У разі необхідності направлення протоколу про адміністративне правопорушення до управління юстиції для ознайомлення з ним особи, щодо якої він складений (у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту), такий протокол направляється до управління юстиції разом із супровідним листом протягом 2 робочих днів після його складення.

11. У разі якщо ознайомлення з протоколом проводить працівник управління юстиції у випадку, передбаченому пунктом 10 цього  розділу, а особа, щодо якої складений протокол про адміністративне правопорушення, відмовляється від ознайомлення з таким протоколом або в неї відсутні зауваження щодо змісту протоколу, працівник управління юстиції складає про це акт і надсилає його разом із протоколом про адміністративне правопорушення уповноваженій особі, яка склала протокол. На підставі вказаного акта уповноважена особа, яка склала протокол, робить відповідний запис у протоколі.

12. Уповноважена особа або у випадку, передбаченому пунктом 10 цього розділу, працівник управління юстиції має право запрошувати особу, що притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання пояснень та ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення.

13. Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Міністерства юстиції України / управління юстиції з описом вкладення рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення з позначкою "Вручити особисто" надсилається відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, протягом 15 календарних днів з дня складення протоколу про адміністративне правопорушення особі, щодо якої його складено, у разі, якщо вказана особа:

відмовляється від отримання примірника протоколу;

не з’являється для ознайомлення з протоколом.

Поштове відправлення направляється на адресу суб’єкта державної реєстрації, у трудових відносинах з яким перебуває особа, щодо якої складено протокол.

У разі направлення другого примірника протоколу уповноважена особа вносить до першого примірника протоколу відповідний запис із зазначенням реквізитів листа, яким його надіслано.

ІІІ. Облік протоколів про адміністративні правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше наступного робочого дня після його складання реєструється уповноваженою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою Міністерства юстиції України / управління юстиції.

2. Облік протоколів проводиться в межах календарного року.

3. Журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації зберігаються протягом строку, встановленого законодавством.

ІV. Оформлення справи про адміністративне правопорушення

1. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою у справу про адміністративне правопорушення.

2. Оригінал справи про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Міністерства юстиції України / управління юстиції протягом 15 календарних днів з дня складення протоколу направляється до районного (міського, районного у місті, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

У супровідному листі висловлюється клопотання про направлення до Міністерства юстиції України / управління юстиції копії судового рішення у справі.

3. Копія справи про адміністративне правопорушення та копія супровідного листа зберігаються у Міністерстві юстиції України / управлінні юстиції. Надалі до матеріалів справи про адміністративне правопорушення додаються результати розгляду справи у суді, а також інші документи та матеріали, пов’язані з розглядом цієї справи у суді.

4. Оформлення справи про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена особа, яка склала протокол.

Директор Департаменту
приватного права


О.М. ФеренсДодаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
у сфері державної реєстрації
(пункт 1 розділу II)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення


Додаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
у сфері державної реєстрації
(пункт 1 розділу III)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення у сфері державної реєстрації

№ з/п

Номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол

Примітка

прізвище, ініціали

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

8
вгору