Порядок проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, [...]
Генеральна прокуратура України; Наказ, Порядок, Заява [...] від 26.07.2016265
Документ z1131-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2016
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
26.07.2016 № 265


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 серпня 2016 р.
за № 1131/29261

ПОРЯДОК
проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови і порядок організації та проведення чотирирівневого відкритого конкурсу кандидатів на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників.

2. Чотирирівневий відкритий конкурс здійснюється з інформуванням громадськості про стан та результати його проведення на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

3. Для забезпечення відкритості та прозорості процесу проведення конкурсу його перебіг фіксується за допомогою технічних засобів.

4. На конкурс на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників не можуть бути допущені особи:

які не відповідають вимогам для призначення на посаду прокурора місцевої прокуратури, передбаченим частиною першою статті 27 Закону України «Про прокуратуру» (крім вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права);

щодо яких є інформація про існування обмежень для призначення на посади прокурорів, встановлених частиною шостою статті 27 Закону України «Про прокуратуру», Законами України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції».

5. Відкритий конкурс на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників складається з:

тестування на знання законодавства (професійний тест);

тестування загальних здібностей;

тестування особистісних характеристик (психологічний тест);

співбесіди.

За результатами чотирирівневого конкурсу здійснюється відбір кандидатів для призначення на вищезазначені посади.

6. Чотирирівневий відкритий конкурс проводиться у центрі тестування.

7. При проведенні конкурсу як спостерігачі можуть бути запрошені представники міжнародних та міжурядових організацій, члени консультативних рад при Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах, а також працівники Національної академії прокуратури України.

ІІ. Робоча група центру тестування

1. Для організації етапів чотирирівневого відкритого конкурсу утворюється робоча група центру тестування (далі - робоча група).

2. Робоча група формується у кількісному складі залежно від потреби (але не менше 15 осіб). До її складу входять працівники:

Генеральної прокуратури України;

Національної академії прокуратури України.

3. Робоча група утворюється у складі керівника, заступника керівника, секретаря та членів групи.

Кількісний і персональний склад робочої групи затверджується наказом Генеральної прокуратури України.

4. Робоча група центру тестування:

перевіряє наявність необхідних для участі у конкурсі документів;

приймає документи від кандидатів;

складає списки кандидатів до тестування на знання законодавства (професійний тест);

організовує проведення тестування на знання законодавства (професійний тест);

організовує проведення тестування загальних здібностей;

організовує проведення тестування особистісних характеристик (психологічний тест);

організовує проведення співбесід з кандидатами;

забезпечує недопущення спілкування кандидатів під час виконання тестових завдань, використання ними будь-яких технічних засобів та інших джерел інформації, а в разі виявлення таких фактів відсторонює осіб від подальшого проходження тестування.

ІІІ. Прийом документів та реєстрація кандидатів

1. Початок прийому документів оголошується на веб-сайті Генеральної прокуратури України. Прийом документів здійснюється протягом 14 календарних днів та завершується в день, визначений як кінцевий строк їх подання.

2. Кандидати мають право претендувати на зайняття однієї вакантної адміністративної посади в будь-якій одній місцевій прокуратурі.

3. Кандидати особисто подають до центру тестування:

заяву про участь у відкритому конкурсі на посаду керівника місцевої прокуратури, його першого заступника або заступника (додаток 1);

анкету (додаток 2), автобіографію та фото;

копію та оригінал паспорта громадянина України;

копію та оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію та оригінал документа про вищу юридичну освіту з додатками;

належним чином завірену копію трудової книжки;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою № 140/о, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення»;

медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів згідно з формою № 122-2/о, наведеною у додатку 3 до Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382;

заяву про надання згоди щодо обробки персональних даних та проведення спеціальної перевірки (додаток 3).

4. Кандидати, які не працюють в органах прокуратури, додатково подають такі документи:

медичну довідку про стан здоров’я за формою № 133/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2012 року за № 1408/21720;

копію та оригінал військового квитка для військовослужбовців або військовозобов’язаних;

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Оригінали паспорта, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків повертаються заявнику.

5. Робоча група опрацьовує подані кандидатами документи та формує списки для участі в конкурсі окремо для кожної адміністративної посади в одній місцевій прокуратурі.

ІV. Конкурсні комісії

1. Проведення відкритого чотирирівневого конкурсу забезпечують 5 конкурсних комісій (далі - Комісія).

До складу кожної Комісії входять чотири особи, визначені Генеральним прокурором України, та три - Верховною Радою України.

2. Комісії є повноважними за умови входження до їх складу не менше п’яти осіб. У разі невизначення Верховною Радою України у встановленому порядку жодної особи Комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб.

3. Голова Комісії, заступник голови та секретар обираються на її організаційному засіданні відкритим голосуванням.

На організаційному засіданні головує старший за віком член Комісії, який веде засідання до обрання голови Комісії.

4. Комісія:

забезпечує відкритість та об’єктивність оцінювання під час проведення конкурсу;

формує рейтинговий список та визначає кандидатів для участі в наступному рівні конкурсу;

проводить співбесіду з кандидатами;

здійснює відбір кандидатів на кожну з посад, передбачених пунктами 11 - 13 частини першої статті 39 Закону України «Про прокуратуру».

5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відкрито.

Комісія є повноважною приймати рішення за умови присутності на засіданні не менше чотирьох її членів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів.

V. Організація проведення конкурсу

1. Інформація про умови, строки, час, місце та результати проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

2. Під час проведення конкурсу члени Комісій та робочої групи вживають заходів щодо недопущення конфлікту інтересів та негайно повідомляють про такі випадки керівників робочої групи та Комісій.

3. Перед початком проведення кожного рівня конкурсу члени робочої групи встановлюють за паспортом особи кандидатів.

Особи, які без поважних причин своєчасно не з’явилися на тестування або співбесіду, надалі до їх проходження не допускаються. 

Поважність причини, за умови її документального підтвердження, та надання кандидату додаткової можливості для проходження тестування визначаються Комісією.

4. Тестування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Повторне тестування не допускається, крім випадків технічних збоїв, що унеможливлює встановлення результату тестування.

У випадку виникнення технічних збоїв складається акт, який підписується кандидатом та членом робочої групи.

Строк проведення повторного тестування визначається Комісією.

5. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками тощо, а також спілкуватися один з одним. У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в ньому, про що членом робочої групи складається відповідний акт, який підписується головою Комісії.

6. Кожен кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) (додаток 4) та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері Генеральної прокуратури України.

7. Відомості з результатами тестування передаються на підпис голові та секретарю Комісії.

8. На підставі відомостей за результатами тестування Комісія формує рейтинговий список кандидатів (додаток 5) по кожній з категорій адміністративних посад відповідної місцевої прокуратури, який затверджується на її засіданні простою більшістю голосів від присутніх, про що складається протокол. Протокол підписується головою та секретарем Комісії після розгляду всіх скарг кандидатів (за наявності).

9. До наступного етапу тестування (на загальні здібності) допускаються кандидати згідно з рейтингом із розрахунку десять осіб на одну посаду.

Якщо за набраною кількістю балів десяте місце у рейтинговому списку займають два і більше кандидатів, всі вони допускаються до наступного етапу тестування.

10. Кожен кандидат після проходження тесту на загальні здібності ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування на загальні здібності (додаток 6) та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Відомості передаються на підпис голові та секретарю Комісії.

Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері Генеральної прокуратури України.

11. Після проведення тестування на загальні здібності, за результатами складання професійного тесту та тесту на загальні здібності формується рейтинговий список (додаток 7).

12. До тестування особистісних характеристик (психологічний тест) допускаються кандидати відповідно до зазначеного у пункті 11 цього розділу рейтингового списку із розрахунку п’ять осіб на одну посаду.

Якщо за набраною кількістю балів п’яте місце у рейтинговому списку займають два і більше кандидатів, всі вони допускаються до наступного етапу тестування.

13. Усі кандидати після проходження тестування особистісних характеристик (психологічний тест) допускаються до співбесіди.

14. При проведенні співбесіди з кандидатами на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників з’ясовуються їх професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності.

VІ. Тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

1. Основна мета проходження професійного тесту - визначення рівня знань чинного законодавства.

2. Тестування на знання законодавства триває не більше двох годин.

3. Тестові завдання затверджуються наказом Генеральної прокуратури України та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України завчасно, але не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку тестування.

Кожному кандидату електронна система тестування генерує унікальний тест зі 100 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

VІІ. Тестування на загальні здібності

1. Метою тестування загальних здібностей кандидата є виявлення здатності аналізувати, обробляти та інтерпретувати інформацію за короткий час, знаходити причинні зв’язки і робити правильні висновки.

2. Перевірка загальних здібностей кандидата передбачає визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей тощо.

3. Тестування на загальні здібності містить не більше 100 питань, проводиться з використанням комп’ютерної техніки та триває до однієї години.

VІІІ. Тестування особистісних характеристик (психологічний тест)

1. Метою тестування особистісних характеристик (психологічного тесту) є виявлення рис, типів характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану.

2. Результати тестування особистісних характеристик кандидата (психологічний тест) не впливають на його рейтинг та мають рекомендаційний характер і враховуються при формуванні висновку про придатність для роботи на відповідній адміністративній посаді.

ІХ. Співбесіда з кандидатами на адміністративні посади у місцевих прокуратурах

1. Метою проведення співбесіди є оцінка професійних, морально-ділових і управлінсько-організаторських здібностей кандидата, необхідних для виконання службових обов’язків.

2. На співбесіду запрошуються кандидати, які посіли перші п’ять місць у рейтинговому списку на кожну посаду.

3. За результатами співбесіди, яка проводиться Комісією, на кожну адміністративну посаду місцевої прокуратури відбирається по три кандидати.

Х. Оскарження рішення про недопущення кандидата до тестування та їх результати

1. Рішення щодо недопущення кандидата до процесу тестування може  бути предметом оскарження.

2. Скарги з питань відсторонення від тестування не розглядаються.

3. Скарга повинна бути обґрунтованою та подаватись до Комісії у письмовій формі особисто кандидатом не пізніше наступного дня після одержання повідомлення про недопущення до тестування. Скарги, подані не у встановлені строки, до розгляду не приймаються.

Скарги від інших осіб, у тому числі від близьких осіб кандидатів, не приймаються і не розглядаються.

4. Скарга розглядається Комісією не пізніше наступного дня після її подання. Кандидат може бути присутнім при розгляді його скарги.

Після всебічного розгляду спірних питань, викладених у скарзі, Комісією простою більшістю голосів ухвалюється рішення, про що складається протокол, який підписується головою та секретарем Комісії.

5. Рішення Комісії можуть бути оскаржені кандидатом до суду в порядку, визначеному законодавством.

ХІ. Спеціальна перевірка щодо кандидатів на адміністративні посади у місцевих прокуратурах

1. Щодо осіб, які допущені до третього рівня тестування (психологічний тест), у випадках, передбачених законом, кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України забезпечується проведення спеціальної перевірки, передбаченої Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

2. Про результати спеціальних перевірок відповідні Комісії інформуються кадровим підрозділом Генеральної прокуратури України до завершення співбесід з особами, які претендують на посади керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників.

ХІІ. Подання рекомендацій на розгляд особам, уповноваженим на прийняття рішення про призначення на адміністративні посади у місцевих прокуратурах

1. Відібрані Комісією три кандидати на кожну посаду керівника місцевої прокуратури подаються на розгляд Генеральному прокурору України, а на посади їх перших заступників та заступників - керівнику відповідної регіональної прокуратури.

2. Рекомендація про призначення кандидата на адміністративні посади в місцевих прокуратурах містить інформацію про результати всіх рівнів конкурсу та висновки щодо його професійної придатності. Рекомендація підписується головою і секретарем Комісії та передається до кадрового підрозділу Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури відповідно до компетенції.

Заступник Генерального
прокурора України


А. Стрижевська


Додаток 1
до Порядку проведення чотирирівневого
відкритого конкурсу на зайняття посад
керівників місцевих прокуратур,
їх перших заступників та заступників
(пункт 3 розділу ІІІ)

ЗАЯВА


Додаток 2
до Порядку проведення чотирирівневого
відкритого конкурсу на зайняття посад
керівників місцевих прокуратур,
їх перших заступників та заступників
(пункт 3 розділу ІІІ)

АНКЕТА


Додаток 3
до Порядку проведення чотирирівневого
відкритого конкурсу на зайняття посад
керівників місцевих прокуратур,
їх перших заступників та заступників
(пункт 3 розділу ІІІ)

ЗАЯВАДодаток 4
до Порядку проведення чотирирівневого
відкритого конкурсу на зайняття посад
керівників місцевих прокуратур,
їх перших заступників та заступників
(пункт 6 розділу V)

ВІДОМІСТЬ
про результати тестування на знання законодавчої бази
(професійний тест)

від _______ 2016 року № ___

_____________________________________________________________
(місце тестування)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Серія, № паспорта

Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Підпис кандидата

Прізвище і підпис члена робочої групи

Примітки

123Голова
_____________________
конкурсної комісії___________
(підпис)______________________
(П.І.Б.)

Секретар
_____________________
конкурсної комісії___________
(підпис)______________________
(П.І.Б.)


Додаток 5
до Порядку проведення чотирирівневого
відкритого конкурсу на зайняття посад
керівників місцевих прокуратур,
їх перших заступників та заступників
(пункт 8 розділу V)

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
___________________ місцева прокуратура
______________ області

Посада_________________________________

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Примітки

1
2
3
Голова
_____________________
конкурсної комісії___________
(підпис)______________________
(П.І.Б.)

Секретар
_____________________
конкурсної комісії___________
(підпис)______________________
(П.І.Б.)


Додаток 6
до Порядку проведення чотирирівневого
відкритого конкурсу на зайняття посад
керівників місцевих прокуратур,
їх перших заступників та заступників
(пункт 10 розділу V)

ВІДОМІСТЬ
про результати тестування загальних здібностей

від _______ 2016 року № ___

________________________________________________________
(місце тестування)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Серія, № паспорта

Результати тестування загальних здібностей

Підпис кандидата

Прізвище і підпис члена робочої групи

Примітки

123Голова
_____________________
конкурсної комісії___________
(підпис)______________________
(П.І.Б.)

Секретар
_____________________
конкурсної комісії___________
(підпис)______________________
(П.І.Б.)


Додаток 7
до Порядку проведення чотирирівневого
відкритого конкурсу на зайняття посад
керівників місцевих прокуратур,
їх перших заступників та заступників
(пункт 11 розділу V)

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
___________________ місцева прокуратура
______________ області

Посада_________________________________

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата

Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Результати тестування на загальні здібності

Підсумковий бал

Примітки

1


2


3


Голова
_____________________
конкурсної комісії___________
(підпис)______________________
(П.І.Б.)

Секретар
_____________________
конкурсної комісії___________
(підпис)______________________
(П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної
прокуратури України
26.07.2016 № 265

ПЕРЕЛІК
питань для проведення тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників

Конституція України

1. Загальні засади.

2. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

3. Вибори. Референдум.

4. Верховна Рада України.

5. Президент України.

6. Кабінет Міністрів України.

7. Прокуратура.

8. Правосуддя.

9. Конституційний Суд України.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

10. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

11. Адміністративне стягнення.

12. Накладення адміністративного стягнення.

13. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

14. Військові адміністративні правопорушення.

15. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.

16. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.

17. Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

18. Складення протоколу про адміністративне правопорушення.

19. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання.

20. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

21. Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Закон України «Про прокуратуру»

22. Засади організації і діяльності прокуратури.

23. Організаційні основи системи прокуратури.

24. Статус прокурора.

25. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій.

26. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора.

27. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду.

28. Організаційне забезпечення діяльності прокуратури.

Закон України «Про державну службу»

29. Загальні положення.

30. Правовий статус державного службовця.

31. Вступ на державну службу.

32. Службова кар’єра.

33. Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії.

34. Робочий час і час відпочинку державного службовця, відпустки.

35. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців.

36. Припинення державної служби.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та інші міжнародно-правові зобов’язання України

37. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та протоколи до неї.

38. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

39. Рішення Європейського суду з прав людини щодо порушення статей 3, 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

40. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31 травня 2006 року № 784.

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

41. Загальні положення.

42. Доступ до рішення.

43. Виконання рішення.

44. Застосування в Україні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Суду.

Закон України «Про міжнародні договори України»

45. Загальні положення.

46. Укладення міжнародних договорів України.

47. Дотримання і виконання міжнародних договорів України.

48. Оприлюднення, реєстрація та зберігання текстів міжнародних договорів України.

49. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів України.

50. Контроль за виконанням Закону України «Про міжнародні договори України» та міжнародних договорів України.

Господарський процесуальний кодекс України

51. Гласність розгляду справ.

52. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.

53. Учасники судового процесу.

54. Докази.

55. Запобіжні заходи.

56. Судові витрати.

57. Подання позову.

58. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції.

59. Забезпечення позову.

60. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

61. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

62. Перегляд судових рішень у касаційному порядку.

63. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами.

64. Виконання рішення, ухвали, постанови.

Господарський кодекс України

65. Основні засади господарської діяльності: загальні положення.

66. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання.

67. Підприємство.

68. Державні та комунальні унітарні підприємства.

69. Майно суб’єктів господарювання.

70. Загальні положення про господарські зобов’язання.

71. Господарські договори.

72. Виконання господарських зобов’язань. Припинення зобов’язань.

73. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин.

74. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

75. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.

76. Капітальне будівництво.

77. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).

78. Зовнішньоекономічна діяльність: загальні положення.

Цивільний кодекс України

79. Захист цивільних прав та інтересів.

80. Загальні положення про фізичну особу.

81. Опіка та піклування.

82. Загальні положення про юридичну особу.

83. Підприємницькі товариства.

84. Правочини. Представництво.

85. Строки та терміни. Позовна давність.

86. Набуття права власності. Припинення права власності. Право власності на землю (земельну ділянку).

87. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право).

88. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права).

89. Виконання зобов’язання.

90. Забезпечення виконання зобов’язання.

91. Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання.

92. Поняття та умови договору. Укладення, зміна і розірвання договору.

93. Договірні зобов’язання.

94. Недоговірні зобов’язання.

95. Загальні положення про відшкодування шкоди.

96. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

97. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Здійснення права на спадкування. Спадковий договір.

Цивільний процесуальний кодекс України

98. Особи, які беруть участь у справі.

99. Заходи процесуального примусу.

100. Наказне провадження.

101. Позовне провадження.

102. Окреме провадження.

103. Апеляційне провадження.

104. Касаційне провадження.

105. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Житловий кодекс Української РСР

106. Надання жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду.

107. Право наймача на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення.

108. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами.

109. Виселення з дитячих будинків сімейного типу.

110. Порядок доступу до житла та іншого володіння для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показань засобів обліку.

Кодекс адміністративного судочинства України

111. Кодекс адміністративного судочинства України: загальні положення.

112. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

113. Вручення повістки.

114. Учасники адміністративного процесу.

115. Докази.

116. Розподіл судових витрат.

117. Строки.

118. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.

119. Підготовче провадження.

120. Судовий розгляд справи.

121. Судові рішення.

122. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

123. Апеляційне провадження.

124. Касаційне провадження.

125. Провадження за нововиявленими обставинами.

126. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах.

127. Заходи процесуального примусу.

Закон України «Про банки і банківську діяльність»

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »