Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного [...]
НКЦПФР; Рішення, Положення, Заява [...] від 20.06.20131104
Документ z1187-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.01.2015, підстава z1642-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.06.2013  № 1104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2013 р.
за № 1187/23719

Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 971 від 29.07.2014
№ 1712 від 16.12.2014}

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 грудня 2006 року № 1585 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 січня 2007 року за № 46/13313 (із змінами).

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А. Амеліна.

6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 20.06.2013 № 32
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
20.06.2013  № 1104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2013 р.
за № 1187/23719

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд).

2. Реєстрація випуску акцій, проспекту емісії акцій корпоративного фонду, змін до проспекту емісії акцій та погодження проекту статуту корпоративного фонду здійснюються уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) відповідно до вимог цього Положення і не можуть розглядатися як гарантія вартості цих акцій.

3. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду) є підставою для оформлення глобального сертифіката акцій (тимчасового глобального сертифіката акцій).

4. При розміщенні акцій корпоративного фонду компанія з управління активами та/або андеррайтер(и) відповідно до законодавства із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюють заходи з фінансового моніторингу.

5. Укладення договору з першим власником акцій корпоративного фонду при їх публічному розміщенні здійснюється не раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) в офіційному друкованому виданні Комісії та розміщення його (їх) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

6. Засвідчення документів, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (змін до нього), підписами та печатками відповідних осіб підтверджує достовірність даних, наведених у таких документах.

Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, що міститься у проспекті емісії та змінах до нього, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

7. Баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) корпоративного фонду та інші фінансові документи подаються за формою, визначеною законодавством.

8. Розгляд заяв та всіх необхідних документів, встановлених цим Положенням, що надані до Комісії, здійснюється протягом 30 робочих днів з дати їх подання.

За письмовою заявою заявника строк розгляду документів продовжується, але не більше ніж на 15 робочих днів з дати подання такої заяви до Комісії.

9. Документи на двох та більше аркушах обов'язково повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою компанії з управління активами.

10. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності у юридичної особи відповідної(их) печатки (печаток).

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1712 від 16.12.2014}

II. Послідовність дій емітента з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду

1. Перше розміщення акцій корпоративного фонду є виключно приватним серед засновників корпоративного фонду.

Єдиним засновником корпоративного фонду не може бути підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Корпоративний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 25 відсотків, та мати у своєму складі лише учасників - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та сама особа.

2. Створення корпоративного фонду здійснюється за такими етапами:

1) прийняття зборами засновників рішення про:

створення корпоративного фонду;

затвердження проекту статуту корпоративного фонду;

приватне розміщення акцій корпоративного фонду;

2) подання до Комісії заяви та всіх необхідних документів для погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду;

3) реєстрація Комісією випуску акцій корпоративного фонду, погодження проекту його статуту та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

4) присвоєння акціям корпоративного фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

5) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій) договору про обслуговування емісії цінних паперів та оформлення тимчасового глобального сертифіката;

6) приватне розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду;

7) оплата повної номінальної вартості акцій корпоративного фонду з метою формування початкового статутного капіталу;

8) затвердження установчими зборами корпоративного фонду результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, затвердження статуту, обрання членів наглядової ради корпоративного фонду, затвердження проектів договорів з компанією з управління активами та зберігачем активів інституту спільного інвестування (далі - зберігач) (в разі укладення такого договору);

9) державна реєстрація корпоративного фонду та його статуту в органах державної реєстрації;

10) укладення договорів з компанією з управління активами та зберігачем (в разі укладення такого договору);

11) подання до Комісії всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - Реєстр);

12) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, зареєстрованого регламенту, свідоцтва про внесення до Реєстру та зареєстрованого звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду.

3. З метою погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду протягом 60 днів після прийняття зборами засновників рішення про приватне розміщення акцій корпоративного фонду до Комісії подаються такі документи:

1) заява про погодження проекту статуту корпоративного фонду та реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду (додаток 1);

2) протокол зборів засновників корпоративного фонду (рішення одноосібного засновника), засвідчений(е) підписами засновників корпоративного фонду, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками (якщо єдиним засновником корпоративного фонду є фізична особа, її підпис на рішенні про заснування підлягає нотаріальному засвідченню), який (яке) повинен(но) містити:

а) рішення про створення корпоративного фонду, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування корпоративного фонду;

відомості про засновників (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів телефону та факсу, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);

предмет та цілі діяльності;

мету випуску акцій та використання фінансових ресурсів, залучених від випуску акцій (формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду);

розмір початкового статутного капіталу корпоративного фонду;

відомості про розмір внесків кожного із засновників до статутного капіталу корпоративного фонду;

найменування банківської установи, де буде відкритий тимчасовий рахунок;

б) рішення про приватне розміщення акцій, яке включає:

загальну номінальну вартість акцій, які передбачається розмістити;

номінальну вартість акцій;

кількість акцій;

форму випуску та тип акцій;

форму існування акцій;

права власників акцій;

в) рішення про затвердження проекту статуту корпоративного фонду;

г) визначення дати проведення установчих зборів засновників (установчі збори корпоративного фонду мають бути проведені протягом трьох місяців з дня повної оплати засновниками вартості акцій);

ґ) визначення засновника(ів) та/або уповноважених осіб засновника(ів) (повне найменування - для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб), якому(им) надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням корпоративного фонду та укладенням з Центральним депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів;

3) проект статуту корпоративного фонду, затверджений рішенням зборів засновників, засвідчений підписами засновників, а в разі, якщо засновниками є юридичні особи, їх печатками (у двох примірниках);

4) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності засновника - юридичної особи сплатити відповідні внески до статутного капіталу корпоративного фонду, складений на дату прийняття рішення про створення корпоративного фонду;

5) копію декларації про майновий стан і доходи з відміткою відповідного податкового органу за останній рік, що передував року, в якому прийнято рішення про намір створення корпоративного фонду, або виписка з банківського рахунку про наявність коштів у засновника - фізичної особи.

4. Реєстрація Комісією випуску акцій корпоративного фонду здійснюється на підставі поданих відповідно до законодавства документів. Уповноважена особа Комісії погоджує проект статуту корпоративного фонду та реєструє випуск акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду.

На проекті статуту корпоративного фонду робиться напис (штамп) "Погоджено" із зазначенням дати погодження, який засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник погодженого проекту статуту корпоративного фонду та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду (додаток 2) видається заявникові.

Реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію цього випуску є підставою для внесення випуску акцій до Реєстру.

III. Порядок реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій

1. Протягом одного року з дня внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру компанія з управління активами реєструє в Комісії випуск акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспект їх емісії.

Компанія з управління активами подає до Комісії заяву і документи, необхідні для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення про розміщення акцій уповноваженим органом корпоративного фонду.

2. Для реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії акцій корпоративного фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та проспекту емісії цих акцій (додаток 3);

2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, засвідчений(у) підписами голови, секретаря загальних зборів та печаткою корпоративного фонду, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника, засвідчене(ий) його підписом та печаткою корпоративного фонду або нотаріально, який містить рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження проспекту емісії таких акцій; внесення змін до статуту корпоративного фонду у зв'язку із збільшенням статутного капіталу;

3) копію статуту корпоративного фонду з урахуванням змін, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду на суму випуску акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду;

4) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору з аудитором (аудиторською фірмою), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду;

5) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору із зберігачем на обслуговування активів інститутів спільного інвестування (у разі укладення такого договору), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого компанією з управління активами;

6) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору зі зберігачем про обслуговування рахунку у цінних паперах (у разі неукладення договору на обслуговування активів інститутів спільного інвестування та за умови відкриття такого рахунку), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду та погодженого компанією з управління активами;

7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору з оцінювачем майна інституту спільного інвестування (далі - оцінювач майна), затвердженого загальними зборами корпоративного фонду (у разі якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість);

8) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договору з компанією з управління активами, затвердженого загальними зборами корпоративного фонду;

9) проспект емісії акцій корпоративного фонду, затверджений загальними зборами корпоративного фонду, згідно з пунктом 3 цього розділу у двох примірниках, засвідчений підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами та її печаткою, а також підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду.

У разі якщо емітент при розміщенні акцій користується послугами андеррайтера(ів), проспект емісії погоджується з андеррайтером(ами);

{Підпункт 9 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

10) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) корпоративного фонду станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, підписані уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами та засвідчені її печаткою;

{Підпункт 10 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

11) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду;

12) оригінал (копію) платіжного доручення із зазначенням найменування фонду, що підтверджує сплату державного мита відповідно до законодавства, засвідчений(у) підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами з відміткою банку про його прийняття;

13) довідку про пов'язаних осіб корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (додаток 4). Інформація, яка зазначена в цій довідці, не може мати давність більше 7 робочих днів з дати її складання.

У разі зміни відомостей, зазначених у цій довідці, компанія з управління активами зобов’язана протягом 7 робочих днів з дня виникнення таких змін письмово повідомити про ці зміни Комісію.

3. Проспект емісії акцій корпоративного фонду повинен містити такі відомості:

1) характеристику компанії з управління активами, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування, код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження, номер телефону, факсу;

дату державної реєстрації компанії з управління активами;

строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

відомості про посадових осіб компанії з управління активами:

прізвище, ім'я, по батькові, посаду;

пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного фонду (відсотки щодо кожного);

2) характеристику корпоративного фонду, що включає:

повне та скорочене (за наявності) найменування корпоративного фонду, код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження, номер телефону;

дату державної реєстрації корпоративного фонду;

дату та номер свідоцтва про внесення корпоративного фонду до Реєстру;

реєстраційний код за Реєстром;

предмет та цілі діяльності;

розмір зареєстрованого статутного капіталу корпоративного фонду згідно зі статутом корпоративного фонду, грн;

дату припинення діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду) у форматі дд/мм/рр;

строк (інтервал) викупу акцій, порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік), тривалість інтервалу (не менше 10 робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу) (для інтервального корпоративного фонду);

дані про голову та членів наглядової ради корпоративного фонду: прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (із зазначенням повного найменування юридичної особи - учасника чи прізвища, імені та по батькові фізичної особи - учасника у разі їх представництва);

інформацію про засновників корпоративного фонду із зазначенням прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження для юридичних осіб - резидентів, повного найменування, реєстраційного номера (у разі наявності) та місцезнаходження для юридичних осіб - нерезидентів;

3) текст регламенту корпоративного фонду, зареєстрованого Комісією, засвідчений підписом голови наглядової ради корпоративного фонду та скріплений печаткою корпоративного фонду;

4) інформацію про розміщення раніше випущених в обіг акцій корпоративного фонду (зазначається щодо кожного випуску акцій окремо):

мета випуску акцій (формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду або здійснення спільного інвестування);

спосіб розміщення акцій (публічне або приватне розміщення);

загальна сума випуску акцій, грн;

номінальна вартість акцій, грн;

кількість акцій, штук;

форма існування акцій;

форма випуску, тип акцій;

дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

5) дані про проголошений випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

спосіб розміщення випуску акцій (публічне або приватне розміщення);

загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити;

номінальна вартість акцій;

кількість акцій;

форма існування акцій;

форма випуску та тип акцій;

перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції корпоративного фонду, у разі приватного розміщення акцій (із зазначенням для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серії та номера паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); для юридичних осіб - резидентів - повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, для юридичних осіб - нерезидентів - повного найменування, місцезнаходження та інформації з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи);

порядок визначення ціни продажу акцій;

порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування;

дата закінчення розміщення акцій (у форматі дд/мм/рр), яка не може бути пізнішою ніж за три місяці до дня закінчення строку діяльності такого інституту спільного інвестування (для строкових корпоративних фондів);

адреси місць розміщення акцій;

права, що надаються власникам акцій, із зазначенням переважного права учасників корпоративного фонду на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування;

порядок розміщення акцій корпоративного фонду, у тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок;

порядок оплати акцій;

зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів у разі:

відмови від випуску акцій;

визнання емісії акцій недобросовісною;

порядок повідомлення про випуск акцій корпоративного фонду;

6) відомості про оцінювача майна (у разі якщо інвестиційною декларацією передбачено інвестування в нерухомість) із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності (у форматі дд/мм/рр);

7) відомості про фондову біржу, на якій передбачається здійснювати обіг акцій корпоративного фонду (для біржових корпоративних фондів), із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

8) відомості про зберігача (у разі укладення договорів, зазначених у підпунктах 5, 6 пункту 2 цього розділу) із зазначенням коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строку дії відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (у форматі дд/мм/рр);

9) відомості про аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), прізвища, імені, по батькові (для фізичних осіб), а також строків дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України, та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією (у разі наявності), у форматі дд/мм/рр;

10) відомості про торговця(ів) цінними паперами із зазначенням повного найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, строку дії ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, виданої Комісією, який/які здійснює(ють) розміщення (андеррайтинг) та/або викуп акцій корпоративного

фонду (якщо регламентом корпоративного фонду передбачено достроковий викуп акцій корпоративного фонду).

4. У разі відповідності поданих документів законодавству Комісія реєструє випуск акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, проспект емісії цих акцій та видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування (додаток 5) з урахуванням попередньої емісії акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного фонду анулюється.

5. На проспекті емісії акцій корпоративного фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, що засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду видається заявникові.

Реєстрація випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, та видача свідоцтва про реєстрацію такого випуску акцій є підставою для внесення змін до Реєстру.

6. Компанія з управління активами зобов’язана:

1) протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії акцій, що пропонуються для публічного розміщення, розмістити зареєстрований проспект емісії акцій на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

2) не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками при публічному розміщенні акцій корпоративного фонду опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстрований проспект емісії акцій корпоративного фонду у повному обсязі.

7. У разі приватного розміщення акцій компанія з управління активами протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії повинна надати кожному учаснику такого розміщення копію зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду, засвідчену в установленому законодавством порядку.

8. Після закінчення строку розміщення акцій корпоративний фонд зобов'язаний привести свій статутний капітал у відповідність до загальної номінальної вартості його акцій, що перебувають в обігу (для строкового корпоративного фонду).

IV. Порядок внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду

1. Реєстрація Комісією змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

Емітент не має права змінювати:

вид, тип та клас спеціалізованого або кваліфікаційного корпоративного фонду та належність корпоративного фонду до біржових або венчурних;

прийняте рішення про розміщення акцій у частині:

обсягу прав акціонерів за акціями;

кількості акцій одного випуску (крім випадку приведення статутного капіталу корпоративного фонду у відповідність до загальної номінальної вартості акцій такого корпоративного фонду, що перебувають в обігу);

умов розміщення акцій одного випуску, зокрема: порядок визначення ціни продажу акцій; порядок та строк розміщення акцій; зобов'язання емітента щодо повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій або у разі визнання емісії недобросовісною та строк повернення коштів.

2. Зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду повинні бути подані компанією з управління активами для реєстрації в Комісію протягом 7 робочих днів з дня прийняття наглядовою радою рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду.

Рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язані із заміною зберігача, аудитора (аудиторської фірми), оцінювача майна, компанії з управління активами, приймається наглядовою радою протягом 15 днів з моменту набрання чинності таким договором.

3. Реєстрація змін до статуту корпоративного фонду, пов'язаних із збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, проводиться відповідно до законодавства.

4. У разі внесення змін до статуту корпоративного фонду, пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, компанія з управління активами протягом 7 робочих днів з дня затвердження змін до статуту забезпечує державну реєстрацію змін до статуту. Наглядова рада корпоративного фонду протягом 7 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту зобов’язана затвердити зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та замінити свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду.

Реєстрація змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду, здійснюється після стовідсоткового розміщення та повної оплати попереднього випуску акцій корпоративного фонду.

5. Якщо в комплекті документів для реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду надано зміни до регламенту корпоративного фонду, такі зміни засвідчуються підписом уповноваженої особи Комісії та написом (штампом) "Зареєстровано" і печаткою Комісії. Один примірник зареєстрованих і засвідчених у встановленому порядку змін до регламенту корпоративного фонду повертається заявникові.

6. Для реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду компанія з управління активами подає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду (додаток 6), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії та реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 7), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 8), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду (додаток 9), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 10), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій, регламенту, реєстрацію випуску акцій та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (додаток 11);

2) оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(у) головуючим на засіданні наглядової ради та печаткою корпоративного фонду, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) його підписом та печаткою корпоративного фонду або нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду із зазначенням причин внесення таких змін. У разі внесення змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних із зменшенням (збільшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, подається оригінал (копія) протоколу (витягу з протоколу) загальних зборів корпоративного фонду, підписаний(а) головою, секретарем загальних зборів та засвідчений(а) печаткою корпоративного фонду, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) його підписом та печаткою корпоративного фонду або нотаріально, що містить рішення про зменшення (збільшення) розміру статутного капіталу корпоративного фонду;

3) звіт про результати розміщення попереднього випуску акцій корпоративного фонду (додаток 12), засвідчений підписами уповноваженої особи компанії з управління активами, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами та печаткою компанії з управління активами, а також підписом уповноваженої особи та печаткою зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів), складений на дату прийняття наглядовою радою корпоративного фонду рішення про прийняття (затвердження) змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду;

{Підпункт 3 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

4) зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду у двох примірниках, затверджені наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчені підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, уповноваженої особи зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів), уповноваженої особи корпоративного фонду та їх печатками.

У разі якщо корпоративний фонд при розміщенні акцій корпоративного фонду користується послугами андеррайтера(ів), зміни, пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду, погоджуються андеррайтером(ами);

{Підпункт 4 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

5) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування (у разі заміни свідоцтва);

6) копію статуту корпоративного фонду або змін до нього (у разі внесення змін), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду;

7) оригінали (копії, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду) договорів з компанією з управління активами, аудитором (аудиторською фірмою), зберігачем (у разі укладення такого договору), оцінювачем майна (у разі укладення такого договору) у випадку їх заміни або внесення змін до таких договорів у разі зміни в них відомостей, що зазначені в проспекті емісії акцій корпоративного фонду.

Договір з компанією з управління активами (у разі її заміни) має бути затверджений загальними зборами, а договір зі зберігачем (у разі його заміни) затверджений загальними зборами та погоджений компанією з управління активами;

8) довідку про вартість чистих активів корпоративного фонду на дату прийняття рішення уповноваженим органом корпоративного фонду про прийняття (затвердження) змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду (згідно з нормативно-правовим актом Комісії, яким встановлюється порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування), засвідчену підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігача (у випадку укладення договору про обслуговування активів) та їх печатками;

{Підпункт 8 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

9) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) корпоративного фонду станом на дату державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу, підписані уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, засвідчені її печаткою;

{Підпункт 9 пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

10) зміни до регламенту корпоративного фонду (у двох примірниках), засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (у разі внесення змін до регламенту);

11) оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату за реєстрацію змін до регламенту (у разі подання заяви на реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду);

12) оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату державного мита за реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду (у разі реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов’язаних з наступним випуском акцій);

13) копію повідомлення учасників про прийняте рішення щодо продовження строку діяльності строкового фонду.

7. На реєстрацію змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, пов'язаних виключно зі збільшенням (зменшенням) розміру статутного капіталу корпоративного фонду, документи, визначені підпунктами 7, 10, 11, 13 пункту 6 цього розділу, не подаються.

8. На реєстрацію змін до проспекту емісії корпоративного фонду, за винятком змін, що вносяться до проспекту емісії акцій корпоративного фонду, визначених пунктом 7 цього розділу, подаються документи, зазначені у підпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 пункту 6 цього розділу, у випадку зміни інформації, що міститься в них, а також документ, визначений підпунктом 13 пункту 6 цього розділу, у разі внесення змін до регламенту корпоративного фонду, пов'язаних із продовженням строку діяльності корпоративного фонду.

9. Уповноважена особа Комісії за умови відповідності вимогам законодавства поданих документів для:

реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду реєструє зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії акцій та реєстрації випуску акцій корпоративного фонду реєструє зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску(ів) акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування з урахуванням попередньої(іх) емісії(ій);

реєстрації змін до проспекту емісії акцій та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, реєструє зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску(ів) акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування;

реєстрації змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду реєструє зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та регламенту корпоративного фонду;

реєстрації змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, реєстрації випуску акцій та заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду реєструє зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску(ів) акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування з урахуванням попередньої(іх) емісії(ій);

реєстрації змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду реєструє зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду.

10. На тексті змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду робиться напис (штамп) "Зареєстровано" із зазначенням дати реєстрації, що засвідчується підписом уповноваженої особи Комісії та печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду видається заявникові.

11. Реєстрація змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду та видача або заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду з метою здійснення спільного інвестування є підставою для внесення змін до Реєстру.

12. Компанія з управління активами протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду зобов’язана:

розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій, що пропонуються для публічного розміщення, на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій (у разі публічного розміщення акцій);

надати кожному учаснику копію зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій, засвідчену в установленому порядку (у разі приватного розміщення акцій). Якщо кількість учасників такого корпоративного фонду становить більше ста осіб, зареєстровані зміни до проспекту емісії кожному учаснику не надаються, а розміщуються компанією з управління активами на власному веб-сайті в закритій його частині. На письмову вимогу учасника корпоративного фонду компанія з управління активами надає дані для входу в закриту частину веб-сайту.

Якщо після публічного розміщення акцій корпоративного фонду його уповноваженим органом прийнято рішення про приватне розміщення наступного випуску акцій, інформація про таке рішення доводиться до відома усіх учасників корпоративного фонду в порядку, передбаченому проспектом емісії акцій корпоративного фонду.

Якщо після приватного розміщення акцій корпоративного фонду загальними зборами прийнято рішення про публічне розміщення наступної емісії акцій корпоративного фонду, проспект емісії акцій корпоративного фонду з урахуванням змін до нього, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу корпоративного фонду, після реєстрації таких змін у Комісії повинен бути опублікований компанією з управління активами у повному обсязі у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті не менше ніж за 10 календарних днів до початку розміщення акцій корпоративного фонду.

V. Відмова у реєстрації

1. Підставою для відмови у реєстрації можуть бути:

1) порушення корпоративним фондом або компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери, в тому числі наявність у поданих документах інформації, що свідчить про невідповідність умов емісії та/або обігу акцій вимогам законодавства про цінні папери;

2) невідповідність поданих документів та інформації, що міститься в них, вимогам нормативно-правових актів Комісії;

3) наявність у проспекті емісії акцій корпоративного фонду і документах, які надаються до Комісії відповідно до цього Положення, недостовірної інформації;

4) наявність у поданих документах взаємовиключної інформації.

2. Повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням підстав відмови та вичерпним переліком зауважень надсилаються заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

За письмовим запитом заявника уповноважена особа Комісії приймає рішення щодо повернення раніше наданих оригіналів свідоцтв про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, виданих Комісією.

3. Відмова Комісії в реєстрації може бути оскаржена в судовому порядку.

{Розділ V доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

4. У разі якщо заявником повністю враховані зауваження Комісії та не внесено жодних інших змін до тексту документів, Комісія не має права відмовити у реєстрації.

5. Підставою для залишення заяви про реєстрацію без розгляду є:

1) оформлення документів з порушенням вимог пункту 9 розділу І, пункту 3 розділу ІІ, пунктів 2, 3 розділу ІІІ, пункту 6 розділу ІV цього Положення;

2) відсутність будь-якого документа, подання якого передбачено цим Положенням.

{Пункт 5 розділу V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

6. Про залишення заяви без розгляду заявник протягом 15 робочих днів з моменту подання до Комісії документів повідомляється в письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду. У такому разі документи повертаються заявнику, про що робиться відмітка на відповідній заяві.

{Пункт 6 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 971 від 29.07.2014}

VI. Порядок видачі дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)

1. Видача дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) здійснюється на підставі документів, поданих до Комісії, у разі втрати або пошкодження проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього).

2. Для отримання дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) уповноважена особа заявника надає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) у довільній формі із зазначенням причини отримання такого дубліката;

2) текст зареєстрованого проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), оригінал якого (яких) втрачено, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду;

3) непридатний для користування проспект емісії акцій корпоративного фонду (зміни до нього) (у разі пошкодження проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього));

4) копію публікації в офіційному друкованому виданні Комісії та/або повідомлення щодо оприлюднення інформації в загальнодоступній базі даних Комісії про втрату проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього), засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою корпоративного фонду (у разі втрати проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього)).

3. Комісія протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви та документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, видає дублікат проспекту емісії акцій корпоративного фонду (змін до нього) з написом у правому верхньому кутку слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »