Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України
Національний банк; Постанова, Інструкція, Перелік від 03.10.2005358
Документ z1265-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.12.2015, підстава v0400500-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
03.10.2005 N 358
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2005 р.
за N 1265/11545
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 400 ( v0400500-15 ) від 22.06.2015 }
Про затвердження Інструкції
з бухгалтерського обліку операцій
з цінними паперами в банках України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }
Згідно із статтею 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення нормативно-правових
актів Національного банку України відповідно до вимог міжнародних
та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо
відображення операцій з цінними паперами в банках України
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій з
цінними паперами в банках України (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Правління Національного банку України від
20.08.2003 N 355 ( z0801-03 ) "Про затвердження Інструкції з
бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках
України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.09.2003
за N 801/8122; пункт 1 постанови Правління Національного банку України від
17.11.2004 N 556 ( z1512-04 ) "Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку України щодо
бухгалтерського обліку", зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 29.11.2004 за N 1512/10111.
3. Департаменту бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь,
структурних підрозділів та одиниць, спеціалізованих підприємств і
навчальних закладів Національного банку України, банків України
для керівництва та використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.10.2005 N 358
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2005 р.
за N 1265/11545

ІНСТРУКЦІЯ
з бухгалтерського обліку операцій
з цінними паперами в банках України

Розділ I. Загальні положення
Глава 1. Основні положення та терміни
1.1. Ця Інструкція визначає порядок відображення в
бухгалтерському обліку інформації про операції з придбання,
продажу, розміщення, випуску, обігу та погашення цінних паперів.
Порядок здійснення операцій банками України (далі - банки) з
цінними паперами регулюється законодавством України, у тому числі
нормативно-правовими актами Національного банку України (далі -
Національний банк).
1.2. Інвестиції банків, що не оформлені цінними паперами,
відображаються в бухгалтерському обліку аналогічно до порядку,
визначеного цією Інструкцією.
1.3. Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ), основних вимог міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. { Пункт 1.3 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 457 ( z1249-10 ) від 08.10.2010 }
1.4. Вимоги цієї Інструкції не поширюються на: операції з урахування та авалювання векселів; операції щодо продажу (купівлі) цінних паперів із
зобов'язанням зворотного продажу (купівлі); операції з цінними паперами з метою здійснення розрахунків; операції, що пов'язані з акумулюванням коштів на поточному
або накопичувальному рахунках з метою формування статутного
капіталу під час створення банку; операції з приватизаційними цінними паперами; депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів.
1.5. Інструкція не регулює порядок відображення в
бухгалтерському обліку нарахованих (сплачених) податків та зборів
(обов'язкових платежів) за операціями із цінними паперами.
1.6. В Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: асоційована компанія (підприємство) - це компанія, у якій
інвестор має суттєвий вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні
спільним підприємством інвестора. Суттєвий вплив передбачає, що
інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20% або більше
голосів об'єкта інвестування. Суттєвий вплив є, якщо інвестор
(банк) прямо або через дочірні компанії володіє менше ніж 20%
голосів об'єкта інвестування, але виконуються щонайменше дві з
таких умов: інвестор (банк) має представників у раді директорів або
аналогічному керівному органі компанії; інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії та
операцій компанії; здійснюється обмін управлінським персоналом між інвестором
(банком) та компанією; інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну інформацію; витрати на операції - комісійні винагороди, податки та збори
(обов'язкові платежі), які безпосередньо пов'язані з операціями з
придбання, емісії або продажу цінних паперів та інвестицій, не
оформлених цінними паперами, і яких не було б, якби операція з
придбання, емісії або продажу не здійснювалася. Витрати на
операції не включають дисконт або премію за борговими цінними
паперами, адміністративні витрати; дата балансу - дата, на яку складений баланс банку. Звичайно
датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Звітним
періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.
Проміжна (квартальна) фінансова звітність складається на кінець
останнього дня кварталу; дата операції - це дата, з якої банк зобов'язується придбати
або продати актив; дата розрахунку - це дата, з якої актив передається банку
(визнається активом банку) або з якої актив передається банком
(припинення визнання активу). Дата розрахунку є датою, з якої
починається (у разі придбання) і припиняється (у разі реалізації)
нарахування процентів за активами і зобов'язаннями банку; дисконт - це різниця між номінальною вартістю цінних паперів
та їх вартістю під час первісного визнання без урахування
нарахованих на час придбання процентів, якщо така вартість нижча
номінальної вартості; дочірня компанія (підприємство) - компанія, що контролюється
іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія
(банк) прямо або через дочірні компанії володіє більше ніж 50%
голосів об'єкта інвестування. Контроль є, якщо материнська
компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє менше ніж
50% голосів об'єкта інвестування, але має: частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50%
завдяки договорам з іншими інвесторами; право визначати фінансову та операційну політику підприємства
згідно з установчими документами; право призначати або звільняти більшість членів ради
директорів або аналогічного керівного органу компанії; право визначального голосу в раді директорів або аналогічному
керівному органі компанії; емісійні різниці (емісійний дохід) - це перевищення суми
коштів, отриманих від первинного випуску або продажу власних акцій
(інших корпоративних прав), над їх номіналом або перевищення
номіналу акцій (інших корпоративних прав) над вартістю їх викупу; зменшення корисності цінних паперів - втрата економічної
вигоди, яка спричинена однією або кількома збитковими подіями, які
відбулися після первісного визнання цінних паперів і мають вплив
на очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами; метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з
яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або
зменшується на суму частки інвестора в чистому прибутку (збитку)
об'єкта інвестування за звітний період та на суму частки інвестора
в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта
інвестування за звітний період; накопичені проценти - сума процентів, що нарахована з дати
випуску цінних паперів або дати останньої сплати купона до дати
придбання (продажу) або на визначену дату; неамортизований дисконт (премія) - сума дисконту (премії),
яку на визначену дату ще не віднесено на рахунки доходів (витрат)
банку; портфель цінних паперів - згрупована інформація з обліку
інвестицій у цінні папери за їх видами і призначенням з метою
складання фінансової звітності; премія - це перевищення вартості цінних паперів під час їх
первісного визнання без урахування нарахованих (накопичених) на
час придбання процентів над їх номінальною вартістю; ринкова вартість цінних паперів - сума коштів, яку можна
отримати від продажу цінних паперів на активному ринку; собівартість цінного папера - це ціна придбання цінного
папера, уключаючи накопичені проценти, а також витрати на операції
з придбання цінних паперів; справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений
обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; цінні папери в торговому портфелі - цінні папери, придбані
банком для перепродажу та переважно з метою отримання прибутку від
короткотермінових коливань їх ціни або дилерської маржі. До
торгових цінних паперів можуть бути віднесені будь-які цінні
папери, щодо яких банк під час первісного визнання прийняв рішення
про їх облік за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки; цінні папери в портфелі до погашення - боргові цінні папери,
щодо яких є намір і змога банку утримувати їх до строку погашення; цінні папери в портфелі на продаж - цінні папери, які не
належать до торгового портфеля цінних паперів та до портфеля до
погашення.
Глава 2. Рахунки, що використовуються для обліку
операцій банків України з цінними паперами
2.1. Бухгалтерський облік операцій із цінними паперами
здійснюється за балансовими та позабалансовими рахунками Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами) (далі - План
рахунків), наведеними в додатку до цієї Інструкції.
2.2. Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з
цінними паперами банки відповідно до облікової політики можуть
використовувати транзитні рахунки, рахунки кредиторської та
дебіторської заборгованості з подальшим відображенням цих операцій
за відповідними рахунками з обліку цінних паперів.
Глава 3. Загальні принципи оцінки та обліку
цінних паперів у портфелях банку
3.1. Цінні папери банку з метою їх оцінки та відображення в
бухгалтерському обліку класифікуються таким чином: а) цінні папери, які обліковуються в торговому портфелі; б) цінні папери в портфелі банку на продаж; в) цінні папери в портфелі банку до погашення; г) інвестиції в асоційовані та дочірні компанії.
3.2. Цінні папери, які придбані та/або зберігаються за
дорученням та за кошти клієнтів, а також цінні папери, які
придбані згідно з договорами про довірче управління, обліковуються
за позабалансовими рахунками.
3.3. Придбані цінні папери (крім цінних паперів у торговому
портфелі, інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) первісно
оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за
справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з
придбання таких цінних паперів. Цінні папери в торговому портфелі первісно оцінюються за
справедливою вартістю. Витрати на операції з придбання визнаються
за рахунками витрат під час первісного визнання таких цінних
паперів. Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у
портфель на продаж або в портфель до погашення відображаються за
рахунками з обліку дисконту (премії) на дату їх придбання.
3.4. Визнання (припинення визнання) цінних паперів за
стандартними процедурами відображається в бухгалтерському обліку
із застосуванням методу їх визнання (припинення визнання) на дату
розрахунку. Купівля або продаж цінних паперів за стандартними процедурами
передбачає передавання цих цінних паперів протягом часу, який
установлений згідно із загальними правилами, що діють на
відповідному ринку.
3.5. Зміна справедливої вартості цінних паперів, які мають
бути передані банку (крім цінних паперів, які обліковуються за
собівартістю або амортизованою собівартістю), у період між датою
операції та датою розрахунку відображається в бухгалтерському
обліку за рахунками доходів або витрат (для цінних паперів у
торговому портфелі) та капіталу (для цінних паперів у портфелі на
продаж).
3.6. На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні
папери, що придбані банком, оцінюються за їх справедливою
вартістю, крім: а) цінних паперів, що утримуються до погашення; б) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у
портфелі на продаж, справедливу вартість яких неможливо достовірно
визначити; в) інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.
3.7. Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в
обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх
ринковою вартістю. Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним,
то банки застосовують для визначення справедливої вартості такі
методи: посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту; аналіз дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз
дисконтованих грошових потоків, банки використовують ставку
дисконту, яка дорівнює діючій нормі прибутковості подібної
фінансової інвестиції, що має в основному такі самі умови та
характеристики (строк погашення, що залишився; структура потоків
грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента, процентна
ставка); інші методи, що забезпечують достовірне визначення
справедливої вартості цінних паперів.
3.8. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі на продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити
неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з
урахуванням зменшення їх корисності.
3.9. Цінні папери, що утримуються банком до їх погашення,
відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю з
використанням ефективної ставки відсотка.
3.10. Інвестиції в асоційовані компанії відображаються на
дату балансу за методом участі в капіталі.
3.11. Якщо інвестор складає консолідовану фінансову
звітність, то інвестиції в дочірні компанії в індивідуальній
фінансовій звітності відображаються на дату балансу за їх
собівартістю.
3.12. Усі цінні папери, крім цінних паперів, які
обліковуються в торговому портфелі, переглядаються на зменшення
корисності. Зменшення корисності визнається на кожну дату балансу, якщо є
об'єктивні докази однієї або кількох подій, які мають вплив на
очікувані майбутні грошові потоки за цінними паперами. Об'єктивними доказами, що свідчать про зменшення корисності
цінних паперів, можуть бути відомості про: фінансові труднощі емітента; фактичне розірвання контракту внаслідок невиконання умов
договору або прострочення виплати процентів чи основної суми; високу ймовірність банкрутства; реорганізацію емітента; зникнення активного ринку для цих цінних паперів через
фінансові труднощі емітента; значне або тривале зменшення справедливої вартості акцій та
інших цінних паперів з нефіксованим прибутком порівняно з їх
собівартістю.
3.13. Зменшення балансової вартості цінних паперів унаслідок
визнання зменшення їх корисності відображається в бухгалтерському
обліку лише на суму, що не призводить до від'ємного значення їх
вартості. Якщо балансова вартість таких цінних паперів досягає
нуля, то в бухгалтерському обліку вони відображаються за нульовою
вартістю до прийняття банком рішення про їх списання.
3.14. За борговими цінними паперами окремо обліковуються
дисконт або премія в разі їх наявності. Дисконт або премія за борговими цінними паперами в портфелях
на продаж та до погашення амортизується протягом періоду з дати
придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки
відсотка. Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід, а сума
амортизації премії зменшує процентний дохід за цінними паперами.
3.15. Амортизація дисконту (премії) не здійснюється для
боргових цінних паперів, якщо величина дисконту (премії) на дату
придбання є несуттєвою, тобто менша, ніж 1% від суми номіналу. У
такому разі вся сума дисконту (премії) збільшує (зменшує)
процентні доходи під час первісного визнання цінного папера.
3.16. За купонними цінними паперами окремо обліковуються
накопичені проценти. Нарахування процентів здійснюється залежно
від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на
місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати
його продажу або погашення. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно
з нарахуванням процентів.
3.17. Цінні папери, які надані в довірче управління, не
вважаються такими, що вибули з портфеля банку, а обліковуються за
окремими аналітичними рахунками тих самих балансових рахунків, на
яких вони обліковувалися до надання в довірче управління, з
подальшим здійсненням операцій з переоцінки, амортизації дисконту
або премії, нарахування доходу тощо.
3.18. Доходи та витрати в іноземній валюті за операціями з
цінними паперами відображаються за рахунками класів 6 і 7 Плану
рахунків ( z0918-04 ) у національній валюті за офіційним валютним
курсом на дату їх нарахування та/або отримання і сплати.
3.19. Переоцінка (перерахунок гривневого еквівалента залишків
іноземної валюти) за рахунками обліку цінних паперів в іноземній
валюті у зв'язку зі зміною офіційного валютного курсу здійснюється
в порядку переоцінки іноземної валюти, визначеному
нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського
обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах.

Розділ II. Облік цінних паперів
у торговому портфелі банку
Глава 1. Цінні папери, які обліковуються
в торговому портфелі банку
1.1. У торговому портфелі обліковуються: а) боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком, що використовуються банком для отримання
прибутків у результаті короткотермінових коливань ціни або
дилерської маржі та продажу в найближчий час; б) будь-які інші цінні папери, що визначаються банком на
етапі первісного визнання як такі, щодо яких банк має намір і
змогу обліку за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через
прибутки/збитки (крім акцій, які не мають котирувальної ціни на
активному ринку і справедливу вартість яких неможливо достовірно
визначити).
1.2. У разі зміни справедливої вартості здійснюється
переоцінка цінних паперів. Результат переоцінки обов'язково
відображається в бухгалтерському обліку на дату балансу.
1.3. Нарахування процентного доходу за купонними цінними
паперами в торговому портфелі обов'язково здійснюється під час
кожної переоцінки.
1.4. Амортизація дисконту (премії) за борговими цінними
паперами в торговому портфелі не здійснюється.
1.5. Переведення цінних паперів з торгового портфеля в інші
портфелі банку або навпаки з інших портфелів цінних паперів у
торговий портфель не допускається.
Глава 2. Придбання цінних паперів
у торговий портфель банку
2.1. Цінні папери, що придбані в торговий портфель,
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки
через прибутки/збитки і відображаються за балансовими рахунками
груп 140, 300 та 301 Плану рахунків ( z0918-04 ). Аналітичний
облік цінних паперів за балансовими рахунками груп 140, 300 та 301
ведеться в розрізі їх емітентів та випусків.
2.2. На дату операції вартість придбаних у торговий портфель
цінних паперів обліковується за позабалансовими рахунками із
здійсненням таких бухгалтерських проводок:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9350 | 990 | облік вартості цінних паперів до | | | | отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9360 | облік грошових коштів до відсилання | ------------------------------------------------------------------
2.3. Зміна справедливої вартості цінних паперів між датою
операції і датою розрахунку відображається такими бухгалтерськими
проводками: у разі дооцінки цінних паперів: Дебет рахунку 3811 Кредит рахунку 6203; у разі уцінки цінних паперів: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунку 3811.
2.4. На дату розрахунку за цінні папери, які придбані в
торговий портфель, здійснюються зворотні бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9350 | списання вартості цінних паперів до | | | | отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9360 | 990 | списання грошових коштів до відсилання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 6203 | 3811 | якщо за цінними паперами між датою | | | | операції і датою розрахунку | | | | здійснювалася дооцінка | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3811 | 6203 | якщо за цінними паперами між датою | | | | операції і датою розрахунку | | | | здійснювалася уцінка | ------------------------------------------------------------------
2.5. Придбані акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком на дату розрахунку відображаються за балансовими
рахунками такими бухгалтерськими проводками: Дебет рахунків 3002, 3003, 3005 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму договору.
2.6. Придбані боргові цінні папери на дату розрахунку
відображаються за балансовими рахунками такими бухгалтерськими
проводками: Дебет рахунків 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 1407, 3017/1406, 3016 - на суму премії/дисконту; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму договору.
2.7. У разі придбання банком купонного цінного папера з
накопиченими процентами у бухгалтерському обліку здійснюються такі
проводки: Дебет рахунків 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму номіналу; Дебет рахунків 1408, 3018 - на суму накопичених
процентів; Дебет/Кредит рахунків 1407, 3017/1406, 3016 - на суму премії/дисконту; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання (з
урахуванням накопичених
процентів).
2.8. На суму переоцінки, яка була визнана між датою операції
та датою розрахунку, на дату розрахунку здійснюються такі
бухгалтерські проводки: на суму дооцінки цінних паперів: Дебет рахунків 3007, 1405, 3015 Кредит рахунку 6203; на суму уцінки цінних паперів: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунків 3007, 1405, 3015.
2.9. Витрати на операції за цінними паперами, придбаними в
торговий портфель, відображаються в обліку такою проводкою: Дебет рахунку відповідні рахунки з обліку витрат (клас 7 Плану рахунків ( z0918-04 ) Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму витрат на операції
з придбання цінних
паперів.
Глава 3. Переоцінка балансової вартості
цінних паперів у торговому портфелі
банку до їх справедливої вартості
3.1. Цінні папери в торговому портфелі підлягають переоцінці
в разі зміни їх справедливої вартості. Обов'язково на дату балансу
результат переоцінки відображається за аналітичним рахунком
балансового рахунку 6203 на суму різниці між справедливою вартістю
цінного папера і його балансовою вартістю в кореспонденції з
рахунками переоцінки. 3.2. У разі збільшення ринкової вартості цінних паперів
здійснюються такі проводки: на суму дооцінки за акціями та іншими цінними паперами з
нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 3007 Кредит рахунку 6203; на суму дооцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунків 1405, 3015 Кредит рахунку 6203.
3.3. У разі зменшення ринкової вартості цінних паперів у
бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: на суму уцінки за акціями та іншими цінними паперами з
нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунку 3007; на суму уцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунків 1405, 3015.
3.4. Під час визнання результатів від наступної переоцінки
цінних паперів на суму попередньої переоцінки в бухгалтерському
обліку здійснюється зворотна проводка: на суму попередньої дооцінки за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунку 3007; на суму попередньої дооцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунків 1405, 3015; на суму попередньої уцінки за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 3007 Кредит рахунку 6203; на суму попередньої уцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунків 1405, 3015 Кредит рахунку 6203.
Глава 4. Визнання доходів за цінними
паперами в торговому портфелі банку
4.1. За борговими цінними паперами в торговому портфелі банк
визнає процентні доходи згідно із встановленою процентною ставкою
купона за цими цінними паперами. Від володіння цінними паперами з
невизначеним доходом банк отримує доходи у вигляді дивідендів.
4.2. Банк здійснює нарахування процентних доходів за цінними
паперами в торговому портфелі на дату їх переоцінки, але не рідше
одного разу на місяць.
4.3. Нарахування процентів за купонними цінними паперами
здійснюється за процентною ставкою купона, починаючи з дати їх
придбання до дати погашення або продажу, і відображається такою
бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 1408, 3018 Кредит рахунків 6056, 6057.
4.4. Якщо умовами випуску боргових цінних паперів передбачено
поступове або часткове погашення їх номіналу, то нарахування
процентів за цінними паперами проводиться з урахуванням такого
зменшення номіналу цінного папера.
4.5. У разі надходження коштів за нарахованими процентами в
бухгалтерському обліку здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 1408, 3018.
4.6. Нарахування доходу у вигляді дивідендів за акціями в
торговому портфелі здійснюється в разі визнання права на отримання
платежу і відображається такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунку 3008 Кредит рахунку 6300.
4.7. На суму отриманих дивідендів у бухгалтерському обліку
здійснюється така проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунку 3008.
Глава 5. Реалізація (продаж) цінних
паперів з торгового портфеля банку
5.1. У разі реалізації цінних паперів з торгового портфеля
прибуток чи збиток (різниця між вартістю реалізації та балансовою
вартістю) відображається в банку-продавці за аналітичним рахунком
6203.
5.2. На дату операції на суму договору про продаж цінних
паперів за позабалансовими рахунками здійснюються такі
бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |----------+-----------+-----------------------------------------| | 9350 | 990 | облік грошових коштів до отримання | |----------+-----------+-----------------------------------------| | 990 | 9360 | облік вартості цінних паперів до | | | | відсилання | ------------------------------------------------------------------
5.3. Переоцінка цінних паперів, за якими укладений договір
про продаж за визначеною вартістю реалізації, між датою операції і
датою розрахунку в бухгалтерському обліку не відображається.
5.4. На дату розрахунку за позабалансовими рахунками
здійснюються зворотні бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |----------+-----------+-----------------------------------------| | 990 | 9350 | списання грошових коштів до отримання | |----------+-----------+-----------------------------------------| | 9360 | 990 | списання вартості цінних паперів до | | | | відсилання | ------------------------------------------------------------------
5.5. Банк-продавець на дату розрахунку припиняє визнавати
цінні папери і здійснює за балансовими рахунками такі
бухгалтерські проводки: за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим
прибутком: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Дебет/Кредит рахунку 3007 Кредит рахунків 3002, 3003, 3005 Кредит/Дебет рахунку 6203; за борговими цінними паперами: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок Кредит рахунків 1408, 3018 - на суму нарахованих
доходів від дати останньої
сплати купона до дати
розрахунку за цінними
паперами, що
реалізовуються; Кредит рахунків 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 1405, 3015 Дебет/Кредит рахунків 1406, 3016/1407, 3017 - на суму дисконту/премії; Кредит/Дебет рахунку 6203.
5.6. Комісійні витрати, здійснені під час продажу акцій та
інших цінних паперів з нефіксованим прибутком або боргових цінних
паперів, відображаються такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунку 7103 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок.
Глава 6. Погашення емітентом боргових цінних
паперів у торговому портфелі банку
6.1. Під час погашення боргових цінних паперів у торговому
портфелі в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: сторнування за наявності суми уцінки: Дебет рахунків 1405, 3015 Кредит рахунку 6203; сторнування за наявності суми дооцінки: Дебет рахунку 6203 Кредит рахунків 1405, 3015; погашення цінних паперів: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок (емітента) - на суму погашення; Кредит рахунків 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму номіналу; Дебет/Кредит рахунків 1406, 3016/1407, 3017 - на суму дисконту/премії; Кредит рахунків 1408, 3018 - на суму нарахованих
процентів; Дебет/Кредит рахунків 6203 - на суму премії/дисконту.
6.2. У разі поступового або часткового погашення номіналу
боргових цінних паперів у торговому портфелі здійснюється така
бухгалтерська проводка: Дебет рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок (емітента) Кредит рахунків 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014 - на суму погашеної частини
номіналу.

Розділ III. Облік цінних паперів
у портфелі банку на продаж
Глава 1. Особливості обліку цінних
паперів у портфелі банку на продаж
1.1. У портфелі цінних паперів на продаж обліковуються акції,
інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні
папери, а саме: боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які банк
не має наміру і/або змоги тримати до дати їх погашення або за
наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до
погашення; цінні папери, які банк готовий продати у зв'язку із зміною
ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов'язаними з
ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій; акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими
неможливо достовірно визначити справедливу вартість; фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що
придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12
місяців; інші цінні папери, придбані з метою утримання їх у портфелі
на продаж.
1.2. На дату балансу цінні папери в портфелі на продаж
відображаються: за справедливою вартістю; за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок
зменшення корисності - акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити
неможливо; за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції,
пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні
компанії, що переведені в портфель на продаж та утримуються для
продажу протягом 12 місяців; за найменшою з двох величин: вартістю придбання
(собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на
операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та
дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу
протягом 12 місяців.
1.3. Цінні папери в портфелі банку на продаж, що
обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці.
Обов'язково на дату балансу результати переоцінки відображаються в
капіталі банку.
1.4. Усі цінні папери в портфелі банку на продаж на дату
балансу підлягають перегляду на зменшення корисності.
1.5. Дохід за борговими цінними паперами визнається під час
кожної переоцінки, але не рідше одного разу на місяць. Амортизація
дисконту (премії) здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.
1.6. Витрати на операції, пов'язані з придбанням боргових
цінних паперів у портфель на продаж, відображаються за рахунками з
обліку дисконту (премії) під час первісного визнання цих цінних
паперів.
1.7. Цінні папери з портфеля банку на продаж можуть бути
переведені в портфель до погашення в разі закінчення строку,
протягом якого банк був позбавлений права формувати портфель до
погашення відповідно до пункту 1.2 глави 1 розділу IV цієї
Інструкції.
1.8. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,
справедливу вартість яких надалі неможливо достовірно оцінити,
обліковуються за собівартістю в портфелі банку на продаж.
1.9. Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які
обліковувалися за собівартістю, у разі наявності критеріїв
достовірної оцінки їх справедливої вартості переводяться на оцінку
за справедливою вартістю в портфелі банку на продаж.
1.10. Інвестиції в асоційовані (дочірні) компанії, що
придбані або раніше переведені з метою продажу протягом 12
місяців, але не продані протягом 12 місяців, переводяться до
інвестицій в асоційовані (дочірні) компанії та відображаються
ретроспективно, тобто, починаючи з дати придбання (переведення).
Глава 2. Придбання цінних паперів
у портфель банку на продаж
2.1. Придбані в портфель на продаж цінні папери
відображаються за балансовими рахунками груп 141, 143, 310 та 311
Плану рахунків ( z0918-04 ). Аналітичний облік цінних паперів за
балансовими рахунками груп 141, 143, 310 та 311 ведеться в розрізі
їх емітентів та випусків.
2.2. У разі придбання цінних паперів у портфель на продаж на
дату операції за позабалансовими рахунками здійснюються такі
бухгалтерські проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9350 | 990 | облік вартості цінних паперів до | | | | отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9360 | облік грошових коштів до відсилання | ------------------------------------------------------------------
2.3. Зміна справедливої вартості цінних паперів між датою
операції і датою розрахунку відображається такими бухгалтерськими
проводками: у разі дооцінки цінних паперів: Дебет рахунку 3811 Кредит рахунку 5102; у разі уцінки цінних паперів: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 3811.
2.4. На дату розрахунку здійснюються зворотні бухгалтерські
проводки:
------------------------------------------------------------------ | Дебет | Кредит | Примітки | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 990 | 9350 | списання вартості цінних паперів до | | | | отримання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 9360 | 990 | списання грошових коштів до відсилання | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 5102 | 3811 | якщо за цінними паперами між датою | | | | операції і датою розрахунку | | | | здійснювалася дооцінка | |-----------+-----------+----------------------------------------| | 3811 | 5102 | якщо за цінними паперами між датою | | | | операції і датою розрахунку | | | | здійснювалася уцінка | ------------------------------------------------------------------
2.5. Придбані акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком на дату розрахунку відображаються за балансовими
рахунками такою бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 3102, 3103, 3105 Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання
(собівартості).
2.6. У разі придбання боргових цінних паперів з дисконтом на
дату розрахунку здійснюються такі бухгалтерські проводки: Дебет рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 - на суму номіналу; Кредит рахунків 1416, 1436, 3116 - на суму дисконту; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання
(собівартості).
2.7. Якщо боргові цінні папери придбані з премією, то на дату
розрахунку в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки: Дебет рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 - на суму номіналу; Дебет рахунків 1417, 1437, 3117 - на суму премії; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання
(собівартості).
2.8. У разі придбання банком купонного цінного папера з
накопиченими процентами на дату розрахунку в бухгалтерському
обліку здійснюються такі проводки: Дебет рахунків 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1430, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 - на суму номіналу; Дебет рахунків 1418, 1438, 3118 - на суму накопичених
процентів; Дебет/Кредит рахунків 1417, 1437, 3117/1416, 1436, 3116 - на суму премії/дисконту; Кредит рахунків Кореспондентський рахунок, поточний рахунок - на суму придбання (з
урахуванням накопичених
процентів та витрат на
операції з придбання).
2.9. На суму переоцінки, яка була визнана між датою операції
та датою розрахунку, на дату розрахунку здійснюються такі
бухгалтерські проводки: на суму дооцінки цінних паперів: Дебет рахунків 3107, 1415, 1435, 3115 Кредит рахунку 5102; на суму уцінки цінних паперів: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунків 3107, 1415, 1435, 3115.
Глава 3. Переоцінка балансової вартості
цінних паперів у портфелі банку на продаж
до їх справедливої вартості
3.1. Цінні папери в портфелі банку на продаж, які
обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці.
Обов'язково на дату балансу результат переоцінки відображається в
капіталі за аналітичним рахунком балансового рахунку 5102 на суму
різниці між справедливою вартістю цінного папера і його балансовою
вартістю, визначеною на дату переоцінки.
3.2. Дооцінка акцій у разі збільшення їх справедливої
вартості відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунку 3107 Кредит рахунку 5102.
3.3. Дооцінка боргових цінних паперів у разі збільшення їх
справедливої вартості відображається в бухгалтерському обліку
такою проводкою: Дебет рахунків 1415, 1435, 3115 Кредит рахунку 5102.
3.4. Уцінка акцій у разі зменшення їх справедливої вартості
відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 3107.
3.5. Уцінка боргових цінних паперів у разі зменшення їх
справедливої вартості відображається в бухгалтерському обліку
такою проводкою: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунків 1415, 1435, 3115.
3.6. Під час визнання результатів від наступної переоцінки
цінних паперів на суму попередньої переоцінки в бухгалтерському
обліку здійснюється зворотна проводка: на суму попередньої дооцінки за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунку 3107; на суму попередньої дооцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунку 5102 Кредит рахунків 1415, 1435, 3115; на суму попередньої уцінки за акціями та іншими цінними
паперами з нефіксованим прибутком: Дебет рахунку 3107 Кредит рахунку 5102; на суму попередньої уцінки за борговими цінними паперами: Дебет рахунків 1415, 1435, 3115 Кредит рахунку 5102.
Глава 4. Визнання доходів за цінними
паперами в портфелі банку на продаж
4.1. За борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж
банк визнає процентні доходи, у тому числі процентні доходи у
вигляді амортизації дисконту (премії), з використанням ефективної
ставки відсотка. Від володіння цінними паперами з невизначеним
доходом банк отримує доходи у вигляді дивідендів. Банк застосовує метод ефективної ставки відсотка з
урахуванням вимог, які визначені нормативно-правовими актами
Національного банку України з бухгалтерського обліку доходів і
витрат.
4.2. Банк визнає процентні доходи за цінними паперами в
портфелі на продаж на дату їх переоцінки та обов'язково на дату
балансу, але не рідше одного разу на місяць.
4.3. Якщо за цінними паперами визнавалося зменшення
корисності, то процентні доходи визнаються із застосуванням до
амортизованої собівартості ставки відсотка, що використовувалася
для дисконтування майбутніх грошових потоків під час останньої
оцінки збитків унаслідок зменшення корисності.
4.4. Нарахування процентів за борговими цінними паперами
здійснюється за процентною ставкою купона і відображається такою
бухгалтерською проводкою: Дебет рахунків 1418, 1438, 3118 Кредит рахунків 6050, 6052, 6054.
4.5. Якщо умовами випуску боргових цінних паперів передбачено
поступове або часткове погашення їх номіналу, то нарахування
процентів та розрахунок ефективної ставки відсотка за цінними
паперами здійснюється з урахуванням такого зменшення номіналу
цінного папера.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »