Вимоги до структури та змісту XML-схеми обкладинок архівних електронних справ
Мін'юст України; Наказ, Вимоги, Структура від 11.11.20141886/5
Документ z1429-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.11.2014
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
11.11.2014 № 1886/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2014 р.
за № 1429/26206

ВИМОГИ
до структури та змісту XML-схеми обкладинок архівних електронних справ

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги визначають структуру та зміст XML-схеми обкладинок архівних електронних справ (далі - ОАЕС), дозволяють унормувати створення інформаційних об’єктів, які призначені для приймання-передавання архівних електронних справ до державних архівних установ та архівних відділів міських рад від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності (далі - установа).

2. На підставі цих Вимог центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства створюється еталонна XML-схема ОАЕС.

3. Еталонна XML-схема ОАЕС призначена для впровадження в інформаційних автоматизованих системах (далі - ІАС) установ та державних архівних установ, архівних відділів міських рад з метою контролю правильності створення відповідних XML-документів.

4. Еталонна XML-схема ОАЕС складається з таких XML-компонентів: контейнер, елемент, атрибут.

5. Терміни та визначення, що застосовуються у цих Вимогах, відповідають тим, які визначені Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1421/26198 (далі - Порядок роботи з ЕД).

6. Принципи побудови моделі UІО, інформаційної взаємодії систем за допомогою UІО (структура XML-компонентів, їх допустима кількість (кратність) у структурі UІО, типи даних, словник мнемонік англомовної семантики для визначення ідентифікаторів XML-компонентів), а також загальні вимоги до UІО, його структури та змісту відповідають Вимогам до структури та змісту XML-схеми архівних електронних документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2014 року № 1886/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 року за № 1423/26200.

II. Модель ОАЕС

1. Модель ОАЕС складається із зон описування: «Заголовок», «Створювач», «Користування», «Архів», «Документи», «Зберігання», «Розширення».

2. Зони описування ОАЕС оформляються як самостійні, незалежні елементи мови XML. Зона «Заголовок» розміщується на нульовому рівні ієрархії в структурі ОАЕС, інші зони є вкладеними в зону «Заголовок» та розміщуються на першому рівні цієї ієрархії. Всі інші XML-компоненти ОАЕС є похідними від визначених зон описування, сумісні з ними за принципом «знизу вгору», оформлюються як вкладені елементи, що розташовані на інших верхніх рівнях ієрархії в структурі ОАЕС.

3. У змісті зони можуть бути використані XML-компоненти тільки з переліку, визначеного у цих Вимогах для даної зони, зі встановленою допустимою кількістю (кратністю) і лише зі встановленим у цих Вимогах типом даних. Виняток становить зона «Розширення» - склад і структура XML-компонентів цієї зони визначаються під час впровадження ОАЕС у діяльність установ та державних архівних установ, архівних відділів міських рад або зміни організації їх роботи.

III. Порядок обробки файлів ОАЕС

1. Деякі зони ОАЕС можуть містити двійкові дані в кодуванні Base64:

1) у зону «Документ» додаються відомості у форматі XML про всі архівні електронні документи (далі - АЕД), з яких сформовано архівну електронну справу  відповідно до друкованої форми архівної електронної справи, визначеної у додатку 16 до Порядку роботи з ЕД. Це забезпечить подальшу автоматизацію роботи з архівними електронними справами в державних архівних установах та архівних відділах міських рад;

2) для ЕЦП визначається формат «ЕЦП з повним набором даних для перевірки» відповідно до Вимог до формату підписаних даних, затверджених наказом від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1401/21713 (із змінами).

2. За потреби в зону «Розширення» UІО можна інкапсулювати файли, створені в будь-яких форматах (PDF, DOC, RTF, XLS, PPT, ODT, AVI тощо).

IV. Описання зон UІО

1. Зону «Заголовок» утворює XML-контейнер UIO нульового рівня ОАЕС, XML-компоненти якого використовуються для визначення загальної структури ОАЕС та описання коду мови його змісту, а також стандарту кодування XML-документа.

2. Зону «Створювач» утворює XML-контейнер AgentAuthor першого рівня ієрархії ОАЕС, XML-компоненти якого використовуються для визначення структури описання метаданих юридичної особи, що створила ОАЕС або внесла зміни до нього.

3. Зону «Користування» утворює XML-елемент AccessHistory першого рівня ієрархії ОАЕС, XML-атрибути якого містять метадані історії користування ОАЕС.

4. Зону «Архів» утворює XML-контейнер AgentAddresseRecord першого рівня ієрархії ОАЕС, XML-компоненти якого використовуються для визначення структури описання метаданих державної архівної установи, архівного відділу міських рад, до яких передаються на зберігання АЕД, зазначені в ОАЕС.

5. Зону «Документи» утворює XML-контейнер Record першого рівня ієрархії ОАЕС, XML-компоненти якого використовуються для визначення структури описання метаданих всіх АЕД, з яких сформовано архівну електронну справу.

6. Зону «Зберігання» утворює XML-контейнер ArchivalPreserv першого рівня ієрархії ОАЕС, XML-компоненти якого використовуються для визначення структури описання метаданих архівного зберігання архівної електронної справи.

7. Ієрархічну структуру всіх зон ОАЕС разом з допустимими для них XML-компонентами представлено в додатку до цих Вимог.

V. Скорочення у додатку

А - XML-атрибут.

ДСТУ 4145:2002  «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевірка», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 грудня 2002 року № 31.

E - XML-елемент.

ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

ІД - інструкція з діловодства установи.

К - XML-контейнер.

П.І.Б. - прізвище, ім’я, по батькові.

Постанова від 28 жовтня 2004 року № 1452 - постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452 «Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності».

ISO 639-1:2002 - ISO 639-1:2002 Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code (Коди для представлення назв мов. Частина 1. Двобуквений код).

Заступник директора
Департаменту взаємодії
з органами владиС.В. Мартиненко
Додаток
до Вимог до структури та змісту
XML-схеми обкладинок архівних
електронних справ
(пункт 7 розділу IV)

СТРУКТУРА
та зміст XML-схеми ОАЕС


Найменування і рівень вкладеності XML-компонентів


Індекс XML-компонента

Тип XML-компонента

Нульовий рівень

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

Назва XML-атрибута

Кратність

Тип даних

Описання

Правила заповнення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

К

UIO

1

String

Містить службову інформацію, необхідну для правильної обробки та інтерпретації всього ОАЕС в цілому

XML

2

A

formatUIO

1

String

Стандарт XML

XML

3

A

versionUIO

1

String

Версія XML-схеми

1.0

4

A

codeLanguageUIO

1

String

Код мови змісту

ISO 639-1:2002

5

A

encodingUIO

1

String

Стандарт кодування символів

Unicode

6

К

Access

1

String

Містить інформацію про обмеження доступу до АЕС

XML

7

A

codeAccess

1

Enum

Код доступу до інформації ОАЕС

Визначається відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»: 0 - відкрита інформація; 1 - інформація з обмеженим доступом

8

A

nameRequisitesFileRestrictionAccess

1

String

Назва грифа обмеження доступу

Визначається відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та ІД: «Для службового користування», «Конфіденційно», «Таємно»

9

A

groundsActionFileRestrictionAccess

1

String

Посилання на нормативний документ, відповідно до вимог якого здійснюється організація роботи з документною інформацією з обмеженим доступом

Відповідно до державної реєстрації нормативних документів України. Наприклад, для опрацювання службової інформації в установі: посилання на Інструкцію установи про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію. Для фізичної особи - лист, договір, угода тощо про співробітництво з установою

10

A

groundsPeriodFileRestrictionAccess

1

String

Посилання на норму у нормативному документі, що визначає строки обмеження доступу до документної інформації

Згідно з нормативним документом, що визначає строки обмеження доступу до документної інформації. Наприклад, для службової інформації, що міститься в ЕД установи: посилання на пункт із Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, що створюється в установі відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Для фізичної особи відповідно до вимог документа про співробітництво з установою

11

A

periodRestrictionAccess

1

String

Строк обмеження доступу до документної інформації

Відповідно до вимог нормативних актів, що визначають строки обмеження доступу до документної інформації. Наприклад, для службової інформації, що міститься в ЕД установи, строк визначається відповідно до затвердженого Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, що створюється в установі. Для фізичної особи відповідно до вимог документа про співробітництво з установою

12

E

PersFileRestrictionAccess

1

String

Метадані особи, яка обмежила доступ до інформації, що міститься в інкапсульованих в ОАЕС ЕД або його додатках

XML

13

A

namePersFileRestrictionAcces

1

String

П.І.Б. особи, що обмежила доступ до інформації

ІД

14

A

rankOffPersFileRestrictionAcces

0

String

Посада особи, що обмежила доступ до інформації

Відповідно до штатного розкладу установи. Не зазначається для фізичної особи

15

E

RemovalFileRestrictionAccess

1

String

Метадані зняття обмеження доступу до ОАЕС

XML

16

A

dateRecordRemovalFileRestrictionAccess

1

String

Дата протоколу з рішенням ЕК установи, що відміняє обмеження доступу до документної інформації по завершенні визначеного строку обмеження доступу до цієї інформації. Передчасне зняття обмеження доступу до документної інформації можливо на підставі документа, що фіксує виявлення порушення щодо неправомірного обмеження доступу до цієї інформації. У разі якщо установа, яка створила документ, що містить інформацію з обмеженим доступом, ліквідована без правонаступника, рішення про зняття обмеження доступу до цієї інформації здійснюється на підставі експертного висновку державного експерта в галузі, до якої відноситься установа, що створила ОАЕС

ІД

17

A

numberRecordRemovalFileRestrictionAccess

1

String

Номер протоколу з рішенням ЕК установи або ЕПК державного архіву, що відміняє обмеження доступу до документної інформації по завершенні визначеного строку обмеження доступу до цієї інформації, або документа, що знімає обмеження доступу до документної інформації, якщо було встановлено, що обмеження доступу до цієї інформації було встановлено неправомірно

ІД

18

К

AgentAuthor

1-n

String

Метадані установи, яка створила або змінила ОАЕС

XML

19

A

fullNameAgentAuthor

1

String

Найменування установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

20

A

shortNameAgentAuthor

0

String

Скорочене найменування установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

21

A

ownershipAgentAuthor

0

String

Абревіатура, що відображає організаційно-правову форму установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

22

A

stateCodeAgentAuthor

1

Num

Код за ЄДРПОУ установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

23

A

mandateAgentAuthor

1

String

Метадані про правові повноваження та функції установи, що створила або змінила ОАЕС

Відповідно до статуту установи

24

E

AddrAgentAuthor

1

String

Метадані адреси установи, яка створила або змінила ОАЕС

XML

25

A

postAddrAgent

1

String

Поштова адреса установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

26

A

cityAddrAgent

1

String

Назва населеного пункту установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

27

A

areaAddrAgent

1

String

Назва району установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

28

A

regionAddrAgent

1

String

Назва області установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

29

A

postCodeAddrAgent

1

String

Поштовий індекс установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

30

A

eContactAddrAgent

1

String

Адреса електронного засобу комунікації установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

31

К

DepartmentAgentAuthor

1

String

Метадані підрозділу установи, в якому було створено або змінено ОАЕС

XML

32

A

nameDepartmentAgentAuthor

1

String

Назва підрозділу установи, що створила або змінила ОАЕС

Відповідно до штатного розкладу установи

33

A

nameProgDepartmentAgentAuthor

1

String

Назва програмного засобу створення та користування ОАЕС підрозділу установи, що створила або змінила ОАЕС

Відповідно до технічної документації

34

E

AddrDepartmentAgentAuthor

1

String

Метадані підрозділу установи, в якому було створено або змінено ОАЕС

XML

35

A

postAddrDepartmentAgent

1

String

Поштова адреса підрозділу установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

36

A

cityAddrDepartmentAgent

1

String

Назва населеного пункту підрозділу установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

37

A

areaAddrDepartmentAgent

1

String

Назва району підрозділу установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

38

A

regionAddrDepartmentAgent

1

String

Назва області підрозділу установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

39

A

postCodeAddrDepartmentAgent

1

String

Поштовий індекс підрозділу установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

40

A

eContactAddrDepartmentAgent

1

String

Адреса електронного засобу комунікації підрозділу установи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

41

К

OffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Метадані посадової особи установи, яка створила або змінила ОАЕС

XML

42

A

nameOffPersDepartmentAgentAutho

1

String

П.І.Б. офіційної особи, що створила або змінила ОАЕС

ІД

43

A

rankOffPersDepartmentAgentAutho

1

String

Посада особи, що створила або змінила ОАЕС

Відповідно до штатного розкладу установи

44

E

SignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Метадані ЕЦП посадової особи установи, яка підписала новий або змінений АЕД

XML

45

A

algorithmSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Стандарт ЕЦП посадової особи-підписувача ОАЕС

ДСТУ 4145:2002

46

A

formatSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Формат даних ЕЦП посадової особи-підписувача ОАЕС

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

47

A

encodingSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Кодування даних ЕЦП посадової особи-підписувача ОАЕС

Наказ від 20 серпня 2012 року № 1236/5/453

48

A

nameProgSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Назва програмного засобу ЕЦП посадової особи-підписувача ОАЕС

Відповідно до технічної документації

49

A

nameFileSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

String

Найменування файла для інкапсуляції підписаних даних та даних ЕЦП посадової особи-підписувача ОАЕС

Збігається з ім’ям файла АЕД, але має інше розширення

50

A

fileSignOffPersDepartmentAgentAuthor

1

Base64

Файл зовнішнього ЕЦП посадової особи-підписувача ОАЕС

Base64

51

E

GroundsAgentAuthor

0

String

Метадані підстави для зміни ОАЕС установою

XML

52

A

dateRecordGroundsAgentAuthor

1

String

Дата документа про внесення змін до ОАЕС

ІД

53

A

numberRecordGroundsAgentAuthor

1

String

Номер документа про внесення змін до ОАЕС

ІД

54

A

descriptionGroundsAgentAuthor

1

String

Описання змін, що було внесено до ОАЕС

Перелік доданих ідентифікаторів або тих, дані яких було змінено

55

К

AccessHistory

1-n

String

Містить інформацію про історію користування ОАЕС

XML

56

A

dateAccessHistory

1

DateTime

Дата і час транзакції з ОАЕС

ISO 8601:2004

57

A

loginAccessHistory

1

String

Логін користувача ОАЕС

Відповідно до призначеного ІАС

58

A

nameOffPersAccessHistory

1

String

П.І.Б. користувача ОАЕС

ІД

59

A

codeRightsActionAccessHistory

1

String

Код прав щодо модифікації ОАЕС

Згідно з Інструкцією установи із захисту інформації

60

К

AgentAddresseRecord

1-n

String

Метадані архіву (державної архівної установи, архівного відділу міських рад), до якого передаються архівні електронні справи

XML

61

A

fullNameAgentAddresseRecord

1

String

Найменування архіву

Відповідно до Положення про архів

62

A

shortNameAgentAuthor

0

String

Скорочене найменування архіву

Відповідно до Положення про архів

63

A

ownershipAgentAuthor

0

String

Абревіатура, що відображає організаційно-правову форму архіву

Відповідно до Положення про архів

64

A

stateCodeAgentAuthor

1

Num

Код за ЄДРПОУ архіву

ІД

65

A

mandateAgentAuthor

0

String

Метадані про правові повноваження та функції архіву

Відповідно до Положення про архів

66

E

AddrAgentAddresseeRecord

1

String

Метадані архіву

XML

67

A

postAddrAgentAddresseRecord

1

String

Поштова адреса архіву в населеному пункті

ІД

68

A

cityAddrAgentAddresseRecord

1

String

Назва населеного пункту архіву ЕПОС

ІД

69

A

areaAddrAgentAddresseRecord

1

String

Назва району архіву

ІД

70

A

regionAddrAgentAddresseRecord

1

String

Назва області архіву

ІД

71

A

postCodeAddrAgentAddresseRecord

1

String

Поштовий індекс архіву

ІД

72

A

eContactAddrAgentAddresseRecord

1

String

Адреса електронного засобу комунікації архіву

ІД

73

К

Record

1

String

Містить інформацію про АЕД та ЕД, що в них знаходяться, з яких сформовано архівну електронну справу

XML

74

A

nameFileRecord

1

String

Назва файла АЕД

Відповідно до назви файла в ІАС

75

A

registrationIndexRecord

1

String

Реєстраційний індекс ЕД, що міститься в АЕД

ІД

76

A

dateRecord

1

Date

Дата створення ЕД, що міститься в АЕД

ISO 8601:2004

77

А

titleRecord

1

String

Заголовок ЕД, що міститься в АЕД

ІД

78

К

ArchivalPreserv

1

String

Містить інформацію про метадані архівної електронної справи

XML

79

К

MetadataArchival Preserv

1-n

String

Метадані архівного описування ЕД

XML

80

A

numberFundMetadataArchivalPreserv

1

String

Номер фонду

Правила роботи архівних установ України

81

A

numberInventoryMetadataArchivalPreserv

1

String

Номер опису справ постійного зберігання

Правила роботи архівних установ України

82

A

numberFolderMetadataArchivalPreserv

1

String

Номер справи

Правила роботи архівних установ України

83

A

titleFolderMetadataArchivalPreserv

1

String

Заголовок справи

Правила роботи архівних установ України

84

A

dateFolderMetadataArchivalPreserv

1

String

Крайні дати створення ЕД

Правила роботи архівних установ України

85

A

periodFolderMetadataArchivalPreserv

1

Num

Строк зберігання АЕД

Правила роботи архівних установ України

86

E

LocateHistoryArchivalPreserv

1-n

String

Метадані історії зберігання ОАЕС в державному архіві

XML

87

A

dateLocateHistoryArchivalPreserv

1

Date

Дата надходження ОАЕС до державного архіву

ISO 8601:2004

88

A

idenifierMediaLocateHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор носія та сховища

Відповідно до технічної документації

89

A

typeMediaLocateHistoryArchivalPreserv

1

String

Тип носія

Відповідно до специфікації вибраного формату

90

A

linkFileLocateHistoryArchivalPreserv

1

String

Посилання на файл ОАЕС в ІАС державного архіву, де він постійно зберігається

Відповідно до організації ІАС архіву

91

A

linkFileReservLocateHistoryArchivalPreserv

1

String

Посилання на резервну копію файла ОАЕС в ІАС державного архіву, де він постійно зберігається

Відповідно до організації ІАС архіву

92

К


VerificHistoryArchivalPreserv

1-n

String

Метадані перевіряння ЕЦП ОАЕС та справжності ОАЕС за її ЕЦП

XML

93

A

dateVerificHistoryArchivalPreser

1

Date

Дата перевіряння

ISO 8601:2004

94

К


AgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані установи, що здійснила перевіряння ЕЦП ОАЕС та справжності ОАЕС за її ЕЦП

XML

95

A

fullNameAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

Date

Найменування установи, що здійснила перевіряння

ІД

96

A

shortNameAgentVerificHistoryArchivalPreserv

0

String

Скорочене найменування установи, що здійснила перевіряння

ІД

97

A

ownershipAgentVerificHistoryArchivalPreserv

0

String

Абревіатура, що відображає організаційно-правову форму установи, що здійснила перевіряння

ІД

98

A

stateCodeAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

Num

Код за ЄДРПОУ установи, що здійснила перевіряння

ІД

99

A

mandateAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Дані про правові повноваження та функції установи, що здійснила перевіряння

Відповідно до статуту установи

100

E


AddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані адреси установи, що здійснила перевіряння ЕЦП ОАЕС та справжності ОАЕС за її ЕЦП

XML

101

A

postAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Поштова адреса установи, що здійснила перевіряння, в населеному пункті

ІД

102

A

cityAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Назва населеного пункту установи, що здійснила перевіряння

ІД

103

A

areaAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Назва району установи, що здійснила перевіряння

ІД

104

A

regionAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Назва області установи, що здійснила перевіряння

ІД

105

A

postCodeAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Поштовий індекс установи, що здійснила перевіряння

ІД

106

A

eContactAddrAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Адреса електронного засобу комунікації установи, що здійснила перевіряння

ІД

107

E


OffPersAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані посадової особи, що здійснила перевіряння ЕЦП ОАЕС та справжності ОАЕС за її ЕЦП

XML

108

A

nameOffPersAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

П.І.Б. особи, яка здійснила перевіряння ЕЦП

ІД

109

A

rankOffPersAgentVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Посада особи, яка здійснила перевіряння ЕЦП

ІД

110

A

loginOffPersAgentVerificHistoryArchivalPreser

1

String

Логін особи, яка здійснила перевіряння ЕЦП

Відповідно до призначеного ІАС

111

К


ResultUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані результатів перевірки справжності ОАЕС за її ЕЦП

XML

112

A

identifierResultUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор ОАЕС

Відповідно до визначеного в ІАС

113

A

validResultUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння справжності ОАЕС за його ЕЦП

1 - позитивний; 0 -негативний

114

E


ResultSignUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Метадані результатів перевіряння ЕЦП ОАЕС

XML

115

A

identifierResultSignUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

String

Ідентифікатор ЕЦП ОАЕС

Відповідно до визначеного в ІАС

116

A

validResultSignUIOVerificHistoryArchivalPreserv

1

Enum

Результат перевіряння ЕЦП ОАЕС

1 - позитивний; 0 -негативний

117

К

EXT

0

String

Призначений для включення інформації, що не передбачена структурою та змістом ОАЕС, але необхідна для здійснення діяльності, для забезпечення якої використовується ОАЕС, виходячи з особливостей організації цієї діяльності

XML

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »