Документ z1483-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.01.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2017  № 327


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2017 р.
за № 1483/31351

Про затвердження Порядку розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій

Відповідно до статей 14, 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій, що додається.

2. Управлінню запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 28 вересня 2010 року № 710 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв’язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2010 року за № 930/18225.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниВ.П. Загородній


І.Б. Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
28.09.2017 № 327


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2017 р.
за № 1483/31351

ПОРЯДОК
розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), визначає процедуру розгляду Мінінфраструктури справ і застосування санкцій за порушення суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство у сфері фінансового моніторингу).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу - операторів поштового зв’язку в частині здійснення ними переказу коштів (далі - Суб’єкт) та їх відокремлені підрозділи в частині здійснення перевірок, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінінфраструктури відповідно до пункту 6 частини першої статті 14 Закону.

3. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, визначених у Законі.

4. Факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу виявляються службовими особами Мінінфраструктури під час здійснення нагляду за діяльністю Суб’єктів та їх відокремлених підрозділів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних чи безвиїзних.

5. Виявлені Мінінфраструктури факти невиконання (неналежного виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу викладаються в акті виїзної перевірки та/або акті безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Акти перевірок), акті про відмову суб’єкта первинного фінансового моніторингу та/або його відокремленого підрозділу в проведенні виїзної/безвиїзної перевірки (далі - Акт про відмову) відповідно до наказу Мінінфраструктури від 28 вересня 2017 року № 328, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2017 року за № 1484/31352.

6. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу є дата підписання Актів перевірок, Акта про відмову, якими виявлені порушення.

У випадку, передбаченому пунктом 6 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу є дата складання останнього Акта перевірки, Акта про відмову, якими виявлені порушення.

7. Акти перевірок Суб’єкта та його відокремлених підрозділів, Акти про відмову, документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, заперечення до Актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення до Комісії Мінінфраструктури з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Комісія Мінінфраструктури).

8. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства Суб’єктом, що притягується до відповідальності у сфері фінансового моніторингу, розглядається за участю Суб'єкта та/або представника Суб’єкта, керівника Суб’єкта або особи, яка виконує його обов’язки.

9. Повноваження представника Суб’єкта засвідчуються довіреністю, оригінал або належно засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.

10. Мінінфраструктури повідомляє Суб’єкта про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до дати її розгляду шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.

11. Підставою для перенесення розгляду справи на іншу дату є надходження до Мінінфраструктури від Суб’єкта або представника Суб’єкта письмового повідомлення про відсутність у Суб’єкта або представника Суб’єкта можливості бути присутнім при розгляді справи з поважних причин (хвороба, відрядження тощо) (далі - повідомлення про відсутність) та письмового клопотання про перенесення розгляду справи. До повідомлення про відсутність додається відповідний підтверджуючий документ. Повідомлення про відсутність має бути надано до Мінінфраструктури не пізніше ніж за п’ять календарних днів до початку розгляду справи.

12. За наявності обставин, передбачених пунктом 11 цього Порядку, Комісія Мінінфраструктури переносить розгляд справи, про що повідомляє Суб’єкта або представника Суб’єкта з урахуванням вимог пунктів 10, 11 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу призупиняється до дати наступного розгляду справи за участю Суб’єкта, його керівника та/або представника.

13. Нез’явлення Суб’єкта або представника Суб’єкта на розгляд справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, про дату та час розгляду якої було повідомлено відповідно до пункту 10 цього Порядку, не може бути підставою для перенесення розгляду цієї справи.

14. Рішення про накладення штрафу або закриття провадження у справі приймає Комісія Мінінфраструктури.

15. Санкції до Суб’єкта за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу застосовуються протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

16. За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу Комісія Мінінфраструктури протягом шести місяців з дня виявлення порушення приймає рішення про накладення штрафу на Суб’єкта або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку, яка підписується головою Комісії Мінінфраструктури, за його відсутності - заступником голови Комісії Мінінфраструктури або особою, яка тимчасово виконує обов’язки голови Комісії Мінінфраструктури, та скріплюється печаткою Мінінфраструктури.

17. Підставами закриття провадження у справі є:

установлення Комісією Мінінфраструктури під час розгляду справи факту відсутності порушень Суб’єктом вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;

закінчення на момент розгляду справи строків, передбачених пунктом 15 цього Порядку.

18. Штраф за невиконання (неналежне виконання) Суб’єктом вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері фінансового моніторингу, застосовується у випадках та розмірах, встановлених частинами третьою та/або четвертою статті 24 Закону.

19. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.

20. Штраф за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу, які були допущені відокремленими підрозділами Суб’єкта - юридичної особи (філіями, представництвами тощо), накладається безпосередньо на Суб’єкта - юридичну особу.

21. У разі вчинення Суб’єктом двох або більше порушень (у тому числі повторних порушень) вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері фінансового моніторингу, штрафні санкції накладаються в межах більшого розміру штрафу, встановленого за вид порушення з числа вчинених.

22. Постанова про застосування штрафних санкцій набирає законної сили з дати її прийняття та є виконавчим документом.

23. Постанова про застосування штрафних санкцій або про закриття провадження у справі вручається Суб’єкту та/або представнику Суб’єкта або надсилається за місцезнаходженням Суб’єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше протягом п’яти робочих днів з дати її винесення.

24. Постанова про застосування штрафних санкцій підлягає виконанню Суб’єктом протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня її отримання, про що письмово повідомляється Мінінфраструктури шляхом надсилання копії квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу, що підшивається до справи.

25. У разі невиконання Суб’єктом постанови Мінінфраструктури про застосування штрафних санкцій у встановлений строк Мінінфраструктури  передає зазначену постанову до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

26. Оскарження постанови Мінінфраструктури про застосування штрафних санкцій здійснюється Суб’єктом у судовому порядку винятково з метою встановлення законності прийняття такої постанови та не зупиняє виконання Суб’єктом застосованої санкції.

27. Вимогу щодо усунення Суб’єктом порушень вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу виносить голова Комісії Мінінфраструктури, за його відсутності - заступник голови Комісії Мінінфраструктури або особа, яка тимчасово виконує обов’язки голови Комісії Мінінфраструктури, за формою, визначеною в додатку 3 до цього Порядку, у день оформлення постанови про застосування штрафу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу або постанови про закриття провадження у справі у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто.

28. Вимога щодо усунення порушень надається Суб’єкту, щодо якого її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику вимоги, що залишається у справі), або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п’яти робочих днів з дати її винесення.

29. Голова Комісії Мінінфраструктури, за його відсутності - заступник голови Комісії Мінінфраструктури або особа, яка тимчасово виконує обов’язки голови Комісії Мінінфраструктури, до моменту спливу терміну виконання вимоги щодо усунення порушень за письмовим клопотанням порушника може прийняти рішення про продовження терміну виконання вимоги, яке оформлюється новою вимогою щодо усунення порушень та протягом п’яти робочих днів надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення (надається під підпис) особі, щодо якої її винесено.

30. До моменту спливу терміну виконання вимоги щодо усунення порушень така вимога може бути переглянута головою Комісії Мінінфраструктури, за його відсутності - заступником голови Комісії Мінінфраструктури або особою, яка тимчасово виконує обов’язки голови Комісії Мінінфраструктури, за вмотивованим клопотанням Суб’єкта та/або представника Суб’єкта. За результатами перегляду вимоги щодо усунення порушень голова Комісії Мінінфраструктури, за його відсутності - заступник голови Комісії Мінінфраструктури або особа, яка тимчасово виконує обов’язки голови Комісії Мінінфраструктури, приймає рішення про скасування вимоги (повністю або частково) або залишення її без змін.

Про результати перегляду вимоги щодо усунення порушень повідомляється Суб’єкт, щодо якого винесена вимога, протягом п’яти робочих днів.

31. Вимога щодо усунення порушень може бути оскаржена в суді у порядку, встановленому законодавством.

Начальник Управління
запобігання корупції,
внутрішніх розслідувань
та державного
фінансового моніторингу

В.М. Нехарошов


Додаток 1
до Порядку розгляду
Міністерством інфраструктури України
справ про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність
у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового
знищення, та застосування санкцій
(пункт 16)

ПОСТАНОВА
про застосування штрафу за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняДодаток 2
до Порядку розгляду Міністерством
інфраструктури України справ
про порушення вимог законодавства,
що регулює діяльність у сфері
запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення,
та застосування санкцій
(пункт 16)

ПОСТАНОВА
про закриття провадження у справі щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняДодаток 3
до Порядку розгляду Міністерством
інфраструктури України справ
про порушення вимог
законодавства, що регулює діяльність
у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення,
та застосування санкцій
(пункт 27)

ВИМОГА
щодо усунення порушень законодавства стосовно запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищеннявгору