Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України
Наказ Міністерства юстиції України; МЗС України; Положення, Форма типового документа від 27.12.2004142/5/310
Документ z1649-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0939-18


     3.18. Вчинення морських протестів
     3.18.1. Консули з метою забезпечення доказів для охорони прав 
і законних інтересів судновласника приймають заяву капітана судна
про подію, яка мала місце в період плавання або стоянки судна і
яка може стати підставою для пред'явлення до судновласника
майнових вимог. 3.18.2. Заява про морський протест має містити в собі опис
подій, що сталися, і заходів, ужитих капітаном для забезпечення
охорони довіреного йому майна. На підтвердження обставин, викладених у заяві про морський
протест, консулу в межах строків, установлених чинним
законодавством, повинно бути подано для огляду судновий журнал і
засвідчений капітаном витяг з суднового журналу. 3.18.3. Заява про морський протест має бути подана консулу в
порту консульського округу в строки, установлені чинним
законодавством України. Якщо подати заяву про морський протест у встановлені строки
неможливо, то про причини цього має бути зазначено в заяві про
морський протест. 3.18.4. Консул на підставі заяви капітана, даних суднового
журналу, а також опиту самого капітана і, по змозі, не менше
чотирьох свідків з числа членів суднової команди, у тому числі
двох, що належать до осіб командного складу, складає акт про
морський протест і засвідчує його своїм підписом і печаткою
(додаток 55). Примірник акта видається капітанові або уповноваженій ним
особі, а другий примірник із заявою капітана і витягом із
суднового журналу залишаються у справах консула.
3.19. Прийняття документів на зберігання 3.19.1. Консули за заявами юридичних осіб та громадян
приймають на зберігання документи за описом. Опис складається в двох примірниках і підписується особою,
яка здала документи на зберігання, та консулом. Один примірник опису залишається у консула, а другий -
видається особі, яка здала документи на зберігання. 3.19.2. На прохання особи консул може прийняти документи без
опису, якщо вони належним чином упаковані в присутності консула. Упаковка має бути скріплена печаткою консула, його підписом і
підписом особи, яка здала документи на зберігання. 3.19.3. Про прийняття документів на зберігання консул видає
особі, яка здала їх, свідоцтво за встановленою формою, до якого
додається примірник опису, якщо такий провадився. 3.19.4. Прийняті документи зберігаються в окремому пакеті в
залізних шафах чи сейфах, опечатаних печаткою консула. 3.19.5. Документи, прийняті на зберігання, повертаються на
вимогу особи, яка здала їх на зберігання, або на вимогу
уповноважених нею осіб при пред'явленні свідоцтва і примірника
опису чи за рішенням суду.
3.20. Застосування законодавства іноземних держав. Міжнародні
договори 3.20.1. Консули відповідно до законодавства України та
міжнародних договорів застосовують норми іноземного права. Консули приймають документи, складені відповідно до вимог
іноземного права, а також учиняють на документах посвідчувальні
написи у формі, передбаченій іноземним законодавством, якщо це не
суперечить законодавству України. 3.20.2. Довіреність, що призначається для вчинення дій за
кордоном і не містить вказівки про строк її чинності, зберігає
силу до її скасування особою, яка видала довіреність, про що може
бути зазначено в тексті довіреності. За заявою особи, яка видає довіреність, що призначається для
дії за кордоном, така довіреність може бути зареєстрована в
Єдиному реєстрі доручень, посвідчених у нотаріальному порядку,
відповідно до вимог Положення про Єдиний реєстр доручень,
посвідчених у нотаріальному порядку, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 29.05.99 N 29/5 ( z0362-99 ) (із
змінами і доповненнями), зареєстроваим в МЮУ 10.06.99 за
№ 362/3655, через Міністерство закордонних справ України, про що
консулом зазначається у тексті довіреності. 3.20.3. Дії, пов'язані з охороною майна, що залишилося після
смерті іноземного громадянина і перебуває на території України,
або майна, яке належить одержати іноземному громадянинові після
смерті громадянина України, а також з видачею свідоцтва про право
на спадщину щодо такого майна, здійснюються відповідно до
законодавства України. 3.20.4. У відповідності до міжнародного договору у разі, коли
заповіт, складений за формою, передбаченою законодавством
іноземної держави, після смерті заповідача подається консулу для
розкривання і оголошення, консул оголошує зміст заповіту та
складає протокол про його стан і зміст. У протоколі вказуються
дата, час та місце його складання, дата посвідчення заповіту,
прізвище, ім'я, по батькові особи, яка його подала, стан документа
(був він поданий запечатаним чи відкритим; чи були в ньому
закреслені місця, виправлення або інші недоліки). Протокол підписується консулом і особою, яка подала заповіт.
Цими самими особами підписується кожний аркуш заповіту. Якщо
заповіт зберігався у консула в запечатаному вигляді, усі зазначені
вище дії консул провадить одноосібно. До протоколу додаються засвідчена копія заповіту, а залежно
від вимог міжнародного договору - копія протоколу та оригінал
заповіту. Указані документи можуть бути видані заінтересованій особі
або надіслані компетентній установі іноземної держави за правилами
виконання доручень. 3.20.5. Документи, які складено за кордоном за участю
іноземних властей або які від них виходять, приймаються консулами
за умови їх засвідчення в порядку, передбаченому міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України (або щодо яких держава Україна визнала себе
правонаступником). Без легалізації такі документи приймаються консулами в таких
випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України (або щодо яких держава Україна визнала себе
правонаступником). 3.20.6. Консули забезпечують докази, необхідні для ведення
справ в органах іноземних держав. Дії для забезпечення доказів провадяться відповідно до
цивільного процесуального законодавства України. 3.20.7. Якщо міжнародним договором України встановлено інші
правила про нотаріальні дії, ніж ті, що містить законодавство
України, то при вчиненні нотаріальних дій застосовуються правила
міжнародного договору. Якщо міжнародний договір відносить до компетенції консулів
вчинення нотаріальної дії, не передбаченої законодавством України,
консули вчиняють цю нотаріальну дію в порядку, установленому
Міністерством юстиції України та Міністерством закордонних справ
України.
Директор департаменту у справах
цивільного стану громадян та нотаріату
Міністерства юстиції України Л.М.Павлова
Начальник управління
консульської служби Міністерства
закордонних справ України М.С.Точицький

Додаток 1
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі,
укладеному фізичними особами (1)

"_____"________________________ року цей договір посвідчено
мною, __________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, дієздатність їх перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Примітка. При посвідченні договорів відчуження транспортних
засобів, інших самохідних машин і механізмів у посвідчувальному
написі зазначається про перевірку належності їх відчужувачеві, а
також про необхідність їх реєстрації у відповідних органах у
встановлені строки (стаття 34 Закону України "Про дорожній рух").
( 3353-12 )

_______________
(1) За цією формою робиться посвідчувальний напис на
договорах про зміну черговості спадкування, про зміну розміру
частки в спадщині тощо. У разі встановлення особи із залученням свідків нотаріус у
посвідчувальному написі вказує про встановлення особи свідків.

Додаток 2
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі,
укладеному фізичними особами за
участю представника (1)

"____"______________ _____ року цей договір посвідчено мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також повноваження представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) За цією формою викладається посвідчувальний напис на
договорі, у якому діє договірний представник (на підставі
довіреності), законний представник (один з батьків малолітньої
дитини до 14 років, його всиновитель, опікун або опікун
недієздатної особи).

Додаток 3
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі за
участю юридичної особи

"_____"_______________ ____ року цей договір посвідчено мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх
дієздатність, а також правоздатність _____________________________
(найменування юридичної особи)
і повноваження його (її) представника перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 4
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі за
участю неповнолітньої дитини (з 14
до 18 років), яка діє за згодою
батьків (усиновителя, піклувальника)

"_____"______________ _____ року цей договір посвідчено мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові батьків, ______________________________ і неповнолітньою дитиною __________
усиновителя, піклувальника) (прізвище, _______________________________________________, яка діє за згодою
ім'я, по батькові, дата народження) __________________________________________________________________
(батьків, усиновителя, піклувальника - прізвище,
ім'я і по батькові)
та _______________________________________________________, у моїй
(прізвище, ім'я, по батькові другої сторони за договором)
присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.
Особу _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові батьків, ____________________________ встановлено, повноваження перевірено.
усиновителя, піклувальника)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 5
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі,
укладеному фізичними особами за
участю особи, яка не може розписатися
особисто внаслідок фізичної вади,
хвороби або з інших причин

"___"______________ _____ року цей договір посвідчено мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано у моїй присутності. Особу сторін, а також особу _________________________________
(прізвище, ім'я, _________________________________________, який (яка) підписав(ла)
по батькові особи, яка підписала договір)
договір на прохання ______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові того із ____________________________________________ у зв'язку з його (її)
сторін, хто не може підписатись) ____________________________________________________, встановлено.
(причина, яка не дала змоги підписати договір власноручно)
Дієздатність сторін перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 6
до Положення
Посвідчувальний напис на договорі за
участю фізичної особи, що не знає
мови, на якій викладено текст
договору, з усним його перекладом
консулом

"____"________________ _________ року цей договір посвідчено
мною, _______________________________, консулом __________________
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін
встановлено, дієздатність їх перевірено.
Усний переклад з _______________________________________ мови
(мова, з якої перекладається текст) на _________________________________ мову зроблено мною, консулом.
(мова, на яку перекладається текст)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 7
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій фізичною особою

"____"___________ ______ року ця довіреність посвідчена мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Довіреність підписана _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) у моїй присутності. Особу його(її) встановлено, дієздатність
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 8
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій фізичною особою у порядку
передоручення

"____"__________ _______ року ця довіреність посвідчена мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Довіреність підписана від імені _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, ________________ його представником _____________________________,
яку представляють) (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на довіреності,
у моїй присутності.
Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище і ініціали) довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 9
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій юридичною особою

"____"___________ ______ року ця довіреність посвідчена мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Довіреність підписана від імені _____________________________
(найменування юридичної особи) ______________________________________________ у моїй присутності.
(прізвище, ім'я, по батькові та посада)
Правоздатність _______________________________ і повноваження
(найменування юридичної особи) його (її) представника перевірено.
Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище та ініціали) довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 10
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій юридичною особою в порядку
передоручення

"____"___________ _____ року ця довіреність посвідчена мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Довіреність від імені _______________________________________
(найменування юридичної особи) підписана його (її) представником ______________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на
довіреності, у моїй присутності.
Особу ______________________________, який (яка) підписав(ла)
(прізвище та ініціали) довіреність, встановлено, дієздатність і повноваження його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 11
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій неповнолітньою дитиною, яка
діє за згодою батьків (усиновителя,
піклувальника)

"____"__________ ______ року ця довіреність посвідчена мною, ________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Довіреність підписана неповнолітнім (неповнолітньою) ________
(прізвище, ________________________________________, який (яка) діє за згодою
ім'я, по батькові, дата і рік народження) _________________________________________________________________,
(прізвища, ім'я, по батькові батьків, усиновителя, піклувальника)
у моїй присутності, особу його (її) встановлено, дієздатність
перевірено.
Особу _______________________________________________________
(прізвища та ініціали батьків, усиновителя, піклувальника)
встановлено, повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 12
до Положення
Посвідчувальний напис на довіреності,
виданій фізичною особою, яка не може
розписатися особисто внаслідок
фізичної вади, хвороби або з якихось
інших причин

"____"____________ _____ року ця довіреність посвідчена мною,
________________________________________________________, консулом
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) У зв'язку з _________________________________________________
(причина, через яку особа, яку представляють, не _________________________ _____________________________________
може розписатися особисто) (прізвище, ім'я, по батькові особи, ____________________ і на його (її) прохання довіреність підписана
яку представляють)
у моїй присутності _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка ________________________.
підписала довіреність)
Особу __________________________________________ встановлено,
(прізвище та ініціали особи, яку представляють) дієздатність його (її) перевірено. Особу ________________________,
(прізвище та ініціали)
який (яка) підписав(ла) довіреність, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 13
до Положення
Посвідчувальний напис на
телеграмі-довіреності

Посвідчена "____"______________________________________ року,
реєстр ________________.
Консул ______________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
_________________________________________________________________.
(прізвище, ініціали)
Підпис Печатка

Додаток 14
до Положення
Посвідчувальний напис на заповіті (1)

"____"______________ ______ року цей заповіт посвідчено мною, ________________________________, консулом _______________________
(прізвище та ініціали) _________________________________________________________________.
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
Заповіт записаний мною, консулом, зі слів ___________________
(прізвище, ім'я, ________________________.
по батькові заповідача)
Заповіт до підписання прочитаний вголос заповідачем _________
(прізвище, _____________________________ і власноручно підписаний ним у моїй
ім'я, по батькові заповідача)
присутності. Особу заповідача встановлено, дієздатність його (її)
перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо особа, на яку покладено виконання заповіту,
висловила свою згоду на самому заповіті, то в посвідчувальному
написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту ________________
(прізвище, ім'я, _______________ встановлено, дієздатність його (її) перевірено".
по батькові)

Додаток 15
до Положення
Посвідчувальний напис на заповіті,
підписаному в присутності свідків від
імені особи, яка у зв'язку з хворобою
або фізичною вадою не може
власноручно підписатися (1)

"_____"____________ _______ року цей заповіт посвідчено мною, ________________________________, консулом _______________________
(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) Заповіт записаний мною, консулом, зі слів заповідача ________
(прізвище, __________________________________________________________________
ім'я, по батькові заповідача)
У зв'язку з _________________________________________________
(причина, з якої заповідач не зміг підписати заповіт власноручно) _________________________________________, на його (її) особисте
(прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
прохання та у його (її) присутності, текст заповіту підписано __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала заповіт) Особу заповідача встановлено, дієздатність його (її)
перевірено. Особу __________________________________________ встановлено, (прізвище та ініціали особи, яка підписала заповіт) справжність його (її) підпису перевірено.
Заповіт вголос прочитаний заповідачем до його підписання у
присутності запрошених ним свідків ______________________________.
(прізвища, імена, по батькові свідків) Особу ________________________________________________________
(прізвища та ініціали свідків, які підписали заповіт)
встановлено, справжність їх підписів перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо особа, на яку покладено обов'язок з виконання
заповіту, висловила свою згоду на самому заповіті, у
посвідчувальному написі слід зазначати: "Особу виконавця заповіту _____________________________ встановлено, дієздатність його (її)
(прізвище, ім'я, по батькові)
перевірено".

Додаток 16
до Положення
Посвідчувальний напис на заповіті
подружжя

"____"_____________ ______ року мною, ______________________,
(прізвище та ініціали)
консулом ________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
посвідчено заповіт подружжя ______________________________________
(прізвища, імена, по батькові заповідачів)
щодо майна, яке належить їм на праві спільної сумісної власності.
Заповіт записаний мною зі слів ______________________________
(прізвища, імена, по батькові ____________.
заповідачів)
Заповіт до підписання прочитаний вголос заповідачами і
власноручно підписаний ними у моїй присутності.
Особу заповідачів встановлено, їхню дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 17
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису

"_____"___________ _____ року я, ___________________________,
(прізвище та ініціали) консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
який зроблено у моїй присутності. Особу _________________________,
(прізвище та ініціали)
який (яка) підписав(ла) документ, встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 18
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності перекладу, зробленого
консулом

"_____"________________ ______ року я, _____________________,
(прізвище та ініціали)
консул _________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність перекладу цього тексту з ___________________
(мова, з якої _____________________ мови на ______________________________ мову.
перекладається текст) (мова, на яку перекладається текст)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 19
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису перекладача

"_____"_______________ _______ року я, _____________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
засвідчую справжність підпису перекладача _______________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 20
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису представника
юридичної особи (1)

"_____"___________ _______ року я, _________________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність підпису ____________________________________
(посада, найменування юридичної особи, _________________________________________________, який зроблено у
прізвище, ім'я та по батькові представника)
моїй присутності.
Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) При засвідченні справжності підписів представників
юридичної особи на банківських картках у посвідчувальному написі
зазначаються їх посади.

Додаток 21
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису неповнолітньої
дитини (з 14 до 18 років), яка діє за
згодою батьків (усиновителя,
піклувальника)

"_____"______________ ________ року я, _____________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність підпису ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, ______________________, який (яка) діє за згодою _________________
дата і рік народження) (батьків, усиновителя, ___________________________________________, який зроблено у
піклувальника, прізвище, ім'я, по батькові)
моїй присутності. Особу гр. __________________________________________________,
(прізвище та ініціали) який (яка) підписав(ла) документ, і ______________________________
(прізвище та ініціали ______________________________________ встановлено, повноваження
батьків, усиновителя, піклувальника)
останніх (нього) перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 22
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису фізичної особи,
яка підписалась за іншу особу, яка
не може власноручно підписатися у
зв'язку з хворобою або фізичною вадою

"_____"________________ ______ року я, _____________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність підпису ___________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи, ________________________________ який (яка) розписався(лась) за
яка підписала документ) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, за дорученням якої підписано _________ за його (її) дорученням та в його (її) присутності у
документ)
зв'язку з _______________________________________________________.
(причина, за якої особа не може підписатись)
Особу _______________________________________________________
(прізвище та ініціали громадянина, який підписав документ)
та особу _________________________________________________________
(прізвище та ініціали особи, за дорученням якої _______________________ встановлено.
підписувався документ)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 23
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису на документі,
який передається телеграфом

Справжність підпису засвідчено "____"_____________ ____ року,
реєстр ________________.
Консул ______________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
_________________________________________________________________.
(прізвище)
Печатка Підпис

Додаток 24
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
вірності фотокопії

"_____"_________ ______________ року я, ____________________,
(прізвище та ініціали)
консул ___________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи, ______________________________, засвідчую вірність цієї фотокопії.
архіву, нотаріального округу)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 25
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
вірності копії з копії документа

"_____"_____________ ______ року я, ________________________,
(прізвище та ініціали)
консул ___________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи,
_______________________________, засвідчую справжність цієї копії
архіву, нотаріального округу)
з копії документа. У поданій копії підчисток, дописок, закреслених
слів, інших незастережених виправлень або якихось інших
особливостей не виявлено (1).
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо в поданій копії є будь-які особливості, то слова
"або якихось інших особливостей" пропускаються і після слів "не
виявлено" зазначається: "При цьому в копії..." (перераховуються
особливості, що мають місце).

Додаток 26
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
вірності виписки з документа (1)

"_____"___________ _______ року я, _________________________,
(прізвище та ініціали)
консул ___________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи,
_________________________________, засвідчую вірність цієї виписки
архіву, нотаріального округу)
з ______________________________. В останньому підчисток, дописок, (найменування документа)
закреслених слів, інших незастережених виправлень або якихось
інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

_______________
(1) Якщо в оригіналі документа є будь-які особливості, то
слова "або якихось інших особливостей" пропускаються і після слів
"не виявлено" зазначається: "При цьому в оригіналі..."
(перераховуються особливості, що мають місце).

Додаток 27
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
вірності копії тексту документа,
вчиненому одночасно з перекладом
тексту копії

"_____"______________ ______ року я, _______________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи)
засвідчую вірність цієї копії з оригіналом документа. В останньому
підчисток, дописок, закреслених слів, інших незастережених
виправлень або якихось інших особливостей не виявлено. При цьому засвідчую справжність підпису перекладача _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) який зробив переклад тексту цього документа
з _____________________________ мови на _________________________.
(мова, з якої робиться переклад) (мова, на яку робиться переклад)
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 28
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
вірності копії документа

"_____"___________ ________ року я, ________________________,
(прізвище та ініціали)
консул ___________________________________________________________
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи, ___________________________________, засвідчую вірність цієї копії
архіву, нотаріального округу)
з оригіналом документа. В останньому підчисток, дописок,
закреслених слів, інших незастережених виправлень або якихось
інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)
Консул
Печатка Підпис

Додаток 29
до Положення
Посвідчувальний напис про засвідчення
справжності підпису фізичної особи,
яка діє за довіреністю

"_____"________________ _____ року я, ______________________,
(прізвище та ініціали)
консул __________________________________________________________,
(найменування дипломатичного представництва,
консульської установи) засвідчую справжність підпису ____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, _______________________, який (яка) діє за довіреністю ___________
яка підписала документ) ____________________________________________________________, який
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)
зроблено у моїй присутності.
Особу _____________________________________, який (яка)
(прізвище та ініціали) підписав(ла) документ, встановлено, повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за N _____
Стягнуто _________________________
(консульського збору)вгору