Про освіту
Закон України від 05.09.20172145-VIII

Автономія

Автономія - право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Академічна доброчесність (Всі визначення терміна — 2)

Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Академічна свобода (Всі визначення терміна — 4)

Академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Академічний плагіат

Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Акредитація освітньої програми (Всі визначення терміна — 3)

Акредитація освітньої програми - це оцінювання освітньої програми на предмет її відповідності стандарту освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній програмі результатів навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Атестація педагогічних працівників (Всі визначення терміна — 4)

Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Безоплатна освіта

Безоплатна освіта - освіта, яка здобувається особою за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів згідно із законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Безперервний професійний розвиток

Безперервний професійний розвиток - це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Викладацька діяльність

Викладацька діяльність - діяльність, яка спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка провадиться педагогічним (науково-педагогічним) працівником, самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма викладацької діяльності заборонена законом) або іншою фізичною особою на основі відповідного трудового або цивільно-правового договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Військова освіта

Військова освіта передбачає засвоєння освітньої програми з військової підготовки з метою набуття комплексу професійних компетентностей, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи і поглибленого оволодіння військовою спеціалізацією та здобувається одночасно з середньою, професійною (професійно-технічною), фаховою передвищою чи вищою освітою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Громадська акредитація закладу освіти

Громадська акредитація закладу освіти - це оцінювання закладу освіти щодо ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти та забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених освітніми програмами і стандартами освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Громадське самоврядування в закладі освіти

Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Громадське самоврядування у сфері освіти

Громадське самоврядування у сфері освіти - це право учасників освітнього процесу та громадських об’єднань, інших інститутів громадянського суспільства, установчими документами яких передбачена діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами, вирішувати питання у сфері освіти як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування, брати участь в управлінні закладом освіти, місцевими і державними справами у сфері освіти з питань, що належать до їх компетенції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Дистанційна форма здобуття освіти

Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Дуальна форма здобуття освіти (Всі визначення терміна — 2)

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат)

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Електронний підручник (посібник)

Електронний підручник (посібник) - електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Єдина державна електронна база з питань освіти (Всі визначення терміна — 9)

Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Заклад освіти (Всі визначення терміна — 2)

Заклад освіти - юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Заочна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Засновник закладу освіти

Засновник закладу освіти - орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа, рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Здобувачі освіти

Здобувачі освіти - вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Здобуття освіти на робочому місці

Здобуття освіти на робочому місці - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою (як правило, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) відбувається на виробництві шляхом практичного навчання, участі у виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, залучених до освітнього процесу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Зовнішнє незалежне оцінювання (Всі визначення терміна — 2)

Зовнішнє незалежне оцінювання - це оцінювання результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальна освітня траєкторія - персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Індивідуальна програма розвитку

Індивідуальна програма розвитку - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план - документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Інклюзивне навчання (Всі визначення терміна — 2)

Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Інклюзивне освітнє середовище

Інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Інституційна акредитація

Інституційна акредитація - це оцінювання якості освітньої діяльності закладу вищої освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Інституційний аудит

Інституційний аудит - це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (крім закладів вищої освіти), які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Інформальна освіта (самоосвіта)

Інформальна освіта (самоосвіта) - це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Кваліфікаційні центри

Кваліфікаційні центри - це суб’єкти, уповноважені на оцінювання і визнання результатів навчання осіб (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Кваліфікація (Всі визначення терміна — 9)

Кваліфікація - визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Компетентність (Всі визначення терміна — 8)

Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Корекційно-розвиткові послуги (допомога)

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Ліцензування освітньої діяльності

Ліцензування освітньої діяльності - це процедура визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Мережева форма здобуття освіти

Мережева форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Мистецька освіта

Мистецька освіта передбачає здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей та спрямована на професійну художньо-творчу самореалізацію особистості і отримання кваліфікацій у різних видах мистецтва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Моніторинг якості освіти

Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Національна рамка кваліфікацій (Всі визначення терміна — 3)

Національна рамка кваліфікацій - це системний і структурований за компетентностями опис її рівнів. Національна рамка кваліфікацій затверджується Кабінетом Міністрів України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Національна система кваліфікацій

Національна система кваліфікацій - це сукупність інституцій і правових норм, які регулюють процеси формування освітніх та/або професійних вимог до осіб відповідно до потреб суспільства та ринку праці, оцінювання кваліфікаційного рівня

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Національне агентство кваліфікацій

Національне агентство кваліфікацій є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Необ'єктивне оцінювання

Необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Неформальна освіта (Всі визначення терміна — 2)

Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Обман

Обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освіта наукового спрямування

Освіта наукового спрямування - це вид спеціалізованої освіти, що базується на дослідно-орієнтованому навчанні, спрямований на поглиблене вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освітній процес (Всі визначення терміна — 3)

Освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освітня діяльність (Всі визначення терміна — 7)

Освітня діяльність - діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017

Освітня кваліфікація

Освітня кваліфікація - це визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання (компетентностей)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2017


вгору