Про особливості найменування окремих видів юридичних осіб
Укрдержреєстр; Лист від 22.06.201158-7-25-11
Документ v0058835-11, поточна редакція — Прийняття від 22.06.2011

               ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
22.06.2011 N 58-7-25-11
Державним реєстраторам

Про особливості найменування
окремих видів юридичних осіб

Верховною Радою України 15.02.2011 за N 3024 ( 3024-17 )
прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо регулювання діяльності банків", який набрав чинності
17.06.2011. Зазначеним Законом внесені зміни і до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) (далі - Закон про реєстрацію), а саме: 1) в абзаці першому частини одинадцятої статті 24 і в абзаці
першому частини одинадцятої статті 29 слова "має право залишити"
замінено словами "зобов'язаний залишити"; 2) частину першу статті 27 після абзацу дев'ятого доповнено
новим абзацом такого змісту: "невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону
щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна
спілка, недержавний пенсійний фонд тощо)". У зв'язку із зазначеним вище вважаємо за необхідне звернути
увагу на наступне.
1. Статтею 15 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) встановлено, що банк має повне і скорочене
офіційні найменування українською та іноземними мовами.
Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку на
організаційно-правову форму банку. Слово "банк" та похідні від нього дозволяється
використовувати у назві лише тим юридичним особам, які
зареєстровані Національним банком України як банк і мають
банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що
діють на території України відповідно до міжнародних договорів,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та
законодавства України. Не дозволяється використовувати для найменування банку назву,
яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману
щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні
банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний"
та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку
України. Підрозділ банку використовує найменування лише того банку,
підрозділом якого він є. До назви структурного підрозділу банку
може додаватися найменування місцезнаходження цього підрозділу. Звертаємо увагу, що згідно із статтею 6 зазначеного Закону
( 2121-14 ) банки в Україні створюються у формі публічного
акціонерного товариства або кооперативного банку.
2. Згідно із статтею 1 Закону України "Про кредитні спілки"
( 2908-14 ) кредитна спілка - це неприбуткова організація,
заснована фізичними особами, професійними спілками, їх
об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб
її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за
рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Статтею 4 зазначеного Закону ( 2908-14 ) встановлено, що
підприємства, установи та організації не мають права
використовувати у своїх найменуваннях термін "кредитна спілка" і
не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які
включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це
передбачено цим Законом ( 2908-14 ).
3. Особливості найменування недержавних пенсійних фондів
встановлені статтею 6 Закону України "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ). Так, пенсійний фонд має власне найменування, в якому повинні
бути зазначені вид фонду, слова "недержавний пенсійний фонд" або
"пенсійний фонд", та яке відрізняється від найменувань будь-яких
інших пенсійних фондів, створених на території України. За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як відкриті
пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні
фонди. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів
виключним видом діяльності. Провадження пенсійними фондами іншої
діяльності, не передбаченої цим Законом ( 1057-15 ),
забороняється. Пенсійним фондам забороняється змінювати їх вид та
найменування, зазначені у статуті пенсійного фонду, після
реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України. Дозволяється приєднання та злиття декількох пенсійних фондів
однакового виду. Забороняється проводити реорганізацію будь-яких
пенсійних фондів шляхом поділу чи виділення, а також приєднання,
злиття пенсійних фондів різних видів. Слова "недержавний пенсійний фонд" та "пенсійний фонд" не
можуть використовуватися у назвах юридичних осіб, що створюються
не за цим Законом ( 1057-15 ), за винятком використання слів
"пенсійний фонд" Пенсійним фондом України та його органами, а
також підприємствами, установами й організаціями, що перебувають в
управлінні Пенсійного фонду України.
4. Відповідно до статті 7 Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ) (далі - Закон про ІСІ) корпоративний
інвестиційний фонд - це інститут спільного інвестування, який
створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить
виключно діяльність із спільного інвестування. У документах корпоративного інвестиційного фонду в його назві
обов'язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд"
та тип і вид фонду. Якщо фонд є венчурним, це відображається у
його назві (ст. 9 Закону про ІСІ) ( 2299-14 ). Згідно із статтею 4 Закону про ІСІ ( 2299-14 ) інститут
спільного інвестування залежно від порядку здійснення його
діяльності може бути відкритого, інтервального, закритого типу. Інститут спільного інвестування може бути диверсифікованого і
недиверсифікованого виду. Словосполучення "корпоративний інвестиційний фонд", "пайовий
інвестиційний фонд" та похідні від них можуть використовуватися
лише у назвах відповідних інститутів спільного інвестування, що
створені відповідно до цього Закону ( 2299-14 ).
5. Статтею 7 Закону України "Про торгово-промислові палати в
Україні" ( 671/97-ВР ) встановлено, що назва "торгово-промислова
палата" та утворені на її основі словосполучення можуть
використовуватися лише стосовно організацій, створених відповідно
до цього Закону ( 671/97-ВР ). Інші організації не мають права
використовувати у своїх назвах словосполучення "торгово-промислова
палата", "торгова палата" або "промислова палата" і не підлягають
державній реєстрації під назвами, що містять ці словосполучення.
6. Відповідно до статті 5 Закону України "Про асоціації
органів місцевого самоврядування" ( 1275-17 ) найменування
асоціації складається з двох обов'язкових частин - загальної та
індивідуальної. Загальна частина найменування містить слово
"асоціація" чи слово, яким позначається добровільне об'єднання
асоціацій, та має відтворювати статус асоціації. Індивідуальна
частина найменування має відрізнятися від найменувань уже
зареєстрованих в установленому порядку асоціацій. Індивідуальна
частина найменування всеукраїнської асоціації має містити назву
територіального рівня органів місцевого самоврядування, які
об'єднує ця асоціація.
7. Статтею 2 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
встановлено, що слова "страховик", "страхова компанія", "страхова
організація" та похідні від них дозволяється використовувати у
назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення
страхової діяльності.
Заступник Голови І.А.Кухаренковгору