Документ v0269203-03, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2003

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПРОДУКТИВНОСТІ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
26.09.2003 N 269

МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВИ
чисельності працівників бухгалтерського обліку

Загальна частина
1. "Міжгалузеві нормативи чисельності працівників
бухгалтерського обліку" (надалі - Нормативи чисельності)
розроблено на виконання заходів, затверджених розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. N 152-р
( 152-2001-р ), спільним наказом Мінпраці та Мінекономіки України
від 28.12.2000 N 361/7 ( v0361203-00 ).
2. Метою роботи є розроблення та забезпечення галузей
економіки України новими міжгалузевими нормативно-методичними
розробками з нормування праці та їх практичного використання в
процесі нормування праці, розрахунку нормативної чисельності
працюючих, зайнятих бухгалтерським обліком.
3. Збірник Нормативів чисельності містить норми часу на
виконання робіт із бухгалтерського обліку та нормативи чисельності
працівників бухгалтерського обліку установ, організацій,
підприємств (надалі - підприємства).
4. Під час розроблення Нормативів чисельності використано: результати вивчення організаційно-технічних умов і трудових
процесів, кваліфікаційного та чисельного складу працівників
підрозділів бухгалтерського обліку; науково-технічні матеріали; чинні збірники норм часу, нормативів чисельності щодо
бухгалтерського обліку; законодавчі та нормативні акти, стандарти та типові
положення; дані оперативного обліку та звітності; Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV ( 996-14 ); Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 р. N 291 ( z0893-99 ) та
зареєстровано в Міністерстві юстиції 21.12.99 р. за N 893/4186; наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 р. N 352
( v0352202-95 ) "Про затвердження типових форм первинного обліку"; Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного
господарства. НЦП., Краматорськ, 1995; Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник.
Нормативно-правові акти. Львів, "Інтелект-Захід", 2001; Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 1, розділ 1., ЦП, Краматорськ, 1998.
5. Збірником передбачається застосування документів із
бухгалтерського обліку та звітності, які затверджено Міністерством
фінансів України та Державним комітетом статистики України.
6. У нормах часу наведено види виконуваних робіт, які
передбачаються документами (стандартами) із бухгалтерського обліку
та звітності. Норми часу встановлено на виконання робіт одним
виконавцем, наведено в годинах та оформлено як нормативні карти.
7. Норми часу розроблено на всі види бухгалтерського обліку
згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
30 листопада 1999 р. N 291 ( z0892-99 ). Одиниці виміру обсягу
робіт наведено в нормативних картах (один баланс, одна відомість,
одна позиція і т.ін.).
8. Норми часу враховують час на підготовчо-завершувальні
роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок, включаючи
фізкультурні паузи і особисті потреби. Він становить 10 відсотків
від оперативного часу.
9. Норми часу на виконання бухгалтерського обліку
визначаються з урахуванням інших факторів, шляхом застосування
поправочних коефіцієнтів:
К - коефіцієнт, який враховує якість документації, з якою я працює бухгалтер:
------------------------------------------------------------------ | Якість документа | Коефіцієнт, | | | К | | | я | |--------------------------------------------------+-------------| |1 Документ якісний (К ) | 1,0 | | я1 | | |--------------------------------------------------+-------------| |2 Документ має недоліки: термінологія документів | 1,1 | |не відповідає прийнятим чинним стандартам, написи | | |поставлено недбало, незрозуміло або допущено | | |неоднозначне прочитання, відсутність змісту, | | |нумерації сторінок та ін. (К ) | | | я2 | | ------------------------------------------------------------------
К - коефіцієнт, який враховує необхідність перевірки д.р. розрахунків під час виконання робіт з бухгалтерського обліку і
приймається рівним 1,1.
10. Норми часу розраховано на виконання роботи з належною
якістю. Виправлення помилок, які допустив виконавець проводиться
за рахунок основної норми часу.
11. Нормативи чисельності розроблено залежно від
трудомісткості типового складу виконуваних робіт та розраховано
залежно від факторів, що мають найбільший вплив на їх величину. Загальна трудомісткість типового складу робіт, що виконуються
працівниками бухгалтерського обліку, розраховувалася за формулою:
н
Т = S Т,
з і
де: S - сума; Т - загальна трудомісткість типового складу робіт за рік; з
Т - трудомісткість за типовими видами робіт з бухгалтерського
обліку; н - кількість видів робіт, що виконуються.
Трудомісткість за типовими видами робіт визначається за
формулою:
н
Т = S Т x V ,
і о i
де: S - сума; Т - витрати часу на виконання конкретного типового виду о роботи.
Витрати часу (норма часу в годинах) наведені у розділі 1
(карти 1-11); V - обсяг конкретного типового виду роботи, виконуваної за і рік.
Визначення чисельності працівників бухгалтерського обліку
здійснюється за формулою:
Т
з
Н = ----- x К x К , Ф к.п.з.
де: Н - нормативна чисельність працівників бухгалтерського
обліку, чол.; Т - загальна трудомісткість типового складу робіт; з
Ф - річний фонд робочого часу одного працівника, годин; К - коефіцієнт, що враховує заплановані невиходи працівників
(відпустки, хвороби тощо); К - коефіцієнт, що враховує питому вагу робіт з к.п.з. бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ,
величину яких визначено методом дослідження:
------------------------------------------------------------------ |Питома вага робіт з | Менше | 71-80 | 81-90 | 91-95 |96-100 | |бухгалтерського обліку | 70 | | | | | |та звітності, що | | | | | | |виконуються на ПЕОМ, % | | | | | | |------------------------+-------+-------+-------+-------+-------| |Поправочний коефіцієнт | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,05 | 1,0 | |К | | | | | | | к.п.з. | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Чисельність працівників бухгалтерського обліку визначається
діленням загальної трудомісткості типового складу робіт на річний
фонд робочого часу одного працівника (у 2003 році він становить
2002 години) та множенням на коефіцієнт, що враховує заплановані
невиходи працівників (відпустки, хвороби тощо), як правило, він
становить 1,15 і множенням на коефіцієнт, що враховує питому вагу
робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на
ПЕОМ. Отже, за умови загальної трудомісткості виконаних робіт (8000
людино-годин), річного фонду робочого часу одного працівника (2002
години), коефіцієнта невиходів працівників з причин відпусток,
хвороби (1,15), коефіцієнта, що враховує питому вагу робіт з
бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується на ПЕОМ (1,3)
чисельність працівників відділу бухгалтерського обліку становить
8000
5,97 ( ------ x 1,15 x 1,3 ) 2002
приймається 6 працівників.
12. Аналогічно можна розраховувати чисельність працівників
бухгалтерського обліку в залежності від загальної чисельності
працюючих на підприємстві та кількості самостійних структурних
підрозділів, яка визначається за формулою:
x y
Н = К х Ч х N ,
де: пр. с.п.
Н - нормативна чисельність працівників бухгалтерського
обліку, чол.; Ч - чисельність працюючих на підприємстві, чол.; пр.
N - кількість самостійних структурних підрозділів на с.п. підприємстві, од.;
К - коефіцієнт регресії лінійного рівняння; х, у - коефіцієнти регресії степеневого рівняння.
13. Вид функцій зв'язку між чисельністю й сукупністю факторів
вибрано в процесі оброблення цих даних на комп'ютері за допомогою
спеціалізованого програмного забезпечення з автоматичного
розрахунку норм часу та чисельності. За рівнянням регресії
отримують розрахункові значення чисельності.
14. Для скорочення часу на виконання математичних розрахунків
чисельності працівників бухгалтерського обліку у картах наведено
нормативи чисельності, що розраховані за даними формулами.
15. Нормативи чисельності приймаються по відповідних
нормативних картах згідно з величинами факторів-аргументів. Якщо
величини факторів-аргументів відрізняються від наведених у
нормативних картах, то розрахунок чисельності виконується за
формулами, які наведено у картах.
16. Загальна нормативна чисельність (Н ) працівників
з бухгалтерського обліку визначається за формулою:
Н = Н х К
з к.п.з.
Приклад розрахунку нормативу чисельності працівників
бухгалтерського обліку підприємства
Вихідні дані:
1. Загальна чисельність працюючих на підприємстві (Ч ) -
пр. 225 чол.
2. Кількість самостійних структурних підрозділів (N ) -
с.п. 10 од.
3. Питома вага робіт з бухгалтерського обліку та звітності,
яка виконується на ПЕОМ - менше 70 відсотків.
Розрахунок:
1. Загальна нормативна чисельність працівників
бухгалтерського обліку визначається за формулою:
Н = Н х К
з к.п.з.
2. Згідно нормативної карти 12 лист 1 для підприємства
чисельністю 225 чол. і кількістю самостійних структурних
підрозділів - 10 од. нормативна чисельність працівників
бухгалтерського обліку (Н) становить 4,6 чоловік.
3. Загальна нормативна чисельність працівників
бухгалтерського обліку з врахуванням коефіцієнта питомої ваги
робіт з бухгалтерського обліку та звітності, яка виконується менше
70 відсотків на ПЕОМ (К = 1,3) становить:
к.п.з
Н = 4,6 х 1,3 = 5,98 чол.
з
Приймається чисельність 6 чол.
Організація праці
Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) всі підприємства повинні
вести бухгалтерський облік. За даними цього обліку складається вся
звітність: податкова та інші види звітності, що використовують
грошовий вимірник. Основним завданням бухгалтерського обліку є: збирання, оброблення і відображення первинних даних про
господарську діяльність; систематизація даних з метою узагальнення і одержання
підсумкової інформації про господарську діяльність; забезпечення необхідними даними з метою здійснення контролю
за виконанням планів діяльності, режиму економії. Для забезпечення виконання цих завдань усі дані
бухгалтерського обліку повинні бути своєчасними, точними і
достовірними. Окрім того, повинно бути забезпечено єдність
показників обліку на всіх рівнях управління. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на
підприємстві покладено на власника цього підприємства або
уповноважений орган, який здійснює керівництво підприємством. До
його функцій входить забезпечення облікового процесу та формування
облікового апарату. Керівник підприємства зобов'язаний створити
необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку,
забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та
працівниками, які причетні до бухгалтерського обліку, правомірних
вимог бухгалтера стосовно дотримання порядку оформлення та подання
до обліку відповідних документів. Організація праці повинна: регламентувати обов'язки та відповідальність кожного
працюючого; передбачати комплексне вирішення усіх питань організації
праці на основі поділу та кооперації праці. Важливим елементом організації праці працівників
бухгалтерського обліку є раціональне планування службових
приміщень. Цей збірник нормативів орієнтовано на комплекс
організаційно-технічних умов, які забезпечують можливість
нормальної роботи відповідно до санітарно-гігієнічних стандартів. Нормативи чисельності розраховано за умов, що кожен фахівець
виконує роботу із застосуванням комп'ютерних програм із
бухгалтерського обліку. Під час застосування комп'ютерів слід
дотримуватись вимог гігієни праці, а саме: заданих параметрів
повітряного середовища (температури, відносної вологості,
барометричного тиску), у приміщеннях рекомендується здійснювати
кондиціювання повітря. Нормальними кліматичними умовами експлуатації ПЕОМ є: температура навколишнього повітря - 20 + 5 град.C; відносна вологість навколишнього повітря - 65 +- 15%; атмосферний тиск - від 84 до 107 кПа (630 - 800 мм. рт. ст.); максимальна запиленість повітря в приміщеннях при розмірі
часток не більше 3 мкм - 0,75 мг/куб.м. Відстань між очима працюючого та екраном комп'ютера повинна
бути не меншою, ніж півтори довжини діагоналі використовуваного
монітора; дисплей слід розташовувати нижче рівня очей на 15
градусів, а клавіатуру - на відстані близько 40 сантиметрів від
тулуба. Зап'ястя повинні розташовуватися так, щоб сонячне проміння
і світло ламп не відбивались від нього та не осліплювали
працюючого. В ідеалі рівень яскравості екрана повинен відповідати
яскравості світла в приміщенні, чого можна домогтися за допомогою
налагодженого монітора. Основний принцип організації робочого місця працівників
бухгалтерського обліку - комплексне оснащення його необхідними
засобами праці. Велике значення в оснащенні робочих місць має
встановлення меблів з уніфікованих елементів, які вибираються з
урахуванням посадових обов'язків і характеру роботи стосовно до
кожного працівника. Із таких елементів можна монтувати
різноманітні робочі столи, приставки до них, тумби та інше.
Відстань між робочими місцями повинна бути 0,75-0,9 м. Для
зберігання технічної та довідкової літератури, а також папок з
документами пропонується шафа загального користування. Особливе значення має освітлення робочого місця. Якщо на
робочому місці є місцеве освітлення, то рекомендується
застосовувати поворотні, пересувні лампи. М'яке світло, що не
сліпить очі, повинно надходити до поверхні робочого стола ліворуч.
Недопустимо застосовування лише місцевого освітлення. Рекомендовані норми освітлення службових приміщень та робочих
місць: у разі люмінесцентного освітлення - 300 люкс; у разі освітлення лампами розжарювання - 150 люкс. Ефективність освітлення в службових приміщеннях підвищується
при раціональному фарбуванні стін, стель. На ефективність праці
суттєво впливає колір приміщення. Найсприятливішим є білий,
зелено-блакитний, світло-зелений, бежевий. Ці кольори не тільки
заспокійливо діють на нервову систему людини, але і значно
поліпшують освітленість у приміщеннях. Для кращого розсіювання та відбиття світла рекомендується
стелю фарбувати у білий колір, він відбиває до 90% світлового
потоку. Стіни повинні менше відбивати світло і мають бути
темнішого кольору, ніж стеля. Якщо вікна у приміщенні виходять на
сонячний бік, то стіни краще фарбувати в прохолодні тони:
блакитний, зеленуватий, салатний. Для приміщень з вікнами,
орієнтованими на північ, північний захід, північний схід, більше
підходять кольори теплої гами: жовтуватий, світло-оранжевий,
піщаний. Підлоги незалежно від матеріалу, з якого їх зроблено, повинні
мати темніший колір, ніж стіни. Озеленення приміщень, що є декоративним елементом інтер'єру
поліпшує склад повітря, зменшує нервово-психічне стомлення, що
особливо важливо для умов розумової праці.
Задачі і функції бухгалтерського обліку
1. Основними задачами бухгалтерського обліку є здійснення
ведення бухгалтерського, податкового обліку і складання фінансової
звітності з метою надання внутрішнім та зовнішнім користувачам для
прийняття рішень щодо повної, правдивої і неупередженої інформації
про фінансовий стан, результати діяльності і рухи коштів на основі
таких принципів: - обачності - застосування в бухгалтерському обліку методів
оцінки, що повинні запобігати заниженню або завищенню оцінки
зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів; - повного висвітлення - фінансова звітність повинна містити
всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки господарських
операцій та подій, здатних вплинути на рішення, прийняті на її
основі; - послідовності - постійне застосування обраної облікової
політики; - безперервності - оцінка активів і зобов'язань здійснюється
виходячи з припущення, що її діяльність буде продовжуватися і
далі; - нарахування і відповідності доходів і витрат - для
визначення фінансового результату звітного періоду необхідно
порівнювати доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені
для одержання цих доходів. При цьому доходи і витрати відбиваються
в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент
виникнення незалежно від дати чи надходження сплати коштів; - превалювання сутності над формою - операції враховуються
відповідно до їхньої сутності, а не тільки виходячи з юридичної
форми; - фізичної собівартості. Пріоритетною є оцінка активів
виходячи з витрат на їх придбання і виробництво; - єдиного грошового вимірника - вимір і узагальнення всіх
господарських операцій фінансової звітності здійснюється в єдиній
грошовій одиниці - гривнях; - періодичності - можливості розподілу діяльності на
визначені періоди часу з метою складання фінансової звітності.
2. До функцій бухгалтерського обліку входить:
2.1. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до єдиних
методологічних основ, установлених Законом України "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність" ( 996-14 ).
2.2. Складання на основі даних бухгалтерського і податкового
обліку фінансової, податкової та статистичної звітності і подання
її внутрішнім та зовнішнім користувачам у встановлений термін.
2.3. Відбивання на рахунках бухгалтерського обліку всіх
господарських операцій відповідно до чинного законодавства на
підставі наданих первинних документів.
2.4. Ведення податкового обліку.
2.5. Підготовка пропозицій стосовно: - визначення облікової політики, внесення змін до обраної
облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з
урахуванням діяльності й технології обробки облікових даних; - розробки системи і форм внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку і правил документообігу, додаткової
системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності; - надання працівникам прав на підписання первинних і зведених
облікових документів; - вибору оптимальної структури, чисельності, підвищення
професійного рівня працівників бухгалтерського обліку,
забезпечення їх усіма необхідними довідковими матеріалами; - поліпшення системи інформаційного забезпечення керування і
шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; - упровадження автоматизованої системи обробки даних
бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності або
удосконалення діючої; - забезпечення збереження майна, раціонального й ефективного
використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; - виділення на баланс окремих підрозділів і включення їхніх
показників до фінансової звітності.
2.6. Участь у проведенні економічного аналізу
господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення
внутрішньогосподарських резервів підприємства.
2.7. Участь у підготовці заходів щодо запобігання нестачам,
незаконній витраті коштів і товарно-матеріальних цінностей.
2.8. Участь у проведенні інвентаризацій і оформленні
матеріалів, пов'язаних із нестачею, відшкодуванням утрат від
нестачі, крадіжки і псування активів та здійснення контролю
дотримання іншими підрозділами встановлених правил проведення
інвентаризації оборотних та необоротних активів, зобов'язань.
2.9. Участь у плануванні діяльності підприємства.
2.10. Нарахування і за узгодженням з керівником перерахування
податків і зборів (обов'язкові платежі) у бюджети та державні
цільові фонди і виконання робіт щодо розрахунків з іншими
кредиторами.
2.11. Врахування результатів господарсько-фінансової
діяльності підприємства відповідно до встановлених правил.
2.12. Робота, пов'язана із звірянням розрахунків із
суб'єктами господарської діяльності і з підрозділами, виведеними
на окремий баланс.
2.13. Здійснення нарахування заробітної плати на підставі
поданих у встановленому порядку даних та роботи, пов'язані з
виплатою заробітної плати.
2.14. Забезпечення перевірки (контролю) ведення
бухгалтерського обліку і звітності в структурних підрозділах, у
виробництвах і господарствах, виділених на окремий баланс та
подання пропозицій щодо поліпшення їх роботи.
2.15. Надання даних бухгалтерського і податкового обліку для
проведення аналізу фінансово-господарської діяльності з метою
виявлення внутрішньогосподарських резервів, запобігання втратам і
невиробничим витратам.
2.16. Оформлення і передавання у встановленому порядку в
архів відпрацьованих бухгалтерських документів.
Нормативна частина
Розділ 1. Норми часу на складання бухгалтерського обліку
1.1. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує
з метою використання їх у процесі виробництва або постачання
товарів, надання послуг, здавання їх у процесі виробництва або
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам
або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший
за рік).
Об'єкт основних засобів - закінчений пристрій з усіма
пристосуваннями і приладдям до нього або окремий конструктивно
відокремлений предмет, що призначений для виконання певних
самостійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно
з'єднаних предметів одного або різного призначення, що мають для
їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та
єдиний фундамент, унаслідок чого кожен може виконувати свої
функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не
самостійно.
Якщо один об'єкт основних засобів складається із частин, які
мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна
із цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий
об'єкт основних засобів.
Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має
матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується
підприємством з метою використання протягом періоду більше одного
року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік)
для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в
оренду іншим особам. До монетарних активів належать грошові кошти,
їх еквіваленти, а також інші активи, які мають бути отримані у
фіксованій, визначеній сумі грошей. Решта активів вважаються
немонетарними (запаси, будівлі, устаткування). Особливістю, яка
відрізняє нематеріальний актив від усіх інших немонетарних
активів, є відсутність його фізичної субстанції.
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 1 | | ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ |---------| | |Лист 1 | | |---------| | |Листів 5 | |----------------------------------------------------------------| | Облік находження основних засобів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 1 |Придбання основних засобів | Реєстри | 0,15 | | | | (акти | | | | | прийому, | | | | | передачі, | | | | |здачі) - 1 | | | | | позиція | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 2 |Надходження основних засобів від | Те ж | 0,15 | | |засновників | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 3 |Безоплатне отримання основних | - " - | 0,15 | | |засобів | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 4 |Придбання основних засобів у | - " - | 0,15 | | |результаті обміну на інші активи | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 5 |Облік витрат на покращення основних | - " - | 0,15 | | |засобів | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 6 |Облік витрат на ремонт основних | - " - | 0,15 | | |засобів | | | |----------------------------------------------------------------| | Облік вибуття основних засобів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 7 |Реалізація основних засобів | Реєстри | 0,15 | | | | (акти | | | | | прийому, | | | | | передачі, | | | | |здачі) - 1 | | | | | позиція | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 8 |Ліквідація основних засобів | Те ж | 0,15 | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 9 |Безоплатна передача основних засобів| - " - | 0,15 | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 10 |Обмін на інші активи | - " - | 0,15 | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 11 |Облік внесків до статутного капіталу| - " - | 0,15 | | |інших підприємств | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 1 | | ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ |---------| | |Лист 2 | | |---------| | |Листів 5 | |----------------------------------------------------------------| | Облік переоцінки основних засобів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 12 |Дооцінка: | | | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- дооцінка основних засобів; |Інвентарний| 0,10 | | | |список - 1 | | | | | позиція | | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- відрахування суми зносу з дооцінки| Те ж | 0,25 | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 13 |Уцінка: | | | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- здійснення уцінки основних | - " - | 0,25 | | |засобів; | | | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- відрахування суми зносу з уцінки | - " - | 0,25 | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 14 |Дооцінка раніше уцінених об'єктів: | | | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- збільшення доходу на суму | - " - | 0,25 | | |попередньої уцінки; | | | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- дооцінка основних засобів; | - " - | 0,25 | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- відрахування суми зносу з дооцінки| - " - | 0,25 | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 15 |Уцінка раніше дооцінених об'єктів: | | | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- списання суми попередньо | - " - | 0,25 | | |проведеної дооцінки; | | | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- проведення оцінки основних | - " - | 0,25 | | |засобів; | | | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- зменшення суми зносу уцінених | - " - | 0,25 | | |основних засобів; | | | | |------------------------------------+-----------+---------| | |- відображення витрат від зменшення | - " - | 0,25 | | |корисності основних засобів | | | |----------------------------------------------------------------| | Облік основних засобів на консервацію | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 16 |Облік основних засобів на |Інвентарний| 0,15 | | |консервації |список - 1 | | | | | позиція | | ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 1 | | ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ |---------| | |Лист 3 | | |---------| | |Листів 5 | |----------------------------------------------------------------| | Амортизація основних засобів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 17 |Введення в експлуатацію об'єкта |Відомість -| 0,10 | | |основних засобів | 1 позиція | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 18 |Нарахування амортизації об'єкта | Те ж | 0,20 | | |основних засобів протягом терміну | | | | |експлуатації об'єкта | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 19 |Облік списання раніше нарахованого | - " - | 0,20 | | |зносу та зменшення первісної | | | | |вартості у разі вибуття основного | | | | |засобу | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 20 |Облік списання залишкової вартості | - " - | 0,20 | | |реалізованого об'єкта основних | | | | |засобів | | | |----------------------------------------------------------------| | Облік інших необоротних активів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 21 |Придбання інших необоротних активів | Картка | 0,17 | | | | обліку | | | | |(відомість | | | | | - | | | | |1 позиція) | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 22 |Створення іншого необоротного активу| Те ж | 0,10 | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 23 |Одержання необоротного активу як | - " - | 0,10 | | |внеску до статутного капіталу | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 24 |Нарахування амортизації на інші | - " - | 0,05 | | |необоротні активи | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 25 |Реалізація інших необоротних активів| - " - | 0,17 | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 26 |Безоплатна передача інших | - " - | 0,12 | | |необоротних активів | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 1 | | ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ |--------| | |Лист 4 | | |--------| | |Листів 5| |----------------------------------------------------------------| | Облік нематеріальних активів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 27 |Визнання і оцінка нематеріальних |Відомість - | 0,15 | | |активів | 1 позиція | | | | | (одне | | | | |проведення) | | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 28 |Переоцінка нематеріальних активів | Те ж | 0,15 | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 29 |Амортизація нематеріальних активів | - " - | 0,15 | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 30 |Облік зменшення корисності | - " - | 0,15 | | |нематеріальних активів | | | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 31 |Облік вибуття нематеріальних активів| - " - | 0,15 | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 32 |Розкриття інформації щодо | - " - | 0,15 | | |нематеріальних активів у примітках | | | | |до фінансового звіту 7 | | | |----------------------------------------------------------------| | Інвентаризація необоротних активів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 33 |Оприбуткування виявлених під час |Інвентариза-| 0,05 | | |інвентаризації необоротні активи | ційна | | | | | відомість | | | | | або | | | | | інвентарна | | | | | картка | | | | | обліку -1 | | | | | позиція | | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 34 |Облік списання облікової вартості | Те ж | 0,05 | | |необоротних активів, яких не | | | | |вистачає | | | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 35 |Віднесення на витрати звітного | - " - | 0,05 | | |періоду суми податкового кредиту | | | | |необоротних активів, яких не | | | | |вистачає | | | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 36 |Облік списання недостачі на | - " - | 0,05 | | |фінансовий результат | | | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 37 |Відображення в збалансованому обліку| - " - | 0,05 | | |невідшкодованої недостачі | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 1 | | ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ |--------| | |Лист 5 | | |--------| | |Листів 5| |-------------------------------------------------------+--------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 38 |Відображення виникнення дебіторської|Інвентариза-| 0,05 | | |заборгованості та доходу після | ційна | | | |становлення винної особи на загальну| відомість | | | |суму відшкодування шкоди | або | | | | | інвентарна | | | | | картка | | | | | обліку - 1 | | | | | позиція | | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 39 |Облік списання із забалансового | Те ж | 0,05 | | |обліку суму нестач | | | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 40 |Відображення утримання суми | - " - | 0,05 | | |відшкодування із заробітної плати | | | | |винної особи | | | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 41 |Відображення суми, що підлягає | - " - | 0,05 | | |перерахуванню до бюджету | | | |-----+------------------------------------+------------+--------| | 42 |Відображення доходу від раніше | - " - | 0,05 | | |списаних активів на фінансовий | | | | |результат | | | ------------------------------------------------------------------
1.2 Облік запасів
Облік запасів є однією з найбільших складових собівартості
продукції, робіт, послуг. Цей облік хоч не складний, але, як
правило, дуже трудомісткий, оскільки до складу запасів може
входити сотні видів найменувань, за кожним з яких для забезпечення
кількісної та якісної інформації слід вести аналітичний облік. Для
цього потрібно вказувати кількість кожної облікової одиниці в
натуральних вимірниках, які повинні бути єдині на підприємстві. У
випадку, коли на підприємство від постачальника надходять запаси,
що значаться по документах в іншому вимірнику, то необхідно
перерахувати у той вимірник, який застосовується на підприємстві.
Основним вимірником бухгалтерського обліку є вартісний.
Запаси - це активи, які: - зберігаються для наступного продажу в умовах звичайної
господарської діяльності; - перебувають у процесі виробництва з метою наступного
продажу продукту виробництва; - зберігаються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт і надання послуг, а також для управління
підприємством.
Запаси визначаються активами, коли існує імовірність того, що
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з
їх використанням, та їх вартість можна достовірно визначити.
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 2 | | ОБЛІК ЗАПАСІВ |---------| | |Лист 1 | | |---------| | |Листів 7 | |----------------------------------------------------------------| | Облік надходження запасів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 1 |Облік придбання запасів за грошові | Картка | 0,2 | | |кошти у постачальника |обліку - 1 | | | | | позиція | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 2 |Облік придбання запасів підзвітною | Те ж | 0,2 | | |особою | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 3 |Надходження запасів власного | - " - | 0,1 | | |виробництва | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 4 |Облік надходження запасів у | - " - | 0,1 | | |результаті внеску до статутного | | | | |капіталу | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 5 |Облік безоплатного надходження | - " - | 0,1 | | |запасів | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 6 |Облік оприбуткування надлишків, | - " - | 0,1 | | |виявлених під час інвентаризації | | | |----------------------------------------------------------------| | Облік запасів на складі та в бухгалтерії | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 7 |Облік запасів на складі та в | Типова | 0,15 | | |бухгалтерії | форма - 1 | | | | | позиція | | |----------------------------------------------------------------| |Примітка: Під час ведення складського обліку виробничих запасів | |виконуються роботи щодо заповнення таких типових форм первинного| |обліку запасів: М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли"; М-2а | |"Акт списання бланків довіреностей"; М-4 "Прибутковий ордер"; | |М-7 "Акт про приймання матеріалів"; М-8 "Лімітно-забірна | |картка"; М-9 "Лімітно-забірна картка"; М-10 "Акт-вимога на | |заміну (додатковий відпуск) матеріалів"; М-11 "Накладна-вимога | |на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів"; М-12 "Картка | |складського обліку матеріалів"; М-13 "Реєстр приймання-здавання | |документів"; М-14 "Відомість обліку залишків матеріалів на | |складі"; М-15 "Акт приймання устаткування"; М-15а "Акт | |приймання-передавання устаткування до монтажу"; М-16 | |"Матеріальний ярлик"; М-17 "Акт N про виявлені дефекти | |устаткування"; М-18 "Сигнальна довідка про відхилення фактичного| |залишку матеріалів від установлених норм запасу"; М-19 | |"Матеріальний звіт"; М-21 "Інвентаризаційний опис"; М-23 "Акт N | |про витрату давальницьких матеріалів"; М-26 "Картка обліку | |устаткування для встановлення"; М-28 "Лімітно-забірна картка"; | |М-28а "Лімітно-забірна картка" ( v0193202-96 ). | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 2 | | ОБЛІК ЗАПАСІВ |---------| | |Лист 2 | | |---------| | |Листів 7 | |----------------------------------------------------------------| | Облік переоцінки запасів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 8 |Уцінка запасів у разі, коли вони | Реєстр | 0,2 | | |морально чи фізично застаріли, |(відомість)| | | |втратили свою первісну вартість | - | | | | | 1 позиція| | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 9 |Дооцінка балансової вартості запасів| Те ж | 0,2 | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 10 |Відображення уцінки запасів у | - " - | 0,2 | | |реєстрах бухгалтерського обліку | | | |----------------------------------------------------------------| | Облік вибуття запасів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 11 |Оцінка запасів у разі вибуття у | Реєстр | 0,06 | | |виробництві | (картка | | | | |обліку) - 1| | | | | позиція | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 12 |Облік списання запасів з балансу у | Те ж | 0,06 | | |зв'язку з їх реалізацією | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 13 |Облік списання запасів з балансу у | - " - | 0,06 | | |зв'язку з невідповідністю критеріям | | | | |активу | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 14 |Облік списання з балансу у зв'язку з| - " - | 0,08 | | |їх розкраданням або псуванням | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 15 |Облік списання запасів внаслідок | - " - | 0,08 | | |надзвичайних подій | | | |-----+------------------------------------+-----------+---------| | 16 |Облік передачі запасів до статутного| - " - | 0,08 | | |капіталу іншого підприємства | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 2 | | ОБЛІК ЗАПАСІВ |---------| | |Лист 3 | | |---------| | |Листів 7 | |----------------------------------------------------------------| | Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру |часу, год.| | ції | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 17 |Облік надходження малоцінних та |Прибутко- | 0,08 | | |швидкозношуваних предметів (МШП) на |вий ордер,| | | |склад з допоміжного виробництва |регістр - | | | | |1 позиція | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 18 |Облік надходження МШП зі складу | Те ж | 0,08 | | |допоміжного виробництва (для якого | | | | |вони є готовою продукцією) | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 19 |Оприбуткування МШП від демонтажу | - " - | 0,08 | | |браку | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 20 |Облік оприбуткування МШП: від | - " - | 0,08 | | |підзвітних осіб; у рахунок погашення| | | | |раніше висунутих претензій; облік у | | | | |рахунок погашення завданого | | | | |матеріального збитку | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 21 |Облік додаткових вкладень | - " - | 0,08 | | |засновниками, які перевищують | | | | |встановлений розмір статутного | | | | |капіталу | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 22 |Облік погашення частки | - " - | 0,08 | | |заборгованості засновників перед | | | | |підприємствами | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 23 |Облік надходження МШП, призначених | - " - | 0,08 | | |для цільового використання | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 24 |Облік надходження МШП від | - " - | 0,08 | | |постачальників | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 25 |Облік включення до первісної | - " - | 0,08 | | |вартості МШП податків, які не | | | | |відшкодовуються | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 26 |Облік надходження МШП від дочірніх | - " - | 0,08 | | |підприємств; підприємств, які | | | | |виділено на самостійний баланс | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 27 |Облік надходження МШП у рахунок | - " - | 0,08 | | |погашення пеней, штрафів та | | | | |неустойок | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 28 |Облік надходження МШП, як форма | - " - | 0,08 | | |виплати дивідендів | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 29 |Облік надходження МШП на безоплатній| - " - | 0,08 | | |основі | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 2 | | ОБЛІК ЗАПАСІВ |----------| | |Лист 4 | | |----------| | |Листів 7 | |-----------------------------------------------------+----------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру |часу, год.| | ції | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 30 |Списання МШП, які були використано | Акт на | 0,1 | | |для капітальних інвестицій |списання -| | | | |1 позиція | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 31 |Списання МШП на виробництво | Те ж | 0,1 | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 32 |Списання недоброякісних МШП на | - " - | 0,1 | | |висунуті претензії | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 33 |Списання МШП на освоєння нового | - " - | 0,1 | | |виробництва; для підготовки сезонних| | | | |робіт | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 34 |Списання МШП, раніше внесеного | - " - | 0,1 | | |засновником понад норми статутного | | | | |капіталу | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 35 |Списання МШП на: загальновиробничі | - " - | 0,1 | | |витрати; адміністративні потреби; | | | | |витрати, пов'язані із збутом | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 36 |Списання МШП на дослідження та | - " - | 0,1 | | |розробки підприємства | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 37 |Списання собівартості реалізованого | - " - | 0,1 | | |МШП | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 38 |Списання вартості МШП у разі | - " - | 0,1 | | |псування та нестач | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 39 |Облік проведення уцінки МШП |Прибутко- | 0,08 | | | |вий ордер,| | | | |регістр - | | | | |1 позиція | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 40 |Облік МШП, втрачених внаслідок | Те ж | 0,08 | | |надзвичайних подій чи під час | | | | |ліквідації їх наслідків | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 2 | | ОБЛІК ЗАПАСІВ |----------| | |Лист 5 | | |----------| | |Листів 7 | |----------------------------------------------------------------| | Облік витрат на виробництво продукції | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру |часу, год.| | ції | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 41 |Облік списання на виробництво | | | | |продукції, робіт, послуг: | | | | |------------------------------------+----------+----------| | |- підприємств, що використовують | Картка | 0,1 | | |рахунки класу 8 | обліку, | | | | |відомість | | | | | - | | | | |1 позиція | | | |------------------------------------+----------+----------| | |- підприємств, що не використовують | Те ж | 0,2 | | |рахунки класу 8 | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 42 |Облік витрат, які надійшли з | - " - | 0,2 | | |виробництва та здані на склад або | | | | |замовнику | | | |----------------------------------------------------------------| | Облік браку у виробництві | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру |часу, год.| | ції | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 43 |Облік залишкового браку у | Картка | 0,17 | | |виробництві |обліку - 1| | | | | позиція | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 44 |Облік виправленого браку з вини | Те ж | 0,17 | | |працівника | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 45 |Облік залишкового браку з вини | - " - | 0,17 | | |постачальника | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 46 |Облік зовнішнього браку | - " - | 0,2 | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 2 | | ОБЛІК ЗАПАСІВ |----------| | |Лист 6 | | |----------| | |Листів 7 | |----------------------------------------------------------------| | Облік готової продукції | |----------------------------------------------------------------| | N |Найменування виду виконуваної роботи| Одиниця | Норма | |пози-| (господарської операції) | виміру |часу, год.| | ції | | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 47 |Облік оприбуткування на склад |Обліковий | 0,1 | | |готової продукції | реєстр | | | | | (картка | | | | |обліку) - | | | | |1 позиція | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 48 |Облік у разі передачі на склад | Те ж | 0,1 | | |готової продукції, напівфабрикатів, | | | | |призначених для реалізації | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 49 |Інвентаризація виявлених надлишків | - " - | 0,15 | | |готової продукції | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 50 |Облік готової продукції, яку | - " - | 0,12 | | |призначено для власних потреб, | | | | |оприбутковано як матеріали, МШП | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 51 |Облік недостачі, яку виявлено під | - " - | 0,10 | | |час інвентаризації готової продукції| | | | |і віднесено на рахунок винної особи | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 52 |Облік використання готової продукції| - " - | 0,10 | | |для адміністративних потреб | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 53 |Облік списання фінансових | Акт на | 0,12 | | |результатів первісної вартості |списання -| | | |готової продукції (якщо |1 позиція | | | |використовується тільки 8 клас | | | | |рахунків) | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 54 |Облік списання собівартості | Те ж | 0,10 | | |реалізованої готової продукції | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 55 |Облік списаної нестачі готової | - " - | 0,10 | | |продукції, яку виявлено в процесі її| | | | |збереження та реалізації, якщо | | | | |винуватця не встановлено | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 56 |Облік списання готової продукції на | - " - | 0,08 | | |витрати зі збуту | | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 57 |Облік витрат, пов'язаних із |Обліковий | 0,08 | | |знеціненням (уцінкою) готової | реєстр | | | |продукції | (картка | | | | |обліку) - | | | | |1 позиція | | |-----+------------------------------------+----------+----------| | 58 |Облік втрати готової продукції від | Те ж | 0,10 | | |стихійного лиха, техногенних | | | | |катастроф, аварій та інших | | | | |надзвичайних подій | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | НОРМИ ЧАСУ НА СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |Карта 2 | | ОБЛІК ЗАПАСІВ |---------| | |Лист 7 | | |---------| | |Листів 7 | |----------------------------------------------------------------| | Облік транспортно-заготівельних витрат | |----------------------------------------------------------------| | N | Найменування виду виконуваної | Одиниця | Норма | |пози-| роботи (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+-----------------------------------+------------+---------| | 59 |Облік витрат на заготівлю запасів | Картка | 0,10 | | | | обліку - 1 | | | | | позиція | | |-----+-----------------------------------+------------+---------| | 60 |Облік оплати тарифів (фрахту) | Те ж | 0,10 | |-----+-----------------------------------+------------+---------| | 61 |Облік вартості | - " - | 0,12 | | |вантажно-розвантажувальних робіт | | | |-----+-----------------------------------+------------+---------| | 62 |Облік витрат на транспортування | - " - | 0,10 | | |запасів усіма видами транспорту до | | | | |місця їх використання | | | |-----+-----------------------------------+------------+---------| | 63 |Облік витрат на страхування ризиків| - " - | 0,10 | | |транспортування запасів | | | |----------------------------------------------------------------| | Інвентаризація запасів | |----------------------------------------------------------------| | N | Найменування виду виконуваної | Одиниця | Норма | |пози-| роботи (господарської операції) | виміру | часу, | | ції | | | год. | |-----+-----------------------------------+------------+---------| | 64 |Облік виробничих запасів |Інвентариза-| 0,10 | | | | ційна | | | | | відомість | | | | | або | | | | | інвентарна | | | | | картка | | | | | обліку - 1 | | | | | позиція | | |-----+-----------------------------------+------------+---------| | 65 |Перерахування виробничих запасів | Те ж | 0,10 | |-----+-----------------------------------+------------+---------| | 66 |Зважування та перемірювання в | - " - | 0,10 | | |натурі виробничих запасів, що | | | | |знаходяться в місцях зберігання | | | |-----+-----------------------------------+------------+---------| | 67 |Складання звіряльної відомості |Відомість - | 0,05 | | | | 1 позиція | | ------------------------------------------------------------------
1.3 Облік розрахунків з оплати праці


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору