Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 80 Соціальні послуги
Мінпраці України; Довідник від 14.10.2005324
Документ v0324203-05, поточна редакція — Редакція від 24.03.2016, підстава v0285739-16
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

        МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
праці та соціальної
політики України
14.10.2005 N 324

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик
професій працівників
ВИПУСК 80
Соціальні послуги
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 274 ( v0274203-06 ) від 24.07.2006
Наказами Міністерства соціальної політики
N 309 ( va309739-12 ) від 25.05.2012
N 893 ( v0893739-15 ) від 04.09.2015
N 45 ( v0045739-16 ) від 25.01.2016
N 285 ( v0285739-16 ) від 24.03.2016 }
ВСТУП
Випуск 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників (ДКХП) переопрацьовано з
урахуванням змін, що виникли у суспільстві з надання і розширення
соціальної допомоги та соціального захисту населення.
До Випуску включено кваліфікаційні характеристики посад
працівників, які прямо чи опосередковано зайняті в установах та
спеціалізованих закладах соціального захисту населення: "Директор
центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів", "Директор
центру реабілітації інвалідів", "Директор центру
соціально-психологічної реабілітації дітей", "Директор центру
підвищення кваліфікації працівників", "Директор центру
соціально-психологічної допомоги", "Директор регіонального центру
зайнятості", "Директор базового центру зайнятості", "Завідувач
психолого-медико-педагогічної консультації", "Завідувач пункту
логопедичного", "Начальник навчально-тренувального центру",
"Вихователь-методист", "Вчитель-дефектолог", "Вчитель-логопед",
"Експерт з умов праці", "Головний профконсультант", "Інспектор
праці (правовий)," "Інструктор з праці", "Інструктор слухового
кабінету", "Консультант психолого-медико-педагогічної
консультації", "Методист позашкільного закладу", "Педагог
соціальний", "Перекладач-дактилолог", "Перекладач-дактилолог
навчальних закладів", "Практичний психолог", "Профконсультант",
"Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами",
"Асистент вчителя-дефектолога", "Асистент вчителя-логопеда",
"Вихователь", "Інструктор з трудової адаптації",
"Інструктор-методист у справах глухих", "Майстер виробничого
навчання (спеціалізовані заклади)", "Методист (з професійної
реабілітації)", "Фахівець з інтерв'ювання", "Фахівець з найму
робочої сили", "Фахівець з фізичної реабілітації", "Фахівець із
питань медичного обслуговування стаціонарних установ соціального
обслуговування", "Фахівець із спеціалізованого обслуговування",
"Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах,
центрах, школах, училищах, притулках тощо)", "Випробувач
протезно-ортопедичних виробів", "Евакуатор". { Абзац другий
розділу "Вступ" із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 893 ( v0893739-15 ) від
04.09.2015 }
У Випуску містяться також кваліфікаційні характеристики посад
державних службовців, зайнятих у соціальній сфері, що розроблені
на основі типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад
державних службовців місцевої державної адміністрації Випуску 76
Довідника типових кваліфікаційних характеристик посад державних
службовців, що затверджені наказом Головдержслужби України від
01.09.99 N 65 ( v0065354-99 ) (зі змінами та доповненнями).
Крім вимог, що містяться у кваліфікаційних характеристиках,
усі працівники повинні знати й додержуватись вимог, вміщених у
п. 8, 9 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників ( v0336203-04 ), розміщених у Випуску 1
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників
"Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної
діяльності", а державні службовці - вимог, вміщених у п. 2.7, 2.8
Загальних положень вищезазначеного Випуску 76 ДКХП
( v0065354-99 ).
Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, внесення
змін і доповнень до них визначено вищезгаданими Загальними
положеннями.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЕРІВНИКИ
1. ДИРЕКТОР ІНТЕРНАТУ (БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ,
ПАНСІОНАТУ І Т.ІН.)
Завдання та обов'язки. Керує стаціонарною установою
медико-соціального обслуговування населення. Організовує всю
роботу стаціонарної установи та несе повну відповідальність за її
стан і діяльність. Безпосередньо контролює роботу медичного,
педагогічного, адміністративно-господарського та обслуговуючого
персоналу стаціонарної установи з питань організації харчування,
медичного, соціально-побутового, культурно-масового обслуговування
підопічних, навчально-виховну роботу з дітьми. Здійснює заходи
щодо забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами
можливостей для участі в економічній, політичній, культурній і
соціальній сферах життя суспільства, умов для реалізації
потенційних можливостей інвалідів, створення оптимальних умов для
самообслуговування інвалідів. Забезпечує здоровий
морально-психологічний клімат у колективі, високу продуктивну
дисципліну. Вживає заходів щодо використання більш досконалих та
ефективних методів у роботі. Забезпечує господарську діяльність і
цілеспрямоване витрачання асигнувань і коштів на утримання
стаціонарної установи. Співпрацює з підсобними господарствами,
лікувально-виробничими майстернями та промисловими виробництвами
стаціонарних установ. Організовує роботу різних міні-виробництв,
ураховуючи місцеві умови. Вживає необхідних заходів щодо залучення
позабюджетних коштів з метою поліпшення обслуговування підопічних,
забезпечення установи кваліфікованими кадрами, найкращого
використання знань і досвіду працівників, створення безпечних і
сприятливих умов для їх праці, додержання трудового законодавства,
зміцнення трудової та виробничої дисципліни. Діє без доручення від
імені стаціонарної установи, представляє її в усіх організаціях,
розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і
коштами, укладає угоди, видає доручення, у тому числі з правом
передоручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки
стаціонарної установи. У межах своєї компетенції видає накази та
розпорядження по стаціонарній установі. Затверджує структуру та
штатний розпис, а також положення про структурні підрозділи,
посадові інструкції працівників. У межах наданих йому прав у разі
виробничої необхідності доручає іншим посадовим особам
(заступникам директора, керівникам інших виробничих підрозділів
стаціонарної установи) виконання окремих виробничо-господарських
функцій. Затверджує у встановленому порядку режим роботи
стаціонарної установи. Забезпечує контроль за додержанням
персоналом правил охорони праці, протипожежного захисту та
внутрішнього трудового розпорядку.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); Закон
України "Про державну службу" ( 3723-12 ); розпорядчі,
інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність
стаціонарної установи; практику застосування законодавства з
питань, що належать до компетенції стаціонарної установи; профіль
і особливості стаціонарної установи; організацію обслуговування
громадян похилого віку та інвалідів; основи організації
фінансово-господарської діяльності установи;
соціально-психологічні основи управління; відповідні профілюючі
дисципліни (залежно від функцій галузі, з якого пов'язана
відповідна діяльність); основи права, економіки, діловодства;
державну мову; правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної
та організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного
захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних
посадах - не менше 5 років.
2. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
Завдання та обов'язки. Керує роботою центру підвищення
кваліфікації з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації
кадрів, методичного забезпечення та науково-пошукової діяльності.
Планує та розподіляє педагогічне навантаження й завдання серед
викладачів та працівників центру, контролює своєчасне та якісне їх
виконання. Проводить добір та розстановку кадрів, затверджує
посадові (робочі) інструкції працівників, видає розпорядження з
питань діяльності центру підвищення кваліфікації та забезпечує
рівномірне завантаження працівників. Керує роботою щодо
впровадження в навчальний процес передових методів, форм та
засобів. Розробляє щомісячні та річні плани роботи центру
підвищення кваліфікації. Представляє центр підвищення кваліфікації
в інших установах відповідно до своєї компетенції та наданих йому
повноважень. Очолює науково-дослідну роботу в центрі. Забезпечує
належні умови праці та навчання. Сприяє використанню новітніх
комп'ютерних та інформаційно-телекомунікаційних технологій, бере
участь у семінарах, науково-практичних конференціях, засіданнях
"круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної політики. Керує
адміністративно-господарською діяльністю в центрі, роботою щодо
укладання та виконання господарських договорів. Встановлює форми,
системи й розміри оплати праці працівників центру згідно із чинним
законодавством. Забезпечує додержання правил внутрішнього
трудового розпорядку. Накладає відповідні стягнення за порушення
трудової дисципліни або заохочує працівників, які відзначилися.
Забезпечує здоровий морально-психологічний клімат для роботи
колективу центру.
Повинен знати: чинне трудове законодавство України;
нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки України, які
визначають порядок діяльності центру підвищення кваліфікації
відповідно до покладених на нього завдань; сучасні методи
господарювання та управління, порядок укладання і виконання
господарських договорів; вітчизняні й світові досягнення науки й
сучасних технологій щодо напрямів діяльності; економіку,
організацію виробництва, праці та управління; методи та принципи
менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової
справи, етику ділового спілкування та ведення переговорів, безпеку
життєдіяльності; правила експлуатації комп'ютерної обчислювальної
та організаційної техніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня -
не менше 5 років.
3. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ (СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю
територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян. Забезпечує відповідно до
Положення про територіальний центр роботу структурних підрозділів,
що входять до складу центру, і несе повну відповідальність за стан
їх роботи. Організовує роботу територіального центру з виявлення
малозабезпечених громадян похилого віку та одиноких непрацездатних
громадян разом з представниками закладів охорони здоров'я,
житлово-комунальних підприємств, громадських організацій.
Забезпечує обстеження їхніх матеріально-побутових умов проживання,
визначення потреби в одержанні матеріальної, натуральної,
побутової та медико-соціальної допомоги, наданні різних видів
послуг на підставі акта обстеження, медичної карти (висновків
лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування),
особистої заяви. Забезпечує укладання договору з громадянином, у
якому передбачаються види послуг, що надаватимуться відділенням
соціальної допомоги, здійснює підготовку особової справи
громадянина, який приймається на обслуговування. Здійснює контроль
плану роботи територіального центру згідно з потребами громадян,
складає графіки із встановлення періодичності і термінів надання
послуг відділенням соціальної допомоги, встановлює зв'язок з
підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали
громадяни, для надання різних видів послуг, залучає до роботи
громадські, приватні установи, організовує окремих громадян до
пожертвувань тощо. Інформує управління соціального захисту
населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає і
подає звітність за встановленою формою. Забезпечує виконання
законів України, постанов, наказів, розпоряджень, нормативних
документів органів вищого рівня щодо соціального захисту
населення. Здійснює добір, раціональну розстановку, підвищення
кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу, створює
сприятливий психологічний клімат у колективі. Розподіляє посадові
обов'язки між працівниками відділу з обумовленням їх
взаємозамінності. Затверджує посадові (робочі) інструкції та
забезпечує додержання правил внутрішнього трудового розпорядку.
Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці
та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); Закон
України "Про державну службу" ( 3723-12 ); акти законодавства,
розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують
діяльність територіального центру; практику застосування
законодавства з питань, що належать до компетенції територіального
центру; основи управління; Кодекс законів про працю ( 322-08 );
основи економіки; профілюючі дисципліни (залежно від функцій
галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); державну мову;
правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та
організаційної техніки; правила охорони праці та протипожежного
захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня -
не менше 5 років.
4. ДИРЕКТОР УСТАНОВИ (ЦЕНТРУ) СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ
Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством
та положенням про установу (центр) діяльністю з абілітації,
реабілітації та соціальної адаптації дітей-інвалідів із фізичними
та/або розумовими вадами в поєднанні з їхнім навчанням і
вихованням. Представляє центр у всіх установах та організаціях,
розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами,
укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку.
Координує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних
підрозділів установи (центру) з метою забезпечення системи
реабілітаційних і корекційно-відновлювальних заходів для
дітей-інвалідів з метою забезпечення зменшення або подолання
фізичних і психічних розладів та інтелектуальних вад, набуття
знань, умінь і навичок, які дали б змогу дитині-інваліду поступово
повно або частково інтегруватись у дитячі колективи та суспільне
життя. Забезпечує надання реабілітаційних послуг згідно з
індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда; дотримання
спеціального розпорядку дня та впровадження методик соціальної
реабілітації дітей-інвалідів; створення відповідних умов для
забезпечення належної ефективності корекційної спрямованості
навчально-виховної, реабілітаційно-відновлювальної роботи,
розвитку мовлення вихованців; застосування індивідуального та
диференційованого підходу з урахуванням діагнозу; отримання
дітьми-інвалідами дошкільної освіти відповідно до їхніх
можливостей, особливостей психофізичного розвитку та підготовку до
інклюзивної освіти і здобуття загальної середньої освіти.
Організовує соціально-педагогічний патронат сімей, у яких є
дитина-інвалід. Забезпечує фінансово-господарську діяльність
установи (центру), створення та розвиток матеріально-технічної
бази для реалізації комплексу заходів з реабілітації
дітей-інвалідів. Налагоджує та підтримує взаємозв'язки з
аналогічними установами реабілітації дітей-інвалідів, бере участь
у науково-практичних конференціях, засіданнях за круглим столом
тощо з усіх питань соціальної політики та реабілітації
дітей-інвалідів. Вивчає вітчизняний і зарубіжний досвід із
соціальної роботи з дітьми-інвалідами. Контролює повноту та якість
надання послуг із соціальної реабілітації відповідно до державних
стандартів і нормативів, вимог індивідуальних програм та планів
реабілітації дітей-інвалідів. Видає в межах своєї компетенції
накази, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові
інструкції працівників установи (центру), правила внутрішнього
розпорядку, розв'язує питання добору та розстановки кадрів,
застосовує та накладає дисциплінарні стягнення. Вживає заходів
щодо поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці,
внутрішнього трудового розпорядку, санітарії та пожежної безпеки,
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а при їх виникненні
спрямовує роботу колективу на ліквідацію негативних наслідків.
Забезпечує ведення та своєчасне подання встановленої звітності.
Використовує в роботі комп'ютерну техніку та програмне
забезпечення для створення, зберігання та обробки інформації.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); закони
України; акти Президента України; акти Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України; Конвенцію про права інвалідів
( 995_g71 ); Конвенцію про права дитини ( 995_021 ); інші
нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи з
питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів; основи державного
управління економікою та управління персоналом, методологію
організації фінансово-господарської діяльності установи (центру);
правила ділового етикету; правила та норми охорони праці,
виробничої санітарії та пожежного захисту; державну мову
(відповідні регіональні мови або мови національних меншин).
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем
магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у
відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня -
не менше ніж 5 років. { Кваліфікаційна характеристика посади "Директор центру ранньої
соціальної реабілітації дітей-інвалідів" розділу "Керівники" в
редакції Наказу Міністерства соціальної політики N 45
( v0045739-16 ) від 25.01.2016 }
5. ДИРЕКТОР УСТАНОВИ (ЦЕНТРУ) РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ
Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством і
положенням про установу (центр) діяльністю із професійної,
соціальної та медичної реабілітації інвалідів. Представляє
установу (центр) у всіх установах та організаціях, розпоряджається
в установленому порядку її майном і коштами, укладає угоди,
відкриває банківські рахунки в установах банку. Координує роботу
та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів центру з метою
забезпечення комплексного реабілітаційного процесу. Забезпечує
роботу системи соціальної реабілітації з надання конкретних видів
і форм соціальної допомоги та послуг для адаптації інваліда до
соціального середовища; організацію комплексної психотерапії,
психокорекції та професійної діагностики з проведенням професійної
орієнтації, переорієнтації, професійної підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації та ефективного
працевлаштування; функціонування системи медико-професійної
реабілітації, спрямованої на відтворення втрачених і розвиток
нових професійно значущих навичок. Контролює якість надання
реабілітаційних послуг відповідно до державних стандартів і вимог
до реабілітаційних заходів. Організовує фінансово-господарську
діяльність установи (центру), створення та розвиток
матеріально-технічної бази для реалізації комплексу заходів із
професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів.
Налагоджує та підтримує взаємозв'язки з аналогічними установами
(центрами), вивчає ефективні вітчизняні та зарубіжні форми й
методи роботи з професійної, медичної та соціальної реабілітації
інвалідів. Бере участь у науково-практичних конференціях,
засіданнях за круглим столом тощо з усіх питань соціальної
політики та реабілітації інвалідів. Контролює повноту та якість
надання послуг із реабілітації відповідно до державних стандартів
і нормативів, вимог індивідуальних програм та планів реабілітації
інвалідів. Видає в межах своєї компетенції накази, затверджує
положення про структурні підрозділи та посадові інструкції
працівників установи (центру), правила внутрішнього розпорядку,
розв'язує питання добору та розстановки кадрів, застосовує
заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Організовує
атестацію працівників і створює умови для підвищення їх
професійної кваліфікації. Вживає заходів щодо поліпшення умов
праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового
розпорядку, санітарії та пожежної безпеки, запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій, а при їх виникненні спрямовує роботу
колективу на ліквідацію негативних наслідків. Забезпечує ведення
та своєчасне подання встановленої звітності. Використовує в роботі
комп'ютерну техніку та програмне забезпечення для створення,
зберігання й обробки інформації.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); закони
України; акти Президента України; акти Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України; Конвенцію про права інвалідів
( 995_g71 ); інші нормативно-правові акти з питань інвалідів;
інструкції та методичні документи з питань соціальної реабілітації
інвалідів; основи державного управління економікою та управління
персоналом, методологію організації фінансово-господарської
діяльності установи; правила ділового етикету; правила та норми
охорони праці, виробничої санітарії та пожежного захисту; державну
мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин).
Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем
магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у
відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня -
не менше ніж 5 років. { Кваліфікаційна характеристика посади "Директор центру
реабілітації інвалідів" розділу "Керівники" в редакції Наказу
Міністерства соціальної політики N 45 ( v0045739-16 ) від
25.01.2016 }
6. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Завдання та обов'язки. Керує згідно із чинним законодавством
діяльністю центру соціально-психологічної допомоги. Розподіляє
обов'язки між працівниками центру, спрямовує та контролює їх
роботу. Забезпечує ефективне виконання покладених на центр завдань
і несе персональну відповідальність за їх виконання, законність
прийнятих ним рішень. Затверджує структуру та штатний розпис
центру в межах граничної чисельності та фонду оплати праці
працівників. Затверджує положення про структурні підрозділи та
посадові (робочі) інструкції працівників центру. Видає у межах
своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
Розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису
витрат. Створює в центрі конкурсні та атестаційні комісії.
Забезпечує центр кваліфікованими кадрами та створює для них
безпечні й сприятливі умови праці. Призначає на посади та звільняє
з посад працівників центру в установленому порядку. Організовує
підвищення кваліфікації та атестацію працівників центру й приймає
рішення за її результатами. Визначає ступінь відповідальності
працівників центру; заохочує їх та накладає дисциплінарні
стягнення. Планує, здійснює та контролює ефективну взаємодію з
іншими зацікавленими установами, організаціями, підприємствами та
структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій.
Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.
Бере участь у семінарах, науково-практичних конференціях,
засіданнях "круглих столів" тощо з усіх аспектів соціальної
політики. Забезпечує дотримання працівниками центру правил
внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, санітарії та
пожежної безпеки.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); закони
України та інші нормативно-правові акти органів державної влади,
що стосуються діяльності центру; інші нормативно-правові акти,
інструкції та методичні документи, що регулюють питання розвитку
системи центрів соціально-психологічної допомоги, здійснення ними
роботи з різними групами клієнтів; основи державного управління
економікою та управління персоналом; основи права; форми контролю
за виконанням рішень та доручень; форми та методи роботи із
засобами масової інформації; практику застосування чинного
законодавства під час роботи з різними групами населення; правила
ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи
роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; державну
мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за фахом на посаді фахівця із соціальної
роботи, практичного психолога, педагога соціального тощо: для
магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
7. ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
Завдання та обов'язки. Керує згідно із чинним законодавством
та положенням про центр діяльністю щодо тривалого (стаціонарного)
або денного перебування дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної,
педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.
Забезпечує своєчасне надання дітям лікувально-профілактичної
допомоги (проведення оцінки їх фізичного та психічного розвитку,
проведення терапії загальних нервово-психічних відхилень,
здійснення контролю за організацією та режимом харчування в
закладі, дотримання санітарно-епідемічних вимог, забезпечення
оздоровлення, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед
дітей); створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням
рівня їх підготовки; проведення психолого-педагогічної корекції;
формування у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок
асоціальної поведінки; здійснення трудової адаптації дітей.
Захищає особисті й майнові права та інтереси дітей. Організовує
фінансово-господарську діяльність центру, розпоряджається його
коштами, діє від імені центру і представляє його інтереси у
відносинах з підприємствами, установами та організаціями. Здійснює
взаємозв'язки з аналогічними центрами, бере участь у
науково-практичних конференціях, засіданнях "круглих столів" тощо
з усіх аспектів соціально-психологічної реабілітації дітей.
Призначає на посади та звільняє з посад працівників центру,
затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові
(робочі) інструкції працівників, застосовує заохочення та
дисциплінарні стягнення до працівників центру. Забезпечує
підвищення кваліфікації працівників центру та проходження ними
атестації. Несе відповідальність за діяльність центру перед його
засновником. Вживає заходів щодо поліпшення умов праці, дотримання
правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарії
та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання
встановленої звітності.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ), закони
України та нормативно-правові акти органів державної влади з
питань соціально-психологічної реабілітації дітей; інші
нормативно-правові акти, інструкції та методичні документи, що
регулюють питання розвитку та діяльності центрів реабілітації;
основи державного управління економікою та управління персоналом,
організацію фінансово-господарської діяльності центру; правила
ділового етикету та спілкування; правила та норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила
експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної
техніки; державну мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища педагогічна (медична)
освіта (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.
8. ГОЛОВНИЙ ЕКСПЕРТ З РЕГУЛЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Завдання та обов'язки. Керує роботою з проведення аналізу та
встановлення об'єктивних або суб'єктивних причин колективних
трудових спорів (конфліктів), стану соціально-економічних умов
праці та виробничого побуту; питань укладення чи внесення змін до
колективного договору, угоди або їх окремих положень, виконання
законодавства про працю, зокрема в частині оплати праці; стану,
динаміки соціально-трудових відносин на підприємстві, в установі,
організації чи їх структурному підрозділі, на території, у галузі;
результатів заходів, що вже вживалися сторонами соціально-трудових
відносин іншими заінтересованими органами та організаціями для
вирішення розбіжностей між найманими працівниками та власником або
уповноваженим ним органом (представником); заяв, пояснень сторін
та їх представників; відповідей власника або уповноваженого ним
органу (представника) на вимоги найманих працівників або
профспілки разом із соціально-економічним обґрунтуванням; питань
організаційно-правової форми господарювання підприємства,
установи, організації чи їх структурних підрозділів, Аналізує
підготовлені експертами з регулювання соціально-трудових відносин
висновки про причини колективного трудового спору (конфлікту) та
готує пропозиції для їх усунення, які складаються з констатуючої,
мотивуючої та рекомендаційної частин. Організовує і бере участь у
проведенні заходів: нарад для обміну інформацією, повідомлень для
окремих груп працівників, масових інформаційних каналів зв'язку
(газет, журналів, бюлетенів, об'яв, виставок, кінофільмів,
радіомовлення, телебачення тощо), а також соціологічних
досліджень. Під час проведення зборів, мітингів, страйків і
пікетів вивчає висунуті вимоги, які ведуть до розв'язання спірних
питань. Консультує роботодавця, представників адміністрації
(керівників підприємства, підрозділів тощо), які уповноважені
приймати рішення з питань колективних та індивідуальних трудових
відносин. Координує роботу експертів з регулювання
соціально-трудових відносин. Сприяє розв'язанню розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин, запобіганню виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів). Організовує проведення
примирно-переговорних процедур, сприяє реалізації заходів у
взаємодії з іншими заінтересованими органами та організаціями з
метою запобігання виникненню таких спорів, керує роботою з
розроблення рекомендацій щодо шляхів їх вирішення.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); Закон
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); Положення про Національну службу
посередництва і примирення ( 1258/98 ); чинне законодавство
України про працю; Господарський кодекс України ( 436-15 );
нормативно-правові акти, розпорядчі, інструктивні та методичні
документи, що регламентують діяльність у сфері регулювання
соціально-трудових відносин; Конвенцію Міжнародної організації
праці "Про сприяння колективним переговорам" ( 993_006 ); державну
мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного
професійного спрямування: для магістра - не менше 2 років,
спеціаліста - не менше 3 років.
9. ГОЛОВНИЙ ПРОФКОНСУЛЬТАНТ
Завдання та обов'язки. Здійснює профконсультування та роботу
з персоналом, яка пов'язана з можливостями найму, визначенням з
посадою, подальшим навчанням та освітою, просуванням по службі,
винагородою тощо. Надає індивідуальні й групові профконсультації.
Допомагає клієнтам у професійному самовизначенні, використовуючи
профдіагностичні методики та профконсультаційні засоби. З'ясовує
їх наміри та побажання до майбутньої роботи. За бажанням особи
виявляє її схильність до вибраної професії та рівень мотивації до
навчання. Активізує мотивацію людей до праці, використовуючи
психологічні механізми впливу, раціональну та емоційну
аргументацію, засоби вербального й невербального спілкування. Під
час оцінки професійних навичок використовує рекомендовані тестові
методики. Здійснює поглиблене профдіагностичне обстеження громадян
з метою професійного відбору за визначеним переліком професій та
спеціальностей. Відповідно до професійно-кваліфікаційних вимог
роботодавця проводить професійний відбір та добір із числа
підібраних претендентів. Надає індивідуальні профконсультації
неповнолітнім. Забезпечує розміщення та використання
інформаційного матеріалу в профінформаційних підрозділах Взаємодіє
в межах виконання функціональних обов'язків із соціальними
партнерами, які займаються питаннями працевлаштування та
соціальної підтримки різких категорій населення. Готує та формує
базу нормативних, інформаційних, професіографічних, методичних
матеріалів, необхідних для профорієнтаційної роботи. Бере участь в
організації та проведенні групових та масових профінформаційних
заходів, спеціалізованих профінформаційних семінарів та
соціально-психологічних тренінгів для окремих категорій населення
з питань сприяння зайнятості та надання психологічної підтримки.
Організовує навчальні семінари зі спеціалістами щодо форм та
методів ефективного спілкування, запобігання та розв'язання
конфліктних ситуацій, підвищення мотивації до пошуку роботи. Веде
встановлену документацію.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); чинне
трудове законодавство, Закон України "Про зайнятість населення";
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ); інструкції та
документи, що регламентують проведення профконсультаційної роботи;
стан і перспективи соціально-економічного розвитку підприємств
району та регіону, соціально-демографічні особливості регіону;
ситуацію на локальному регіональному та державному ринку праці;
поточну потребу роботодавців підприємства, району та регіону в
персоналі; основи трудового законодавства з питань прийому на
роботу та звільнення з роботи, законодавство про оплату праці;
перелік навчальних закладів та професій, за якими здійснюється
професійна підготовка на території району, регіону; форми
профорієнтації роботи з населенням та технологію їх проведення;
основи загальної та соціальної психології, конфліктології, етики
та ділового спілкування; правила експлуатації комп'ютерної,
обчислювальної та організаційної техніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта за напрямом
підготовки "Психологія" (магістр, спеціаліст). Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня
відповідного професійного спрямування: для магістра - не менше
2 років, спеціаліста - не менше 3 років.
10. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА
Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво діяльністю
відділення соціальної допомоги вдома. Забезпечує виконання
покладених на відділення завдань щодо виявлення одиноких громадян
похилого віку та одиноких непрацездатних громадян, разом з
представниками закладів охорони здоров'я, житлово-комунальних
підприємств, громадських організацій. Обстежує їхні
матеріально-побутові умови проживання, визначає потреби в
одержанні матеріальної, натуральної, побутової та
соціально-медичної допомоги, наданні різних видів соціальних
послуг, встановлення зв'язків з підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності на підставі акта
обстеження, карти медичного огляду (висновків лікарів про ступінь
втрати здатності до самообслуговування), особистої заяви. Укладає
договір з громадянином, у якому передбачаються види послуг, що
надаватимуться соціальним працівником відділення, здійснює
підготовку особової справи громадянина, який приймається на
обслуговування. Планує роботу відділення згідно з потребами
громадян, складає графіки щодо встановлення періодичності й
термінів надання послуг соціальним працівником, робітником.
Встановлює зв'язок з підприємствами, установами, організаціями, в
яких працювали громадяни, для надання різних видів послуг,
здійснює контроль за їх якісним наданням, залучає до роботи
громадські, приватні установи, вживає заходів щодо отримання
благодійної допомоги. Інформує управління соціального захисту
населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає та
подає звітність відповідно до встановленої форми. Несе матеріальну
відповідальність за наявність основних коштів, малоцінного
інвентарю та устаткування. Контролює діяльність соціальних
працівників, проводить їх навчання, забезпечує належні умови праці
соціальних працівників, відповідає за ведення документації, облік
та звітність відділення. Веде облік одиноких непрацездатних
громадян, які живуть у зоні дії відділення і які потребують
сторонньої допомоги. Визначає кількість громадян, які
обслуговуються, та обсяг роботи соціальних працівників з
урахуванням характеру послуг, які надаються, розміру території в
зоні обслуговування, наявності громадського транспорту тощо.
Використовує нові форми обслуговування. Контролює якість надання
соціальних послуг працівниками відділення та їх відповідність до
потреб громадян похилого віку та інвалідів, яких обслуговують.
Координує діяльність громадських та інших недержавних структур у
сфері соціально-побутового обслуговування громадян похилого віку
та інвалідів. Організовує через органи охорони здоров'я,
підприємства торгівлі, громадського харчування, комунального
господарства та побутового обслуговування необхідну
соціально-медичну та соціально-побутову допомогу. Вживає заходів
щодо виконання заяв і пропозицій громадян. Сприяє залученню
позабюджетних коштів для надання безплатної допомоги
малозабезпеченим непрацездатним громадянам. Здійснює добір,
раціональну розстановку кадрів, підвищення кваліфікації, атестацію
та переміщення персоналу. Розподіляє посадові обов'язки між
працівниками відділення з обумовленням їх взаємозамінності,
Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці
та протипожежного захисту.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти
законодавства, інструктивні та методичні документи, що стосуються
діяльності відділення соціальної допомоги; Кодекс законів про
працю ( 322-08 ); профілюючі дисципліни (залежно від функцій
галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність); основи психології
людини та соціально-психологічні аспекти допомоги особам
пенсійного віку та інвалідам; санітарно-гігієнічні вимоги з
догляд) за хворими в домашніх умовах; основи громадянського права,
опіки та піклування; пільги та переваги, що встановлені для
ветеранів війни та праці; основи діловодства; державну мову;
основи управління; правила експлуатації комп'ютерної,
обчислювальної та організаційної техніки; правила охорони праці та
протипожежного захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше
3 років.
11. ЗАВІДУВАЧ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОНСУЛЬТАЦІЇ
Завдання та обов'язки. Керує на основі чинного Положення про
зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації
( z0931-04 ) та власного Статуту діяльністю з виявлення, обліку та
діагностики дітей і підлітків з відхиленнями в розвитку, відбору
їх до спеціальних навчально-виховних, лікувальних закладів
відповідного типу. Забезпечує здійснення
психолого-медико-педагогічного обстеження підлітків з метою
виявлення особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу і
визначення адекватних умов навчання, виховання, працевлаштування;
своєчасного виявлення й обліку дітей з вадами у розвитку різних
категорій, які підлягають влаштуванню до спеціальних
навчально-виховних або лікувальних закладів; направлення дітей до
науково-дослідних центрів та лікувально-профілактичних закладів
для поглибленого й динамічного вивчення їх захворювання та
відхилень у розвитку; консультативної допомоги батькам, педагогам,
лікарям, працівникам правоохоронних органів з питань виховання,
навчання і лікування дітей. Бере участь у розробленні заходів щодо
підвищення ефективності та вдосконалення методів навчання,
виховання, корекційно-відновлювальної і лікувальної роботи з
дітьми, які мають відхилення у розвитку. Забезпечує створення
банку даних про кількість дітей і підлітків з відхиленнями в
розвитку та подає до органів державного управління, відповідних
міністерств і відомств пропозиції щодо раціонального розвитку
мережі спеціальних навчально-виховних і лікувальних закладів у
системі освіти, соціального захисту, охорони здоров'я. Працює в
тісному співробітництві з органами освіти, охорони здоров'я,
соціального захисту, правоохоронними органами, а також із
громадськими організаціями. Організовує розгляд
діагностично-складних і конфліктних випадків. Забезпечує
фінансово-господарську діяльність, видає в межах своєї компетенції
накази, затверджує правила внутрішнього розпорядку, розв'язує
питання добору і розстановки кадрів. Вживає заходів щодо
поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, санітарії
та пожежної безпеки. Забезпечує ведення та своєчасне подання
встановленої звітності.
Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ), Закон
України "Про освіту" ( 1060-12 ), основи законодавства про охорону
здоров'я та інші нормативно-правові акти законодавства України;
основи державного управління економікою та управління персоналом,
організацію фінансово-господарської діяльності; основи психології;
правила ділового етикету та спілкування: правила та норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні
принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
державну мову.
Кваліфікаційні вимоги. Повна вища педагогічна освіта
(магістр, спеціаліст). Спеціальна підготовка при Центрі допомоги
дітям з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці. Стаж
роботи за фахом - не менше 3 років.
12. ЗАВІДУВАЧ ПУНКТУ ЛОГОПЕДИЧНОГО
Завдання та обов'язки. Обстежує закріплених за логопедичним
пунктом учнів шкіл, вихованців дошкільних закладів, які мають вади
усної та писемної мови, а також проводить роботу з їх виявлення.
Планує і здійснює навчально-корекційну роботу з урахуванням
характеру мовних порушень, вікових, індивідуальних особливостей
дітей, забезпечує умови для засвоєння ними освітніх програм.
Використовує ефективні форми і засоби активізації розвитку мови,
фонематичного сприймання, запобігання дисграфії, проводить
логопедичні заняття щодо усунення заїкуватості. Підтримує тісний
зв'язок із педагогічними працівниками: вчителями, вихователями,
психологами, а також з батьками дітей, які відвідують логопедичний
пункт, надає їм консультативну допомогу. Дбає про поповнення
матеріально-технічної бази логопедичного кабінету, несе
матеріальну відповідальність, добирає і виготовляє дидактичний
матеріал щодо розвитку зв'язного мовлення. Стверджує настановами
та особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської
моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей
України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього
середовища. Готує вихованців до життя в дусі взаєморозуміння,
миру. злагоди між усіма народами. Додержується педагогічної етики,
поважає гідність дитини, учня, захищає їх від будь-яких форм
фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам,
пропагує здоровий спосіб життя. Постійно вдосконалює свій
професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній
діяльності. Стверджує ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний
культурний, духовний розвиток людини як особистості, застосовуючи
творчу педагогічну діяльність. Володіє культурою спілкування, його
формами, способами та засобами.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »