Щодо проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня [...]
МОН України; Наказ, Перелік, Програма від 08.04.2016409
Документ v0409729-16, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2016
 

Сторінки:  1  2  3  [ 4 ]  5  6
« попередня сторінканаступна сторінка »  

Кримінальне процесуальне право України

Когнітивні рівні охоплення:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз"/"Синтез"/"Оцінка".

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

1.

Кримінальний процес: загальні положення

7

1.1.

Кримінальний процес: поняття, сутність та завдання.
Поняття кримінального процесу як специфічного виду діяльності.
Поняття завдань кримінального процесу.
Історичні форми кримінального процесу.

B

1.2.

Кримінальні процесуальні функції: поняття та різновиди.
Поняття процесуальних функцій.
Види функцій кримінального процесу.

B

1.3.

Система кримінального процесу. Поняття стадій кримінального процесу, їх система, зміст і завдання.
Поняття системи кримінального процесу.
Поняття стадій кримінального процесу.
Ознаки стадій кримінального процесу.
Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика, завдання та особливості.

B

1.4.

Кримінальна процесуальна форма, відносини та гарантії.
Поняття, структура і особливості кримінально-процесуальних правовідносин.
Поняття кримінально-процесуальної форми.
Особливості кримінально-процесуальної форми.
Гарантії у кримінальному судочинстві, їх характеристика.

B

1.5.

Наука кримінального процесу, її предмет, система та методи.
Поняття науки кримінального процесу.
Предмет та система науки кримінального процесу.
Система методів науки кримінального процесу.

B

2.

Кримінальний процесуальний закон

3

2.1.

Кримінальне процесуальне право: поняття та значення.
Поняття кримінального процесуального права як галузі права.
Система галузі кримінального процесуального права.

B

2.2.

Кримінальні процесуальні норми: поняття, структура і різновиди.
Поняття кримінальних процесуальних норм.
Структура кримінальних процесуальних норм.
Особливості санкцій кримінальних процесуальних норм.
Класифікація норм кримінального процесуального права.

B

2.3.

Кримінальне процесуальне законодавство: поняття та система. Джерела кримінального процесуального права.
Поняття кримінального процесуального закону та його значення.
Структура Кримінального процесуального кодексу України.
Джерела кримінального процесуального права України.
Значення рішень Конституційного Суду України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства.
Практика Європейського суду з прав людини як джерело кримінального процесуального права.

B

2.4.

Дія кримінального процесуального законодавства у просторі, в часі та за колом осіб
Дія норм кримінального процесуального прав у часі.
Поняття території, на яку поширюється дія кримінального процесуального законодавства України.
Випадки, коли кримінальне процесуальне законодавство України діє за межами території України.
Особливості застосування кримінального процесуального законодавства щодо окремої категорії осіб.

B

3.

Засади кримінального провадження

8

3.1.

Засади кримінального провадження: поняття, значення, класифікація, система та правові гарантії реалізації.
Поняття та значення засад кримінального провадження.
Класифікація засад кримінального провадження.
Система засад кримінального судочинства і правові гарантії їх реалізації.

B

3.2.

Загальноправові засади та специфіка їх застосування у кримінальному провадженні.
Зміст принципів верховенства права.
Законність.
Повага до людської гідності.
Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.
Недоторканність житла чи іншого володіння особи.
Таємниця спілкування.
Невтручання у приватне життя.
Недоторканність права власності.
Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень.

C

3.3.

Загальнопроцесуальні засади та специфіка їх застосування у кримінальному провадженні.
Рівність перед законом і судом.
Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Безпосередність дослідження показань, речей і документів.
Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
Диспозитивність.
Гласність і відкритість судового розгляду та його повне фіксування технічними засобами.
Розумність строків.
Мова, якою здійснюється кримінальне судочинство.

C

3.4.

Кримінальні процесуальні (або галузеві) засади та їх правовий зміст.
Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини.
Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї.
Заборона двічі притягуватися до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення.
Забезпечення права на захист.
Публічність.

C

4.

Учасники кримінального провадження

8

4.1.

Учасники кримінального провадження: поняття і класифікація.
Поняття суб'єктів кримінального процесу, їх місце і роль у кримінальному судочинстві.
Сторони та інші учасники кримінального провадження.
Класифікація суб'єктів кримінального процесу.

B

4.2.

Суд, слідчий суддя, присяжний.
Суд, суддя в кримінальному процесі.
Функції та повноваження суду (судді).
Слідчий суддя в досудовому провадженні.
Правовий статус присяжного.

C

4.3.

Сторона обвинувачення.
Прокурор у кримінальному процесі та його процесуальне становище у різних стадіях кримінального процесу.
Органи досудового розслідування та їх компетенція.
Керівник органу досудового розслідування.
Процесуальне становище слідчого органу досудового розслідування в кримінальному процесі.
Процесуальна самостійність і незалежність слідчого.
Оперативні підрозділи.

C

4.4.

Сторона захисту.
Підозрюваний та обвинувачений, виправданий, засуджений, їх права та обов'язки.
Захисник і його процесуальне становище.
Залучення захисника до кримінального провадження.

C

4.5.

Потерпілий та його представник у кримінальному провадженні.
Потерпілий як учасник кримінального процесу.
Представники та законні представники потерпілого, їх права та обов'язки.

C

4.6.

Інші учасники кримінального процесу.
Заявник.
Цивільний позивач, його права і обов'язки у кримінальному процесі.
Цивільний відповідач, його права і обов'язки.
Представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Представник цивільного позивача і відповідача.
Свідок, його права та обов'язки, відповідальність.
Перекладач, його права та обов'язки.
Експерт, його права та обов'язки, відповідальність.
Спеціаліст, його права та обов'язки, відповідальність.
Секретар судового засідання, його повноваження.
Судовий розпорядник, його повноваження.

B

4.7.

Відводи.
Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному провадженні.
Відводи, самовідводи і порядок їх вирішення.

B

5.

Докази і доказування в кримінальному процесі

8

5.1.

Докази: поняття і ознаки.
Поняття, сутність і значення кримінального процесуального доказування.
Доказове право.
Поняття доказів.
Належність, достовірність і допустимість доказів.
Умови визнання доказів недопустимими.
Достатність доказів для прийняття рішення у кримінальній справі.

B

5.2.

Класифікація доказів.
Класифікація доказів.
Первісні і похідні докази.
Обвинувальні і виправдувальні докази.
Прямі і непрямі докази.
Особисті і речові докази.

D

5.3.

Доказування в кримінальному процесі: поняття, значення, елементи.
Елементи кримінально-процесуального доказування.
Способи збирання доказів та їх процесуальних джерел.
Перевірка і оцінка доказів та їх джерел.

D

5.4.

Предмет, межі і суб'єкти доказування
Предмет, межі і суб'єкти доказування у кримінальному провадженні.
Обов'язок та тягар доказування у кримінальному процесі.
Особливості доказування в окремих стадіях кримінального провадження.

D

5.5.

Характеристика процесуальних джерел доказів, їх різновиди.
Поняття джерел доказів та їх види.
Показання та їх доказове значення в кримінальному провадженні.
Показання свідків і потерпілих.
Речові докази, строки і порядок їх зберігання.
Документи як джерела доказів.
Вирішення питання про речові докази і документи.
Висновок експерта і його доказове значення.

D

6.

Процесуальні документи, строки і витрати

4

6.1.

Процесуальні документи: поняття, різновиди, зміст, форма, значення.
Поняття процесуальних документів, їх види.
Зміст, форма та значення процесуальних документів у кримінальному процесі.

C

6.2.

Процесуальні строки: поняття, класифікація, значення, порядок обчислення.
Процесуальні строки і їх правова природа.
Поняття, значення і правила обчислення процесуальних строків.
Обов'язковість додержання процесуальних строків.
Порушення процесуальних строків і їх наслідки.
Види процесуальних строків.
Критерії визначення розумних строків.
Особливості обчислення строків, що визначаються годинами, днями, місяцями.

C

6.3.

Поняття і різновиди процесуальних витрат.
Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення.
Визначення розміру та розподіл процесуальних витрат.
Зменшення розміру процесуальних витрат.
Звільнення від оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат.
Витрати, що покладаються на державу.
Рішення щодо процесуальних витрат.

D

7.

Заходи забезпечення кримінального провадження

7

7.1.

Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття та класифікація.
Поняття заходів забезпечення кримінального провадження.
Види заходів забезпечення кримінального провадження.

B

7.2.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Органи, уповноважені застосовувати заходи забезпечення кримінального провадження.

C

7.3.

Різновиди заходів забезпечення кримінального провадження, підстави та порядок їх застосування.
Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик, привід.
Накладення грошового стягнення.
Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом.
Відсторонення від посади.
Тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасове вилучення майна.
Арешт майна.

C

7.4.

Мета і підстави застосування запобіжних заходів. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.
Поняття запобіжних заходів.
Відмінність між запобіжними заходами та іншими заходами забезпечення кримінального провадження.
Класифікація запобіжних заходів.

B

7.5.

Різновиди запобіжних заходів.
Особисте зобов'язання.
Особиста порука.
Застава.
Домашній арешт.
Тримання під вартою.
Затримання особи.

B

7.6.

Порядок застосування, зміни і скасування запобіжних заходів.
Підстави і порядок застосування запобіжних заходів.
Підстави і порядок зміни і скасування запобіжних заходів.
Обставини, що враховуються при обранні, зміні чи скасуванні запобіжного заходу.

C

8.

Досудове розслідування

5

8.1.

Досудове розслідування: поняття, значення та завдання.
Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування.
Етапи досудового розслідування.
Поняття і значення загальних положень досудового розслідування.
Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів.
Доручення слідчого.
Використання науково-технічних засобів при проведенні досудового розслідування.
Розслідування кримінальних правопорушень слідчою групою.
Здійснення прокурорського нагляду, відомчого і судового контролю за законністю в діяльності органів розслідування.

B

8.2.

Початок досудового розслідування.
Підстави для початку досудового розслідування.
Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчі дії, що допускається здійснювати до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Здійснення досудового розслідування без внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

D

8.3.

Форми досудового розслідування. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.
Дізнання і досудове слідство як форми досудового розслідування.
Особливості розслідування кримінальних проступків.

C

8.4.

Підслідність: поняття та різновиди.
Поняття підслідності та її види.
Правила територіальної підслідності.
Підслідність за зв'язком проваджень.

C

8.5.

Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.
Підстави для об'єднання і виділення досудового розслідування.
Недопустимість об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

D

8.6.

Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.
Строки дізнання.
Строки досудового слідства.
Продовження строку досудового розслідування.

D

8.7.

Матеріали досудового розслідування.
Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.
Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.

D

8.8.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
Розгляд клопотань під час досудового розслідування.
Строки і порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

C

9.

Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії.

6

9.1.

Слідчі (розшукові) дії: поняття і система.
Поняття, види та система слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.
Класифікація слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

B

9.2.

Вимоги до проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.
Загальні процесуальні вимоги до проведення та оформлення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

D

9.3.

Гласні слідчі (розшукові) дії.
Допит: поняття, види та порядок проведення.
Пред'явлення для впізнання: поняття, види та порядок проведення.
Обшук: поняття, мета та порядок проведення.
Огляд: поняття, мета, види та порядок проведення.
Слідчий експеримент.
Освідування особи.
Експертиза: поняття, підстави та процесуальний порядок проведення.

D

9.4.

Негласні слідчі (розшукові) дії.
Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій.
Суб'єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.
Втручання у приватне спілкування.
Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
Спостереження за особою, річчю або місцем.
Моніторинг банківських рахунків.
Аудіо-, відеоконтроль місця.
Контроль за вчиненням злочину.
Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

D

10.

Повідомлення про підозру

4

10.1.

Підозра у кримінальному провадженні: поняття і ознаки.
Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру.
Випадки повідомлення про підозру.

D

10.2.

Зміст і форма письмового повідомлення про підозру.
Складання повідомлення про підозру.
Зміст письмового повідомлення про підозру.

D

10.3.

Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного.
Порядок повідомлення про підозру.
Права підозрюваного та їх роз'яснення.
Вручення письмового повідомлення про підозру.
Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

D

10.4.

Зміна повідомлення про підозру.
Підстави для зміни повідомлення про підозру.
Процедура зміни повідомлення про підозру.

D

11.

Зупинення і закінчення досудового розслідування

3

11.1.

Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави та процесуальний порядок.
Поняття, підстави, умови та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.
Розшук підозрюваного.

B

11.2.

Відновлення досудового розслідування: поняття, підстави та процесуальний порядок.
Підстави для відновлення досудового розслідування.
Процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.

D

11.3.

Форми закінчення досудового розслідування.
Загальні положення закінчення досудового розслідування.
Форми закінчення досудового розслідування.
Закриття кримінального провадження: підстави та процесуальний порядок.
Підстави та процесуальний порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні.
Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Обвинувальний акт та його значення.
Клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та його зміст.
Вручення копій обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування.
Систематизація і технічне оформлення матеріалів кримінального провадження.

D

12.

Підсудність у кримінальному провадженні. Підготовче провадження у першій інстанції

3

12.1.

Підсудність: поняття та різновиди.
Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі.
Види підсудності.
Підстави та порядок передачі справ з одного суду до іншого.

B

12.2.

Підготовче провадження: поняття, завдання, порядок здійснення та строки.
Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження.
Порядок і строки підготовчого судового провадження.
Порядок підготовчого судового провадження.

C

12.3.

Рішення, які має право прийняти суд на стадії підготовчого провадження.
Питання, які з'ясовуються суддею при підготовчому судовому провадженні.
Рішення, які приймаються за результатами підготовчого судового провадження.
Закриття кримінального провадження на стадії підготовчого провадження.
Підстави і процесуальний порядок повернення обвинувального акта, клопотань про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю.
Призначення судового розгляду.

C

12.4.

Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду.
Дії судді, пов'язані з підготовкою до судового розгляду.

C

12.5.

Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Процесуальний порядок ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

C

13.

Судовий розгляд

10

13.1.

Судовий розгляд: поняття, система та загальні положення.
Сутність і значення стадії судового розгляду.
Загальні положення судового розгляду кримінальної справи.
Безпосередність, усність, безперервність судового розгляду.
Учасники судового розгляду та наслідки їх неявки до суду.
Підстави і порядок відкладення судового засідання, зупинення судового провадження.
Заходи, які застосовуються до порушників порядку у залі судових засідань.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду.
Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції.

B

13.2.

Межі судового розгляду.
Поняття та значення меж судового розгляду.
Встановлення меж судового розгляду.

C

13.3.

Процедура судового розгляду.
Етапи судового розгляду, їх зміст.
Суть, структура і завдання підготовчої частини судового засідання.
Поняття і завдання судового слідства.
Порядок дослідження доказів в судовому засідання.
Спрощений порядок судового слідства.
Порядок судових дебатів.
Промови і репліки сторін.
Останнє слово обвинуваченого.
Процесуальний порядок постановлення судового рішення.
Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.
Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків.
Провадження в суді присяжних.

C

14.

Судові рішення у кримінальному провадженні

3

14.1.

Судові рішення: поняття та значення.
Поняття судових рішень.
Значення судових рішень у кримінальному провадженні.

B

14.2.

Законність, обґрунтованість і вмотивованість судових рішень.
Суть законності судового рішення.
Обґрунтованість судового рішення.
Вмотивованість судового рішення.
Наслідки порушення вимог щодо законності, обґрунтованості і вмотивованості судових рішень.

B

14.3.

Ухвала суду: поняття, різновиди та зміст.
Поняття та види ухвал суду.
Порядок постановлення ухвали.
Структура і зміст ухвали суду.
Особливості оформлення ухвали, що постановляється без виходу суду до нарадчої кімнати.

B

14.4.

Вирок суду: поняття, різновиди та зміст.
Поняття і значення вироку.
Види вироків.
Структура і зміст обвинувального і виправдувального вироку.

B

14.5.

Порядок ухвалення та проголошення судового рішення. Окрема думка судді.
Порядок ухвалення судового рішення.
Проголошення судового рішення.
Звільнення обвинуваченого з-під варти.
Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна обвинуваченого.
Значення та оформлення окремої думки судді.

B

14.6.

Роз'яснення змісту судового рішення.
Порядок роз'яснення судового рішення.

B

15.

Провадження в суді апеляційної інстанції.

7

15.1.

Провадження в суді апеляційної інстанції: поняття, риси, завдання та значення.
Правова природа, сутність і завдання перевірки судових рішень в апеляційному порядку.
Суди, які розглядають справи в апеляційному порядку, їх повноваження.

B

15.2.

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.
Судові рішення, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

B

15.3.

Суб'єкти права на апеляційне оскарження, процесуальний порядок і строки апеляційного оскарження.
Право на апеляційне оскарження.
Порядок і строки апеляційного оскарження вироку, ухвали про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, ухвали суду, ухвали слідчого судді.

B

15.4.

Форма та зміст апеляційної скарги. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова у відкритті провадження.
Вимоги до апеляційної скарги.
Підстави для залишення апеляційної скарги без руху.
Підстави та наслідки повернення апеляційної скарги.
Підстави та наслідки відмови у відкритті апеляційного провадження.

B

15.5.

Наслідки подання апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного розгляду.
Дії судді-доповідача по підготовці справи до апеляційного розгляду.

B

15.6.

Заперечення на апеляційну скаргу. Відмова від апеляційної скарги, зміна та доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження.
Заперечення на апеляційну скаргу.
Процесуальний порядок відмови від апеляційної скарги, її зміни чи доповнення.

B

15.7.

Межі перегляду судом апеляційної інстанції. Апеляційний розгляд.
Визначення меж перегляду справи судом апеляційної інстанції.
Процедура апеляційного розгляду.
Письмове апеляційне провадження.

B

15.8.

Результати розгляду кримінального провадження апеляційним судом.
Повноваження суду апеляційної інстанції за результатами розгляду справи.
Підстави для зміни чи скасування судового рішення судом апеляційної інстанції.
Підстави для скасування судового рішення судом апеляційної інстанції.
Підстави для призначення нового розгляду у суді першої інстанції.

B

15.9.

Судові рішення суду апеляційної інстанції.
Вирок суду апеляційної інстанції.
Ухвала суду апеляційної інстанції.

B

16.

Провадження з виконання судових рішень.

2

16.1.

Провадження з виконання судових рішень: завдання та значення.
Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень.
Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків.
Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.

C

16.2.

Порядок набрання законної сили судовим рішенням.
Набрання судовим рішенням законної сили.
Наслідки набрання законної сили судовим рішенням.
Обов'язковість рішень суду.

C

16.3.

Порядок звернення вироку, ухвали суду до виконання.
Порядок та строки звернення судового рішення до виконання.
Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні.
Органи і служби, які виконують вирок і забезпечують виконання кримінальних покарань.

C

16.4.

Відстрочка виконання вироку.
Підстави і процедура відстрочки виконання вироку.

C

16.5.

Питання, які вирішуються судом під час та після виконання вироків. Порядок їх вирішення.
Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку.
Підстави для звільнення від відбування кримінального покарання.
Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м'яким.
Застосування до засуджених примусового лікування та його припинення.
Тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі.
Умови утримання осіб, засуджених до позбавлення волі.
Розгляд судом клопотання про зняття судимості.

C

17.

Провадження в суді касаційної інстанції

4

17.1.

Провадження в суді касаційної інстанції: поняття, риси, завдання та значення.
Суть і значення касаційного провадження.
Завдання стадії касаційного провадження.

C

17.2.

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
Об'єкти права на касаційне оскарження у кримінальному процесі.

C

17.3.

Особи, які мають право подати касаційну скаргу, порядок і строки касаційного оскарження.
Право на касаційне оскарження.
Строки касаційного оскарження.
Порядок подання касаційної скарги.

C

17.4.

Вимоги до касаційної скарги. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення.
Форма і зміст касаційної скарги.
Підстави та наслідки залишення касаційної скарги без руху або її повернення.

C

17.5.

Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду.
Порядок і строки відкриття касаційного провадження.
Дії судді-доповідача по підготовці справи до касаційного розгляду.

C

17.6.

Заперечення на касаційну скаргу. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження.
Заперечення на касаційну скаргу.
Процесуальний порядок відмови від касаційної скарги та її доповнення.

C

17.7.

Межі перегляду судом касаційної інстанції. Касаційний розгляд.
Межі перегляду справи судом касаційної інстанції.
Процедура касаційного розгляду.

C

17.8.

Результати розгляду справи касаційним судом. Судові рішення суду касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції за результатами розгляду справи, зміст судових рішень суду касаційної інстанції.

C

18.

Провадження у Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими обставинами.

3

18.1.

Провадження у Верховному Суді України: поняття і завдання.
Завдання і значення перегляду судових рішень Верховним Судом України.

C

18.2.

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

C

18.3.

Порядок подання та розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.
Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України.
Строк подання заяви про перегляд судового рішення.
Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

C

18.4.

Результати розгляду кримінального провадження Верховним Судом України. Обов'язковість рішень Верховного Суду України.
Повноваження Верховного Суду України за результатами перегляду.
Види судових рішень Верховного Суду України та їх обов'язковість.

C

18.5.

Провадження за нововиявленими обставинами: поняття, завдання і значення.
Загальні положення перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.
Строки та підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.

C

19.

Особливі порядки кримінального провадження

2

19.1.

Кримінальне провадження на підставі угод.
Види угод, їх ініціювання та умови укладання.
Зміст угоди про примирення.
Зміст угоди про визнання винуватості.
Загальний порядок судового провадження на підставі угоди.
Вирок на підставі угоди.
Наслідки невиконання угоди.

B

19.2.

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.
Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

B

19.3.

Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.
Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.
Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремої категорії осіб, їх затримання і обрання запобіжного заходу.

B

19.4.

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.
Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх.
Особливості проведення процесуальних дій та застосування заходів примусу щодо неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених.
Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру.
Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.
Особливості досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру.

B

19.5.

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
Особливості досудового та судового кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб.
Проведення психіатричної експертизи.
Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

B

19.6.

Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю.
Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.
Охорона державної таємниці під час кримінального провадження.

B

19.7.

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
Особливості здійснення кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України.

A

20.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

3

20.1.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження: поняття, завдання та правова основа.
Поняття міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві.
Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

A

20.2.

Загальні засади міжнародного співробітництва.
Загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Обсяг та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Центральні органи України, що забезпечують міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні.

A

20.3.

Процесуальний порядок надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій.
Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій.
Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу.
Виконання запиту в іноземній державі.
Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.
Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.
Виклик особи, яка перебуває за межами України.

A

20.4.

Сутність видачі (екстрадиції) особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
Межі кримінальної відповідальності виданої особи.
Центральні органи України щодо видачі особи (екстрадиції).
Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України.
Екстрадиційний арешт.
Проведення екстрадиційної перевірки.
Відмова у видачі особи (екстрадиції).

A

20.5

Кримінальне провадження у порядку перейняття.
Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав.
Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави.

A

20.6.

Визнання та виконання вироків іноземних судів і передання засуджених осіб.
Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.
Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав.
Виконання вироку суду іноземної держави.
Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України.
Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ.

A

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  [ 4 ]  5  6
« попередня сторінканаступна сторінка »