Щодо проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час вступу на основі ступеня [...]
МОН України; Наказ, Перелік, Програма від 08.04.2016409
Документ v0409729-16, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2016
 

Сторінки:  1  2  3  4  [ 5 ]  6
« попередня сторінканаступна сторінка »  

Адміністративне право України

Когнітивні рівні охоплення:

Рівень A. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання".

Рівень B. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння".

Рівень C. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування".

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень "Знання", "Розуміння", "Застосування" та "Аналіз"/"Синтез"/"Оцінка".

Тема та її зміст

Питома вага, %

Рівень компетентності

1.

Адміністративне право в системі публічного права

5

B

1.1.

Поняття та сутність публічного права
Еволюція поглядів вчених на природу та розмежування публічного та приватного права.
Давньоримська традиція розмежування приватного і публічного права.
Теорія розмежування публічного та приватного права Рудольфа фон Єрінга.
Теорія розмежування публічного та приватного права Георга Еллінека.
Теорія розмежування публічного та приватного права в працях радянських вчених.
Сучасне розуміння публічного і приватного права.
Критерії розмежування публічного та приватного права.

1.2.

Публічний інтерес
Юридичне значення поняття "інтерес".
Зміст поняття "публічний інтерес".
Критерії розмежування публічного та приватного інтересу.

1.3.

Поняття та ознаки адміністративного права як галузі публічного права
Суть публічно-сервісного (людиноцентристського) підходу до розуміння предмета сучасного адміністративного права.
Відносини, що складають предмет сучасного адміністративного права.

1.4.

Мета, завдання та основні поняття адміністративного права
Мета і завдання сучасного адміністративного права.
Поняття та призначення понятійно-категоріального апарату сучасного адміністративного права.
Зміст категорії "публічна влада".
Зміст категорії "суб'єкт владних повноважень".
Зміст категорії "публічне адміністрування".

1.5.

Система адміністративного права
Поняття галузевого та інституційного способів побудови системи адміністративного права.
Сучасний підхід до розуміння системи адміністративного права та напрями її трансформації.

1.6.

Метод адміністративного права
Поняття системи методів правового регулювання адміністративного права.
Зміст кожного методів субординації, координації та реординації.

1.7.

Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права
Основні аспекти співвідношення адміністративного права з іншими галузями права (конституційне, фінансове, цивільне, трудове право).

2.

Становлення та розвиток адміністративного права

5

B

2.1.

Витоки науки адміністративного права
Історичні та соціальні передумови виникнення камералістики.
Предмет камералістики; її вплив на розвиток поліцейського права.
Історичні та соціальні передумови виникнення поліцейського права.
Предмет науки поліцейського права.
Історичні та соціальні передумови виникнення адміністративного права.
Особливості формування адміністративного права в країнах західної Європи.
Відмінності між німецькою та французькою школами адміністративного права.
Відмінності між науками поліцейського та адміністративного права.

2.2.

Формування адміністративного права в Україні
Історичні та соціальні передумови виникнення поліцейського права на українських землях в 19 ст.
Історичні та соціальні передумови формування науки адміністративного права на українських землях в кінці 19 і на початку 20 ст.
Особливості науки адміністративного права в Російській імперії.
Історичні та соціальні передумови формування радянської науки адміністративного права.
Особливості радянської науки адміністративного права.
Основні проблеми та напрями реформування науки адміністративного права в сучасній Україні.

3.

Принципи адміністративного права

4

B

3.1.

Поняття та значення принципів адміністративного права
Поняття та значення принципів адміністративного права, зокрема, їх системоутворююча роль; використання їх у процесі законотворчої та нормотворчої діяльності, створення ними основи для судового контролю за адміністративними діями; заповнення прогалин у сфері адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.

3.2.

Принцип верховенства права
Значення принципу верховенства права в регулюванні адміністративних відносин.
Елементи принципу верховенства права (принцип законності; юридичної визначеності; заборони свавілля та дискреційних повноважень; доступу до незалежного суду; дотримання прав людини; заборони дискримінації).

3.3.

Принципи належного урядування
Історія виникнення принципів належного урядування та особливості їх нормативного закріплення.
Значення принципів належного урядування для вітчизняного адміністративно-правового регулювання.
Матеріальні принципи належного урядування.
Процесуальні принципи належного урядування.

4.

Джерела адміністративного права

3

B

4.1.

Суть та види джерел адміністративного права
Поняття джерел права та джерел адміністративного права.

4.2.

Формалізовані національні та міжнародні джерела адміністративного права
Поняття та види формалізованих національних джерел адміністративного права:
Конституції України;
законів України;
підзаконних юридичних актів;
міжнародних договорів;
юридичних актів ЄС.
Роль "м'якого права" у системі джерел адміністративного права.

4.3.

Судові рішення в системі джерел адміністративного права
Поняття та види судових рішень, які є джерелами адміністративного права (рішення Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України, пленуму вищого спеціалізованого суду, Європейського суду з прав людини).

4.4.

Неформалізовані джерела адміністративного права
Поняття і види неформалізованих джерел адміністративного права (норм моралі, традицій та правової доктрини).

5.

Адміністративно-правовий статус фізичних осіб

5

A

5.1.

Фізичні особи як суб'єкти адміністративного права
Місце та роль фізичних осіб як невід'ємного учасника адміністративних правовідносин.

5.2.

Структура адміністративно-правового статусу фізичних осіб
Структура адміністративно-правового статусу фізичних осіб.
Адміністративна правоздатність.
Адміністративна дієздатність.
Загальний і спеціальний адміністративно-правові статуси фізичних осіб.

5.3.

Суть та значення суб'єктивних публічних прав особи
Суть та значення "суб'єктивних публічних прав".
Види адміністративних прав та обов'язків фізичних осіб.
Співвідношення абсолютних та відносних адміністративних прав та обов'язків фізичних осіб.

5.4.

Спеціальні адміністративно-правові статуси фізичних осіб
Особливості спеціальних адміністративно-правових статусів фізичних осіб:
статус членів адміністративних колективів;
статус суб'єктів адміністративної опіки;
статус жителів територій з особливим адміністративно-правовим режимом;
статус суб'єктів дозвільної системи;
адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

6.

Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань

5

A

6.1.

Поняття та ознаки громадських об'єднань
Поняття громадського об'єднання.
Ознаки громадських об'єднань, що відрізняють їх від державних організацій.
Принципи утворення та діяльності громадських об'єднань.

6.2.

Види громадських об'єднань
Види громадських об'єднань за такими критеріями, як мета створення, спосіб формування, територіальний масштаб діяльності, вік учасників.

6.3.

Основні напрями реалізації адміністративно-правового статусу громадських об'єднань
Основні засади адміністративно-правового статусу громадських об'єднань.
Елементи адміністративно-правового статусу політичних партій.
Процедура реєстрації політичних партій.
Державний контроль за діяльністю політичних партій.
Відповідальність посадових осіб та громадян за порушення законодавства про політичні партії.
Елементи адміністративно-правового статусу молодіжних та дитячих громадських організацій.
Процедура легалізації молодіжних та дитячих громадських організацій.
Напрями державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій.
Елементи адміністративно-правового статусу релігійних громадських організацій.
Процедура легалізації релігійних громадських організацій.
Відповідальність релігійної громадської організації за порушення законодавства (ліквідація).
Державний контроль за діяльністю релігійних громадських організацій.

7.

Адміністративні повноваження

3

B

7.1.

Поняття адміністративних повноважень
Поняття та значення адміністративних повноважень в діяльності суб'єкта публічної адміністрації.

7.2.

Види адміністративних повноважень
Види адміністративних повноважень в залежності від:
виду суб'єкта публічної адміністрації;
виду публічно-владної діяльності, що здійснюється суб'єктом публічної адміністрації;
місця суб'єкта публічної адміністрації в загальній системі цих об'єктів;
походження та процедури набуття адміністративних повноважень;
сфери здійснення суб'єктом публічної адміністрації публічної діяльності.

7.3.

Виникнення та припинення адміністративних повноважень
Підстави виникнення адміністративних повноважень, зокрема:
внаслідок народного волевиявлення;
внаслідок рішення посадової особи;
внаслідок державної реєстрації суб'єкта публічної адміністрації;
внаслідок рішення суб'єкта публічної адміністрації.
Підстави припинення адміністративних повноважень, зокрема:
наказним способом;
внаслідок досягнення мети створення суб'єкта владних повноважень;
завершення строку призначення (обрання) посадової особи;
внаслідок настання обставин, передбачених чинним законодавством;
припинення повноважень за рішенням суду.

7.4.

Структура та компетенція суб'єкта публічної адміністрації
Підстави поділу суб'єкта публічної адміністрації на департаменти, управління, відділи, групи, сектори, посади.
Поняття компетенції як поєднання функцій, повноважень та відповідальності суб'єкта публічної адміністрації.

8.

Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади

5

A

8.1.

Система органів виконавчої влади
Поняття системи органів виконавчої влади в Україні.
Основні ланки органів виконавчої влади в Україні (вищі, центральні, місцеві).
Способи класифікації органів виконавчої влади (за обсягом і характером компетенції, за порядком вирішення питань, за спрямованістю компетенції, за територіальним обсягом повноважень).

8.2.

Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
Основні структурні підрозділи КМУ.
Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України (виконавчо-розпорядчі, організаційні, правотворчі повноваження КМУ).

8.3.

Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади
Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади, зокрема:
елементи структури та повноваження міністерств;
елементи структури та повноваження служб, агентств та інспекцій;
елементи структури та повноваження центральних органів із спеціальним статусом.

8.4.

Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій (МДА)
Елементи структури МДА.
Основні виконавчо-розпорядчі повноваження МДА.

8.5.

Військово-цивільні адміністрації при проведенні антитерористичної операції
Підстави формування, функції та повноваження військово-цивільних адміністрацій.

9.

Адміністративно-правовий статус Президента України та органів місцевого самоврядування

3

A

9.1.

Адміністративно-правовий статус Президента України
Зміст та структура повноважень, які складають адміністративно-правовий статус Президента України (установчі, кадрові, нормотворчі повноваження Президента в сфері виконавчої влади).

9.2.

Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
Зміст та структура повноважень, що складають адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування, зокрема:
делеговані виконавчо-розпорядчі повноваження органів місцевого самоврядування;
власні адміністративні повноваження органів місцевого самоврядування;
адміністративні обов'язки органів місцевого самоврядування.

10.

Адміністративно-правовий статус інших суб'єктів публічної адміністрації

10

B

10.1.

Поняття та особливості юридичних осіб публічного права
Поняття та специфічні особливості юридичних осіб публічного права.
Способи класифікації юридичних осіб публічного права.

10.2.

Види юридичних осіб публічного права
Адміністративно-правовий статус національних комісії регулювання природних монополій.
Адміністративно-правовий статус установ публічного права.
Правові засади діяльності установ публічного права.
Органи управління установами публічного права.
Порядок створення та припинення діяльності установ публічного права.
Адміністративно-правовий статус фондів публічного права.

11.

Публічна служба

7

C

11.1.

Поняття та ознаки публічного службовця
Поняття та сутнісні ознаки публічних службовців як особливих суб'єктів адміністративного права.

11.2.

Відмінність публічної служби від інших видів трудової діяльності особи
Спільні та відмінні риси публічної служби і трудової діяльності особи.

11.3.

Види публічної служби
Мета та практичне значення класифікації публічних службовців.
Критерії класифікації публічної служби в залежності від завдання суб'єкта публічної адміністрації, виду суб'єктів публічної адміністрації, змісту публічної служби, посади публічного службовця, способу добору на публічну службу.

11.4.

Обмеження публічних службовців
Види обмежень публічних службовців, зокрема:
обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища;
обмеження щодо одержання подарунків;
обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;
обмеження спільної роботи близьких осіб.

11.5.

Поняття державної служби та державних службовців
Поняття та визначення державної служби.
Ознаки державної служби.
Поняття права на державну службу.
Види осіб, які не можуть бути державними службовцями.

11.6.

Види державних службовців
Нормативні способи класифікації державних службовців (групи, підгрупи, ранги).
Доктринальні способи класифікації державних службовців.

11.7.

Права та обов'язки державних службовців

11.8.

Прийняття на державну службу
Способи прийняття на державну службу.
Порядок проведення конкурсу на заміщення посад державної служби.
Перевірка відомостей про особу, яка претендує на заняття посади.
Склад і завдання конкурсної комісії.
Оголошення про проведення конкурсу.
Перелік документів, які подаються особою до конкурсної комісії.
Способи юридичного оформлення результатів проведення конкурсу.

11.9.

Проходження державної служби
Підстави заняття вищої посади.
Підстави присвоєння вищого рангу.
Порядок ведення особової справи державного службовця.

11.10.

Припинення державної служби
Підстави припинення державної служби:
втрата права на державну службу;
закінчення строку призначення;
ініціатива державного службовця;
ініціатива суб'єкта призначення;
настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін;
незгода державного службовця в разі зміни істотних умов державної служби;
інші підстави (досягнення пенсійного віку, смерть, визнання безвісно відсутнім або померлим).

11.11.

Юридична відповідальність державних службовців
Кримінальна відповідальність державного службовця.
Адміністративна відповідальність державного службовця.
Дисциплінарна відповідальність державного службовця (порядок проведення службового розслідування, види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних службовців).
Майнова відповідальність державних службовців.

11.12.

Органи управління державною службою
Функції та повноваження органів управління державною службою.
Функції та повноваження органів забезпечення державної служби.

12.

Нормативний акт публічної адміністрації

4

B

12.1.

Поняття та значення нормативних актів публічної адміністрації
Поняття та юридичне значення нормативних актів публічної адміністрації.

12.2.

Ознаки нормативного акта публічної адміністрації
Загальні та спеціальні ознаки нормативного акта публічної адміністрації.
Види нормативних актів публічної адміністрації за суб'єктами видання, територіальним масштабом діяльності, за ознакою внутрішньої та зовнішньої спрямованості.

12.3.

Вимоги до нормативних актів публічної адміністрації
Передумови та повноваження суб'єктів публічної адміністрації щодо видання нормативних актів.
Види та зміст формальних та матеріальних вимог до нормативних актів публічної адміністрації.
Особливості та процедура прийняття даним органом нормативних актів.
Зміст та значення антикорупційної експертизи нормативних актів публічної адміністрації.
Процедура державної реєстрації нормативного акта публічної адміністрації.
Процедура оприлюднення та набрання чинності нормативного акта публічної адміністрації.

12.4.

Незаконність нормативного акта публічної адміністрації
Підстави незаконності нормативних актів публічної адміністрації.
Зв'язок незаконності нормативного акта з фактом недотримання формальних вимог під час його підготовки та видання.

13.

Адміністративний акт

6

B

13.1

Поняття та ознаки адміністративного акта
Поняття, юридичне значення та ознаки адміністративного акта.
Відмежування адміністративних актів від інших правових форм діяльності публічної адміністрації.

13.2

Види адміністративних актів
Класифікація адміністративних актів за формою волевиявлення, юридичними наслідками, дією у часі, характером дії щодо особи.

13.3.

Поняття, стадії та вимоги до адміністративної процедури
Види та зміст стадій процедури прийняття адміністративного акта.
Суб'єктний склад процедури прийняття адміністративного акта.
Відмінності між суб'єктами адміністративної процедури.
Вимоги до процедури прийняття адміністративного акта.

13.4.

Набуття чинності адміністративним актом
Умови чинності адміністративного акта.
Способи доведення адміністративного акта до відома адресата.

13.5.

Припинення дії адміністративного акта
Загальні підстави припинення адміністративного акта.
Дострокове припинення адміністративного акта.
Умови неможливості дострокового скасування адміністративного акта.

13.6.

Нікчемний адміністративний акт
Поняття нікчемності адміністративного акта.
Підстави визнання адміністративного акта нікчемним.

14.

Адміністративний договір

5

B

14.1.

Поняття та ознаки адміністративного договору
Визначення адміністративного договору.
Необхідні ознаки адміністративного договору.
Додаткові ознаки адміністративного договору.
Місце та значення адміністративного договору серед інших форм адміністративної діяльності суб'єктів публічної адміністрації.

14.2.

Види адміністративних договорів
Види адміністративних договорів в залежності від характеру відносин між його сторонами.
Види адміністративних договорів в залежності від предмета регульованих ними відносин.

14.3.

Передумови та підстави укладення адміністративного договору
Нормативні, програмно-цільові, компетенційні, адміністративно-процедурні передумови укладання адміністративного договору.

14.4.

Вимоги до законності адміністративного договору
Вимоги законності адміністративного договору:
загальні вимоги публічного права;
спеціальні законодавчі вимоги до адміністративних договорів;
позагалузеві вимоги, запозичені з цивільного права.

14.5.

Протиправні адміністративні договори
Поняття та підстави нікчемності адміністративного договору.
Поняття та підстави недійсності адміністративного договору.
Юридичні наслідки протиправності адміністративного договору.

15.

Адміністративний розсуд в діяльності публічної адміністрації

4

B

15.1.

Поняття адміністративного розсуду в діяльності публічної адміністрації
Поняття адміністративного розсуду в діяльності публічної адміністрації.
Поняття дискреційних повноважень.

15.2.

Нормативне розуміння розсуду публічної адміністрації
Нормативне розуміння розсуду публічної адміністрації.
Адміністративний розсуд в праві ЄС.
Адміністративний розсуд в рекомендаціях Ради Європи.
Адміністративний розсуд в праві окремих країн ЄС.

15.3.

Доктринальне розуміння розсуду публічної адміністрації
Види адміністративного розсуду, що визначаються в науковій літературі:
адміністративний розсуд імперативного виду;
адміністративний розсуд інтерпретаційного виду;
уповноважуючий адміністративний розсуд;
адміністративний розсуд у формі організаційних заходів.

15.4.

Вимоги до застосування розсуду в діяльності публічної адміністрації
Вимоги до застосування розсуду в діяльності публічної адміністрації в Україні:
законодавчі уповноваження на адміністративний розсуд;
оприлюднення норм, що уповноважують на адміністративний розсуд;
достатність юридичної визначеності уповноважень на адміністративний розсуд;
обов'язок застосування адміністративного розсуду;
обов'язок публічної адміністрації дотримуватися мети уповноваження;
обов'язок публічної адміністрації ретельно досліджувати обставини справ;
обов'язок публічної адміністрації ретельно зважити юридичну значущість кожного елемента справи;
обов'язок публічної адміністрації дотримуватися принципу рівності;
обов'язок публічної адміністрації дотримуватися критеріїв розсудливості;
обов'язок публічної адміністрації обґрунтовувати свої дії.
Судовий контроль за застосуванням адміністративного розсуду.

16.

Електронне урядування

3

B

16.1.

Поняття та значення електронного урядування
Поняття електронного урядування.
Зміст та співвідношення понять "електронне урядування", "електронна держава", "електронний уряд", "електронний парламент".

16.2.

Моделі та етапи розвитку електронного урядування в різних країнах
Моделі електронного урядування в різних країнах.
Етапи розвитку електронного урядування в різних країнах.

16.3.

Проблеми та перспективи розвитку електронного урядування в Україні
Основні проблеми розвитку електронного урядування в Україні.
Способи та шляхи впровадження в Україні електронного урядування.
Мета проекту "Цифрова Україна".
Функція порталу iGov.org.ua.
Поняття електронної петиції, її мета і порядок подання.
Зміст Концепції цифрового урядування України.

17.

Адміністративні послуги

5

B

17.1.

Поняття та ознаки адміністративних послуг
Нормативний та доктринальні підходи щодо поняття адміністративної послуги.
Правові ознаки адміністративної послуги.
Відмінність адміністративної послуги від інших видів послуг в публічній сфері.

17.2.

Принципи, гарантії та стандарти надання адміністративних послуг
Поняття та види принципів надання адміністративних послуг.
Гарантії надання адміністративних послуг.
Стандарти надання адміністративних послуг.

17.3.

Види адміністративних послуг
Способи класифікації адміністративних послуг, що використовуються в юридичній науці та практиці.

17.4.

Публічна адміністрація як суб'єкт надання адміністративних послуг
Юридична особа публічного права та приватного права як суб'єкт звернення.
Публічна адміністрація як суб'єкт надання адміністративних послуг.
Центри по наданню адміністративних послуг.
Адміністративно-правовий статус адміністратора.

17.5.

Процедура надання адміністративних послуг
Адміністративна процедура надання адміністративних послуг:
стадії процедури надання адміністративної послуги;
юридичні документи, що супроводжують процедуру надання адміністративних послуг.
Відповідальність посадових осіб в сфері надання адміністративних послуг.

18.

Адміністративні процедури

3

B

18.1.

Поняття та види адміністративних процедур
Зміст поняття "адміністративна процедура".
Характерні риси адміністративних процедур.
Способи класифікації адміністративних процедур.

18.2.

Структура адміністративних процедур
Поняття структури адміністративних процедур.
Елементи структури адміністративних процедур (стадія, етап, процедурна дія).
Види стадій адміністративних процедур.

19.

Судовий захист публічних прав осіб

3

C

19.1.

Завдання та принципи адміністративного судочинства
Поняття адміністративного судочинства.
Поняття та ознаки адміністративного спору.
Система принципів адміністративного судочинства.

19.2.

Система адміністративних судів
Поняття системи адміністративних судів.
Структура та повноваження місцевих та апеляційних судів.
Особливості діяльності Вищого адміністративного суду та Верховного Суду України в розгляді адміністративних справ.

19.3.

Юрисдикція адміністративних судів
Поняття юрисдикції адміністративних судів.
Предмет спорів фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.
Предмет спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.
Предмет спорів між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних
Види опосередкованого парламентського контролю:
контроль Рахункової палати;
контроль Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Поняття та напрями внутрішнього адміністративного контролю:
контроль КМУ;
контроль центральних та місцевих органів виконавчої влади;
контроль спеціалізованих органів виконавчої влади.
Поняття та напрями контролю з боку Президента України.
Поняття та процедура муніципального контролю.
Поняття та особливості громадського контролю.
Стадії та принципи громадського контролю.
Суб'єкти громадського контролю.
Форми та моделі громадського контролю.

22.

Адміністративна відповідальність та адміністративні правопорушення

3

B

22.1

Поняття та ознаки адміністративної відповідальності
Поняття адміністративної відповідальності як виду юридичної відповідальності.
Ознаки адміністративної відповідальності.
Відмежування адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.
Нормативне регулювання адміністративної відповідальності.

22.2.

Адміністративна відповідальність юридичних осіб
Поняття та особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
Ознаки адміністративної відповідальності юридичних осіб.
Особливості нормативного регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб.

22.3.

Поняття та ознаки адміністративного правопорушення
Поняття адміністративного правопорушення.
Нормативне визначення адміністративного правопорушення.
Ознаки адміністративного правопорушення (діяння, суспільна шкідливість, протиправність, винність, караність).

22.4.

Юридичний склад адміністративного правопорушення
Поняття та загальна структура юридичного складу адміністративного правопорушення (об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона адміністративного проступку).

23.

Адміністративні стягнення

3

C

23.1.

Поняття та види адміністративних стягнень
Загальна характеристика системи адміністративних стягнень.
Попередження як вид адміністративного стягнення.
Адміністративний штраф.
Штрафні бали.
Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення чи об'єктом адміністративного правопорушення.
Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення чи об'єктом адміністративного правопорушення.
Позбавлення спеціального права, наданого громадянину; позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Виправні роботи.
Громадські роботи.
Адміністративний арешт.
Арешт з утриманням на гауптвахті.
Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

23.2.

Загальні правила накладення адміністративних стягнень
Правила накладення адміністративних стягнень.
Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення.
Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення.

24.

Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

7

C

24.1.

Поняття, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення
Поняття, ознаки та завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення та особливості їх нормативного закріплення.

24.2.

Поняття та види стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення
Особи, що беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення: компетентні органи і посадові особи, уповноважені здійснювати провадження в справах про адміністративні правопорушення,
суб'єкти, що мають особистий інтерес у справі про адміністративне правопорушення,
особи і органи, що сприяють здійсненню провадження в справах про адміністративні правопорушення,
громадські організації, трудові колективи, адміністрація за місцем роботи порушника.
Поняття та види стадій провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Звичайне провадження в справі про адміністративні правопорушення.
Спрощене провадження в справі про адміністративні правопорушення.
Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

24.3.

Адміністративне розслідування
Значення стадії адміністративного розслідування.
Етапи стадії.

24.4.

Розгляд справи про адміністративне правопорушення
Значення стадії розгляду справи про адміністративне правопорушення.
Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.
Основні етапи розгляду справи про адміністративне правопорушення (підготовка справи, аналіз зібраних матеріалів, прийняття постанови, доведення постанови до відома).
Види та зміст постанов по справах про адміністративні правопорушення.

24.5.

Оскарження постанови в справі про адміністративне правопорушення.
Значення та етапи стадії оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення.
Види рішень державних органів (посадових осіб) за результатами розгляду скарг на постанови про адміністративні правопорушення.

24.6.

Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
Значення стадії виконання постанов в справах про адміністративні правопорушення.
Особливості виконання постанов про накладення окремих видів адміністративних стягнень.
Строки у провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  [ 5 ]  6
« попередня сторінканаступна сторінка »