Про внесення змін до розпорядження Держфінпослуг від 9 грудня 2010 р. N 939
Держфінпослуг; Розпорядження, Перелік від 03.02.201167
Документ vr067486-11, поточна редакція — Прийняття від 03.02.2011

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
03.02.2011 N 67

Про внесення змін
до розпорядження Держфінпослуг
від 9 грудня 2010 р. N 939

Відповідно до підпункту 10 пункту 10 Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 року N 157 ( 157-2010-п ), Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Доповнити розпорядження Держфінпослуг від 9 грудня 2010 р.
N 939 ( vr939486-10 ) "Про затвердження Плану роботи Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на
2011 рік":
1.1. новим пунктом 2-1 такого змісту: "2-1. Керівникам самостійних підрозділів забезпечити
супроводження проектів актів, розроблених Держфінпослуг у
попередні планові періоди і робота за якими не завершена, згідно з
переліком, що додається.";
1.2. новим додатком "Перелік проектів актів, розроблених
Держфінпослуг у попередні планові періоди, робота за якими не
завершена станом на 27.01.2011" (додається).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Волга
Протокол засідання Комісії
від 3 лютого 2011 р. N 608

Додаток
до розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
09.12.2010 N 939

ПЕРЕЛІК
проектів актів, розроблених Держфінпослуг
у попередні планові періоди, робота
за якими не завершена
станом на 27.01.2011

------------------------------------------------------------------ | N | Назва проекту | Дата оприлюднення | Структурний | |з/п | нормативно- | проекту акта | підрозділ, | | | правового акта | | відповідальний за | | | | | супроводження | | | | | проекту акта | |----------------------------------------------------------------| | Проекти Законів України | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Про внесення змін | 28.12.2010 |Департамент | | |до деяких | |юридичного | | |законодавчих актів | |забезпечення | | |України (щодо | | | | |застосування | | | | |тимчасових | | | | |адміністрацій як | | | | |інструменту | | | | |відновлення | | | | |платоспроможності | | | | |небанківських | | | | |фінансових | | | | |установ) | | | | |-------------------+-------------------| | | |Попередня назва: | 04.06.2009 | | | |Про внесення змін | 20.07.2010 | | | |до Закону України | | | | |"Про фінансові | | | | |послуги та державне| | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг" | | | | |( 2664-14 ) (щодо | | | | |підвищення | | | | |ефективності | | | | |тимчасових | | | | |адміністрацій) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 |Про внесення змін | 24.06.2009 |Управління | | |до деяких законів | 10.03.2010 |європейської та | | |України (щодо | 05.05.2010 |євроатлантичної | | |скасування вимоги | |інтеграції і | | |погодження | |управління | | |регуляторних актів | |проектами | | |спеціально | | | | |уповноваженого | | | | |органу виконавчої | | | | |влади у сфері | | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |та Державної | | | | |комісії з цінних | | | | |паперів та | | | | |фондового ринку зі | | | | |спеціально | | | | |уповноваженим | | | | |органом виконавчої | | | | |влади з питань | | | | |державної | | | | |регуляторної | | | | |політики) | | | | |Попередня назва: | | | | |Про внесення зміни | | | | |до статті 3 Закону | | | | |України "Про засади| | | | |державної | | | | |регуляторної | | | | |політики у сфері | | | | |господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 1160-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3 |Про внесення змін | 07.07.2009 |Департамент | | |до деяких законів | |стандартів | | |України стосовно | |регулювання та | | |повноважень щодо | |нагляду за | | |встановлення вимог | |фінансовими | | |до інвестування | |установами | | |активів | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4 |Про внесення змін | 05.08.2009 |Департамент | | |до Закону України | |стандартів | | |"Про фінансові | |регулювання та | | |послуги та державне| |нагляду за | | |регулювання ринків | |фінансовими | | |фінансових послуг" | |установами | | |( 2664-14 ) (щодо | | | | |заборони | | | | |провадження | | | | |діяльності з | | | | |надання фінансових | | | | |послуг, види яких | | | | |не визначені | | | | |законом по суті) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 5 |Про внесення змін і| 22.09.2009 |Департамент | | |доповнень до деяких| 31.12.2010 |юридичного | | |законів України | |забезпечення | | |щодо реклами у | | | | |сфері фінансових | | | | |послуг | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 6 |Про внесення змін | 03.11.2009 |Департамент | | |до Закону України | |тимчасового | | |"Про кредитні | |адміністрування | | |спілки" ( 2908-14 )| |фінансово-кредитних| | |(щодо ознаки | |установ | | |членства) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 7 |Про внесення змін | 30.12.2009 |Департамент | | |до Закону України | |стандартів | | |"Про фінансові | |регулювання та | | |послуги та державне| |нагляду за | | |регулювання ринків | |фінансовими | | |фінансових послуг" | |установами | | |( 2664-14 ) щодо | | | | |зовнішнього аудиту | | | | |фінансових установ | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 8 |Про внесення змін | 25.02.2010 |Департамент | | |до деяких законів | |стандартів | | |України (щодо | |регулювання та | | |убезпечення | |нагляду за | | |пенсійних активів) | |фінансовими | | | | |установами | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 9 |Про внесення змін | 26.05.2010 |Департамент | | |до статті 2 Закону | |стандартів | | |України "Про | |регулювання та | | |страхування" | |нагляду за | | |( 85/96-ВР ) (щодо | |фінансовими | | |зміни | |установами | | |організаційно- | | | | |правової форми) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 10 |Про погодження | 30.07.2010 |Департамент | | |проекту Закону | 27.10.2010 |стандартів | | |України "Про | |регулювання та | | |внесення зміни до | |нагляду за | | |статті 40 Закону | |фінансовими | | |України "Про | |установами | | |страхування" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 11 |Про внесення змін | 04.10.2010 |Департамент | | |до Закону України | |юридичного | | |"Про фінансові | |забезпечення | | |послуги та державне| | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг" | | | | |( 2664-14 ) (щодо | | | | |удосконалення | | | | |механізму | | | | |застосування | | | | |санкцій до | | | | |небанківських | | | | |фінансових установ | | | | |у разі порушення | | | | |ними законодавства | | | | |про захист прав | | | | |споживачів) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 12 |Про внесення змін | 22.12.2010 |Департамент | | |до деяких законів | |стандартів | | |України (щодо | |регулювання та | | |визначення термінів| |нагляду за | | |"споживач | |фінансовими | | |фінансових послуг" | |установами | | |і "споживчий | | | | |кредит", порядку | | | | |укладення та умов | | | | |договору про | | | | |надання | | | | |небанківських | | | | |фінансових послуг, | | | | |зокрема | | | | |несправедливих умов| | | | |такого договору, а | | | | |також забезпечення | | | | |права споживачів на| | | | |відкликання згоди | | | | |на його укладення | | | | |протягом | | | | |визначеного | | | | |строку) | | | |----------------------------------------------------------------| | Проекти актів Президента України | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Про Положення про |Нерегуляторний акт |Управління | | |Державну комісію з | |європейської та | | |регулювання ринків | |євроатлантичної | | |фінансових послуг | |інтеграції і | | |України | |управління | | | | |проектами | |----------------------------------------------------------------| | Проекти актів Кабінету Міністрів України | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Про схвалення |Нерегуляторний акт |Управління | | |Стратегії розвитку | |європейської та | | |небанківського | |євроатлантичної | | |фінансового сектора| |інтеграції і | | |України | |управління | | |до 2015 року | |проектами | | |Попередня назва: | | | | |Про схвалення | | | | |Стратегії розвитку | | | | |фінансового сектора| | | | |України на період | | | | |до 2015 року | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 |Про визнання такою,|Нерегуляторний акт |Управління | | |що втратила | |європейської та | | |чинність, постанови| |євроатлантичної | | |Кабінету Міністрів | |інтеграції і | | |України від | |управління | | |3 лютого 2010 р. | |проектами | | |N 157 | | | | |( 157-2010-п ) | | | | |(щодо положення про| | | | |Держфінпослуг) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3 |Про схвалення |Нерегуляторний акт |Управління | | |Концепції Державної| |європейської та | | |цільової соціальної| |євроатлантичної | | |програми | |інтеграції і | | |інформування | |управління | | |громадськості про | |проектами | | |діяльність | | | | |небанківських | | | | |фінансових установ | | | | |і ризики та | | | | |переваги, пов'язані| | | | |з наданням ними | | | | |фінансових послуг | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4 |Питання підтримки |Нерегуляторний акт |Департамент | | |ліквідності та | |тимчасового | | |платоспроможності | |адміністрування | | |кредитних спілок | |фінансово-кредитних| | | | |установ | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 5 |Про внесення змін |Нерегуляторний акт |Департамент | | |до Концепції | |тимчасового | | |розвитку системи | |адміністрування | | |кредитної | |фінансово-кредитних| | |кооперації | |установ | | |( 321-2006-р ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 6 |Про внесення змін у| 05.11.2009 |Департамент | | |додаток до | 30.07.2010 |реєстрації, | | |постанови Кабінету | |ліцензування та | | |Міністрів України | |дозвільних | | |від | |процедур | | |13 квітня 2005 року| | | | |N 286 | | | | |( 286-2005-п ) | | | | |(щодо розміру плати| | | | |за видачу ліцензії | | | | |на проведення | | | | |конкретного виду | | | | |страхування та | | | | |встановлення плати | | | | |за переоформлення, | | | | |поновлення та | | | | |видачу дубліката | | | | |ліцензії) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 7 |Про затвердження | 20.11.2009 |Департамент | | |Порядку та правил | |стандартів | | |обов'язкового | |регулювання та | | |страхування | |нагляду за | | |предмета іпотеки | |фінансовими | | |від ризиків | |установами | | |випадкового | | | | |знищення, | | | | |випадкового | | | | |пошкодження або | | | | |псування | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 8 |Про внесення змін | 01.12.2009 |Департамент | | |до постанови | 01.04.2010 |тимчасового | | |Кабінету Міністрів | 30.11.2010 |адміністрування | | |України від | |фінансово-кредитних| | |18 грудня 1996 року| |установ | | |N 1523 | | | | |( 1523-96-п ) (щодо| | | | |порядку провадження| | | | |діяльності | | | | |страховими | | | | |посередниками) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 9 |Про затвердження | 08.09.2010 |Департамент | | |Порядку передачі | |стандартів | | |фонду фінансування | |регулювання та | | |будівництва або | |нагляду за | | |фонду операцій з | |фінансовими | | |нерухомістю в | |установами | | |управління іншій | | | | |фінансовій установі| | | | |за рішенням суду | | | |----------------------------------------------------------------| | Проекти нормативних актів Держфінпослуг | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Про внесення змін | 14.09.2007 |Департамент | | |до Ліцензійних умов| |реєстрації, | | |провадження | |ліцензування та | | |обов'язкового | |дозвільних | | |страхування | |процедур | | |цивільно-правової | | | | |відповідальності | | | | |власників наземних | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | | |( z1654-04 ) (щодо | | | | |укладання договору | | | | |страхування на | | | | |індивідуальних | | | | |умовах з | | | | |визначенням | | | | |лімітів, вищих, ніж| | | | |зазначені у | | | | |статті 9 Закону | | | | |України "Про | | | | |обов'язкове | | | | |страхування | | | | |цивільно-правової | | | | |відповідальності | | | | |власників наземних | | | | |транспортних | | | | |засобів") | | | | |( 1961-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 |Про затвердження | 09.01.2008 |Департамент | | |Методики обміну | |пруденційного | | |інформацією між | |нагляду | | |державними | | | | |органами, які | | | | |здійснюють нагляд | | | | |та контроль за | | | | |суб'єктами | | | | |недержавного | | | | |пенсійного | | | | |забезпечення, і | | | | |Національним банком| | | | |України | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3 |Про затвердження | 10.01.2008 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |подання виконавчою | |регулювання та | | |дирекцією | |нагляду за | | |Пенсійного фонду | |фінансовими | | |звітності щодо | |установами | | |адміністративного | | | | |управління | | | | |Накопичувальним | | | | |фондом | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4 |Про затвердження | 10.01.2008 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |подання зберігачем | |регулювання та | | |інформації щодо | |нагляду за | | |руху пенсійних | |фінансовими | | |активів | |установами | | |Накопичувального | | | | |фонду | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 5 |Про затвердження | 10.01.2008 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |подання зберігачем | |регулювання та | | |інформації та | |нагляду за | | |звітності щодо | |фінансовими | | |зберігання та | |установами | | |обслуговування | | | | |коштів | | | | |Накопичувального | | | | |фонду | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 6 |Про внесення Змін | 04.11.2008 |Департамент | | |до Ліцензійних умов| |реєстрації, | | |провадження | |ліцензування та | | |страхової | |дозвільних | | |діяльності | |процедур | | |( z0805-03 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 7 |Про внесення змін | 09.04.2009 |Департамент | | |до Положення про | |реєстрації, | | |внесення інформації| |ліцензування та | | |про кредитні | |дозвільних | | |установи до | |процедур | | |Державного реєстру | | | | |фінансових установ | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 8 |Про затвердження | 23.04.2009 |Департамент | | |Змін до Ліцензійних| 24.12.2009 |стандартів | | |умов провадження | |регулювання та | | |діяльності з | |нагляду за | | |адміністрування | |фінансовими | | |недержавних | |установами | | |пенсійних фондів | | | | |( z0025-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 9 |Про затвердження | 15.06.2009 |Департамент | | |Змін до Порядку | 25.02.2010 |стандартів | | |ведення реєстру | |регулювання та | | |аудиторів, які | |нагляду за | | |можуть проводити | |фінансовими | | |аудиторські | |установами | | |перевірки | | | | |фінансових установ | | | | |( z0489-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 10 |Про затвердження | 07.09.2009 |Департамент | | |Змін до Ліцензійних| 12.08.2010 |стандартів | | |умов здійснення | |регулювання та | | |переказу коштів | |нагляду за | | |небанківськими | |фінансовими | | |фінансовими | |установами | | |установами | | | | |( z0419-06 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 11 |Про внесення змін | 19.10.2009 |Департамент | | |до Положення про | |юридичного | | |порядок навчання | |забезпечення | | |працівників та | | | | |керівників | | | | |підрозділів | | | | |фінансових установ,| | | | |відповідальних за | | | | |проведення | | | | |внутрішнього | | | | |фінансового | | | | |моніторингу | | | | |( z0965-03 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 12 |Про внесення змін | 27.10.2009 |Департамент | | |та доповнень до | |пруденційного | | |Порядку складання | |нагляду | | |звітних даних | | | | |страховиків | | | | |( z0517-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 13 |Про затвердження | 03.11.2009 |Департамент | | |Порядку | |стандартів | | |затвердження | |регулювання та | | |розміру базового | |нагляду за | | |платежу та | |фінансовими | | |коригуючих | |установами | | |коефіцієнтів з | | | | |обов'язкового | | | | |страхування | | | | |цивільно-правової | | | | |відповідальності | | | | |власників наземних | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 14 |Про затвердження | 10.11.2009 |Департамент | | |Змін до Ліцензійних| 17.12.2009 |реєстрації, | | |умов провадження | 21.09.2010 |ліцензування та | | |діяльності | |дозвільних | | |кредитних спілок з | |процедур | | |надання фінансових | | | | |послуг ( z1225-03 )| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 15 |Про затвердження | 16.11.2009 |Департамент | | |Змін до Положення | |стандартів | | |про порядок надання| |регулювання та | | |фінансових послуг | |нагляду за | | |ломбардами | |фінансовими | | |( z0565-05 ) | |установами | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 16 |Про затвердження | 30.11.2009 |Департамент | | |змін до | 17.12.2010 |реєстрації, | | |розпорядження | |ліцензування та | | |Державної комісії з| |дозвільних | | |регулювання ринків | |процедур | | |фінансових послуг | | | | |України від | | | | |29.12.2003 N 188 | | | | |( z0240-04 ) "Про | | | | |встановлення плати | | | | |за видачу | | | | |ліцензій" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 17 |Про затвердження | 28.12.2009 |Департамент | | |змін до Методики | 17.08.2010 |стандартів | | |формування резервів| |регулювання та | | |із страхування | |нагляду за | | |життя | |фінансовими | | | | |установами | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 18 |Про затвердження | 29.12.2009 |Департамент | | |Змін до Положення | |стандартів | | |про провадження | |регулювання та | | |діяльності з | |нагляду за | | |адміністрування | |фінансовими | | |недержавного | |установами | | |пенсійного фонду | | | | |( z0990-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 19 |Про внесення змін | 25.01.2010 |Департамент | | |до деяких | |реєстрації, | | |нормативно-правових| |ліцензування та | | |актів Державної | |дозвільних | | |комісії з | |процедур | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України (щодо | | | | |строку видачі | | | | |дозволів) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 20 |Про віднесення | 18.02.2010 |Департамент | | |операцій з | |стандартів | | |фінансовими | |регулювання та | | |активами до | |нагляду за | | |фінансових послуг | |фінансовими | | |та встановлення | |установами | | |вимог до договорів | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 21 |Про затвердження | 23.02.2010 |Департамент | | |Змін до Положення | 03.08.2010 |юридичного | | |про здійснення | 21.10.2010 |забезпечення | | |фінансового | | | | |моніторингу | | | | |фінансовими | | | | |установами | | | | |( z0715-03 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 22 |Про затвердження | 24.02.2010 |Департамент | | |Вимог до рейтингу | |стандартів | | |фінансової | |регулювання та | | |надійності | |нагляду за | | |(стійкості) | |фінансовими | | |страховиків- | |установами | | |нерезидентів та | | | | |перестраховиків- | | | | |нерезидентів | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 23 |Про внесення змін | 22.03.2010 |Департамент | | |до деяких | |стандартів | | |нормативно-правових| |регулювання та | | |актів Державної | |нагляду за | | |комісії з | |фінансовими | | |регулювання ринків | |установами | | |фінансових послуг | | | | |України (щодо | | | | |скасування вимоги | | | | |посвідчення | | | | |актуарієм страхових| | | | |тарифів у правилах | | | | |страхування) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 24 |Про затвердження | 30.04.2010 |Департамент | | |Вимог до | |стандартів | | |організації і | |регулювання та | | |функціонування | |нагляду за | | |системи управління | |фінансовими | | |ризиками у | |установами | | |страховика та про | | | | |внесення змін до | | | | |Ліцензійних умов | | | | |провадження | | | | |страхової | | | | |діяльності | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 25 |Про внесення зміни | 12.05.2010 |Департамент | | |до Ліцензійних умов| 20.07.2010 |реєстрації, | | |провадження | |ліцензування та | | |страхової | |дозвільних | | |діяльності | |процедур | | |( z0663-01 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 26 |Про затвердження | 07.06.2010 |Департамент | | |Інструкції з | |юридичного | | |оформлення | |забезпечення | | |матеріалів про | | | | |адміністративні | | | | |правопорушення та | | | | |накладення | | | | |адміністративних | | | | |стягнень за | | | | |порушення | | | | |законодавства про | | | | |фінансові послуги в| | | | |Державній комісії з| | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 27 |Про затвердження | 30.06.2010 |Департамент | | |Змін до Положення | |стандартів | | |про навчання, | |регулювання та | | |перепідготовку, | |нагляду за | | |підвищення | |фінансовими | | |кваліфікації та | |установами | | |складання екзаменів| | | | |особами, які | | | | |провадять | | | | |діяльність на | | | | |ринках фінансових | | | | |послуг ( z0122-04 )| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 28 |Про затвердження | 30.06.2010 |Департамент | | |змін до Професійних| |стандартів | | |вимог до керівників| |регулювання та | | |та головних | |нагляду за | | |бухгалтерів | |фінансовими | | |фінансових установ | |установами | | |( z0955-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 29 |Про затвердження | 06.07.2010 |Департамент | | |Змін до Порядку | 16.09.2010 |юридичного | | |проведення | |забезпечення | | |перевірок з питань | | | | |запобігання та | | | | |протидії | | | | |легалізації | | | | |(відмиванню) | | | | |доходів, одержаних | | | | |злочинним шляхом | | | | |( z0716-03 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 30 |Про внесення змін | 06.07.2010 |Департамент | | |до Порядку | 16.09.2010 |юридичного | | |застосування | |забезпечення | | |Державною комісією | | | | |з регулювання | | | | |ринків фінансових | | | | |послуг України | | | | |штрафів за | | | | |невиконання | | | | |(неналежне | | | | |виконання) вимог | | | | |Закону України "Про| | | | |запобігання та | | | | |протидію | | | | |легалізації | | | | |(відмиванню) | | | | |доходів, одержаних | | | | |злочинним шляхом" | | | | |( 249-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 31 |Про внесення змін | 20.07.2010 |Департамент | | |до Ліцензійних умов| |реєстрації, | | |провадження | |ліцензування та | | |обов'язкового | |дозвільних | | |страхування | |процедур | | |цивільно-правової | | | | |відповідальності | | | | |власників наземних | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | | |( z1654-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 32 |Про затвердження | 20.07.2010 |Департамент | | |Стандарту надання | 19.11.2010 |стандартів | | |адміністративних | |регулювання та | | |послуг Державною | |нагляду за | | |комісією з | |фінансовими | | |регулювання ринків | |установами | | |фінансових послуг | | | | |України | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 33 |Про затвердження | 09.08.2010 |Департамент | | |Змін до Методичних | |стандартів | | |рекомендацій щодо | |регулювання та | | |загальних підходів | |нагляду за | | |до застосування | |фінансовими | | |страховиками | |установами | | |стрес-тестів | | | | |( v6496486-06 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 34 |Про віднесення | 31.08.2010 |Департамент | | |операцій з | |стандартів | | |адміністрування | |регулювання та | | |придбання в групах | |нагляду за | | |до фінансових | |фінансовими | | |послуг та | |установами | | |затвердження | | | | |Ліцензійних умов | | | | |здійснення | | | | |діяльності з | | | | |адміністрування | | | | |придбання в групах,| | | | |що передбачає | | | | |залучення грошових | | | | |коштів від фізичних| | | | |осіб | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 35 |Про затвердження | 02.09.2010 |Департамент | | |Положення щодо | |стандартів | | |підготовки | |регулювання та | | |аудиторських | |нагляду за | | |висновків, які | |фінансовими | | |подаються до | |установами | | |Державної комісії з| | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України, при | | | | |розкритті | | | | |інформації | | | | |фінансовими | | | | |установами | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 36 |Про затвердження | 17.09.2010 |Департамент | | |змін до | |стандартів | | |Кваліфікаційних | |регулювання та | | |вимог до осіб, які | |нагляду за | | |можуть займатися | |фінансовими | | |актуарними | |установами | | |розрахунками | | | | |( z0265-05 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 37 |Про внесення змін | 28.09.2010 |Департамент | | |до деяких | |юридичного | | |нормативно-правових| |забезпечення | | |актів Державної | | | | |комісії з | | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України щодо | | | | |проведення | | | | |додаткової | | | | |обов'язкової | | | | |аудиторської | | | | |перевірки | | | | |страховика | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 38 |Про затвердження | 07.10.2010 |Департамент | | |Змін до Положення | |тимчасового | | |про порядок | |адміністрування | | |сертифікації осіб | |фінансово-кредитних| | |на право здійснення| |установ | | |тимчасової | | | | |адміністрації | | | | |фінансових установ | | | | |( z0654-05 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 39 |Про затвердження | 02.12.2010 |Департамент | | |Методичних | |стандартів | | |рекомендації щодо | |регулювання та | | |застосування | |нагляду за | | |міжнародних | |фінансовими | | |стандартів | |установами | | |фінансової | | | | |звітності для | | | | |страхових компаній | | | | |в Україні | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 40 |Про затвердження | 17.12.2010 |Департамент | | |Порядку реєстрації | |реєстрації, | | |договорів | |ліцензування та | | |перестрахування | |дозвільних | | | | |процедур | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 41 |Про визнання таким,| 17.12.2010 |Департамент | | |що втратило | |реєстрації, | | |чинність, | |ліцензування та | | |розпорядження | |дозвільних | | |Державної комісії з| |процедур | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України від | | | | |03.06.2005 N 4123 | | | | |( z0694-05 ) "Про | | | | |затвердження | | | | |Порядку погодження | | | | |в Державній комісії| | | | |з регулювання | | | | |ринків фінансових | | | | |послуг України | | | | |договорів | | | | |перестрахування з | | | | |перестраховиками- | | | | |нерезидентами для | | | | |перерахування | | | | |(купівлі) іноземної| | | | |валюти | | | | |страховиками- | | | | |резидентами та | | | | |страховими | | | | |(перестраховими) | | | | |брокерами- | | | | |резидентами" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 42 |Про затвердження | 22.12.2010 |Департамент | | |Кваліфікаційних | |стандартів | | |вимог до осіб, які | |регулювання та | | |здійснюють | |нагляду за | | |діяльність з | |фінансовими | | |визначення причин | |установами | | |настання страхового| | | | |випадку та розміру | | | | |збитків (аварійних | | | | |комісарів) | | | ------------------------------------------------------------------
Перший заступник Голови А.Литвинвгору