Про підсумки роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за перше півріччя [...]
Держфінпослуг; Розпорядження, Інформація від 11.07.2011428
Документ vr428486-11, поточна редакція — Прийняття від 11.07.2011
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
11.07.2011 N 428

Про підсумки роботи Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг
України за перше півріччя 2011 року

Відповідно до підпункту 10 пункту 10 Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010
N 157 ( 157-2010-п ), Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Інформацію про підсумки роботи Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України за перше півріччя
2011 року взяти до відома (додається).
2. Департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення подати Кабінетові Міністрів України та
Мінекономрозвитку інформацію про підсумки роботи Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України за перше півріччя
2011 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників Голови відповідно до розподілу обов'язків.
В.о. Голови Комісії М.Лутак
Протокол засідання Комісії
від 11 липня 2011 р. N 649

Додаток

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки роботи Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг
України за перше півріччя 2011 року

Держфінпослуг як колегіальний орган за перше півріччя
2011 року фактично проведено 46 засідань Комісії, на яких
розглянуто і прийнято 413 розпоряджень, у тому числі: - 6 законопроектів, 6 проектів актів Кабінету Міністрів
України та 18 власних нормативно-правових актів Держфінпослуг (з
яких 3 було скасовано); - 20 розпоряджень з питань регулювання діяльності
небанківського фінансового сектора, в т.ч.: Зміни до Структури
файлів, формату та опису полів електронної форми звітних даних
фінансових компаній та юридичних осіб - суб'єктів господарювання,
які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але
мають визначену законами та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг
( vr030486-11 ); про затвердження форми витягу про виключення
юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ
( vr068486-11 ); інформаційний лист Держфінпослуг щодо дій
засновника, роботодавця-платника, учасників та адміністратора
корпоративного пенсійного фонду в разі ліквідації засновника або
роботодавця-платника такого фонду без правонаступництва
( vr104486-11 ); зміни до Програми розвитку системи пруденційного
нагляду за небанківськими фінансовими установами ( vr120486-11 );
інформаційний лист щодо складання, підтвердження та подання до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
фінансової звітності; Методичні рекомендації тимчасовим
адміністраторам щодо організації роботи тимчасової адміністрації у
кредитних спілках ( vr349486-11 ); - 44 розпорядження з питань діяльності Держфінпослуг та
державних підприємств, які належать до сфери управління
Держфінпослуг, зокрема: про забезпечення підвищення якості,
повноти та об'єктивності планування показників діяльності
Держфінпослуг; затвердження концепції Комплексної інформаційної
системи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України; забезпечення законного та ефективного використання
бюджетних коштів, недопущення фінансових порушень за 2010 рік;
щодо підсумкового звіту про роботу проекту міжнародної технічної
допомоги "Посилення сектора фінансових послуг України", Звіт про
роботу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України у 2010 році, Методичні рекомендації тимчасовим
адміністраторам щодо організації роботи тимчасової адміністрації у
кредитних спілках ( vr349486-11 ) тощо; - 319 розпоряджень з дозвільних процедур: видача (поновлення,
тимчасове зупинення дії, анулювання) фінансовим установам ліцензій
на право надання фінансових послуг, внесення юридичних осіб -
суб'єктів господарської діяльності до Державного реєстру
фінансових установ, надання аудиторам права на проведення аудиту
небанківських фінансових установ та інше, в т.ч. по страхових
компаніях - 100, кредитних спілках - 95, фінансових компаніях -
80, недержавних пенсійних фондах та адміністраторах НПФ - 7,
аудиторах та актуаріях - 37. Всього розроблено, схвалено Комісією та оприлюднено на
офіційному веб-сайті з метою громадського обговорення 39 проектів
регуляторних актів Держфінпослуг.
Нормативно-правове регулювання
діяльності фінансових установ
Метою прийнятих нормативно-правових актів та тих, що
знаходяться в стадії розробки, є вдосконалення державного
регулювання діяльності небанківських фінансових установ,
підвищення надійності та платоспроможності таких установ, захист
інтересів споживачів фінансових послуг, розвиток ринків цих
послуг. Відповідно до Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) всі регуляторні акти Держфінпослуг оприлюднюються на
офіційному сайті Держфінпослуг (http://www.dfp.gov.ua) і проходять
процедуру погодження з Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва. Кожен проект
регуляторного акта Держфінпослуг супроводжується аналізом
регуляторного впливу та відстежується його результативність у
спосіб, передбачений законодавством. Наказом Голови Держфінпослуг від 23.02.2011 N 29 затверджено
План-графік здійснення заходів з відстеження результативності
регуляторних актів на 2011 рік, відповідно до якого за I півріччя
проведено відстеження результативності 22 регуляторних актів
(3 базових, 11 повторних та 8 періодичних відстежень).
Нормопроектувальна робота
Діяльність Держфінпослуг в I півріччі 2011 року була
спрямована переважно на досягнення цілей задекларованих у Програмі
економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентноспроможна економіка, ефективна держава"
( n0004100-10 ). З цією метою Держфінпослуг було підготовлено відповідні
законопроекти: - на виконання пп. 3.13.1 Національного плану дій на 2011 рік
( 504/2011 ) розроблено проект Закону України "Про внесення змін
до деяких законів України". Виходячи з необхідності підвищення
операційної незалежності, посилення інституційної спроможності
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
посилення захисту прав споживачів фінансових послуг, недопущення
поширення на фінансові ринки України негативних наслідків в умовах
фінансових криз та підвищення ефективності регулювання фінансових
ринків Держфінпослуг розроблено проект Закону України "Про
внесення змін до деяких законів України". Метою законопроекту є надання органам, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, можливості
здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг,
оперативно та адекватно реагуючи на економічні виклики. Особливої
актуальності це питання набирає в умовах фінансових криз, у
випадку загрози різкого погіршення стану фінансових ринків та
створення бар'єрів для недопущення такого погіршення. Досягти зазначеної мети пропонується шляхом виведення
здійснення розробки і затвердження окремих нормативно-правових
актів щодо ринків фінансових послуг з-під дії Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ). Листом Держфінпослуг від 21.04.2011 N 728/38-2 законопроект
подано на розгляд Кабінету Міністрів України; - на виконання пп. 3.14.1 Національного плану дій на 2011 рік
( 504/2011 ) Держфінпослуг розробляє проект Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова
редакція)", яким передбачено внесення змін до нормативно-правової
бази, пов'язаних із вступом України до Світової організації
торгівлі, адаптацією законодавства України у сфері страхування до
законодавства Європейського Союзу, необхідністю удосконалення
моніторингу діяльності страховиків та посилення контролю за
дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення
платоспроможності, фінансової стійкості, підвищення ефективності
державного регулювання у сфері страхового посередництва,
запровадження європейських стандартів щодо класифікації ризиків у
страхуванні, удосконалення порядку ліцензування страховиків,
підвищення вимог до формування статутного капіталу, запровадження
міжнародних норм корпоративного управління та пруденційного
нагляду, підвищення рівня захисту прав страхувальників, розвитку
довгострокового страхування життя. Для розробки законопроекту наказом Голови Держфінпослуг від
15.09.2010 N 257 утворено відповідну робочу групу, до складу якої
залучені об'єднання учасників страхового ринку. Станом на кінець
червня відбулося шість засідань робочої групи; - на виконання пп. 5.2 Плану-графіка реформ за напрямком
"Реформа фінансового сектору", затвердженого
Віце-прем'єр-міністром України Тігіпком С.Л. від 19.07.2010,
розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Податкового
кодексу України (щодо регулятивного податку у сфері регулювання
ринків фінансових послуг)" та "Про внесення змін до Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" (щодо регулятивного податку у сфері регулювання ринків
фінансових послуг)". Розробка зазначених законопроектів викликана нагальною
потребою підвищення інституціональної спроможності спеціально
уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг для здійснення ефективного регулювання та
нагляду за ринком фінансових послуг, попередження можливих ризиків
для фінансового сектору та в цілому для економіки. Метою прийняття законопроектів є створення умов для
кваліфікованого та ефективного нагляду за учасниками ринків
небанківських фінансових послуг шляхом впровадження найбільш
поширеної міжнародної практики, забезпечення умов для належного
фінансування Уповноваженого органу, а саме, запровадження
спеціального податку, що сплачуються фінансовими установами, за
здійснення Уповноваженим органом регулювання та нагляду за
відповідними фінансовими ринками. На виконання вимог з 51 глави 3 розділу 5 Регламенту Кабінету
Міністрів України ( 950-2007-п ) Держфінпослуг направила на
повторне погодження законопроекти листами від 09.06.2011
N 6833/38-5 до Мінфіну, Державної податкової служби, листами від
09.06.2011 N 6834/38-5 до Мінекономіки, Держкомпідприємництва. Наразі Держфінпослуг працює над такими законопроектами: - проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України (щодо убезпечення пенсійних активів)"; - проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" (щодо заборони провадження діяльності з надання фінансових
послуг, види яких не визначені законом по суті). Протягом I півріччя 2011 року Держфінпослуг розроблено проект
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції
Державної цільової соціальної програми інформування громадськості
про діяльність небанківських фінансових установ і ризики та
переваги, пов'язані з наданням ними фінансових послуг", який
підготовлено відповідно до Концепції захисту прав споживачів
небанківських фінансових послуг в Україні, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 N 1026-р
( 1026-2009-р ), та Планом заходів щодо її реалізації,
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від
20.01.2010 N 135-р ( 135-2010-р ). Концепцією передбачається
підвищення рівня поінформованості споживачів про зміст
небанківських фінансових послуг, ризики, які їх супроводжують, та
власні права під час їх отримання. Дорученням Кабінету Міністрів
України від 06.07.2011 N 6999/0/2-11 проект розпорядження
повернуто для забезпечення врегулювання розбіжностей та надання
пропозицій щодо інформаційного супроводження та роз'яснення
нормативно-правового акта. Крім того, Держфінпослуг розробляє проект розпорядження
Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку
небанківського фінансового сектора України до 2015 року". Реалізація Стратегії матиме на меті розбудову ефективного
небанківського фінансового сектора, здатного забезпечувати
реальний сектор економіки необхідними фінансовими ресурсами,
інтеграцію у світовий фінансовий простір без загроз національним
інтересам та економічній безпеці України. Також Держфінпослуг бере участь в опрацюванні проекту
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії
розвитку фінансового сектора України до 2015 року", який
розробляється Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України на виконання пункту 2 Спільного плану Кабінету Міністрів
України та Національного банку України щодо переходу до режиму, що
базується на ціновій стабільності, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України (протокол N 71 від 08.12.2010). Окрім зазначеного вище, у першому півріччі 2011 року, з метою
запобігання фактам поширення недобросовісної реклами на ринках
фінансових послуг, страхових, послуг у сфері накопичувального
пенсійного забезпечення та інших послуг, визначених Законом
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), та збільшення рівня захисту прав
споживачів фінансових послуг Держфінпослуг направлено до Кабінету
Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін і
доповнень до деяких законів України щодо реклами у сфері
фінансових послуг", розроблений на виконання Плану заходів щодо
реалізації Концепції захисту прав споживачів небанківських
фінансових послуг в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 20.01.2010 N 135-р ( 135-2010-р ).
Зазначеним проектом Закону пропонується визначити заборону
поширення інформації, що містить неправдиві відомості про
діяльність у сфері фінансових послуг, а також визначити, яка
реклама у сфері фінансових послуг вважається недобросовісною.
Окрім цього, вносяться доповнення до положень, які встановлюють
відповідальність та визначають порядок застосування заходів впливу
за порушення законодавства про рекламу у сфері фінансових послуг. Також у першому півріччі 2011 року з метою удосконалення
подачі Держфінпослуг адміністративних позовів до суду розроблено
проект Закону України "Про внесення змін до статті 4 Декрету
Кабінету Міністрів України", який оприлюднено 15.04.2011. На виконання Доручення Президента України від 22.02.2011
N 1-1/348, доручення Кабінету Міністрів України від 30.12.2010
N 76881/1/1-10 та Постанови Верховної Ради України від 24.12.2010
N 2891-VI ( 2891-17 ) "Про звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин
сучасного стану справ в системі кредитної кооперації"
Держфінпослуг було розроблено та подано до Кабінету Міністрів
України першочергові заходи з метою підтримки подальшого розвитку
системи кредитної кооперації та подолання існуючих на сьогодні
негативних явищ у її діяльності. На засіданні Кабінету Міністрів України 22.06.2011 було
схвалено розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо
врегулювання проблемних питань кредитної кооперації"
( 580-2011-р ), на виконання якого Держфінпослуг буде
опрацьовувати зміни до норм діючого законодавства з метою
подальшого розвитку діяльності кредитних спілок та захисту прав та
інтересів споживачів фінансових послуг. В тому числі Держфінпослуг розроблено: - проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
схвалення Концепції розвитку системи страхування
сільськогосподарської продукції в Україні", що узгоджується з
Міністерством аграрної політики та продовольства України; - проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про
затвердження переліку платних адміністративних послуг, що
надаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України"; На виконання абзацу другого пункту 1 плану заходів щодо
врегулювання проблемних питань кредитної кооперації, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року
N 580-р ( 580-2011-р ), Держфінпослуг надіслано проект
розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
Концепції розвитку системи кредитної кооперації" для погодження до
заінтересованих органів. Протягом I півріччя 2011 року Держфінпослуг супроводжувались
такі урядові проекти Законів України, внесені для розгляду до
Верховної Ради України: - проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України (щодо нагляду на консолідованій основі)" (реєстр. N 7399
від 24.11.2010). Основними завданнями законопроекту є законодавче
врегулювання основних термінів, пов'язаних з наглядом за
фінансовими групами, надання повноважень Національному банку
України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та
Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг на
здійснення нагляду на консолідованій основі, розмежування
повноважень між державними регуляторами з питань здійснення
нагляду на консолідованій основі, визначення сфери нагляду на
консолідованій основі. Закон України прийнято 19.05.2011 N 3394-VI
( 3394-17 ); - на виконання пп. 3.6.2 Національного плану дій на 2011 рік
( 504/2011 ) супроводжувався проект Закону України "Про внесення
змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових
послуг" (реєстр. N 7511 від 23.12.2010). Проектом Закону України
"Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання
ринків фінансових послуг" передбачено внесення змін до Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг" ( 2664-14 ) і Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) з метою
удосконалення законодавства шляхом надання органам, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, повноважень щодо
посилення контролю за ринком фінансових послуг, унеможливлення
використання ринку фінансових послуг для відмивання коштів та їх
непродуктивного витоку за кордон. Закон прийнято від 02.06.2011
N 3462-VI ( 3462-17 ); - проект Закону України "Про заходи щодо законодавчого
забезпечення реформування пенсійної системи" (реєстр. N 7455 від
13.12.2010), яким передбачено визначення заходів подальшого
реформування пенсійної системи та збалансування солідарної системи
пенсійного страхування. Законопроект прийнято Верховною Радою
України в другому читанні та в цілому (08.07.2011); - проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної
кооперації" (реєстр. N 2256 від 20.03.2008). Метою реалізації
законопроекту є забезпечення гармонізації нормативно-правових
актів, запровадження єдиних термінів та понять, підвищення якості
державного регулювання діяльності кредитних спілок. Законопроект
прийнято у першому читанні 17.12.2008; - проект Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" (N 0882 від 23.11.2007,
прийнято за основу в першому читанні 10.01.2007); - проект Закону України "Про ломбарди і ломбардну діяльність"
(N 3433 від 03.12.2008, прийнято за основу в першому читанні
19.05.2009); - проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів
України стосовно повноважень органів державної влади щодо
встановлення вимог до інвестування активів"; - проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України" (щодо застосування тимчасових
адміністрацій як інструменту відновлення платоспроможності
небанківських фінансових установ) (реєстраційний номер N 8565 від
25.05.2011), розроблений на виконання Державної програми
економічного і соціального розвитку України на 2010 рік
(Антикризова програма), затвердженої Законом України від
20.05.2010 N 2278-VI ( 2278-17 ), та у зв'язку з необхідністю
наблизити умови введення інституту тимчасової адміністрації в
небанківських фінансових установах до світової практики та
гармонізувати їх із законодавством про банки та банківську
діяльність; - проект Закону України "Про внесення змін до статей 41 та 43
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" (щодо санкцій) (реєстраційний номер
N 8631 від 03.06.2011), розроблений на виконання Плану заходів
щодо реалізації Концепції захисту прав споживачів небанківських
фінансових послуг в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 20.01.2010 N 135-р ( 135-2010-р ), та з
метою створення правових основ для забезпечення захисту інтересів
споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів впливу за
порушення законодавства про захист прав споживачів на ринках
небанківських фінансових послуг, вдосконалення механізму
застосування санкцій до небанківських фінансових установ за такі
порушення, встановлення відповідальності за ненадання споживачеві
фінансових послуг необхідної, доступної, достовірної та своєчасної
інформації про умови надання фінансових послуг, надання якої
вимагається законом.
Нормотворча робота
Нормативно-правові акти, прийняті Держфінпослуг та
зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Розпорядження Держфінпослуг від 16.12.2010 року N 968
( z0019-11 ) "Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Держфінпослуг", зареєстровано в Мін'юсті 10.01.2011 за
N 19/18757. Розпорядження Держфінпослуг від 19.05.2011 N 285 ( z0691-11 )
"Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють
діяльність з визначення причин настання страхового випадку та
розміру збитків (аварійних комісарів)", зареєстровано в Мін'юсті
08.06.2011 за N 691/19429. Розпорядження Держфінпослуг від 24.02.2011 N 102 ( z0600-11 )
"Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового
моніторингу фінансовими установами" (зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 18.05.2011 за N 600/19338). Зміни до Методики формування резервів із страхування життя,
затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 01.03.2011 N 110
( z0370-11 ), зареєстровані в Міністерстві юстиції України
18.03.2011 за N 370/19108. Розпорядження Держфінпослуг від 01.03.2011 N 111 ( z0381-11 )
"Про затвердження зміни до Методики формування та списання
небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування
можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком
позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у
тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою доходністю),
іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи
нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії",
зареєстровано в Мін'юсті 21.03.2011 за N 381/19119. Розпорядження Держфінпослуг від 28.03.2011 N 152 ( z0641-11 )
"Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
03.06.2005 N 4123", зареєстровано в Мін'юсті 31.05.2011 за
N 641/19379. Розпорядження Держфінпослуг від 28.03.2011 року N 153
( z0642-11 ) "Про затвердження Порядку реєстрації договорів
перестрахування", зареєстровано в Мін'юсті 31.05.2011 за
N 642/19380. Розпорядження Держфінпослуг від 31.03.2011 N 170 ( z0484-11 )
"Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2011 за
N 484/19222). Розпорядження Держфінпослуг від 07.04.2011 N 185 ( z0564-11 )
"Про внесення змін до Порядку проведення перевірок з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України від 11.05.2011 за N 564/19302). Розпорядження Держфінпослуг від 07.04.2011 N 186 ( z0545-11 )
"Про внесення змін до Порядку застосування Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за
невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України від 05.05.2011 за N 545/19283). Також у першому півріччі 2011 року розроблено та опубліковано
15.06.2011 проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження
Змін до Положення про застосування Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу". Проекти нормативно-правових актів, розроблених і оприлюднених
Держфінпослуг: проект розпорядження Держфінпослуг "Про вимоги до рейтингу
фінансової надійності (стійкості) страховиків та
перестраховиків-нерезидентів та порядок їх підтвердження"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження
Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність із
визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків
(аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних
засобів (крім засобів залізничного транспорту)"; проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня
1996 року N 1523" (щодо порядку провадження діяльності страховими
посередниками); проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Положення про провадження діяльності з адміністрування
недержавного пенсійного фонду"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження змін до
Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу",
затвердженої розпорядженням Держфінпослуг від 30.12.2004 N 3259
( z0053-05 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
18.01.2005 за N 53/10333; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження
Положення про особливості укладання договорів обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Вимог до
організації та функціонування систем управління ризиками у
страховика та про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження змін до
Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними
розрахунками", затверджених розпорядженням Держфінпослуг від
08.02.2005 N 3519 ( z0265-05 ) та зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 24.02.2005 за N 265/10545; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного
фонду"; проект Змін до Методичних рекомендацій щодо загальних
підходів до застосування страховиками стрес-тестів, затверджених
розпорядженням Держфінпослуг від 05.12.2006 N 6496
( v6496486-06 ); проект розпорядження Держфінпослуг "Про погодження проекту
Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" (щодо забезпечення прозорості страховиків); проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов здійснення переказу коштів небанківськими
фінансовими установами, до Положення про порядок унесення
інформації про фінансові установи - юридичні особи публічного
права до Державного реєстру фінансових установ та до Положення про
внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру
фінансових установ та встановлення вимог до облікової та
реєструючої системи фінансових компаній"; проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів
(щодо захисту прав споживачів фінансових послуг)"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Методики
формування та списання небанківськими фінансовими установами
резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних
операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними
цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з
фіксованою доходністю), іншими активними операціями згідно із
законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями
проценти та комісії, та визнання розпорядження Держфінпослуг від
04.06.2004 N 912 таким, що втратило чинність"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових
установ (щодо підвищення вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ)"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1
статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових
виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат,
отримуваних платником податку за договорами страхування,
недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та
довірчого управління"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості
системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних
спілок"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Правил
здійснення депозитних операцій для кредитних спілок". Наразі Держфінпослуг працює над такими проектами
нормативно-правових актів: проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного
фонду"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження змін до
професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових
установ (щодо підвищення вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ)"; методичні рекомендації щодо застосування міжнародних
стандартів фінансової звітності для страхових компаній в Україні; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження
Стандартів надання адміністративних послуг Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
Порядку та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на
території України з укладання договорів страхування зі
страховиками-нерезидентами, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 25.10.2007 N 8170"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
Вимог до порядку укладання договорів із
страховиками-нерезидентами, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 01.11.2007 N 8197"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про затвердження змін до
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 29.12.2003 N 188 "Про встановлення плати за
видачу ліцензій"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
Ліцензійних умов провадження страхової діяльності"; проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів"; проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
13 квітня 2005 року N 286" (постанова від 11.02.2010 N 116)
( 116-2010-п ); проект розпорядження Держфінпослуг "Про внесення змін до
розпорядження від 22.07.2004 N 1729".
Щодо претензійно-позовної роботи та захисту інтересів
Держфінпослуг у судах.
Проведений аналіз виконаної роботи по правозастосуванню та
представництву інтересів Держфінпослуг в судах за перше півріччя
2011 року свідчить про наступне. Відділом правозастосування і представництва у судах
департаменту юридичного забезпечення Держфінпослуг протягом
першого півріччя 2011 року було перевірено на відповідність
чинному законодавству 2643 проектів актів правозастосовчого
характеру (заходів впливу). Відповідно до реєстру судових справ відділом
правозастосування та представництва у судах департаменту
юридичного забезпечення Держфінпослуг, станом на 30.06.2011,
Держфінпослуг супроводжувалось у судах України всіх рівнів
608 судових справ.
Щодо реалізації вимог нової редакції Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 )
у Держфінпослуг.
У першому півріччі 2011 року працівниками департаменту було
проведено роботу щодо реалізації вимог нової редакції Закону
України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 ) (далі - Закон). На виконання пункту 2 частини другої статті 14 Закону
( 249-15 ) працівниками департаменту у першому півріччі 2011 року
розглянуто близько 100 запитів суб'єктів первинного фінансового
моніторингу та надано методологічну, методичну та іншу
консультаційну допомогу у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму. Крім того, у першому півріччі 2011 року Держфінпослуг
опрацьовано 133 матеріалів перевірок з питань дотримання
законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та
така ж кількість проектів рішень про застосування штрафів на
загальну суму 147 тис.грн. та проектів рішень про закриття справи.
Щодо підвищення рівня правового забезпечення діяльності
Держфінпослуг.
Додатково повідомляємо, що з метою підвищення рівня правового
забезпечення діяльності Держфінпослуг, а також поліпшення якості
підготовки проектів нормативно-правових актів працівники
департаменту юридичного забезпечення Держфінпослуг взяли участь у
короткострокових семінарах, пов'язаних з проблемами запобігання та
протидії корупції, а також пройшли підвищення кваліфікації за
програмою "Боротьба з легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму".
Нагляд за діяльністю фінансових
установ та застосування заходів впливу
у першому півріччі 2011 року
Нагляд за діяльністю на ринках небанківських фінансових
послуг Держфінпослуг здійснює шляхом проведення виїзних та
безвиїзних планових або позапланових перевірок фінансових установ. Наказом Голови Держфінпослуг від 23.02.2011 N 28 затверджено
План перевірок суб'єктів нагляду, за якими здійснює нагляд
Держфінпослуг, на II-IV квартали 2011 року (зі змінами та
доповненнями). Зазначеним планом було передбачено проведення 245 планових
комплексних перевірок. Водночас, працівниками Держфінпослуг на вимогу правоохоронних
органів, за результатами аналізу отриманої звітності, у зв'язку з
надходженням скарг і звернень громадян та в інших випадках,
передбачених законодавством, проводились позапланові перевірки. Таким чином, впродовж 2011 року інспекційним департаментом
було здійснено 503 перевірки піднаглядних установ, у тому числі
245 планових перевірок та 248 позапланових перевірок. Крім цього, за зазначений період часу інспекційним
департаментом було складено 390 акти про порушення суб'єктами
нагляду вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі,
335 акти про порушення за результатами розгляду звернень громадян
та 43 акта про порушення за невиконання суб'єктами нагляду раніше
застосованих до них заходів впливу.
Нагляд за страховими компаніями
Загальна інформація про інспекційно-наглядову діяльність та
застосовані заходи впливу з питань дотримання вимог законодавства
про фінансові послуги на страховому ринку наведена у таблиці N 1.
Таблиця N 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Проведено перевірок |Складено актів про порушення|Виявлено| Застосовано заходів впливу | Прийнято | |-------------------------------+----------------------------|порушень|----------------------------------------------------------| рішень | | | Планові |Позапланові | Разом| за | за | Разам | |Приписів| Розпоряджень| Накладено | Прийнято | Прийнято | про | | |---------+------------| (1 + |результатами| неви- |(6 + 7)| | | про | штрафів | рішень | рішень |виключення | | |Проведено| Проведено |2 + 3)| розгляду |конання| | | | усунення | за | про | про | з Реєстру | | | виїзних | виїзних | | звернень | раніше| | | | порушень | порушення | тимчасову|анулювання| або | | |планових | перевірок | | громадян | засто-| | | | вимог | вимог | зупинку | ліцензій | переліку | | |перевірок|позапланових| | |сованих| | | |законодавства|законодавства| ліцензій | | та | | | | | | |заходів| | | | | про | | |анулювання | | | | | | | впливу| | | | | фінансові | | | довідки | | | | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | | | | | | | (кількість/ | | | | | | | | | | | | | | | сума) | | | | |-+---------+------------+------+------------+-------+-------+--------+--------+-------------+-------------+----------+----------+-----------| | | 122 | 168 | 290 | 354 | 35 | 389 |2114 | 389 | | 87 | 27 | | 7 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
До найбільш поширених порушень, які були виявлені в ході
проведених перевірок страховиків, відносяться порушення: - пункту 3 частини першої статті 20 та частини першої
статті 25 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) щодо
невиконання страховиком обов'язку при настанні страхового випадку
здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у
передбачений договором строк та несплати страхувальнику неустойки
за несвоєчасне здійснення страхової виплати; - пункту 2.15 та пункту 2.16 розділу 2 Ліцензійних умов
провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28.08.2003 N 40 ( z0805-03 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 15.09.2003 за N 805/8126, щодо невиконання
зобов'язань страховиком дотримуватись обов'язків, визначених
статтею 20 та статтею 25 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ); - пункт 37.1 статті 37 Закону "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ) щодо невиконання страховиком обов'язку
здійснити виплату страхового відшкодування протягом одного місяця
з дня отримання страховиком визначених у статті 35 цього Закону
( 1961-15 ) документів; - пункту 37.2 статті 37 Закону "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ) щодо невиконання страховиком обов'язку за
кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини
страховика або МТСБУ особі, яка має право на отримання такого
відшкодування, сплатити пеню з розрахунку подвійної облікової
ставки Національного банку України, яка діє у період, за який
нараховується пеня. За результатами аналізу звітних даних страхових компаній, які
здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, було
складено 170 актів про порушення законодавства про фінансові
послуги та 5 актів щодо порушення вимог чинного законодавства
страховими та/або перестраховими брокерами. За результатами проваджень у справах до страхових компаній
були застосовані такі заходи впливу: - приписи про усунення порушень вимог законодавства про
фінансові послуги - 122; - постанови про застосування штрафу - 64 (на суму
177650,0 грн.). За результатами проваджень у справах до страхових та/або
перестрахових брокерів було застосовано 5 приписів про усунення
порушень вимог чинного законодавства. За результатами аналізу звітних даних страхових компаній зі
страхування життя було складено 45 актів про порушення
законодавства про фінансові послуги. За результатами проваджень у
справах до страхових компаній були застосовані такі заходи впливу: - приписи про усунення порушень вимог законодавства про
фінансові послуги - 19; - постанови про застосування штрафу - 36 (на суму
26100 тис.грн.); - рішення про закриття справи - 6.
Нагляд за кредитними установами
Загальна інформація про інспекційно-наглядову діяльність та
застосовані заходи впливу з питань дотримання вимог законодавства
про фінансові послуги щодо діяльності кредитних установ наведена у
таблиці N 2.
Таблиця N 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Проведено перевірок | Складено актів про порушення |Виявлено| Застосовано заходів впливу | Прийнято | |-------------------------------+---------------------------------|порушень|------------------------------------------------------| рішень | | | Планові | Позапланові|Разом | за | за | Разам | |Приписів|Розпоряджень| Накладено | Прийнято| Прийнято | про | | |---------+------------| (1 + |результатами|невиконання |(6 + 7)| | | про | штрафів | рішень | рішень |виключення| | |Проведено| Проведено |2 + 3)| розгляду | раніше | | | | усунення | за | про | про | з | | | виїзних | виїзних | | звернень |застосованих| | | | порушень | порушення |тимчасову|анулювання| Реєстру | | |планових | перевірок | | громадян | заходів | | | | вимог | вимог | зупинку | ліцензій | або | | |перевірок|позапланових| | | впливу | | | | законодав- |законодав- |ліцензій | | переліку | | | | | | | | | | | ства | ства | | | та | | | | | | | | | | | | про | | |анулювання| | | | | | | | | | | | фінансові | | | довідки | | | | | | | | | | | | послуги | | | | | | | | | | | | | | |(кількість/| | | | | | | | | | | | | | | сума) | | | | |-+---------+------------+------+------------+------------+-------+--------+--------+------------+-----------+---------+----------+----------| | | 77 | 23 | 100 | 18 | 22 | 40 | 474 | | 96 | 59 | 34 | 1 | 4 | 9 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »