Документ vr814486-10, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2010

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
28.10.2010 N 814

Про оприлюднення інформаційного листа
Держфінпослуг щодо пайових
внесків, додаткових пайових внесків,
депозитних внесків та правил
нарахування на внески відсотків

Відповідно до пункту 3 Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 157
( 157-2010-п ), та з метою доведення до відома учасників ринку
кредитної кооперації інформації про необхідність дотримання вимог
чинного законодавства, Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Оприлюднити інформаційний лист Держфінпослуг щодо пайових
внесків, додаткових пайових внесків, депозитних внесків та правил
нарахування на внески відсотків (додається).
2. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення розмістити лист, зазначений в пункті 1
цього розпорядження, на офіційній сторінці Держфінпослуг у мережі
Інтернет.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Волга
Протокол засідання Комісії
від 28 жовтня 2010 р. N 587

Додаток

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Учасникам ринку
кредитних спілок

Щодо пайових внесків, додаткових
пайових внесків, депозитних внесків
та правил нарахування на внески відсотків

Відповідно до пп. 1.2 розділу 1 Положення про фінансові
нормативи діяльності та критерії якості системи управління
кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, схваленого
розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004 N 7 ( z0148-04 ),
зареєстрованим Міністерством юстиції України 3 лютого 2004 р. за
N 148/8747: 1. вступний внесок - обов'язковий незворотний внесок, що
вноситься особою одноразово при її вступі до кредитної спілки та є
однією з умов набуття членства в кредитній спілці; 2. обов'язковий пайовий внесок - обов'язковий зворотний
внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної спілки. У
разі коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні
дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового
пайового внеску в повному обсязі; 3. додатковий пайовий внесок - необов'язковий або
обов'язковий зворотний внесок члена кредитної спілки, режим
залучення якого визначається положенням про фінансове управління
кредитною спілкою або іншим внутрішнім положенням; 4. внесок (вклад) на депозитний рахунок - грошові кошти в
готівковій або у безготівковій формі, внесені до кредитної спілки
її членами на договірних умовах, на визначений строк або без
зазначення такого строку, які підлягають виплаті члену кредитної
спілки відповідно до умов договору та законодавства України; 5. нерозподілений дохід - різниця між сумою залишку
нерозподіленого доходу попереднього періоду, доходів, фактично
отриманих кредитною спілкою за звітний період, та сумою витрат
цього періоду, пов'язаних з її діяльністю, збільшених на суму
доходу, спрямованого на формування резервного капіталу, та суму
плати (процентів), яка розподілена на додаткові пайові внески
протягом звітного періоду.
Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні
кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за
рішенням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної
спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків
(процентів). При цьому в першу чергу відбувається необхідне
поповнення капіталу та резервів. Сума доходу, яка розподіляється
на додаткові пайові членські внески, визначається з дотриманням
умови, що доходність додаткових пайових членських внесків не може
перевищувати більш ніж у два рази середньозважену процентну ставку
доходності внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних
рахунках за їх наявності. Решта доходу, що залишилася після
формування капіталу і резервів та розподілу на додаткові пайові
членські внески, розподіляється на обов'язкові пайові членські
внески.
Тобто, нарахування та сплата відсотків за пайовими внесками
можливі лише тільки після поповнення капіталу та резервів
кредитної спілки та здійснюється один раз на рік. Відповідне
рішення повинно бути прийнято на загальних зборах.
Звертаємо увагу, що можлива ситуація, коли за результатом
здійсненої діяльності протягом фінансового року у кредитної спілки
буде відсутній нерозподілений дохід, та відповідно кредитна спілка
на законних підставах буде мати право не сплачувати відсотки за
пайовими внесками.
Відсотки нараховуються та сплачуються в обов'язковому порядку
тільки на внесок (вклад) на депозитний рахунок. При цьому
зазначаємо, що такий внесок повинен бути оформлений договором на
внесок (вклад) на депозитний рахунок на конкретний строк або
договором на внески (вклади) на депозитні рахунки до запитання та
під конкретні відсотки.
Відповідно до статті 23 Закону України "Про кредитні спілки"
( 2908-14 ) внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата
(проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної
власності. Кожний член кредитної спілки має право одержати належні
йому кошти, у порядку і строки, які визначені укладеними з членом
кредитної спілки договорами, що гарантується, зокрема Конституцією
України ( 254к/96-ВР ).
Зазначаємо, що якщо умовами внесення додаткового пайового
внеску передбачено повернення в певний термін та обов'язкове
нарахування визначеного відсотку, то такий внесок є приховуваною
формою залучення депозиту.
Заступник Голови І.Говорунвгору