Документ vr967486-10, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2010

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
16.12.2010 N 967

Про стан роботи офіційного веб-сайта
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України та заходи
щодо забезпечення відкритості її діяльності,
що здійснювались у 2010 році

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
25.04.2005 N 21482/1/1-05 щодо забезпечення функціонування та
інформаційного наповнення офіційного веб-сайта Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України, реалізації заходів
по забезпеченню відкритості діяльності комісії у 2010 році та
інформування споживачів про стан ринків небанківських фінансових
установ Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Інформацію про стан роботи офіційного веб-сайта Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та заходи
щодо забезпечення відкритості її діяльності, що здійснювались у
2010 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
4 січня 2002 року N 3 ( 3-2002-п ) "Про порядок оприлюднення у
мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої
влади", взяти до відома (додається).
2. На виконання актів законодавства та урядових доручень щодо
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади, забезпечення участі громадян у прийнятті
державних рішень, відкритості і прозорості діяльності органів
виконавчої влади:
2.1. членам Комісії, керівникам структурних підрозділів
продовжити роботу з оперативного інформаційного наповнення
відомчого веб-сайта, висвітлення діяльності Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України у засобах масової
інформації та залучення громадськості до обговорення проектів
планів та нормативно-правових актів, що розробляються Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
2.2. заступнику Голови Говорун І.О., департаменту
організаційно-аналітичного, документального та кадрового
забезпечення (Швайдак М.Ю.), відділу комп'ютерних технологій
департаменту фінансово-господарського забезпечення
(Двойленко І.В.) вжити заходів щодо постійного контролю за
наповненням та актуальністю інформації в розділах веб-сайта
відповідно до доручень Президента та Кабінету Міністрів України.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за
Головою Комісії.
Голова Комісії В.Волга
Протокол засідання Комісії
від 16 грудня 2010 р. N 594

Додаток

ІНФОРМАЦІЯ
про стан роботи офіційного веб-сайта
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України та заходи щодо
забезпечення відкритості її діяльності,
що здійснювались у 2010 році
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 4 січня 2002 року N 3
( 3-2002-п )
"Про порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність
органів виконавчої влади")

Протягом 2010 року було забезпечено безперебійне
функціонування офіційного веб-сайта Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (www.dfp.gov.ua). Офіційний веб-сайт Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України є основним інструментом у забезпеченні
широкого інформування громадськості, представників засобів масової
інформації, громадських організацій, учасників ринків фінансових
послуг про діяльність регулятора, стан справ на ринках фінансових
послуг, отримання зворотного зв'язку від читачів інформації,
розміщеної на сайті, організації оприлюднення та громадського
обговорення проектів регуляторних актів, що розробляються
Держфінпослуг, забезпеченні відкритості та прозорості діяльності
комісії. З початку 2010 року на веб-сайті було розміщено 278
прес-релізів та інформаційних повідомлень, 685 розпоряджень
Держфінпослуг, оприлюднено 66 проектів нормативно-правових актів
та аналізів їх регуляторного впливу. Протягом року через веб-сайт реалізовувалась програма захисту
прав споживачів фінансових послуг, у рамках якої проводилось
оприлюднення показників діяльності небанківських фінансових
ринків, інформації про діяльність недержавних пенсійних фондів,
наданої адміністраторами НПФ для оприлюднення, та щомісячно
оновлювалась інформація про фінансові компанії, які отримали
ліцензії на провадження діяльності із залучення коштів фізичних
осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів
будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, внесені до
Державного реєстру фінансових установ. З початку 2010 року було прийнято та оброблено 76 звернень
громадян, що надійшли через офіційний веб-сайт. У ході проведеного
опитування думки щодо роботи Держфінпослуг з розвитку ринків
фінансових послуг як державного регулятора надали відповіді на
поставлені запитання 2127 осіб - відвідувачів сайта. З початку 2010 року сайт відвідало 445000 користувачів, з них
194000 - оригінальних. Середня чисельність відвідувачів за місяць у 2010 році склала
40195 осіб. Це є свідченням високого рівня зацікавленості в
інформації щодо діяльності Держфінпослуг. Вся інформація, яка розміщується на офіційному веб-сайті, має
захист від несанкціонованої модифікації. У зв'язку зі зміною структури Держфінпослуг було змінено
структуру офіційного веб-сайта Держфінпослуг (наказ N 329 від
24.11.2010). Приведено у відповідність до нової структури розділи
департаментів, управлінь, самостійних структурних підрозділів.
Затверджено регламент внесення, перевірки та опублікування
інформації та розподіл відповідальності за ведення офіційного
веб-сайта Держфінпослуг.
Основні показники відвідувань веб-сайта
Держфінпослуг за 2010 рік
------------------------------------------------------------------ | Найменування показника | Значення показника | |--------------------------------+-------------------------------| |1. Мови (крім державної), якими | Інформація подається | |подається інформація на | українською мовою | |веб-сайті | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Орієнтовна чисельність | 17613 | |оригінальних відвідувачів | | |веб-сайта за місяць | | ------------------------------------------------------------------
Основні показники наповнення рубрик
веб-сайта за 2010 рік
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Наявність (+/-)| Обсяг | Періодичність | |(зміст) рубрики | інформації в | розміщеної | оновлення | | веб-сайта | рубриці | текстової | інформації в | | | | інформації (в | рубриці | | | |аркушах формату| | | | | А4) | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Нормативно- | + | Понад 900 |Постійно: | |правові акти з | | сторінок |після прийняття| |питань, що | | |Комісією та | |належать до | | |після державної| |компетенції | | |реєстрації в | |органу | | |Міністерстві | | | | |юстиції | | | | |України | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Порядок | + | Близько 80 |Відповідно до | |реєстрації, | | сторінок |динаміки змін | |ліцензування | | |законодавчої | |окремих видів | | |бази | |діяльності | | | | |(зразки | | | | |документів, | | | | |розрахункові | | | | |рахунки для | | | | |внесення | | | | |необхідних | | | | |платежів, їх | | | | |розмір тощо) | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Перелік та умови| + | 20 сторінок |Відповідно до | |отримання | | |динаміки змін | |громадянами | | |законодавчої | |послуг, що | | |бази | |надаються | | | | |органом, форми і| | | | |зразки | | | | |документів, | | | | |правила їх | | | | |заповнення | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Відомості про | + | 10 сторінок |По факту | |проведення | | |оголошення | |закупівлі | | |тендерів та | |товарів (робіт, | | |проведення | |послуг) за | | |закупівель | |державні кошти | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Показники | + | Понад 900 |Щоквартально, | |діяльності | | сторінок |щорічно | |органу, у тому | | | | |числі | | | | |статистична | | | | |інформація | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Поточні та | + | Близько 60 |По факту | |заплановані | | сторінок |проведення | |заходи і події у| | |заходів та | |відповідній | | |надання | |сфері | | |підсумкової | | | | |інформації | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Проекти | + | 450 сторінок |По факту | |нормативно- | | |схвалення | |правових актів, | | |Комісією для | |що | | |оприлюднення | |розробляються | | | | |Держфінпослуг | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Розпорядження | + |1400 сторінок |По факту | |Держфінпослуг | | |прийняття | | | | |розпоряджень | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Новини | + | 230 сторінок |По факту | | | | |проведення | | | | |заходів та | | | | |схвалення | | | | |Комісією | | | | |рішень | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Публікації про | + | Понад 60 |По мірі виходу | |Комісію в | | сторінок |публікацій | |друкованих та | | | | |електронних ЗМІ | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Державний реєстр| + | Понад 1000 |Щотижнево | |фінансових | | сторінок | | |установ | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Інші реєстри та | + | 300 сторінок |Щотижнево | |переліки, що | | | | |ведуться | | | | |Держфінпослуг | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Захист прав | + | 70 сторінок |Постійно | |споживачів | | | | |фінансових | | | | |послуг | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Запобігання | + | 130 сторінок |Відповідно до | |проявам | | |динаміки змін | |корупції | | |законодавчої | | | | |бази | ------------------------------------------------------------------
Також з метою забезпечення відкритості своєї діяльності та
вивчення і врахування громадської думки при прийнятті
нормативно-правових актів протягом 2010 року Держфінпослуг
проводилась така робота. Підтримувались тісні зв'язки з громадськими об'єднаннями
учасників фінансових ринків. Зокрема, активна співпраця
здійснювалася з Лігою страхових організацій України, Національною
асоціацією кредитних спілок України, Всеукраїнською Асоціацією
кредитних спілок, Асоціацією "Страховий бізнес України" та іншими.
Відповідно до запровадженої комісією практики, всі проекти
нормативно-правових актів обговорювалися і відпрацьовувалися з
представниками об'єднань фінансових установ. Пропозиції, отримані
від об'єднань та громадян, уважно вивчалися з метою можливості їх
врахування. Протягом 2010 року Головою і членами Комісії надавались
коментарі та інтерв'ю засобам масової інформації з актуальних
питань державного регулювання та діяльності ринків фінансових
послуг. З метою поширення серед громадськості інформації про
діяльність ринків фінансових послуг та заходи з державного
регулювання цієї діяльності Держфінпослуг активно співпрацювала
більш як з 30 друкованими та електронними засобами масової
інформації, телеканалами, інформаційними агенціями, прес-службами
органів виконавчої влади, громадськими організаціями. Опрацьовано
близько 700 запитів від журналістів, коментарі керівництва та
фахівців Держфінпослуг покладені в основу близько 750 публікацій у
друкованих та електронних ЗМІ, 50 сюжетів для програм телебачення,
15 радіопередач. Крім того, керівники та фахівці Держфінпослуг брали активну
участь в освітніх, консультаційних та дискусійних заходах,
спрямованих на інформування громадян про діяльність Комісії та
стан ринків фінансових послуг. До участі в заходах запрошувалися
представники органів державної виконавчої влади, представники
інвестиційних, фінансових, страхових, юридичних компаній, банків,
самоврядних та міжнародних фінансових та громадських організацій. 28 - 29 квітня 2010 року відбулась міжнародна конференція
"Пенсійна реформа в Україні: що робити з обов'язковою
накопичувальною пенсійною системою", організована Міністерством
праці та соціальної політики України спільно з Проектом USAID
"Розвиток ринків капіталу", на якій виступив з доповіддю "Роль
недержавних пенсійних фондів в пенсійній реформі" Голова
Держфінпослуг В.Волга. На VIII Міжнародній конференції зі
страхування, яка відбулася 21 - 22 травня 2010 року в
м. Володимирі (Російська Федерація), Голова Держфінпослуг
презентував доповідь "Регулювання страхових відносин в Україні". На веб-сайті розміщено презентації та доповіді членів Комісії
щодо діяльності Держфінпослуг. Протягом року до Держфінпослуг надходила велика кількість
звернень громадян, у яких порушувались питання стосовно
врегулювання договірних відносин з фінансовими установами, проблем
у діяльності кредитних спілок, виплати страхових відшкодувань при
настанні страхових випадків. За зверненнями громадян у Держфінпослуг призначались
перевірки, у разі виявлення порушень застосовувалися заходи впливу
до відповідних фінансових установ, за результатами перевірок
надавались відповіді заявникам. Аналізуючи соціально-професійний стан заявників та основних
питань, що ними порушуються, можна зробити висновок: - звернення людей похилого віку (пенсіонерів) стосуються в
основному врегулювання договірних відносин з кредитними спілками; - звернення людей молодих та середнього віку переважно
стосуються отримання страхових виплат при настанні страхових
випадків. Також протягом року надходили звернення від громадських
організацій, у яких порушувалися питання врегулювання договірних
відносин із страховими компаніями, кредитними спілками, іншими
фінансовими установами. Слід також зазначити, що в 2010 році на офіційному сайті
Держфінпослуг оперативно висвітлювались заходи, які вживалися
Комісією з метою запобігання негативному впливу світової
фінансової кризи на ринки фінансових послуг України. У 2010 році створено розділ "Запобігання проявам корупції" у
якому розміщені закони та нормативно-правові акти щодо
інформування громадськості у сфері антикорупційних дій. Протягом 2010 року була опрацьована та запроваджена схема
оперативного наповнення найбільш динамічних рубрик веб-сайта:
"Офіційні новини", "Нормативна база та розпорядження
Держфінпослуг", "Діяльність Держфінпослуг", та повідомлень про
засідання Комісії (прес-релізів). Протягом 2010 року на веб-сайті було опубліковано
25 Інформаційних листів, в яких підіймались проблеми щодо: - складання, оприлюднення та подання звітності до
Держфінпослуг; - приведення інформації, яка розміщена в Державному реєстрі
фінансових установ, у відповідність до дійсних даних; - пайових внесків, додаткових пайових внесків, депозитних
внесків та правил нарахування на внески відсотків; - аудиторських висновків; - дотримання вимог статті 22 Закону України "Про кредитні
спілки" ( 2908-14 ); - формування небанківськими фінансовими установами -
управителями фондів фінансування будівництва та/або фондів
операцій з нерухомістю статутного капіталу; - набуття чинності нормативно-правових актів, прийнятих
Держфінпослуг; - проблемних питань страхового ринку; - стану окремих представників ринку кредитної кооперації; - подяки та підтримки діяльності Держфінпослуг від асоціацій
та об'єднань страхового та кредитного ринків.
Заступник Голови І.Говорунвгору